Page 1

Kοντά στόν Xριστό ΔIMHNIAIO ΦYΛΛAΔIO ΠAIΔIKΩN ENOPIAKΩN ΣYNAΞEΩN I E PA Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E PA Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 9 0 Ι Α Ν Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ – Φ Ε Β Ρ Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 6

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης γεννήθηκε στήν Παλαιστίνη τό 523 μ.Χ. Ἦταν γιός πλούσιας καί εὐσεβέστατης οἰκογένειας, καί εἶχε πάρει πολύ καλή μόρφωση. Νέος ἀκόμα, ἀφοσιώθηκε στήν προσευχή, τίς μελέτες καί τή συγγραφική ἐργασία. Σέ ἡλικία 16 ἐτῶν ἀκολούθησε τή μοναχική ζωή, στό ὄρος Σινᾶ, γι’ αὐτό ὀνομάστηκε Σιναΐτης. Πῆγε κοντά σ᾿ ἕναν ἀπό τούς καλύτερους ἀναχωρητές, τόν Μαρτύριο, ὁ ὁποῖος τόν καθοδηγοῦσε πνευματικά. Μετά ἀπό τέσσερα χρόνια ἔγινε μοναχός καί ἡ φήμη του γιά τίς ἀρετές καί τή σοφία του διαδόθηκε πολύ. Πολλοί μοναχοί καί λαϊκοί ἔρχονταν στή Μονή γιά νά ζητήσουν τή συμβουλή του. Σέ μεγάλη πλέον ἡλικία, μετά τό θάνατο τοῦ Ἡγούμενου τῆς Μονῆς Σινᾶ, δέχθηκε νά γίνει Ἡγούμενος γιά μερικά χρόνια. Ὑπῆρξε πατέρας, καλός ἐξομολόγος γιά τούς μοναχούς, τούς ὁποίους καθοδηγοῦσε κατάλληλα, καί θεραπευτής, καθώς ὁ Θεός τοῦ ἔδωσε καί τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας. Ἡ νοσταλγία, ὅμως, τῆς ἀσκητικῆς καί ἐρημικῆς ζωῆς ἔκανε τόν Ἰωάννη νά ἀποσυρθεῖ πάλι στήν ἔρημο καί νά ἀφοσιωθεῖ στήν προσευχή καί στή μελέτη.

Πέθανε εἰρηνικά περί τό 606 μ.Χ καί ἄφησε δύο σπουδαῖα συγγράμματα, τήν «Κλίμακα τῶν Ἀρετῶν» καί τόν «Λόγον πρός τόν Ποιμένα». Μάλιστα, ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἐπωνομάσθηκε «τῆς Κλίμακος» ἀπό τό πρῶτο βιβλίο, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τό δεύτερο Εὐαγγέλιο γιά κάθε κοινότητα Μοναχῶν καί τό ἀπαραίτητο βοήθημα γιά κάθε Χριστιανό πού ἀγωνίζεται γιά τήν πνευματική του προκοπή καί τή σωτηρία του. Ἡ «Κλίμακα», δηλ. ἡ σκάλα, περιλαμβάνει τριάντα λόγους περί ἀρετῆς. Κάθε λόγος περιλαμβάνει καί μιά ἀρετή. Ξεκινᾶ ἀπό τίς πιό πρακτικές καί ἀνεβαίνει σκαλοπάτι-σκαλοπάτι ἀπό τίς πιό χαμηλές στίς θεωρητικά πιό ὑψηλές. Στό ἔργο του αὐτό ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τήν πορεία πρός τήν ἠθική τελείωση. Οἱ τρεῖς πρῶτοι λόγοι ἀποτελοῦν τήν εἰσαγωγή. Ἀκολουθοῦν οἱ τέσσερις βασικές ἀρετές: ἡ ὑπακοή, ἡ μετάνοια, ἡ μνήμη θανάτου, καί τό χαροποιόν πένθος. Ἀπό τόν ὄγδοο μέχρι τόν εἰκοστό ἕκτο λόγο περιγράφονται τά σκληρά πάθη. Ἐκεῖ περιγράφονται καί οἱ ἀντίστοιχες ἀρετές, ὅπως ἡ σιωπή, ἡ ἐγκράτεια, ἡ πραότητα, ἡ ταπεινοφροσύνη κ.ἄ., ἐνῶ οἱ τέσσερις τελευταῖοι λόγοι περιγράφουν


τούς γλυκούς καρπούς τῶν ἀσκητικῶν μόχθων. Ἡ Κλίμακα εἶναι γραμμένη στήν ἑλληνική γλώσσα, ἔχει ξεχωριστή διαύγεια, γλαφυρότητα, παραστατικότητα, πλοῦτο ἐκφράσεως καί καλαισθησία. Στή διακόσμηση τοῦ λόγου μέ εἰκόνες καί παρομοιώσεις ὁ ἱερός συγγραφέας εἶναι μοναδικός. Πάσης φύσεως σχήματα λόγου ἀναδύονται καθώς καί ὡραῖες καί ἐπιτυχημένες προσωποποιήσεις. Ἐπειδή τό ἔργο αὐτό εἶναι ἀπαράμιλλο καί ἀναλύει ὅλα τά πάθη καί τίς ἀρετές, ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ ἰδιαίτερα στή πνευματική περίοδο

τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τόν συγγραφέα του Ὅσιο Ἰωάννη τόν Σιναΐτη καί τό προτείνει γιά ἀνάγνωσμα, καθώς περιέχει πλῆθος διδαγμάτων καί γιά τούς χριστιανούς πού ζοῦν στόν κόσμο καί ἐνδιαφέρονται γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τους. Ἔτσι, ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἀφιέρωσε στή μνήμη του τήν Δ´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν. Ἐπίσης, τιμᾶται στίς 30 Μαρτίου, ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Τό φίδι τοῦ Γερο-Ἰσαάκ Ὁ Διονυσιάτης μοναχός Γερο-Ἰσαάκ (18501932) εἶχε ἀχώριστο φίλο ἕνα φοβερό φίδι, ἑνάμισυ μέτρο περίπου, ἀπό ἐκεῖνα πού στό Ἅγιον Ὅρος ὀνομάζονται “ἀλαφιάτες”. Ἐπί δύο χρόνια, πού ἔμεινε ὁ Γερο-Ἰσαάκ στό ἀρτοποιεῖο τῆς Μονῆς, δέν ἀποχωρίστηκε καθόλου τόν ἀλαφιάτη. Τοῦ ἑτοίμαζε φαγητό ἀπό χυλό μέ ἀλεύρι καί τόν φρόντιζε ἄφοβα. Ἀλλά καί τό φίδι προσέφερε σπουδαία ὑπηρεσία στόν … «Γέροντά» του! Εἶχε ξεκαθαρίσει τό ἀρτοποιεῖο ἀπό τά ποντίκια. Εἶχε ἐξοικειωθεῖ μάλιστα τόσο μέ τόν Γερο-Ἰσαάκ, ὥστε ἀνέβαινε καί κοιμόταν μαζί του στό πρόχειρο ξύλινο κρεβάτι του, κουλουριασμένο στά πόδια του.

-Πάτερ Ἰσαάκ, τόν ρωτοῦσαν μέ κάποιον φόβο οἱ ἄλλοι Πατέρες, τί τόν χρειάζεσαι αὐτόν τόν ἀλαφιάτη ἐδῶ μέσα; -Μή φοβᾶσθε, εἶναι καλός καί δέν πειράζει καθόλου, ἀπαντοῦσε ἐκεῖνος. Μόνο τά ποντίκια κυνηγᾶ. Ὅσο καιρό ἦταν στό ἀρτοποιεῖο ὁ ΓέροἸσαάκ, τό φίδι ἦταν κοντά του καί τόν ὑπηρετοῦσε. Μόλις ὅμως ἔφυγε ἐκεῖνος, ἐξαφανίσθηκε καί ὁ ἀλαφιάτης. Πῆρε τά βουνά. Ἀπό τό βιβλίο «Ἡ ζωοφιλία τῶν ἀγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδ. «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθῆναι, 2007.

Λύσεις κρητικῆς διαλέκτου: 1β, 2α, 3ε, 4ζ, 5ια, 6γ, 7στ, 8ιβ, 9ι, 10ιδ, 11δ, 12η, 13θ, 14ιγ. Λύσεις ἀκροστιχίδας τῆς «Τρικυμίας»: ΤΡΙΩΔΙΟ, ΡΩΜΑΙΟΣ, ΙΟΥΔΑΙΟΙ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ, ΥΠΑΚΟΗ, ΜΑΛΤΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΓΑΠΗ. Λύσεις ἀκροστιχίδας τῆς Μετάνοιας: ΜΕΤΕΩΡΑ, ΕΜΜΕΛΕΙΑ, ΤΙΜΟΘΕΟΣ, ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ, ΝΗΣΤΕΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, ΑΘΩΣ. Λύσεις μεσοστιχίδας: 1. ΖΑΧΑΡΙΑΣ, 2. ΠΑΝΑΓΙΑ, 3. ΣΤΑΥΡΟΣ, 4. ΥΠΟΜΟΝΗ, 5. ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Λύσεις δοκιμασίας γνώσεων: 1β, 2α, 3β, 4γ, 5α, 6α, 7γ, 8α, 9β, 10β, 11γ, 12γ, 13α, 14γ, 15β, 16β. Λύσεις αἰνιγμάτων: 1. πεταλούδα, 2. ποτάμι, 3. κρεβάτι, 4. γλώσσα, 5. σκοτάδι, 6. κάρβουνο, 7. ὕπνος, 8. κρεμμύδι, 9. καρπούζι. 10. καπνός, 11. γράμμα, 12. ξύλο. Λύσεις ἀπροδόκητων αἰνιγμάτων: 1. ΣΟΦΟΣ, 2. ΤΡΙΠΟΛΗ, 3, ΟΝΕΙΡΑ, 4. ΤΕΝΟΡΟΣ, 5. ΛΑΖΑΡΟΣ, 6. ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΕ, 7. ΔΟΝΤΙΩΝ, 8. ΚΟΥΡΕΑ, 9. ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ, 10. ΣΙΩΠΗ, 11. ΛΕΦΤΑ, 12. ΠΑΠΟΥΤΣΙ, 13. ΚΑΡΦΙΤΣΑ, 14. ΛΑΘΟΣ, 15. ΠΙΠΕΡΙ, 16. ΔΙΟΤΙ. Λύσεις κρυπτολέξου: 1. MAΡKOΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΛΟΥΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, 2. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 4. ΙΑΚΩΒΟΣ, 5. ΠΙΣΤΕΥΩ, 6. ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΙ, 7. ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗ, 8. ΣΤΑΥΡΟ, 9. ΚΑΛΥΜΜΑ, 10. α) ΛΑΒΕΤΕ, β) ΠΙΕΤΕ, γ) ΣΤΩΜΕΝ, 11. ΠΑΡΑΣΧΟΥ, 12. ΑΜΗΝ, 13. ΚΡΑΣΙ, 14. ΠΡΟΣΦΟΡΟ. Λύσεις ἔξυπνου σταυρόλεξου: ΜΑΣΚΑ, ΑΣΤΟΣ, ΣΤΑΡΙ, ΚΟΡΕΣ, ΑΣΙΣΤ.


Οἱ ἀπορίες μας... -Τί εἶναι τά Συναξάρια καί τά Μαρτυρολόγια; -Τά Συναξάρια εἶναι συλλογές πού περιλαμβάνουν βίους Ἁγίων. Ὀνομάζονται Συναξάρια, ἐπειδή προορίζονταν νά διαβάζονται στίς «συνάξεις», δηλ. στίς συγκεντρώσεις τῶν πιστῶν στήν Ἐκκλησία, ὅταν συγκεντρώνονται γιά νά τιμήσουν ἕναν Ἅγιο ἤ μία ἑορτή. Τό Συναξάρι τοῦ Ἁγίου ἤ ὁ Συναξαριστής συντάχτηκε κυρίως γιά λειτουργική χρήση καί ἀναφέρεται περιληπτικά σέ στοιχεῖα τοῦ βίου τοῦ κάθε Ἁγίου ἤ στό κεντρικό νόημα τῆς ἑορτῆς. Βασικό χαρακτηριστικό τῶν Συναξαριστῶν εἶναι ὅτι προβάλλουν καί ἀναδεικνύουν τό τέλος τοῦ Ἁγίου. Παλαιότερα, μάλιστα εἶχε ὁριστεῖ τό Συναξάρι νά διαβάζεται στόν Ὄρθρο (μετά τήν στ΄ ὠδή). Σήμερα αὐτό δυστυχῶς ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ καί ἐκφωνεῖται μόνο τό ὄνομα τοῦ ἑορταζόμενου Ἁγίου, συνήθως μαζί μέ κάποιους στίχους ἀφιερωμένους σ’ αὐτόν. Μαρτυρολόγια εἶναι οἱ συλλογές πού περιέχουν στοιχεῖα μόνο γιά μάρτυρες, δηλαδή διηγήσεις γιά ἀθλήσεις καί ἡρωικές πράξεις τῶν ἁγίων πού μαρτύρησαν γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Ἀπό τά Μαρτυρολόγια τά πιό περίφημα καί ἀξιόλογα εἶναι τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῆς Ρώμης. Σύμφωνα μέ τόν 54ο Κανόνα τῆς Τοπικῆς Συνόδου τῆς Καρθαγένης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπικυρωμένος ἀπό Οἰκουμενικές Συνόδους: «Εἶναι δυνατό ἀκόμα νά ἀναγιγνώσκονται τά παθήματα τῶν μαρτύρων ὅταν γίνεται ἡ ἐτήσια μνήμη τους». Γι’ αὐτό τά Μαρτυρολόγια καί τά Συναξάρια διαβάζονταν στό ναό, προκειμένου τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας νά διδαχθοῦν, νά ὠφεληθοῦν ψυχικά καί νά ἐνισχυθοῦν ἀπό τή μεγάλη πίστη, τό μαρτύριο, τούς βασανισμούς ἤ ἀκόμα καί ἀπό τό ὁσιακό καί εἰρηνικό τέλος τοῦ κάθε Ἁγίου (Μάρτυρα ἤ Ἱεράρχη ἤ Ὁσίου ἤ Δικαίου κ.λπ.). Ἐπίσης, διδακτικούς σκοπούς ἐξυπηρετοῦσαν καί ἄλλες παρόμοιες συλλογές τῆς ζωῆς τῶν Μαρτύρων καί τῶν Ἀσκητῶν, ὅπως, «Ἀρχαίων μαρτυρίων συναγωγή» τοῦ Εὐσεβείου Καισαρείας, «Φιλόθεος Ἱστορία» τοῦ Θεοδωρήτου, «Τό Γεροντικόν», τό «Λειμωνάριον» τοῦ Ἰωάννου τοῦ Μόσχου, τό «Λαυσαϊκόν» τοῦ Παλλαδίου, ὁ «Εὐεργετινός» κ.ἄ.

Ἀκροστιχίδα τῆς “Μετάνοιας” M ______ E _______ T _______ A __________ N______ O _________ Ι_________ Α___

Μοναστήρια χτισμένα στίς κορυφές βράχων. Ἡ μητέρα τοῦ Μεγ. Βασιλείου. Μαθητής τοῦ Ἀπ. Παύλου, πού τοῦ ἔγραψε ἐπιστολή. Τό κατέβασμα τοῦ Ἰ. Χριστοῦ ἀπό τόν Σταυρό. Τήν τήρησε σαράντα μέρες καί ὁ Ἰ. Χριστός. Ἡ πρώτη Κυριακή τῆς Μεγ. Σαρακοστῆς. Ἐκεῖ βρίσκεται ὁ Πανάγιος Τάφος. Ἡ χερσόνησος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γούδουρα

Kρητική Διάλεκτος

Βρεῖτε τί σημαίνουν οἱ λέξεις τῆς κρητικῆς διαλέκτου: Ἐπιμέλεια: Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Kάτω Χωριοῦ Ἱερ/τρας

1. βάρσαμος 2. θρουλί 3. καρδαμώνω 4. κατσιφάρα 5. κουλούκι 6. μανίζω 7. νταγιαντῶ

α) ψίχουλο β) δυόσμος γ) ἐξοργίζομαι δ) πουθενά ε) δυναμώνω στ) ὑποφέρω ζ) καταχνιά

8. ξαμώνω 9. παραστιά 10. πεσκέσι 11. ποθές 12. πουσουνίζω 13. ρημάσω 14. σώπατο

η) ἀγοράζω θ) ἐρημώνω-ομαι ι) τζάκι ια) σκύλος ιβ) σημαδεύω ιγ) ἐπίπεδο ἔδαφος ιδ) δῶρο


Ἀκροστιχίδα τῆς «τρικυμίας» Τ______ Ρ______ Ι_______ Κ_______ __ Υ_____ Μ____ Ι______ Α____

Ἡ περίοδος πού περιλαμβάνει καί τή Μεγ. Σαρακοστή. Ἦταν στήν καταγωγή του ὁ Ἀπ. Παῦλος. Ἐπιθυμοῦσαν τήν καταδίκη τοῦ Ἀπ. Παύλου σέ θάνατο. Κι ἔτσι λέγεται ὁ καπετάνιος τοῦ πλοίου. Μιά ἀπό τίς ἀρετές τοῦ Μοναχοῦ. Ἐκεῖ ναυάγησε τό πλοῖο πού μετέφερε τόν Ἀπ. Παῦλο. Τό ὄνομα τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου

Ἀντιστοίχηση Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων παίρνουμε τά Ὁ Χριστός προσευχήθηκε στή Τόν Ἰησοῦ πρόδωσε ὁ Τόν Χριστό καταδίκασε ὁ Τόν Χριστό σταύρωσαν οἱ Ὁ Ἰησοῦς σταυρώθηκε στό Τή Μεγάλη Παρασκευή οἱ ναοί βγάζουν τόν Κάτω ἀπό τό Σταυρό ἦταν καί ἡ Τόν Χριστό κατέβασαν ἀπό τό Σταυρό Τόν Χριστό φρουροῦσαν οἱ Τό λίθο τοῦ μνημείου κύλησε ὁ Ἔμαθαν πρῶτες τήν Ἀνάσταση οἱ

Ἑβραῖοι Παναγία Νικόδημος καί Ἰωσήφ Ἰούδας Ἄγγελος Βάγια Πιλάτος Γεθσημανῆ Γολγοθᾶ Μυροφόρες Ἐπιτάφιο Στρατιῶτες

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου

Μεσοστιχίδα τῆς Ἀγάπης 1. Προφήτης... Ὁ πατέρας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. 2. Βρίσκεται πάνω ἀπό ὅλους τούς Ἁγίους. 3. Ἐπάνω του ἔδειξε ὁ Χριστός πόσο ἀγάπησε τόν ἄνθρωπο (ὀνομ.) 4. Ἕνα ἀπό τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος ὅταν ἀγωνίζεται γιά τόν συνάνθρωπό του. 5. Αὐτή μᾶς διδάσκει νά καλλιεργοῦμε τίς ἀρετές. 1. _ _ _ _ _ _ Α _ 2. _ _ _ _ Γ _ _ 3. _ _ Α _ _ _ _ 4. _ Π _ _ _ _ _ 5. _ _ _ _ Η _ _ _ Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου


Δοκιμασία γνώσεων 1. Ἡ παραβολή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, μᾶς μιλᾶ γιά τήν: α. Προσευχή. β. Ταπεινοφροσύνη. γ. Εὐσέβεια. πππ 2. Ποιός ἔκανε τή σωστότερη προσευχή; α. Ὁ Τελώνης. β. Κανένας ἀπό τούς δύο. γ. Ὁ Φαρισαῖος. πππ 3. Ὁ Ἰησοῦς εἶπε πώς ὅποιος ὑψώνει τόν ἑαυτό του: α. Θά ὑψωθεῖ. β. Θά ταπεινωθεῖ. γ. Δέν θά νηστεύει. πππ 4. Ὁ Ζακχαῖος ἀνέβηκε σέ μιά: α. Συκιά. β. Ροδακινιά. γ. Συκομουριά. πππ 5. Ὁ Χριστός ἀφοῦ ἔμαθε ὅτι πέθανε ὁ Λάζαρος ξεκίνησε γιά τή Βηθανία: α. Σέ τέσσερις ἡμέρες. β. Ἀμέσως. γ. Σέ δύο ἡμέρες. πππ 6. Ὁ Χριστός εἶπε στή Μάρθα: «Ἐγώ εἶμαι...: α. Ἡ ἀνάσταση καί ἡ ζωή». β. Ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή». γ. Τό φῶς τοῦ κόσμου». πππ 7. Ὁ ἀγαπητός φίλος τοῦ Χριστοῦ κατοίκησε στή: α. Βηθεσδᾶ. β. Βηθλεέμ. γ. Βηθανία. πππ 8. Ὁ ἄσωτος υἱός: α. Μετανόησε. β. Δέν σώθηκε. γ. Συνῆλθε ἀλλά δέν μετανόησε. πππ 9. Ποιές ἀπό τίς παρθένες δέν εἶχαν ἀρκετό λάδι στά λυχνάρια τούς ὅταν ἦρθε ὁ γαμπρός; α. Οἱ συνετές. β. Οἱ ἄμυαλες. γ. Ὅλες.

πππ 10. Τί εἶπε ὁ γαμπρός στίς παρθένες πού καθυστέρησαν στόν γάμο; α. Γιατί ἀργήσατε; β. Δέν σᾶς γνωρίζω. γ. Καλῶς ἤρθατε. πππ 11. Ἡ παραβολή τῶν δέκα παρθένων μᾶς διδάσκει πώς πρέπει νά: α. Ἀγοράζουμε συχνά λάδι. β. Πηγαίνουμε νωρίς στούς γάμους. γ. Εἴμαστε πάντα ἕτοιμοι γιατί δέν γνωρίζουμε πότε θά ξαναέρθει ὁ Χριστός. πππ 12. Μετά τό Μυστικό Δεῖπνο ὁ Χριστός καί οἱ μαθητές πῆγαν: α. Σ᾿ ἕνα γάμο στήν Κανᾶ. β. Στό σπίτι τοῦ Λαζάρου. γ. Στή Γεθσημανῆ. πππ 13. Στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ὁ Χριστός εἶπε στούς μαθητές: α. Προσευχηθεῖτε. β. Πηγαίνετε νά ξεκουραστεῖτε. γ. Πηγαίνετε νά φωνάξετε τούς Ρωμαίους νά μέ συλλάβουν. πππ 14. Ὁ Ἰούδας εἶπε: «Θά καταλάβετε ποιός εἶναι ὁ διδάσκαλος… α. Ὅταν σᾶς Τόν δείξω μέ τό δάχτυλο». β. Γιατί φοράει ἄσπρο χιτώνα». γ. Ὅταν θά τόν φιλήσω στό μάγουλο». πππ 15. Τό συνέδριο συζητώντας γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό ἀποφάσισε: α. Νά Τόν ἐλευθερώσει καί νά θανατώσει τό Βαραβᾶ. β. Νά Τόν σκοτώσει. γ. Νά Τόν ἀνακρίνει ξανά. πππ 16. Ὁ Πιλάτος δέν ἤθελε νά θανατώσει τόν Ἰησοῦ ἐπειδή: α. Δέν τό ἤθελε τό πλῆθος. β. Ἦταν ἀθῶος. γ. Δέν τό ἤθελε τό συνέδριο.


Αἰνίγματα 1. Ἀαίματο κι ἀκόκκαλο τή θάλασσα περνάει. Τί εἶναι; 2. Πάει, πάει καί πίσω δέν γυρνάει. Τί εἶναι; 3. Τήν ἡμέρα στολισμένο καί τή νύκτα φορτωμένο. Τί εἶναι; 4. Μιά τάβλα ἔχω στό νερό καί ἀκόμα νά σαπίσει. Τί εἶναι; 5. Εἶναι μαῦρο βγαίνει τή νύχτα καί σέ ἐξαφανίζει. Τί εἶναι; 6. Ἀπό μαύρη μάνα γεννιέται κόκκινο παιδί. Τί εἶναι; 7. Τί εἶναι πιό βαρύ ἀπό σίδερο καί πιό γλυκό ἀπό μέλι. 8. Χοντρός, χοντρός καλόγερος μέ γένια στό κεφάλι. Τί εἶναι; 9. Θάλασσα κόκκινη, τά ψάρια μαῦρα καί ἡ ἄμμος πράσινη. Τί εἶναι; 10. Ἄψυχο ψυχή δέν ἔχει καί στόν οὐρανό πηγαίνει. Τί εἶναι; 11. Περνῶ στεριές καί θάλασσες, ρωτάω καί ἀπαντῶ, κι ὅμως καθόλου δέν μιλῶ. Τί εἶμαι; 12. Τί εἶναι αὐτό πού ὅλοι μας τό ἔχουμε φάει ἀλλά δέν ψήνεται, οὔτε τηγανίζεται Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γρᾶ Λυγιᾶς Ἱεράπετρας

Ἀπροσδόκητα αἰνίγματα 1. Ποιό εἶναι τό ἀντίστροφο τοῦ σοφός; 9. Πῶς λέγεται αὐτός πού πουλάει φω2. Ποιά πόλη εἶναι τριπλή; τιά; 3. Τί βλέπουμε μέ κλειστά τά μάτια; 10. Ποιό πράγμα σπάζει μόλις τό ἀναφέ4. Πῶς λέγεται αὐτός πού τραγουδᾶ πάνω ρουμε; σ᾿ ἕνα βουνό; 11. Τί κοινό ἔχουν ἡ ὥρα μέ ἕνα πλούσιο; 5. Ποιός γεννήθηκε μιά φορά ἀλλά πέθανε 12. Ποιός ἐνῶ δέν ἔχει πόδια διαρκῶς δύο φορές; περπατάει; 6. Σέ ποιό ναό φυλάσσονται τά ὀστᾶ τοῦ 13. Ποιός ἐνῶ ἔχει κεφάλι δέν μπορεῖ νά Προφήτη Ἠλία; σκεφτεῖ; 7. Ποιά εἶναι ἡ μικρότερη γέφυρα στόν 14. Ποιά λέξη προφέρεται πάντα λάθος; κόσμο; 15. Ποιό πράγμα καίει ἐνῶ εἶναι κρύο; 8. Σέ ποιόν βγάζει τό καπέλο του ὁ πρω16. Ποιά λέξη ἀποτελεῖται ἀπό δύο «τί»; θυπουργός; Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Κουτσουρᾶ

Τό χιούμορ εἶναι...ζωή (ποντιακά ἀνέκδοτα)! -Πῶς πέθανε ἡ τελευταία πόντια ἀρκούδα; -Ἔπεσε σέ γερμανική νάρκη ἀντί σέ χειμερία. *** -Γιατί οἱ Πόντιοι ὅταν κοιμοῦνται τοποθετοῦν δίπλα τους ἕνα γεμάτο ποτήρι κι ἕνα ἄδειο; -Γιατί μπορεῖ νά διψάσουν ἀλλά μπορεῖ καί νά μή διψάσουν. *** - Γιατί οἱ Πόντιοι ὅταν θέλουν νά διαβάσουν πηγαίνουν στό ποτάμι; - Γιά νά τά μάθουν νεράκι!! *** -Γιατί οἱ Πόντιοι κρατοῦν τό κινητό τους ἀνάποδα; -Γιά νά μήν τούς πέσει ἡ μπαταρία! *** -Γιατί οἱ Πόντιοι κρύβονται στά λάχανα;

-Γιά νά μήν τούς πιάσουν στά πράσα! *** -Γιατί οἱ Πόντιοι στό σινεμά διαλέγουν τά τελευταῖα καθίσματα; -Γιατί ὁ τελευταῖος γελάει καλύτερα! *** -Γιατί οἱ Πόντιοι ὅταν κλείνουν τό φῶς ἀνάβουν ἕνα σπίρτο; -Γιά νά δοῦν ἄν ἔκλεισαν τό φῶς. *** -Γιατί οἱ Πόντιοι ὅταν τελειώσουν τό Γυμνάσιο ἀνεβαίνουν πάνω στά δέντρα; -Γιά νά δοῦν ποιό κλάδο θά ἀκολουθήσουν! *** Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μεσελέρων Ἱεραπέτρας


ΣΥΝΤΑΓΗ: Φαβοκεφτέδες νηστίσιμοι

Υλικα (γιά 6-8 ἄτομα): Γιά τή φάβα:P 1/2 κιλό φάβα O 1 ξερό κρεμμύδι κομμένο στά τέσσερα π 2 σκελίδες σκόρδο Q 1 ποτήρι κρασιοῦ ἐλαιόλαδο O ἁλάτι P πιπέρι Γιά τούς φαβοκεφτέδεςO 1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο P 1 σκελίδα σκόρδο π 200 γραμμάρια φρυγανιάQ 100 γραμμάρια ἀλεύρι O 200 γραμμάρια νηστίσιμο τυρί P χυμό μισοῦ λεμονιοῦ O ἐλιές. Ἐκτέ λεση: Γιά τή φάβα: Σέ μιά χύτρα ταχύτητος βράζουμε μισό κιλό φάβα μέ ἕνα

ξερό κρεμμύδι κομμένο στά τέσσερα, δυό σκελίδες σκόρδο, ἕνα ποτήρι κρασιοῦ ἐλαιόλαδο, ἁλάτι καί πιπέρι. Καλύπτουμε τά ὑλικά μέ ζεστό νερό καί τά ἀφήνουμε σέ χαμηλή φωτιά γιά 15 λεπτά μέ κλειστό καπάκι. Ὅταν κρυώσει ἡ φάβα, τήν περνᾶμε ἀπό χειροκίνητο μύλο ἤ τήν πολτοποιοῦμε ὅπως ἀλλιῶς μποροῦμε (μίξερ, γουδί, πιρούνι). Γιά τούς φαβοκεφτέδες: Μέσα στή φάβα ρίχνουμε ὅλα τά ὑλικά γιά νά τήν πλάσουμε σέ κεφτέ: τά ψιλοκομμένα κρεμμύδια καί τό σκόρδο, τήν τριμμένη γραβιέρα καί τή φρυγανιά. Ἀνακατεύουμε καλά μέ μιά ξύλινη κουτάλα. Ἀφήνουμε στό ψυγεῖο μιά ὥρα νά δέσει ἡ ζύμη. Πλάθουμε στρογγυλές μπαλίτσες μέ τή φάβα. Στό κέντρο βάζουμε μιά ἐλιά, ἀφοῦ τῆς ἀφαιρέσουμε τό κουκούτσι. Βουτᾶμε τούς κεφτέδες στό ἀλεύρι καί ἀφοῦ κάψουμε λάδι γιά τηγάνισμα σέ ἕνα βαθύ τηγάνι ρίχνουμε τούς φαβοκεφτέδες καί τούς τηγανίζουμε γιά 4 λεπτά μέχρι νά χρυσίσουν. Καλή ἐπιτυχία! Kατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

Xρωματίστε τήν εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου


Τό κρυπτόλεξο τῆς Θείας Λειτουργίας Ἀπάντησε σωστά τίς παρακάτω ἐρωτήσεις. Οἱ ἀπαντήσεις τους εἶναι λέξεις πού βρίσκονται μέσα στό κρυπτόλεξο. 1. Τά ὀνόματα τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν. 2. Ἱεράρχης πού ἔγραψε τή Θεία Λειτουργία πού τελεῖται κάθε Κυριακή (ἡ ἐπωνυμία του). 3. Μεγάλος Ἅγιος Ἱεράρχης, ὁ ὁποῖος ἔγραψε τή Θ. Λειτουργία πού τελεῖται δέκα (10) φορές τόν χρόνο. 4. Ἔγραψε Θ. Λειτουργία καί ὁ Ἅγιος ... ὁ Ἀδελφόθεος. 5. Ἡ λέξη ἀπ᾿ τήν ὁποία ἀρχίζει τό «Σύμβολο τῆς Πίστεως». 6. Οἱ ἀβάπτιστοι πού πήγαιναν στήν ἐκκλησία γιά νά ἀκούσουν τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ. 7. Ἀπό ἐκεῖ ξεκινᾶ ὁ Ἱερέας γιά νά κάνει τή Μεγάλη Εἴσοδο. 8. Ἡ Μεγάλη Εἴσοδος εἰκονίζει τήν πορεία τοῦ Χριστοῦ πρός τόν … 9. Τό τετράγωνο ὕφασμα πού καλύπτει τά Τίμια Δῶρα. 10. Οἱ λέξεις πού λείπουν: α) «..., φάγετε, τοῦτο ἐστί τό Σῶμα», β) «… ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τό Αἷμα μου», γ) «… καλῶς, στῶμεν μετά φόβου». 11. Ὅταν ὁ Κληρικός ζητᾶ ἀπό τόν Κύριο νά εἶναι εἰρηνική ἡ μέρα, ὁ λαός μέ τόν ψάλτη ἀπαντᾶ: «…, Κύριε». 12. Λέξη μέ 4 γράμματα πού ἀκοῦμε συχνά σέ ὅλες τίς ἀκολουθίες καί σημαίνει «πράγματι», «ἄς γίνει». 13. Τό δῶρο τῶν Χριστιανῶν πού γίνεται, μέ τόν Καθαγιασμό, Αἷμα Χριστοῦ. 14. Τό ψωμί πού προσφέρουν οἱ Χριστιανοί γιά νά γίνει Σῶμα Χριστοῦ. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἱεροῦ Ναοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας

Τό ἔξυπνο σταυρόλεξο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ:

1. Tή φοράει ὁ μεταμφιεσμένος. 2. Εἶναι ὁ κάτοικος πού ζεῖ σέ πόληἄστυ καί λέγεται ... 3. Ὁ γονέας… τοῦ ἀλευριοῦ (δημοτ.) 4. Τά θηλυκά παιδιά τῆς οἰκογένειας λέγονται καί ... 5. Ἡ πιό σπουδαῖα πάσα στό μπάσκετ (ξένη λέξη). Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἱ. K. Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 90  
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 90  
Advertisement