Page 1

Kοντά στόν Xριστό ΔIMHNIAIO ΦYΛΛAΔIO ΠAIΔIKΩN ENOPIAKΩN ΣYNAΞEΩN I E PA Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E PA Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ TEYXOΣ 79 ΜΑΡΤΙΟΣ–ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Ἡ ἁγία νεομάρτυς Μαρία, ἡ Μεθυμοπούλα Ἡ ἁγία νεομάρτυς Μαρία, ἡ Μεθυμοπούλα, γεννήθηκε ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς στό χωριό Κάτω Φουρνή τῆς Ἐπαρχίας Μεραμβέλλου τοῦ Νομοῦ Λασιθίου Κρήτης στά δύσκολα καί πικρά χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς. Διακρινόταν γιά τή σεμνότητα καί τή σωματική της ὀμορφιά. Ἡ Ἁγία Μαρία ἀπό πολύ μικρή ὑπάκουε στούς γονεῖς της καί ἦταν ἐπιμελής καί πρόθυμη στίς ἀγροτικές ἐργασίες καί στό νοικοκυριό. Ἐπίσης, μελετοῦσε τήν Ἁγία Γραφή, τούς Βίους τῶν ἁγίων, ἐκκλησιαζόταν καί προσευχόταν μέ πίστη. Ὅλοι τήν ἀγαποῦσαν καί τήν ἐκτιμοῦσαν. Στήν περιοχή αὐτή τοῦ Μεραμβέλλου τήν ἐποχή ἐκείνη ἐπόπτευε τήν τάξη ἕνας Τουρκαλβανός χωροφύλακας, ὁ ὁποῖος τήν ἐρωτεύθηκε καί ἄρχισε νά τήν πιέζει καί νά τήν ἐνοχλεῖ, προσπαθώντας νά κερδίσει τό ἐνδιαφέρον της. Ὅμως ἡ Ἁγία Μαρία ἀντιστάθηκε ἀπό τήν ἀρχή μέ γενναιότητα στίς ἐπιθυμίες τοῦ ἀλλόθρησκου χωροφύλακα. Ἔλεγε μέσα της ὅτι «δέν εἶναι δυνατόν νά παραδώσω τό σῶμα μου καί τήν ψυχή μου σέ χέρια ἄπιστου ἀνθρώπου» καί προσευχόταν μέ πίστη νά τήν προστατεύσει ὁ

Θεός. Ὅταν, ὅμως, ὁ πονηρός Τουρκαλβανός διαπίστωσε ὅτι οἱ προσπάθειές του ναυαγοῦσαν ὀργίσθηκε. Ἡ συμπάθειά του πρός τήν πανέμορφη κρητικοπούλα μετατράπηκε σέ τέτοιο μίσος, ὥστε ἀποφάσισε νά τή σκοτώσει. Ἡ ἁγία Μαρία ἀσχολοῦνταν μέ τή σηροτροφία, δηλαδή τήν ἐκτροφή μεταξοσκωλήκων καί τό γνέψιμο τοῦ μεταξιοῦ τους. Τήν ἄνοιξη καί τό καλοκαίρι κάθε μέρα μάζευε ἀπό τίς μουριές φύλλα γιά τούς μεταξοσκώληκες γιά νά δώσουν τό μεταξένιο κουκούλι τους. Μιά μέρα εἶχε ἀνέβει σέ μιά μουριά, ἀπ᾿ ὅπου ἔκοβε ἕνα-ἕνα τά μουρόφυλλα. Τότε τήν πλησίασε ὁ Τουρκαλβανός χωροφύλακας, ὁ ὁποῖος μέ τό ὑπηρεσιακό του ὅπλο καί τό δάχτυλο στή σκανδάλη σημαδεύοντας τη στήν καρδιά τήν πυροβόλησε. Αἱμόφυρτη αὐτή ἔπεσε νεκρή ἀπό τό δένδρο. Ἔτσι ἡ πιστή χριστιανή Μαρία, ἀρνούμενη νά συζευχθεῖ ἀλλόθρησκο ἄνδρα καί μένοντας ἀμετακίνητη στήν πίστη της ἔφυγε μέν πρόωρα ἀπό τήν παρούσα ζωή σέ νεαρή ἡλικία τό ἔτος 1826 μ.Χ., συνάντησε ὅμως στόν οὐρανό τόν Νυμφίο τῆς Ἐκκλη-


σίας, τόν Κύριό μας Ιησοῦ Χριστό. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως κατέταξε τήν ἁγία Μαρία, τή Μεθυμοπούλα, στήν κατηγορία τῶν νεομαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀφοῦ μαρτύρησε στά νεώτερα χρόνια τῆς Τουρκο-

κρατίας. Ἡ μνήμη της ἑορτάζεται στίς 1 Μαΐου, ἡμέρα τῆς ἐκτέλεσής της. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Καλοῦ Χωριοῦ Μεραμβέλλου

Πτηνά καί ζῶα τιμοῦν τήν Ἁγία Εἰρήνη Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Εἰρήνη ἔζησε στά χρόνια της βασιλείας τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ξεχώριζε ἄπ᾽ ὅλες τίς κοπέλλες τῆς ἐποχῆς της γιά τήν ὀμορφιά της καί ὁ πατέρας της, ἕνας ἄρχοντας τῆς Λικινίας, κινούμενος ἀπό φόβο, τήν ἔκλεισε σ’ ἕνα ψηλό πύργο μέ δεκατρεῖς θεραπαινίδες καί ἕνα γέροντα δάσκαλο, ὀνόματι Ἀπελλιανό. Μιά μέρα ἡ Ἁγία Εἰρήνη εἶδε ἕνα περιστέρι, νά μπαίνει στόν πύργο κρατώντας ἕνα κλαδί ἐλιᾶς στό στόμα του. Κάθησε ἐπάνω στό τραπέζι κι ἄφησε ἐκεῖ το κλαδί. Ὕστερα ἀπό λίγο μπῆκε στόν πύργο ἕνας ἀετός, πού κρατοῦσε στό ράμφος του ἕνα στεφάνι καί τό ἀπόθεσε κι αὐτός πάνω στό τραπέζι. Τελευταῖο μπῆκε ἀπό τό παράθυρο ἕνα κοράκι καί ἄφησε ἐπάνω στό τραπέζι ἕνα φίδι πού κρατοῦσε. Ἀπόρησε ἡ Ἁγία, τί νά δήλωναν ὅλα αὐτά. Τότε ὁ γέρο-Ἀπελλιανός, ὁ δάσκαλός της, τῆς τά ἐξήγησε ὅλα: -Τό περιστέρι δηλώνει τήν παιδεία τῆς γνώμης καί τό κλαδί τῆς ἐλιᾶς εἶναι σημεῖο θαυμαστῶν γεγονότων. Ὁ ἀετός, πού εἶναι ὁ βασιλιάς τῶν πτηνῶν, μέ τό στεφάνι προεικονίζει μελλοντική νίκη σέ ἐκλεκτές καί ἀγαθές πράξεις. Τέλος τό κοράκι καί τό φίδι δηλώνουν, ὅτι θά δοκιμάσεις θλίψη καί ταλαιπωρία. Μέ τήν ἐξήγηση αὐτή πού ἔδωσε ὁ Ἀπελλιανός, ἀποκάλυψε ἐν συντομία τόν ἀγώνα τοῦ μαρτυρίου, τόν ὁποῖο θά ἔδινε ἡ Ἁγία Εἰρήνη γιά τήν ἀγάπη της πρός τόν Θεό. Ἡ Ἁγία Εἰρήνη ὀνομαζόταν ἀρχικά Πηνε-

λόπη καί ἦταν γόνος εἰδωλολατρικῆς οἰκογενείας. Ὅταν βαπτίσθηκε Χριστιανή ἀπό τόν μαθητή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Τιμόθεο, συνέτριψε τά εἴδωλα τοῦ πατέρα της Λικινίου, κάτι πού, ὅπως ἦταν φυσικό, προκάλεσε τήν ὀργή καί τόν θυμό του. Ὁ Λικίνιος τήν κάλεσε καί τῆς ζήτησε νά ἀπαρνηθεῖ τό Χριστό. Ὅταν διαπίστωσε, ὅτι ἡ κόρη του ἔμενε ἀμετακίνητη καί ἐπέμενε στήν πίστη της, διέταξε νά τήν δέσουν καί νά τήν ρίξουν στά ἄλογα γιά νά τήν καταπατήσουν. Τά ἄλογα ὅμως εὐλαβήθηκαν καί σεβάσθηκαν τήν Ἁγία. Ἕνα ἀπ’ αὐτά, ἀντί νά τήν βλάψει, στράφηκε ἐξαγριωμένο ἐναντίον τοῦ πατέρα της, τόν ἔρριξε καταγῆς, τοῦ συνέτριψε τό δεξί χέρι καί τόν θανάτωσε. Ὕστερα, μέ ἀνθρώπινη φωνή, μακάρισε τήν Ἁγία. Ὅσοι εἶχαν παρακολουθήσει τό θαυμαστό αὐτό γεγονός, παρεκάλεσαν τήν Ἁγία νά κάνει κάτι. Τότε ἐκείνη προσευχήθηκε καί ἀναστήθηκε ὁ πατέρας της, ὁ ὁποῖος πίστεψε μετά τόν Χριστό, καί μαζί μέ τήν σύζυγό του καί τρεῖς χιλιάδες ἀκόμα ἀνθρώπους δέχθηκαν τό Ἅγιο Βάπτισμα. Καί ἄλλο θαυμαστό γεγονός συνοδεύει τήν Ἁγία Εἰρήνη. Μετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα της ἔγινε βασιλιάς ὁ Σεδεκίας, ὁ ὁποῖος πίεζε τήν Ἁγία νά θυσιάσει στά εἴδωλα. Ἐπειδή ὅμως ἐκείνη δέν πειθόταν, τήν ἔρριξε σ’ ἕνα βαθύ λάκκο μέ δηλητηριώδη φίδια καί ἄλλα ἑρπετά, τά ὁποῖα οὔτε κάν τήν ἄγγιξαν, παρ’ ὅλο πού ὁ αἱμοβόρος βασιλιάς τήν ἄφησε ἐκεῖ μέσα δεκατέσσερις ἡμέρες. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ


Οἱ ἀπορίες μας... -Ποιά πρόσωπα εἰκονίζονται στήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως; -Ἡ ὀρθόδοξη ἀπεικόνιση τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἡ «εἰς Ἅδου κάθοδος» τοῦ Κυρίου μας. Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Χριστός μετά τόν Σταυρικό Του θάνατο καί τήν τριήμερη ταφή Του κατέβηκε γιά νά κηρύξει τό σωτήριο μήνυμά Του στούς νεκρούς, ὥστε «καί αὐτοί νά βροῦν στήν τελική κρίση τοῦ Θεοῦ τή ζωή πού χορηγεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα» (βλ. Α΄ Πέτρου 4,6). Στό κάτω μέρος τῆς εἰκόνας ἀνάμεσα σέ ἀπότομους βράχους, ἀνοίγεται μιά σκοτεινή ἄβυσσος, ὁ Ἅδης. Διακρίνονται δύο μαρμάρινες σαρκοφάγοι, οἱ πύλες τῆς κολάσεως μέ τίς σκόρπιες κλειδαριές, τά σπασμένα κλειδιά καί τά καρφιά. Μάλιστα, σέ πολλές εἰκόνες ὁ Ἅδης, δηλ. ὁ θάνατος, παρουσιάζεται μέ τή μορφή ἑνός γέροντα ἁλυσοδεμένου καί φοβισμένου, πού σύμφωνα μέ τό τροπάριο τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναστάσεως, «στενάζει καί βοᾶ· κατελύθη μου ἡ ἐξουσία...». Τήν κεντρική θέση στήν εἰκόνα κατέχει ὁ Ἀναστάς Κύριος, ὁ ὁποῖος γεμάτος λαμπρότητα πατᾶ πάνω σέ δύο θυρόφυλλα τοῦ Ἅδη καί ἀνιστᾶ ὅλους τούς εἰκονιζόμενους. Στήν εἰκόνα ἐπιγράφεται ἡ λέξη «Ἡ Ἀνάστασις», ἐνῶ σέ μιά ἀπεικόνιση στό φωτοστέφανο Του διαβάζουμε «Ὁ Ὢν», δηλαδή αὐτός πού πραγματικά ὑπάρχει, αὐτὸς πού δέν πεθαίνει ποτέ. Ὁ Ἀναστάς Κύριος μέ τό ἀριστερό Του χέρι κρατᾶ τόν Σταυρό καί μέ τό δεξί χέρι, στό ὁποῖο διακρίνονται τά σημάδια ἀπό τά καρφιά τῆς Σταύρωσης, τραβᾶ τόν Ἀδάμ καί τόν βγάζει ἀπό τόν τάφο. Δίπλα εἶναι ἡ Εὔα, μέ κόκκινο ἱμάτιο, ἡ ὁποία μαζί μ᾿ ὅλο τό γένος τῶν ἀνθρώπων πού εἶναι ἀπόγονοί τῶν πρωτοπλάστων, τραβιέται ἀπό τό σκοτάδι τοῦ θανάτου στό φῶς τῆς ζωῆς. Καί οἱ δύο πρωτόπλαστοι εἶναι γονατιστοί καί στά πρόσωπά τους φαίνεται ἡ ἔκφραση τῆς ἀγωνίας ἀλλά καί τῆς ἱκανοποίησης, γιατί ἐπιτέλους ἦρθε ἡ λύτρωση ἀπό τά δεσμά τοῦ Ἅδη, ὅπου περίμεναν τόσους αἰῶνες μετά τήν πτώση τους, ἐξαιτίας τῆς παρακοῆς τους στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Ἀριστερά στέκονται τρία πρόσωπα μέ φωτοστέφανα δόξας καί ἁγιότητας: Ὁ τελευταῖος προφήτης, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής καί Πρόδρομος, πού προετοίμασε τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ στή γῆ. Μέ τόν ἀποκεφαλισμό του ἀπό τόν Ἡρώδη κατέβηκε στόν Ἅδη γιά νά κηρύξει καί στούς νεκρούς τόν Χριστό, ὡς ἀρχηγό τῆς Ζωῆς καί τοῦ θανάτου, ὥστε κι αὐτοί νά τόν γνωρίσουν καί νά τόν ἀποδεχθοῦν. Ἀριστερά του στέκονται οἱ δύο Προφῆτες καί βασιλεῖς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ Δαυῒδ, πού εὐαρέστησε τόν Θεό μέ τή μετάνοιά του καί ὁ Σολομών, ὁ ὀποῖος ξεχώρισε γιά τή σοφία, τή σύνεση καί τή δικαιοσύνη του. Εἶναι ντυμένοι μέ βασιλικά ἐνδύματα καί στό κεφάλι φοροῦν στέμμα. Εἰκονίζονται ἀκόμη ὁ Νῶε, ὁ Μωϋσῆς, ὁ Ἀαρών, ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, ὁ Ἰωσήφ ὁ Πάγκαλος πού ἀναγνώρισαν τόν Σωτήρα Χριστό ὅταν κατέβηκε στόν Ἅδη, ἐνῶ σέ μερικές εἰκόνες ἀπεικονίζονται καί οἱ προφῆτες Ἰεζεκιήλ καί Ἡσαΐας πού προφήτεψαν τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Δεξιά τῆς εἰκόνας στέκονται τρία πρόσωπα «Δικαίων» τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού φέρουν φωτοστέφανα. Ὁ πρῶτος ἀπό ἀριστερά εἶναι ὁ Ἄβελ, ὁ γιός τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας, πού ἦταν ὁ πρῶτος πού γεύθηκε τήν πίκρα του Ἅδη μέ τόν ἄδικο θάνατό του ἀπό τόν ἀδελφό του Κάϊν. Εἶναι νέος, ἀμούστακος καί κρατᾶ ποιμαντική ράβδο. Δίπλα στόν Ἄβελ στέκονται οἱ δύο Πατριάρχες, ὁ Ἀβραάμ καί ὁ Ἰσαάκ, πού ἐκπροσωποῦν τούς «Δικαίους» τῆς ἐποχῆς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἔζησαν σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, μέ πίστη, καθαρότητα καί δικαιοσύνη. Τέλος, τά συμμετρικά καί πανύψηλα βουνά καί οἱ λευκοί τάφοι φανερώνουν ὅτι καί ἡ ὑπόλοιπη κτίση συμμετέχει σ᾿ αὐτό τό γεγονός τῆς χαρᾶς καὶ τῆς λύτρωσης καί τίποτα πλέον δέν προξενεῖ τή φρίκη τοῦ θανάτου, ὁ ὁποῖος ἔχασε τή δύναμή του καί συνετρίβη ἀπό τόν Ἀναστάντα Χριστό.


Aἰν ίγ ματα τῶν φρ ο ύτων 1. Εἶναι πράσινο μέ ρίγες μέσα κόκκινο φωτιά. Τρώγεται χωρίς τίς φλοῦδες καί κουκούτσια ἔχει πολλά. Τί εἶναι; 2. Τό καλοκαίρι θά μέ φᾶς καί τά κουκούτσια θά πετᾶς. Κι ἄν ἀγαπᾶς τά φροῦτα θά μέ κάνεις καί γρανίτα. Τί εἶναι; 3. Φροῦτο καλοκαιρινό γιά κομπόστες καί γλυκό, ἔχει ὅμως καί χνουδάκι κι ἕνα μόνο κουκουτσάκι. Τί εἶναι; 4. Ποιό φροῦτο σέ διατάζει νά σηκωθεῖς ἀμέσως; 5. Πάω στό ἀμπέλι, βρίσκω ἕνα πουλί. Τά φτερά του τά ᾿φαγα, τόν κορμό του τόν πέταξα.Τί εἶναι; 6. Ἀνθός, ἀνθός, ἀνθότατος κι ἀπό τό μέλι πιό γλυκός. Τί εἶναι; 7. Ἀπό τόν ἄνθρωπο ψηλό κι ἀπό τήν κότα χαμηλό. Τί εἶναι; 8. Μακρουλή ἤ στρογγυλή, κόκκινη καί παχουλή, μέσα γεμάτη ἀπό φλωράκια, κι

ἀπό μικροσουσαμάκια. Τί εἶναι; 9. Σκίζω, ρίζω τό δαδί μου, βρίσκω νύφη καί γαμπρό, πεθερά καί πεθερό καί τριγύρω κυκλωμένο, ροῦχο πράσινο ντυμένο. Τί εἶναι; 10. Ἕνα σπίτι στρογγυλό, κι ἔχει νύφη καί γαμπρό, πεθερά καί πεθερό. Τί εἶναι; 11. Ἕνα τραγί, μικρό τραγί, μέ δώδεκα τομάρια. Τί εἶναι; 12. Ἄσπρο εἶναι, τυρί δέν εἶναι, σκορδοκρόμμυδο δέν εἶναι, ἄρχοντες πτωχά τό ζάρουν εἰς τήν τράπεζα τό βάζουν. Τί εἶναι; 13. Χίλιοι μύριοι καλόγεροι, σ᾿ ἕνα ράσο τυλιγμένοι. Τί εἶναι; 14. Εἶμαι μικρό καί παλαβό, σέ τσιμπῶ καί σέ ἐνοχλῶ. Ἄν μιά συλλαβή προσθέσεις γίνομαι λαχανικό. Τί εἶμαι; 15. Μέ τρώγεις καί σέ καίω, φωτιά, φῶς δέν εἶμαι…Τί εἶμαι; Κατηχητικό Σχολεῖο Παλαικάστρου Σητείας

Ἡ ἀκροστιχίδα τῆς Ἀνάστασης Α___ Τά βάφουμε κόκκινα τό Πάσχα. Ν______ Ἑκούσια ἀποχή ἀπό τό φαγητό. Α_________ Ἐνταφίασαν τόν Ἰησοῦ Χριστό ὁ Ἰωσήφ ὁ ... καί ὁ Νικόδημος. Σ____ ... Κυρηναῖος. Τόν ἀγγάρεψαν νά σηκώσει τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου. Τ_______ Τό…τῆς Κασσιανῆς ψάλλεται τό βράδυ τῆς Μεγάλης Τρίτης. Α_______ Ἦταν τό στεφάνι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σ___________ Ἡ Ε΄ Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα. Η______ Τό εἶπε ὁ Ἰούδας πρίν κρεμαστεῖ. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου πόλεως Σητείας

Ἀντιστοίχιση τῶν λέξεων Λαβύρινθος Πρωτομαγιά Ὅμηρος Νῶε Γολγοθᾶς Ἰούδας Πάσχα Ἀβραάμ Μωυσῆς Μαρία Μαγδαλην Μέλισσες Ἅγιο Φῶς Παράδεισος Πεντηκοστή Ἑσπερινός

•Ἱεροσόλυμα •Ἀνάσταση •Κηρήθρα •Ἅγιο Πνεῦμα •Σάρρα •Μινώταυρος •Μυροφόρα •Κιβωτός •Σταύρωση •Στεφάνι •Προδοσία •Πρωτόπλαστοι •Ἀκολουθία •Δέκα Ἐντολές •Ποιητής


Πα ρ ο ι μ ί ε ς :

Βρεῖτε τή σωστή ἑρμηνεία τῆς κάθε παροιμίας.

1. Ὅ,τι μικρομάθαινες, δέν τά γεροντάφηνες. Α. Ὅτι μάθαμε στά νιάτα μας, δέν τό ξεχνοῦμε στά γηρατειά μας. Β. Ἄν δέν μάθεις κάτι μικρός, δέν θά τό μάθεις ποτέ μεγάλος. Γ. Καλές καί κακές συνήθειες ἀποκτῶνται σέ μικρή ἡλικία.

πππ

2. Σέ σάπιο σανίδι μήν πατᾶς. Α. Δέν πρέπει νά πατᾶμε σέ σάπια σανίδια, γιατί θά πέσουμε. Β. Δέν πρέπει νά στηριζόμαστε σέ ἀνθρώπους πού δέν εἶναι δυνατοί καί σταθεροί. Γ. Πρέπει, κάθε φορά, νά στηριζόμαστε στίς δυνάμεις μας καί ὄχι στούς ἄλλους.

πππ

3. Στό μπόι σου βρίσκεις, στή γνώμη σου δέν βρίσκεις. Α. Εἶναι δύσκολο νά βρεῖς κάποιον μέ τίς ἴδιες ἀκριβῶς ἀπόψεις μέ σένα. Β. Εἶναι εὔκολο νά βρεῖς κάποιον πού ἔχει τό ἴδιο ὕψος μέ σένα. Γ. Τό μπόι καί ἡ γνώμη τοῦ ἀνθρώπου μεταβάλλονται. πππ 4. Τί εἶναι ὁ κάβουρας, τί εἶναι τό ζουμί του. Α. Ὁ κάβουρας ἔχει τήν ἴδια γεύση μέ τό ζουμί του. Β. Ἀνάλογα μέ τό ποιός εἶσαι, εἶναι καί τά προϊόντα σου. Γ. Οἱ πράξεις κάποιου εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς νοοτροπίας καί τοῦ χαρακτήρα του.

πππ

5. Τό φθηνό κρέας τά σκυλιά τό τρῶνε. Α. Τά σκυλιά τρῶνε τό φθηνό κρέας. Β. Τά πράγματα πού εἶναι φθηνά, συνήθως δέν εἶναι ποιοτικά. Γ. Οἱ ἄνθρωποι τρῶνε τό κρέας καί τά κόκαλα.

πππ

6. Τόν ξεδιάντροπο φτύνανε κι ἔλεγε ψιχαλίζει. Α. Αὐτός πού δέν ντρέπεται, δέν καταλαβαίνει ἀπό προσβολές. Β. Ὅταν κάποιος μᾶς φτύνει, εἶναι σάν νά

βρέχει. Γ. Ὁ ἄνθρωπος χωρίς ντροπή, δέν ὑπολογίζει τούς γύρω του.

πππ

7. Τοῦ ἔταξε λαγούς μέ πετραχήλια. Α. Λέγεται γιά κάποιον πού δίνει μεγάλες ὑποσχέσεις καί δέν τίς πραγματοποιεῖ. Β. Λέγεται γιά αὐτόν πού ὑπόσχεται πράγματα ἀδύνατα καί ἀκατόρθωτα. Γ. Εἶναι δύσκολο νά πιάσεις λαγούς καί πετραχήλια μέ τά χέρια σου.

πππ

8. Ψωμί δέν ἔχουμε, ραπανάκια γιά τήν ὄρεξη. Α. Τό ψωμί καί τά λαχανικά εἶναι βασικά στοιχεῖα γιά τή διατροφή μας. Β. Ὅταν δέν ἔχουμε τά βασικά, δέν πρέπει νά ἐπιζητοῦμε ἐπιπλέον πράγματα. Γ. Πρῶτα νά φροντίζεις νά ἔχεις τό ψωμί καί μετά τα ραπανάκια.

πππ

9. Ἀρνί πού βλέπει ὁ Θεός, ὁ λύκος δέν τό τρώει. Α. Ὅποιον προστατεύει ὁ Θεός, δέν παθαίνει κακό. Β. Ὅταν ὁ Θεός προστατεύει τά ἀρνιά, ὁ λύκος δέν μπορεῖ νά τά βλάψει. Γ. Ὁ Θεός προστατεύει ὅλα τά ζῶα.

πππ

10. Ἀπ’ τοῦ φιδιοῦ τό αὐγό φίδι θά βγεῖ κι ἄν τό κλωσήσει κότα. Α. Τά φίδια καί οἱ κότες γεννᾶνε αὐγά. Β. Ἄν μιά κότα κλωσήσει τό αὐγό ἑνός φιδιοῦ, τότε θά βγεῖ κοτοπουλάκι. Γ. Ὁ χαρακτήρας τοῦ ἀνθρώπου καθορίζεται κληρονομικά.

πππ

11. Ὁ γάιδαρος δέν γίνεται ἄλογο μέ τό ξύλο. Α. Τόν γάιδαρο κι ἄν τόν δέρνουμε, δέν ἀλλάζει συνήθειες. Β. Ἀπό γαϊδούρι δέν μπορεῖ νά προέλθει ἄλογο. Γ. Μέ τή βία καί τόν ξυλοδαρμό δέν ἀλλάζει ὁ χαρακτήρας κάποιου.


Κρητική διάλεκτος Βρεῖτε τί σημαίνουν οἱ λέξεις τῆς κρητικῆς διαλέκτου: Ἐπιμέλεια: Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Kάτω Χωριοῦ Ἱερ/τρας

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

δέτης δικολογιά καλημέντο καλίκωση καλλιά δίμουρος ἐργῶ ζερβά

α) καλύτερα β) ὑπηρέτης γ) ἀσβός δ) σημαδεύω ε) ἀριστερά στ) ματιάζω ζ) προκοπή η) σχεδόν

9. γοργό 10. ἄρκαλος 11. ντρέτα 12. φαμέγιος 13.φθειαρμίζω 14.ἔγγαλο 15. ξαμώνω 16. χόντρος

θ) γκρεμός ι) ζῶο πού βγάζει γάλα ια) ὑπόδηση ιβ) σόι ιγ) διπρόσωπος ιδ) κρυώνω ιε) ἴσια ιστ) πληγούρι

Βρές τίς 15 διαφορές ἀνάμεσα στά σκίτσα

ΑΝΕΚΔΟΤΑ Οἱ ἔξυπνοι μαθητές... ἀπαντοῦν Δάσκαλος: Παιδιά, νά τρῶτε δυό-τρία μῆλα τήν ἡμέρα, γιατί περιέχουν μέσα βιταμίνες πού δίνουν δύναμη στό σῶμα καί τό μυαλό. Μαθητής (τήν ἄλλη μέρα στό γραφεῖο τοῦ Δ/ντῆ): Κύριε Διευθυντή, ὁ δάσκαλος εἶναι μεγάλος ψεύτης, μᾶς εἶπε χθές νά φᾶμε δυότρία μῆλα γιατί ἔχουν μέσα βιταμίνες. Ἐγώ ἔφαγα χθές τρία μῆλα, ἀλλά δέν βρῆκα μέσα καμία βιταμίνη. *** Δασκάλα: θά σᾶς ρωτήσω καί ὅποιος δέν

ἀπαντήσει, θά γράψει 50 φορές τή φράση: «εἶμαι βλάκας». Λοιπόν σᾶς ἐρωτῶ: -Πόσους κόκκους ἄμμου ἔχει ἡ ἔρημος Σαχάρα; Ἄφωνα τά παιδιά. Ὁ Γιαννάκης σηκώνει τό χέρι. -Κυρία μπορεῖτε νά μᾶς πεῖτε πόσα κυβικά μέτρα ἔχει ὁ Εἰρηνικός Ὠκεανός; Σύξυλη ἡ δασκάλα! -Ἔ! κυρία, γράψετε ἐσεῖς πρῶτα γιά τό καλό παράδειγμα 50 φορές «εἶμαι βλάκας» καί μετά καί ἐμεῖς.


Λύσεις αἰνιγμάτων τῶν φρούτων: 1. καρπούζι, 2. πεπόνι, 3. ροδάκινο, 4. σύκο, 5. σταφύλι, 6. μέλι, 7. μῆλο, 8. ντομάτα, 9. πορτοκάλι, 10. καρύδι, 11. κρεμμύδι, 12. σκόρδο, 13. ρόγδι, 14. κουνουπίδι, 15. πιπέρι. Λύσεις ἀκροστιχίδας τῆς Ἀνάστασης: 1. ΑΥΓΑ, 2. ΝΗΣΤΕΙΑ, 3. ΑΡΙΜΑΘΕΙΑΣ, 4. ΣΙΜΩΝ, 5. ΤΡΟΠΑΡΙΟ, 6. ΑΓΚΑΘΙΝΟ, 7. ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, 8. ΗΜΑΡΤΟΝ. Λύσεις παροιμιῶν: 1γ, 2β, 3α,4γ, 5β,6α, 7β, 8β, 9α, 10 γ, 11γ. Λύσεις κρητικῆς διαλέκτου: 1θ, 2ιβ, 3ζ, 4ια, 5α, 6ιγ, 7ιδ, 8ε, 9η, 10γ, 11ιε, 12β, 13στ, 14ι, 15δ, 16 ιστ. ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΒΑΓΙΩΝ - ΑΡΝΙΑ, 2. ΑΝΝΑΣ - ΣΕ - ΑΡΑ, 3. ΣΑ - ΜΑΝΑ - ΙΜΙΑ, 4. ΙΣΠΑΝΙΚΗ - ΑΔ(Ω), 5. ΛΣ - ΑΜΑ - ΑΙ, 6. ΕΑΡ - ΑΠ - ΕΝΑ, 7. ΥΣ - ΡΙΓΟΣ, 8. ΑΝΑΣΤΑΣΗ, 9. ΑΣΤΟΧΟ - ΟΣΙΑ, 10. ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ - ΑΡ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΒΑΣΙΛΕΥΣ, 2. ΑΝΑΣΤΑΣ - ΑΑ, 3. ΓΝ - ΑΣΒ, 4. ΙΑΜΑ - ΑΝΤΑ, 5. ΩΣΑΝΝΑ - ΑΟΛ, 6. ΝΗ ΠΑΣΧΑ, 7. ΣΑΚΑ - ΤΟΡ, 8. ΑΕ - ΗΜΕΡΑ, 9. ΑΝΙΣΟΣ, 10. ΝΑΜΑ - ΑΓΗΣ, 11. ΙΡΙΔΑ - ΙΑ, 12. ΑΑΑ - ΑΡ. ΕΥΧΗ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΔΙΣΚΟΣ – ΜΝΗΜΗ, 2. ΕΝΑ – ΑΦΗΣ, 3. ΙΟΣ – ΖΙΠ, 4. ΟΘΟΝΗ, 5. ΠΕ, 6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΝΕΤ, 7. ΑΠ – ΥΕ, 8. ΑΛΤ - ΙΝΑ – ΚΛΙΚ, 9. ΛΑΠΤΟΠ – ΚΕΛΙ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ, 3. ΣΑΙΤ, 4. ΩΡΑ, 5.ΜΠΙΤ, 8. ΗΥ, 11. ΜΕΙΛ, 12. ΠΟΝΤΙΚΙ.

Χρ ωματίσ τε τόν Ἑσπερ ινό τ ῆς Γον υκλισ ί ας Ἐκτέ λεση: Σέ μία λεκάνη ρίχνουμε τά ὑλικά μας, ἐκτός τό ἀλεύρι, τά ὁποῖα χτυποῦμε μέ μίξερ μέχρι νά ἀσπρίσουν καί νά γίνουν πηκτός χυλός. Μετά προσθέτουμε τό ἀλεύρι καί ζυμώνουμε τό μείγμα μας ἕως νά γίνει μία σχετικά σφιχτή ζύμη. Μετά βάζοντας λίγη φυτίνη στά χέρια μας πλάθουμε τή ζύμη σέ ὅ,τι σχῆμα θέλουμε (κοτσίδα, στρογγυλά κ.λπ.). Στό τέλος ἀλείφουμε μέ αὐγό τά τσουρεκάκια (χτυπᾶμε αὐγό, λίγο νερό καί ζάχαρη) καί τά τοποθετοῦμε σέ λαμαρίνες βουτυρωμένες ἤ στρωμένες μέ λαδόκολλα. Ἀφοῦ προθερμαίνουμε τόν φοῦρνο τά ψήνουμε γιά 15´ στούς 200˚-220˚ βαθμούς. Καλή ἐπιτυχία! Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παναγίας Ἐλεούσης Ἱεράπετρας Υλικα: P 1 ποτήρι λάδι Q 2 ποτήρια ζάχαρη π 1 ποτήρι χλιαρό νερό O 1 ποτήρι γάλα Q1 φακελάκι ἀμμωνία O λίγη σόδα π 5 αὐγά π Ξύσμα ἑνός λεμονιοῦ O 1.200 γραμμάρια ἀλεύρι γιά ὅλες τίς χρήσεις.

ΣΥΝΤΑΓΗ: Τσ ο υ ρ ε κ ά κ ι α


Στ αυρ όλε ξ ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Κυριακή τῶν ... - Θύματα τοῦ ... Πάσχα. 2. Ἕνας ἀπό τούς δικαστές τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἀρχίζει ὁ ἐθνικός μας ὕμνος - Συμπερασματικός σύνδεσμος. 3. Τά ... ἐκ τῶν Σῶν - Θεϊκή τροφή - Ἱστορικά συνοριακά μικρονήσια. 4. Ἡ γλώσσα ἑνός Ἱσπανοῦ - Μέ ἕνα ...-ω, τραγουδῶ. 5. Ἄφωνος ... Λώτ – Συνώνυμο τοῦ «ὅταν» - Λαϊκά ὁ ... ἅγιος. 6. «Ὤ γλυκύ μου ...» - Ἀπό ... μέ ἀπόστροφο - Ἀρχή ἀρίθμησης. 7. Ἀρχικά τοῦ ... ὕστερα - Μέ τόν πυρετό μᾶς πιάνει... 8. Ἡ μεγαλύτερη ἑορτή τῆς χριστιανοσύνης. 9. Τό σούτ ἦταν... ὄχι γκόλ - Αὐτή πού ἀφοσιώθηκε στόν Θεό. 10. Εἶναι αὐτός πού ἱππεύει τό ... ἄλογο -Το μισό... ἀρνί. ΚΑΘΕΤΑ: 1. Ἕνα ἀπό τά Ι.Ν.Β.I. τοῦ Σταυροῦ. 2. «... ὁ Ἰησοῦς ἀπό τόν τάφο» - Ἀσύμφωνο «ἄρα». 3. Ἄφωνη... γωνιά - Μέ ἕνα... -ος γίνεται ζωάκι. 4. Ἰατρικά ἡ θεραπεία, γιατρειά - Ἡ Γιολάντα... μέ συντομία. 5. «...ἐν τοῖς ὑψίστοις» - Ἀθλητικός Ὅμιλος Λαρίσης (ἀρχικά). 6. Βυζαντινή νότα - Μέ σουβλιστά ἀρνιά τό γιορτάζουμε. 7. Ἀπαραίτητη γιά τό μαθητή - Τρία ἀπό τή λέξη «τόρνος». 8. Κολοβή . . . Α.Ε.Κ - Ἀντίθετο τῆς... νύχτας. 9. Δέν εἶναι ... ἴσιος. 10. Τό κρασί τῆς θείας κοινωνίας - Ἀγησίλαος μέ ... συντομία. 11. Ἀλλιῶς τό οὐράνιο τόξο ἤ ἡ κόρη τοῦ ματιοῦ - Ὄμορφα λουλούδια. 12. Ποιοτικά φωνήεντα Κολοβό... ἄρα. T οποθετήστε τά γράμματα τῶν ἀριθμῶν στά ἀντίστοιχα παρακάτω τετραγωνάκια καί θά ἔχετε τήν εὐχή καί τόν χαιρετισμό τῶν 40 ἡμερῶν μετά τό Πάσχα. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας

Σταυρόλεξο Πληροφορικῆς ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Βασικό μέσο ἀποθήκευσης δεδομένων / Εἶναι ἡ RAM. 2. Μισή … ΕΝΑΡΞΗ / Ὀθόνες καί κινητά τελευταίας τεχνολογίας. 3. «Μολύνει» τόν ὑπολογιστή / Μορφή συμπιεσμένου ἀρχείου. 4. Βασική μονάδα ἐξόδου στήν ὁποία βλέπουμε αὐτά πού γράφουμε. 5. Τά ἀρχικά τοῦ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. 6. Ἔτσι λέγεται ἕνα πρόγραμμα στόν ὑπολογιστή πού ἐκτελεῖ συγκεκριμένη ἐργασία / Δίκτυο … στά ἀγγλικά. 7. Back … ἀντίγραφα ἀσφαλείας / Τά φωνήεντα τοῦ BYTE. 8. Πλῆκτρο στό πληκτρολόγιο πού «διατάζει» / Ὀπτική … πού χρησιμοποιεῖται καί γιά φωτισμό / Ἡ ἐπιλογή μέ τό ποντίκι στή γλώσσα τοῦ ὑπολογιστῆ. 9. Ὁ φορητός ὑπολογιστής στά ἀγγλικά / Ἀπό αὐτά ἀποτελεῖται ἕνα φύλλο ἐργασίας τοῦ EXCEL (ἑνικός). ΚΑΘΕΤΑ: 1. Εἰσάγονται στόν ὑπολογιστή γιά ἐπεξεργασία. 3. Εἶναι συλλογή ἀπό ἱστοσελίδες. 4. Ἐμφανίζεται στή γραμμή ἐργασιῶν. 5. Ἀποτελοῦν τό byte (ἑνικός). 8. Συντομογραφία τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ. 11.Ὑπάρχουν στό ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο (ἑνικός). 12. Μονάδα εἰσόδου μέ ὄνομα … τρωκτικοῦ. Πρόγραμμα Ἐκμάθησης Πληροφορικῆς κατηχητικῶν Σχολείων Ἱ.Μητρ/λεως Ἱεραπύτνης & Σητείας

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 79  
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ 79  
Advertisement