Page 1

Kοντά στόν Xριστό ΔIMHNIAIO ΦYΛΛAΔIO ΠAIΔIKΩN ENOPIAKΩN ΣYNAΞEΩN I E PA Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E PA Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 8 7 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Σ – ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 5

Ὁ Ἅγιος Ἱλαρίων ὁ νέος Ὁσιομάρτυς, ὁ Κρής Ὁ Ἅγιος Ἱλαρίων καταγόταν ἀπό τό Ἡράκλειο τῆς Κρήτης καί τό κοσμικό του ὄνομα ἦταν Ἰωάννης. Οἱ γονεῖς του, Φραντζέσκος καί Αἰκατερίνη, τόν εἶχαν ἀναθρέψει «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου», ὅπως καί τά ἄλλα τέσσερα ἀδέλφιά του. Ὁ Ἰωάννης εἶχε ἕνα θεῖο γιατρό, ὁ ὁποῖος ὅταν ἔφυγε γιά τήν Κωνσταντινούπολη τόν πῆρε κοντά του. Παρότι ὁ μικρός Ἰωάννης ἔμεινε μαζί του γιά δέκα χρόνια, δέν ἔμαθε τήν ἰατρική ἀπό τόν θεῖο του, ὁ ὁποῖος δέν ἐνδιαφερόταν γιά τόν ἀνιψιό του. Γι’ αὐτό ὁ Ἰωάννης ἀναγκάστηκε νά φύγει ἀπό τό σπίτι τοῦ θείου του καί μαζί μ᾿ ἕναν ἄλλο χριστιανό, ἀνέλαβε τή διαχείριση τοῦ ἐμπορίου κάποιου Χιώτη. Κάποτε ὅμως, ὅταν ὁ ἔμπορος αὐτός ἔλειψε για λίγες ἡμέρες στήν ἰδιαίτερή του πατρίδα τή Χίο, διαπίστωσε ὅτι ἡ δουλειά του εἶχε ἔλλειμμα 30 γρόσια καί γι’ αὐτό ἐνοχοποίησε τόν Ἰωάννη, πού τόν ἀπειλοῦσε μέ τιμωρίες. Ἀπελπισμένος ὁ Ἰωάννης ζήτησε βοήθεια ἀπό τόν θεῖο του, ὁ ὁποῖος ὅμως δέν τόν δέχθηκε. Μέσα στήν ἀπελπισία του πῆγε στό ἀνάκτορο τοῦ σουλτάνου καί ζήτησε τή βοήθεια. Συναντήθηκε μέ τόν Αἰθίοπα Μερτζάν Ἀγά, ὁ ὁποῖος ἅρπαξε τήν εὐκαιρία καί τόν συμβούλεψε νά ἀλλαξοπιστήσει γιά νά ἔχει πολλά πλούτη καί

ἀξιώματα. Ἀπογοητευμένος καί μέ τή συνεργία τοῦ διαβόλου ὁ νεαρός Ἰωάννης πείσθηκε νά ἐξισλαμισθεῖ. Τότε περιχαρής ὁ ἀγάς τόν παρουσίασε στή μητέρα τοῦ σουλτάνου καί αὐτή μέ τή σειρά της στόν σουλτάνο. Ἀμέσως τοῦ ἔκαναν περιτομή, τόν ἔντυσαν μέ λαμπρά ἐνδύματα καί τόν παρέδωσαν σέ κάποιον χότζα γιά νά τόν διδάξει. Ὅμως, μετά ἀπό τρεῖς ἡμέρες ὁ Ἰωάννης ἦρθε στόν ἑαυτό του καί μετανόησε ἀπό τήν καρδιά του. Ζητοῦσε εὐκαιρία νά φύγει. Πράγματι κατόρθωσε καί ἔφυγε γιά τήν Κριμαία. Ἔμεινε ἐκεῖ δέκα μῆνες, ὅμως δέν μποροῦσε νά βρεῖ ἀνάπαυση ἀπό τό μεγάλο σφάλμα τῆς ἄρνησης. Ἔτσι ἀποφάσισε νά ἐπιστρέψει στήν Κωνσταντινούπολη μέ σκοπό νά ὁμολογήσει τόν Χριστό. Κάποιοι πνευματικοί ὅμως τόν συμβούλευσαν νά πάει πρῶτα στό Ἅγιον Ὄρος. Πράγματι πῆγε στήν Ἱ. Μονή Ἰβήρων κι ἔπειτα στή Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης Ἁγίου Ὄρους. Ἐκεῖ ὑποτάχθηκε σέ κάποιο ἱερομόναχο Βησσαρίωνα, ὁ ὁποῖος τοῦ ὅρισε κανόνα μέ αὐστηρή ἄσκηση καί νηστεία. Σέ λίγο καιρό ἐκάρη μοναχός καί ἔλαβε τό ὄνομα Ἱλαρίων. Ἕνα πρωί ὁ μοναχός Ἱλαρίων εἶπε στόν Γέροντά του ὅτι νιώθει ἕτοιμος νά ὁμολογήσει τόν Χριστό πού εἶχε ἀρνηθεῖ.


Ὁ Γέροντας τοῦ ἔδωσε τήν εὐχή του καί ἀναχώρησαν μαζί γιά τήν Κωνσταντινούπολη. Ἀφοῦ πρῶτα κοινώνησε τά Ἄχραντα Μυστήρια παρουσιάστηκε στόν Αἰθίοπα ἀγά καί μέ παρρησία ὁμολόγησε τήν πίστη του στόν Χριστό λέγοντάς του τά ἑξῆς: «Ἀμέσως μόλις ἔγινα μουσουλμάνος μετάνιωσα πικρά καί ἀμέσως ἄφησα τό σκοτάδι τῆς πλάνης καί ἐπανῆλθα στό φῶς τῆς ἀλήθειας, γι’ αὐτό ἀναθεματίζω τήν ὁμολογία καί τήν πίστη σας. Χριστιανός ἤμουν καί εἶμαι καί ἀναθεματίζω τό σαλαβάτι σας (δηλ. τήν ὁμολογία τῆς πίστεώς σας)». Καί ἀμέσως ἔριξε κάτω στή γῆ τό σαρίκι καί φόρεσε τόν μαῦρο σκοῦφο πού εἶχε κρυμμένο στό στῆθος του. Βλέποντας ὁ ἀγάς τήν ἀμετάθετη ἀπόφασή του διέταξε νά τόν συλλάβουν καί νά τόν βασανίσουν ἀλύπητα. Μετά τόν ἄγριο βασανισμό του πού ἔφτασε ἕως τήν ἐξάρθρωση ὅλων τῶν ὀστῶν του, τόν ἀπο-

κεφάλισαν στίς 20 Σεπτεμβρίου τοῦ 1804, γι᾿ αὐτό καί ἡ μνήμη του ἑορτάζεται αὐτή τήν ἡμερομηνία κάθε χρόνο. Μέρος τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἱλαρίωνος φυλάσσονται στήν Ἱ. Μονή Κύκκου Κύπρου. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι κάποτε, μετά τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου νεομάρτυρος Ἱλαρίωνος εἶχαν καλέσει τόν Γέροντά του Βησσαρίωνα σ’ ἕνα χριστιανικό σπίτι καί τοῦ ἔφεραν τά παιδιά νά τά εὐλογήσει. Ἕνα ἀπό αὐτά, ἕνα κοριτσάκι περίπου ὀκτώ ἐτῶν πού εἶχε κρυφό δαιμόνιο, μαύρισε, ἔκανε ἄτακτες κινήσεις καί τελικά ἔπεσε κάτω νεκρό. Τότε ὁ Γέροντας, πού εἶχε μαζί του λίγο αἷμα τοῦ Ἁγίου, σφράγισε μέ αὐτό τό κορίτσι καί τό δαιμόνιο βγῆκε ἀπό μέσα του καί τό παιδί ἀμέσως σηκώθηκε γερό καί δυνατό. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γρα-Λυγιᾶς Ἱεράπετρας

Οἱ κόρακες πενθοῦν γιά τόν εὐεργέτη τους Ὁ ἱεροδιάκονος Πάμπο (1852-1883) ἔζησε στό νησί Βαλαάμ, ὅπου ὑπηρετοῦσε στή γραμματεία τοῦ ἐκεῖ ἐγκατεστημένου Μοναστηριοῦ. Ἀγαποῦσε πολύ τή φύση καί πέρασε μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς του παρατηρώντας τά φυσικά φαινόμενα τῆς περιοχῆς καί ἰδιαίτερα τῆς λίμνης Λατόγκα. Ὁ πατήρ Πάμπο εἶχε μεγάλη ἀγάπη στούς κόρακες, τούς ὁποίους ἔτρεφε καθημερινά ἀπό τό δικό του φαγητό. Στίς 27 Νοεμβρίου τοῦ 1883 ἀνεπαύθη ἐν Κυρίῳ μετά ἀπό σύντομη ἀσθένεια. Τήν ἡμέρα τῆς κηδείας του ὅλοι οἱ κόρακες τῆς περιοχῆς πῆγαν καί στάθηκαν στή στέγη τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου, ὅπου ψαλλόταν ἡ ἔξοδιος Ἀκολουθία, σκίζοντας τόν ἀέρα μέ τά κρωξίματά τους, λές καί πενθοῦσαν κι αὐτά τήν ἀπώλεια τοῦ εὐεργέτη τους.

Τήν ὥρα πού τό σκήνωμά του μεταφερόταν ἀπό τό καθολικό στόν τόπο τῆς ταφῆς του, ὅλο τό σμῆνος τῶν πουλιῶν ἀκολούθησε τήν πομπή, συνεχίζοντας νά κρώζει θλιμμένα. Μάλιστα, ὅταν ἡ πομπή ἔφθασε στή δυτική πύλη τοῦ Μοναστηριοῦ, ὅπου ἔψαλη ἕνα Τρισάγιο, οἱ κόρακες στάθηκαν στά γύρω δένδρα, περιμένοντας νά τελειώσει, καί μετά ἀκολούθησαν τήν πομπή μέχρι τό κοιμητήριο. Ἐκεῖ στάθηκαν καί πάλι πάνω στά δένδρα, γεμίζοντας τόν ἀέρα μέ τίς θλιμμένες φωνές τους. Οἱ Πατέρες ἔψαλαν τό «Αἰωνία ἡ μνήμη» καί μετά ἀναχώρησαν. Τά κοράκια ὅμως, πιστά στόν εὐεργέτη τους, ἔμειναν ἐκεῖ, πετώντας πάνω ἀπό τόν τάφο τοῦ Πατέρα Πάμπο. Τά κρωξίματά τους ἀκούγονταν ὅλη τή νύχτα μέχρι πέρα μακριά.

Λύσεις κρητικῆς διαλέκτου: 1γ, 2ιβ, 3ιδ, 4ι, 5στ, 6ε, 7ζ, 8β, 9ιγ, 10η, 11ε, 12δ, 13θ, 14ια. Λύσεις ἀκροστιχίδας τoῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος: ΦΛΩΡΙΝΑ, ΥΛΙΚΗ, ΣΙΓΓΙΤΙΚΟΣ, ΙΣΘΜΟΣ, ΚΑΥΚΑΣΟΣ, ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΕΒΡΟΣ, ΡΟΔΟΠΗ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΒΟΛΒΗ, ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ, ΛΕΣΒΟΣ, ΛΕΥΚΑ, ΟΡΟΣ, ΝΑΞΟΣ. Λύσεις ἀκροστιχίδας τoῦ Σεπτεμβρίου: ΣΟΦΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΟ, ΤΙΤΟΣ, ΕΝΟΡΙΑ, ΜΑΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, ΡΟΔΟΣ, ΙΝΔΙΚΤΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ, ΣΤΑΥΡΟΣ. Λύση ἑορτῆς Ἁγίων: ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ, ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΥΨΩΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ. Λύσεις κουίζ: 1β, 2γ, 3α, 4β, 5γ, 6α, 7α, 8β, 9γ, 10γ, 11α, 12γ, 13α, 14β, 15β. Λύσεις αἰνιγμάτων: 1.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, 2. ΗΧΩ, 3. ΣΚΙΑ, 4. ΚΕΡΙ, 5. ΧΕΛΙΔΟΝΙ, 6. ΚΑΠΝΟΣ, 7. ΒΕΛΟΝΑ, 8. ΒΡΟΧΗ, 9. ΛΥΚΟΣ, 10. ΜΥΣΤΙΚΟ, 11. ΗΛΙΟΣ, 12. ΔΡΟΜΟΣ, 13.ΝΤΟΜΑΤΑ, 14. ΜΑΛΛΙΑ, 15. ΠΟΡΤΑ. Λύσεις ἀντιστοίχισης ἀποφθεγμάτων: 1δ, 2ζ, 3γ, 4στ, 5θ, 6β, 7α, 8ι, 9ε, 10η. Λύσεις ἀμερικανικοῦ σταυρόλεξου: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 2. ΟΥΣ, 6. ΙΟΡΔΑΝΗΣ, 7. ΚΑΝΑ, 9. ΑΣΥΔΟΣΙΑ, 11. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, 13. ΓΟΡΤΥΝΑ, 14. ΑΡΤΑ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΟΛΥΜΠΟΣ, 3. ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, 4. ΙΩΑΝΝΗΣ, 5. ΚΡΗΤΗ, 8. ΑΟΣΜΟΣ, 9. ΑΝΑΣΑΙΝΩ, 10. ΑΜΝΗΣΙΑ, 12. ΧΟΤ. Λύσεις κρυπτόλεξου τῆς Παναγίας: ΓΕΝΕΣΙΟΝ, ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΣ, ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ, ΕΙΣΟΔΙΑ, ΣΥΛΛΗΨΗ, ΣΥΝΑΞΗ, ΥΠΑΠΑΝΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ, ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, ΚΟΙΜΗΣΗ, ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ.


Οἱ ἀπορίες μας... -Ποιοί ὀνομάζονται Ἅγιοι Ἀνάργυροι; -Oἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι ἦταν ἰατροί πού ἔζησαν κυρίως στούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες τῶν διωγμῶν. Ἔλαβαν τήν ἐπωνυμία «Ἀνάργυροι» διότι δέν ἔπαιρναν ποτέ χρήματα καί θεράπευαν ἀκόμα καί ἀνίατες ἀσθένειες, ἀφοῦ πέρα ἀπό τήν Ἰατρική ἐπιστήμη πού χρησιμοποιοῦσαν γιά τήν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου, ἐπικαλοῦνταν συνεχῶς στήν ἄσκηση τοῦ λειτουργήματός τους τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ πολύ ἀγάπη καί προθυμία προσέφεραν τίς ὑπηρεσίες τους σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους καί εἰδικά στούς φτωχούς, χωρίς ποτέ νά παίρνουν χρήματα ἀπό τούς ἀρρώστους πού θεράπευαν, κατά τό παράγγελμα τοῦ Κυρίου «δωρεάν ἐλάβετε δωρεάν δότε...» (Ματθ. 10,8). Ὅταν θεράπευαν κάποιο πλούσιο δέν ἔπαιρναν χρήματα, ἀλλά τοῦ ὑποδείκνυαν κάποιο φτωχό γιά νά τοῦ δώσει τήν ἀμοιβή τους. Ἐπιπλέον, οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι πού εἶχαν τήν οἰκονομική εὐχέρεια βοηθοῦσαν ἐπιπλέον οἰκονομικά τούς ἀσθενεῖς τους στήν ἀγορά τῶν φαρμάκων καί τῆς εἰδικῆς διατροφῆς πού χρειάζονταν. Γι’ αὐτό ὁ Θεός τούς ἔδωσε τή θαυματουργική δύναμη νά θεραπεύουν στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ κάθε εἴδους ἀσθένεια. Οἱ θεράποντες αὐτοί Ἅγιοι Ἀνάργυροι εἶναι οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός, πού μαρτύρησαν στή Ρώμη (1 Ἰουλίου), οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν στή Μικρά Ἀσία (1 Νοεμβρίου), οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός οἱ Ἄραβες (17 Ὀκτωβρίου), οἱ Ἅγιοι Κύρος καί Ἰωάννης (31 Ἰανουαρίου), ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Παντελεήμων (27 Ἰουλίου), ὁ Ἅγιος Ἑρμόλαος (26 Ἰουλίου), ὁ Ἅγιος Σαμψών ὁ Πρεσβύτερος, Ἰατρός καί Ξενοδόχος (27 Ἰουνίου), ὁ Ἅγιος Διομήδης (16 Αὐγούστου), ὁ Ἅγιος Μώκιος (11 Μαΐου), ὁ Ἅγιος Ἀνίκητος (12 Αὐγούστου), ὁ Ἅγιος Θαλλέλαιος (20 Μαΐου) καί ὁ Ἅγιος Τρύφων (1 Φεβρουαρίου). Ἐπίσης, Ἀνάργυροι ἅγιοι εἶναι οἱ Ἅγιοι Ἄνθιμος, Λεόντιος καί Εὐτρόπιος ἤ Εὐπρέπιος (17 Ὀκτωβρίου) καί ὁ Ἅγιος Ἰουλιανός (6 Φεβρουαρίου). Ἐκτός ἀπό τούς παραπάνω ἅγιοι ἰατροί ἦταν καί οἱ Ἅγιοι Παυσίκακος, Λουκᾶς ὁ Εὐαγγελιστής, μάρτυς Φώτιος, Μέγας Βασίλειος, Καισάριος, Πάπυλος, Στυλιανός, Ὀρέστης, Ἀντίοχος καί νεομάρτυς Ἀγγελῆς τῆς Χίου, καθώς καί οἱ Ἁγίες Ζηναΐς καί Φιλονίλλα, καί ἡ Ἁγία Ἑρμιόνη. Τέλος, Ἅγιοι ἰατροί, χωρίς ὅμως εἰδικό συναξάρι, εἶναι ἡ Ἁγία Σοφία ἡ Μάρτυς καί Ἰάτραινα, ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ἰατρός, ἡ Ἁγία Νικοστράτη, πού θεράπευσε ἀπό φαρυγγίτιδα τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος, πού ὑπῆρξε καί ὁ πρῶτος μάρτυρας ἰατρός τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ Ἁγία Βλανδίνα καί ὁ Ἅγιος Ἄταλος πού μαρτύρησαν μαζί, οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἐπίσκοποι Βλάσιος, Κάρπος καί Ζηνόβιος καί ἡ ἀδελφή του Ἁγία Ζηνοβία.

Kρητική Διάλεκτος Βρεῖτε τί σημαίνουν οἱ λέξεις τῆς κρητικῆς διαλέκτου: Ἐπιμέλεια: Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Kάτω Χωριοῦ Ἱερ/τρας

1. θύμηση 2. ἀγλάκι 3. ἰνάτι 4. καλλιμέντο 5. καταλαγιάζω 6. σκλόπα 7. μισεμός

α) νυκτοπούλι β) κόσμος γ) ἀνάμνηση δ) κλειδώνω ε) κουκουβάγια στ) ἠρεμῶ ζ) ἀναχώρηση

8. ντουνιάς 9. μελίτακας 10. ὄρνιθα 11. ζάρα 12. σφαλίζω 13. φαμέγιος 14. συνορίζομαι

η) κότα θ) δοῦλος ι) προκοπή ια) συναγωνίζομαι ιβ) τρέξιμο ιγ) μυρμήγκι ιδ) πεῖσμα


Βρές τίς ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας Bρές ποιοί ἅγιοι γιορτάζουν τίς ἡμερομηνίες πού εἶναι γραμμένες στήν πρώτη στήλη 2 Σεπτεμβρίου _____ _____ 8 Σεπτεμβρίου ________ _________ 14 Σεπτεμβρίου _____ ______ _______ 17 Σεπτεμβρίου ____ _____ 20 Σεπτεμβρίου _____ _________ 26 Σεπτεμβρίου _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ὁ Θεολόγος 8 Ὀκτωβρίου ____ _______ 18 Ὀκτωβρίου _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ὁ Εὐαγγελιστής 20 Ὀκτωβρίου _____ ________ 23 Ὀκτωβρίου _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ὁ Ἀδελφόθεος 26 Ὀκτωβρίου _____ _________ 28 Ὀκτωβρίου ____ _____ Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας

Ἡ ἀκροστιχίδα τoῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος Φ______ Υ____ Σ_________ Ι_____ Κ_______ Ο________

Ἐκεῖ βρίσκονται οἱ Πρέσπες. Φυσική λίμνη τῆς Βοιωτίας. Κόλπος τῆς Χαλκιδικῆς. Ὁ ... τῆς Κορίνθου ἑνώνει τή Στερεά μέ τήν Πελοπόννησο. Ὀροσειρά ἀνάμεσα στή Μαύρη καί τήν Κασπία θάλασσα. Νησί τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου.

Π________ Ε____ Ρ_____ Ι_______ Β____ Α_________ Λ_____ Λ____ Ο___ Ν____

Βουνό τῆς Στερεάς Ἑλλάδας. Ποταμός πού εἶναι φυσικό σύνορο μέ τήν Τουρκία. Ὀροσειρά κατά μῆκος τῶν ἑλληνοβουλγαρικῶν συνόρων. Ὁ ποταμός πού βαπτίσθηκε ὁ Χριστός. Λίμνη τῆς Μακεδονίας. Ποταμός στή Δυτική Μακεδονία. Τό τρίτο μεγαλύτερο ἑλληνικο νησί. Ὄρη τῆς Δυτικῆς Κρήτης. Εἶναι καί τό Καρμήλιο. Νησί τῶν Κυκλάδων.

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἱ. Ναοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας

Ἡ ἀκροστιχίδα τoῦ Σεπτεμβρίου Σ____ Ε________ Π_______ Τ____ Ε_____ Μ____ Β________ Ρ____ Ι_______ Ο______ ____ Σ______

Ἁγία πού ἡ μνήμη της ἑορτάζει στίς 17 Σεπτεμβρίου. Προστάτης ἅγιος τῆς Ἀγροφυλακῆς. Χωρίς αὐτό δέν τελεῖται Θεία Εὐχαριστία. Ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Κρήτης. Κάθε χωριό ἔχει τή δική του ... Ὁ προστάτης ἅγιος τῶν ζώων πού ἀσθενοῦν. Ἀπαραίτητος καί αὐτός στήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ. Στό νησί αὐτό φανερώθηκε ὁ Ἅγιος Φανούριος. Ἀλλιῶς τό ἐκκλησιαστικό ἔτος. Σημάδι συμφιλίωσης τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο. Τό σύμβολο τῶν χριστιανῶν.

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας


Δοκιμασία γνώσεων 1. Πόσες εἶναι οἱ Ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου; α) 27, β) 14, γ) 49. πππ 2. Τά ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια: α) Καλύπτουν κενά τῶν γνήσιων Εὐαγγελίων. β) Γράφτηκαν γιά νά διαδώσουν αἱρετικές ἀπόψεις καί φανταστικά γεγονότα. γ) Ὅλα τά παραπάνω. πππ 3. Στήν παραπομπή Γαλ. 3, 28, ὁ ἀριθμός 28 ἀναφέρεται: α) Στόν στίχο, β) Στό κεφάλαιο, γ) Στόν τόμο. πππ 4. Γιατί ὁρισμένες ἐπιστολές ὀνομάζονται «Καθολικές»; α) Γιατί εἶναι αἱρετικές καί περιέχουν λανθασμένες ἀπόψεις. β) Γιατί ἀπευθύνονται σέ ὅλους σχεδόν τούς χριστιανούς. γ) Γιατί μόνο οἱ Καθολικοί τίς ἀποδέχονται ὡς γνήσιες. πππ 5. Ποιά προσευχή ἀπευθύνεται στό ἅγιο Πνεῦμα; α) Τό «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν». β) Τό «Ἅγιος ὁ Θεός». γ) Τό «Βασιλεῦ οὐράνιε». πππ 6. Στήν Κυριακή προσευχή πῶς ἀποκαλοῦν οἱ πιστοί το Θεό; α) Πατέρα, β) Κύριο, γ) Χριστό. πππ 7. Στήν Κυριακή προσευχή τί εἶναι οἱ «ὀφειλέτες»; α) Ὅσοι μᾶς ἔβλαψαν. β) Οἱ Πειρασμοί. γ) Οἱ ἁμαρτωλές πράξεις. πππ 8. Στήν Κυριακή προσευχή τί ζητοῦν οἱ πιστοί ἀπό τό Θεό; α) Νά σταματήσουν οἱ ἔχθρες καί οἱ πόλεμοι. β) Νά ἔρθει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στή γῆ. γ) Νά μήν ὑπάρχει πείνα στή γῆ.

πππ 9. Τό «Πάτερ ἡμῶν» ὀνομάζεται ἐπίσημα Κυριακή προσευχή. Γιατί; α) Διότι ἀπαγγέλεται τήν Κυριακή στήν Ἐκκλησία. β) Γιατί πρώτη τό εἶπε ἡ Ἁγία Κυριακή. γ) Ἐπειδή εἶναι ἡ προσευχή τοῦ Κυρίου. πππ 10. «Καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν...». α) «καί μή εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν». β) «δός ἡμῖν σήμερον τόν ἄρτον ἡμῶν». γ) «ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν». πππ 11. Ὁ Χριστός προσευχόταν νά ἀποφύγει τή σταύρωση, ὅμως τελικά σταυρώθηκε. Αὐτό τί σημαίνει; α) Ὅτι μέ τήν προσευχή παίρνουμε ὅ, τι μᾶς χρειάζεται, ὄχι ὅ,τι ζητᾶμε. β) Ὅτι ὅ,τι εἶναι γραφτό σου, δέν μπορεῖς νά τό ἀποφύγεις. γ) Ὅτι οἱ προσευχές εἶναι ἀνούσιες. πππ 12. Ὁ Χριστός στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ προσευχόταν λέγοντας: «Πατέρα μου, ἄν εἶναι δυνατόν, ἄς μήν πιῶ...». α) Αὐτό τό κρασί. β) Αὐτό τό δηλητήριο. γ) Αὐτό τό ποτήρι. πππ 13. Ὁ Ἰούδας πρόδωσε τόν Ἰησοῦ μέ: α) Φιλί, β) Χειραψία, γ) Ἀγκαλιά πππ 14. Ὁ Ἰησούς πρίν τή σύλληψή του προσευχήθηκε: α) Στό ὄρος Θαβώρ. β) Στόν κήπο τῆς Γεθσημανῆ γ) Στήν κορυφή τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν. πππ 15. Λίγο πρίν τή σύλληψη, ὅταν ὁ Ἰησοῦς προσευχόταν, οἱ μαθητές: α) Πρόσεχαν νά μήν πλησιάσει κανείς. β) Κοιμοῦνταν. γ) Προσεύχονταν καί αὐτοί.


Ἀντιστοίχιση Γολγοθᾶς Τίμιος Σταυρός Παράδεισος Μάννα Ἁγιασμός Εὐχολόγιο Ἁγία Τράπεζα Δωρεάν ἐλάβετε Ἀγάπες Ἅγιοι Ἀνάργυροι Προσευχή Ὑπεραγία Θεοτόκε Ἀπόστολος Πέτρος Χρίσμα Νάρθηκας Ἄμφια Θεία Κοινωνία

ἀρχή σχολ. ἔτους πρέσβευε ὑπέρ ὑμῶν Κληρικός Καθολικές Ἐπιστολές Τίμιος Σταυρός Κοσμᾶς & Δαμιανός ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης ἕνωση μέ τόν Θεό Πρωτόπλαστοι Ἐκκλησιαστικό βιβλίο δωρεάν δότε ἡμῖν Δεῖπνο πρώτων χριστιανῶν Κατηχούμενοι Ἱερό Βῆμα Ἰσραηλίτες «σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Ἁγίου»

Ἀπροσδόκητα αἰνίγματα 1. Ἄν εἶμαι νέος, μένω νέος. Ἄν εἶμαι 9. Ἔχει ξάδερφο τόν σκύλο κι ὅμως δέν γέρος, μένω γέρος. Τί εἶμαι; τόν ἔχει φίλο. Τί εἶναι; 2. Τῆς μιλῶ καί μοῦ μιλᾶ, τραγουδῶ καί 10. Εἶμαι, εἶμαι, μά τί εἶμαι. Σάν μέ πεῖς τραγουδᾶ. Τί εἶναι; παύω νά εἶμαι. Τί εἶναι; 3. Πάντα κοντά σου βρίσκομαι, ἄν κάτι 11. Κλειδώνω, μανταλώνω, τόν κλέφτη σέ φωτίζει. βρίσκω μέσα. Τί εἶναι; 4. Γεννιέται ψηλό καί πεθαίνει χαμηλό. 12. Μακρύς μακρύς καλόγερος, ποτέ σκιά Τί εἶναι; δέν κάνει. Τί εἶναι; 5. Ἀπό πάνω σάν τηγάνι καί ἀπό κάτω σά 13. Μιά κοντούλα παχουλή, πάντα κόκκινα βαμβάκι. Τί εἶναι; φορεῖ, ἔχει πράσινα μαλλιά καί σποράκια 6. Λεπτός λεπτός καλόγερος καί κόκαλα στήν κοιλιά. Τί εἶναι; δέν ἔχει. Τί εἶναι; 14. Ὁ φαλακρός δέν τά ἔχει ὁ καψερός. 7. Εἶμαι ψηλή, εἶμαι λιγνή. Τόν κόσμο ὅλο Τί εἶναι; ντύνω κι ἐγώ μένω γυμνή. Τί εἶναι; 15. Ὅποιοι ἔρχονται καί πᾶνε, ἀπ᾿ τό χέρι 8. Ἀπό ψηλά γκρεμίζεται, πέφτει καί δέ τήν κρατᾶνε. Τί εἶναι; ραγίζεται. Τί εἶναι; Κατηχητικό Σχολεῖο Ἱ. Ναοῦ Ἐνορίας Μεσελέρων Ἱεράπετρας

Τό χιούμορ εἶναι...ζωή! -Γιά ποῦ τό βαλες; -Πάω νά ψωνίσω μιά μικρή κότα. -Γιά πές μου, πῶς γνωρίζεις ἄν ἡ κότα εἶναι νέα ἤ μεγάλη; -Ἀπό τά δόντια... -Μέ κοροϊδεύεις; Ἔχει ἡ δόντια ἡ κότα; -Ὄχι ἀλλά ἐγώ ἔχω! **** -Ἀλήθεια, μαμά, στήν Ἀφρική εἶναι πάντα καλοκαίρι; -Σχεδόν. -Ἄχ καί νά μ᾿ ἔγγραφες ἐκεῖ σέ ἕνα σχολεῖο.... **** Στό μάθημα τῆς Γλώσσας ὁ καθηγητής διδάσκει για τά εἴδη τοῦ λόγου:

-Ποιά εἶναι τά χαρακτηριστικά τοῦ πεζοῦ: Κι ὁ μαθητής πού ἦταν ἀφηρημένος: -Τό ὅτι κουράζεται... γρήγορα! **** -Βλέπεις αὐτή τή μύγα ἐκεῖ ψηλά, στήν κορυφή τοῦ Λυκαβηττοῦ; -Ὄχι δέν τή βλέπω, ἀκούω ὅμως τό φτερούγισμά της! **** Ὁ καθηγητής τῶν Μαθηματικῶν: Σήμερα παιδιά θα μάθουμε γιά τήν τετραγωγική ρίζα: Ἕνας μαθητής: Μά δέν ἔχουμε φυτολογία, κύριε! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγ. Φωτεινῆς Ἱεράπετρας


Σ Υ Ν Τ Α Γ Η : Ρο λ ά κ α ν έ λ α ς μ έ σ τ α φ ί δ ε ς

Υλικα: P 450 γρ. (2 & ¼ κούπας) ἀλεύρι σκληρό O 60 γρ. νωπή ἤ 20 γρ. ξηρή (3 φακελάκια) μαγιά O 5 γρ. (1 κουταλάκι) ἁλάτι Q 250 γρ. (1 κούπα) γάλα P 10 γραμ. (2 κουταλιές) ζάχαρη ἄχνη π ἕνα (1) αὐγό ἐλαφρά κτυπημένο O 225 γρ. σταφίδες ξανθές (1 & ¼ κούπας) Q 100 γρ. (1/2 κούπα) ζάχαρη P 75 γρ. βούτυρο Q10 γρ. (2 κουταλάκια) κανέλλα O 15 γρ. (2 κουταλιές) μέλι.

Ἐκτέ λεση: Ρίχνουμε μαγιά σέ 150 γρ. γάλα μέ λίγη ζάχαρη καί ἀφήνουμε γιά 15 λεπτά νά φουσκώσει. Μετά ἀνακατεύουμε τό ἀλεύρι μέ τό ἁλάτι, βάζουμε τό βούτυρο κομμένο σέ κομματάκια καί ζυμώνουμε. Σχηματίζουμε ἕνα βούλωμα ἀπό ζυμάρι καί ρίχνουμε μέσα τό μίγμα μαγιᾶς, τό ὑπόλοιπο γάλα καί τό αὐγό. Ἔπειτα, ζυμώνουμε μέχρι ἡ ζύμη νά μήν κολλάει στά χέρια μας. Τήν κάνουμε μπάλα καί τή βάζουμε στό ψυγεῖο γιά δύο ὧρες. Ἀνοίγουμε τή ζύμη μέ τόν πλάστη καί βάζουμε σέ ὅλη τήν ἐπιφάνεια ζάχαρη, σταφίδες καί κανέλλα. Τυλίγουμε τό ζυμάρι μέ τά ὑλικά σέ ρολό καί κόβουμε σέ φέτες τίς ὁποῖες τοποθετοῦμε σέ ταψί. Σκεπάζουμε μέ πετσέτα καί ἀφήνουμε γιά μισή ὥρα περίπου, μέχρι νά φουσκώσουν τά ρολά. Τέλος, ψήνουμε στούς 190°C γιά 30 λεπτά περίπου καί ζεσταίνουμε τό μέλι καί ἁλείφουμε ἐξωτερικά, πασπαλίζοντας μέ ἄχνη ζάχαρη. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου

Ἀντιστοιχίσετε τα ψήγματα σοφίας

Γί

νε

ἁγ

ιο

γρ

άφ

ος

!!!

1. Θεοῦ ἄγνοια, 2. Πάτριον ἡμῖν ἐκ πόνων 3. Ἕλληνες ἀεί παίδες ἐστέ, 4. Ἀρχή σοφίας, 5. Ἐάν τάς δωρεάς ὀλίγοις καί ἀξίοις καί κατά τούς νόμους διδῶτε, 6. Οὐδέν κακόν, 7. Ἑνός κακοῦ, 8. Ἀπό Θεοῦ, 9. Μέμνησο ὅτι, 10. Κρείσσων γάρ σοφία

α) μύρια ἕπονται. β) ἀμιγές καλοῦ. γ) γέρων δέ Ἕλλην οὔκ ἐστιν. δ) θάνατός ἐστι ψυχῆς. ε) ἄνθρωπος εἶ. στ) γνῶσις ἀγνοίας. ζ) τάς ἀρετάς κτήσασθαι. η) λίθων πολυτελῶν. θ) πολλούς ἀγωνιστάς ἕξετε τῆς ἀρετῆς. ι) ἄρξασθαι.


Ἀμερικανικό σταυρόλεξο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 2. Τό αὐτί στά ἀρχαῖα. 6. Τά νερά του εἶναι ἁγιασμένα. 7. Ὁ πρῶτος θρησκευτικός γάμος. 9. Ἀν ε ξ έ λ ε γ κ τ η ἐλευθερία λόγων ἤ πράξεων. 11. Γνωστή γιά τό σκοπευτήριό της. 13. Ρωμαϊκή πόλη τῆς Κρήτης καί ἕδρα τοῦ Ἀποστόλου Τίτου. 14. Πόλη μέ ἱστορικό γεφύρι. ΚΑΘΕΤΑ: 1. Ἡ κατοικία τῶν θεῶν. 3. Νησί τῶν λεπρῶν. 4. Ὁ ἀγαπημένος μαθητής τοῦ Χριστοῦ. 5. Τό μεγαλύτερο νησί τῆς Ἑλλάδος. 8. Χωρίς μυρωδιά. 9. Διαφορετικά τό ἀναπνέω. 10. Ἡ ἀπώλεια τῆς μνήμης. 12. Μισός... Χότζας. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Βρές δώδεκα ἑορτές τῆς Παναγίας Γ Ε Ν Ε Σ Ι Ο Ν Ν Α Η Ι Σ Ε

Ο Α Ν Χ Υ Π Α Π Α Ν Τ Η Τ Υ

Ρ Α Μ Α Ν Κ Η Ν Γ Α Κ Ε Α Α

Γ Κ Υ Χ Α Α Ο Χ Ι Γ Ο Ι Ξ Γ

Ο Τ Ω Λ Ξ Ρ Μ Λ Α Ι Σ Σ Ι Γ

Ε Ι Α Α Η Π Α Ο Α Α Τ Ο Ο Ε

Π Ν Σ Υ Λ Λ Η Ψ Η Σ Α Δ Ν Λ

Η Ι Α Ι Ι Υ Α Ο Ι Κ Σ Ι Ε Ι

Κ Ο Ι Μ Η Σ Η Ν Ο Ε Ι Α Σ Σ

Ο Ι Α Ρ Ο Ι Κ Ε Ρ Π Σ Ι Τ Μ

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσης Ἱεράπετρας

Ο Α Γ Ι Α Ζ Ω Ν Η Η Ι Ν Ι Ο

Σ Ζ Ω Ο Δ Ο Χ Ο Σ Π Η Γ Η Σ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 87  
Advertisement