Page 1

Kοντά στόν Xριστό ΔIMHNIAIO ΦYΛΛAΔIO ΠAIΔIKΩN ENOPIAKΩN ΣYNAΞEΩN I E PA Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E PA Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ TEYXOΣ 83 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ–ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Ὁ Ἅγιος Βλάσιος, ὁ Ἱερομάρτυρας Ὁ Ἅγιος Βλάσιος γεννήθηκε στήν Καππαδοκία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἀπό μικρό παιδί ἦταν ταπεινός, πολύ ἐνάρετος, θεοσεβής καί ζοῦσε σύμφωνα μέ τό νόμο τοῦ Θεοῦ. Σπούδασε τήν Ἰατρική ἐπιστήμη καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ θεράπευε διάφορες ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων καί ἰδιαίτερα τῶν νηπίων, ἀλλά καί τῶν ζώων. Ὡς ἰατρός ἔμπαινε μέσα στά σπίτια τῶν ἀσθενῶν καί προσπαθοῦσε νά τούς θεραπεύσει χωρίς νά παίρνει ἀμοιβή. Μάλιστα, πολλές φορές τούς ἔδιδε δωρεάν καί τά φάρμακα. Ὅταν ὁ ἴδιος δέν μποροῦσε νά τά προμηθευτεῖ, χτυποῦσε τίς πόρτες καλῶν χριστιανῶν καί τόν βοηθοῦσαν γιά νά ἀγοραστοῦν τά φάρμακα. Οἱ ἀσχολίες αὐτές τοῦ ἰατρικοῦ ἐπαγγέλματος δέν τόν ἐμπόδιζαν νά μελετᾶ μέ πόθο καί ζῆλο τόν λόγο τοῦ Θεοῦ μέσα στήν Ἁγία Γραφή καί νά καλλιεργεῖ τίς ἀρετές του. Στή συνέχεια χειροτονήθηκε Κληρικός καί μόλις χήρεψε ὁ Ἐπισκοπικός θρόνος τῆς Σεβάστειας τῆς Ἀνατολικῆς Μικρᾶς Ἀσίας οἱ χριστιανοί τόν ἐξέλεξαν παμψηφεί Ἐπίσκοπο. Στά χρόνια τῶν διωγμῶν τοῦ αὐτοκράτορα Λικίνιου, ὁ Ἅγιος Βλάσιος ἐνθάρρυνε τό ποίμνιό του καί ἐπισκεπτόταν τούς διωκό-

μενους χριστιανούς στή φυλακή. Ὅταν πιά οἱ χριστιανοί ἐξαφανίστηκαν ἀπό τήν πόλη τῆς Σεβάστειας, ἀφοῦ ἄλλους τούς σκότωσαν καί ἄλλοι κατάφεραν νά διαφύγουν, ὁ Ἅγιος Βλάσιος ἀποσύρθηκε στό ὄρος Ἀργαῖος καί ἐγκαταστάθηκε μέσα σ᾿ ἕνα σπήλαιο. Ἐκεῖ ζοῦσε ἀνάμεσα στά ἄγρια ζῶα, τά ὁποῖα ἀναγνωρίζοντας τήν ἁγιότητά του δέν τόν πείραζαν καί ἐκεῖνος τά φρόντιζε μέ τρυφερότητα. Ἡ ζωή του στήν ἡσυχία τοῦ βουνοῦ θύμιζε τόν παράδεισο τῶν Πρωτοπλάστων, ὅπου ἄνθρωπος καί ζῶα συνυπῆρχαν ἁρμονικά. Ὅμως οἱ διῶκτες τῶν χριστιανῶν ἐντόπισαν τόν ἅγιο στό ἀπομακρυσμένο αὐτό μέρος καί τόν ἔσυραν πίσω στήν πόλη γιά νά δικαστεῖ. Καθ᾿ ὁδόν ὁ Ἅγιος Βλάσιος γιάτρεψε ἕνα μικρό ἀγόρι τό ὁποῖο εἶχε σφηνωμένο στόν λαιμό του ἕνα κόκαλο. Ἐπίσης, ἀνταποκρινόμενος στήν παράκληση μιᾶς φτωχῆς χήρας πού εἶχε ἁρπάξει τό γουρούνι της ἕνας λύκος, ὁ ἅγιος ἔκανε μέ τή δύναμη τῆς προσευχῆς του τόν λύκο νά τό ἐπιστρέψει. Ὁ Ἅγιος Βλάσιος ὁδηγήθηκε στόν τοπικό ἡγεμόνα Ἀγρικόλαο, ὁ ὁποῖος ὑπόβαλε τόν Ἅγιο σέ


πολλά φρικτά βασανιστήρια, γιά νά τόν ἀναγκάσει νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη του καί νά θυσιάσει στούς εἰδωλολατρικούς θεούς. Τόν βασάνισαν, μαστιγώνοντας καί γδέρνοντας τό σῶμα του μέ σιδερένια χτένια, ὅμως ἐκεῖνος, στερεωμένος στή χριστιανική πίστη, μετέστρεψε πολλούς εἰδωλολάτρες καί πίστεψαν στόν Χριστό. Τελικά, ἀφοῦ τόν ἔριξαν στή λίμνη καί μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἔμεινε ἀβλαβής, τόν ἀποκεφάλισαν. Μαζί του μαρτύρησαν μέ ἀποκεφαλισμό καί ἑπτά εὐσεβεῖς καί ἐνάρετες γυναῖκες καί δύο παιδιά τους πού

ἦταν μαζί στή φυλακή καί παρακολουθοῦσαν ἀπό κοντά τό μαρτύριό του. Αὐτές ἔριξαν μάλιστα στή λίμνη τά εἴδωλα τῶν θεῶν πού τίς ἀνάγκασε ὁ τύραννος νά προσκυνήσουν. Τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Βλασίου καί τῶν ὑπολοίπων ἑννέα (τῶν ἑπτά γυναικῶν καί τῶν δύο παιδιῶν) ἔγινε τό ἔτος 316 μ.Χ. καί ἡ κοινή μνήμη τους τιμᾶται ἀπό τήν Ἐκκλησία στίς 11 Φεβρουαρίου. Μαρία Μαργαριτάκη Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Γρᾶ Λυγιᾶς Ἱεράπετρας

Τό πιστό ἐλάφι

Ἡ Ἁγία Μαύρα ἔζησε τόν 17ο – 18ο αἰώνα. Καταγόταν ἀπό ἕνα χωριό τῆς κοιλάδας Μπιστρίτα καί στά εἴκοσί της χρόνια ἐγκατέλειψε τά ἐγκόσμια καί πῆγε στήν Σκήτη

Σιλβέστρου. Ἡ ζωή της ἦταν ἀσκητική: λίγες ὧρες ὕπνου σέ μιά καρέκλα, ἐλάχιστο φαγητό μιά φόρα τήν ἡμέρα, μετά τήν δύση τοῦ ἡλίου, ἑκατοντάδες μετάνοιες, σιωπή, προσευχή, δάκρυα. Μόνο μιά συντροφιά εἶχε, τά πουλιά τοῦ δάσους, πού τήν ἀγαποῦσαν καί τήν ἐπισκέπτονταν συχνά. Ὑπῆρχε ὅμως καί ἕνα ἐλάφι, πού τήν ἀκολουθοῦσε παντοῦ, ὅπου κι ἄν πήγαινε. Ὅταν, μετά ἀπό λίγο καιρό, ἡ Ἁγία Μαύρα ἀναζήτησε τήν τέλεια ἀπομόνωση καί ἀποτραβήχτηκε σ’ ἕνα ξέφωτο, κάτω ἀπό τήν κορυφή ἑνός ὄρους, ὅπου ἔφτιαξε ἕνα στοιχειῶδες κατάλυμα γιά νά προφυλάσσεται ἀπό τά χιόνια καί τίς βροχές, τό ἐλάφι τήν ἀκολούθησε κι ἐκεῖ καί ἦταν ἡ μόνη της συντροφιά, μέχρι τόν θάνατό της. (Ζῶα καί Ἄνθρωπος, ἀπό τό βιβλίο Σίμωνος Μοναχοῦ «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδόσεις «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Άθήνα 2007)

Λύσεις κρητικῆς διαλέκτου: 1γ, 2ε, 3δ, 4ζ, 5β, 6ιδ, 7ια, 8α, 9στ, 10θ, 11ιγ, 12ιβ, 13ι, 14η. Λύσεις Αἰνιγμάτων: 1. κατσαρόλα, 2. βιβλίο, 3. χαρταετός, 4. λύκος, 5. ρεπάνι, 6. σκοτάδι 7. κουμπιά, 8. ἀέρας, 9. ποτάμι, 10. βελόνα, 11. ἁλάτι, 12. δρόμος. Λύσεις ἀκροστιχίδας τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ: ΜΑΓΟΙ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΑΣΠΑΡ, ΑΔΑΜ, ΣΥΜΕΩΝ, ΑΘΩΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΙΩΒ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ, ΜΕΛΧΙΟΡ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΣΟΦΙΑ. Λύσεις ἀκροστιχίδας τῆς Βασιλειάδας: ΒΙΒΛΟΣ, ΑΓΚΥΡΑ, ΣΙΝΑ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΛΕΙΨΑΝΑ, ΕΜΜΕΛΕΙΑ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΑΒΒΑΣ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, ΑΘΛΟΦΟΡΟΣ. Λύσεις Δοκιμασίας γνώσεων: 1α, 2β, 3γ, 4γ, 5γ, 6α, 7γ, 8β, 9β, 10β, 11γ, 12β, 13α, 14γ, 15β. Λύση Ἀπροσδόκητων αἰνιγμάτων: 1. Ὄνομα, 2. ὑπόσχεση, 3. σελίνι, 4. Πολύγυρος, 5, ἀναπνοή, 6. καρέκλα, 7. Βασιλόπιτα, 8. μέτωπο, 9. δείκτης, 10. γλύπτης, 11. Ρόδος, 12 τραπεζίτες, 13. Φίλιππος, 14. βροχή, 15. Τίγρης. Λύσεις Σταυρόλεξου: Ὁριζόντια: 1. ΘΕΑ-ΙΟΡΔΑΝΗΣ, 2. ΕΙΡΗΝΗ / ΩΡΑ 3. ΟΡΩ / ΑΡΤΟ, 4. ΦΩΤΑ / ΚΡΑΣΙ, 5. ΑΝΡΙ, 6. ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ, 7. ΕΙ / ΙΟΣ, 8. ΙΑΤΡΟΣ, 9. ΕΑΡ – ΣΥΡΙΑ, 10. ΓΕΝΝΑ, 11. ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ, 12. ΑΤΜ, 13. ΤΑΣ / Η ΑΚΜΗ, 14. ΑΝΤΙ. Κάθετα: ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ / ΦΕΤΑ, 2. ΕΙΡΩΝΕΙΑ / ΑΓΑΝ, 3. ΑΡΩΤΡΟ, 4. ΑΙΜΟΡΑΓΙΑ, 5. ΙΝΑ / ΑΚΟΡΕΣΤΟ, 6. ΚΥΡΟΣ / ΝΑΜΑ, 7. ΑΡΚΤΙΚΗ, 8. ΔΩΡΑ / ΥΙΟΣ, 9. ΑΡΤΣ, 10. ΝΑΟΙ, ΑΣΤΡΟ, 11. ΣΙΛΩΑΜ, 12. ΣΑΥΛΟ /ΑΝΑΤΟΛΗ. Λύσεις ἀντιστοίχισης: 1ε, 2ια, 3α, 4ι, 5γ, 6δ, 7ζ, 8στ, 9ιγ, 10η, 11θ, 12β, 13ιβ. Λύσεις Κρυπτολέξου: 1. ΡΩΜΑΙΟΥΣ, 2. ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, 3. ΓΑΛΑΤΑΣ, 4. ΕΦΕΣΙΟΥΣ, 5. ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ, 6. ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ, 7. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, 8. ΤΙΜΟΘΕΟΝ, 9. ΤΙΤΟΝ, 10. ΦΙΛΗΜΟΝΑ, 11. ΕΒΡΑΙΟΥΣ.


Οἱ ἀπορίες μας... -Τί εἶναι τό εἰκονοστάσι -Τό εἰκονοστάσι εἶναι τό σημεῖο τοῦ σπιτιοῦ, ὅπου εἶναι τοποθετημένες οἱ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων πρός τούς ὁποίους ἡ οἰκογένεια ἔχει ἰδιαίτερο σεβασμό. Μπροστά ἀπό τίς εἰκόνες βρίσκεται τό καντήλι πού θά πρέπει νά εἶναι πάντοτε ἀναμμένο μέ καθαρό λάδι. Ἀκόμα στό εἰκονοστάσι, σ᾿ ἕνα μικρό τραπέζι ἤ σ᾽ ἕνα ράφι, τοποθετοῦνται συνήθως τό «Προσευχητάρι» ἤ ὁ «Συνέκδημος», τό θυμιατήρι, μπουκάλι μέ ἁγιασμό, ἅγιο ἔλαιο ἀπό ἁγίους, λουλούδια ἀπό τίς εἰκόνες τῶν ἁγίων, τό θυμίαμα, τά καρβουνάκια, τά φυτιλάκια, τό λάδι. Ἀνάβουμε τό θυμιατό (θυμιατήρι) καί θυμιάζουμε ὅταν θέλουμε να προσευχηθοῦμε, συνήθως κατά τήν ὥρα τῆς πρωινῆς ἤ τῆς βραδινῆς προσευχῆς. Τό εἰκονοστάσι εἶναι πάντοτε τοποθετημένο στήν ἀνατολική πλευρά τοῦ σπιτιοῦ, σ᾿ ἕναν τοῖχο ἤ μιά γωνία. Ἐκεῖ καταφεύγει γιά τήν προσευχή της ἡ οἰκογένεια, ὅπως τό πρωί γιά τήν «Ἑωθινή» προσευχή καί κάθε βράδυ γιά τό «Ἀπόδειπνο». Μπροστά στίς εἰκόνες ἡ χριστιανική οἰκογένεια προσεύχεται μ᾿ ὅλα τά μέλη της μαζί, διότι, ὅπως εἶπε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός «οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμί ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. 18,20). Μέ τήν ὁμαδική προσευχή τά μέλη τῆς «κατ’ οἶκον Ἐκκλησίας» κατανοοῦν ὅτι ὅλοι μαζί εἶναι ἑνωμένοι καί βρίσκονται κάτω ἀπό τή σκέπη τοῦ Θεοῦ πού καθοδηγεῖ τή ζωή ὅλης τῆς οἰκογένειας καί κάθε μέλους ξεχωριστά. Ἐπειδή κάθε παιδί ἔχει συνήθως τό δικό του δωμάτιο, ὑπάρχει καί ἕνα μικρό εἰκονοστάσι χωρίς καντήλι στό κάθε ὑπνοδωμάτιο, γιά νά κάνει ἐκεῖ τήν προσευχή του τό κάθε παιδί ἤ ὅποιος φιλοξενεῖται στό σπίτι.

Λαΐκές Παροιμίες Κάλιο ἀργά, παρά ποτέ. (Λέγεται γιά παραμελημένη δουλειά). *** Καθαρός οὐρανός ἀστραπή δέ φοβᾶται. (Ἄν δέν ἔχεις κάνει κάτι κακό, δέν κινδυνεύεις). *** Καί στήν πλάτη ἔχει μάτια. (Τά καταλαβαίνει ὅλα, εἶναι ἔξυπνος). ***

Καί ἡ πίτα ὁλόκληρη καί τό σκυλί χορτάτο. (Χωρίς χάσιμο καί μόνο κέρδος). *** Κάνε ὑπομονή, χρονιά εἶναι καί θά περάσει. (Στίς χρονιές πού ἔχουν δυστυχία ἀπό τό κακό εἰσόδημα). *** Λέγε τήν ἀλήθεια, νά ’χεις τό Θεό βοήθεια. (Ὅταν λές τήν ἀλήθεια, δέ φοβᾶσαι τίποτα).

Κρητική διάλεκτος Βρεῖτε τί σημαίνουν οἱ λέξεις τῆς κρητικῆς διαλέκτου: Ἐπιμέλεια: Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Kάτω Χωριοῦ Ἱερ/τρας

1. ὀψές 2. ἀλάργο 3. ἀμάλαγος 4. ψόμματα 5. σάζω 6. χοχλιός 7. κουζουλάδα

α) γάτος β) φτιάχνω γ) ἐχθές δ) ἀκέραιος ε) μακρυά στ) ξεσταίνομαι ζ) ψέμματα

8. κάτης 9. καψώνομαι 10. κατσουκανιά 11. κουλαντρίζω 12. κοντό 13. χαχαλιά 14. χαράκι

η) πέτρα θ) ἀταξία ι) χούφτα ια) τρέλλα ιβ) ἄραγε ιγ) καταφέρνω ιδ) σαλιγκάρι


Aἰν ίγ ματα 1) Ἄσπρη μέ βάζουν στή φωτιά καί μοῦ μαυρίζει ὁ πάτος κι ἀπ᾿ τή δική μου τήν κοιλιά τρώει ὁ κόσμος ὅλος. Τί εἶναι; 2) Φύλλα κρατάει μά δέντρο δέν εἶναι, τήν σκέψη μετράει κεφάλι δέν εἶναι, καί ἄν ἄψυχο εἶναι συνήθως μιλάει γιατί στό κορμί του τά λόγια κρατάει. Τί εἶναι; 3) Ἕνα πουλί χωρίς φτερά ψυχή δέν ἔχει καί πετᾶ. Τί εἶναι; 4) Ἔχει ξάδερφο τόν σκύλο κι ὅμως δέν τόν ἔχει φίλο. Τί εἶναι; 5) Ἄσπρο, ἄσπρο σάν τυρί, μά τυρί δέν εἶναι, ἔχει ποντικιοῦ οὐρά, μά ποντίκι δέν εἶναι. Τί εἶναι; 6) Ὅσο μεγαλώνει τόσο λιγότερο τό βλέπουμε. Τί εἶναι; 7) Μόλις μπαίνουν στό σπίτι τους, βγάζουν

τά κεφάλια τους ἔξω ἀπ᾿ τά παράθυρα. Τί εἶναι; 8) Δέν ἔχω οὔτε σῶμα, οὔτε ψυχή. Μά ὅταν παίζω τή φυσούνα μου, ὅλα πᾶν᾽ ἐδῶ κι ἐκεῖ. Τί εἶμαι; 9) Ἡ κεφαλή του στό βουνό κι ἡ οὐρά του στό γιαλό. Τί εἶναι; 10) Ἐγώ εἶμαι γυμνή καί τόν κόσμο ντύνω. Τί εἶμαι; 11) Νερό μέ γεννᾶ, ἥλιος μέ θρέφει, βασιλιάδες, ἄρχοντες μέ τιμοῦν, ἀλλά σάν δῶ τή μάνα μου, πέφτω καί πεθαίνω. Τί εἶμαι; 12) Μακρύς μακρύς καλόγερος, ποτέ σκιά δέν κάνει. Τί εἶναι; Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας

Ἡ ἀκροστιχίδα τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ Μ____ Ε_______ Γ___ __ Α___ Σ_____

Ἔφεραν δῶρα στό Χριστό σμύρνα, λιβάνι καί χρυσό. Ἑορτάζει στίς 20 Ἰανουαρίου. Ἕνας ἀπό τούς τρεῖς Μάγους. Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος. Ὑποδέχθηκε τήν Παναγία στό Ναό ὅταν σαράντησε ὁ Ἰησοῦς.

Α___ Γ________ Ι___ Α_______ Σ________ Μ______ Ο______ Σ____

Ἀλλιῶς τό Ἅγιον Ὄρος. Ἕνας ἀπό τούς Τρεῖς Ἱεράρχες. Πολύπαθο πρόσωπο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Μέγας..., ὁ καθηγητής τῆς Ἐρήμου. Ἡ παραβολή τοῦ Καλοῦ.... Ὁ δεύτερος τῶν τριῶν Μάγων. Τό ψηλότερο βουνό τῆς Ἑλλάδας. ... Σολoμῶντος: Βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἐπάνω Χωριοῦ Ἱεράπετρας

Ἡ ἀκροστιχίδα τῆς Βασιλειάδας B_____ A_____ Σ___ Ι________ Λ______ Ε___ ____ Ι_______ Α____ Δ_________ Α________

Ἀλλιῶς ἡ Ἁγία Γραφή. Σύμβολο ἐλπίδας τῶν χριστανῶν. Ἐκεῖ βρίσκεται ἡ Μονή Ἁγίας Αἰκατερίνης. Ἤθελε να ἐπαναφέρει τήν εἰδωλολατρική θρησκεία. .... Ἁγίων. Τά τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία. Ἡ ἁγία μητέρα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὁ ποταμός πού βαπτίσθηκε ὁ Ἰ. Χριστός. Ἀλλιῶς ὁ πνευματικός πατέρας. Ἰωάννης... Θεολόγος, συγγραφέας καί μελωδός. Ἅγιος πού στεφανώθηκε μέ τό ἀμαράντινο στέφανο. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσης Ἱεράπετρας


Δοκιμασία γνώσεων 1.Γιατί ὁ Ἰωσήφ μέ τή Μαρία πῆγαν στή Βηθλεέμ; α) Γιά νά ἀπογραφοῦν στόν τόπο καταγωγῆς τους. β) Γιά νά ἐπισκεφτοῦν τούς συγγενεῖς τους. γ) Γιά νά γεννήσει ἡ Παναγία. πππ 2. Οἱ Μάγοι βρῆκαν πού ἔμενε ὁ Ἰησοῦς: α) Ἀπό τό μαντεῖο τῶν Δελφῶν. β) Ἀπό ἕνα θεϊκό ἀστέρι πού τούς ὁδηγοῦσε. γ) Ἀπό τίς πληροφορίες πού τούς ἔδωσε ὁ Ἡρώδης ὁ Μέγας. πππ 3. Ὁ Χριστός γεννήθηκε: α) Σέ ἕνα πανδοχεῖο (ξενοδοχεῖο). β) Σέ ἕνα φτωχικό σπίτι. γ) Σέ ἕνα στάβλο. πππ 4. Οἱ Μάγοι πού προσκύνησαν τόν Ἰησοῦ κατάγονταν: α) ἀπό τήν Ἑλλάδα. β) ἀπό τήν Ἰνδία. γ) ἀπό τήν Περσία. πππ 5. Οἱ Μάγοι προσκύνησαν τόν Ἰησοῦ Χριστό: α) Σέ ἕνα στάβλο. β) Σέ ἕνα ἀνάκτορο (παλάτι). γ) Σέ ἕνα σπίτι. πππ 6. Ποιός προφήτης προεῖδε τόν τόπο γέννησης τοῦ Μεσσία; α) Ὁ Μιχαίας. β) Ὁ Ἡσαΐας. γ) Ὁ Ἠλίας. πππ 7. Ὁ Ἡρώδης ἔμαθε ἀπό τούς Μάγους: α) Τόν τόπο γέννησης τοῦ νεογέννητου βασιλιᾶ. β) Τό ὄνομα τοῦ νεογέννητου βασιλιᾶ. γ) Τήν ἡλικία τοῦ νεογέννητου βασιλιᾶ. πππ 8. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἔγινε: α) 9 μῆνες μετά τή γέννηση τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

β) 9 μῆνες μετά τόν Εὐαγγελισμό τῆς Παναγίας. γ) 9 μῆνες μετά τά Χριστούγεννα. πππ 9. Γιατί ὁ Ἰωσήφ ἐπέστρεψε μέ τήν οἰκογένειά του ἀπό τήν Αἴγυπτο στό Ἰσραήλ; α)Ἐπειδή ἡ Παναγία καταγόταν ἀπό τό Ἰσραήλ. β)Ἐπειδή πέθανε ὁ Ἡρώδης. γ) Διότι ἡ Ἐλισάβετ γέννησε τόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομο. πππ 10. Ἡ Ἁγία Γραφή ὀνομάζεται διαφορετικά: α) Παλαιά Διαθήκη. β) Βίβλος. γ) Εὐαγγέλιο. πππ 11. Τά βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι: α) 49. β) 33. γ) 27. πππ 12. Τά Εὐαγγέλια σέ ἀριθμό εἶναι: α) 49. β) 4. γ) 12. πππ 13. Ποιό ἦταν τό πρῶτο Εὐαγγέλιο; α) τό κατά Μᾶρκον. β) τό κατά Ἰωάννην. γ) τό κατά Πέτρον. πππ 14. «Συνοπτικά» ὀνομάζονται τά Εὐαγγέλια: α) πού ἔχουν πολλές διαφορές. β) πού γράφτηκαν ἀπό ὅλους τούς εὐαγγελιστές. γ) πού ἔχουν πολλές ὁμοιότητες. πππ 15. Ποιό ἀπό τά παρακάτω βιβλία δέν εἶναι Εὐαγγέλιο; α) κατά Ματθαῖον. β) κατά Παῦλον. γ) κατά Λουκᾶν.


Ἀντιστοίχιση προστατῶν Ἁγίων 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Ἁγία Βαρβάρα Ἀπόστολος Ὀνήσιμος Ἅγιος Ἱερομάρτυρας Πέτρος Ἅγιος Βλάσιος Ἅγιος Ἀρτέμιος Ἅγιος Θεόδωρος, ὁ Συκεώτης Ἅγιος Χριστόφορος Ἅγιος Τρύφων Ἅγιος Νικόλαος Ἅγιος Φανούριος Ἁγία Ἀναστασία, ἡ Φαρμακολύτρια Ἅγιος Ἐλευθέριος Ἅγιος Ἰωάννης, ὁ Δαμασκηνός

α) δεσμοφύλακες β) ἔγγυες γ) Ἀστυνομία δ) ἐξώγαμα παιδιά ε) Πυροβολικό στ) ἀμπέλια ζ) ταξιδιῶτες η) χαμένα ἀντικείμενα θ) δηλητηριάσεις ι) Ὠτορινολαρυγγολογικά ια) φυλακισμένοι ιβ) κρατικοί ἀξιωματοῦχοι ιγ) ναυτικοί

Ἀπροσδόκητα αἰνίγματα μάχη; 1. Τί εἶναι αὐτό πού ἐνῶ εἶναι δικό σας 9. Ποιό ἐξάρτημα τοῦ ρολογιοῦ εἶναι οἱ ἄλλοι τό χρησιμοποιοῦν περισσότερο ἕνα ἀπό τά δάχτυλά μας; ἀπό ἐσᾶς; 10. Ποιός σκαλίζει ἀλλά δέν καλλιεργεῖ 2 Τί εἶναι ἐκεῖνο πού ἐνῶ τό ἔχετε δώσει σέ κάποιον ἄλλο, πρέπει νά τό κρατήσετε; ποτέ; 11. Ποιό νησί τοῦ Αἰγαίου μᾶς θυμίζει 3.Ποιό νόμισμα εἶναι στόν οὐρανό; τριαντάφυλλα; 4.Ποιά πόλη ἔχει μεγάλη περιφέρεια; 12. Ποιά εἶναι τά πλουσιότερα δόντια; 5.Τί εἶναι ἐκεῖνο ποῦ ἐνῶ ὅλοι το ἔχουν 13. Ποιός εἶναι ὁ καλύτερος φίλος του ἀπόλυτη ἀνάγκη, κανείς δέν μπορεῖ νά τό ἀλόγου; κρατήσει; 14. Τί εἶναι αὐτό πού ἐνῶ πέφτει δέν 6. Τί εἶναι αὐτό πού ἐνῶ ἔχει τέσσερα χτυπάει καί δέν πονάει; πόδια δέν μπορεῖ νά περπατήσει; 15. Ποιός ποταμός εἶναι αἱμοβόρος; 7. Πῶς λέγεται ὁ μεθυσμένος Βασίλης; 8. Σέ ποιό μέρος τοῦ προσώπου γίνεται Κατηχητικό Σχολεῖο Ἱ. Ναοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας

Τό χιούμορ εἶναι...ζωή! Διάλογος μικρῶν μαθητῶν στό διάλειμμα: τέστ τῆς Γλώσσας. -Τί διαφορά ἔχουν τά γουρούνια ἀπό τά *** Πάντα; Ἡ δασκάλα βάζει θέμα στήν Ἔκθεση: «Μιά -Τά γουρούνια τρῶνε τά πάντα, ἐνῶ τά μέρα στό γήπεδο». Πάντα δέν τρῶνε τά γουρούνια! Μέ ἔκπληξη ὅμως διαβάζει τήν Ἔκθεση τοῦ *** Γιωργάκη σέ μία σειρά: Ὁ Τοτός γυρίζει χαρούμενος στό σπίτι ἀπό «Καιρός βροχερός. Το μάτς ἀνεβλήθη!». τό σχολεῖο: *** -Πῶς πῆγε τό σχολεῖο σήμερα, ρωτᾶ ἡ μηΔύο λάχανα τρέχουν σέ μιά κατηφόρα, τέρα του. ὥσπου τό ἕνα σταματᾶ -Θαυμάσια, σήμερα πῆρα 20! Τό ρωτᾶ τό ἄλλο:: -Ἀλήθεια; -Γιατί σταμάτησες;; -Ναί, μαμά!: Πῆρα 18 στή Γυμναστική, 1 -Ἐπειδή λαχάνιασα!!!*** στό διαγώνισμα τῶν Μαθηματικῶν καί 1 στό Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς


ΣΥΝΤΑΓΗ: Λουκουμάδες

Υλικα: P 25 γραμμάρια μαγιά Q 500 γραμμ. ἀλεύρι π 1 κουταλάκι γλυκοῦ κοφτό ἁλάτι O Λάδι γιά τηγάνισμα Q Μέλι PΚανέλλα O Καρύδια χονδροκομμένα

Ἐκτέ λεση: Διαλύετε τή μαγιά σέ ½ φλυτζάνι τοῦ τσαγιοῦ χλιαρό νερό. Ἀνακατεύετε τό ἀλεύρι μέ τό ἁλάτι καί τά βάζετε σέ βαθύ σκεῦος. Σκάβετε λίγο στή μέση τοῦ ἀλευριοῦ καί ρίχνετε στό ἄνοιγμα τό διάλυμα τῆς μαγιᾶς. Ρίχνετε λίγολίγο ἄλλο ἕνα φλυτζάνι χλιαρό νερό καί διαλύετε τό μίγμα μέχρι να γίνει ἕνας ὁμοιόμορφος πηχτός χυλός. Τόν ἀφήνετε σεπασμένο σέ χλιαρό μέρος γιά μιάμισυ ὥρα περίπου, ὥσπου νά κάνει φοῦσκες στήν ἐπιφάνεια. Ζεσταίνετε τό λάδι, παίρνετε μέ μικρό ὑγρό κουτάλι μίγμα καί τό ρίχνετε στό καυτό λάδι. Συνεχίζετε μέχρι νά τελειώσει τό μίγμα. Ἀνακατεύετε τούς λουκουμάδες μέ τρυπητή κουτάλα μέχρι νά ροδίσουν. Περιχύνετε τούς λουλουμάδες μέ μέλι καί τούς πασπαλίζετε μέ κανέλλα καί χονδροκομμένα καρύδια. Καλή ἐπιτυχία! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Κουτσουρᾶ

Τοποθέτησε σωστά τίς εἰκόνες τοῦ τέμπλου Bάλε στή σωστή θέση τοῦ τέμπλου τίς εἰκόνες: α) τοῦ Χριστοῦ, β) τῆς Θεοτόκου, γ) τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, δ) τοῦ Ἁγίου πού τιμᾶται ὁ Ναός, ε) τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, καί στ) τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ.

1

2

3

4

5

6


Στ αυρ όλε ξ ο Ὁριζόντια: 1. Ἀπό ψηλά ἔχει πάντα καλή.../ Ὁ ποταμός πού βαπτίσθηκε ὁ Ἰ.Χριστός ἀπό τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο. 2. Εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀπαραίτητη ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους / Μέ αὐτή μετρᾶμε τόν χρόνο. 3. Βλέπω στά ἀρχαῖα ἑλληνικά / Στή Θεία Λειτουργία τό Ἅγιο Πνεῦμα μεταβάλλει τόν ... σέ Σῶμα Χριστοῦ. 4. Ἀλλιῶς τά Θεοφάνεια / Συμβολίζει τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. 5. Γνωστός Γάλλος ποδοσφαιριστής / Τά ἀρχικά Ἀθλητικοῦ Ὁμίλου. 6. Ἔτσι ὀνομάζεται ὁ μάρτυρας τῆς πίστεως ἀπό τήν Τουρκοκρατία καί μετά. 7. Ὑποθετικός σύνδεσμος στά ἀρχαῖα ἑλληνικά / Νησί τοῦ Αἰγαίου Πελάγους. 8. Ἦταν καί ὁ Ἅγιος Βλάσιος. 9. Ἡ ἄνοιξη στά ἀρχαῖα ἑλληνικά / Ἡ πατρίδα τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ. 10. Ἀκατάληκτη γέννηση. 11. Οἱ Γραμματεῖς καί οἱ ... ἦταν ὑποκριτές / Τό αὐγό στά ἀρχαῖα ἑλληνικά. 12. Συντομογραφία τῶν μηχανημάτων αὐτόματης ἀνάληψης τῶν Τραπεζῶν. 13. Τάσιμο χωρίς κατάληξη / Τό ἀντίθετο τῆς παρακμῆς (μέ ἄρθρο). 14. Μία πρόθεση / Τά ἀρχικά τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος. Κάθετα: 1. Ἡ ἑορτή τῆς Βάπτισης τοῦ Κυρίου / Εἶδος ἑλληνικοῦ τυριοῦ. 2. Χαρακτηρίζει τόν εἴρωνα ἄνθρωπο / «Μηδέν ...» ἔλεγεν οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι. 3. Μέ αὐτό καλλιεργοῦσαν τή γῆ. 4. Ἡ ἀπώλεια αἵματος. 5. Τελικός σύνδεσμος στά ἀρχαῖα ἑλληνικά / Τό ἀντίθετο τοῦ κορεσμένου (οὐδ.). 6. Τό ἔχει ὅποιος ἔχει κοινωνική ἀναγνώριση / Τό κρασί πού χρησιμοποιεῖται στή Θεία Λειτουργία. 7. Περιοχή γύρω ἀπό τόν Βόρειο Πόλο (χωρίς κατάληξη). 8. Κρατοῦσαν οἱ Τρεῖς Μάγοι στό νεογέννητο Χριστό./ Ὁ Ἰ. Χριστός εἶναι ὁ Μονογενής .... καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. 9. Τά Καλλιτεχνικά στά Ἀγγλικά. 10. Εἶναι οἶκοι τοῦ Θεοῦ / Αὐτό καθοδηγοῦσε τούς τρεῖς Μάγους στό σπλήλαιο τῆς Βηθλεέμ. 11. Στήν κολυμβήθρα τοῦ .... ὁ Χριστὸς παρώτρυνε τόν τυφλό νά πλυθεῖ καί νά θεραπευθεῖ. 12. Τόν ἔλεγαν ... ὥσπου νά μεταστραφεῖ στόν Χριστιανισμό καί νά γίνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος / Ἀπό ἐκεῖ ξεκίνησαν οἱ Μάγοι γιά νά συναντήσουν τόν νοητό Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης.

Τό κρυπτόλεξο 11 Ἐπιστολῶν τοῦ Ἀπ. Παύλου Φ Ι Λ Η Μ Ο Ν Α Ε Θ Ρ Ι Σ Φ

Ι Κ Ν Λ Π Υ Υ Τ Φ Ε Ξ Σ Τ Ι

Ε Ο Γ Υ Α Β Ι Ι Ε Σ Σ Ι Μ Λ

Β Ρ Υ Μ Π Τ Η Μ Σ Σ Γ Ι Α Ι

Ρ Ι Ω Π Ο Π Μ Ο Ι Ο Α Ο Δ Π

Α Ν Α Μ Ω Κ Α Θ Ο Λ Λ Π Α Π

Ι Θ Ο Σ Α Τ Ο Ε Υ Ο Α Λ Ρ Η

Ο Ι Π Α Σ Ι Α Ο Σ Ν Τ Ο Ε Σ

Υ Ο Ο Λ Υ Τ Ο Ν Σ Ι Α Ι Σ Ι

Σ Υ Κ Ρ Ο Ο Τ Υ Β Κ Σ Α Α Ο

Υ Σ Ο Λ Ι Ν Α Σ Σ Ε Α Ρ Α Υ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Ε Ι Σ Σ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ 83  
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ 83  
Advertisement