Page 1

Kοντά στόν Xριστό ΔIMHNIAIO ΦYΛΛAΔIO ΠAIΔIKΩN ENOPIAKΩN ΣYNAΞEΩN I E PA Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E PA Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ TEYXOΣ 88 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ–ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης γεννήθηκε τό ἔτος 1255 μ.Χ. στό χωριό Κούκουλο, κοντά στίς Κλαζομενές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀπό εὐλαβεῖς καί πλούσιους γονεῖς. Αὐτός καί ἡ οἰκογένειά του αἰχμαλωτίστηκαν, μαζί μέ πλῆθος χριστιανούς τῆς περιοχῆς, ἀπό τούς Ἀγαρηνούς καί μεταφέρθηκαν στή Λαοδίκεια. Μετά τό τέλος τῆς αἰχμαλωσίας του ὁ Ὅσιος Γρηγόριος δέν ἐπέστρεψε στήν πατρίδα του, ἀλλά ὕστερα ἀπό μικρή παραμονή του κοντά σέ ἕναν ἐνάρετο μοναχό στήν Κύπρο, κατευθύνθηκε στό ὄρος Σινᾶ, ὅπου ἐκάρη μοναχός στήν ἱστορική μονή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. Στό Σινᾶ, ὀφείλεται ἡ ἐπωνυμία του Σιναΐτης, ἀφοῦ ἐκεῖ ἔζησε μία τριετία ἀσκώντας τήν ὑπακοή καί τήν ταπεινοφροσύνη, μέ αὐστηρή νηστεία, ἀγρυπνία καί προσευχή. Ὅταν ἔφυγε γιά νά προσκυνήσει τόν Πανάγιο Τάφο καί τά ἄλλα προσκυνήματα τῶν Ἱεροσολύμων, κατέληξε στούς Καλούς Λιμένες τῆς νότιας Κρήτης, μετά ἀπό θαλασσοταραχή, ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἔζησε γιά κάποιο διάστημα στήν περιοχή τῶν δυτικῶν Ἀστερουσίων σέ σπηλιές, ὅπου βρῆκε τόν Ὅσιο Ἀρσένιο τόν Ὁσιο-

φαραγγίτη, ἀπό τόν ὁποῖο διδάχθηκε τή νηπτική ἐργασία τῆς ἐμπειρικῆς νοερᾶς καί καθαρᾶς προσευχῆς, μέ τήν ὁποία μαζί μέ τήν ἐργασία τῶν ἐντολῶν- καθαρίζεται ὁ ἀνθρώπινος νοῦς. Ἄργότερα, ἡ νοερά αὐτή προσευχή μεταφέρθηκε στό Ἅγιον Ὄρος ἀπό τόν Ὅσιο Γρηγόριο, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε ὅλες τίς μονές, τίς σκῆτες καί τά κελιά, καθώς καί τούς δύσβατους καί ἐρημικούς τόπους του. Στό Ἅγιο Ὄρος, ἀρχικά ὁ Ὅσιος Γρηγόριος κατοίκησε στή Σκήτη τοῦ Μαγουλᾶ, ἡ ὁποία βρισκόταν ἀπέναντι ἀπό τήν Ἱερά Μονή Φιλοθέου, μετά στίς Καρυές καί ἀργότερα σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ Ἄθω. Παντοῦ ἔχτιζε κελιά γιά ὅσους ἔρχονταν πρός αὐτόν, ἐπιθυμώντας νά ἀκούσουν τή διδασκαλία του καί νά μονάσουν κοντά του. Γρήγορα ἡ φήμη του ὡς διδασκάλου τοῦ ἡσυχασμοῦ, ἐξαπλώθηκε σ᾿ ὅλο τό Ἅγιον Ὄρος μέ ἀποτέλεσμα ὁ κύκλος τῶν μαθητῶν του νά διευρυνθεῖ κ´καί νά οἰκοδομήσουν τή Μονή τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου. Λόγῳ τῆς ἐπιδρομῆς τῶν Ἀγαρηνῶν, ἀναγκάζεται νά ἐκταταλείψει τό Ἅγιον Ὄρος καί νά περιέλθει πολλά μέρη τῆς βαλκανικῆς χερσονήσου. Στή συνέχεια ἐπανῆλθε στό Ἅγιον


Ὄρος, ὅπου ἔγινε πανηγυρικά δεκτός ἀπό τούς μοναχούς τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας. Ὅμως, νέες ἐπιδρομές τόν ὁδηγοῦν περίπου τό 1335 στά Παρόρια τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας, ὅπου ἵδρυσε πολλά μοναστήρια, διδάσκοντας τόν ἡσυχασμό στούς Σλάβους καί τούς Βουλγάρους. Ἐκεῖ ἀπέκτησε πολλούς ἄξιους μαθητές, πού συνέχισαν τό σωτήριο ἔργο του. Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος διακρίθηκε ὡς ὁ πρῶτος καί μεγάλος συστηματικός δάσκαλος τῆς νοερᾶς προσευχῆς: «Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον μέ τόν ἁμαρτωλόν». Ὁ μαθητής του Πα-

τριάρχης Κων/πόλεως Κάλλιστος Α΄ περιγράφει ἀναλυτικά τήν ὅλη πνευματική κατάσταση τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου καί ἰδιαίτερα τό καταλάμπον πρόσωπό του, μετά τόν φωτισμό του ἀπό τό θεῖο φῶς. Μετά ἀπό μικρή ἀσθένεια ὁ Ὅσιος Γρηγόριος κοιμήθηκε στά Παρόρια τῆς Βουλγαρίας στίς 27 Νοεμβρίου 1347 μ.Χ. Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τή μνήμη του στίς 27 Νοεμβρίου καί στίς 11 Φεβρουαρίου. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεράπετρας

Τά θηρία σέβονται τά σώματα τῶν Μαρτύρων Ὅταν ὁ Πάμφιλος καί οἱ ἕνδεκα (11) συνοδοί του ἔπεσαν μαρτυρικά ὑπέρ τῆς πίστεως τους, οἱ δήμιοί τους, κατά διαταγή τοῦ ἀσεβοῦς διοικητῆ τους κράτησαν ἐπί τέσσερις ἡμέρες καί νύκτες τά ἅγια σώματά τους ἄταφα, γιά νά τούς φᾶνε τά ἄγρια καί σαρκοβόρα ζῶα. Ὅμως, πρός μεγάλη ἔκπληξη ὅλων, κανένα ἄγριο ζῶο δέν πλησίασε, οὔτε θηρίο, οὔτε σαρκοβόρο πουλί, οὔτε τσακάλια, οὔτε ἀλεποῦδες, τίποτε. Ἔτσι οἱ συγγενεῖς τους παρέλαβαν τά ἱερά σώματα τῶν Μαρτύρων

ἀνέπαφα, γιά νά τά περιποιηθοῦν καί νά τά θάψουν.

Ἡ ἀκροστιχίδα τοῦ πλησίον Π__________ Λ_________ Η_____ Σ________ Ι_____ Ο___ ________ Ν_____

Παναγία ἡ ... βρίσκεται στήν Ἱ. Μονή Ἰβήρων Ἁγ. Ὄρους. Ἔγραψε και ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος Θεία... Ἕνας ἀπό τούς μεγάλους Προφῆτες. Ἐκκλησιαστικό βιβλίο πού ὀνομάζεται Μέγα. Ἦταν οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι. Ἔτσι ἀποκαλεῖται ὁ Μέγας Βασίλειος. Πόλη πού ὁ Ἰωνᾶς κλήθηκε ἀπό τόν Θεό νά κηρύξει μετάνοια.

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἱ. Ναοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας . Λύσεις ἀκροστιχίδας τοῦ πλησίον: ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΗΣΑΪΑΣ, ΟΥΡΑΝΟΦΑΝΤΩΡ, ΙΑΤΡΟΙ, ΝΙΝΕΥΗ. Λύσεις κρητικῆς διαλέκτου: 1β, 2ζ, 3ια, 4η, 5δ, 6γ, 7ιγ, 8ι, 9ιδ, 10α, 11ιβ, 12θ, 133, 14στ. Λύσεις ἑορτῶν Ἁγίων: Σύναξη τῶν Ἀρχαγγέλων, Ἅγιος Νεκτάριος, Ἅγιος Μηνᾶς, Ἅγιος Ἰωάννης, ὁ Χρυσόστομος, Ἅγιος Ματθαῖος, ὁ Εὐαγγελιστής, Εἰσόδια Θεοτόκου, Ἁγία Αἰκατερίνη, Ἅγιος Στυλιανός, Ἅγιος Ἀνδρέας, Ἁγία Βαρβάρα, Ἅγιος Σάββας, Ἅγιος Νικόλαος, Ἁγία Ἄννα, Ἅγιος Σπυρίδων, Ἅγιος Ἐλευθέριος. Ἕνωση λέξεων: ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ, ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ, ΠΡΑΟΤΗΤΑ, ΥΠΟΜΟΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ, ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΙ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ, ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ.Λύσεις ἀκροστιχίδας τoῦ Ὀκτωβρίου: Ὄρθρος, Κοινωνία, Τάματα, Ὡρολόγιον, Βατοπέδι, Ράσο, Ἰωάννης, Ὀράριο, Στρατιωτικοί. Λύση ἑορτῆς Ἁγίων: ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΥΨΩΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ. Λύσεις κουίζ: 1α, 2γ, 3α, 4γ, 5γ, 6γ, 7α, 8γ, 9β, 10α, 11γ, 12β, 13α,14γ. Λύσεις αἰνιγμάτων: 1) Ἡ κλειδαριά, 2) Ὁ τέντζερης, 3) Τό πορτοκάλι, 4) Τό ἁλάτι, 5) Οἱ ξυλομπογιές, 6) Τά δόντια καί ἡ γλώσσα, 7) Τό ποτάμι, 8) Τό κρεμμύδι, 9) Τό σφουγγάρι, 10) Ἡ ἀναπνοή, 11) Ἡ καρέκλα, 12) Ὁ φάκελος. Λύσεις ἀντιστοίχισης ἀποφθεγμάτων: 1δ, 2ζ, 3γ, 4στ, 5θ, 6β, 7α, 8ι, 9ε, 10η. Λύσεις κρυπτόλεξου: ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ, ΘΡΟΝΟΙ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΑΡΧΕΣ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ, ΑΓΓΕΛΟΙ.


Οἱ ἀπορίες μας... -Τί εἶναι οἱ πρεσβεῖες τῶν ἁγίων; - Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει ὅτι οἱ ἅγιοι, ὡς οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ, πού βρίσκονται στόν οὐρανό, ἔχουν τό θάρρος καί τήν παρρησία νά μεσιτεύουν, νά πρεσβεύουν καί νά ἱκετεύουν στόν Θεό γιά τούς ἀνθρώπους πού βρίσκονται στή γῆ. Ἐμεῖς, οἱ χριστιανοί, ὅσες φορές βρισκόμαστε σέ ἀνάγκη, ἐπικαλούμαστε τούς ἁγίους καί ζητοῦμε τή βοήθειά τους, νά μεσιτεύουν πρός τόν Θεό καί νά ὑποστηρίζουν τά αἰτήματά μας. Ἐφόσον οἱ πιστοί μποροῦν νά συμπροσεύχονται καί νά άλληλοενισχύονται μέ τίς προσευχές, νἀ ζητοῦν τίς προσευχές τῶν ἁγίων Πατέρων πού βρίσκονται ἐν ζωῇ, γιατί νά μήν μποροῦν να ζητοῦν τίς προσευχές και τή διαμεσολάβηση τῶν ἁγίων τοῦ Οὐρανοῦ; Γνωρίζουμε ἄλλωστε ὅτι ὑπάρχει ἐπικοινωνία μεταξύ τῆς στρατευομένης (τῶν ζώντων) καί τῆς θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας (τῶν «κεκοιμημένων»). Δηλαδή, οἱ ζωντανοί μποροῦν νά προσεύχονται ὑπέρ τῶν «κεκοιμημένων» καί οἱ ἅγιοι τοῦ οὐρανοῦ γιά τούς ζωντανούς πάνω στή γῆ. Ἐμεῖς, ὄντας ἁμαρτωλοί, δέν ἔχουμε τό θάρρος νά ἀπευθυνθοῦμε μόνοι μας καί ἀπευθείας στόν Θεό, γι’ αὐτό καί καταφεύγουμε στή μεσιτεία τῶν φίλων τοῦ Θεοῦ, τῶν Ἁγίων. Αὐτό διακηρύσσει τό Συνοδικό τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «Πρέπει νά ὁμολογοῦμε ὅτι οἱ ἀπό κτίσεως κόσμου εὐαρεστήσαντες τῷ Θεῷ ἅγιοι.... εἶναι τίμιοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ὡς πρός τήν ψυχή καί ὡς πρός τό σῶμα τους καί νά ἐπικαλούμστε τίς πρεσβεῖες τους, ὡς πρόσωπα πού ἔχουν τό δικαίωμα νά πρεσβεύουν ὑπέρ τοῦ κόσμου, σύμφωνα μέ τή παράδοση τῆς Ἐκκλησίας». Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ στό βιβλίο τῆς Γενέσεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ Ἀβραάμ θά προσευχόταν ὡς φίλος τοῦ Θεοῦ γιά τόν βασιλιά Ἀβιμέλεχ καί ὁ Θεός θά ἄκουγε τήν προσευχή του (Γέν. 20,7). Ἀκόμα, ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος παραγγέλνει: «εὔχεσθε ὑπέρ ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε» (Ἰακ. 5,16). Δηλαδή οἱ προσευχές τῶν πιστῶν γιά τούς ὁμοπίστους μποροῦν νά φέρουν ἴαση, γιατρειά. Πολύ περισσότερο τέτοια δύναμη ἔχουν οἱ προσευχές-πρεσβεῖες τῶν ἁγίων ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης, σέ πολλά συναξάρια καί βίους ἁγίων ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ἅγιοι πρεσβεύουν ἀποτελεσματικά στόν Κύριο, ἀφοῦ εἰσακούονται τά αἰτήματά τους. Αὐτό μᾶς βεβαιώνουν καί οἱ ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας μας, καί κυρίως οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες πού ἔχουν γραφεῖ γιά τίς ἑορτές τῶν Ἁγίων.

Kρητική Διάλεκτος Βρεῖτε τί σημαίνουν οἱ λέξεις τῆς κρητικῆς διαλέκτου: Ἐπιμέλεια: Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Kάτω Χωριοῦ Ἱερ/τρας

1. ντελόγο 2. ἀγγίνιο 3. γροικῶ 4. ἀγλάκι 5. βυζαστάρι 6. ἀθιβολή 7. μπέτης

α) ἀριστερά β) ἀμέσως γ) σκέψη δ) μωρό ε) θυμᾶμαι στ) προκοπή ζ) καινούριο

8. ἀλάργο 9. ἀποσπέρας 10. ζερβά 11. φιλιότσος 12. κατσούλι 13. ἀναστοροῦμαι 14. καλλιμέντο

η) τρέξιμο θ) γατάκι ι) μακριά ια) ἀκούω ιβ) βαπτιστήρι ιγ) στῆθος ιδ) βράδυ


Βρές τίς ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας Bρές ποιοί ἅγιοι γιορτάζουν τίς ἡμερομηνίες πού εἶναι γραμμένες στήν πρώτη στήλη 8 Νοεμβρίου _ _ _ _ _ _ τῶν Ἀρχαγγέλων 9 Νοεμβρίου _____ _________ 11 Νοεμβρίου _____ _____ 13 Νοεμβρίου _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ὁ Χρυσόστομος 16 Νοεμβρίου _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ὁ Εὐαγγελιστής 21 Νοεμβρίου _______ ________ 25 Νοεμβρίου ____ __________ 26 Νοεμβρίου _____ _________ 30 Νοεμβρίου _____ _______ 4 Δεκεμβρίου ____ _______ 5 Δεκεμβρίου _____ ______ 6 Δεκεμβρίου _____ ________ 9 Δεκεμβρίου ____ ____ 12 Δεκεμβρίου _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 Δεκεμβρίου _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μεσελέρων Ἱεράπετρας

Παιχνιδόλεξο: Ἕνωσε τά κομμάτια πού ταιριάζουν καί φτιάξε λέξεις ΜΑ Ε Υ ΧΡΗ ΠΡΑ ΣΑ ΠΡΩ Α ΑΡ Ο

ΠΟ ΚΡΟ ΚΡΑ Ο ΣΤΟ ΧΑΓ ΣΙΟ ΝΑ ΡΑ ΤΟ

ΤΕΙ ΜΟ ΤΗ ΘΥ ΠΛΑ ΣΤΑ ΤΗ ΓΕ ΜΑ ΣΤΟ

ΤΑ Α ΜΙΑ ΤΑ ΣΤΗ ΝΗ ΣΤΟΙ ΛΟΙ ΡΤΥΣ ΣΗ

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γρα-Λυγιᾶς Ἱεράπετρας

Ἡ ἀκροστιχίδα τοῦ Ὀκτωβρίου Ο_____ Κ_______ Τ_____ Ω________ Β_______ Ρ___ Ι______ Ο_____ Σ___________

Γίνεται συνήθως τό πρωί πρίν τή Θεία Λειτουργία Ὀνομάζεται Θεία. Τά ἀφιερώματα τῶν πιστῶν Ἐκκλησιαστικό βιβλίο πού ὀνομάζεται Μέγα. Μονή τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τό φορᾶνε οἱ Ἱερεῖς καί οἱ ψάλτες. Μαθητής τοῦ Χριστοῦ πού ἔγραψε τήν Ἀποκάλυψη. Τό τυλίγει γύρω του ὁ διάκονος. Ἦταν ὁ Ἅγιος Δημήτριος καί ὁ Ἅγιος Γεώργιος.

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μεσελέρων Ἱεράπετρας


Δοκιμασία γνώσεων 1. Πῶς διασώθηκε ὁ Μωυσῆς; α) Ἡ μητέρα του τόν ἔριξε στόν ποταμό Νεῖλο, ἐνῶ πρίν τόν εἶχε κρύψει σέ ἕνα καλάθι. Ἐκεῖ τόν βρῆκε ἡ κόρη τοῦ Φαραώ, τόν πῆρε μαζί της καί τόν ἀνέθρεψε σάν βασιλόπουλο. β) Ὁ Θεός μέ θαῦμα τόν ἀνέβασε στόν οὐρανό. γ) Ὁ Ἀαρών τόν μετέφερε στήν Κιβωτό τῆς Διαθήκης καί ἔτσι γλύτωσε ἀπό τούς Αἰγύπτιους. πππ 2. Πῶς παρουσιάστηκε ὁ Θεός στόν Μωυσῆ; α) Ὡς περιστέρι στό ὄρος Σινᾶ. β) Ὡς μάννα στήν ἔρημο. γ) Ὡς φλεγόμενη βάτος στό ὄρος Χωρήβ. πππ 3. Τί ὑποσχέθηκε ὁ Θεός στόν Μωυσῆ; α) Ὅτι θά τούς γλυτώσει τούς Ἰσραηλίτες ἀπό τούς Αἰγύπτιους καί θά τούς πάει σέ μιά χώρα μεγάλη καί εὔφορη. β) Ὅτι θά γλυκάνει τά πικρά νερά στή Μερά. γ) Ὅτι θά τούς στείλει τό μάννα καί τά ὀρτύκια στήν ἔρημο. πππ 4. Τί γιορτάζουν οἱ Ἰσραηλίτες τό Πάσχα; α) Τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. β) Τή Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ. γ) Τή διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας, δηλ. τό πέρασμα ἀπό τή σκλαβιά στήν ἐλευθερία. πππ 5. Γιατί ἡ Παλαιά Διαθήκη ὀνομάζεται «Διαθήκη»; α) Διότι περιέχει τό λόγο τοῦ Θεοῦ. β) Γιατί περιέχει τήν τελευταία ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους. γ) Ἐπειδή ἀναφέρεται στήν ἀρχαιότερη συμφωνία τοῦ Θεοῦ μέ τούς ἀνθρώπους. πππ 6. Τί εἶναι ὁ «κανόνας» τῆς ἁγίας Γραφῆς; α) Ὁ Μωσαϊκός Νόμος. β) Οἱ Δέκα Ἐντολές. γ) Ὁ κατάλογος μέ τά βιβλία της. πππ 7. Ὅταν ἡ Παναγία καί ὁ Ἰωσήφ ἔχασαν τόν δωδεκάχρονο Ἰησοῦ, τόν βρῆκαν ὕστερα ἀπό 3 ἡμέρες:

α) στό Ναό τῶν Ἱεροσολύμων νά μιλάει μέ τούς νομοδιδάσκαλους. β) στό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν νά κηρύττει στά πλήθη. γ) στήν ἔρημο τῆς Ἰδουμαίας νά προσεύχεται. πππ 8. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἦταν 12 ἐτῶν καί πῆγε στά Ἱεροσόλυμα για τή γιορτή τοῦ Πάσχα, οἱ γονεῖς του τόν ἔχασαν καί ὅταν τόν βρῆκαν τούς εἶπε: α) Ὅτι δέν ἦρθε γιά τούς δίκαιους, ἀλλά γιά τούς ἁμαρτωλούς. β) Ὅτι ἔπρεπε νά εἶναι κοντά στό λαό του. γ) Ὅτι ἦταν στό σπίτι τοῦ πατέρα του. πππ 9. Ὀκτώ (8) ἡμερῶν ὁ νεογέννητος Μεσσίας ἔλαβε τό ὄνομα: α) Χριστός, β) Ἐμμανουήλ, γ) Ἰησοῦς. πππ 10. Ὁ Ἰησοῦς πέρασε τά παιδικά του χρόνια: α) Στή Ναζαρέτ, β) Στήν Ἱερουσαλήμ, γ) Στή Βηθλεέμ. πππ 11. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἔγινε 40 ἡμερῶν πῆγε στό Ναό καί ἐκεῖ τόν πῆρε στήν ἀγκαλιά του, δοξάζοντας τό Θεό: α) Ὁ Γεδεών, β) Ὁ Ἰωσήφ, γ) Ὁ Συμεών. πππ 12. Ποιός ποταμός διασχίζει τή χώρα πού ἔζησε ὁ Ἰησοῦς; α) Ὁ Νεῖλος, β) Ὁ Ἰορδάνης, γ) Ὁ Τίγρης καί ὁ Εὐφράτης. πππ 13. Τήν περίοδο τῶν διωγμῶν ἡ Ἐκκλησία λατρεύει τόν Θεό: α) Σέ κατακόμβες, β) Σέ ναούς, γ) Σέ δημόσιους χώρους. πππ 14. Τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ὀνομάζεται: α) Θεία Λειτουργία. β) Θεία δημιουργία. γ) Θεία οἰκονομία.


Ἀντιστοίχιση ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΩΥΣΗΣ ΧΡΙΣΜΑ ΦΤΩΧΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΙ

ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΑΓΚΑΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΟΥΡΑΝΩΝ 9 ΤΑΓΜΑΤΑ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου

Ἀπροσδόκητα αἰνίγματα 1. Δέν γαβγίζει, δέ δαγκώνει μά στό σπίτι λιδόνα. δέν ἀφήνει. Τί εἶναι; 7. Πάει, πάει, πάει καί πίσω δέν γυρνάει. 2. Ἔχω ἕνα πραγματάκι, στόν κῆπο δέν 8. Ἡ καλή νοικοκυρά, συχνά γιά μένα πάει καί τά λάχανα μᾶς τρώει. κλαίει. 3. Φροῦτο τοῦ χειμώνα, ζουμερό πολύ, 9. Χιλιοτρύπητο λαγήνι καί σταλιά νερό χρυσαφένιο τόπι πάνω στό κλαδί. δέν χύνει. 4. Ἄσπρο εἶναι, τυρί δέν εἶναι, σκορδο10. Μπορεῖς νά τή δεῖς τό χειμώνα, ἀλλά κρόμμυδο δέν εἶνα, οἱ ἄρχοντες πτωχά τό δέν μπορεῖς νά τή δεῖς τό καλοκαίρι. ζάρουν εἰς τήν τράπεζα τό βάζουν. 11. Τί εἶναι αὐτό πού ἔχει πόδια καί πλάτη 5. Ψηλόλιγνοι εἶναι χορευτές, κοκκινομύτες ἀλλά δέν ἔχει κεφάλι; ὅ,τι θές, χορεύουν πάνω στό χαρτί, δίνουν 12. Ποιά λέξη ἀρχίζει ἀπό Φ καί ἔχει ἕνα ζωή στό καθετί. μόνο γράμμα; 6. Γύρω, γύρω κάγκελα, καί στή μέση χεΚατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μεσελέρων Ἱεράπετρας

Τό χιούμορ εἶναι...ζωή! Ἡ μαμά ρωτᾶ τόν Κωστάκη μόλις γυρνάει ἀπό τό σχολεῖο: -Κωστάκη, πῶς τά πῆγες σήμερα στό σχολεῖο; -Μαμά, σήμερα πῆρα 10! -Σέ ποιό μάθημα παιδί μου; -5 στή Φυσική, 3 στή Γεωγραφία καί 2 στή Γλώσσα. *** Στό μάθημα τῆς ἱστορίας: -Πότε χτίστηκε παιδί μου ἡ Ρώμη; -Τή νύχτα. -Τή νύχτα; Πῶς σοῦ ἦρθε αὐτό; -Ὁ μπαμπάς μου λέει ὅτι δέ χτίστηκε σέ μιά μέρα… Ἄρα χτίστηκε σέ μιά νύχτα! *** Στήν τάξη γίνεται διόρθωση στήν ἔκθεση μέ θέμα: «Ἡ μητέρα μας». Δάσκαλος: Φανή, ἔχεις γράψει ἀκριβῶς τήν ἴδια ἔκθεση μέ τόν ἀδελφό σου! Φανή: Μά φυσικά κύριε, ἀφοῦ ἔχουμε τήν ἴδια μητέρα…

*** Ὁ Γιαννάκης φτάνει στό σχολεῖο μέ ἕνα μεγάλο καρούμπαλο. -Ποῦ χτύπησες; ρωτάει ἡ δασκάλα. -Μέ τσίμπησε μιά σφήκα. -Σφήκα καί ἔκανε τέτοιο καρούμπαλο; -Ναί, γιατί μετά ὁ ἀδερφός μου τή σκότωσε μέ ἕνα τσόκαρο. *** Στό σχολεῖο ὁ δάσκαλος ρωτᾶ γιά τά σημεῖα στίξης: -Τί εἶναι, Βασίλη, ἡ παύλα (-); Κι ὁ Βασίλης: -Τό θηλυκό τοῦ Παύλου, κύριε... *** Γιατί οἱ Πόντιοι κάνουν γενέθλια μόνο στούς γιούς καί ὄχι στίς κόρες; Ἐπειδή τό τραγούδι τῶν γενεθλίων λέει: «happy birthday τοῦ γιοῦ». Κατηχητικό Σχολεῖο Μεσελέρων Ἱεράπετρας


ΣΥΝΤΑΓΗ: Νηστήσιμη πίτσα

Υλικα: P Μιά δόση ζύμηO λαχανικά (κρεμμύδια, σκόρδα, μελιτζάνες, πιπεριές, μανιτάρια, ντομάτες, κολοκυθάκια, φινόκια, ἐλιές...)π κέτσαπ Q μουστάρδαP ξύδι μπαλσάμικοO πιπέριP βότανα ἀρωματικά (θυμάρι, ρίγανη, δεντρολίβανο, βασιλικό ἀποξηραμένο)O ἐλαιόλαδο.

Ἐκτέ λεση: Ἑτοιμάζουμε κατά τά γνωστά τή ζύμη. Ἀφοῦ φουσκώσει τή στρώνουμε σέ λαδωμένο ἀρκετά μεγάλο ὀρθογώνιο ταψί καί τήν ἀφήνουμε στήν ἄκρη. Φροντίζουμε ὅλα τά ὑλικά μας νά εἶναι σέ ροδέλες, ἐνῶ τίς ντομάτες τίς ἀφήνουμε ὁπωσδήποτε τελευταῖες. Ἀνακατεύουμε σέ ἴση ποσότητα κέτσαπ μέ μουστάρδα καί ἀλείφουμε τή ζύμη στό ταψί. Στρώνουμε τά λαχανικά στή ζύμη, ρίχνουμε ἁλάτι, καυτερή πιπέρια καί βότανα. Μετά, ραντίζουμε μέ λίγο μπαλσάμικο καί ἀρκετό ἐλαιόλαδο. Ψήνουμε σέ προθερμασμένο φοῦρνο ἀρχικά στούς 220°C γιά 15 λεπτά καί κατόπιν χαμηλώνουμε στούς 200°C, ὥσπου νά ροδίσει ἡ ζύμη καί νά μαλακώσουν τά λαχανικά. Μόλις βγάλουμε τήν πίτσα ἀπό τό φοῦρνο, ραντίζουμε ἀμέσως μέ ἔξτρα μπαλσάμικο. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου πόλεως Σητείας

Γί νε φ ζω ος γ !!! ρά -

Xρωματίσετε τήν εἰκόνα, σύμφωνα μέ τούς ἀριθμούς: 1: ἄσπρο, 2: κόκκινο, 3: καφέ, 4: γαλάζιο, 5: πράσινο, 6: μαῦρο.


Ἀμερικανικό σταυρόλεξο

4 γράμματα: ΝΑΜΑ. 5 γράμματα: ΕΛΕΟΣ, ΥΛΙΚΗ, ΙΩΣΗΦ, ΠΑΠΑΣ. 6 γράμματα: ΑΒΡΑΑΜ, ΑΝΟΣΙΟ. 7 γράμματα: ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΕΣΣΙΑΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΑΛΑΜΑΝΑ. 8 γράμματα: ΥΠΑΠΑΝΤΗ, ΠΡΟΦΗΤΗΣ. 9 γράμματα: ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου Σητείας

Βρές τά ἐννέα Τάγματα τῶν Ἀγγέλων Α Γ Γ Ε Λ Ο Ι Ν Ν Α Η Ι Κ Ε

Ρ Ρ Ν Χ Υ Π Α Π Α Ν Θ Η Υ Υ

Χ Α Χ Α Ν Κ Η Ν Γ Ρ Κ Ε Ρ Χ

Α Κ Υ Ε Α Α Ο Χ Ο Γ Ο Ι Ι Ε

Γ Τ Ω Λ Σ Ρ Μ Ν Α Ι Σ Σ Ο Ρ

Γ Ι Α Α Η Π Ο Ο Α Α Τ Ο Τ Ο

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ε Σ Η Σ Α Δ Η Υ

Λ Ι Α Ι Ι Υ Α Ο Ι Κ Σ Ι Τ Β

Ο Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ε Ι Α Ε Ε

Ι Ι Α Ρ Ο Ι Κ Ε Ρ Π Σ Ι Σ Ι

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας

Ο Α Γ Ι Α Ζ Ω Ν Η Η Ι Ν Ι Μ

Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Σ Π Η Γ Η Σ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 88  
Advertisement