Page 1

Kοντά στόν Xριστό ΔIMHNIAIO ΦYΛΛAΔIO ΠAIΔIKΩN ENOPIAKΩN ΣYNAΞEΩN I E PA Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E PA Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 8 1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Σ – ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 4

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ξένος Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ξένος γεννήθηκε ἀπό εὐσεβεῖς καί πλούσιους γονεῖς τό ἔτος 970 μ.Χ. στό χωριό Σίβας τῆς Μεσσαρᾶς, πού βρίσκεται κοντά στήν ἀρχαία Φαιστό. Ἀπό μικρός ἀγάπησε τόν Χριστό, στόν ὁποῖο ἀφιέρωσε τή ζωή του. Θεωρεῖται συνεχιστής τοῦ ἔργου τοῦ Ὁσίου Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε καί τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, ἀφοῦ γιά πενήντα χρόνια κήρυττε καί ἔκτιζε ναούς καί μονές πηγαίνοντας ἀπό τόπο σέ τόπο σέ ὅλη τήν Κρήτη. Ξεκίνησε τήν ἀσκητική ζωή του ἀπό τά Ἀστερούσια ὄρη τῆς νότιας Κρήτης καί συγκεκριμένα ἀπό τήν περιοχή τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας, στή θέση «Ἁγιούς» τοῦ ὄρους Ράξος, ὅπου μέ θεία ἀποκάλυψη βρῆκε τούς τάφους τῶν Ἁγίων Εὐτυχίου καί Εὐτυχιανοῦ. Ἐκεῖ δίπλα ἔκτισε τόν πρῶτο του ναό ἀφιερωμένο στούς δύο Ἁγίους. Στή συνέχεια ἐπιζητώντας τήν ἐρημική ζωή καί ἐπιτελώντας τό ἱεραποστολικό ἔργο περιπλανήθηκε ἀπό τά Ἀστερούσια στή δυτική Κρήτη. Ἐκεῖ κήρυττε τόν Ἰ. Χριστό στούς ἐξισλαμισμένους πληθυσμούς μετά τήν ἀραβική κατάκτηση καί ἔκτισε καί ἀνακαίνισε πολλούς ναούς, μονές καί μονύδρια, τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦσε ὡς ὁρμητήρια

τῆς ἱεραποστολικῆς του δράσης, γιά νά ξανακουστεῖ τό εὐαγγελικό μήνυμα στήν Κρήτη ἐξαιτίας τῆς Ἀραβοκρατίας (823961). Συνολικά ἵδρυσε 8 μοναστήρια, ὅπου ἐγκατέστησε μοναχούς καί ὀργάνωσε τή ζωή τους μέ ὑποδειγματικό τρόπο. Πολλές πληροφορίες γιά τό ἔργο του καί τήν ἐποχή του μᾶς παρέχει ἡ διαθήκη του πού συνέταξε λίγο πρίν τό τέλος τῆς ζωῆς του, μέ τήν ὁποία παραχωροῦσε ὅλα τά ἀνεγερθέντα ἀπό τόν ἴδιο ἱερά καθιδρύματα στήν Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἀντιφωνητρίας Μυριοκεφάλων Ρεθύμνου. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης Ξένος συνδύαζε τήν ἱεραποστολική δράση μέ τό κοινωνικό ἔργο καί τό ἐνδιαφέρον του γιά τά προβλήματα τοῦ τόπου, κατασκεύαζε δεξαμενές, δίδασκε τή σωστή καλλιέργεια τῆς γῆς, τή μελισσοκομία καί παράλληλα φρόντισε γιά τήν πνευματική καλλιέργεια τῶν συνανθρώπων του. Τήν ἐπωνυμία «Ξένος» τοῦ προσέδωσαν οἱ κάτοικοι τῆς δυτικῆς Κρήτης, ἐπειδή καταγόταν ἀπό τήν ἀνατολική, ἀλλά καί γιατί πήγαινε ἀπό τόν ἕνα τόπο στόν ἄλλο καί κατά τίς ἱεραποστολικές του πορεῖες ἐπανελάμβανε τά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὅτι


εἴμαστε ὅλοι «πάροικοι» καί «παρεπίδημοι» καί «ξένοι». Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἀπεβίωσε στίς 20 Σεπτεμβρίου 1027 στήν Ἀκτή (Μεσόγεια) Κισσάμου. Μάλιστα, στό χωριό Καβούσι Κισσάμου, μέσα σέ σπηλιά στή βόρεια ἐξωτερική πλευρά τοῦ παλαιοῦ δίκλιτου ναοῦ ὑπάρχει ὁ τάφος στόν ὁποῖο, κατά τήν παράδοση, ἐνταφιάστηκε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ξένος. Ἡ τίμια κάρα του φυλάσσεται στά

Τσουρουνιανά Κισάμου σέ ναό πού ἔχει κτισθεῖ πρός τιμή τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, τόν ὁποῖο οἱ ὑμνογράφοι παρουσιάζουν ὡς σοφό, μέγα φωστήρα, πάνσοφο, θεοφόρο, νουνεχή, ἐμπειρότατο, φιλέρημο, ἀσκητῶν κλέος καί Κρήτης τό καύχημα. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 20 Σεπτεμβρίου. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσης Ἱεράπετρας

Λιοντάρι ταχυδρόμος Δέν ἔμαθε καθόλου γράμματα, ἤξερε ὅμως αὐτό πού ἔπρεπε: Νά ἀγαπᾶ τόν Θεό καί νά ἀγωνίζεται γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν. Σέ ἡλικία δεκαπέντε χρόνων ὁ Ὅσιος Ἀνίνας ὁ Θαυματουργός ἔφυγε στήν ἔρημο, ὅπου συνάντησε τόν ξακουστό τότε μοναχό Μαϊουμᾶ, γνωστό γιά τήν ὑπερβολική του ἀκτημοσύνη. Ἔζησαν μαζί γιά ἀρκετά χρόνια, ἀφοῦ προηγουμένως ἕνωσαν τή φτώχεια τους, τήν ἄσκησή τους καί τίς προσευχές τους. Ὅταν ὁ Μαϊουμᾶς ἔφυγε γιά τό ἐνδότερα τῆς ἐρήμου, ὁ Ἀνίνας ἔμεινε ἐκεῖ καί συνέχισε τούς ἀγῶνες μόνος του. Τόσο πολύ λοιπόν κατάφερε νά ὑπόταξε τά πάθη τοῦ σώματος στόν νοῦ, πού ὁ Κύριος τόν ἀντάμειψε μέ τήν χάρη νά ὑποτάσσονται σ’ αὐτόν τά ἄγρια θηρία. Ὁπουδήποτε καί νά πήγαινε τόν ἀκολουθοῦσαν, σάν μόνιμοι σωματοφύλακές του, δύο λιοντάρια. Τόσο αὐτά τά λιοντάρια, ὅσο καί ἄλλα θηρία, ὁ Ὅσιος τά περιποιόταν

καί τά ἀπάλλασσε ἀπό διάφορα σωματικά προβλήματα. Ἕνα ἀπό τά λιοντάρια, πού τοῦ ἔκαναν παρέα τό χρησιμοποίησε ὁ Ὅσιος καί σάν ταχυδρόμο. Συγκεκριμένα, κάποια φορά ἔγραψε μιά ἐπιστολή σέ κάποιον στυλίτη Ὅσιο, γιά νά τόν βοηθήσει ν’ ἀντιμετωπίσει ἕνα πρόβλημα πού τόν ἀπασχολοῦσε, καί τοῦ τήν ἔστειλε μέ τό λιοντάρι. Ὁ στυλίτης, βλέποντας τό θηρίο, τρομοκρατήθηκε ἀρχικά. Ὅταν ὅμως ἐκεῖνο τόν πλησίασε καί ἄφησε μπροστά στά πόδια του τήν ἐπιστολή, πού κρατοῦσε στό στόμα του, τότε κατάλαβε τί συνέβαινε. Κάθησε ἀμέσως καί ἔγραψε ἀπαντητική ἐπιστολή στόν Ὅσιο Ἀνίνα καί τοῦ τήν ἔστειλε μέ τόν ἴδιο «ταχυδρόμο». Μέ συντροφιά πάντα τά θηρία τῆς ἐρήμου, ὁ Ὅσιος Ἀνίνας ἔζησε στό ἀσκητήριο του ἐνενήντα πέντε ὁλόκληρα χρόνια, χωρίς ν’ ἀπομακρυνθεῖ καθόλου ἀπό αὐτό. Κοιμήθηκε σέ ἡλικία ἑκατό δέκα χρονῶν. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ»

Λύσεις αἰνιγμάτων : Λύσεις αἰνιγμάτων: 1) Ἐλιά, 2) ψάρι, 3) ἀναπνοή, 4) διαστημόπλοιο, 5) ἀεροπλάνο, 6) ρεζέρβα, 7) ἀπορριμματοφόρο, 8) περιπολικό, 9) ὕπνος, 10) ποτάμι, 11) καθρέπτης, 12) ἀέρας, 13) θερμόμετρο, 14) χάρτης, 15) τραπουλόχαρτα. Λύσεις ἀκροστιχίδας τῶν Παρθενομαρτύρων: ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, ΡΩΜΗΟΙ, ΘΑΔΔΑΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ, ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΡΑΒΙΝΟΣ, ΤΑΡΣΙΖΙΟΣ, ΥΨΩΣΗ, ΡΟΔΟΣ, ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Λύσεις Δοκιμασίας Γνώσεων: 1α, 2β, 3γ, 4α, 5α, 6β, 7β, 8γ, 9γ, 10γ, 11γ, 12β. Λύσεις κρητικῆς διαλέκτου: 1η, 2ια, 3ιβ, 4ζ, 5α, 6γ, 7στ, 8β, 9δ, 10ι, 11θ, 12ε, 13α, 14β, 15α. Λύσεις ἀπροσδόκητων αἰνιγμάτων: 1. ΕΞΟΧΗ, 2. ΜΗΛΟΣ, 3. ΣΤΕΡΕΑ, 4. ΑΣΦΑΛΤΟΣ, 5. ΘΗΡΑ, 6. ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΩ, 7. ΥΠΟΜΝΗΜΑ, 8. ΠΑΡΑΘΕΡΙΖΩ, 9. ΔΕΛΤΑ, 10. ΠΥΡΓΟΣ, 11. ΤΟΝΟΣ, 12. ΠΕΝΝΑ, 13. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ, 14. ΠΕΣΕΤΑ, 15. ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Λύσεις σταυρόλεξου: 1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 2. ΑΜΦΙΑ, 3. ΟΜΗΡΟΣ, 4. ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ, 5 ΣΙΝΑ, 6. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, 7. ΑΓΑΠΗ, 8. ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ, 9. ΣΟΦΙΑ, 10. ΠΑΥΛΟΣ, 11. ΕΛΠΙΔΑ, 12. ΕΛΙΣΑΙΟΣ, 13. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, 14. ΝΕΣΤΩΡ, 15. ΟΣΙΑ, 16. ΙΩΒ, 17. ΜΑΜΑΣ, 18. ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ. Λύσεις Κρυπτόλεξου Ἀθλημάτων: ΙΠΠΑΣΙΑ, ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ, ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ, ΞΙΦΑΣΚΙΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΠΑΛΗ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΣΤΙΒΟΣ, ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ, ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΧΟΚΕΫ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ, ΠΥΓΜΑΧΙΑ, ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ, ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ. Λύσεις ἀκροστιχίδας τοῦ Ἁγιασμοῦ: ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗ, ΓΕΝΝΗΣΑΡΕΤ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, ΑΛΗΘΕΙΑ, ΣΤΙΧΑΡΙΟ, ΜΑΤΘΙΑΣ, ΟΡΘΡΟΣ, ΣΕΠΦΩΡΑ.


Οἱ ἀπορίες μας... -Γιατί θυμιάζουμε καί τί συμβολίζει τό θυμιατό; -Τό θυμίαμα συμβολίζει τήν προσευχή, πού ἀνεβαίνει πρός τόν θρόνο τοῦ Θεοῦ, ὅπως ψάλλουμε στόν Ἑσπερινό: «Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν Σου». Δηλώνει τή θερμή ἐπιθυμία μας νά γίνει ἡ προσευχή μας δεκτή «εἰς όσμήν εὐωδίας πνευματικῆς» στό ὑπερουράνιο θυσιαστήριο, ὅπως ἀναφέρει ἡ εὐχή πού λέει ἱερέας, ὅταν εὐλογεῖ τό θυμίαμα στήν Πρόθεση, ζητώντας νά ἔλθει ἡ χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Συμεών Θεσσαλονίκης, τό θυμίαμα δηλώνει τήν οὐράνια χάρη καί δωρεά πού ἐκχύθηκε στόν κόσμο μέσῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν εὐωδία τοῦ Πνεύματος. Γι᾿ αὐτό καί οἱ πιστοί, ὅταν τούς θυμιάζει ὁ Ἱερέας κλίνουν ἐλαφρῶς τό κεφάλι τους ὡς ἔνδειξη ὅτι ἀποδέχονται αὐτή τή χάρη. Ἑπομένως, ἡ προσφορά θυμιάματος μαρτυρεῖ τή λατρεία καί τή δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι καλό ὅταν προσευχόμαστε νά καίει θυμίαμα, καί στό σπίτι μας, ἰδιαίτερα τό Σάββατο βράδυ κατά τήν ὥρα τοῦ Ἑσπερινοῦ, νά θυμιάζουμε τίς ἱερές εἰκόνες, ἀλλά καί κάθε βράδυ πρίν τήν προσευχή μας ἤ ὅταν ζυμώνουμε πρόσφορα. Τό εὐχάριστο συναίσθημα πού δημιουργεῖται ἀπό τό ἄρωμα τοῦ θυμιάματος σέ ὅλο τό χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἤ τοῦ σπιτιοῦ μας σημαίνει τήν πλήρωση τῆς καρδιᾶς μας ἀπό τόν αἶνο καί τή εὐαρέστηση τοῦ Θεοῦ, ὁπότε γινόμαστε «εὐωδία Χριστοῦ». Ὅπως τό λιβάνι συναντᾶται μέ τό ἀναμμένο κάρβουνο καί δέ μένει ἐκεῖ, ἀλλά ἀφοῦ θερμανθεῖ ἀνέρχεται πρός τά ἄνω καί σκορπίζει τήν εὐωδία, ἔτσι καί οἱ ψυχές μας κάθε φορά πού προσεύχονται μέ ζεστή καί θερμή πίστη, ξεκολλοῦν τόν νοῦ μας ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά καί στίς βιοτικές μέριμνες καί τήν ἀνεβάζουν πρός τόν Θεό. Τά θυμιατά πού χρησιμοποιοῦνται στούς Ἱερούς Ναούς δέχονται τά ἀναμμένα κάρβουνα στό κάτω μέρος καί ἐξαρτῶνται ἀπό τέσσερις ἁλυσίδες μέ δώδεκα κουδουνάκια. Συμβολίζουν τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές καί τούς δώδεκα Ἀποστόλους ἀντίστοιχα. Ἡ βάση τοῦ θυμιατοῦ συμβολίζει τά σπλάχνα τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Χριστοῦ πού τόν κυοφόρησε μέσα Της, ἐνῶ τά ἀναμμένα κάρβουνα συμβολίζουν τό πῦρ τῆς θεότητας, τήν βάτο «τή φλεγόμενη καί μή κατακαιομένη». Ἡ φωτιά συμβολίζει καί τή Θεία Ἀγάπη πού ὡς φωτιά καίει τήν καρδιά τοῦ κάθε πιστοῦ. Ὅταν θυμιάζει ὁ ἱερέας τήν πρόθεση, τό θυμίαμα θυμίζει τά δῶρα τῶν Μάγων. Ὅταν θυμιάζει κατά τή Μεγάλη Εἴσοδο τό θυμίαμα ὑποδηλώνει τά ἀρώματα καί τήν σμυρναλόη, μέ τά ὁποῖα ὁ Ἁγ. Νικόδημος ἄλειψε τόν ἀποκαθηλωθέντα ἀπό τόν Σταυρό Ἰ. Χριστό, ἀλλά καί τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετά τήν Ἀνάσταση καί τήν Ἀνάληψη..

Ἀντιστοίχιση Εἰκονομαχία Mεταμόρφωση Παλαιά Διαθήκη Γενέσιον Θεοτόκου Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Μιχαήλ καί Γαβριήλ Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος Νεομάρτυρες Μετάνοια Καινή Διαθήκη

Εὐαγγελιστής Ἐξομολήγηση Ἀρχάγγελοι 27 Βιβλία Τουρκοκρατία Ὄρος Θαβώρ Μωυσῆς 8 Σεπτεμβρίου Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος Κωνσταντινούπολη

Κατηχητικό Σχολεῖο Τιμίου Σταυροῦ Ἱεράπετρας


Aἰν ίγ ματα 1. Μάνα καί κόρη ἔχουν τό ἴδιο ὄνομα, ἡ μάνα γεννάει καί ἡ κόρη ἀρμέγεται. Τί εἶναι; 2. Πόδια δέν ἔχει καί περπατᾶ, ἔχει φτερά καί ὅμως δέν πετᾶ. Τί εἶναι; 3. Μπορεῖς νά τή δεῖς τό χειμώνα, ἀλλά δέν μπορεῖς νά τή δεῖς τό καλοκαίρι. Τί εἶναι; 4. Πέρα ἀπό τή γῆ πετάει κι ἄλλους πλανῆτες μελετάει. Τί εἶναι; 5. Ἕνα σιδερένιο πουλί, πού πετᾶ στόν οὐρανό, ἐπιβάτες κουβαλάει, σέ μέρη μακρινά τούς πάει. Τί εἶναι; 6. Μιά ρόδα πού δέν κινεῖται, στό αὐτοκίνητο θά τή βρεῖτε. Τί εἶναι; 7. Τά σκουπίδια μᾶς μαζεύει νά ᾿ναι ἡ πόλη καθαρή, στή χωματερή τά πάει, ξεκινάει πολύ πρωί! Τί εἶναι; 8. Μέ τό φάρο ἀναμμένο, μέρα-νύχτα τριγυρνᾶ, τούς παραβάτες κυνηγᾶ. Τί εἶναι;

9. Τόσο βαρύ σά σίδερο, τόσο γλυκό σά μέλι, μήτε στό χέρι πιάνεται, μήτε στήν τσέπη μπαίνει. Τί εἶναι; 10. Πάει πάει καί πίσω δέ γυρνάει. Τί εἶναι; 11. Μέ κοιτάζεις σέ κοιτάζω, τρῶς τρώω, γελᾶς γελάω, ἄνθρωπος δέν εἶμαι. Τί εἶμαι; 12. Σάν βόδι μουγκρίζει, σάν φίδι σφυρίζει, σάν ἄλογο τρέχει, μά ποδάρια δέν ἔχει. Τί εἶναι; 13. Ἀνεβαίνει κατεβαίνει, κρύο, ζέστη καταλαβαίνει. Τί εἶναι; 14. Θάλασσα εἶναι νερό δέν ἔχει, βουνό εἶναι χώμα δέν ἔχει, κάμπος εἶναι χόρτα δέν ἔχει, πόλη εἶναι σπίτια δέν ἔχει. Τί εἶναι; 15. Τί εἶναι αὐτό πού τό βάζουμε στό τραπέζι, τό κόβουμε, τό μοιράζουμε, μά δέν τό τρῶμε; Κατηχητικό Σχολεῖο Παλαικάστρου

Ἡ ἀκροστιχίδα τῶν Παρθενομαρτύρων Π__________ Ψάλλονται τόν Δεκαπενταύγουστο. Α________ Ὁ μῆνας τῆς Παναγίας. Ρ_____ Καί ἔτσι ὀνομάζονται οἱ Ἕλληνες. Θ_______ Ἕνας ἀπό τούς Δώδεκα Μαθητές. Ε________ Ἑορτάζει στίς 20 Σεπτεμβρίου. Ν____ Νησί τῶν Κυκλάδων. Ο__________ Παραθαλάσσιο χωριό πρίν τό Ἅγιο Ὄρος. Μ________ Ὁ «θάνατος» τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Α__________ Ἡ ἱερά τέχνη τῆς εἰκονογράφησης. Ρ______ Ὁ Ἑβραῖος «ἱερέας». Τ________ Ἅγιος πού μαρτύρησε μεταφέροντας τή Θεία Κοινωνία. Υ____ Στίς 14/9 ἑορτάζουμε τήν... τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ρ____ Τό μεγαλύτερο νησί τῶν Δωδεκανήσων. E_______ Πρός... Ἐπιστολή τοῦ Ἀπ. Παύλου. Σ_______ Ὁ Ἀρχιδιάκονος καί Πρωτομάρτυρας. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου πόλεως Σητείας

Ἡ ἀκροστιχίδα τοῦ Ἁγιασμοῦ A_________ Γ_________ Ι_________ Α______ Σ_______ Μ______ Ο_____ Σ______

Μία ἀπό τίς τρεῖς ἀρετές τῶν Μοναχῶν. Ἡ λίμνη πού πάνω της περπάτησε ὁ Χριστός. Ἡ Ἁγία Πόλη. «’Εγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ... καί ἡ ζωή». Κοινό ἄμφιο τῶν Κληρικῶν ὅλων τῶν βαθμῶν. Ἀντικατέστησε τόν Ἰούδα. Τελεῖται πρίν τή Θεία Λειτουργία. Ἡ σύζυγος τοῦ Μωυσῆ. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Κουτσουρᾶ


Δοκιμασία γνώσεων 1. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἀσκήτεψε: α) Στίς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ. β) Στό ὄρος Σινᾶ. γ) Στήν ἔρημο Σαχάρα. πππ 2. Γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὀνόμασε τόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομο ὡς τό μεγαλύτερο Προφήτη; α) Γιατί ἔκανε τίς πιό σωστές προβλέψεις γιά τό Μεσσία. β) Ἐπειδή προσπαθοῦσε νά διορθώσει τούς συνανθρώπους του καί νά τούς προετοιμάσει νά ἀναγνωρίσουν τόν Μεσσία. γ) Γιατί ἦταν ὁ τελευταῖος Προφήτης πού μίλησε γιά τό Μεσσία. πππ 3. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής στήν ἔρημο φοροῦσε: α) Ἕναν ἄρραφο χιτώνα. β) Σκισμένα βασιλικά ροῦχα. γ) Ροῦχο ἀπό τρίχες καμήλας. πππ 4. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος βάπτιζε τούς ἀνθρώπους: α) Στόν Ἰορδάνη ποταμό. β) Στήν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ. γ) Στήν Ἐρυθρά θάλασσα. πππ 5. Γονεῖς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστῆ ἦταν: α) Ὁ Ζαχαρίας καί ἡ Ἐλισάβετ. β) Ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα. γ) Ὁ Ἡρώδης καί ἡ Σαλώμη. πππ 6. Ἰωάννης στά Ἑβραϊκά σημαίνει: α) Εὐλογημένος. β) Δῶρο Θεοῦ. γ) Λόγος Κυρίου. πππ 7. Τί συγγένεια εἶχε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό; α) Θεῖος. β) Ξάδερφος. γ) Καμιά. πππ 8. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἔλεγε

ὅτι σέ σχέση μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό ὁ ἴδιος: α) Ἦταν ἡ σκάλα ἀπό τήν ὁποία κατέβηκε ὁ Ἰησοῦς στή γῆ. β) Ἦταν ἐλαφρά μεγαλύτερος σέ ἡλικία. γ) Δέν ἦταν ἄξιος νά λύσει οὔτε τά παπούτσια Του. πππ 9. Ἡ Ἐλισάβετ ἦταν μητέρα: α) Τοῦ βασιλιᾶ Δαβίδ. β) Τῆς Παναγίας. γ) Τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστῆ πππ 10. Ἡ Παναγία ἔμεινε ἔγκυος: α) Ἀπό ἕναν κρίνο. β) Ἀπό τόν Ἰωσήφ. γ) Ἀπό τό ἅγιο Πνεῦμα. πππ 11. Ἐμμανουήλ στά ἑβραϊκά σημαίνει: α) Ὁ Θεός εἶναι μεγάλος. β) Ὁ Μεσσίας εἶναι ἐδῶ. γ) Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας. πππ 12. Ὁ Ἰησοῦς ὅταν ἔγινε 40 ἡμερῶν: α) Βαπτίστηκε. β) Ἀφιερώθηκε στό Θεό. γ) Ἔλαβε τό ὄνομα. πππ 13. Ἰησοῦς στά Ἑβραϊκά σημαίνει: α) Σωτήρας. β) Χριστός. γ) Αὐτός πού ἐλπίζει. πππ 14. Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Παναγίας ἔγινε στήν: α) Καπερναούμ. β) Ναζαρέτ. γ) Ἱερουσαλήμ. πππ 15. Ὁ Δίκαιος Συμεών ὅταν ὑποδέχθηκε τόν Ἰησοῦ στό Ναό δόξασε τό Θεό μέ τήν περίφημη δοξολογία του («Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλο σου, Δέσποτα...»), ὅπου ἀναφέρει ὅτι ὁ Χριστός: α) Θά σώσει ὅλους τους λαούς. β) Θά ἔρθει σάν τόν κλέφτη μέσα στή νύκτα. γ) Θά ἀφιερωθεῖ στό Θεό.


Κρητική διάλεκτος Βρεῖτε τί σημαίνουν οἱ λέξεις τῆς κρητικῆς διαλέκτου: Ἐπιμέλεια: Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Kάτω Χωριοῦ Ἱερ/τρας

1.γραντίζω 2. καλουργιά 3. κάψα 4. ντεληκανής 5. μανίζω 6. δίμουρος

α) ἐξοργίζομαι β) γάτα γ) διπλοπρόσωπος δ) κουκουβάγια ε) ὑπόδηση στ) δυναμώνω

7. καρδαμώνω 8 .κάτης 9. σκλόπα 10. θωρῶ 11. παρασύρα 12. καλίκωση

ζ) παλικάρι η) μπερδεύομαι θ) σκούπα ι) βλέπω ια) καλλιέργεια ιβ) ζέστη

Ἀπροσδόκητα αἰνίγματα 1. Ποιά λέξη ἔχει ἕξι ὄχι; 2. Ποιό Ἑλληνικό νησί ἀλέθει; 3. Ποιό μέρος τῆς Ἑλλάδας δέν εἶναι ὑγρό; 4. Πῶς λέγεται αὐτός πού δέν κάνει λάθη; 5. Ποιό νησί ἀγαποῦν περισσότερο οἱ κυνηγοί; 6. Τί κάνω ὅταν γυρίζω γρήγορα ἕνα πανί; 7. Πῶς λέγεται ὁ τάφος τοῦ ἀλόγου; 8. Τί κάνω ὅταν θερίζω κοντά σέ κάποι-

ον ἄλλο; 9. Ποιό γράμμα βρίσκεται στά ποτάμια; 10. Ποιά πόλη εἶναι φρούριο; 11. Τί εἶναι πάνω ἀπό τήν ἀγάπη; 12. Ποιό νόμισμα γράφει; 13. Ποιό ἀντικείμενο, ἄν καί ἔχει τρύπες, συγκρατεῖ τό νερό; 14. Ποιό νόμισμα σκουπίζει; 15. Ποιά περιοχή τῶν Ἀθηνῶν θυμίζει στρατιωτική μονάδα; Κατηχητικό Σχολεῖο Γρα-Λυγιᾶς

Τό χιούμορ εἶναι...ζωή! Ἕνας Κρητικός στό ἀεροδρόμιο περνᾶ ἀπό τό μηχάνημα πού ἐλέγχει γιά μεταλλικά ἀντικείμενα. Τό μηχάνημα σφυρίζει. Ἀφήνει ὁ Κρητικός κλειδιά, κέρματα καί ἄλλα ἀντικείμενα. Ξαναπερνᾶ ἀλλά ἐκεῖνο συνεχίζει νά σφυρίζει. Σκέφτεται λίγο καί λέει: -Ἀααα, τό κομπιουτεράκι. Βγάζει ὅμως ἕνα ὅπλο! Ὁ ἀστυνομικός ἀπορημένος λέει: -Ἐσύ γιά κομπιουτεράκι τό βλέπεις αὐτό; Καί ὁ Κρητικός: -Πάντως ἐμεῖς στή Κρήτη, μέ αὐτό κάνουμε τούς λογαριασμούς μας! *** -Λοιπόν, Νικολάκη, σέ τί καταλήγει ὁ ἀκουστικός πόρος; -Στό τύμπανο, κυρία. - Καί μετά τό τύμπανο τί ὑπάρχει; - Τό μέσον, κυρία. - Καί μετά τό μέσον; - Ὁ λαβύρινθος, κυρία. - Ὡραῑα καί τί ὑπάρχει μέσα στό λαβύρινθο; - Ὁ Μινώταυρος, κυρία... *** Δάσκαλος: Φανή, ἔχεις γράψει ἀκριβῶς τήν

ἴδια ἔκθεση μέ τόν ἀδελφό σου. Φανή: Μά φυσικά κύριε, ἀφοῦ ἔχουμε τήν ἴδια μητέρα… *** Ἡ μητέρα ἐρωτᾶ τήν κόρη της: -Γιατί παιδί μου, γράφεις ὄρθια; -Γιατί, μαμά, γράφω ὀρθογραφία... *** -Mαμά, ὁ Τάσος ἔδεσε πάλι τόν τενεκέ στήν οὐρά τοῦ γάτου. -Κι ἐσύ γιατί δεν τό ἐμπόδισες, παιδί μου; -Δέν μποροῦσα, γιατί κρατοῦσα τόν γάτο! *** Ἕνας πελάτης ἐρωτᾶ στό τηλέφωνο τόν τεχνικό τῶν Η/Υ: -Γειά σας, γράφω τό πρῶτο μου e-mail, ἀλλά ἔχω κάποια πρόβλημα. -Καί ποιό εἶναι τό πρόβλημά σας; -Ἔγραψα τό «a» στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση, ἀλλά πῶς θά βάλω τό κυκλάκι γύρω του; *** Ἡ δασκάλα τήν ὥρα τῆς Γραμματικῆς ἐρωτᾶ τήν Ἑλένη πού ἦταν ἀφηρημένη: -Ξέρεις νά μᾶς πεῖς δύο ἀντωνυμίες; -Ποιός; ἐγώ; -Μπράβο παιδί μου. -Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς


ΣΥΝΤΑΓΗ: Νηστήσιμο κέικ Υλικα: P 3/4 φλυτζάνας σπορέλαιο Q 2 φλιτζάνες ζάχαρη π 3,5 φλιτζάνες άλέυρι O 2 φλυτζάνες νερόQ 2 φλιτζάνες ζάχαρη P3 κουταλιές τῆς σούπας (κ.σ.) ξύδι O 6 κ.σ. κακάο Q1 κουταλάκι γλυκοῦ (κ.γλ.) ἁλάτι Q 2 βανίλιες π 2 κ.γλ. σόδα μαγειρική. Γιά τό γλάσο: 1 φλ. ζάχαρη ἄχνη Q 3 κ.σ. κακάο O 1 κ.γ. σπορέλαιοO 5 κ.σ. νερό.

Ἐκτέ λεση: Σέ μιά λεκάνη βάζουμε σταδιακά τά ὑλικά: 3/4 φλιτζάνι τσαγιοῦ σπορέλαιο, τά 2 φλιτζάνια τσαγιοῦ ζάχαρη, τά 3,5 φλιτζάνια τσαγιοῦ ἀλεύρι, 2 φλιτζάνια τσαγιοῦ νερό (σέ θερμοκρασία βρύσης), 3 κουταλιές σούπας ξύδι, 6 κουταλιές σούπας κακάο, 1 κουταλιά γλυκοῦ ἁλάτι, 2 βανίλιες, 2 κουταλιές γλυκοῦ σόδα (μαγειρικῆς), καί τά χτυπᾶμε πολύ καλά. Ἀλείφουμε μέ μιά κουταλιά σούπα λάδι καί ½ κουταλάκι γλυκοῦ ἀλεύρι μιά φόρμα γιά κέικ (γιά νά μήν μᾶς κολήσει) καί βάζουμε τό μεῖγμα. Ψήνουμε στούς 180c βαθμούς (ὄχι προθερμασμένος φοῦρνος) γιά 40΄ ἕως 45΄ λεπτά. Στή συνέχεια προετοιμάζουμε τό γλάσο σέ μία κατσαρόλα σέ μέτρια φωτιά, ὅπου βάζουμε ἕνα φλιτζάνι τσαγιοῦ ζάχαρη ἄχνη, 3 κουταλιές σούπας κακάο, 1 κουταλιά γλυκοῦ σπορέλαιο, 5 κουταλιές σούπας νερό, ἀνακατεύουμε συνεχῶς γιά νά μήν κολλήσει. Περιχύνουμε τό κέικ. Καλή ἐπιτυχία! -Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου

Χρωμάτισε τήν εἰκόνα τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου Σαράντα μέρες πρίν τό ἑκούσιο πάθος Του ὁ Kύριος μας Ἰησοῦς Χριστός μεταμορφώθηκε μπροστά στούς τρεῖς πιό προχωρημένους μαθητές Του, τούς Ἀποστόλους Πέτρο, Ἰάκωβο καί Ἰωάννη στό Ὄρος Θαβώρ τῆς Γαλιλαίας. Ἐκεῖ εἶδαν μέρος ἀπό τή θεία δόξα Του καί ἀντιλήθηκαν τή θεϊκή φύση Του ἀπό τό γεγονός ὅτι τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἄστραφτει σάν τόν ἥλιο καί τά φορέματά Του ἦταν λευκά σάν τό χιόνι, ἐνῶ τόν περιστοίχιζαν καί συνομιλοῦσαν μαζί Του οἱ Προφῆτες Μωυσῆς καί Ἠλίας. Ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τό μεγάλο αὐτό γεγονός στίς 6 Αὐγούστου.


Στ αυρ όλε ξ ο 1. Ὁ πρῶτος μῆνας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καί τοῦ σχολικοῦ ἔτους. 2. Τά φορᾶνε μόνο οἱ Κληρικοί. 3. Ὁ ποιητής τῆς Ἰλιάδας. 4. Ἐκεῖ τάφηκε ἡ Παναγία. 5. Τό ὄρος ὅπου ἔλαβε τῆς Δέκα Ἐντολές ὁ Μωυσῆς. 6. Ἡ ἀπογευματινή ἀκολουθία. 7. Ὁ πρῶτος καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (βλ. Γαλ. 5,22). 8. Μέ τέτοιες δίδασκε συχνά ὁ Χριστός. 9. Ἑορτάζει στίς 17 Σεπτεμβρίου. 10. Ὁ Ἀπόστολος πού ἦρθε στήν Κρήτη δύο φορές. 11. Μία ἀπό τίς κόρες τῆς Ἁγίας Σοφίας. 12. Ἐκλέχθηκε ἀπό τόν προφήτη Ἠλία ὡς διάδοχός του. 13. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ... ἦταν ὁ τελευταῖος Προφήτης. 14. Μάρτυρας πού νίκησε τόν Λυαῖο καί ἔγινε προστάτης ἅγιος τῶν ἀθλητῶν. 15. Μοναχή-ἀσκήτρια πού ἁγίασε. 16. Πολύαθλος Δίκαιος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, γνωστός γιά τήν ὑπομονή του. 17. Ὁ προστάτης ἅγιος τῶν ζώων. 18. Τέτοιος ἦταν ὁ θάνατος τῆς Παναγίας καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσας Ἱεράπετρας

Τό κρυπτόλεξο τῶν ἀθλημάτων Κ Α Λ Α Θ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Η

Ω Ν Ν Α Π Υ Υ Α Ρ Χ Ξ Σ Τ Π

Π Υ Γ Μ Α Χ Ι Α Α Ο Ι Τ Ο Ο

Η Υ Υ Ο Π Ι Η Α Μ Κ Φ Ι Ξ Δ

Λ Ρ Α Ρ Λ Π Μ Υ Ε Ε Α Ο Ο Ο

Α Ω Α Ι Ω Κ Α Λ Τ Υ Σ Π Β Σ

Σ Κ Ο Π Ο Β Ο Λ Η Ο Κ Λ Ο Φ

Ι Π Π Α Σ Ι Α Σ Η Λ Ι Ο Λ Α

Α Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Σ Η Α Ι Ι Ι

Ι Α Κ Ρ Ο Σ Τ Ι Β Ο Σ Α Α Ρ

Βρές ὁριζόντια, κάθετα καί διαγώνια 15 γνωστά ἀθλήματα. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἐπάνω Χωριοῦ Ἱεράπετρας

Π Ο Δ Η Λ Α Σ Ι Α Τ Ε Ρ Α Ο

Α Ν Τ Ι Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Η Ο Σ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ 81  
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ 81  
Advertisement