Page 1

Meewerken aan Gods Missie IN DIT NUMMER:

Samenwerken

magazine van wycliffe bijbelvertalers

De grootste uitdaging Test Wat voor veldmedewerker bent u? De tekst van Astrid Ingwersen Feest in de Stille Oceaan


Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. 1 Korinthe 12:27

Caleb Gamule (links), hoofd van het Kapingamarangi vertaalteam en Nico Daams, vertaalconsulent voor Wycliffe, werken samen aan een softwareprogramma voor vertaalwerk. Lees het reisdagboek van Nico op pagina 18.

2

wycliffe magazine


foto: elyse patten

VOORWOORD

Samen werken Vaak krijgen wij de vraag of het Bijbelvertaalwerk nog nodig is. Ons antwoord is een volmondig ‘ja’, want er zijn nog 4.000 talen waarin nog geen enkel gedeelte van de Bijbel beschikbaar is. Bij 1.900 talen is nog niet eens vertaalproject gestart! We worden echter zelden gevraagd naar de hoeveelheid vertaalwerk die op dit moment wordt uitgevoerd. Dat is minstens zo indrukwekkend. Wereldwijd zijn er namelijk ruim 2.150 actieve projecten voor vertaalwerk of taalontwikkeling aan de gang. Bij meer dan 1.700 van deze projecten is Wycliffe betrokken. Zelf vind ik niet alleen de enorme schaal indrukwekkend, maar vooral ook de manier waarop het Bijbelvertaalwerk nu plaatsvindt. Het zal u misschien niet verbazen, maar waar de kerk in Europa steeds kleiner en steeds minder relevant wordt voor de samenleving, zien we dat de kerk in andere delen van de wereld sterk groeit. De wereld van de zending verandert daarmee ook radicaal. In de gebieden waar vroeger Nederlandse zendelingen werkten, is nu een volwassen kerk, die zelf actief is met Bijbelvertaalwerk. Door samen te werken zijn er op dit moment meer mensen, uit meer landen, betrokken bij het Bijbelvertaalwerk dan ooit te voren. In dit magazine kunt u lezen hoe Nederlandse Wycliffemedewerkers samenwerken met Bijbelvertalers uit de Pacific, uit Benin en uit Kameroen. Samen werken we aan het vertalen van Gods Woord. Maar we werken niet alleen samen met onze partners daar. We willen ook samenwerken met u. Wellicht vraagt u zich af wat u kunt doen. Dat valt samen te vatten in drie woorden: bidden, geven en gaan. Ik hoop dat dit magazine u mag inspireren om actief betrokken te blijven bij het Bijbelvertaalwerk, zodat het wonder van Pinksteren zich kan herhalen. Toen mensen van allerlei volken en talen zich verbijsterd afvroegen hoe het toch mogelijk was dat zij de discipelen in hun eigen taal hoorden spreken over de grote werken van God!

Bram van Grootheest Directeur

wycliffe magazine

3


Inhoud Vorig jaar maakten we voor het eerst een prachtig dik magazine over het Bijbelvertaalwerk. Eenmaal per jaar praten we u graag wat uitgebreider bij. Maar wat willen daar nou mee bereiken? U heeft vast genoeg te lezen en u bent misschien ook wel heel druk… Wij wel in ieder geval! En waar we zo druk mee zijn, dat willen nou zo graag aan u laten zien. Samen dienen we de God van de Bijbel en samen werken we aan het vertalen van Zijn Woord. Van dit prachtige werk laten we u graag weer iets zien in dit magazine. Veel leesplezier!

6 achtergrond Op zoek naar de plek van Wycliffe in Gods plan

11 betrokken Ondernemer Paul Kieviet: “De Bijbel is van levensbelang. Voor iedereen.”

12 infographic Grootste uitdaging Bijbelvertaalwerk moet nog komen

14 hier & daar Emile en Geerhard over hun samenwerking

16 nalaten

26

“Als kind zat ik in een jappenkamp”

24 prikbord Bijbel redt leven buschauffeur

26 adopteer een bijbeltekst Het verhaal achter de tekst

Een bijzondere nalatenschap

18 fotoreportage

28 bidden 5x meebidden

Feest in de Stille Oceaan

21 column Liefde zonder kookkunsten

Nog eenvoudiger belastingvrij geven

22 in de praktijk

30 kids

Hoe ‘leest’ een ongeletterde?

4

29 schenken

wycliffe magazine

Zoek de 10 verschillen

April 2014 Over Volken & Talen Volken & Talen is een jaarlijkse uitgave van Wycliffe Bijbelvertalers. Wycliffe geeft door een unieke combinatie van Bijbelvertalen, alfabetisering, wetenschappelijk werk en dienstverlening gehoor aan de zendingsopdracht. We laten u graag zien wat er door uw steun gerealiseerd is! Voorpagina Dit is Lucy. Ze is stafmedewerker van het Taalkundig Centrum van onze partnerorganisatie SIL in Ukarumpa, Papoea-Nieuw-Guinea. Foto’s Paul Kieviet, Agatha van Ginkel, Geerhard Kloppenburg, Emile Agossou, Nico Daams, Durk Meijer, Elianne Bordeaux, Robin van der Maaten, Joanne de Vries, Ruth den Hartog, skip.wycliffe.net, Dreamstime, iStock. Postbus 150 3970 AD Driebergen (0343) 51 74 44 info@wycliffe.nl www.wycliffe.nl Bank 1452 88 676 IBAN: NL44 RABO 0145 2886 76 BIC: RABONL2U Gedrukt op FSC papier.


PRIKBORD

NIEUWS

KUNST

Bijbel in Gewone Taal is klaar

Thuis in de Bijbel

De Bijbel in Gewone Taal is klaar. Een team van 12 vertalers werkte 7 jaar om de Bijbeluitgave voor iedereen duidelijk en toegankelijk te maken. Dat heeft het Nederlands Bijbelgenootschap bekendgemaakt. De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling van de hele Bijbel uit de bronteksten in het Hebreeuws en het Grieks. Er worden gewone woorden gebruikt, de zinnen zijn helder en niet te lang, aldus het Nederlands Bijbelgenootschap. Het team wilde de tekst duidelijk opbouwen en wilde zorgen voor een overzichtelijke lay-out. Moeilijke beeldspraak is voorzien van uitleg. bron: www.refdag.nl

In samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) presenteert Museum Catharijneconvent de tentoonstelling ‘Thuis in de Bijbel. Oude meesters, grote verhalen’. De tentoonstelling laat zien hoe Bijbelse verhalen ingebed zijn in de kunst en cultuur van de Lage Landen. Als geen ander, gebruiken kunstenaars als Jan Steen en Pieter Aertsen hun vertrouwde omgeving om deze grote verhalen weer te geven. De tentoonstelling in Utrecht is nog te bezoeken tot 10 augustus 2014. www.catharijneconvent.nl

ONDERZOEK

Adam en Eva onbekend Het Britse Bijbelgenootschap gaf als onderdeel van hun campagne ‘Pass It On’ [Geef het door, red.] opdracht voor een studie naar de kennis van Bijbelverhalen bij ouders en kinderen. Het doel van de campagne is ouders aan te moedigen om de verhalen uit de Bijbel door te geven aan hun kinderen. De uitkomsten tonen aan dat er veel onwetendheid bestaat onder zowel kinderen als ouders over de inhoud van de Bijbel. Zo weet drie van de tien jongeren niet dat het verhaal over de geboorte van Jezus uit de Bijbel komt. Een vergelijkbaar aantal kinderen had nog nooit gelezen of gehoord over het verhaal van de kruisiging of over Adam en Eva. De studie schetst een beeld van een generatie kinderen met heel weinig kennis van de belangrijkste Bijbelverhalen, die de basis vormen van het christelijk geloof. De ouders weten vaak niet veel meer dan hun kinderen. Het rapport is gebaseerd op een enquête onder 800 Britse kinderen van acht tot 15 jaar en ongeveer 1.100 ouders. bron: bbc news

wycliffe magazine

5


ACHTERGROND

HET GEZICHT VAN DE KERK WORDT STEEDS MEER BEPAALD DOOR MENSEN UIT NIET-WESTERSE LANDEN. ZOALS DEZE KERKGANGERS IN THAILAND.

6

wycliffe magazine


Op zoek naar de plek van Wycliffe in Gods plan In de afgelopen twintig jaar is ons dagelijks leven ingrijpend veranderd. Met een paar drukken op de knop kunnen we mensen over de hele wereld spreken. En via je mobiele telefoon kun je informatie met iedereen delen. Zulke grote veranderingen vragen om nieuwe vaardigheden. Ook moeten we ons bezinnen op zaken die tot voor kort vanzelfsprekend leken. Dat geldt niet alleen voor mensen als u en ik. Ook voor een zendingsorganisatie als Wycliffe is het tijd voor een heroriĂŤntatie. In dit artikel beschrijven we onze zoektocht.

wycliffe magazine

7


Voor Wycliffe staat voorop dat we onderdeel willen zijn van Gods werk in deze wereld (ook wel de Missio Dei genoemd). Het is ons verlangen dat alle volken toegang krijgen tot de Bijbel en dat zij Gods Woord mogen begrijpen zodat God lof ontvangt in elke taal. Bijbelvertaalwerk is echter slechts één onderdeel van Gods werk. Als we naar de missiologie (zendingswetenschap) kijken, dan is dit bij Wycliffe vooral een toegepaste wetenschap. Samuel Escobar, een vooraanstaand theoloog uit Zuid-Amerika, hanteert de volgende definitie: “Missiologie helpt ons om de zendingstaak te begrijpen vanuit interdisciplinair perspectief. Dus vanuit de Bijbelwetenschappen, theologie, geschiedenis en de sociale wetenschappen.” Dat betekent voor Wycliffe dat we rekening moeten houden met veranderingen op sociaal, cultureel, economisch, politiek en religieus gebied.

Heroriëntatie Ingrijpende ontwikkelingen zoals de globalisering vragen om een ‘heroriëntatie’ van onze eigen rol. Het gaat er hierbij niet alleen om dat we ons aanpassen aan de nieuwe situatie. We moeten juist bereid zijn om gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden. Organisaties die flexibel zijn en zich snel kunnen aanpassen, zijn immers het meest succesvol.

Pinksteren Het Pinksterfeest was in de kerkgeschiedenis ook een belangrijk moment van heroriëntatie. De discipelen dachten tot die tijd helemaal vanuit hun Joodse cultuur. En het Woord van God was alleen beschikbaar in het Hebreeuws en Grieks. God sprak als het ware alleen in die talen. Tot het moment dat Gods Geest over hen kwam en ze zichzelf in andere talen hoorden spreken over de grote daden van God. God introduceerde een nieuwe manier van communiceren. In talen die ook andere volken begrepen. Daarmee verklaarde God ook andere culturen en talen ‘geschikt’ voor het overbrengen van Zijn boodschap. De spraakverwarring in Babel staat voor Gods oordeel over de rebellie van de mens. Met Pinksteren nodigt God iedereen - in zijn eigen taal - uit om terug te keren naar een leven in gemeenschap met Hem. Het vertalen van de Bijbel maakt zodoende deel uit van Gods missie in deze wereld.

Verschuiving zwaartepunt Wycliffe Bijbelvertalers zorgde in de afgelopen jaren vooral voor voldoende mensen en middelen om het Bijbelvertaalwerk mogelijk te maken. Het succes van ons werk beoordeelden we aan de hand van het aantal taalgroepen waarin een

VOLLE KERKEN IN AFRIKA EN AZIÉ

8

wycliffe magazine


Bijbelvertaalproject was gestart. Dit alles in lijn

Go-and-fix-it

met Vision 2025, onze visie die we rond de

Door de geschiedenis heen hebben veel christenen

eeuwwisseling vaststelden.

de grote opdracht uit Mattheus 28:18-20 opgevat

Het is echter goed om te bedenken dat die visie

als opdracht om in actie te komen. Bisschop Zac

geschreven is in een tijd waarin de Westerse kerk

Niringiye uit Oeganda noemt dit de ‘go-and-fix-it’

nog heel veel invloed had in de zendingswereld. De

mentaliteit. Als we de grote opdracht zo lezen, lijkt

situatie in 2014 is compleet anders. De Wycliffe

dit Schriftgedeelte te bevestigen dat het om ons

Global Alliance bestaat nu wereldwijd uit 120

draait. Het is echter God die ons in Jezus Christus

Wycliffe-organisaties. 70% van deze organisaties

uitnodigt. We moeten onszelf geen hoofdrol

komt uit het Zuiden en Oosten van de wereld. Veel

toebedelen. We moeten erkennen dat God

van deze organisaties hebben helemaal geen

centraal staat, dat Hij het initiatief neemt. Ook

ondersteuning vanuit het Westen meer nodig!

vandaag.

Onlangs hebben de 120 organisaties bepaald waar

Het initiatief van God staat dus centraal. Jezus

het zwaartepunt van Wycliffe moet liggen.

maakt dit heel duidelijk als Hij na Zijn opstanding

Namelijk bij Gods aandeel in het werk. Het is God

aan de discipelen verschijnt (Johannes 20:21-24).

de Vader die het initiatief neemt. Het is Zijn missie,

Hij spreekt de bange discipelen moed in. Hij toont

oftewel de Missio Dei.

hen Zijn doorboorde handen en voeten als bewijs

“We moeten onszelf geen hoofdrol toebedelen.”

»

Dertig jaar samenwerken De Fon-Bijbel is het resultaat van dertig jaar intensief samenwerken op verschillende gebieden en met een groot aantal partners. Een mooi voorbeeld van samenwerking in de praktijk! De belangrijkste samenwerking was die

Financiën

Katholiek

met de vertalers in Benin. Een vertaler

De eerste druk van de Fon-Bijbel is

Een derde samenwerking is tussen

uit het eigen land en volk kent de

gefinancierd in samenwerking met De

protestant en katholiek. Hoewel christe-

moedertaal van haver tot gort. Hij of zij

Verre Naasten en het Nederlands

nen van de verschillende denominaties

kan als geen ander inschatten hoe

Bijbelgenootschap. De Bijbelvertaling in

soms lijnrecht tegenover elkaar staan,

woorden overkomen in zijn of haar

het Fon werd twee jaar geleden al

blijkt een samenwerking op het gebied

cultuur. Voor het maken van de FonBijbelvertaling werkte Wycliffe daarom samen met de Fon-bevolking. Geerhard Kloppenburg, vertaalconsulent bij Wycliffe, coördineerde de vertaling in de laatste dertien jaar van het project. Het was zijn rol om te kijken of de vertaling van het Oude Testament ook in exegetische zin betrouwbaar was. Terwijl de vertalers in Benin aan de Bijbelvertaling werkten, kwam Geerhard vier keer per jaar op bezoek. Samen namen ze de vertaalde teksten door. Bij de uiteindelijke presentatie van de Fon-Bijbel in Benin was Geerhard niet aanwezig. “Achteraf vind ik dat wel jammer maar ach, het is hùn Bijbel.”

“Een vertaler uit eigen land kent de taal van haver tot gort.” afgerond. Omdat er toen geen geld was om de Bijbel te laten drukken, bleef het vertaalproject onafgerond. Geerhard is blij dat door samenwerking de financiering toch rond kwam voor de druk van de Fon-Bijbel. “Als mensen eenmaal een Bijbel in hun eigen taal hebben, zijn ze niet meer afhankelijk van een voorganger die hen uitlegt wat er staat. En dat is een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van zelfstandige kerken.”

van Bijbelvertaling prima mogelijk. Ook bij het Fon-project werkten de verschillende kerken zij aan zij. Van de Fon-Bijbel zijn wel twee versies gemaakt: een protestantse en een katholieke met deuterocanonieke boeken.

Audiobijbel Het Fon-project krijgt nog een vervolg. Het Bijbelgenootschap van Benin, waarmee Wycliffe samenwerkt, is nu bezig met een audiobijbel in de Fon-taal. De meeste mensen in Benin kunnen niet lezen of schrijven. Door middel van een audiobijbel kunnen ook zij bereikt worden met Gods Woord. Samenwerking geslaagd!

wycliffe magazine

9


DE KERK IN HET WESTEN KRIMPT, IN HET OOSTEN EN ZUIDEN IS ER GROEI

»

van de opstanding en zegt: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie.” God de Vader zond Zijn Zoon om de wereld te verlossen. Gods verrezen Zoon stuurde de Geest om Gods missie te voltooien door mensen heen.

Kerk als instrument

In Kameroen neemt de loka le organisatie h et initiatief

Wat betekent dat voor de wereldwijde kerk als Gods instrument? En wat betekent het voor de Westerse kerk nu de kerk in het Zuiden en Oosten groter is dan die in het Noorden en Westen? In het Westen kunnen we niet doorgaan alsof er niets veranderd is, alsof wij de

DE NIEUWE WERKWIJZE IN AFRIKA

‘eigenaar’ van de opdracht zijn. Er moet een verschuiving plaatsvinden van Westers eigenaarschap naar een gedeeld eigenaarschap. We

Wycliffe Zuid-Afrika is onlangs

moeten op zoek naar decentrale vormen van samenwerking waarbij

enkele samenwerkingsverbanden

gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid belangrijke

gestart met kerken en organisaties

begrippen zijn.

om samen aan Bijbelvertalingen te werken. Al snel bleek dat de kerken

“In het westen kunnen we niet doen alsof wij de ‘eigenaar’ van de opdracht zijn.”

niet direct behoefte hadden aan een complete vertaling. Ze willen wel heel graag eenvoudige Bijbelverhalen in de lokale talen ter ondersteuning van het evangelisatie- en zendingswerk. Van Wycliffe wordt gevraagd om te helpen bij

Samen werken In dit licht heeft Wycliffe zich bezonnen op haar rol. Wycliffe wil zichzelf niet langer zien als internationale organisatie met een westerse basis. Maar veel meer als een wereldwijde verzameling van organisaties die in harmonie samenwerkt in Gods koninkrijk. In de naam ‘Wycliffe Global

het vertellen van een goed verhaal. Wycliffe Zuid-Afrika ziet het belang hiervan en gaat hieraan meewerken.

Alliance’ ligt dit verlangen besloten.

In Kameroen wordt Bijbelvertaal-

We willen samenwerken en samen problemen oplossen. We willen

werk gedaan door Wycliffe (SIL) en

anderen geen strategie voorschrijven. We zijn een alliantie van gelijk-

door Cabtal, een lokale organisatie

gestemde, maar zeer van elkaar verschillende organisaties. Daarom is

die uit SIL is voortgekomen. Een

het leiderschap van de alliantie ook decentraal, zodat de stemmen van

nieuwe ontwikkeling is dat men er

alle deelnemende organisaties vertegenwoordigd zijn in de visie en in

voor gekozen heeft dat elk nieuw

het werk.

vertaalproject door Cabtal wordt gestart en niet meer door SIL. De

Dit artikel is gebaseerd op een presentatie van Kirk Franklin, directeur van

Wycliffe-zendelingen staan niet

Wycliffe Global Alliance.

meer aan het roer maar ondersteu-

«

nen Cabtal daar waar nodig is.

10

wycliffe magazine


BETROKKEN

Paul Kieviet kent Wycliffe al langer. Het Bijbelvertaalwerk kwam nog meer bij hem onder de aandacht toen zijn neef Paulus-Jan werd uitgezonden. “Vorig jaar besloten we om Wycliffe te gaan steunen via ons bedrijf XSARUS. We doen dat omdat we denken dat het vertalen van de Bijbel van groot belang is voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk.”

“De Bijbel is van levensbelang. Voor iedereen.” Vertel eens wat meer over jullie bedrijf? “Tijdens onze studietijd richtten mijn broer Daniël en ik XSARUS op. Dat was in het jaar 2000, op de top van de internetbubbel. Het bouwen van websites was onontgonnen terrein, een mooie kans voor startende ondernemers. In de loop van de jaren zijn we ons gaan richten op het bouwen van webshops en webapplicaties. We begonnen met z’n tweeën op een zolderkamertje. Inmiddels hebben we een eigen kantoorpand in Middelharnis en 40 medewerkers.”

Welke invloed heeft je christen-zijn op jou als ondernemer? “XSARUS is geen christelijk bedrijf. Ik denk dat christelijke ondernemingen ook niet bestaan. Wel werken er om bij ons. In de manier waarop we

Wat betekent de Bijbel voor jou persoonlijk?

werken staat centraal dat we be-

“De Bijbel is het boek waarin God zich

trouwbaar en menselijk handelen. Nu

openbaart aan mensen, Hij maakt

ik er zo over nadenk is onze bedrijfs-

zich bekend. Die ontdekking is een

cultuur wel gebaseerd op christelijke

hele bijzondere ervaring. Het bevrij-

waarden, zowel impliciet als expliciet.

dende Evangelie van Jezus Christus

Maar ik hoop dat juist de manier

maakt de Bijbel een boek van levens-

waarop we handelen uitstraalt dat we

belang; voor iedereen, altijd en

ons willen laten leiden door God.”

overal!”

verschillende redenen veel christenen

Voor ondernemers Bent u ondernemer? Wereldwijd zijn er nog honderden projecten die ondersteuning nodig hebben. Adopteer bijvoorbeeld een Bijbelvertaalof alfabetiseringsproject. Mail naar marco_vandeweerd@ wycliffe.org voor meer

Kijk voor meer informatie op: www.xsarus.nl

«

informatie.

wycliffe magazine

11


INFOGRAPHIC

Grootste uitdaging Bijbelvertaalwerk moet nog komen Hoeveel mensen hebben een Bijbel in hun eigen taal?

bijbelvertaling. Dit betreft 2.167

Op de wereld wonen zo’n 7

Toch moet het moeilijkste deel

miljard mensen. Ongeveer 4,9

nog komen. Voor de laatste 180

miljard mensen hebben toegang

miljoen mensen wordt nog niet

tot de Bijbel in hun eigen taal. In

aan een vertaling gewerkt. Dit

ruim 2.800 talen is de Bijbel

gaat om 1.900 talen. Dit wordt de

beschikbaar. Hier zitten talen bij

grootste uitdaging. Het gaat om

als Mandarijn en Engels.

volken die letterlijk in de uithoe-

Voor 1,9 miljard mensen wordt op

ken van deze wereld wonen.

talen. Nog nooit is er met zoveel mensen aan zoveel verschillende talen gewerkt als op dit moment.

dit moment gewerkt aan een

4,9

SEN MEN BEL D R A IJ MILJ N EEN B E B HEB

12

wycliffe magazine


0,2

EN ENS BEL M D IJ JAR NB MIL N GEE BE HEB

Werk ook mee!

1,9

RD EN LJA RIJG MI K EL EN NS BIJB E M EEN

Wycliffe wil in iedere taal, waarin dat nog nodig is, een vertaalproject gestart zijn voor 2025. Om dit te halen is samenwerking meer dan ooit nodig. Wycliffe werkt samen met kerken en andere organisaties. We zijn echter ook op zoek naar mensen in Nederland die met ons samen willen werken. Door voor het vertaalwerk te bidden, door uitgezonden te worden of door ons werk financieel te steunen. Doet u mee? Ga naar wycliffe.nl en kijk wat u kunt doen!

wycliffe magazine

13


REIH

HIER & DAAR

Almere

Geerhard Kloppenburg Mijn naam is Geerhard Kloppenburg. Ik ben geboren en opgegroeid in de Veenkoloniën, Stadskanaal. Al op de middelbare school had ik een voorliefde voor taal. Op mijn zeventiende had ik zelfs al een abonnement op The Bible Translator en folders van Wycliffe in huis. Mijn voorliefde voor taal combineerde ik tijdens mijn studie aan de vrijgemaakte theologische Universiteit met interesse in de Bijbel en in mensen. Hoewel ik bepaald niet reislustig ben, was ik wel geïnteresseerd in zending. Tijdens mijn studie leerde ik Janneke kennen, een avontuurlijke en reislustige vrouw. We trouwden en woonden zes jaar op Curaçao waar ik meewerkte aan een Bijbelvertaalproject in het Papiaments. Daarna verhuisden we naar Nicaragua, waar ik Bijbels in het Miskitu en Sumu mocht helpen afronden. Daarna besloten we voor onze twee kinderen weer in Nederland te gaan wonen. Vanuit Nederland heb ik vanaf 1998 voor Wycliffe gewerkt aan het Fon-vertaalproject in Benin. In deze taal was het Nieuwe Testament toen al uitgegeven. Ik werkte samen met het vertaalteam aan de voltooiing van de hele Bijbel. (Lees hier meer over op bladzijde 9)

“Hoewel ik niet reislustig ben, was ik wel geïnteresseerd in zending.” In 2003 mocht ik daarnaast een Bijbelvertaalproject opzetten voor de Aja-taal. Hierbij kon ik mijn ervaring uit andere projecten gebruiken. Ik leerde er Emile kennen als beginnend vertaler. Een paar keer per jaar bezoek ik het vertaalteam in Azové, Benin. Daarnaast houden we contact via internet. Het team is ook een keer voor een maand in Nederland geweest om hier te werken. Dat is heel fijn omdat het team dan echt een aantal weken hun handen en hoofd vrij hebben voor het werk. Voor wie op afstand werkt en vaak moet reizen, is de rol van de vrouw heel belangrijk. Alleen door de inzet van mijn vrouw Janneke kon ik dit werk volhouden. Na zo’n 15 jaar werken, besloot ik om er een baan naast te zoeken om meer onder de mensen te zijn. Nu werk ik nog twee dagen per week voor Wycliffe, genoeg om het Aja-project verder te begeleiden. Daarnaast heb ik een andere baan waarin ik mijn ervaring bij Wycliffe kan gebruiken. Dit jaar hoop ik Emile en zijn collega’s weer in Nederland te ontvangen voor werk aan het Nieuwe Testament. Ik kijk ernaar uit!

14

wycliffe magazine


Azové

Emile Agossou Mijn naam is Kogbédji Emile Agossou. Ik ben geboren in Kpékplémé in Togo, West-Afrika. Ik groeide op in een polygaam gezin, mijn vader had dus meerdere vrouwen. Toen ik vijf jaar was, zworen mijn ouders het voodoo-geloof af. Sindsdien bezochten we iedere zondag de Rooms-Katholieke kerk. Na de middelbare school ben ik Handelsrecht gaan studeren. Daarna heb ik met een studiebeurs een Master in mensenrechten en democratie gedaan. Toen ik die had afgerond, heb ik de kerk gevraagd of ze me konden gebruiken als vertaler. Ik was dan ook blij toen ik samen met nog twee anderen werd uitgekozen om aan de slag te gaan in het Aja Bijbelvertaalproject. Op deze manier wil ik gehoor geven aan de oproep van Jezus Christus om de volken tot geloof te brengen. In de loop van het project heb ik heel veel geleerd over de Bijbel en over mijn eigen taal en cultuur. Ik kon zelfs een half jaar Hebreeuws studeren in Jeruzalem met een beurs vanuit Nederland. Ook volg ik al een aantal jaren Grieks aan een Franse universiteit. Dat ik zoveel

te dragen aan de kwaliteit van de vertaling van de Bijbel in mijn moedertaal. Ook collega’s profiteren van mijn kennis. Ik ben getrouwd met Ablavi Bougala-Akakpo. Mijn vrouw heeft haar eigen kapsalon in onze woonplaats Azové. Samen hebben we drie kinderen: Doulos Mazzel (geluk in dienst van God), Utile Manassé en Hesed Ouriel Comblé. Door het vertaalwerk groeit mijn Bijbelkennis

“Toen ik mijn studie had afgerond, vroeg ik mijn kerk of ze me konden gebruiken.”

en dat verdiept ook ons huwelijk en gezinsleven. We werken aan de vertaling van de hele Bijbel in het Aja. Inmiddels hebben we al een flink deel vertaald en we proberen dit jaar de vertaling van het Nieuwe Testament af te ronden. We werken al die jaren al samen met Geerhard. Hij heeft het project vanaf het begin met ons georganiseerd en we kijken samen met hem de vertalingen na. Zijn ervaring heeft ons erg geholpen. Ik hoop zelf straks ook nog andere projecten te kunnen ondersteunen met wat ik heb geleerd. Het liefst zou ik Theologie studeren om zo de zaak van Gods Woord heel mijn leven te kunnen dienen.

«

Emile op bezoek in Almere

heb kunnen studeren, helpt me enorm om bij

wycliffe magazine

15


NALATEN

De Bijbel, een bijzondere nalatenschap Op 11 januari 2013 overleed Arnold Blok. Hij werd 63 jaar. Tijdens zijn leven vertelde Arnold tegen iedereen die hij tegenkwam over de persoonlijke relatie die hij had met zijn Heer. Zelfs na zijn overlijden gaf Arnold Gods Woord nog door. Een verhaal over een bijzonder mens.

De moeder van Arnold was joods. Als kind over-

Aardse bezit

leefde ze op een wonderlijke manier de Shoah

Toen Arnold ziek werd, kreeg hij veel medicijnen

(Holocaust). Toen Arnold 11 jaar was, overleed zijn

voorgeschreven. Binnen enkele jaren werd hij een

moeder. Dit en het verlies van zoveel andere leden

oude man. Dat bracht hem ertoe om na te denken

uit zijn familie tijdens de oorlog had een enorme

over de verdeling van zijn aardse bezit. Al snel was

invloed op Arnolds leven. Juist dat stille verdriet

hij ervan overtuigd dat hij zijn nalatenschap wilde

bracht hem ertoe om veel te lezen in het Woord

laten gebruiken om de schatten, die hij had

van God. Als zoon van een joodse moeder, en zelf

ontdekt in de Bijbel, wereldkundig te maken.

dus ook jood, zag Arnold de Bijbel als het familie-

Arnold wist dat de verbreiding van de Bijbel

boek.

noodzakelijk is. Via zijn testament regelde Arnold de bestemming

Hoewel zijn vader en moeder Arnold een christe-

van zijn aardse bezit. Een aanzienlijk deel bestem-

lijke opvoeding gaven, geloofden zij zelf niet.

de hij voor het werk van Wycliffe Bijbelvertalers. Al

Arnold bad als kind zelf en had al op jonge leeftijd

ruim twee jaar voor zijn overlijden lagen zijn

een persoonlijk geloof. Hij klampte iedereen die

wilsbeschikking en de afspraken voor zijn begrafe-

hem meer van de Bijbel kon vertellen aan om

nis kant en klaar op een hoekje op de tafel.

uitleg te vragen. Hij genoot vooral van de ant-

16

woorden vanuit het Hebreeuws. Wie zijn Bijbel

Op 11 januari 2013, de dag van zijn overlijden, sprak

zag, begreep meteen dat die intensief gebruikt

hij nog een aantal vrienden. Zij merkten niets

werd. Hij stond vol onderstrepingen en aanteke-

bijzonders want aan zijn vermoeide, matte stem

ningen. Ook voor mensen die bij hem op bezoek

waren ze allemaal gewend. Laat in de avond ging

kwamen was al snel duidelijk waar Arnolds leven

bij hen de telefoon en het nummer van Arnold

om draaide. De wanden van zijn kamers hingen vol

lichtte op. Wat zou er zijn dat hij zo laat belde? Het

met keurig ingelijste Bijbelteksten.

overviel iedereen toen er gezegd werd: Arnold is er

wycliffe magazine


‘Ik weet uit de Bijbel dat God al mijn zonden vergeven heeft op grond van het werk van de Heer Jezus aan het kruis. Ik vind het een grote eer en ook een feest om Hem persoonlijk te mogen kennen.‘ arnold blok

niet meer. Hij is heengegaan naar zijn Heer op Wie hij

De laatste woorden aan het graf maken altijd diepe

vertrouwde.

indruk. Zijn vrienden wisten dat het Arnolds wens was

Arnolds Bijbel

dat er ook bij zijn graf ruimte was om van de Heer te getuigen. Het was dan ook een heel bijzonder moment

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren. Arnolds

toen Rebecca, de 17-jarige dochter van zijn broer

jongere broer zou uit het buitenland overkomen om zijn

Ronald, de Bijbel van Arnold aannam. Ze was diep

begrafenis bij te wonen. Arnold wist dat zijn broer

ontroerd en haar reactie, waarin ze aangaf van plan te

Ronald niet zo thuis was in de Bijbel. Door de grote

zijn om er vaak in te zullen gaan lezen, verraste de

afstand was het er nooit van gekomen om van hart tot

andere aanwezigen. Zo wordt het Woord gezaaid. Een

hart met elkaar over het geloof te spreken. Kort voor de

Bijbel vol met aantekeningen die het leven bepaalde van

uitvaartdienst werd besloten om Arnolds Bijbel aan zijn

hun broer en oom. Juist die aantekeningen maakte deze

broer Ronald te geven.

Bijbel uniek, een bijzondere nalatenschap.

«

Vision 2025

Meer informatie

Wycliffe Bijbelvertalers heeft een eenvoudige maar

Heeft u ideeën over uw nalatenschap of heeft u vragen?

ambitieuze visie: in 2025 moet er in iedere taal waarin

Bel of mail voor meer informatie of een persoonlijk

dat nog nodig is een goedlopend Bijbelvertaalproject

gesprek met Bram van Grootheest. T 0343 517 444 of

zijn gestart. In 1.919 talen is dat nog nodig, een enorme

06 - 335 018 70, of E bram_vangrootheest@wycliffe.org.

uitdaging. Met uw nalatenschap maakt u het mogelijk

U kunt ook kijken op www.wycliffe.nl/geven.

om deze visie te realiseren.

wycliffe magazine

17


FOTOREPORTAGE

Feest in de Stille Oceaan REISDAGBOEK VAN NICO DAAMS

18

wycliffe magazine


Begin februari 2014: de Nukumanu mensen kregen het Nieuwe Testament in hun eigen taal! De officiële presentatie van het Nukumanu Nieuwe Testament vindt plaats op de Nukumanu atol, 300 mijl* varen van de provinciehoofdstad. Omdat het eiland zo afgelegen ligt, was het nog even spannend of de Nieuwe Testamenten en de gasten op tijd zouden arriveren… * 1 zeemijl is ongeveer 1,8 kilometer

Het schip van de regering blijkt pas na de datum van de presentatie naar Nukumanu te Dit ben ik (Nico) samen met Edmond Teppuri. We

gaan. We besluiten daarom met een gehuurde boot naar het eiland te varen. De

poseren samen in traditionele Nukumanu-uitdossing.

bemanningsleden raadplegen een GPS-apparaatje om de juiste koers te bepalen.

Edmond heeft tien jaar lang en grotendeels alleen heel

Verder zijn aan boord: drie gasten voor de feestelijkheden, waaronder ikzelf, een

hard gewerkt aan de vertaling van het Nieuwe

eilandbewoner en zoveel Nieuwe Testamenten als er nog bij pasten.

Testament in zijn moedertaal. Ik hielp hem om de vertaalde teksten te controleren en te verbeteren. Ik vind het fantastisch om nu bij de presentatie aanwezig te mogen zijn.

Dit is onze veiligheidsuitrusting voor de reis naar Nukumanu. 500 kilometer over open zee. Toch wel een beetje spannend in zo’n kleine boot. Onze reis per boot naar Nukumanu zal, met een tussenstop halverwege, twee dagen van ieder zo’n tien uur duren.

We varen nu richting de opkomende zon. Nog ruim 400 kilometer te gaan.

wycliffe magazine

19


Eindelijk, we zijn bij Nukumanu! Er wacht ons een warm welkom op het strand. De eilandbewoners staan al te wachten op hun Nieuwe Testamenten, en op de gasten natuurlijk. De vrouwen midden op de foto hebben zich ingesmeerd met geelwortel zoals gebruikelijk is bij feestelijkheden.

De draagbaar met de Nieuwe Testamenten komt aan bij de kerk. De meeste mensen

Edmond mag als eerste de Evangelie-lezing

op dit eiland gaan naar een Anglicaanse gemeente. In deze kerk is de lange kledij

doen uit het Nieuwe Testament in het Nuku-

gebruikelijk voor de priester en zijn assistenten.

manu. De man die het boek voor hem vasthoudt, was betrokken bij het begin van het vertaalwerk.

20

wycliffe magazine


COLUMN

Liefde zonder kookkunsten Tijdens het controleren van een Bijbelvertaling ontdekte mijn collega Lee dat er twee woorden voor ‘liefde’ zijn in de Hdi-taal in Kameroen: ‘dvi’ en ‘dvu’. Om te bepalen wat het verschil is stelde hij de vertalers een vraag: “Kun je je vrouw ‘dvi’?” “Dat kan” antwoorden ze, “maar het ligt er wel aan wat de vrouw doet. Als ze trouw is en goed voor je zorgt, dan is ‘dvi’ het juiste woord voor liefde.” “Kun je je vrouw ‘dvu’?”, vroeg Lee. Daar moeten de vertalers hartelijk om lachen. “Natuurlijk niet! Dat zou nooit gebeuren. Dat zou betekenen dat je haar nog steeds zou liefhebben als ze geen water haalt of niet Hier zie je de vertegenwoordigers van de bevolking op het eiland. Zowel religieuze leiders van de verschillende kerken als leiders van de gemeenschap op Nukumanu. Ze krijgen allemaal officieel een exemplaar van het Nieuwe Testament uitgereikt.

voor je kookt! Nee, het woord ‘liefde’ dat je gebruikt om je relatie met je vrouw te beschrijven moet ‘dvi’ zijn. Dat betekent: liefhebben onder bepaalde voorwaarden.” Lee dacht aan Johannes 3:16 en vroeg de vertalers: “Kan God ‘dvu’ mensen?” Het werd heel stil. Na een paar minuten begonnen de tranen over hun wangen te lopen. “Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat God van ons houdt en van ons blijft houden terwijl wij zijn liefde blijven weigeren. Zelfs al zouden we meer zondigen dan andere mensen.” De vertalers waren diep onder de indruk van deze ontdekking. Lee ging verder naar Efeze 5 vers 25 waar staat: “Mannen ‘dvu’ je eigen vrouw, zoals ook Christus ‘dvu’ de gemeente en Zich voor haar heeft overgegeven.” De vertalers werden weer heel stil… Het was prachtig om te

Onderdeel van de presentatie zijn feestelijke optredens van allerlei dans- en muziekgroepen. De jeugd uit de verschillende kerken staat klaar om samen hun dans uit te voeren.

ontdekken dat God hen onvoorwaardelijk liefheeft. Maar zouden zij hun vrouwen ook onvoorwaardelijk lief moeten hebben? Ze praatten erover en raakten ervan doordrongen dat

Even uitrusten. Het

hun liefde echt onvoorwaardelijk moet zijn. Ook als ze

was een vermoeiende

even niet tevreden zijn over hun vrouw. Dat is heel an-

maar prachtige dag

ders dan wat ze voorheen deden. Maar nu ze weten dat

voor Edmond. Hij is nu

God hen zo liefheeft

begonnen met een

kunnen

opleiding tot vertaal-

hun vrouwen ook on-

consulent. Ook

voorwaardelijk

begeleidt hij een klein

liefhebben. Niet langer

team dat begonnen is

gaat de liefde voor hun

met het vertalen van

vrouw door de maag.

de

mannen gaan

het Oude Testament in zijn moedertaal. Ik bid

Agatha van Ginkel

voor hem om nieuwe kracht. Bidt u mee?

«

wycliffe magazine

21


IN DE PRAKTIJK

Hoe ‘leest’ een ongeletterde?

HET VERTELLEN VAN VERHALEN IS EEUWENLANG DÉ MANIER GEWEEST OM INFORMATIE OVER TE DRAGEN

God maakte in de geschiedenis steeds abstracte begrippen duidelijk door concrete handelingen. Op dezelfde manier delen Bijbelverhalenvertellers over de hele wereld het Evangelie. Niet door te preken, maar door Bijbelverhalen te vertellen.

u zegt dat het houtblok er niet bij hoort omdat dat geen gereedschap is, denkt u alweer in abstracte categorieën. Iemand die niet kan lezen, denkt: met de bijl hak Wat ziet u in de bovenstaande plaatjes?

ik het hout, met de zaag kan ik het in

Nou, dat is makkelijk zult u zeggen. Een

planken zagen, met de hamer sla ik er

cirkel, een vierkant en een driehoek.

spijkers in… Alles hoort erbij!

Met dit antwoord verraadt u dat u naar school bent geweest. U heeft geleerd

Kriebels

om in abstracte categorieën te denken.

Als je leert lezen, leer je eigenlijk om

Iemand die nooit naar school is geweest

abstract te denken. Doordat je beteke-

of niet of weinig kan lezen, zal in

nis leert geven aan streepjes, krulletjes

bovenstaande vormen een concreet

en puntjes op papier, maken je herse-

voorwerp herkennen: bijvoorbeeld een

nen een sprong van het concrete naar

wiel, een raam en een tent.

het abstracte. Een paar kriebels op papier hebben opeens een enorme betekenis.

Geletterd vs. ongeletterd Deze hersensprong heeft nog veel meer

22

wycliffe magazine

Welke van de vier bovenstaande voor-

gevolgen. Er zijn heel duidelijke verschillen

werpen past niet in het rijtje? Wanneer

tussen culturen waar de mensen


voornamelijk geletterd zijn, en die waar

vertalen van de Bijbel? Absoluut niet! De

mensen ongeletterd zijn. Voorbeelden

vertaling van de Bijbel in de taal van het

daarvan ziet u in onderstaande overzicht.

hart blijft even belangrijk. Het navertellen van Bijbelverhalen loopt vaak uit op

Veranderende werkwijze

“Preken, argumenteren, boeken: het spreekt vooral geletterden aan.”

het vertalen van de Bijbel. De Bijbelver-

De laatste decennia groeide het besef

halen wekten bij toehoorders het

bij zendingsorganisaties dat Westerse

verlangen op om zelf te leren lezen en

traditionele methodes om het evangelie

toegang te krijgen tot het hele boek.

te vertellen gebaseerd zijn op wat

Vertalingen zijn bovendien een goede

geletterde mensen aanspreekt: preken,

basis voor andere media, bijvoorbeeld

argumenteren, boeken. Als je deze

voor films en audio-opnames.

manieren gebruikt bij ongeletterde langs hen heen. Voorbeelden van

Het leren vertellen van een Bijbelver-

manieren waarop het evangelie wel

haal is nog een hele kunst. Er zijn dan

goed aan hen over te brengen zijn: het

ook speciale workshops voor. Tijdens

vertellen van Bijbelverhalen, het zingen

deze workshops zijn Bijbelverhalenver-

van liederen, de inzet van tekeningen

tellers in spé een hele dag met één

en persoonlijke getuigenissen. Veel

verhaal bezig. Ze luisteren naar het

zendingsorganisaties, waaronder

verhaal uit de Bijbel, maken er tekenin-

Wycliffe, passen daarom hun werkwijze

gen over, beelden het uit, zingen erover.

aan de doelgroep aan.

Samen praten ze over de emoties die in het verhaal aan de orde komen. Ze leven zich in de hoofdpersonen in en

Het vertellen van verhalen is eeuwen-

leren over de achtergrond van de

lang de manier geweest om informatie

gebeurtenissen. Na een uitgebreide

over te dragen. Voor ongeletterde

bespreking gaan de vertellers-in-oplei-

mensen zijn verhalen daarom een

ding in kleine groepjes de geschiedenis

goede manier om kennis te maken met

vertellen in hun eigen taal. Na veel

Gods Woord. Stopt Wycliffe nu met het

oefenen en schaven komen ze dan weer

Geletterd

Voorkeur voor herhaling, vaste

Voorkeur voor nieuwe onver-

patronen, hetzelfde zijn als

wachte dingen: creativiteit,

anderen.

anders zijn dan anderen.

Gericht op tradities en het

Gericht op de toekomst (“het zal

verleden (“vroeger was het

steeds beter worden”).

oefenen nog meer en maken dan een opname van het verhaal. Hierna maakt iemand er een vertaling van zodat de verstaan. De trainers typen deze

Bijbelverhalen

Ongeletterd

de hele groep. Ze krijgen commentaar,

trainers van de workshop het kunnen

mensen gaat het evangelie volkomen

Geen Bijbels meer?

bij elkaar en vertellen het verhaal aan

vertaling uit, en controleren of het verhaal Bijbels accuraat is: zijn er geen dingen bij verzonnen of verkeerde accenten gelegd? De Bijbelverhalenvertellerconsulent kijkt het verhaal nu nog een keer na. Daarna gaan de vertellers op pad om het verhaal een paar weken lang in hun eigen woongebied te vertellen. Na die periode kijken ze nog een keer kritisch naar het vertelde verhaal: Wat voor reacties gaven de mensen? Was er iets onduidelijk? Kwam het verhaal over? Als het Bijbelverhaal uitgeprobeerd en verbeterd is, wordt het onderdeel van het verhalenpakket voor de taalgroep.

«

beter”). De groep staat centraal.

Het individu staat centraal.

Voorkeur voor ritme.

Voorkeur voor melodie.

Kennis wordt overgebracht door

Kennis wordt overgebracht door

verhalen, dans en muziek,

betogen en logische argumenten,

spreuken en gedichten.

lijsten, grafieken, stappenplannen.

Leren door naar voorbeelden te

Leren door instructies te lezen.

HET VERTELLEN VAN EEN BIJBELVERHAAL IS EEN KUNST

kijken.

wycliffe magazine

23


PRIKBORD

LOKAAL

MEDIA

Zutphen leest de hele Bijbel

Samen geloven Samen met je gezin het geloof delen lijkt in deze drukke tijd steeds lastiger te worden. Daarom ontwikkelde de EO de app ‘Samen Geloven’. Een aantrekkelijke Bijbel app voor een dagelijks gezinsmoment rondom de bijbel. De app werkt op de iPad/iPad mini en Android tablets met minimale schermgrootte van 7 inch en is gratis uit te proberen. www.eo-acties.nl/bijbel-app

Onder het motto ‘Verfris je leven, lees het Woord’ vond in februari in Zutphen een Bijbelmarathon plaats. In één week werd de hele Bijbel gelezen. De marathon was een initiatief van de kerken in Zutphen. Een van de doelen van het evenement is interesse wekken om vaker in de Bijbel te lezen. Meer informatie over de marathon is te vinden op: www.facebook. com/BijbelmarathonZutphen foto: elianne bordeaux / bron: www.geloveninzutphen.nl/bijbelmarathon

NIEUWS

Bijbel redt leven buschauffeur Een buschauffeur in het Amerikaanse Dayton, Ohio heeft zijn leven te danken aan een Bijbel die hij in zijn borstzak droeg. De 49-jarige Rickey Waggoner kreeg pech met zijn bus en zette het voertuig langs de kant van de weg. Daar werd hij overvallen door drie mannen die drie kogels op hem afvuurden en hem ook nog eens met een mes staken. Wonder boven wonder werden twee van de drie kogels tegenge-

Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Jesaja 55:2b

24

wycliffe magazine

houden door de Bijbel, die hij in zijn borstzak droeg. De derde kogel raakte de man in zijn been. De daders zijn voortvluchtig, Waggoner is herstellende in het ziekenhuis. bron: www.ad.nl


WAT BIEDT

WYCLIFFE

YOU?

Speciaal voor jongeren van 11-16 jaar heeft Wycliffe Bijbelvertalers interactief clubmateriaal ontwikkeld. Het jongerenmateriaal brengt de impact van het wereldwijde Bijbelvertaalwerk onder de aandacht. Jeugd- en clubleiders kunnen hiermee op een interactieve manier aan de slag. In het pakket zitten onder andere Bijbelstudies, spellen en een actie-idee om geld in te zamelen voor het Bijbelvertaalwerk. Dit kant-en-klare pakket bevat:

• meer dan 70 pagina’s actiemateriaal • spellen, gespreksvormen en Bijbelstudies • koppelingen naar online materiaal • suggesties voor een themadienst

Vraag het Wycliffe You-clubmateriaal gratis aan via you@wycliffe.nl

Kijk voor meer informatie op: www.wycliffe.nl/you

Wycliffe You is het jongerenprogramma van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland www.wycliffe.nl/you

www.facebook.com/WycliffeYou

www.youtube.com/user/wycliffeNL wycliffe magazine

25


BIJBELTEKST

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8:36

De tekst van

Astrid Ingwersen “In de winter ben ik nog weleens somber. Als de dagen kort zijn en het zo donker is, dan mis ik de zon heel erg. Dat hebben veel mensen in Nederland natuurlijk ook, maar ik heb 13 jaar in Indië gewoond, dus bij mij komt het daardoor. Als dan de zon weer gaat schijnen en het licht hier de kamer instroomt, geniet ik daar enorm van. Die twee uitersten heb ik gewoon in me.” Aan het woord is Astrid Ingwersen. In haar zonnige woonkamer vertelt ze het verhaal achter ‘haar Bijbeltekst’.

26

wycliffe magazine


“Ik werd in Indonesië geboren in 1939. Als klein kind zat ik met mijn moeder en oudere broer en zus in een jappenkamp. Mijn vader verbleef in een apart mannenkamp. Toen

Adopteer een bijbeltekst DEEL HET WOORD

ik hem na de bevrijding weer zag, zei ik “Dag, meneer”. Iemand vertelde me later dat in een oorlog de jongste kinderen het meeste lijden, omdat ze niet kunnen begrijpen wat er gebeurt. Ik zag bijvoorbeeld hoe mijn moeder door de jappen werd geslagen. Het gevolg was een diepgewortelde angst.”

Erkenning

Via Wycliffe kun je een Bijbeltekst adopteren die bijzonder voor je is. Daarmee maak je de vertaling van een Bijbeltekst in een andere taal mogelijk. Deze mensen gingen u voor…

“Toen ik volwassen werd, was ik er niet meer mee bezig. Dat dacht ik tenminste. Mensen om me heen probeerden

Robin van der Maaten

me weleens over te halen om me te laten erkennen als

Want het Woord van God is levend

oorlogsslachtoffer. Zij zagen wel dat ik die periode nog niet

en krachtig en scherper dan enig

achter me had gelaten. Oorlogsslachtoffer? Ik vond het

tweesnijdend zwaard, en het dringt

maar onzin. Het ging toch goed met me? Ik was getrouwd,

door tot op de scheiding van ziel en

had kinderen en had een leuke baan als fysiotherapeut.

geest, van gewrichten en merg, en

Uiteindelijk heb ik het toch gedaan.”

het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

“Als jong kind afgewezen worden, raakt een mens heel

Hebreeën 4:12

diep. Ik ben daarom nog steeds heel gevoelig voor het lijden en de eenzaamheid van anderen. Om die reden voel

Ik ervaar en heb ervaren dat het Woord van God levend

ik me bijvoorbeeld sterk verbonden met het Joodse volk. Ik

en krachtig is. Daarmee heeft het meer betekenis dan

ben vaak in Israël geweest en heb er ook een jaar gewerkt.

welk ander boek dan ook. Dit boek gun ik iedereen!

Toen ik terug was in Nederland kwam ik in contact met een creatief therapeute die gespecialiseerd was in het werken met kinderen uit jappenkampen. Zij raadde me aan om te gaan tekenen om mijn ervaringen te verwerken. Ze had gelijk. Mijn verdriet over de angstige periode in mijn kindertijd kwam naar voren in wat ik tekende. Het zat er dus nog wel degelijk.”

Vrij “Ik vertelde mijn verhaal aan een zendelinge uit Indonesië. Ze bracht mijn verleden in gebed en verbrak alle nare herinneringen in de naam van Jezus. Toen kwam de tekst uit Johannes 8:36 naar boven: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Je kunt je voorstellen

Joanne de Vries Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad. Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Jesaja 43:4 Deze tekst heeft mij door een moeilijke periode gesleept en verwoordt voor mij perfect de enorme liefde die God voor ons voelt!

dat juist deze tekst mij bijzonder aansprak. Toen ik dus een Bijbeltekst mocht uitkiezen om te adopteren, dacht ik

Ruth den Hertog

meteen aan dit vers.”

Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertie-

“Ik ken Wycliffe via Piet Koen (de eerste directeur van

renheid zal van u niet wijken en het

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland, red.). Zijn enthousiasme

verbond van Mijn vrede zal niet

over het Bijbelvertaalwerk werkt erg aanstekelijk. Als ik

wankelen, zegt de HEERE, uw

door het adopteren van ‘mijn Bijbeltekst’ het Bijbelvertaal-

Ontfermer.

werk kan steunen, is dat toch prachtig!”

Jesaja 54:10

Meer weten over het adopteren van een Bijbeltekst?

Binnenkort gaan mijn vriend en ik trouwen. Dit is onze

Kijk op www.adopteereenbijbeltekst.nl

elkaar lief te hebben. Wat er ook gebeurt.

trouwtekst. Gods trouw en liefde is een vaste belofte die wij hebben aangenomen en als voorbeeld nemen om

wycliffe magazine

27


BIDDEN

5x

meebidden Bidt u voor het Bijbelvertaalwerk? We moedigen u aan om dat te blijven doen. Het is heel waardevol voor het Bijbelvertaalwerk en voor onze veldmedewerkers.

1

Gebedskalender In de maandelijkse gebedskalender leest u voor iedere dag een gebedspunt met betrekking tot het Bijbelvertaalwerk. Wycliffe stuurt hem u graag gratis toe. Vraag gerust eens extra exemplaren

Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

4

Gerwin en Petra Petersen, Papoea-Nieuw-Guinea

2

voor hen bidden. Een groot aantal veldmedewerkers houdt ook een weblog bij

3

Via de wereldkaart op www.wycliffe.nl kunt u de

achtergrondinformatie vindt u op www.wycliffe.nl/bidden

persoonlijke pagina’s van

Buurtbidden

veldmedewerkers bekijken.

Door samen te bidden kun

Hier vindt u ook een

je elkaar bemoedigen en

verwijzing naar een weblog

versterken. Dat is het idee achter ‘Bidden in de buurt’. Inmiddels bidden er in verschillende regio’s gebedspartners met buurt voor het Bijbel-

Actuele gebedspunten met

een e-mail of papieren brief

zodat u kunt meeleven.

bidders uit hun eigen

Website

kers versturen regelmatig

daarvan kunt u heel gericht

gemeente of op de Bijbelkring.

“Zonder een biddende achterban zouden wij niet durven gaan.”

Bijna al onze veldmedewer-

over hun werk. Aan de hand

Mattheüs 18:20

aan om uit te delen in uw

Nieuwsbrief

vertaalwerk. Iets voor u? Opgeven kan door middel van de antwoordkaart in het midden van dit magazine.

of website als ze die hebben.

5

Thuisfrontcomités Wycliffe organiseert graag voor uw tfc een gebedsworkshop op locatie. Het doel is om samen na te denken hoe je de achterban kunt stimuleren om betrokken te zijn in gebed. Interesse? Neem contact op via gebed@ wycliffe.nl.

28

wycliffe magazine


SCHENKEN

Belastingvrij geven nu nog

eenvoudiger Als u het belangrijk vindt dat het Bijbelvertaalwerk in de komende jaren ook doorgaat, dan is periodiek schenken een heel aantrekkelijke manier van geven. Vanaf 1 januari van dit jaar kunt u zo’n schenking regelen zonder tussenkomst van een notaris. U hoeft alleen maar een schenkingsformulier in te vullen. Hiermee regelt u snel en helemaal gratis dat uw gift in zijn geheel aftrekbaar is van de belastingen. En u steunt het Bijbelvertaalwerk structureel!

Wat houdt een periodieke schenking in? • Voor reguliere giften hanteert de Belastingdienst een drempel (1% van uw inkomen) en bovengrens (10% van uw

Wat kunnen we met uw bijdrage? Het vertalen van één Bijbelvers kost gemiddeld € 15,-. Hierin zijn alle kosten inbegrepen, inclusief het op schrift zetten van de taal. Met uw steun maakt u het mogelijk dat miljoenen mensen, die de Bijbel nu nog niet in hun eigen taal kunnen lezen, toegang krijgen tot Gods Woord!

inkomen) voor de aftrek. Bij periodieke schenkingen vervallen deze grenzen is echt iedere euro belastingaftrekbaar. • Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het belastingvoordeel variëren van 33,4% tot 52% van het schenkingsbedrag per jaar. • Voorwaarde van een schenking is wel dat u minimaal vijf jaar lang een zelfde bijdrage schenkt.

Meer weten? Meer weten over deze eenvoudige en aantrekkelijke manier van geven? Bel ons op 0343 - 51 74 44 of kijk op www.wycliffe.nl/geven. Via deze pagina kunt u ook het formulier downloaden waarmee u een schenking direct kunt regelen.

ANBI Omdat wij door de Belastingdienst zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn al uw giften aftrekbaar. Ons RSIN Nummer is: 8048.55.110

wycliffe magazine

29


KIDS

10

Zoek de 30

wycliffe magazine

verschillen


kleurwedstrijd! Kleuren is leuk! Deze kleurplaat is daarom voor kinderen van alle leeftijden. Kies een van de platen uit (of kleur ze allebei) en stuur je kunstwerk naar: Wycliffe Bijbelvertalers, Kleurplaatjury, Postbus 150, 3970 AD Driebergen. Vergeet niet om je naam, adres en leeftijd te vermelden. Dan maak je namelijk kans op een mooi kleurboek! NB: De jury kijkt naar twee leeftijdscategorieĂŤn: boven de 12 jaar en onder de 12 jaar. wycliffe magazine

31


WAT VOOR VELDMEDEWERKER BENT U?

DOE DE TEST! Stelt u zich het volgende voor en beantwoord daarna de vragen: U bent via Wycliffe Bijbelvertalers uitgezonden naar een ontwikkelingsland. U werkt daar als vertaalconsulent en woont samen met uw gezin (drie kinderen van 11, 7 en 4 jaar) op het platteland. De bevolking bestaat voor het grootste deel uit landarbeiders zonder eigen grond. Ze proberen de kost te verdienen door het land van rijke grondeigenaren te bewerken.

1

Ik woon zelf in een:

5

Onze berg wasgoed: a. Wassen we zelf met de hand

a. Leuk stenen huis in een kleine stad

b. Wordt gedaan door het meisje dat we in dienst

b. Traditioneel huisje in het dorp met muren

namen bij de vorige vraag

van klei en een rieten dak

c. Gaat in onze Miele wasmachine

c. Huis zoals een grootgrondbezitter dat heeft

d. Laten we doen door een plaatselijke wasbaas

d. Huis in de stad en heb er ook een in een dorp

2

Ik kies als vervoersmiddel:

6

In de periode met extreme hitte: a. Doe ik heel rustig aan net als de lokale bevolking

a. Een tweedehands jeep

b. Vertrek ik voor een paar maanden naar een

b. Een nieuwe motorfiets

zendingspost in de bergen

c. Een kleine auto

c. Investeer ik in airconditioning zodat ik gewoon kan

d. Plaatselijk vervoer

doorwerken en goed slaap

3

Ik heb de volgende voorzieningen nodig: (meerdere antwoorden mogelijk)

7

Ik eet: a. Voedsel dat zo goed mogelijk is en ook wat

a. Elektriciteit

geïmporteerde westerse producten

b. Gasfornuis

b. Rijst, ongezuurd brood en groente en één keer per

c. Stromend water

maand vlees

d. Toilet

c. Een beetje westers en een beetje voedsel uit het dorp

e. Ventilatoren f. Koelkast g. Tenminste vier leefruimtes

4

8 

Ons oudste kind gaat straks:

a. Naar een internaat in Nederland Ik regel het huishouden:

b. Naar een plaatselijke school

a. Helemaal zelf

c. Naar een internationale school voor zendingskinderen

b. Door een meisje voor de huishouding in dienst te nemen

d. Nergens heen want we geven zelf les

c. Door een kok in dienst te nemen voor de inkopen, het koken en de afwas

Alles ingevuld? Dat viel nog niet mee hè? Wilt u weten of u geschikt bent als veldmedewerker? Ga naar www.wycliffe.nl/test om uw score op te tellen en de uitslag te bekijken.

Volken en Talen 2014  

Volken & Talen is een jaarlijkse uitgave van Wycliffe Bijbelvertalers. Wycliffe geeft door een unieke combinatie van Bijbelvertalen, alfabet...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you