Page 1

Kοντά στόν Xριστό ΔIMHNIAIO ΦYΛΛAΔIO ΠAIΔIKΩN ENOPIAKΩN ΣYNAΞEΩN I E PA Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E PA Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ TEYXOΣ 91 ΜΑΡΤΙΟΣ–ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ νέος Ὁμολογητής ἦταν Οὐκρανός στήν καταγωγή, ἀπό ἕνα χωριό τῆς Μικρορωσίας καί εἶχε καταταγεῖ ὡς στρατιώτης στό στρατό τοῦ Τσάρου τῆς Ρωσίας Πέτρου τοῦ λεγόμενου Μεγάλου, πού πολεμοῦσε ἐνάντια στούς Τούρκους στά 1711 κατά τόν ἀτυχή γιά τούς Ρώσους ἑπταετή ρωσοτουρκικό πόλεμο. Τότε, ὁ Ἰβάν, ἔτσι λεγόταν, ἦταν ἕνα εὐσεβής νέος εἴκοσι χρονῶν. Τόν συνέλαβαν ὅμως αἰχμάλωτο οἱ Τάταροι, πού πολεμοῦσαν στό πλευρό τῶν Τούρκων, καί τόν πούλησαν σκλάβο σέ κάποιο Τοῦρκο ἀξιωματοῦχο ἀπό τό Προκόπι τῆς Καππαδοκίας. Ὁ Τοῦρκος αὐτός προσπάθησε μέ πολλούς τρόπους νά ἐξωμόσει, δηλ. νά ἐξαναγκάσει νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη του, τόν Ὅσιο Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος ὅμως ἔμεινε ἀκλόνητος καί σταθερός στή χριστιανική του πίστη, παρά τούς πολλούς ἐξευτελισμούς, τίς βρισιές, τίς ταπεινώσεις, τίς κοροϊδίες, τό ξύλο καί τήν τυραννία πού δέχθηκε. Tοῦ ζήτησαν νά γίνει Μουσουλμάνος, ὅμως ἐκεῖνος ἀρνούνταν καί στίς ὑποσχέσεις καί ἀπειλές τῶν ἀλλοπίστω ὁμολογοῦσε μέ θάρρος «Χριστιανός γεννήθηκα, Χριστιανός θά πεθάνω!». Βλέποντας ὁ Θεός τήν ἀκλόνητη πίστη του,

μαλάκωσε τή σκληρή καρδιά τοῦ ἀφέντη του καί τόν ἔκαμε σιγά-σιγά νά ἐκτιμήσει τό σκλαβό του καί νά τόν συμπαθήσει. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης πέρασε τή ζωή του μέσα στό στάβλο, ἀφοσιωμένος στό ἔργο του νά περιποιεῖται μέ στοργή τά ζῶα. Ὄχι μόνο τά ἀγαποῦσε καί τά φρόντιζε, ἀλλά συχνά κοιμόταν καί προσευχόταν μαζί τους. Ζοῦσε μέ νηστεία καί προσευχή, προσευχόμενος στά γόνατα, κυρίως τή νύκτα, ἄλλοτε μέσα στό στάβλο, κι ἄλλοτε μέσα στήν κοντινή ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γιωργίου. Ὁ τρόπος πού ἀντιμετώπισε τή δουλεία του, ἀλλά καί ἡ ὑποδειγματική ὑπακοή, ἀγάπη καί καλωσύνη μέ τήν ὁποία ἐκτελοῦσε τά θελήματα τοῦ Ἀφέντη του, προσέλκυσε ἄφθονη τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό καί γρήγορα ἔλαβε τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας! Βλέποντάς τον ὁ ἀφέντης του, πού χάρη στόν Ὅσιο, ὅπως ἔλεγε, μεγαλουργοῦσε σέ πλούτη σ᾽ ὅλη την περιοχή, ἀλλά καί οἱ ἄλλοι Τοῦρκοι νά θαυματουργεῖ, ἄρχισαν νά τοῦ συμπεριφέρονται μέ σεβασμό καί πολλή ἐκτίμηση. Τόν παρακάλεσαν μάλιστα νά τοῦ παραχωρήσουν διαμέρισμα ξεχωριστό, γιά νά διαμένει μέ ἄνεση καί εὐκολίες. Ὅμως


ἐκεῖνος ἀρνήθηκε εὐγενικά καί συνέχισε νά μένει στό στάβλο του, ζώντας ἀσκητικά καί φροντίζοντας τά ζῶα. Ζώντας στόν ὑγρό αὐτό χῶρο, ὅπως ἦταν φυσικό, ἀρρώστησε βαριά. Ἐκεῖ ἀπεβίωσε εἰρηνικά καί μάλιστα προεῖδε τόν θάνατό του. Παρέδωσε τήν ἁγία ψυχή του στά χέρια τοῦ Θεοῦ σέ ἡλικία μόλις σαράντα περίπου χρόνων, ἀφοῦ νωρίτερα μετάλαβε τά Ἄχραντα Μυστήρια. Ἦταν 27 Μαΐου τοῦ 1730, γι᾿ αὐτό καί ἡ μνήμη του ἑορτάζεται κάθε χρόνο ἐκείνη τήν ἡμέρα. Τό ἱερό λείψανό του βρισκόταν στήν πε-

ριοχή τοῦ Προκοπίου ἄφθαρτο καί ἀκέραιο σέ μεγαλοπρεπή ναό πού οἱ εὐσεβεῖς κάτοικοι εἶχαν ἀφιερώσει στή μνήμη του. Ἐκεῖ ἐπιτελοῦσε πάμπολλα θαύματα σέ ὅλη τή Μικρασία. Μεταφέρθηκε, ὅμως, στό Νέο Προκόπι τῆς Εὔβοιας τό 1925 κατά τή Μικρασιατική Καταστροφή ἀπό τούς ξεριζωμένους κατοίκους τοῦ Προκοπίου. Ἐκεῖ συνεχίζει νά ἐπιτελεῖ ἀκόμη περισσότερα θαύματα, κυρίως σέ ἄρρωστα παιδιά. Κατηχητικές Συνάξεις Ἐνορίας Καβουσίου Ἱεράπετρας

Ἡ Ἁγία Θεοδώρα καί ὁ κροκόδειλος Κοντά στό ἀνδρικό Μοναστήρι ὅπου μόναζε ἡ Ὁσία Θεοδώρα ἡ Πατρικία, καί παρουσιαζόταν ὡς μοναχός σπανός, ὑπῆρχε μία λίμνη. Στή λίμνη αὐτή ζοῦσε ἕνας κροκόδειλος, πού κατεσπάραζε ἀμέσως ὅποιον ἄνθρωπο καί ὅποιο ζῶο πλησίαζε. Ἦταν τόσο ἐπικίνδυνος, πού ὁ ἡγεμόνας τῆς Ἀλεξανδρείας Γρηγόριος ἐγκατέστησε στρατιωτικό φυλάκιο, γιά νά εἰδοποιεῖ τούς διαβάτες, νά μήν πλησιάζουν στή λίμνη. Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, ἔχοντας πληροφορία γιά τόν ἰσάγγελο βίο τῆς Ὁσίας Θεοδώρας καί μέ τή βεβαιότητα, ὅτι ἡ θεία Χάρη τή φρουροῦσε, τή φώναξε μία ἡμέρα καί τήν διέταξε: -Ἀδελφέ Θεόδωρε, πάρε τή στάμνα καί πήγαινε νά φέρεις νερό ἀπό τή λίμνη. Μόλις πῆρε τή διαταγή ἡ Ὁσία, ἔσπευσε νά τήν ἐκτελέσει, παρ᾿ ὅλο πού γνώριζε τόν φοβερό κίνδυνο. Αὐτό τῆς ἐπέβαλλε ἡ ἀδιάκριτη ὑπακοή, πού ἔκανε στόν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς. Πολλοί προσπάθησαν νά τή μεταπείσουν, ἐκείνη ὅμως ἐπέμενε σταθερά στήν ὑπακοή της. Γιά τήν Ὁσία Θεοδώρα, ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς μέ τήν παρακοή ἦταν φοβερώτερος ἀπό τόν θάνατο τοῦ σώματος στά δόντια τοῦ

θηρίου. Κάποιοι, φοβούμενοι αὐτό πού θά μποροῦσε νά συμβεῖ, τήν ἀκολούθησαν. Τήν εἶδαν μέ ἔκπληξη ν᾿ ἀνεβ αίνει στή ράχη τοῦ κροκόδειλου, νά πρ οχω ρ ε ῖ ἔτσι μέσα στήν λίμνη, νά γεμίζει τή στάμνα της στά βαθειά καί νά ἐπιστρέφει στήν ἄκρη τῆς λίμνης! Μόλις πάτησε στήν ξηρά ἡ Ὁσία, τό θηρίο πέθανε. Ὅσοι εἶχαν παρακολουθήσει τό θαυμαστό γεγονός, διέδωσαν μ᾿ ἐνθουσιασμό τό ἀποτέλεσμα τῆς μέχρι θανάτου ὑπακοῆς καί εὐχαρίστησαν τόν Θεό γιά τή σωτηρία της. (Μέγας Συναξαριστής)

Λύσεις κρητικῆς διαλέκτου: 1β, 2γ, 3ιδ, 4ζ, 5ια, 6α, 7στ, 8ιβ, 9ιε, 10ιστ, 11δ, 12η, 13θ, 14ιγ, 15ε, 16ι. Λύσεις ἀκροστιχίδας τῆς «Λαμπρῆς»: ΛΑΖΑΡΟΣ, ΑΡΙΜΑΘΑΙΑΣ, ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ, ΠΙΛΑΤΟΣ, ΡΩΣΟΣ, ΗΣΑΪΑΣ. Λύση Ἀντιστοίχισης Ἀμφίων: Ἄμφια Διακόνου: Στιχάριο, Ὀράριο, Ἐπιμανίκια. Ἄμφια Πρεσβυτέρου: Στιχάριο, Ἐπιτραχήλιο, Ἐπιμάνικα, Ζώνη, Φαιλόνιο, Ἐπιγονάτιο. Ἄμφια Ἐπισκόπου: Στιχάριο, Ἐπιτραχήλιο, Ἐπιμανίκια, Ζώνη, Σάκκος, Ἐπιγονάτιο, Ὠμοφόριο, Σταυρός, Ἐγκόλπιο, Ράβδος, Μίτρα, Μανδύας. Λύση Ἀκροστιχίδας “Μαΐου”: ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΑΡΡΑ. Λύσεις δοκιμασίας γνώσεων: 1α, 2β, 3β, 4γ, 5α, 6β, 7β, 8β, 9γ, 10γ, 11β, 12α, 13α, 14β, 15β. Λύσεις αἰνιγμάτων: 1. πεταλούδα, 2. ρόδι 3. ψύλλος, 4. γλώσσα, 5. σκοτάδι, 6. μαργαριτάρι, 7. καρπούζι, 8. κρεμμύδι, 9. ἀλεπού, 10. τσαμπί ἀπό σταφύλι. Λύση Ἀντιστοίχισης τῶν Μυστηρίων: Α6, Β2, Γ4, Δ3, Ε7, ΣΤ5, Ζ1. Λύσεις σταυρολέξου: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, 2. ΡΟΤΟΝΤΑ, 3. ΟΜ-ΒΙΑ, 4. ΔΕΜΑ-ΜΗ-ΤΑ, 5. ΑΡΙΑΔΝΗ, 6. ΟΥΤΙ, 7. ΜΠΑ-ΑΠ-ΦΑ, 8. ΑΝΩΦΛΙ, 9. ΟΑ-ΑΝΩΦΛΙ, 9. ΣΚΗΝΩΜΑ-ΣΙ, 10. ΑΚ, 11. ΚΗΤΟΣ, ΙΩΒ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, 2. ΟΕ-ΥΠΑΚΟΗ, 3. ΝΤΟΜΑΤΑ, 4. ΤΟΜΑΡΙ-ΑΝ, 5. ΗΝ-ΑΝΩ, 6. ΚΤΗΜΑ-ΠΩΜΑ, 7. ΟΑΗΔΗ-ΦΑΚΙ, 9. ΤΡΙΤΗ-ΦΙΣ, 10. ΑΑ-ΠΑ-ΙΙ. Λύση Ἀναγραμματισμοῦ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.


Οἱ ἀπορίες μας... -Ποιές εἶναι οἱ κατηγορίες τῶν Ἁγίων: Ἡ Ἐκκλησία μας χωρίζει τού Ἁγίους της σέ διάφορες κατηγορίες ἀνάλογα μέ τήν ἰδιότητα τους. Οἱ κυριότερες κατηγορίες εἶναι οἱ ἑξῆς: Δίκαιοι ὀνομάζονται ὅλοι οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι πού ἔζησαν πρό Χριστοῦ ἔχοντας πίστη στόν Ἕναν καί Μοναδικό Θεό καί ἐλπίζοντας στόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία Χριστοῦ. Προφῆτες ὀνομαζονται οἱ Δίκαιοι πού προφήτευσαν τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία Χριστοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Προπάτορες λέγονται κυρίως οἱ πρόγονοι τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Ἀδάμ μέχρι καί τόν Ἰωσήφ τόν Μνήστορα. Ἀπόστολοι καί Ἀποστολικοί Πατέρες ὀνομάσθηκαν οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου καί οἱ μαθητές τους. Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί Ἱεράρχες ὀνομάσθηκαν οἱ Ἐπίσκοποι ἤ μοναχοί, πού ἔζησαν ἀσκητικά, καί διακρίθηκαν γιά τό συγγραφικό, ἀντιαιρετικό καί ποιμαντικό ἔργο τους. Ἀπολογητές Πατέρες εἶναι οἱ ἅγιοι πού ὑπερασπίστηκαν τόν Χριστιανισμό ἀπέναντι σέ φιλόσοφους, ἡγεμόνες, βασιλεῖς καί αὐτοκράτορες, μέ τά γραπτά καί μέ τόν λόγο τους. Θεολόγοι ἀποκαλοῦνται ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὁ Συμεών ὁ νέος Θεολόγος, ἐπειδή θεολόγησαν μέ τά γραπτά τους καί μέ τό παράδειγμα τῆς ζωῆς τους. Μάρτυρες ὀνομάζονται ὅλοι ὅσοι μαρτύρησαν γιά τήν πίστη τους, βασανίσθηκαν καί θανατώθηκαν ἰδιαίτερα κατά τούς μεγάλους διωγμούς τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων. Οἱ Μάρτυρες εἶναι χιλιάδες: Γυναῖκες, ἄντρες, νέοι, γέροι καί παιδιά, καί δέν εἶναι ὅλοι γνωστοί σέ ἐμᾶς. Οἱ Μάρτυρες χωρίζονται σέ: Μεγαλομάρτυρες, πού ὀνομάζονται ὅλοι ὅσοι ἀπό τούς Μάρτυρες ὑπέστησαν μεγάλα βασανιστήρια καί θανατώθηκαν μέ φρικτό - βάρβαρο τρόπο, ἐπηρεάζοντας πολλούς ἀνθρώπους νά γίνουν χριστιανοί. Ἱερομάρτυρες, πού ὀνομάζονται ὅσοι ἀπό τούς Μάρτυρες εἶχαν Ἱερωσύνη. Ὁσιομάρτυρες, πού ὀνομάζονται οἱ μοναχοί, οἱ ἀσκητές καί οἱ ἐρημίτες ἔλαβαν αὐτόν τόν τίτλο, εἶχαν ὀσιακό βίο καί μαρτυρικό τέλος. Ὁσιοπαρθενομάρτυρες, πού ὀνομάζονται οἱ παρθένες γυναῖκες μοναχές, οἱ ὀποῖες θανατώθηκαν μέ μαρτυρικό τρόπο. Νεομάρτυρες, πού ὀνομάζονται οἱ Ἅγιοι πού μαρτύρησαν ἐπί Τουρκοκρατίας, μετά τήν ἅλωση τῆς Κων/πολης. Ὅσιοι εἶναι οἱ Ἅγιοι ἐρημίτες, ἀναχωρητές ἤ ἀσκητές, πού ἐγκατέλειψαν τόν κόσμο καί ἀφιερώθηκαν ἐξ ὁλοκλήρου στόν Θεό καί στό τέλος «κοιμήθηκαν ἐν εἰρήνῃ». Ἰσαπόστολοι ὀνομάσθηκαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι πού ἔκαναν ἀποστολικό ἔργο ἰσάξιο τῶν Ἀποστόλων. Ὁμολογητές ὀνομάζονται οἱ Ἅγιοι πού διώχθηκαν καί βασανίσθηκαν γιά τήν πίστη τους, ὁμολόγησαν μέ θάρρος τό πιστεύω τους, ἀλλά τελικά δέν θανατώθηκαν. Ἀνάργυροι ὀνομάζονται οἱ Ἅγιοι πού θεράπευαν τούς ἀρρώστους χωρίς νά λαμβάνουν ἀργύρια (χρήματα).

Kρ ητ ική Δ ιά λ εκτ ος Βρεῖτε τί σημαίνουν οἱ λέξεις τῆς κρητικῆς διαλέκτου: Ἐπιμέλεια: Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Kάτω Χωριοῦ Ἱερ/τρας

1. πυρώνω 2. θέτω 3. σφαλίζω 4. ἄρκαλος 5. χαμπέρι 6. θωρῶ 7. ἀπύρι 8. κουζουλάδα

α) βλέπω β) ξεσταίνω γ) ξαπλώνω δ) ζητιάνος ε) πλησιάζω στ) θειάφι ζ) ἀσβός η) συγκεντρώνω

9. λιοπύρι 10. ξενομπάτης 11. διακονιάρης 12. μονιάζω 13. ὀψές 14. χαλαλίζω 15. σιμώνω 16. χούι

θ) χθές ι) συνήθεια ια) εἴδηση ιβ) τρέλλα ιγ) χαρίζω ιδ) κλειδώνω ιε) ζέστη ιστ) περαστικός


Ἀκροστιχίδα τῆς “Λαμπρῆς” Λ______ Φίλος τοῦ Χριστοῦ πού πέθανε ... δύο φορές. Α_________ Ὁ Ἰωσήφ ὁ ἀπό ... μαζί μέ τόν Νικόδημο ἔθαψαν τόν Ἰ. Χριστό. Μ ________ Πληροφορήθηκαν πρῶτες τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Π______ Ὁ Πόντιος … καταδίκασε τόν Ἰ. Χριστό σέ θάνατο. Ρ____ Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ … ἑορτάζει στίς 27 Μαΐου. Η_____ Ἕνας ἀπό τούς μεγάλους Προφῆτες. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἱ. Ναοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας

Ἀντ ι στ οί χησ η Ἐγκόλπιο Στιχάριο Ἐπιτραχήλιο Μίτρα Σάκκος Ζώνη Ὠμοφόριο Ὀράριο Ράβδος Ἐπιμανίκια Φαιλόνιο Ἐπιγονάτιο Σταυρός Μανδύας

Ἄμφια Διακόνου

Ἄμφια Πρεσβυτέρου

Ἄμφια Επισκόπου

Ἀκ ρ οσ τι χί δ α το ῦ “ Μαΐ ο υ ” Μ_____________ Α______ Ι__________ Ο________ Σ____

Ἑορτάζεται 25 μέρες μετά τό Πάσχα. Ὁ πρῶτος μαθητής τοῦ Χριστοῦ. Μία κατηγορία Ἁγίων. Ὁσία... ἡ Διακόνισσα. Ἡ γυναίκα τοῦ Ἀβραάμ.

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας

Ἀντιστοίχηση: Ἅγιοι καί ἡμέρες τῆς ἑβδομάδας Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

Ἅγιος Ἰωάννης Πρόδρομος Ἄγγελοι Ἅγιοι Μάρτυρες καί μνήμη νεκρῶν Σταυρός τοῦ Κυρίου Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί Ἅγιος Νικόλαος Πάθη τοῦ Κυρίου Ἡμέρα Ἀναστάσεως καί σωτηρίας Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γούδουρα Σητείας


Δοκιμασία γνώσεων 1 Ὅταν οἱ ψευδομάρτυρες δέν μπόρεσαν νά κατηγορήσουν τό Χριστό, Τόν ρώτησε ὁ ἴδιος ὁ: α. Πιλάτος, β. Βαραββᾶς, γ. Ἀρχιερέας. πππ 2. Τό συνέδριο συζητώντας γιά τόν Ἰησοῦ ἀποφάσισε: α. Νά Τόν ἐλευθερώσει καί νά θανατώσει τό Βαραββᾶ. β. Νά Τόν σκοτώσει. γ. Νά Τόν ἀνακρίνει ξανά. πππ 3. Ὁ Πιλάτος ἔνιψε (ἔπλυνε) τά χέρια του ἐπειδή ὁ Χριστός: α. Ἤταν ἔνοχος. β. Ἦταν ἀθῶος. γ. Ἀποδοκιμαζόαν ἀπό τό Συνέδριο. πππ 4. Μέ τό πού πέθανε ὁ Ἰησοῦς πίστεψε ὁ: α. Πιλάτος, β. Ἰούδας, γ. Ἑκατόνταρχος. πππ 5. Ὅση ὥρα βρισκόταν ὁ Χριστός στό σταυρό: α. Μερικοί ἀρχιερεῖς Τόν κορόιδευαν. β. Προσεύχονταν στό Θεό νά Τόν σώσει. γ. Οἱ μαθητές Του προσπάθησαν νά Τόν σώσουν. πππ 6. Τί ἔλεγε ὁ Ἰησοῦς τήν ὥρα τῆς σταύρωσης γιά τούς σταυρωτές Του; α. Σίγουρα ἔκαναν λάθος. Ἐγώ εἶμαι ἀθῶος. β. Πατέρα συγχώρεσέ τους. γ. Ἡ τιμωρία σας θά εἶναι πολύ μεγάλη. πππ 7. Πόσες ἀπό τίς γυναῖκες ποῦ πῆγαν ν᾿ ἀλείψουν τό νεκρό σῶμα τοῦ Χριστοῦ μέ ἀρώματα ὀνομάζονταν «Μαρία»; α. Μία. β. Τρεῖς. γ. Δύο. πππ 8. Ὅταν ὁ Χριστός ἀναλήφθηκε στόν οὐρανό:: α. Κάθισε σέ ἕναν μεγαλοπρεπή θρόνο. β. Κάθισε στά δεξιά τοῦ Θεοῦ. γ. Κάθισε στά ἀριστερά τοῦ Θεοῦ.

πππ 9. Ὁ Ἰησοῦς εἶπε στούς μαθητές πώς μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ θά μποροῦν: α. Νά τιμωροῦν τόν κόσμο. β. Νά κάνουν μαγικά. γ. Νά θεραπεύουν ἀνθρώπους. πππ 10. Ὁ Χριστός ἀνελήφθη στό ὄρος: α. Σινᾶ. β. Ἀραράτ. γ. Τῶν Ἐλαιῶν. πππ 11. Ἡ μία ὑπόσχεση τοῦ Ἰησοῦ στούς μαθητές ἦταν: α. Ὅτι θά τούς ἔκανε πλούσιους. β. Ὅτι θά τούς ἔστελνε τό Ἅγιο Πνεῦμα. γ. Ὅτι θά τούς ἔπαιρνε τήν ἄλλη μέρα μαζί Του. πππ 12. Ἡ δεύτερη ὑπόσχεση τοῦ Ἰησοῦ ἦταν: α. Ὅτι θά ἐπέστρεφε ξανά. β. Ὅτι θά φρόντιζε γιά τήν ἀποκατάστασή τους. γ. Ὅτι θά κατέστρεφε τούς ἐχθρούς τους. πππ 13. Κατά τή Δευτέρα Παρουσία Του, ὁ Χριστός: α. Θά κρίνει τούς ἀνθρώπους. β. Θά θεραπεύσει ὅλους τούς ἀσθενεῖς. γ. Θά δικάσει τούς κακούς. πππ 14. Οἱ πιστοί ὁμολογοῦμε ὅτι περιμένουμε τή δική μας Ἀνάσταση ὅταν: α. Ἀπαγγέλλουμε τό «Πάτερ ἡμῶν». β. Ἀπαγγέλλουμε τό «Πιστεύω». γ. Ψάλλουμε τό «Χριστός Ἀνέστη». πππ 15. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου θά ἀναστηθοῦν: α. Μόνο οἱ βαπτισμένοι χριστιανοί, πιστοί ἤ μή. β. Ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἄνθρωποι. γ. Μόνο οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.


Αἰνίγματα 1. Ἀαίματο καί ἀκόκκαλο τή θάλασσα περνάει. Τί εἶναι; 2. Ἄγκαθο, καλάγκαθο, καλαγκαθένιο τό μαντρί καί κόκκινα τά γίδια. Τί εἶναι; 3. Αἷμα καί τομάρι ἔχει μά μαλλί κι οὐρά δέν ἔχει. Τί εἶναι; 4. Μιά τάβλα ἔχω στό νερό καί ἀκόμα νά σαπίσει. Τί εἶναι; 5. Εἶναι μαῦρο βγαίνει τή νύχτα καί σέ ἐξαφανίζει. Τί εἶναι; 6. Ἄσπρο εἶναι σάν τό αὐγό, στρογγυλό σάν τό πιπέρι, μά τόν Ἅγιο Λευτέρη, οὔτε αὐγό οὔτε πιπέρι. Τί εἶναι; 7. Πράσινος κάμπος, κόκκινα σπιτάκια, μέσα κατοικοῦν μαῦρα ἀνθρωπάκια.Τί εἶναι; 8. Χοντρός, χοντρός καλόγερος μέ γένια στό κεφάλι. Τί εἶναι; 9. Πονηρή, πονηρή ἀλλά συγχρόνος καί ἔξυπνη. Ποιά εἶναι; 10. Καρακάξα μαδημένη καί στό δρόμο πεταμένη. Τί εἶναι; Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γρᾶ Λυγιᾶς Ἱεράπετρας

Τό χιούμορ εἶναι...ζωή ! Ὁ δάσκαλος τῆς Γ΄ Δημοτικοῦ ρωτᾶ τόν Τοτό: -Γιατί, Τοτό, ὁ γάιδαρος ἔχει τόσο μεγάλα αὐτιά; -Γιατί, ὅταν ἦταν μικρός, δέ θ᾿ ἄκουγε τόν πατέρα του καί τοῦ τά τραβοῦσε! ••••• Καθηγητής: Ἔχουμε τήν πρόταση: «Ὁ κλέφτης συνελήφθη ἀπό τόν ἀστυφύλακα». Ποῦ εἶναι τό ὑποκείμενο, Ἀσυνταξίδη; Μαθητής: Μά, φυσικά στή φυλακή! §§§ Στήν αὐλή ἑνός τρελοκομείου, ἕνας τρελός σέρνει δεμένη σ᾿ ἕνα σπάγκο τήν ὀδοντόβουρτσά του. -Πῶς πᾶμε, λοιπόν, ρωτᾶ ὁ νοσοκόμος. Βγάζεις περίπατο τό σκύλο σου; -Μά δέ βλέπετε; Δέν εἶναι σκύλος, εἶναι ὀδοντόβουρτσα! Ὁ νοσοκόμος τά χάνει καί τοῦ ζητάει συγγνώμη. -Ὄμορφα τοῦ τή σκάσαμε, Ἀζόρ!, γυρίζει τότε καί λέει ὁ τρελός στήν ὀδοντόβουρτσά του...

### Δύο ἀδέλφια διαβάζουν ἕνα περιοδικό. Ξαφνικά ὁ Κώστας ρωτᾶ τή Μαρία: -Τί θά πεῖ «ψηλάφησα»; -Δέν ξέρεις; Ἔπιασα ἕναν ψύλλο καί τόν ἄφησα! **** -Τί ἔπαθες, μικρέ μου, καί κάθεσαι μέσα στή βροχή καί βρέχεσαι; -Ἔφυγα ἀπό τό σπίτι, γιατί ἡ μαμά μου ἤθελε νά μοῦ κάνει μπάνιο… ≈≈≈ Ὁ Βασίλης γυρίζει στό σπίτι του σχισμένος καί ματωμένος καί ἡ μητέρα τοῦ λέει: -Πάλι μάλωσες μέ κανένα παιδί; Τώρα πρέπει νά σοῦ ἀγοράσω πάλι καινούργιο παντελονάκι. -Τυχερή εἶσαι μαμά. Ἐσύ πρέπει νά ἀγοράσεις καινούργιο παντελονάκι, ἀλλά ἡ μητέρα τοῦ ἄλλου παιδιοῦ πρέπει νά ἀγοράσει καινούργιο… παιδάκι!

Ἀντιστοίχηση τῶν ἱερῶν Μυστηρίων Α. Bάπτισμα Β. Χρίσμα Γ. Γάμος Δ. Μετάνοια Ε. Ἱερωσύνη ΣΤ. Εὐχέλαιο Ζ. Θεία Εὐχαριστία

1. Ἕνωση μέ τόν Θεό 2. Λήψη σφραγίδας Χριστιανοῦ 3. Ἅφεση ἁμαρτιῶν 4. Ἕνωση μέ τό ἄλλο φύλλο 5. Ἴαση ψυχῶν καί σωμάτων 6. Ἔνταξη στήν Ἐκκλησία 7. Τέλεση Μυστηρίων-μετάδοση θ. Χάριτος

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας


ΣΥΝΤΑΓΗ: Πίτσα μαργαρίτα Υλικα (γιά 6-8 ἄτομα): γιά τή ζύμη:P 3 ποτήρια ἀλεύρι μαλακό O 1 κ. γλ. μαγιά (ἤ μισό φακελάκι) π 1 κ. γλ. ζάχαρη Q λίγο ἁλάτι καί χλιαρό νερό γιά τή σάλτσα: O 5 ντοματάκια ψιλοκομμένα καί λίγο κέτσαπ P 1/4 ποτήρι κρασιοῦ ἐλαιόλαδο π Μαϊντανό ψιλοκομμένο (προαιρετικά) O βασιλικό κατά προτίμησηP δυόσμο (προαιρετικά) Q λίγη ρίγανη P ἁλάτι O πιπέρι O γιά τή γέμιση: 150γρ. ἐνταμ καί 150γρ. γκούντα τριμμένα (ἤ μέχρι νά γεμίσει ἡ ἐπιφάνεια τῆς ζύμης) Ἐκτέ λεση: 1. Ζυμώνουμε

μέ τό ἀλεύρι, τή ζάχαρη, τή μαγιά καί τό ἁλάτι καί τά ἀφήνουμε σέ ζεστό μέρος νά φουσκώσουν (περίπου 15΄). 2. Στρώνουμε τή ζύμη μας σ᾽ ἕνα ἀλευρωμένο ταψί ,τό ὁποῖο ἔχουμε προηγουμένως ἀλευρώσει. 3. Ἁπλώνουμε πάνω στή ζύμη τή σάλτσα. 4. Ἁπλώνουμε τό τυρί 5. Τήν ψήνουμε στούς 200 βαθμούς γιά 20 λεπτά μέχρι νά λιώσει τό τυρί καί νά ροδίσει. Καλή ἐπιτυχία! Kατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

Xρωματίστε τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως


Σ τ αυ ρό λ εξ ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Δεσποτική ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας πού ἑορτάζεται σέ ἀνάμνηση τῆς ἐπιφοίτησης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 2. Τύπος χριστιανικοῦ ναοῦ μέ κυκλική κάτοψη καί τροῦλο. 3. Ἀρχή … ὁμάδας. / Σωματική ἤ ψυχική πίεση. 4. Πακέτο. / Ἀρνητικό μόριο. / Ἄρθρο γιά πολλά. 5. Κόρη τοῦ μυθικοῦ βασιλιά τῆς Κρήτης Μίνωα. 6. Λαϊκό ἔγχορδο ὄργανο πού μοιάζει μέ λαοῦτο. 7. Ἐπιφώνημα ἀπορίας ἤ ἔκπληξης. / Μέσα στό … καπό. / Ὁ τέταρτος φθόγγος στήν κλίμακα τῆς εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς. 8. Ὀλυμπιακή ἀεροπορία (ἀρχικά). / Τό ἐπιστέγασμα τῆς πόρτας. 9. Τό λείψανο ἁγίου. / Ἰταλική … κατάφαση. 10. Μισό … ἀκόνι. 11. Κατάπιε τόν Ἰωνᾶ. / Βιβλικό πρόσωπο σύμβολο μεγάλης ὑπομονῆς. ΚΑΘΕΤΑ: 1. Προσωνυμία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ. 2. Ὁμόρρυθμη ἑταιρία (Ἀρχικά). / Μεγάλη ἀρετή τῶν καλογέρων (Ὑποταγή στόν γέροντα ἤ τόν ἡγούμενο). 3. Νόστιμο καλοκαιρινό ζαρζαβατικό. 4. Τό δέρμα τοῦ ζώου. / Εἰσάγει ὑποθετικές προτάσεις. 5. Μισό …. ἡνίο. / Πάνω. 6. Ἰδιόκτητο ἀγρόκτημα. / Καπάκι δοχείου. 7. Δύο ἀπό τά φωνήεντα. / Χρονικό ἐπίρρημα. / Νόστιμο ὄσπριο. 9. Ἀκολουθεῖ τή Δευτέρα. / Τοποθετεῖται στήν πρίζα. 10. Δηλώνουν ἀνώτερη ποιότητα. / Φθόγγος τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. / Ὀπτικά δοκάρια. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παχείας Ἄμμου Ἱεράπετρας

Ἀνα γ ραμ ματ ι σμός Toποθέτησε σωστά τίς συλλαβές καί τά γράμματα, ὥστε τά ἀρχικά γράμματα τῶν νέων ἀναγραμματισμένων λέξεων νά σχηματίζουν τόν χαιρετισμό τῆς περιόδου τοῦ Πάσχα.

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἱ. K. Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 91  
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 91  
Advertisement