Page 1

Kοντά στόν Xριστό ΔIMHNIAIO ΦYΛΛAΔIO ΠAIΔIKΩN ENOPIAKΩN ΣYNAΞEΩN I E PA Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E PA Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ TEYXOΣ 86 ΜΑΪΟΣ–ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος, ὁ Ἁγιορείτης Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης γεννήθηκε στά Φάρασα τῆς Καππαδοκίας, πού βρίσκεται στή Μικρά Ἀσία, στίς 25 Ἰουλίου τοῦ 1924. Πρίν νά γίνει μοναχός ὀνομαζόταν Ἀρσένιος καί ἦταν ἕνας ἀπό τά ἐννέα (9) παιδιά τοῦ Προδρόμου καί τῆς Εὐλαμπίας Ἐνζεπίδη, πολύ εὐσεβῶν ἀνθρώπων. Βαπτίσθηκε ἀπό τόν Ἅγιο Ἀρσένιο τόν Καππαδόκη, ὁ ὁποῖος διαβλέποντας τήν ἁγιότητα τοῦ βρέφους, ζήτησε ἀπό τή νονά του νά τό βαφτίσει Ἀρσένιο, γιά νά ἀφήσει καί αὐτός καλόγερο «στό πόδι του», ὅπως ἔλεγε, δηλαδή νά λάβει τό ὄνομά του. Ἕνα μήνα σχεδόν μετά τή βάπτιση τοῦ Ἀρσενίου ἡ οἰκογένειά του ἀκολούθησε τό δρόμο τῆς προσφυγιᾶς γιά τήν Κέρκυρα ἀρχικά καί στή συνέχεια τήν Κόνιτσα, ὅπου καί τελικά ἐγκαταστάθηκε. Ὁ μικρός Ἀρσένιος εἶχε πολύ μεγάλο πόθο νά γίνει μοναχός. Τοῦ ἄρεσε νά πηγαίνει στό δάσος, ὅπου κρατώντας ἕναν ξύλινο σταυρό, πού εἶχε φτιάξει μόνος του, προσευχόταν. Σέ ἡλικία 21 ἐτῶν κατατάσσεται στό στρατό, ὅπου διακρίνεται γιά τό ἦθος καί τή γενναιότητά του, καθώς ζητοῦσε νά

πηγαίνει στήν πρώτη γραμμή, προτιμώντας ἔτσι νά βρίσκεται ἐκεῖνος σέ κίνδυνο στή θέση κάποιου ἄλλου συστρατιώτη του. Μετά τό στρατό, τό 1953, πῆγε στό Ἅγιο Ὄρος γιά νά μονάσει. Τό 1954 γίνεται μοναχός μέ τό ὄνομα Ἀβέρκιος καί ἔπειτα Παΐσιος, ὅπου καί μόνασε στήν Ἱερά Μονή Ἐσφιγμένου καί κατόπιν στήν Ἱερά Μονή Φιλοθέου. Ὡς μοναχός εἶχε ὑποδειγματική ὑπακοή, ἐνῶ προσπαθοῦσε νά βοηθήσει τούς ἀδελφούς του μοναχούς ὅποτε καί ὅπως μποροῦσε. Ἀπό τό ἔτος 1958 ἕως τό 1964 ὁ Ὅσιος Παΐσιος βρέθηκε στήν περιοχή τῆς Κόνιτσας ἀρχικά γιά νά στηρίξει χιλιάδες ψυχές, καί νά τίς βοηθήσει νά ξεφύγουν ἀπό τήν πλάνη τῶν αἱρετικῶν, ἐνῶ ἀργότερα πηγαίνει στό ἐρημικό καί δύσβατο ὄρος Σινᾶ στό Κελλί τῶν Ἁγίων Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης. Τό 1964 ἐπιστρέφει στό Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ μόνασε δίπλα σέ χαρισματούχους γέροντες, ὅπως ὁ παπα-Τύχωνας, ὁ ὁποῖος πολλές φορές ἔβλεπε τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅπως ὁ ἴδιος ὁμολογοῦσε, τά Χερουβείμ καί τά Σεραφείμ νά δοξολογοῦν τό Θεό. Ἀρχικά στό Κελλί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή Μονή


Σταυρονικήτα καί στή συνέχεια στό Κελλί Παναγούδα κοντά στή Μονή Κουτλουμουσίου. Σιγά-σιγά ἀρχίζει νά γίνεται γνωστή ἡ ἁγία μορφή του καί ὅλο καί περισσότεροι προσκυνητές ἔρχονται στό Ἅγιο Ὄρος γιά νά τόν γνωρίσουν ἀπό κοντά καί νά γευθοῦν τά χαρίσματά του. Συνεχῶς συμβουλεύει, παρηγορεῖ, διώχνει κάθε στενοχώρια, γεμίζει τίς ψυχές μέ πίστη, ἐλπίδα καί ἀγάπη γιά τόν Θεό, ἐνῶ τίς νύχτες διαβάζει ἐπιστολές πού κατά δεκάδες τοῦ ἔστελναν καθημερινά καί προσεύχεται στόν Θεό ἐπί ὧρες γιά τούς ἀνθρώπους πού τοῦ ζητοῦν βοήθεια. Σέ ὅλη αὐτήν τήν καθημερινή κούραση τοῦ Γέροντος Παϊσίου ἔρχονται νά προστεθοῦν καί τά προβλήματα ὑγείας πού τόν ταλαιπωροῦσαν ἀπό τό 1966. Τά τελευταῖα 13 χρόνια τῆς ζωῆς του, οἱ πόνοι ἀπό τίς διάφορες ἀρρώστιες καί κυρίως ἀπό τόν καρκίνο,

γίνονταν ὅλο καί περισσότεροι. Ὅμως αὐτός ἦταν ἤρεμος καί ὑπέμενε ἀδιαμαρτύρητα τούς πόνους του. Ταυτόχρονα, συνέχιζε νά προσεύχεται γιά ὅλους, καθοδηγοῦσε πνευματικά καί θεράπευσε τίς σωματικές καί τίς πνευματικές ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων. Κοιμήθηκε τό βράδυ τῆς Τρίτης 12 Ἰουλίου 1994, ὁπότε, μετά ἀπό μιά δυνατή βροντή, ὅλο τό Ἅγιο Ὄρος φωτίσθηκε μέ συνεχεῖς ἀστραπές. Ἐνταφιάστηκε στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στή Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ Γέροντος Παϊσίου ἔγινε στίς 13 Ἰανουαρίου 2015 ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἡ μνήμη του θά ἑορτάζεται κάθε χρόνο στίς 12 Ἰουλίου. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου

Ἡ καμήλα στό μαγγανοπήγαδο Στό κοινόβιο κάποιου ἅγιου Γέροντα στή Θηβαϊδα ὑπῆρχε μιά καμήλα, πού ἀνέβαζε μέ τό μάγγανο τό νερό ἀπό τό πηγάδι. Συνέβαινε ὅμως τό ἑξῆς θαυμαστό: τήν ὥρα τῆς ἀκολουθίας ἡ καμήλα στεκόταν ἀκίνητη. Ὅταν οἱ ἐπισκέπτες ἀποροῦσαν γιά τό γεγονός, οἱ Πατέρες τούς ἐξηγοῦσαν, πώς ὁ Ἀββᾶς τους τήν εἶχε προστάξει, τήν ὥρα τῆς Ἀκολουθίας, ὅταν δηλαδή χτυπήσει τό σήμαντρο, νά σταματάει νά γυρίζει, ὡσότου ἀπολύσει ἡ Ἐκκλησία. Κι αὐτό διότι, κάποτε, σέ ὥρα Ἀκολουθίας, ὁ ἀδελφός μέ τό διακόνημα τοῦ πηγαδιοῦ δέν ἄκουσε τό σήμαντρο, λόγῳ τοῦ θορύβου πού ἔκανε τό μάγγανο, καί δέν πῆγε στήν Ἐκκλησία. Ὁ Ἀββᾶς τότε πῆγε στό πηγάδι καί τόν ρώτησε:

-Γιατί δέν ἦρθες στήν Ἐκκλησία στήν ὥρα σου; -Συγχώρεσέ με, Πάτερ, εἶπε ἐκεῖνος. Ὁ θόρυβος τῆς μηχανῆς δέν μέ ἄφησε νά ἀκούσω τό σήμαντρο. -Τότε ὁ Ἀββᾶς ἔδωσε ἐντολή στήν καμήλα πού ἀνέβαζε τό νερό: -Εἶναι εὐλογητός ὁ Θεός· στό ἑξῆς, ὅταν σημαίνει γιά τήν Ἐκκλησία, δέν θά κινεῖσαι καθόλου μέχρι τήν ἀπόλυση. Καί ἡ καμήλα τήρησε τήν ἐντολή. Ἀλλά τό θαυμαστό εἶναι ὅτι, καί ὁποιαδήποτε ἄλλη καμήλα ἐτοποθετεῖτο στό μαγγανοπήγαδο, τηροῦσε τήν ἴδια ἐντολή. («Ἄγνωστες σελίδες τοῦ Γεροντικοῦ», ἀπό τό βιβλίο Σίμωνος Μοναχοῦ: «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδ. «Ο Ἅγιος Στέφανος», Ἀθῆναι, 2007).

Λύσεις κρητικῆς διαλέκτου: 1ιβ, 2β, 3θ, 4δ, 5ιγ, 6ι, 7ιδ, 8α, 9η, 10ζ, 11γ, 12ια, 13ε, 14στ. Συμπλήρωση παροιμιῶν: 1. μύτη πιάνεται, 2. καί τοῦ χρόνου, 3. ὁ μονόφθαλμος, 4. τό Ναθαναήλ, 5. δέν κρύβονται, 6. δέ χορεύει, 7. τῆς κουκουβάγιας, 8. εἶναι ἴσα, 9. ἀναπαυμένα, 10. τόπο ποταμοῦ, 11. περπάτει, 12. γυρεύει, 13. τραγούδια ξέρει, 14. τήν ἀντρειά, 15. ξύλο ἀπελέκητο. Λύσεις στήν ἀκροστιχίδα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: ΑΝΑΝΙΑΣ, ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ, ΟΝΗΣΙΜΟΣ, ΣΑΟΥΛ, ΤΡΩΑΔΑ, Ο ΔΗΜΑΣ, ΛΟΥΚΑΣ, Ο ΓΑΜΑΛΙΗΛ, ΣΤΗ ΡΩΜΗ, ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ, ΥΜΕΙΣ, ΛΥΣΤΡΑ, Ο ΤΙΜΟΘΕΟΣ, ΣΙΛΑΣ. Λύσεις ἀκροστιχίδας τῆς Παναγίας: ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΙ, ΑΝΝΑ, ΝΩΕ, ΑΓΑΠΕΣ, ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ, ΙΩΑΚΕΙΜ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ. Λύσεις Δοκιμασίας γνώσεων: 1γ, 2β, 3α, 4γ, 5α, 6α, 7β, 8β, 9γ, 10α,11γ, 12α, 13α, 14γ. Λύση Ἀπροσδόκητων αἰνιγμάτων: 1. ΤΡΕΙΣ, 2. ΤΟ ΠΡΙΟΝΙ, 3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ, 4. ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ, 5. Η ΘΑΛΑΣΣΑ, 6. Η ΒΡΟΧΗ, 7. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, 8. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ, 9. ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ, 10. Ο ΤΟΝΟΣ, 11. ΤΟ ΚΑΙ, 12. ΤΟ ΨΑΡΙ, 13. ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ. Λύσεις Σταυρόλεξου: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΙΣΤΟΣ-ΩΔΗ 4. ΗΚΩ-ΙΩΣΗΦ, 5. ΑΗΣ-ΝΤΑΜΑ, 6. ΕΝΑΣ, 7. ΑΝΑΞ-ΓΝΩΠ, 8. ΠΙΑΤΟ-ΑΑ. ΚΑΘΕΤΑ: ΚΡΙΜΑΙΑ, 2. ΙΟΣ, 3. ΘΥΤΗΣ-ΑΙ, 4. ΑΜΟΚ-ΑΝΑ. 5. ΙΑΣΩΝ-ΑΤ, 6. ΡΝ-ΤΟΞΟ, 7. ΟΙΚΙΑ, 8. ΝΑ-ΩΜΕΓΑ, 9. ΩΣΑΝΝΑ, 10. ΔΗ-ΑΩ, 11. ΣΗΦΗΣ Λύσεις Κρυπτολέξου: 1. ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ, 2. ΑΝΑΝΑΣ, 3. ΑΧΛΑΔΙΑ, 4. ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 5. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ, 6. ΚΑΡΠΟΥΖΙ, 7. ΚΕΡΑΣΙ, 8. ΜΠΑΝΑΝΑ 9. ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ, 10. ΠΕΠΟΝΙ, 11. ΡΟΔΑΚΙΝΟ, 12. ΣΤΑΦΥΛΙ, 13. ΣΥΚΟ, 14. ΦΡΑΟΥΛΑ.


Οἱ ἀπορίες μας... -Τί εἶναι ἡ Ἱερά Παράδοση; Ἡ Ἱερά Παράδοση εἶναι μαζί μέ τήν Ἁγία Γραφή οἱ δύο πηγές τῆς διδασκαλίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἐκτός δηλ. ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ὑπάρχει καί ἄλλη πηγή τῆς πίστεώς μας, ἡ Ἱερά Παράδοση, πού εἶναι ἰσόκυρη μέ τήν Ἁγία Γραφή. Ὅπως γράφει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὑπάρχουν ἀκόμη τόσο πολλά ἀπό αὐτά πού ἔκανε καί εἶπε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὥστε, ἐάν γράφονταν ἕναἕνα λεπτομερῶς δέν θά χωροῦσαν ὅλα τα βιβλία τοῦ κόσμου (βλ. Ἰωάν. 21,25). Ἡ Ἱερά Παράδοση εἶναι ἡ ζωντανή πίστη καί ἡ κοινή συνείδηση ὁλόκληρης τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία παραμένει σταθερή καί ἀμετάβλητη μέσα στούς αἰῶνες. Περιλαμβάνει τήν Ἀποστολική Παράδοση, πού εἶναι γραπτή καί προφορική διδασκαλία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, καί τήν Ἐκκλησιαστική Παράδοση, δηλ. τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τά συγγράμματα τῶν μεγάλων Πατέρων καί τά Λειτουργικά κείμενα, ὅπως εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία. Γιά παράδειγμα τό νά κάνουμε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καί νά κτίζουμε τίς ἐκκλησίες μας μέ κατεύθυνση πρός τά ἀνατολικά δέν τό ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφή, ἀλλά εἶναι Ἱερά Παράδοση. Ἐπίσης, ὁ νηπιοβαπτισμός, ἡ χρίση τοῦ βαπτιζομένου μέ ἅγιο ἔλαιο, ἡ τριπλή κατάδυση στό νερό τῆς κολυμβήθρας, ἡ χρίση καί σφράγιση τοῦ βαπτισθέντος μὲ τὸ Ἅγιο Μύρο, ὁ τρόπος τέλεσης τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ εὐχές τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς καί τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν Τιμίων Δώρων, τό Σύμβολο τῆς Πίστεως, προέρχονται ἀπό τήν Ἱερά Παράδοση. Ἑπομένως, στήν Ἱερά Παράδοση πρέπει νά μένουμε σταθεροί, σύμφωνα μέ τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τούς Θεσσαλονικεῖς: «Στήκετε, καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις ἅς ἐδιδάχθητε εἴτε διά λόγου εἴτε δι᾿ ἐπιστολῆς» (Β΄ Θεσ. 2,15). Ἀντίθετα, οἱ Προτεστάντες ἔχουν ἀπορρίψει τελείως τήν Ἱερή Παράδοση, ἀρκοῦνται μόνο στήν Ἁγία Γραφή καί τονίζουν σχεδόν τή μοναδικότητά της (sola scriptura) ὡς πηγῆς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Καί ἐπειδή δέν ἔχουν ὡς ὁδηγό τῆς ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς τήν Ἱερή Παράδοση, ἔχουν περιπέσει σέ πλῆθος κακοδοξιῶν καί εἶναι διηρημένοι σέ ἑκατοντάδες κοινότητες καί παραφυάδες. Ἀντίθετα οἱ Ρωμαιοκαθολικοί πού θεωροῦν τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Παράδοση ὡς δύο ἰσότιμες καί ἰσόκυρες πηγές τῆς πίστης πρόσθεσαν καί νέα δόγματα μετά τήν ἕβδομη Οἰκουμενική Σύνοδο, τά ὁποῖα εἶναι σαφῶς ἀντίθετα πρός τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ἱερή Παράδοση (ὅπως εἶναι τό δόγμα τους ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται «καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ», τό περίφημο filioque).

Kρητική Διάλεκτος Βρεῖτε τί σημαίνουν οἱ λέξεις τῆς κρητικῆς διαλέκτου: Ἐπιμέλεια: Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Kάτω Χωριοῦ Ἱερ/τρας

1. ξανοίγω 2. θωρῶ 3. πρικύς 4. μισερός 5. κερά 6. θέτω 7. μπαξές

α) σαλιγκάρι β) βλέπω γ) ζέστη δ) χωλός ε) γρήγορος στ) βοήθεια ζ) τρέλα

8. χοχλιός 9. φιλιότσος 10. κουζουλάδα 11. κάψα 12. σεβντάς 13. ἀσβέλτος 14. συντρομή

η) βαπτιστήρι θ) πικρός ι) ξαπλώνω ια) ἔρωτας ιβ) κοιτάζω ιγ) κυρία ιδ) κῆπος


Συμπλήρωσε τίς Λαϊκές παροιμίες 1.Tό ἔξυπνο πουλί ἀπό τή _ _ _ _ _ _._ _ _._ _ _. 2.Πάρ᾿ τον στό γάμο σου νά σοῦ πεῖ _ _ _ _ _._ _ _._ _ _ _. 3.Στούς στραβούς κυβερνάει _ _ _ _ _._ _ _._ _ _ _. 4.Βρῆκε ὁ Φίλιππος _ _ _ _._ _ _._ _ _. 5.Ὁ βήχας κι ὁ παράς _ _ _ _ _._ _ _._ _ _ _. 6.Νηστικό ἀρκούδι _ _ _ _._ _ _._ _. 7.Ἄλλα τά μάτια τοῦ λαγοῦ κι ἄλλα _ _ _ _ _._ _ _._ _ _ _ _ _ _ 8.Ὅλα τά δάχτυλα δέν _ _ _ _ _ _ _ _. 9.Νιάτα δουλεμένα, γερατειά _ _._ _ _._ _ _ _ _.

10. Μήν παίρνεις δίκιο ὀρφανοῦ, οὔτε _ _ _ _ _._ _ _._ _ _ _. 11. Ἄν ἔχεις τύχη διάβαινε καί ριζικό _._ _ _._ _ _ _. 12. Ἀνύπαντρος προξενητής, γιά πάρτη του _._ _ _._ _ _. 13. Ὅποιος εἶναι ἀπόξω ἀπ᾿ τό χορό πολλά _ _ _ _._ _ _._ _ _ _ _._ _ _. 14. Ἡ τέχνη καί ἡ πονηριά νικᾶ _ _ _ _._ _ _._ _ _. 15. Ἄνθρωπος ἀγράμματος, _ _ _ _. Κατηχητικό Σχολεῖο _ _ _._ _ _ _ _ _. Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

Ἡ ἀκροστιχίδα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Α______ Βάπτισε τόν Ἀπ. Παῦλο στή Δαμασκό (Πράξ. 9, 10). Π _ _ _ _ _ _ _ _ Σύζυγος τοῦ Ἀκύλα καί συνεργάτης τοῦ Ἀπ. Παύλου (Πράξ. 18, 2). Ο _ _ _ _ _ _ _ Μαθητής τοῦ Παύλου προστάτης τῶν φυλακισμένων (Φιλήμ. 1, 10). Σ____ Τό παλιό ὄνομα τοῦ Ἀπ. Παύλου στά ἑβραϊκά (Πράξ. 9, 1). Τ_____ Ἐκεῖ ὁ Ἀπ. Παῦλος ἀνέστησε τόν Εὔτυχο (Πράξ. 20, 6). Ο _ _ _ _ _ Ποιός μαθητής του ἐγκατέλειψε τόν Παῦλο (μέ ἄρθρο - Β΄ Τιμ. 4, 10). Λ _ _ _ _ _ Συνεργός τοῦ Ἀπ. Παύλου καί συγγραφέας τῶν Πράξεων (Β΄ Τιμ. 4, 11). Ο________ Νομοδιδάσκαλος τοῦ Σαούλ (μέ ἄρθρο-Πράξ. 22, 3). Σ__ ____ Σέ ποιά πόλη μαρτύρησε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος; (μέ ἄρθρο). Π _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ἡ πρώτη στή σειρά ἐπιστολή τοῦ Ἀπ. Παύλου (2 λέξεις). Α _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Δημόσιο βῆμα τῆς Ἀθήνας, πού μίλησε ὁ Ἀπ. Παῦλος (Πράξ. 17, 19). Υ____ Σημαίνει «ἐσεῖς» στά ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Λ _ _ _ _ _ Σ᾿ αὐτή τήν πόλη νόμισαν τούς Ἀπ. Παῦλο καί Βαρνάβα θεούς (Πράξ. 14, 8). Ο _ _ _ _ _ _ _ _ Ποιός μαθητής τοῦ Ἀπ. Παύλου ἔλαβε δύο ἐπιστολές του; (μέ ἄρθρο). Σ____ Ἀπόστολος-μαθητής τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας

Ἡ ἀκροστιχίδα τῆς Παναγίας Π _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ἀποκαλοῦνται οἱ Ἀπόστολοι Πέτρος καί Παῦλος. Α___ Τό ὄνομα τῆς μητέρας τῆς Θεοτόκου. Ν__ Μᾶς θυμίζει τήν Κιβωτό. Α_____ Κοινά δεῖπνα τῶν πρώτων χριστιανῶν. Γ________ Ἐκεῖ βρίσκεται ὁ τάφος τῆς Θεοτόκου. Ι______ Τό ὄνομα τοῦ πατέρα τῆς Θεοτόκου. Α________ Ἀλλιῶς οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Mιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεραπέτρας


Δοκιμασία γνώσεων γιά τή Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος 1. Τί κοινό ὑπῆρχε στή Βάπτιση καί στή Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος; α) Τό νερό. β) Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. γ) Ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ - Πατέρα. πππ 2. Ὁ Χριστός κατά τή Μεταμόρφωση φανέρωσε: α) Πῶς ἦταν πραγματικά ὡς ἄνθρωπος. β) Πῶς ἦταν πραγματικά ὡς Θεός. γ) Πῶς ἦταν πραγματικά ὡς Θεός καί ἄνθρωπος. πππ 3. Στή Μεταμόρφωση παρόντες ἦταν οἱ: α) Οἱ Ἀρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ. β) Οἱ Ἀπόστολοι Πέτρος, Ἰωάννης καί Ἰάκωβος. γ) Οἱ Εὐαγγελιστές Mάρκος, Ματθαῖος, Λουκᾶς καί Ἰωάννης. πππ 4. Κατά τή Μεταμόρφωση ἀκούστηκε ὁ Θεός - Πατέρας πού ἔλεγε: α) Ὅτι ὁ γιός Του θά σταυρωθεῖ καί θά πεθάνει. β) Ὅτι οἱ δίκαιοι θά κληρονομήσουν τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. γ) Ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Υἱός Του ὁ ἀγαπητός. πππ 5. Γιατί ὁ Χριστός μεταμορφώθηκε; α) Γιά νά μή δειλιάσουν οἱ μαθητές Του ὅταν σέ λίγο θά σταυρωνόταν. β) Γιατί τότε ἦταν συγκεντρωμένοι ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι γιά τό Πάσχα. γ) Γιά νά ξεφύγει ἀπό τούς διῶκτες Του. πππ 6. Κατά τή Μεταμόρφωση ἀπό τόν Ἰησοῦ ἔβγαιναν: α) Φλόγες. β) Φῶς. γ) Μύρο. πππ 7. Ὁ Χριστός μεταμορφώθηκε μπροστά: α) Στούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους. β) Στούς τρεῖς πιό προχωρημένους μαθητές Του. γ) Στούς Ρωμαίους στρατιῶτες.

πππ 8. Κατά τή Μεταμόρφωση τοῦ Ἰησοῦ ἐμφανίστηκαν δίπλα Του: α) Οἱ Ἀρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ. β) Οἱ Προφῆτες Μωυσῆς καί ὁ Ἠλίας. γ) Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καί ἡ Παναγία. πππ 9. Tά τρία πρόσωπα πού εἰκονίζονται στό κάτω μέρος τῆς εἰκόνας τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος ἔχουν πέσει κάτω: α) Ἀπό σεβασμό. β) Ἐπειδή ἔγινε σεισμός. γ) Ἐπειδή θαμπώθηκαν. πππ 10. Ὁ Ἰησοῦς μεταμορφώθηκε: α) Στό ὄρος Θαβώρ. β) Στό ὄρος Σινᾶ. γ) Στόν Ἰορδάνη ποταμό. πππ 11. Κατά τή Μεταμόρφωση ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ - Πατέρα ἀκούστηκε: α) Ἀπό ἕνα σύννεφο. β) Ἀπό ἕνα περιστέρι. γ) Ἀπό ἕνα θεϊκό φῶς. πππ 12. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος κατά τή Μεταμόρφωση εἶπε: α) «Κύριε, εἶναι ὡραία νά μείνουμε ἐδῶ». β) «Μή φοβᾶστε, μόνο πιστεύετε». γ) «Κύριε σῶσε μας, χανόμαστε». πππ 13. Ἡ Μεταμόρφωση ἔγινε: α) 40 ἡμέρες περίπου πρό τῆς Σταυρώσεως. β) Μετά τή Βάπτιση τοῦ Κυρίου. γ) Μετά ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. πππ 14. Κατά τή Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος, ποιός ζήτησε νά στήσουν τρεῖς σκηνές, μία γιά τόν Κύριο, μία γιά τόν Μωυσή καί μία γιά τόν Ἠλία. α) Ὁ Προφήτης Ἠλίας. β) Ὁ Προφήτης Μωϋσῆς. γ) Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος.


Ἀντιστοίχιση: Ἕνωσε τά ἀντίθετα: Διαθήκη Πρός Τίτον ἐπιστολή Ἅγιος Παντελεήμων λόγος τοῦ Θεοῦ Ἀπόστολος Παῦλος σκηνές Πατριαρχεῖο Κων/πόλεως πέρασμα Ἀβραάμ πίστη ἐμπιστοσύνη στό Θεό Ἰαματικός Ἰουστινιανός συμφωνία Εἰκόνες προστάτες τῆς Κρήτης Μεταμόρφωση Ἁγία Σοφιά Πάσχα βιβλία τῶν ἀγραμμάτων Ἁγία Γραφή νομοδιδάσκαλοι Γραμματεῖς Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας Οἱ ἅγιοι Δέκα Μάρτυρες Πατριάρχης Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γρᾶ Λυγιᾶς Ἱεράπετρας

Ἀπροσδόκητα αἰνίγματα 1) Ἄν τρεῖς γάτες πιάνουν 3 ποντίκια σέ 3 ραγίζεται. Τί εἶναι; λεπτά, πόσες γάτες θά χρειαστοῦν γιά νά 7) Φύλλα κρατάει μά δέντρο δέν εἶναι, πιάσουν 100 ποντίκια σέ 100 λεπτά; τήν σκέψη μετράει κεφάλι δέν εἶναι καί ἄν 2) Ἔχει δόντια κοφτερά, δέν μπορεῖ ὅμως ἄψυχο εἶναι συνήθως μιλάει γιατί πάνω νά φάει. Τί εἶναι; του νά λόγια κρατάει. Τί εἶναι; 3) Εἶναι μιά ὁλόκληρη λέξη, συνήθως 8) Τί εἶναι ἐκεῖνο πού εἶναι ἄσπρο ὅταν ὅμως ἔχει μόνο ἕνα γράμμα μέσα. Τί εἶναι; εἶναι λερωμένο καί πράσινο ὅταν εἶναι κα4) Ἥλιος δέν εἶναι, ἀκτίνες ἔχει, πόδια θαρό; δέν ἔχει καί ὅμως τρέχει. Τί εἶναι; 9) Ποιά μύτη δέν τήν πιάνει ποτέ συνάχι; 5) Βάρη ἀμέτρητα βαστᾶ στή ράχη στήν 10. Τί εἶναι πάνω ἀπό τήν ἀγάπη; πλατιά της, μά νά σηκώσει δέν μπορεῖ οὔτε 11. Τί ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ ἄνθρωπο καί βελόνι ἐλαφρύ οὔτε ἕναν κόκκο ἄμμο. Τί Θεό; εἶναι; 12. Ποιά γλώσσα δέν μπορεῖ νά μιλήσει; 6) Ἀπό ψηλά γκρεμίζεται, πέφτει καί δέ 13. Σέ ποιά μάχη σκοτώθηκε ὁ Λεωνίδας; Κατηχητικό Σχολεῖο Ἱ. Ναοῦ Ἐνορίας Μεσελέρων Ἱεράπετρας

Τό χιούμορ εἶναι...ζωή! Ὁ πρόεδρος τοῦ δικαστηρίου στόν κατηγορούμενο: - Σέ συνέλαβαν χτές δύο ἀστυφύλακες; - Μάλιστα. - Τύφλα στό μεθύσι ἔ; - Μάλιστα, καί οἱ δύο! *** Βάζει ἡ δασκάλα ἔκθεση στά παιδιά μέ θέμα: «Μιά ἐπίσκεψη στό σπίτι τῆς γιαγιᾶς μου», ὅμως ὁ Γιωργάκης μετά ἀπό λίγο σηκώνεται καί παραδίνει τό τετράδιό του: Ἀνοίγει ἡ δασκάλα περίεργη τό τετράδιο καί ἔκπληκτη διαβάζει: «Δέν πῆγα στό σπίτι τῆς γιαγιᾶς μου γιατί ἔχει πεθάνει...». *** Διάλογος μητέρας καί γιοῦ:

-Πῶς πῆγε ἡ τελευταία μέρα στό σχολεῖο, -Πολύ καλά, μαμά! Ἡ δασκάλα μου μέ συμπάθησε τόσο πολύ, πού μοῦ εἶπε νά πάω καί τοῦ χρόνου στήν ἴδια τάξη, γιά νά εἶμαι μαζί της! *** Ἡ γιαγιά τοῦ Τάκη τοῦ δίνει λεφτά ὡς δῶρο γιά τά γενέθλια του! Ἡ μητέρα του τοῦ κάνει παρατήρηση: - Τάκη, κάτι ξέχασες νά πεῖς στή γιαγιά σου! - Τί; - Τί λέω ἐγώ στόν πατέρα σου κάθε φορά πού μοῦ δίνει λεφτά; - Ἄα ναί! Μόνο αὐτά ἔχεις; Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας


ΣΥΝΤΑΓΗ: Ὀμελέτα ἀλλά pizza

Υλικα: (γιά τέσσερα ἄτομα)P 6 αὐγά O 2 πιπεριές ψιλοκομμένες O ½ κιλό μανιτάρια φρέσκα ψιλοκομμένα Q 1 φλιτζάνι κασέρι τριμμένο P λίγο λάδι π 1 κούπα γάλα O ἁλάτι Q ρίγανηPπιπέρι

Ἐκτέ λεση: Σέ λίγο λάδι, τηγανίζουμε ἐλαφρά τίς πιπεριές καί τά μανιτάρια. Μόλις ροδοκοκκινίσουν ρίχνουμε τά χτυπημένα αὐγά ἀνακατεμμένα μέ τό γάλα, τό κασέρι κομμένο σέ κυβάκια καί τό ἁλατοπίπερο. Ἀφοῦ στερεοποιηθεῖ ἡ ὀμελέτα, τή γυρνᾶμε καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά μέ τή βοήθεια ἑνός πιάτου γιά νά ψηθεῖ ὁμοιόμορφα. Ἡ ὀμελέτα μας εἶναι ἕτοιμη! Σημείωση: Μποροῦμε νά προσθέσουμε ὅ,τι ἀλλά ὑλικά θέλουμε (π.χ. ζαμπόν, ντομάτες τριμμένες, τυρί φέτα, ἐλιές)! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεράπετρας

Γί ν ε ζ ω γ ρ ά φ ο ς ! ! !


Σταυρόλεξο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Βουνό τῆς Βοιωτίας πού συνδέεται μέ τόν μύθο τοῦ Οἰδίποδα. 2. Ἔχει πρωτεύουσα τό Βουκουρέστι. 3. Ψηλό κοντάρι/Λυρικό ἄσμα. 4. Τέλος … στό ἀνήκω/Πατριάρχης τῶν Ἑβραίων. 5. Συντομογραφία τοῦ Ἀτμό-ἠλεκτρικοῦ Σταθμοῦ/Γυναίκα πού συνοδεύει ἄνδρα σέ χορό ἤ ἔξοδο. 6. Μοναδικός. 7. Ὁ βασιλιάς (ἀρχ.)/Μισή … γνώμη. 8. Σκεῦος οἰκιακῆς χρήσης/Ὅμοια φωνήεντα. ΚΑΘΕΤΑ: 1. Χερσόνησος τῆς Οὐκρανίας. 2. Παράσιτο τοῦ ὀργανισμοῦ. 3. Αὐτός πού προσφέρει θυσία/Θηλυκό ἄρθρο πληθυντικοῦ ἀριθμοῦ (ἀρχ.). 4. Ἔντονη ψυχολογική ταραχή/Πρόθεση. 5. Γνωστός μονοσάνδαλος τῆς μυθολογίας μας/Ἀστυνομικό τμῆμα (ἀρχικά). 6. Ἄφωνη … Ρένα/Ζευγάρι … μέ τό βέλος. 7. Ἀρχαῖο σπίτι (θηλ). 8. Δεικτική ἀντωνυμία/Τέλος τῆς ἀλφαβήτου. 9. Ἐπιφώνημα δοξολογίας (ἑβρ.). 10. Μισός … δῆμος/Ἀρχή καί τέλος ἀλφαβήτας. 11. Κρητικός … Ἰωσήφ. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παχείας Ἄμμου Ἱεράπετρας

Βρές 14 φροῦτα τοῦ καλοκαιριοῦ Ρ Ε Ι Μ Π Α Ν Α Ν Α Η Ι Σ Π

Ο Α Ν Χ Ρ Θ Υ Μ Ι Α Τ Υ Τ Ρ

Δ Α Μ Α Σ Κ Η Ν Ο Σ Κ Φ Α Ο

Α Κ Υ Χ Ο Α Ο Χ Ε Ο Ο Ρ Φ Π

Κ Τ Ω Λ Φ Ρ Μ Λ Τ Λ Σ Α Υ Ε

Ι Ι Α Α Ο Π Α Ο Α Α Τ Ο Λ Π

Ν Ν Ν Δ Ρ Ο Σ Β Ρ Σ Α Υ Ι Ο

Ο Ι Α Ι Ι Υ Α Ο Ι Ρ Σ Λ Ν Ν

Ν Δ Ν Λ Ο Ζ Φ Ν Ο Ι Ι Α Ι Ι

Η Ι Α Ρ Ο Ι Κ Ε Ρ Α Σ Ι Ο Α

Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας

Ε Ο Σ Π Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ν Ι Ρ

Β Ε Ρ Υ Κ Ο Κ Ο Ο Σ Α Σ Η Ι

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 86  
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 86  
Advertisement