Page 1


Jaarverslag 2013 (incl. verkorte Jaarrekening 2013)

Bestandsnaam: G:\Jaarverslag\Jaarverslag Wycliffe Bijbelvertalers Nederland 2012 versie 0.92.docx Laatst opgeslagen: 8-5-2014 10:47


Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland (WBN) Postbus 150 3970 AD Driebergen Bezoekadres: Hoofdstraat 55, Driebergen telefoon: 0343 - 517444 e-mail: info@wycliffe.nl website: www.wycliffe.nl IBAN: NL 44 RABO 0145288676 WBN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder KvK-nr.:40482863 en Vestigingsnr.: 000008410771 WBN is houder van het keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en –besteding van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) WBN is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) WBN is lid van de Evangelische Zendingsalliantie (Stichting EA-EZA) en de Nederlandse Zendingsraad (NZR) Alle geciteerde Bijbelteksten uit het jaarverslag komen uit de Herziene Statenvertaling.

Foto voorpagina: De Polynesische Rose Henry, lid van het Nukuoro Bijbelvertaalteam, controleert de vertaling van de Bijbel. Hiernaast ziet u haar met de andere leden van het vertaalteam.

4


Inhoudsopgave

Voorwoord ...............................................................................................................7 1 De Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland .......................................................8 1.1 Plaatsbepaling en werkwijze .............................................................................8 1.2 Doelstelling en strategie ...................................................................................9 1.3 Samenstelling en verantwoordelijkheden directie en bestuur .............................. 12 2 Activiteiten in 2013 .............................................................................................. 15 2.1 Nederlandse veldmedewerkers ........................................................................ 15 2.2 Projecten ..................................................................................................... 19 2.3 Kantoor WBN ................................................................................................ 27 3 Beleid................................................................................................................. 35 3.1 Kengetallen .................................................................................................. 35 3.2 Beleid kosten en methoden fondsenwerving ..................................................... 35 3.3 Beleid reserves en fondsen ............................................................................. 35 3.4 Beleggingsbeleid ........................................................................................... 35 3.5 Vrijwilligersbeleid .......................................................................................... 35 3.6 Communicatiebeleid ...................................................................................... 36 3.7 Beleid voor 2014 ........................................................................................... 36 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 .............................................................................. 37 Balans per 31 december (na resultaatbestemming)................................................. 37 Staat van baten en lasten .................................................................................... 39 Resultaatbestemming .......................................................................................... 40 Overzicht lastenverdeling ..................................................................................... 41 Kasstroomoverzicht............................................................................................. 42 Controleverklaring With Accountants ......................................................................... 43 Bijlage 1: Verantwoordingsverklaring WBN ................................................................ 44 Bijlage 2: Bestuurssamenstelling per 31 december 2013 ............................................. 49 Bijlage 3: Staf en vrijwilligers kantoor ....................................................................... 50 Bijlage 4: Partnerorganisaties .................................................................................. 51

5


6


Voorwoord “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” Deze prachtige woorden van Jezus uit Mattheüs 6:33, gebruiken we ook in samenzang. In dit jaarverslag leest u hoe mensen samen investeren in Gods Koninkrijk. Ze zien dit werken in het Koninkrijk als een voorrecht dat ze via Wycliffe mogen doen. Mensen werken mee door gebed, door giften, door als veldwerker te gaan, of door als vrijwilliger of kantoormedewerker de veldwerkers te ondersteunen. Hun taken zijn verschillend maar hun passie dezelfde. Ze delen het geloof dat Gods woord onmisbaar is op onze levensweg. Daarom werken ze samen om de Bijbel voor mensen van alle volken en talen beschikbaar te maken in de taal van hun hart. Ondanks dat ik de Bijbel al jaren lees, blijven de woorden en daden van Jezus mij steeds opnieuw boeien en inspireren. Er is geen betere manier dan kijken naar Jezus om een goed beeld van God te krijgen. Het lezen van Gods Woord is als een venster om Hem te zien. Misschien is dat wel hoe wij God het beste ten volle kunnen kennen, zo min mogelijk beïnvloed door andere mensen en culturen. Wycliffe Bijbelvertalers vindt het belangrijk om haar werk zo goed mogelijk te doen. Daarom doet Wycliffe behalve het Bijbelvertaalwerk ook taalanalyse, onderzoek en zet zich in voor alfabetisering en moedertaalonderwijs. Tegelijkertijd verandert er heel veel in onze wereld. Wycliffe werkt steeds meer samen met andere organisaties en steeds vaker doen lokale mensen zelf het werk. Ook kijkt Wycliffe kritischer naar wat ze doet, naar wat het kost en waar zorgvuldiger met haar middelen kan worden omgegaan. Dat culturen hier verschillend tegenaan kijken, maakt het nog gecompliceerder. Tel daar nog de maatschappelijke onrust in veel landen bij en u krijgt een idee van de problematiek waar Wycliffe en haar medewerkers mee te maken hebben. Waarom gaat Wycliffe toch door met haar werk? Omdat wij mogen geloven dat het uiteindelijk Gods werk is. We mogen op Hem vertrouwen. God is groter dan wij, Hij gaat wegen die wij niet kunnen bedenken en Hij zal voorzien waar wij tekortschieten. Ik raad u aan met deze ogen dit jaarverslag te lezen. Karel van der Mast Voorzitter bestuur Wycliffe Bijbelvertalers Nederland

7


JAARVERSLAG 2013 1 De Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland Wycliffe Bijbelvertalers Nederland (WBN) heeft als visie dat ieder mens op deze wereld in zijn eigen taal toegang moet hebben tot de Bijbel, Gods Woord. WBN geeft hiermee invulling aan de zendingsopdracht om het Evangelie aan alle mensen bekend te maken. Zonder Bijbel geen geloof, geen verandering van levens, geen geloofsgroei. Het vertalen van de Bijbel, in veel gevallen in nog niet op schrift gestelde minderheidstalen (minder dan 1 miljoen sprekers), is de kern van het werk van WBN. Hiermee verbonden activiteiten zijn taalonderzoek, alfabetiseringswerk en Bijbelgebruik. WBN werft mensen en fondsen voor Bijbelvertalings- en alfabetiseringsprojecten. WBN ziet zichzelf als een bemiddelingsorganisatie tussen de kerkelijke gemeenten in Nederland en haar partners in het veld, van wie SIL International een van de belangrijkste is. WBN heeft verder als doel Nederlandse christenen en hun plaatselijke gemeenten actief te betrekken bij de visie en het werk in het buitenland. Naast de werving van mensen en fondsen motiveert WBN Nederlandse christenen om het Bijbelvertaalwerk door gebed te ondersteunen. 1.1 Plaatsbepaling en werkwijze WBN is een vereniging. Veldmedewerkers die worden uitgezonden op basis van een vriendenkring en bestuursleden vormen de leden van de vereniging. De volgende categorieën kunnen worden onderscheiden: •

Vertalers/taalkundigen

Consulenten

Taalonderzoekers

Alfabetiseringswerkers

Ondersteuningswerkers

Gepensioneerde veldmedewerkers

Bestuursleden

WBN kent naast reguliere leden ook zogeheten geassocieerde leden. Het geassocieerd lidmaatschap staat open voor mensen die een bijzondere betrokkenheid hebben bij het werk van de organisatie. Geassocieerde leden hebben spreek- en adviesrecht op de algemene ledenvergadering. Ze hebben geen stemrecht, maar kunnen wel namens een lid stemmen. In overeenstemming met het bemiddelende karakter van WBN vertegenwoordigen haar leden vrijwel het gehele spectrum van protestants Nederland. Door de specifieke gerichtheid op de Bijbel kan deze verscheidenheid binnen WBN zich harmonieus manifesteren.

8


Kantoor Het kantoor van WBN bestaat uit een vaste kantoorstaf en een aantal vrijwilligers. Met elkaar dragen zij zorg voor publiciteit en voorlichting naar de (potentiële) achterban, werving, selectie en begeleiding-op-afstand van veldmedewerkers, financiële administratie, het beschikbaar stellen van middelen voor ondersteuning van projecten en verspreiding van gebedsonderwerpen over het wereldwijde Bijbelvertaal- en alfabetiseringswerk. Thuisfrontcomités Veldmedewerkers zijn niet in dienst van WBN. Zij worden in principe uitgezonden door een kerkelijke gemeente. Hun ondersteuning in de vorm van gebed en financiële middelen komt veelal van mensen die zich bij hun werk betrokken voelen. Vrijwel alle veldmedewerkers krijgen bij de opbouw en het in stand houden van een achterban hulp van hun thuisfrontcomité. Dit thuisfrontcomité is meestal binnen hun kerk of gemeente opgezet. WBN en Wycliffe Global Alliance WBN is een van de vele nationale Wycliffe-organisaties die mensen, fondsen en gebedssteun werft voor het wereldwijde Bijbelvertaal- en alfabetiseringswerk, dat wordt uitgevoerd door haar partners in het buitenland. Die partners zijn SIL International en een aantal nationale Bijbelvertaal- en alfabetiseringsorganisaties in Afrika, Azië, Australië en de Pacific. SIL International is de grootste partner en 80% van onze veldmedewerkers werkt voor SIL veldkantoren. Wycliffe voert zelf geen projecten uit maar ondersteunt projecten van partners als SIL International. Deze partners werken in 1705 projecten. WBN is een zelfstandige organisatie. Zij maakt deel uit van een netwerk van een groot aantal Wycliffe-organisaties dat zich verenigd heeft onder de ‘paraplu’ van Wycliffe Global Alliance. In financiële termen wordt dit tot uitdrukking gebracht door een afdracht van 1,35% op binnenkomende giften aan Wycliffe Global Alliance. Minimaal eenmaal per twee jaar vindt er een een internationale conferentie plaats. In 2013 was het de Europese conferentie die werd gehouden in Bratislava. De directeur en twee bestuursleden namen hieraan deel. 1.2 Doelstelling en strategie Het belangrijkste doel dat WBN nastreeft is dat alle mensen toegang krijgen tot Gods Woord in de taal die, volgens hen, daar het best geschikt voor is. WBN stelt zich op het standpunt dat het geestelijk welzijn van mensen minstens zoveel prioriteit heeft als het lichamelijke en materiële welzijn, en op die twee zelfs een belangrijke invloed heeft. Bijbelvertaalwerk heeft, naar WBN gelooft, op alle terreinen van het leven een positieve bijdrage, omdat de Bijbelse boodschap gericht is op het welzijn van mensen en omdat de activiteiten die met het Bijbelvertalen gepaard gaan (taalontwikkeling en alfabetisering) dit eveneens bevorderen. Bijbelvertaalwerk en taalontwikkeling Bijbelvertaalwerk en taalontwikkeling vormen het fundament van zendings- en ontwikkelingswerk. Er loopt een lijn van taalkundig onderzoek via Bijbelvertaalwerk naar zending:

9


zonder Bijbel in de taal van het hart is zendingswerk veel moeilijker. Er loopt ook een lijn van taalkundig onderzoek via alfabetisering in de moedertaal naar ontwikkelingswerk: ontwikkelingswerk dat voorbijziet aan het belang van mondelinge en schriftelijke communicatie in de moedertaal schiet vaak zijn doel voorbij. Vision 2025 In 1999 is op een internationale conferentie van Wycliffe Bible Translators International en van SIL een langetermijnvisie geformuleerd. Die is gepresenteerd als ‘Vision 2025’ en is als internationale doelstelling aangenomen.

VISION 2025: “Motivated by the pressing need for all peoples to have access to the Word of God in a language that speaks to their hearts, and reaffirming our historic values and our trust in God to accomplish the impossible, We embrace the vision that by the year 2025 a Bible translation project will be in progress for every people group that needs it. We acknowledge that this cannot be accomplished simply by our working harder or doing more of what we are now doing. It will require us to make significant changes in our attitudes and ways of working. Our desire is to build capacity for sustainable Bible translation programs and Scripture-use activities. Therefore, we urge each entity within our family of organizations to give priority to strengthening present partnerships, forming additional strategic partnerships, and working together to develop creative approaches appropriate to each context. To this end we commit ourselves to pray for the fulfillment of this vision, seeking God’s guidance and obeying Him in whatever new directions He may lead.” (Internationale conventie van Wycliffe-organisaties en SIL-conferentie te Waxhaw, Verenigde Staten, 1999)

Vision 2025 werd ontwikkeld na de constatering dat het met de toenmalige wijze van werken en het daarbij behorende tempo nog tot het jaar 2150 zou duren voordat er in elke taal waarin dat nodig is een Bijbelvertaalproject zou zijn gestart. Vision 2025 heeft gezorgd voor een sterke versnelling van het Bijbelvertaalwerk. Statistieken (peildatum november 2013) Volgens de internationale statistieken zijn er wereldwijd 513 complete Bijbelvertalingen. In 1294 talen is alleen het Nieuwe Testament beschikbaar. Verder zijn er nog 1010 talen waarin een of meer Bijbelboeken vertaald zijn. In totaal zijn er dus 2817 talen met een Bijbel of een gedeelte hiervan. Van 2167 talen, verspreid over ongeveer 131 landen is bekend dat er een actief project is voor vertaling of taalontwikkeling. Dit heeft mogelijk impact op 1,9 miljard mensen. Bij 79% van deze projecten is personeel betrokken van de Wycliffe Global Alliance. Er zijn naar schatting bijna zevenduizend talen op de wereld. Wycliffe Global Alliance verwacht dat er in nog 1919 talen een vertaalproject gestart moet worden.

10


Reorganisatie Wycliffe Global Alliance Binnen Wycliffe Global Alliance is een reorganisatieproces gestart. De reden hiervoor is dat er door Vision 2025 een wereldwijde beweging op gang is gekomen van organisaties die het Bijbelvertaalwerk willen ondersteunen. De groei van de kerk in het zuidelijk halfrond staat hier zeker mee in verband. WGA concludeerde dat haar bestaande organisatievorm niet is toegerust voor de noodzaak van samenwerking met zoveel verschillende partners. Er is in 2012 gekozen voor een meer open structuur die diverse vormen van samenwerking faciliteert. 2013 was een jaar van reflectie en positionering binnen de Alliance. Er is een proces gestart om samen na te denken over de impact van geld in de samenwerkingsverbanden en over de onderliggende filosofie van de programma’s. Reinvention SIL In 2010 is SIL een onderzoek gestart om te bepalen in hoeverre de organisatie klaar is voor deze meerjarenvisie en doelstellingen. Dit heeft geleid tot een viertal aanbevelingen voor reorganisatie. Het gaat om de volgende voorstellen: 1. Ondersteun en train lokale partners en medewerkers in plaats van zelf het werk te doen. 2. Baseer de organisatiestructuur op de overkoepelende strategie uitgaande van de noden op taalkundig gebied in een bepaalde regio en niet op afzonderlijke projecten per taal. 3. Laat de regionale en internationale organisatie een flexibelere en efficiëntere rol spelen in de ondersteuning. 4. Verander de besluitvormingsstructuur van een ledenorganisatie naar een staforganisatie met een extern bestuur. WBN ziet de noodzaak van deze aanbevelingen. De consequenties van deze reorganisatie kunnen verstrekkend zijn. WBN zal haar veldmedewerkers en haar veldpartners hierbij, voor zover dat nodig is en binnen haar mogelijkheden ligt, steunen. In 2012 en 2013 is in verschillende SIL-regio’s een start gemaakt met het vorm geven van nieuwe structuren. Dit zal ook gevolgen hebben voor WBN. Communicatie met het veld gaat op een andere manier verlopen. De veranderingen hebben ook tot gevolg dat WBN andere wervingscriteria toepast door de veranderende vraag in het veld. Voorheen waren veldmedewerkers meer pioniers die zelfstandig moesten kunnen werken en de nadruk lag op zelfstandig werken. Momenteel wordt verwacht van een veldmedewerker dat hij/zij kan faciliteren, trainen en ondersteunen. De nadruk ligt op het ondersteunen van lokale werkers, zodat deze het werk goed, en in een later stadium zelfstandig, kunnen uitvoeren. Strategisch plan De doelstelling van WBN is nauw verbonden met Vision 2025. WBN stelt zich ten doel een grotere bijdrage te leveren aan de realisering van Vision 2025 door meer mensen uit te zenden, meer projectfondsen te werven en in Nederland een grotere gebedsbetrokkenheid voor het werk in het veld te creëren. Daarbij hanteert de organisatie de kwantitatieve doelstellingen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2009-2012. In dit jaarverslag wordt gerapporteerd over de in 2013 behaalde resultaten met betrekking tot

11


deze doelstellingen. Doelstellingen Voor 2013 waren de volgende doelstellingen vastgesteld: •

verdergaande professionalisering van de afdelingen;

stimulering van gebed voor het Bijbelvertaalwerk (nieuwe gebedspublicatie);

betere ondersteuning van veldmedewerkers door adequate personeelsbezetting;

groei van financiële ondersteuning van projecten (zakelijke markt);

groei van particuliere inkomsten;

vergroting van de naamsbekendheid;

verbetering van het financiële systeem.

De resultaten van deze doelstellingen worden vermeld in paragraaf 2.3. In mei 2013 is begonnen aan een nieuw strategisch proces dat heeft bijgedragen aan nieuwe meerjarenbeleidsdoelstellingen voor 2014 tot en met 2016. Deze doelstellingen worden in het eerste kwartaal van 2014 uitgewerkt in meerjarenplannen per afdeling. Het jaar 2013 Voor WBN was 2013 een goed jaar. In tegenstelling tot 2012 waren er dit jaar geen personeelswisselingen en dat heeft voor rust gezorgd binnen de organisatie. Er werden 8 nieuwe veldmedewerkers aangenomen. De organisatie zag haar inkomsten in 2013 wederom stijgen. De onbestemde giften, inclusief nalatenschappen, stegen met 6,6%. Deze stijging komt geheel voor rekening van een aantal legaten. De bestemde giften voor veldmedewerkers daalden met 2,6% en bestemde giften voor projecten namen flink toe met name door bijdragen van ondernemers en grote gevers. Ondanks de daling van giften voor veldmedewerkers kwamen de gemiddelde inkomsten voor veldmedewerkers toch boven de 100% van de begroting uit. De totale inkomsten eigen fondsenwerving is in totaal met 6,2% gestegen (eigen fondsenwerving met uitzondering van gelden van Oikonomos foundation). Financiële crisis en de toekomst WBN heeft ondanks de financiële crisis in de achterliggende periode goede financiële jaren gehad door een flinke groei van het aantal donateurs. Wel is de gemiddelde gift met 20% gedaald (van 2010-2012), maar door het groeiende aantal gevers zijn de inkomsten van particulieren toch op peil gebleven in 2013. Het meerjarenbeleid is afgestemd op een groeiende behoefte aan personele en financiële ondersteuning van het internationale werk. WBN verwacht de komende jaren een doorgaande groei van haar inkomsten en activiteiten van rond de 2-5% per jaar. 1.3 Samenstelling en verantwoordelijkheden directie en bestuur Conform de criteria van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) neemt WBN in dit jaarverslag een verantwoordingsverklaring op (bijlage 1). Deze verantwoordingsverklaring geeft een overzicht van hoe binnen WBN de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) door het bestuur duidelijk is gescheiden van het ‘besturen’ en van het ‘uitvoeren’.

12


Daarnaast wordt weergegeven hoe WBN continu werkt aan een optimale besteding van de middelen en hoe zij probeert de doelstelling zo effectief en doelmatig mogelijk te realiseren. Ten slotte wordt aangegeven dat WBN streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, en daarbij gericht aandacht heeft voor de informatieverschaffing en de registratie en verwerking van wensen, vragen en klachten. Bestuur De samenstelling van het bestuur van WBN per 31 december 2013 is opgenomen in bijlage 2. In 2013 waren belangrijke agendapunten voor het bestuur: •

vertaalkwestie rond de termen voor Vader en Zoon (zie kader);

het strategisch plan 2014-2016;

de bestuursreis naar Tanzania;

de aandachtsgroepen voor de verschillende kantoorafdelingen;

de oudedagsvoorziening voor leden.

In 2012 ontstond internationale discussie over de juiste vertaling van begrippen als ‘Vader’ en ‘Zoon van God’ in een islamitische context. SIL heeft de World Evangelical Alliance (WEA) gevraagd, middels een onafhankelijk panel, advies uit te brengen over deze vertaalkwestie. De WEA heeft in april 2013 een rapport uitgebracht waarin ze aanbevelingen doet. Het bestuur van WBN heeft besloten deze aanbevelingen van de WEA over te nemen. Het volledige rapport is te lezen op: www.worldevangelicals.org/translation-review/ Directie De eenhoofdige directie wordt gevormd door de directeur die zich laat bijstaan door zijn managementteam. Naast de directeur zijn dat de hoofden/vertegenwoordigers van de vier afdelingen: •

Financiële administratie

Personeelszaken

PR & Communicatie

Projecten

Bezoldiging De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Eventuele vergoeding voor door hen gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt. De directeur ontvangt salaris, wat voor een derde deel wordt opgebracht door zijn eigen vriendenkring. Onderstaand de kosten op jaarbasis. Personeelskosten directeur: Totale loonkosten Pensioenlasten Totale kosten voor WBN

€ € €

68.931 10.921 79.852

13


Met betrekking tot de salariëring van de directeur is in 2009 door het bestuur een richtlijn opgesteld. Deze is opgesteld, zoveel mogelijk rekening houdend met de volgende aspecten: •

Onze geschiedenis: vroegere directeuren waren meest leden, met eigen vriendenkring. Zij hadden dus inkomens die vergelijkbaar waren met die van leden. De inkomensverschillen tussen directeur met leden en kantoorpersoneel moeten passend zijn.

Vanuit de optiek van individuele gevers en institutionele gevers moet het salaris

De inkomens van andere Wycliffe directeuren in het buitenland, gecorrigeerd voor

binnen de grenzen van redelijke verwachtingen vallen. kosten levensonderhoud en verantwoordelijkheid. •

De inkomens van directieleden van andere goede doelen organisaties in Nederland.

De leeftijd en ervaring van de directeur

Het inkomen van de directeur wordt jaarlijks door het bestuur opnieuw vastgesteld conform de richtlijn 2009. Verder wordt er jaarlijks door het bestuur vastgesteld of er inflatiecorrectie wordt toegepast. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de inflatiecorrecties die op de overheidsschalen van toepassing zijn.

Uit het veld: In augustus waren we bij de doop van negen gelovigen in de dorpsrivier van West-Afrika. Eén van hen was Oemar, een jonge, ongeletterde knaap die overdag de kudde koeien van zijn familie hoedt. In de avonduren leerde een goede vriend hem lezen. Het lesboek in zijn moedertaal kwam hier goed van pas. Toen Oemar het lezen eenmaal onder de knie had, vroeg hij om meer boeken. Zo kon hij zijn nieuw verworven kennis bijhouden. Oemars oom, een dominee, gaf hem het Lukas-evangelie in zijn eigen taal. Ook kreeg hij van hem twee boekjes met vertaalde verhalen uit het Oude Testament. Al lezend gebeurde het wonder. De herdersjongen kwam tot geloof en besloot dat hij zich wilde laten dopen. Prijs de Heer! (Bart en Jacqueline Eenkhoorn, West-Afrika)

14


2 Activiteiten in 2013 WBN werft mensen en fondsen voor vertaal- en alfabetiseringsprojecten in het buitenland en de ondersteuning hiervan. De organisatie voert zelf geen projecten uit. De taken van WBN bestaan uit drie onderdelen: het werven en uitzenden van veldmedewerkers (zie 2.1), het werven van fondsen voor projecten (zie 2.2) en het uitvoeren van taken die nodig zijn om deze twee punten te realiseren. Dit gebeurt vanuit het WBN-kantoor in Driebergen (zie 2.3). 2.1 Nederlandse veldmedewerkers In het verslagjaar nam het aantal veldmedewerkers (inclusief veldmedewerkers in opleiding) ten opzichte van 2012 netto toe met vijf personen. Een aantal leden kwam terug en acht nieuwe mensen werden lid van WBN. Onderstaande tabel geeft het aantal werkers over de jaren 2005 - 2013 weer (stand van zaken 31 december 2013).

Veldmedewerkers Lid vanwege lidmaatschap bestuur Totaal

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

137

141

146

146

149

157

155

151

156

4

6

7

6

8

7

7

7

8

141

147

153

152

157

164

162

158

164

Onderstaande grafiek geeft het aantal veldmedewerkers van WBN vanaf 2005 weer.

Veldmedewerkers 165 160 155 150 145 140 135 130 125 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Figuur 1 Aantal veldmedewerkers vanaf 2005

In totaal is er in 2013 â‚Ź 2.434.292 aan giften binnengekomen specifiek voor ondersteuning van veldmedewerkers van WBN. Van de totale inkomsten van WBN was in 2013 48% bestemd voor ondersteuning van de veldmedewerkers.

15


Taken Het werk van de WBN-leden kan worden opgedeeld in zeven hoofdcategorieĂŤn: taalkundig onderzoek, Bijbelvertaalwerk, alfabetisering, Bijbelgebruik, managementtaken, ander ondersteunend werk en studie. De onderdelen taalkundig onderzoek en alfabetisering zijn noodzakelijk als ondersteuning van het Bijbelvertaalwerk, maar kunnen ook plaatsvinden los van het Bijbelvertaalwerk. Bijbelvertaalwerk en bevordering van Bijbelgebruik zijn nauw met elkaar verbonden. Een aanzienlijk deel van de veldmedewerkers van WBN zet zich in voor ondersteunende taken. Het gaat om een breed scala van functies, zoals docenten, computerspecialisten en gastenhuisbeheerders. Onderstaand een overzicht van de werkzaamheden van de veldmedewerkers in 2013. Wat opvalt, is het grote aandeel van de ondersteunende taken en managementstaken. Dit sluit goed aan bij Vision 2025, waarbij meer nadruk ligt op het inschakelen van lokale medewerkers voor Bijbelvertaalwerk. Dit heeft tot gevolg dat veldmedewerkers zich meer toeleggen op taken als training, advisering en management. Veldmedewerkers die lokale medewerkers trainen op taalkundig gebied en/of werkzaam zijn als taalkundig consulent, zijn meegenomen in de categorie taalkundig onderzoek. Onder Bijbelvertaalwerk wordt ook begrepen de inzet van veldmedewerkers die als consulent bij het Bijbelvertaalwerk betrokken zijn.

Studie 17%

Taakgebied Taalkundig onderzoek Vertaalwerk Alfabetisering Bijbelgebruik Management Ondersteunend Studie

Percentage 11% 22% 11% 4% 14% 21% 17%

Taalkundig onderzoek 11%

Vertaalwerk 22%

Ondersteunend 21%

Management 14%

Alfabetisering 11% Bijbelgebruik 4%

Figuur 2 Taakgebieden medewerkers

16


Geografische spreiding De onderstaande tabel laat de geografische spreiding van de veldmedewerkers van WBN zien (stand van zaken 31 december 2013). Nederlandse veldmedewerkers waren in 2013 actief in dertig landen. Aantal Percentage Afrika

54

34,6%

Oceanië

27

17,3%

Azië

30

19,2%

Europa

10

6,4%

Amerika

6

3,8%

Kantoor Nederland

1

0,6%

Internationaal

4

2,6%

Lid in opleiding

8

5,1%

14

9,0%

Gepensioneerden Geen assignment Totaal

2

1,3%

156

100%

Gepensioneerden 9% Lid in opleiding 5%

Geen assignment 1%

Internationaal 3%

Afrika 35%

Kantoor Nederland 1% Amerika 4% Europa 6%

Azië 19%

Oceanië 17%

Figuur 3: Geografische spreiding veldmedewerkers

Afgeronde vertalingen Met directe medewerking van Nederlandse Wycliffe-medewerkers zijn er tot en met 2013 in totaal 29 Nieuwe Testamenten gepubliceerd.

2012

Naro NT (Botswana)

2011

Bakossi NT (Kameroen)

2009

Ifè NT (Togo)

2008

Kemtuik NT (Papoea, Indonesië)

2008

Moba NT (Togo)

2007

Digo (Kenia)

2007

Monkole NT (Benin)

2007

Una NT (Papoea, Indonesië)

2007

Cache NT (Rusland)

2006

Abau NT (Papoea-Nieuw-Guinea)

2006

Mundu NT plus Genesis (Soedan)

2004

Muna NT (Indonesië)

2003

Dogrib NT (Canada)

2003

Karaïbs NT (Suriname)

2003

Tamacheq NT (Mali)

17


2001

Usan NT (Papoea-Nieuw-Guinea)

2001

Lyele NT (Burkina Faso)

2000

Bissa NT (Burkina Faso)

2000

Kapingamarangi NT (Micronesië)

2000

Siroi NT (Papoea-Nieuw-Guinea)

1998

Tungag NT (Papoea-Nieuw-Guinea)

1997

Sarnami Hindoestani NT (Suriname)

1996

Kabiyè NT (Togo)

1995

Attié NT (Ivoorkust)

1994

Cheke Holo (Salomonseilanden)

1994

Rennell NT (Salomonseilanden)

1994

Bellona NT (Salomonseilanden)

1993

Fon NT (Benin)

1991

Dojajo NT (Kameroen)

Nederlandse Wycliffe-medewerkers zijn betrokken geweest bij de vertaling van Oude Testamenten in de onderstaande talen. In deze talen was al een Nieuw Testament beschikbaar. 2012

Sabaot Bijbel (Kenia)

2012

Cache Bijbel (schuilnaam voor een taalgroep in de voormalige Sovjet-Unie)

2007

Dagbani Bijbel (Ghana)

2004

Kapingamarangi (Micronesië), een selectie van 40% van het Oude Testament

Uit het veld: Het Sheko is een minderheidstaal in Ethiopië. De sociale omgeving verandert daar erg snel door de instroom van andere bevolkingsgroepen, maatschappelijke ontwikkeling (school, meer agrarische levenswijze) en de komst van het christendom en recent de islam. Temidden van deze veranderingen heeft deze groep Sheko sprekers nu een mogelijkheid te reflecteren op de geschiedenis van hun volk. De rol van het geloof hierin is voor hen erg belangrijk. Voor de Gwama is het bijzonder om hun taal in geprinte vorm te zien: iets om trots op te zijn. Zara: “Ik sprak een andere taal omdat ik niet geassocieerd wilde worden met slaventalen. Maar nu weet ik dat mijn taal een eigen schrift heeft, net als andere talen.” De zichtbaarheid van de taal geeft klaarblijkelijk status en verhoogt zo de eigenwaarde van de sprekers. (Anne-Christie Hellenthal, Ethiopië)

18


2.2 Projecten Doelstellingen WBN ondersteunt projecten die zich richten op: 1. Bijbelvertaalwerk en taalkundig onderzoek Bijbelvertaalwerk en taalkundig onderzoek dat hiermee samenhangt, wordt uitgevoerd in samenwerking met de oorspronkelijke sprekers van de betreffende talen. De nadruk ligt op de minder bekende talen in de wereld, waarvoor nog een significant grote groep sprekers/lezers bestaat. Binnen het Bijbelvertaalwerk ondersteunt WBN veelal NT-projecten, maar daarnaast altijd één of meerdere OT-projecten. 2. Alfabetisering en onderwijs Door middel van onderwijs- en alfabetiseringsprojecten wordt gestreefd naar een verbeterde toegang tot de Bijbel. Meertalig onderwijs en de lobby daarvoor zijn speerpunten voor WBN. Meertalig onderwijs kan in veel gevallen leiden tot betere leerprestaties en vermindert de marginalisatie van minderheidstaalgroepen. Ook volwassenenonderwijs voor analfabeten is belangrijk. Het vertaalwerk is vooral gericht op de Bijbel, maar omvat eveneens algemene christelijke en informatieve lectuur (hiv/aids, hygiëne, etc.). Dit leesmateriaal bevordert de leesvaardigheid. 3. Bevordering van Bijbelgebruik Het vertalen van de Bijbel is geen doel op zichzelf. Het gaat erom dat een Bijbelvertaling ook gebruikt wordt en dat mensenlevens hierdoor veranderen. In nieuwe projecten is bevordering van Bijbelgebruik steeds een belangrijk aandachtspunt dat in de projectopzet wordt meegenomen. Daarbij wordt ook nagedacht over vormen die binnen de gegeven context geschikt zijn om Gods Woord tot de mensen te laten komen. Zo wordt er in taalgroepen waar geen leescultuur bestaat bijvoorbeeld veel gewerkt met audiobijbels, zodat mensen het Woord kunnen horen. In 2013 is een meerjarenonderzoek gestart in Papua Nieuw Guinea naar de onderliggende factoren die invloed hebben op schriftgebruik. Medio 2014 zullen de eerste resultaten bekend worden. Deze uitkomsten zijn van groot belang voor de opzet van nieuwe programma’s in dit land en de regio. In uitzonderingsgevallen ondersteunt WBN projecten die niet direct onder deze drie hoofddoelstellingen vallen. Het gaat dan meestal om zeer kleinschalige noodhulpprojecten in landen of gebieden waar lokale partnerorganisaties van WBN actief zijn. Algemeen 2013 De vraag vanuit lokale partnerorganisaties in het Zuiden voor steun aan projecten was in 2013 onverminderd groot. De behoefte aan projectfinanciering is de afgelopen jaren fors gestegen door de volgende oorzaken: -

Het aantal talen waarin gewerkt wordt is snel toegenomen en er worden momenteel veel meer projecten gestart dan een aantal jaren geleden.

-

Steeds meer projecten worden door lokale organisaties en medewerkers uitgevoerd. Velen ervan zijn grotendeels van externe financiering afhankelijk.

-

In het verleden heeft Wycliffe VS het grootste deel van de projectfinanciering op zich genomen. De financiële situatie in de VS is er de oorzaak van dat de financiering van projecten al een aantal jaren terugloopt.

19


In termen van projectfinanciering is WBN internationaal gezien een relatief kleine speler. Toch zijn we dankbaar voor de gestage groei in de afgelopen jaren en de mogelijkheid die we daardoor hebben om meerjarig betrokken te zijn bij onze veldpartners. De steeds groter wordende vraag van de partners is een goede ontwikkeling en geeft aan dat de verhoudingen in de afgelopen decennia zijn veranderd. Er is meer visie, capaciteit en kennis lokaal beschikbaar. Tegelijkertijd blijft het een continue uitdaging om voldoende lokale experts te krijgen. Evenals in voorgaande jaren heeft WBN in 2013 fondsen beschikbaar gesteld om lokale medewerkers op te leiden en te trainen. Zo is er nog altijd groot gebrek aan goede consultants die vertalingen kunnen checken. Ook hieraan dragen we vanuit Nederland graag bij om onze partners in staat te stellen deze capaciteit verder te ontwikkelen.

Uit het veld Een van de hoogtepunten was de oude meneer Maibi die, de zondag nadat hij een audiobijbel in zijn bezit had gekregen, naar voren kwam in de kerk, moeizaam lopend vanwege zijn artritis, en zich bijna huilend tot mij richtte, "Ik ken geen Engels en geen Pidgin, daarom was ik al zo blij dat jullie de bijbel vertaalden. Ik heb altijd mijn best gedaan om het te lezen en daar was ik blij mee - maar ik kan niet goed lezen en mijn ogen zijn slecht - en nu kan ik Gods woorden horen op dit ding (hij hield de audiobijbel omhoog) ... mijn vreugde is groot." (Anne Stoppels-Dondorp, Papoea-Nieuw-Guinea)

20


Projectuitgaven 2005 – 2013 In 2013 was WBN betrokken bij 39 projecten van lokale partnerorganisaties in achttien landen in Afrika en Azië. De totale bestedingen aan projecten bedroeg in 2013 € 893.952. Dat is een lichte afname van 4% ten opzichte van 2012 (€ 928.555). Deze afname heeft te maken met de afbouw van een aantal projecten in 2013 (in India en China) en vanwege het feit dat eind 2012 een extra bijdrage kon worden gedaan aan partners die op dat moment met financiële problemen te maken hadden.

1.000.000

928.555

900.000

893.952

789.637

800.000

743.300

700.000 600.000

519.130

500.000 400.000

331.239

358.499

348.562 294.868

300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Figuur 4: Projectuitgaven 2005-2013 Van het totaal aantal projecten waarbij WBN betrokken is, vormt Bijbelvertaalwerk het belangrijkste thema (twintig projecten), gevolgd door alfabetisering, projecten die de capaciteit bij partnerorganisaties versterken en onderwijsprojecten. Dit is in lijn met de beleidskeuzes en doelstellingen van de afdeling projecten, namelijk dat alle projecten die WBN steunt, dienen bij te dragen aan de doelstelling dat alle mensen de Bijbel in hun eigen taal begrijpen. Dit betekent in de praktijk dat er een link moet zijn tussen projecten voor alfabetisering of moedertaalonderwijs en het vertalen van de Bijbel voor diezelfde taalgroepen. Alfabetisering Bijbelvertaalwerk 51%

16%

Capaciteitsversterking 18%

Moedertaalonderwijs 13%

Figuur 5: Projecten naar categorie in 2013

21


In vergelijking met 2012 is het aantal Bijbelvertaalprojecten en onderwijsprojecten in de moedertaal waarbij WBN betrokken is, in 2013 gelijk gebleven. Er zijn twee alfabetiserings projecten afgebouwd in 2013. In 2013 werden er 27 projecten ondersteund in Afrika en twaalf projecten in AziĂŤ. Aandeel Noodhulp en gezondheidsprojecten was in 2013 nihil.

Bijbelvertaalwerk

Alfabetisering 2013 Capaciteitsversterking

2012 2011

Onderwijs

Noodhulp en gezondheidszorg 0

5

10

15

20

25

Figuur 6: Aantal projecten naar categorie in 2013

In 2013 is het grootste deel van het beschikbare budget besteed aan Bijbelvertaalwerk. Dit is te danken aan de steun die is ontvangen voor een groot Bijbelvertaalproject voor meerdere taalgroepen in een gesloten land en het drukken van een Bijbel in Benin. Onder de uitgaven voor alfabetisering valt onder andere een aantal grote projecten in Noord Ghana die worden gefinancierd met MFS-2 overheidssubsidie voor ontwikkelingssamenwerking. MFS-2 is subsidiesteun voor de periode 2011-2015 door het Ministerie van Buitenlandse zaken aan organisaties in het maatschappelijk middenveld.

Bijbelvertaalwerk Onderwijs 2013 Capaciteitsversterking

2012 2011

Alfabetisering Noodhulp en gezondheidszorg 0

100000 200000 300000 400000

Figuur 7: Uitgaven projecten naar categorie

22


Aandachtsgebieden en werkwijze In onze geografische focus spelen diverse afwegingen een rol. Het in 2012 opgesteld landenbeleid is leidend in de keuze van landen, partners en projecten. Belangrijke principes zijn een evenwichtige verdeling van projecten in Afrika en Azië en verdere uitbreiding en versterking van onze betrokkenheid bij projecten in Franstalig Afrika en bij gesloten, ontoegankelijke landen. Voor de duurzaamheid van projecten op de lange termijn vindt WBN het belangrijk dat projecten zijn ingebed in de lokale context en zoveel mogelijk door de lokale gemeenschappen zelf worden uitgevoerd en ondersteund. Bij beslissingen over vertaalkwesties en de keuze van het alfabet speelt de doelgroep een belangrijke rol. Daarnaast wordt hen ook gevraagd om –waar mogelijk- zelf een financiële bijdrage te leveren aan het project en/of zelf actief op zoek te gaan naar aanvullende fondsen. Omdat in veel gebieden waar WBN werkt de bevolking niet over voldoende middelen beschikt om een vertaalproject helemaal zelf te financieren, stelt WBN financiering beschikbaar. Waar specifieke kennis en vaardigheden ontbreken, wil WBN die graag leveren en meehelpen om –bij voorkeur lokale- medewerkers aan te trekken om projecten te begeleiden en aan te sturen. Voor de uitvoering van de doelstellingen van WBN en de duurzaamheid van projecten op de

Bijbelvertaalproject Idaasha In december 2013 had vertaalconsulent Joseph Koabike uit Togo er twee weken voor uitgetrokken om

samen

met

het

Idaasha-

vertaalteam in het zuiden van Benin het Bijbelboek Hebreeën te controleren. Dit is de gebruikelijke tijd die hiervoor nodig is. Echter, de vertaling die het Idaasha-team gemaakt had, was van zo’n hoge kwaliteit, dat Joseph na één week al

terug

kon

naar

Togo.

Het

Idaasha-vertaalteam is in 2012 van start gegaan. In 2018 hopen zij het Nieuwe Testament in het Idaasha af te ronden.

langere termijn, zijn de lokale partners van groot belang. De kwaliteit van het project staat of valt met de kwaliteit van de uitvoerende partner. WBN hecht grote waarde aan de relatie met partners en investeert hierin. Dat gebeurt door niet alleen middelen beschikbaar te stellen voor projectfinanciering, maar ook voor capaciteitsopbouw. Een voorbeeld hiervan is het lobby- en advocacyproject van SIL Africa Area, waarbij stafleden van verschillende organisaties getraind worden om hun project op nationaal en internationaal niveau te verte-

Joseph Koabike en vertaalteam tijdens de controle van Hebreeën.

genwoordigen. Het is van belang dat in de internationale wetenschappelijke en politieke wereld niet alleen expats, maar juist ook stafleden afkomstig uit lokale minderheidstaalgroepen het woord kunnen voeren.

23


In samenspraak met de partner worden project- en organisatie-evaluaties uitgevoerd. Partnerbezoeken zijn eveneens belangrijke gelegenheden om de samenwerkingsrelatie te versterken en te verdiepen. In 2013 zijn de partnerorganisaties in Ghana, Oost Congo en Tanzania bezocht. Daarnaast is een externe project-audit uitgevoerd in West Congo. Naast de projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt WBN de Stichting Bijbel in Nederlandse Gebarentaal. Deze stichting spant zich ervoor in de Bijbel en materiaal over de Bijbel te vertalen in de Nederlandse Gebarentaal. Ook dove mensen kunnen zo de Bijbel lezen in de taal van hun hart. De steun van WBN bestaat uit advies, het beschikbaar stellen van vergaderruimte en het verzorgen van een deel van de financiële administratie. Projecten die eveneens onder beheer van WBN worden uitgevoerd zijn: •

het ISCA-project (Intercultural Study and Career Advise). Dit project richt zich op

het Jezus Messias Stripboekproject. Dit project heeft tot doel dit stripboek in zo-

loopbaanbegeleiding van veldmedewerkers, zowel uit Nederland als andere landen. veel mogelijk landen en taalgroepen uit te geven. Financiering van de projecten Vanuit verschillende bronnen ontvingen we in 2013 financiering voor de projecten die worden ondersteund: •

Projectfinanciering door particulieren, kerken, scholen, bedrijven en stichtingen.

MFS-2 financiering (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Overige fondsen, waaronder ICCO & Kerk in Actie en EO Metterdaad.

Geweld in de Centraal Afrikaanse Republiek Bertin Oundagnon, de directeur

Projectgelden vanuit de achterban

van onze nationale partnerorgani-

In 2013 is meer dan in voorgaande jaren aan-

satie ACATBA in de Centraal Afri-

dacht gegeven aan persoonlijk contact met

kaanse Republiek, heeft een zwaar

ondernemers die het Bijbelvertaalwerk een warm

jaar achter de rug. In de 20 jaar

hart toedragen. Het relatiebestand is in 2013

waarin hij al directeur is, heeft hij

fors uitgebreid en een grotere groep onderne-

al veel meegemaakt, maar nog

mers is betrokken geraakt bij projecten en lokale

nooit eerder was er sprake van

vertalers. In het najaar zijn twee bijeenkomsten

zoveel geweld en moord. De tien

georganiseerd voor ontmoeting en terugkoppe-

Bijbelvertaalprojecten van ACATBA

ling.

lopen ernstige vertraging op door

De inkomsten uit dit deel van de achterban zijn

de crisis. 5 december 2013 was

in 2013 aanzienlijk gestegen. Waar in 2012 ca.

een zwarte dag voor ACATBA, toen

50% van de projectinkomsten via de achterban

Bijbelvertaler

werd ontvangen, is dit percentage in 2013 68%.

kwam terwijl hij zijn gezin in vei-

Elisée

Zama

om-

ligheid probeerde te brengen.

24


MFS-2 financiering Onderwijsprogramma WBN is lid van Prisma, een vereniging van christelijke ontwikkelingsorganisaties. Via Prisma is WBN deelnemer in de ICCO-Alliantie op het gebied van onderwijs. De alliantieleden ICCO & Kerk in Actie, Edukans en Prisma voeren gezamenlijk het deelprogramma Onderwijs uit. Dit programma streeft de volgende doelen na: •

Vergroten van de toegang tot onderwijs voor de laatste 10 - 20% van de kinderen die buiten de boot blijven vallen;

Afname van voortijdige schoolverlating, vooral bij meisjes;

Vergroten van de kwaliteit en de relevantie van basisonderwijs.

Als lid van Prisma participeert WBN in onderwijslandenprogramma’s in Ghana, Kenia en Ethiopië en ontvangt subsidie voor de uitvoering van onderwijsprojecten van partnerorganisaties. In 2013 bedroeg het MFS-2 subsidiebudget voor WBN € 249.117. Dit is besteed aan: •

Moedertaalonderwijs in twee districten in Kenia;

Moedertaalonderwijs voor vier minderheidstaalgroepen in het westen van Ethiopië;

Alfabetisering en verbetering van de onderwijskwaliteit voor acht taalgroepen in het noorden van Ghana.

Voor de MFS-2 periode van 2011 tot en met 2015 hebben WBN en Oikonomos Foundation besloten samen te werken. Oikonomos draagt de primaire verantwoordelijkheid voor de implementatie, planning, monitoring en evaluatie van haar deel van het programma. Deze primaire verantwoordelijkheid houdt met name in communicatie en coördinatie richting de zuidelijke partneror-

Bijbel voor de Kusasi George Alabila werkt als teamleider

van

de

lokale

organisatie

COLDEP aan de vertaling van de Bijbel in het Kusaal. De Kusasi kerk is een kwart eeuw geleden ontstaan. Op dit moment zijn er al bijna 600 gemeenten. In 2013 zijn er twintig luistergroepen bijgekomen. Dit zijn groepen luisteraars die wekelijks bij elkaar komen om een

geluidsfragment

van

het

Nieuwe Testament te beluisteren. In de dorpen zijn ook geluidskaarten uitgedeeld voor mobiele telefoons. Met hulp van deze geluidskaarten kunnen dorpelingen de tekst van het Nieuwe Testament horen voorlezen. Voor de meerderheid die niet kan lezen vormen de

luisterbijbels

een

uitkomst.

Sommige groepen gebruiken luidsprekers om het geluid van de mobiele telefoon te versterken. In twintig dorpen rondom de stad Zebilla zijn nu regelmatige samenkomsten rond het gesproken Woord. In elk van de dorpen is ook een leesklas ontstaan, nu het verlangen groeit om zelf na te lezen wat de Bijbel leert.

ganisaties die de projecten uitvoeren. WBN is penvoerder ten opzichte van de vereniging Prisma van de ingediende MFS subsidieaanvraag en is daarom richting de vereniging Prisma eindverantwoordelijk voor het totale programma. WBN is verantwoordelijk voor de planning en het administratieve beheer van de geldstromen vanuit de vereniging Prisma naar WBN en vanuit WBN naar de partnerorganisaties van Oikonomos. Bestedingen van de MFS-2 subsidie door Oikonomos vonden in 2013 plaats binnen het onderwijsprogramma in Indonesië.

25


Overige fondsen ICCO & Kerk in Actie WBN en ICCO & Kerk in Actie waren in 2013 partner in een alfabetiseringsproject voor minderheidstaalgroepen in Zuidoost-Azië. EO Metterdaad EO Metterdaad werft fondsen onder het Nederlandse publiek via radio en televisie ten behoeve van specifieke projecten. In 2013 is er radioaandacht geweest voor moedertaalonderwijs in Kenia en is een bijdrage ontvangen vanuit het bestemmingsfonds van EO Metterdaad voor een Bijbelvertaalproject in Azië.

Bijbelleesconferentie In een land in Azië waar christenen vervolgd worden, werkt WBN aan de vertaling van de Bijbel. Het vertaalwerk is inmiddels helemaal afgerond en er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het drukken. In november werden twaalf voorgangers uit dit gesloten land samen met drie gewone gelovigen uitgenodigd op een veilige locatie buiten het land. Daar werd er een Bijbelleesconferentie gehouden. Teamleden hebben samen met deze voorgangers en gelovigen grote delen van het Oude en Nieuwe Testament hardop met elkaar gelezen. Het lezen werd afgewisseld met korte Bijbeluitleg en gesprekken over de betekenis van de vertaling. Een enkele keer werd een verbeterpunt gevonden, bijvoorbeeld een vers in I Korinthe dat ook op een andere (foutieve) manier gelezen kon worden. De vertaling is goed ontvangen! Het was een bewogen, hartverwarmende bijeenkomst.

26


2.3 Kantoor WBN WBN heeft drie doelen: •

mensen uitzenden;

mensen begeleiden voor, tijdens en na de uitzending;

in Nederland ondersteuning werven voor het werk dat Wycliffe en haar partnerorganisaties wereldwijd doen.

WBN heeft hiervoor een breed scala aan activiteiten ontwikkeld. Deze worden gepromoot via de pijlers bidden, geven en gaan. Het kantoor in Driebergen vormt de spil van deze activiteiten. Het kantoor in Driebergen is verantwoordelijk voor het werven en selecteren van nieuwe veldmedewerkers, het begeleiden van bestaande veldmedewerkers, het werven van fondsen, het coördineren van gebedsondersteuning en het bekendheid geven aan de doelstellingen van de organisatie. In 2013 (peildatum 31 december) bestond het kantoorteam van WBN uit zeventien vaste medewerkers. In totaal betreft dit elf fte. Vijftien medewerkers zijn bij WBN in loondienst, twee van hen worden voor een deel ondersteund door een vriendenkring. De andere twee werken in deeltijd als vrijwilliger op het WBN-kantoor. Een lijst van kantoormedewerkers is opgenomen in bijlage 3. De uitvoeringskosten van het WBN-kantoor bedroegen in 2013 in totaal € 1.099.930 en waren over de verschillende posten verdeeld zoals in figuur 4 is aangegeven.

Huisvestingskosten 4%

Kantoorkosten 4%

Reiskosten 1%

Algemene kosten 7%

Personeelskosten 52%

Publiciteit 32% Figuur 8 Uitgaven kantoor in Nederland

Nieuwe veldmedewerkers Nieuwe veldmedewerkers worden geworven via de website van WBN (www.wycliffe.nl), via The Next Step (oriëntatiecursus in Engeland) en de Wycliffe Ontmoetingsdag. Ook via gastlessen op scholen en conferenties en door middel van presentaties in o.a. kerken en stands wordt bekendheid gegeven aan het werk en de mogelijkheden om uit te gaan. WBN hanteert een zorgvuldige sollicitatieprocedure.

27


Begeleiding veldmedewerkers (member care) De begeleiding van veldmedewerkers is een prioriteit voor de afdeling personeelszaken WBN. Zij onderhoudt regelmatig contact met elk van de leden, is beschikbaar voor vragen en leeft mee met de leef- en werksituatie van de veldmedewerkers. Daarnaast is de afdeling personeelszaken verantwoordelijk voor administratie rondom de uitzending. Verder stuurt het WBN-kantoor de giften door die voor een veldmedewerker binnenkomen en is er aandacht voor de begeleiding van thuisfrontcomités. Leden ontvangen vier keer per jaar de uitgave ‘Nieuws voor Leden’. Veldmedewerkers rapporteren jaarlijks beknopt over hun werk ten behoeve van het jaarverslag. Veldmedewerkers hebben tijdens hun verlofperiode een evaluatiegesprek met de afdeling personeelszaken. Verlofgangers krijgen in de regel ook bezoek van bestuursleden. WBN ondersteunt en adviseert de veldmedewerker in de voorbereiding op een nieuwe uitzendtermijn of bij definitieve terugkeer naar Nederland. Loopbaanbegeleiding is daarbij een van de mogelijkheden. WBN heeft een groeiende aandacht voor de specifieke situatie van veldmedewerkers die vanuit Nederland werken. Zo organiseert WBN voor hen een aantal keren per jaar een ontmoeting, waarin ook ruimte is voor studie en bezinning. WBN heeft ook oog voor de familieleden van veldmedewerkers. Ieder jaar wordt er een ouderdag georganiseerd. Ook attendeert WBN veldmedewerkers op specifieke membercaredagen voor onder andere de kinderen van zendelingen. WBN draagt bij aan de bredere membercare in Nederland, door deelname aan het coördinerend team van Member Care Nederland. Een ander gedeelte van de begeleiding van de uitgezonden veldmedewerkers wordt door de ontvangende veldorganisatie gedaan. De veldmedewerkers rapporteren aan de veldorganisatie. Zij hebben een jaarlijks functioneringsgesprek en krijgen supervisie vanuit het veldkantoor. In veel situaties is dat SIL. Gebedswerk Gebed is essentieel voor het Bijbelvertaalwerk. WBN geeft hier vorm aan door: •

Dagelijks op het kantoor voor leden en projecten te bidden.

Op verschillende afdelingen van WBN regelmatig tijd voor gebed te nemen. Zo komt afdeling personeelszaken iedere zes weken een halve dag bij elkaar om te bidden.

Christenen in Nederland te motiveren om te bidden voor de organisatie, haar veldmedewerkers en de bevolkingsgroepen voor wie en met wie de veldmedewerkers werken. De maandelijkse uitgave van de gebedskalender draagt hier zeker aan bij. In 2013 ontvangen ongeveer 1100 bidders deze kalender. Per week wordt er rond een thema gebeden, waardoor bidders meer context krijgen.

Het organiseren van de Wycliffe Ontmoetingsdag. In november 2013 stond deze dag geheel in het teken van “Gebed als avontuur”. Tijdens deze dag werden aanwezigen gemotiveerd en geholpen om gebed voor het Bijbelvertaalwerk in hun eigen achterban meer handen en voeten te geven.

Verder worden ook in Wycliffe Nieuws (verschijnt drie keer per jaar) gebedspunten aangereikt. Daarnaast zijn er veel mensen die de medewerkers en het werk van Wycliffe met gebed ondersteunen na het lezen van nieuwsbrieven van veldmedewerkers, waarin ook

28


gebedspunten worden genoemd. In totaal zou het volgens opgave van de veldmedewerkers om ruim achtduizend bidders gaan. Op grond van deze getallen kan het aantal mensen dat (regelmatig) voor het Bijbelvertaalwerk bidt op negenduizend worden geschat. Voorbede in kerken en gemeenten wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. Veldmedewerkers hebben gebed dringend nodig. Zo hadden zij in 2013 met allerlei moeite en tegenslag, maar ook met hoogtepunten te maken. Onderstaand een aantal voorbeelden. Hoogtepunten in 2013: Uit het veld: Een lokale medewerker was in staat naar Nederland te komen en zijn getuigenis te geven in mijn gemeente. Erg bemoedigend voor iedereen. (Een veldmedewerker, Azië) De bekering van een Indiase vertaalhulp van één van de projecten tijdens de workshop in India en de pastorale begeleiding van hem de volgende zes tot acht maanden. (Margreet Kroneman, Zuidoost-Azië) Wij hebben ons voornamelijk bezig gehouden met taal en cultuur leren. Naarmate ik laat zien dat ik de taal spreek, worden de mensen steeds meer open en delen hun persoonlijke verhalen met ons. (Ewout en Lianne de Vries, Zuidoost-Azië) Toen de PAKOMBE (een uitstervende taal) alfabetposter klaar was, klonk er: jij hebt ons uit de put getrokken.... (van hun minderwaardigheidscomplex betreffende hun taal die door anderen geminacht wordt). Ontroerend! (Connie Kutsch Lojenga, DR Congo) De verandering die lees- en schrijfonderwijs teweeg brengt in de levens van veel individuen. Deze impact loopt als een rode draad door het werk van het project. Dat is niet nieuw meer en daardoor lijkt het ook bijna niet meer noemenswaardig, maar dat is het juist wel, want ieder jaar veranderen er door alfabetisering levens van zo'n twee tot drie duizend mensen. (Joke Yakubu, Afrika) Tijdens de Creative Phonics Course werden mensen zo enthousiast over hun eigen taal en de methode die we leerden, dat mensen zeiden 'Ik ga terug naar mijn dorp en ik ga meteen beginnen mijn eigen kinderen te leren lezen en schrijven in onze eigen taal!' en een ander: 'Ik kom terug en ga alle cursussen volgen die jullie geven voor Bijbelvertalers, dan ga ik daarna de Bijbel in mijn taal reviseren!'. (Petra Petersen, Papoea-Nieuw-Guinea) Zo'n veertig Shinasha leerkrachten volgden de leerkrachten training in Bullen. Na een dag

29


theorie en oefenen in kleine groepjes bezochten we de lokale basisschool en gaven de leerkrachten les in de geleerde onderdelen. De lessen werden gefilmd en na die tijd bekeken en geëvalueerd. Het was voor veel leerkrachten een eye-opener om te zien hoe belangrijk de instructie is voor de kinderen om hun les goed te kunnen doen. Horen en zien is belangrijk, zelf doen en ervaren nog meer! (Janet van Middendorp, Ethiopië) Vanuit het Malila-gebied blijven we heel positieve feedback krijgen van predikanten en andere 'kerkenwerkers'. Predikanten zien toenemend kerkbezoek sinds zij de al vertaalde gedeelten in de kerkdienst gebruiken en in het Malila preken. (Jabob en Albertine Karels, Tanzania) Toen ik terug was van verlof, werd ik door de vrouwen van mijn wijk op traditionele wijze welkom geheten: al zingend kwamen ze naar mijn huis, met geschenken (plantains en eieren). Toen ik er net was komen wonen deden ze dat nog niet, maar nu wisten ze dat ik één van hen ben. (Bep Langhout, Kameroen) Durk Meijer heeft een aantal Himba en Dhimba mannen in de woestijn diverse Bijbelverhalen aangeleerd, zodat zij de verhalen kunnen doorgeven. Deze mannen waren ontzettend enthousiast. Ze hebben vier verhalen uit hun hoofd geleerd en in slechts vier dagen konden zij de Bijbelverhalen nauwkeurig doorvertellen via een vertaler. Durk sprak deze mannen vooral in de avond rond het vuur. Er was geen elektriciteit, geen water, maar het zijn mensen met een honger naar het Woord van God, die de liefde van Jezus uit willen delen. Omdat hun taal volledig oraal is en geen spelling heeft, zijn er audio-opnames gemaakt. Het was onbetaalbaar om de gezichten van de mensen te zien nadat ze de verhalen voor het eerst hoorden op hun eigen telefoon. (Durk Meijer, Zuid-Afrika)

30


Er waren ook dieptepunten, op allerlei terreinen. Hieronder een selectie:

Uit het veld: De crisis in Noord-Mali, waar islamisten oprukten, waardoor Frans ingrijpen nodig was. Een aantal Wycliffe en SIL leden moest geĂŤvacueerd worden vanwege de onveilige situatie. De crisis in Mali en CAR heeft diepe sporen getrokken in het werk. Heel veel mensen waren opgebrand, moe en teleurgesteld door evacuaties, gebrek aan begrip en te veel werk. Het bieden van een luisterend oor heeft mensen gelukkig wel nieuwe hoop gegeven. Daarnaast is een ongekend aantal branchleden overleden dit jaar. (Nelis en Bianca van de Berg, Kameroen) Jonge gelovigen in onze regio worden door hun familie soms zwaar onder druk gezet om hun christen-zijn op te geven. (Bart en Jacqueline Eenkhoorn, West-Afrika) Een dieptepunt was het feit dat ik twee weken heb rondgelopen met een longontsteking die niet onderkend werd door de plaatselijke dokter, zodat ik ook de juiste medicijnen niet kreeg. Na het stellen van de correcte diagnose (elders in hetzelfde land) en het slikken van de juiste medicatie duurde het toch nog redelijk lang eer ik weer op krachten was. (Lydia van de Berg, Papoea-Nieuw-Guinea) Het was moeilijk om afscheid te moeten nemen van vrienden die terug gaan naar hun thuisland. (Marjan Sikkema, Papoea-Nieuw-Guinea) Het lukt gewoon niet om de lokale taal te leren, omdat we druk zijn met homeschooling opzetten. (Ewout en Lianne de Vries, Zuidoost-AziĂŤ)

31


Vrijwilligers De doelstellingen van WBN worden mede gerealiseerd door de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de organisatie. Dat gebeurt op allerlei manieren. Er waren in 2013 bijvoorbeeld vrijwilligers die presentaties gaven en bijsprongen op administratief gebied zoals het verzendklaar maken van publicaties. Anderen verleenden ondersteuning in de selectieprocedure voor nieuwe veldmedewerkers. Te denken valt hierbij aan de leden van de sollicitatiecommissie. Er zijn ook vrijwilligers die het verlofhuis in Alphen a/d Rijn volledig hebben opgeknapt. De bijdragen van al deze mensen zijn voor WBN onmisbaar. Een lijst met vaste vrijwilligers is opgenomen in bijlage 3. Thuisfrontcomités Ook de circa vierhonderd leden van thuisfrontcomités van veldmedewerkers van WBN zetten zich belangeloos in voor de doelstellingen van Wycliffe. WBN begeleidt nieuwe thuisfrontcomités en houdt comités schriftelijk en via de website op de hoogte. Medewerkers van WBN bezoeken met enige regelmaat vergaderingen van thuisfrontcomités om hen te stimuleren en te adviseren. Door Stichting EA-EZA werd ook in 2013 een zogenaamde tfc-trainingsdag georganiseerd. Om deelname te stimuleren heeft WBN een deel van de deelnamekosten gesubsidieerd. PR en communicatie Op het kantoor in Driebergen stelt men zich ook ten doel om het Bijbelvertaalwerk meer bekendheid te geven in Nederland en zoveel mogelijk mensen bij het werk van Wycliffe te betrekken. In 2013 bedroegen de uitvoeringskosten voor communicatie en PR € 354.895, wat € 61.425 meer is dan in 2012. Dit is veroorzaakt doordat er meer geinvesteerd is in fondswervingsacties. Van de binnengekomen donaties werd in 2013 9,1% aan fondsenwerving besteed, wat ver onder de grens van het CBF-keurmerk ligt (25%). De vaste donateurs ontvingen in 2013 vier nieuwsbrieven: drie keer Wycliffe Nieuws en een keer Volken & Talen, het jaarlijkse magazine van WBN, waarin meer wordt ingegaan op de achtergronden van het Bijbelvertaalwerk. Het aantal verstuurde exemplaren bedroeg in 2013 gemiddeld zo’n 26.200 (2010: 19.650, 2011: 23.900, 2012: 25.400). Er is dus, overeenkomstig de strategische doelen, sprake van een flinke groei van het adressenbestand. Op verschillende manieren wordt geprobeerd om het werk van Wycliffe in bredere kring onder de aandacht te brengen. In 2013 was WBN bijvoorbeeld met een stand aanwezig tijdens de Opwekkingsconferentie, de zendingsdag van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de zendingsdag van de Zending Gereformeerde Gemeenten. In totaal was WBN in 2013 negen keer (2012: vijf) met een stand tijdens een evenement aanwezig. Op kantoor komen ook verzoeken binnen van kerken, verenigingen en scholen voor het verzorgen van een presentatie. In 2013 ging het in totaal om zestien presentaties (2012: 31). Verder verzorgden veldmedewerkers die op verlof zijn, door het hele land een groot aantal presentaties, vaak gericht op hun eigen achterban. De website (www.wycliffe.nl) is een bron van informatie over de voortgang van het wereldwijde Bijbelvertaalwerk. In 2013 is de website door 12.600 personen in totaal negentienduizend maal bezocht. In 2013 is ook serieus aandacht besteed aan de facebookpagi-

32


na. Het aantal volgers steeg van 1009 naar 3198 personen. Het gemiddeld bereik per dag bedroeg in het vierde kwartaal 4.225. Het jaarverslag inclusief de jaarrekening is op de website te raadplegen. Het jaarverslag is vrij opvraagbaar en wordt jaarlijks naar ongeveer 150 relaties gestuurd. Verscheidene media hebben in 2013 aandacht besteed aan het werk van Wycliffe. In bladen, kranten en op websites is naar schatting ruim veertig keer over het Bijbelvertaalwerk gepubliceerd. In de maanden mei en juni is er veel media-aandacht geweest rondom het advies van de World Evangelical Alliance inzake de ‘Zoon van God’ discussie. Fondsenwerving In 2013 ontving de achterban van WBN in totaal drie fondswervende mailingen. Daarnaast is er voor gekozen om ook bij het jaarlijkse Wycliffe Magazine en bij de Wycliffe Nieuws (drie maal per jaar) een acceptgiro te gebruiken als adresdrager. In 2013 lijkt de daling van de gemiddelde gift en de gemiddelde respons op deze mailingen zich te stabiliseren. De volgende tabel laat zien hoe het verloop is van de respons over de afgelopen vier jaar: Opbrengst €

2009 2010 2011 2012 2013

bedrag per adres €

103361 226563 246400 293436 329231

3,05 3,28 2,29 1,65 1,75

aantal giften

3757 8922 10265 13710 14774

gem. gift €

27,51 25,39 24,00 21,40 22,28

respons

11,07% 12,93% 9,55% 7,72% 7,87%

Figuur 9 Respons mailingen

Om nieuwe donateurs te werven zijn er in 2013 twee grote bijsluitercampagnes geweest. Er werden brieven met acceptgiro’s bijgesloten bij diverse bladen. Dit heeft tot gevolg gehad dat ruim tweeduizend mensen voor het eerst een gift aan WBN hebben gegeven. In 2013 zijn er drie telemarketingacties uitgevoerd: twee keer was de insteek om nieuwe gevers te vragen vaste donateur te worden. Eén keer hebben we een groep mensen die al langere tijd niet meer hadden gegeven, gebeld. In totaal hebben bijna zevenhonderd mensen naar aanleiding van deze acties besloten om vaste donateur te worden. WBN wil graag kerkelijke gemeenten en scholen meer bij het Bijbelvertaalwerk betrekken, ook op het gebied van fondsenwerving. Om aan dit voornemen gestalte te geven, zijn in 2013 ruim 3200 kerken en gemeenten aangeschreven met het verzoek om WBN in het collecterooster op te nemen of een gift over te maken. Bij deze brief is een bijlage met een projectvoorstel meegestuurd.

33


In 2013 is in samenwerking met Youth for Christ Nederland een nieuw product toegevoegd aan het jongerenprogramma Wycliffe You. Er is een map ontwikkeld met voor meer dan zeventig uur aan spel- en gespreksmateriaal voor jongerengroepen. Met dit materiaal kunnen jeugdleiders zelfstandig aan de slag om het Bijbelvertaalwerk onder de aandacht te brengen. Op het jeugdleidersevent van Youth for Christ is dit materiaal voor het eerst gepresenteerd. Ruim tweehonderd jeugdleiders hebben vervolgens dit materiaal aangevraagd bij de Wycliffe stand.

Klachtenprocedure Klachten zijn voor WBN een waardevolle bron van informatie met betrekking tot de kwaliteit van het functioneren en het beeld dat de buitenwereld van het functioneren van de organisatie heeft. De klager mag verwachten dat de organisatie de voortgang van de afhandeling van klachten bewaakt. Bij de behandeling van klachten is het van belang dit de betreffende persoon ook als zodanig te laten ervaren. In 2012 zijn er 48 klachten geregistreerd en afgehandeld. In 2013 zijn de giftenoverzichten alleen op aanvraag verzonden. Dat heeft er toe geleid dat er in 2013 geen klachten binnen deze categorie zijn geweest. 2012

2013

Klachten met betrekking tot financiĂŤle transacties

23

7

Administratieve fouten

12

4

Niet eens met beleid

21

11

Postbeleid

28

26

Giftenoverzichten

245

Totaal

329

48

Partnerorganisaties In Nederland en op het veld werkt WBN met vele organisaties samen. In bijlage 4 staat hiervan een overzicht.

34


3 Beleid 3.1 Kengetallen

Bestedingspercentage

2013

2012

%

%

86,2

91,5

9,2

8.5

3,0

2,9

Totaal van de bestedingen uitgedrukt als percentage van het totaal van de baten Percentage kosten fondsenwerving Kosten van eigen fondsenwerving uitgedrukt als percentage van de baten uit eigen fondsenwerving Percentage beheer en administratie Kosten van beheer en administratie uitgedrukt als percentage van het totaal van de lasten 3.2 Beleid kosten en methoden fondsenwerving De doelstelling is om een zo groot mogelijk deel van de beschikbare financiën ten goede te laten komen aan het doel en de missie van WBN. Uitgangspunt hierbij is de norm gesteld door het CBF dat over een periode van drie jaar de kosten voor fondsenwerving niet meer dan het gemiddelde van 25% van de baten uit eigen fondsenwerving bedragen. Omdat dit een vrij ruim gegeven is, is het streven van WBN om onder de grens van 10% van de kosten fondsenwerving te blijven. Het percentage voor beheer en administratie komt ruim onder de door het bestuur vastgestelde norm van 5%. 3.3 Beleid reserves en fondsen WBN streeft naar een continuïteitsreserve van minimaal 50% van de begrote kantoorexploitatie en 1/3 deel van de deelnemingen, om in geval van calamiteiten de voortgang van het werk van WBN te waarborgen. Daarnaast is er een nood-ondersteuningsreserve van minimaal € 150.000 voor onvoorziene tekorten bij veldmedewerkers. 3.4 Beleggingsbeleid De liquide middelen van WBN mogen uitsluitend op rentegevende rekeningen, spaarrekeningen of deposito’s bij eersteklas Nederlandse financiële instellingen worden gezet, ten einde extra gelden te verwerven. 3.5 Vrijwilligersbeleid Vrijwilligers vervullen binnen WBN een belangrijke rol. De waardering voor de bijdrage van vrijwilligers komt op de volgende manieren tot uitdrukking: vrijwilligers kunnen hun reiskosten declareren, vaste vrijwilligers krijgen een eindejaarscadeau. Vrijwilligers die minimaal een dag per week op het kantoor werken worden beschouwd als onderdeel van het kantoorteam en hebben jaarlijks een functioneringsgesprek met hun leidinggevende.

35


3.6 Communicatiebeleid WBN onderscheidt bij de communicatie met belanghebbenden vier verschillende categorieen: •

Veldmedewerkers, inclusief hun achterban (thuisfrontcomités en familie);

Donateurs, te verdelen in particulieren, kerken, scholen, bedrijven, stichtingen en fondsen;

Organisaties in Nederland waarmee WBN een samenwerkingsovereenkomst heeft;

Partnerorganisaties in diverse landen aan wie wij leden of fondsen ter beschikking stellen met het oog op het realiseren van onze doelstelling.

In de Verantwoordingsverklaring (Bijlage 1) wordt het communicatiebeleid ten aanzien van deze categorieën nader uitgewerkt. 3.7 Beleid voor 2014 Net als in 2013 zal er naar verwachting in 2014 geen sprake zijn van een netto groei van het aantal veldmedewerkers, omdat de aanwas van veldmedewerkers niet het vertrek van leden kan bijhouden. WBN verwacht in 2014 een verdergaande professionalisering van de afdelingen. De begroting laat een verwachte groei zien van de inkomsten voor projecten en daar aan gekoppelde groei van met name projectuitgaven.

Uit het veld: Daar staat hij dan. Negen paar ogen kijken hem aandachtig aan. Oren spitsen zich. Horen ze het goed? Werkt hun leraar in de Hungwere taal? Schrijft hij zelf verhalen in zijn moedertaal? Hij geeft vol overgave les hoe je een goed verhaal schrijft in de Kamuku taal. Mannen en vrouwen, moslims en christenen leren voor het eerst hoe ze een boeiend verhaal schrijven in hun eigen taal. Allerlei aspecten komen aan de orde zoals: Welke woorden gebruikt Kamuku als begin van een verhaal? Hoe bouw je de spanning op? Hoe verwerk je emoties? 20 december 2012 was een historisch moment in het Kamuku en Hungwere taalproject. Mohammed, die zelf in 2009 deze schrijversworkshop volgde in Hungwere, trainde die dag 9 mensen in Kamuku, een naburige taal. Samen met hem gaf ik les. Een inspirerende, bemoedigende uitdaging! (Janneke Verhaar, Nigeria)

36


FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 In dit jaarverslag is een verkorte versie van de jaarrekening opgenomen. De volledige versie van de jaarrekening kunt u opvragen bij het kantoor van WBN of downloaden van internet.

Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA

31-12-2013

31-12-2012

Gebouwen

170.000

178.504

Inventaris

10.917

5.424

180.917

183.928

36.712

35.776

Vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

2.7.1

2.7.2

Deelneming

Vlottende activa

Vorderingen

2.7.4

131.122

100.338

Liquide middelen

2.7.5

1.903.120

1.646.447

2.251.871

1.966.489

Totaal activa

37


PASSIVA

31-12-2013

31-12-2012

â‚Ź

â‚Ź

ContinuĂŻteitsreserve

547.602

480.807

Bestemmingsreserve

330.917

333.928

878.519

814.735

234.221

162.963

Reserves en fondsen

Reserves

Fondsen

2.7.6

2.7.7

Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden Projectverplichtingen

2.7.8

304.906

263.341

Te betalen aan medewerkers

2.7.9

718.603

580.824

Belastingen en sociale lasten

2.7.10

13.227

12.777

Overige kortlopende schulden

2.7.11

102.395

131.848

1.139.131

988.791

2.251.871

1.966.489

Totaal passiva

38


Staat van baten en lasten Realisatie

Begroting

Realisatie

2013

2013

2012

BATEN

Eigen fondsenwerving

2.8.1

4.510.921

4.785.100

4.317.101

Baten acties derden

2.8.2

59.840

110.000

122.365

Subsidies van overheden

2.8.3

444.617

460.000

478.362

Overige baten

2.8.4

37.320

20.900

22.495

5.052.698

5.376.000

4.940.324

2.4

4.353.470

4.783.220

4.520.615

2.4

415.178

437.740

367.766

2.4

149.007

157.240

147.664

4.917.656

5.378.200

5.036.045

135.042

-2.200

-95.721

Mutatie bestemmingsfondsen

71.258

-10.000

-49.383

Tekort/Overschot

63.784

7.800

-46.338

Totaal baten

LASTEN Doelstelling Besteed aan de doelstelling Kosten werving baten Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

Totaal lasten

Resultaat

39


Resultaatbestemming Realisatie

Realisatie

2013

2012

â‚Ź

â‚Ź

ContinuĂŻteitsreserve

66.795

-60.912

Bestemmingsreserves

-3.011

14.574

63.784

-46.338

71.258

-49.383

135.042

-95.721

Resultaat bestemming reserves

Resultaatbestemming fondsen Bestemmingsfondsen

Totaal resultaatbestemming

40


Overzicht lastenverdeling Lasten

doel-

eigen-

beheer

Totaal

Begroot

Totaal

stelling

fondsen-

en admini-

2013

2013

2012

werving

stratie

Bijdragen

2.9.1

3.786.617

-

-

3.786.617

4.218.000

4.004.256

Publiciteit

2.9.2

88.724

266.171

-

354.895

374.000

293.470

Personeelskosten

2.9.3

345.754

115.251

115.251

576.256

619.600

534.906

Reiskosten

2.9.4

9.061

3.020

3.020

15.101

19.500

13.645

Afschrijvingen

2.7.1

3.492

1.164

1.164

5.820

4.500

3.887

Waardevermindering Onroerend goed

2.7.1

31.108

-

-

31.108

-

-

Huisvestingskosten

2.9.5

22.259

7.420

7.420

37.099

34.600

44.314

Kantoorkosten

2.9.6

21.862

7.287

7.287

36.436

35.700

43.479

Algemene kosten

2.9.7

44.593

14.865

14.865

74.323

72.300

98.089

4.353.470

415.178

149.007

4.917.655

5.378.200

5.036.046

86,2%

89,0%

91,5%

88,5%

88,9%

89,8%

9,2%

9,1%

8,5%

3,0%

2,9%

2,9%

Totaal lasten

Doelbestedingspercentage van de baten: Bestedingen aan doelstellingen/totale baten Doelbestedingspercentage van de lasten: Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten Fondsenwervingspercentage: Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving Percentage kosten beheer en administratie: Kosten beheer en administratie/totale lasten

De bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van de baten zijn gedaald met 5,3%. Dit wordt veroorzaakt doordat baten aan het einde van de verslagperiode zijn ontvangen welke in 2014 besteed zullen worden.

41


Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar. 2013

2012

Totaal baten

5.052.698

4.940.324

Totaal lasten

4.917.656

5.036.045

135.042

-95.721

5.820

3.887

140.862

-91.834

-

1.810

-30.784

28.586

41.565

48.007

Te betalen aan medewerkers

137.779

2.076

Belastingen en sociale lasten

450

1.020

-29.453

-59.947

119.557

21.552

260.419

-70.282

-3.745

-54.237

256.674

-124.519

1.646.446

1.770.965

256.674

-124.519

1.903.120

1.646.446

Kasstroom uit activiteiten

Resultaat Afschrijvingen

Cash-flow

Mutaties in: Voorraden Vorderingen Projectverplichtingen

Overige kortlopende schulden

Totaal kasstroom uit activiteiten

Kasstroom uit investeringen Investeringen in materiële vaste activa

Totale kasstroom Saldo liquide middelen begin Totale kasstroom Saldo liquide middelen eind

42


Controleverklaring With Accountants

43


Bijlage 1: Verantwoordingsverklaring WBN Deze verantwoordingsverklaring bevat – conform de criteria voor het CBF-keurmerk – een overzicht van de manier waarop onderstaande principes binnen de organisatie van WBN uitgewerkt zijn: •

Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ en dan wel van de ‘uitvoering’.

De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van de middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.

De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

1. Rollen bestuur, directie en algemene ledenvergadering WBN werkt volgens een bestuur-directiemodel, waarbij de algemene ledenvergadering een toezichthoudende rol vervult. Het bestuur van WBN heeft gekozen voor ‘besturen op hoofdlijnen’ waarbij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur en directie zijn vastgelegd. Dit betekent in de praktijk dat de directie zich bezighoudt met het voorbereiden en uitvoeren van beleid. De rol van het bestuur ligt daarmee grotendeels op het vlak van het vaststellen van beleid, begroting, jaarplannen en meerjarenplan, en het toezicht houden op de uitvoering van het vastgestelde beleid. Het bestuur legt het jaarverslag ter beoordeling voor aan de algemene ledenvergadering. Algemene ledenvergadering Minimaal een keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Op deze vergadering worden de jaarrekening en het jaarverslag gepresenteerd en legt het bestuur verantwoording af aan de ALV. De verslagen en het gevoerde beleid worden door de ALV besproken en goedgekeurd. Daarnaast heeft de ALV nog een aantal incidentele taken zoals beschreven in de statuten van de vereniging. Bestuur Het bestuur vergadert meestal in aanwezigheid van de directeur. Bestuursvergaderingen vinden circa zes keer per jaar plaats. De leden en geassocieerde leden van de vereniging worden door middel van een zogenaamd ‘BestuursBericht’ geïnformeerd over de belangrijkste zaken die op een bestuursvergadering behandeld worden. Het bestuur legt ieder jaar in het jaarverslag verantwoording af over beleid en uitvoering. Het bestuur heeft een deel van zijn statutaire taken gemandateerd aan de directeur die verantwoording schuldig is aan het bestuur. Samenstelling, taken en bevoegdheden, werkwijze en verantwoording van het bestuur zijn vastgelegd in het Bestuursreglement. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van de directie, op de laatste vergadering van elk kalenderjaar. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

44


Directeur De directeur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de plannen van de vereniging, en is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Over de plannen en activiteiten van de vereniging voert hij overleg met het bestuur. De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de directeur zijn omschreven in het Directiereglement. Het bestuur van de vereniging heeft aan de directeur de volgende bevoegdheden gemandateerd, waarbij het door het bestuur vastgestelde beleid bepalend is: a) Het vertegenwoordigen van WBN. b) Het nemen van besluiten inzake het aannemen van leden en geassocieerde leden, het verlenen van toestemming tot vertrek en het honoreren van aanvragen tot pensionering. De directeur rapporteert hierover viermaandelijks aan het bestuur. Wanneer de directeur meent dat er goede gronden zijn om bij deze besluiten af te wijken van de daarvoor vastgestelde criteria, laat hij de besluitvorming over aan het bestuur. c)

Het aangaan van financiële verplichtingen/aangaan van overeenkomsten. De directeur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten mits het binnen de goedgekeurde begroting gefinancierd kan worden. Indien de begroting niet de ruimte biedt voor het aangaan van de overeenkomst, dan wordt de beslissing voorgelegd aan het bestuur.

d) Het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten. e) Het doen van betalingen tot € 150.000. Bij een hoger bedrag is toestemming nodig van de penningmeester van het bestuur. Een delegatie uit het bestuur voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. De uitkomsten hiervan worden besproken door het bestuur. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking wordt een verslag opgemaakt dat door of namens het bestuur wordt gearchiveerd. 2. Financiële strategie In dit onderdeel wordt omschreven hoe wordt omgegaan met de aan WBN beschikbaar gestelde financiële middelen. Daarnaast wordt aangegeven wat de randvoorwaarden zijn om te voorkomen dat WBN door onverwachte tegenvallers in financiële problemen geraakt. Doelstelling is om een zo groot mogelijk deel van de beschikbare financiën ten goede te laten komen aan het doel en de missie van WBN. Uitgangspunt hierbij is de norm gesteld door het CBF dat over een periode van drie jaar de kosten voor fondsenwerving niet meer dan het gemiddelde van 25 procent van de baten uit eigen fondsenwerving bedragen. Omdat dit een vrij ruim gegeven is, is het streven van WBN om onder de grens van 10 procent kosten fondsenwerving te blijven. De navolgende bepalingen zijn noodzakelijk voor de dekking van risico’s op korte termijn, waaronder calamiteiten, en om zeker te stellen dat WBN ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen en dat derhalve de voortgang van het werk wordt gewaarborgd. •

WBN moet minimaal 50% van de begroting van de kantoorexploitatie aanhouden in reserves. Hiervan wordt € 100.000 aangehouden in de reserve financiering activa, zijnde de executiewaarde van het onroerend goed. De overige hiervoor benodigde reserves worden aangehouden in de continuïteitsreserve .

In het Noodondersteuningsreserve bevindt zich minimaal € 150.000 voor onvoorziene tekorten bij veldmedewerkers.

45


Bovenstaande doelstellingen en bepalingen liggen ten grondslag aan de jaarlijkse begroting. Uit het bovenstaande volgt dat WBN over liquide middelen beschikt. Deze liquide middelen mogen uitsluitend op rentegevende rekeningen, spaarrekeningen of deposito’s bij eersteklas financiële Nederlandse instellingen worden gezet, teneinde extra gelden te verwerven. 3. Interne vastlegging verantwoordelijkheid inzake besteding van de middelen Het kader voor de besteding van de middelen wordt bepaald door de begroting. Binnen de begroting is de directeur gemandateerd om de noodzakelijke betalingen te doen met inachtneming van het onder 1e genoemde maximumbedrag. Voor algemene uitgaven die niet direct aan afdelingen gerelateerd zijn is de directeur direct verantwoordelijk. Voor uitgaven die aan afdelingen zijn gerelateerd, kan de directeur op zijn beurt ondermandaat verlenen aan de afdelingshoofden. Een dreigende overschrijding van de jaarbegroting van een afdeling wordt door het hoofd van de betreffende afdeling gemeld aan de directeur. Een dreigende overschrijding van de begroting wordt door de directeur schriftelijk gemeld aan de penningmeester van het bestuur met kopie aan de voorzitter en vice-voorzitter. Bij ontvangst van een nota is het afdelingshoofd verantwoordelijk voor fiattering. De nota gaat vervolgens naar de financiële administratie voor betaling en verwerking in de boekhouding. De betaling wordt door de financieel medewerker op de afdeling financiën voorbereid en ter fiattering voorgelegd aan de directeur. De directeur – of bij diens afwezigheid zijn door het bestuur aangewezen vervanger – beoordeelt of de nota uitbetaald mag worden en geeft al dan niet opdracht tot uitbetaling. Bestedingen worden in het financiële systeem per project/veldmedewerker geregistreerd. Maandelijks wordt een financieel rapport opgemaakt door de afdeling financiën, waarin de inkomsten en uitgaven met de begroting worden vergeleken. Dit rapport gaat naar de afdelingshoofden en de directeur. Op deze manier evalueert het management of bestedingen in lijn zijn met de doelstellingen van WBN en de begroting. Bij afwijkingen wordt de verantwoordelijke hierover bevraagd. De directie rapporteert hierover viermaandelijks aan het bestuur. Binnen WBN is een functiescheiding tussen betalen/klaarzetten (afdeling administratie), fiatteren/versturen (directeur of aangewezen vervanger buiten de afdeling administratie) en beheer van bevoegdheden (afdeling personeelszaken) gerealiseerd. Met inlogpasjes behorend bij het offline pakket van de huisbankier. 4. Informatievoorziening De directeur voorziet het bestuur – gevraagd en ongevraagd, en tijdig – van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door het bestuur. De directeur rapporteert in ieder geval viermaandelijks over de gang van zaken met betrekking tot de uitvoering van het jaarplan, inclusief de financiële cijfers voor deze periode. De directeur is verantwoordelijk voor het maken van een jaarverslag en een jaarrekening als jaarlijkse rapportage aan de algemene ledenvergadering van de vereniging en aan externe contacten.

46


5. Werving van nieuwe bestuursleden Het bestuur bestaat uit minimaal 5 personen en maximaal 11 personen. Bij de werving en selectie van kandidaat-bestuursleden wordt gewerkt met de volgende profielschets: •

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij: •

de statutaire doelstelling en christelijke leerstellige grondslag van WBN onderschrijven;

affiniteit hebben met Wycliffe en de doelstelling Visie 2025;

zich gemakkelijk bewegen op interkerkelijk vlak en een attitude hebben die past bij interkerkelijk samenwerken;

een actieve rol spelen (bijwonen van bestuurs- en ledenvergaderingen, commissies, bezoeken veldmedewerkers op verlof etc.).

Samenstelling evenwichtig verdeeld over een groot gedeelte van de volgende eigenschappen: •

Wycliffe en/of SIL-veldervaring;

kennis op het terrein internationale ontwikkelingssamenwerking;

kennis op het terrein van marketing communicatie en fondswerving;

bestuurs- en strategische ervaring;

ervaring binnen kerkelijke en interkerkelijke organisaties;

financiële, juridische en bedrijfskundige ervaring en inzicht in HR-zaken;

ervaring binnen een peer-organisatie, netwerk;

kennis van de theologie en bijbelwetenschappen;

kennis van de vertaalkundige wereld;

evenwichtige verdeling naar geslacht, leeftijd, kerkelijke achtergrond.

De leden van de vereniging en de leden van het bestuur hebben te allen tijde de mogelijkheid kandidaat-bestuursleden onder de aandacht van het bestuur te brengen. Bestuursleden worden door de leden van de vereniging benoemd. 6. Omgang met belanghebbenden WBN onderkent de volgende groepen belanghebbenden: a) Veldmedewerkers, inclusief hun achterban (thuisfrontcomités en familie) en geassocieerde leden. b) Donateurs, te verdelen in particulieren, kerken, scholen, bedrijven, stichtingen en fondsen. c)

Organisaties in Nederland waarmee WBN een samenwerkingsovereenkomst heeft.

d) Partnerorganisaties in diverse landen aan wie wij veldmedewerkers of fondsen ter beschikking stellen met het oog op het realiseren van onze doelstelling. WBN hecht waarde aan een transparante opstelling richting deze belanghebbenden, waarbij misleiding en onwaarheden in de communicatie niet geoorloofd zijn. Om dit organisatorisch te kunnen waarborgen hecht WBN aan het behouden van het CBFkeurmerk. WBN communiceert via haar website en via het jaarverslag met alle bovengenoemde groepen belanghebbenden. Op de volgende specifieke wijzen wordt met belanghebbenden gecommuniceerd:

47


Leden/veldmedewerkers en hun achterban en geassocieerde leden Na elke bestuursvergadering worden de leden/veldmedewerkers/geassocieerde leden door middel van een ‘BestuursBericht’ geïnformeerd over de inhoud van de vergadering. Tenminste twee maal per jaar krijgen de leden een kantoornieuwsbrief met informatie over relevante ontwikkelingen binnen WBN. Minimaal eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering waarvoor leden en geassocieerde leden worden uitgenodigd. Eens per jaar wordt er een dag voor ouders van leden georganiseerd. Leden rapporteren zelf ten minste één maal per jaar door middel van een nieuwsbrief naar hun achterban over de voortgang in hun werk. Donateurs Donateurs ontvangen driemaandelijks Wycliffe Nieuws met daarin achtergrondverhalen over het werk van de organisatie. Maandelijks wordt er een gebedspublicatie verstuurd met relevante gebedspunten. Donateurs en organisaties die een speciaal project steunen waarbij sprake is van een contract, krijgen minimaal eens per jaar informatie over het project via een activiteitenrapport. Organisaties met een samenwerkingsovereenkomst Voor organisaties met een samenwerkingsovereenkomst geldt dat er minimaal jaarlijks gerapporteerd wordt over het project en/of de veldmedewerker. Partnerorganisaties in andere landen Met alle partners zijn afspraken vastgelegd in een samenwerkingscontract. Hierin staat precies beschreven wat de rechten en plichten zijn van zowel WBN als de partner. Met deze partners wordt regelmatig gecommuniceerd via de verantwoordelijke projectenmedewerker van WBN. De partner rapporteert halfjaarlijks aan WBN over de projectvoortgang. Klachtenprocedure Eventuele klachten worden behandeld conform een door het bestuur vastgestelde procedure. Jaarlijks wordt een overzicht van het klachtenregister ter bespreking bij de vergaderstukken van het bestuur gevoegd. Belanghebbenden kunnen via het contactformulier op de website ideeën, opmerkingen en wensen aan de organisatie doorgeven. Vastgesteld door het bestuur op 31 augustus 2013

48


Bijlage 2: Bestuurssamenstelling per 31 december 2013 Lid

Beroep/ nevenfuncties

Dhr. dr. ir. K. van der Mast (voor-

partner consultancy company: Solveigh

zitter)

Corporate Development

Dhr. H.G. Bezemer MBA (vice-

directievoorzitter Rabobank Noord-

voorzitter)

Holland Noord, bestuurslid Kamer van

Aanvang

Aanvang

eerste

huidige

termijn

termijn

2005

2011

2015

2006

2012

2016

2013

2013

2015

2005

2013

2017

2013

2013

2015

2009

2011

2015

2009

2011

2015

2009

2011

2015

Aftredend

Koophandel Midden-Nederland, voorzitter Raad van Toezicht Ontwikkelingsorganisatie PSI, penningmeester volleybalvereniging DV Dhr. ing. J.E. Muis, MBA (pen-

directeur/eigenaar Consult-M, lid

ningmeester)

bondsraad ANWB, Voorzitter ANBO afdeling Etten-Leur, Voorzitter Stichting COME, Adviseur Stichting Atlantic Bridge.

Ir. J. de Weerd NLP-Master (IEP)

senior innovatie-adviseur/projectleider,

(secretaris)

professioneel coach

Mw. J.A van Kleef-Jongenburger

HR consulent, loopbaan begeleider,

(vertegenwoordiger veldmede-

teambuilding consulent.

werkers)

Voorzitter Protestants Kerkkoor Driebergen, vrijwilliger bij CSZ De Brug, Driebergen

Dr. A. Boer

arts, lid raad van bestuur van het College voor zorgverzekeringen (CVZ), lid Gezondheidsraad, lid Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg, lid Health Technology Assessment International, voorzitter Commissie Gezondheidszorgonderzoek van ZonMw.

Drs. M. den Boer-Neele

Voorzitter kerkenraad en pastoraal ouderling PKN-gemeente in Amersfoort, lid moderamen algemene kerkenraad PGA, adviseur Juristenvereniging Pro Vita, oud-directeur VBOK

Dhr. C. Janse

gepensioneerd voorlichter/bureausecretaris Zending Gereformeerde Gemeenten, lid overlegorgaan Indonesische literatuur

49


Bijlage 3: Staf en vrijwilligers kantoor Kantoormedewerkers

Vaste vrijwilligers

Directeur

Dr. G. BĂŠnit

Jezus Messias-project

Dhr. C. Nieuwenhuize Dhr. A. van Grootheest

Dr. C. van Blooijs

Notulist Bestuur

Dhr. en mevr. den Boer

Helma Rem

Secretariaat

Mevr. M. v.d. Bovenkamp

Mevr. J.S.J. Vermeulen

Mevr. M.A. Broer-van den Ende

ISCA

Mevr. M. Buisman

Diet Hoddenbach

Personeelszaken

Dhr. M.A. van Dijk

Mevr. N. Baan

Mevr. F. Carriere

Nederlandse Sollicitatie commissie

Mevr. M.A. Broer

Mevr. C. Eilander

Dhr. F.H. Chevalking

Mevr. A. Kieviet

Mevr. N.E. v.d. Gauw-Hanse

Mevr. M.E. Fast

Dhr. F. Niemeijer

Mevr. T. Groot

Dhr. H. Moet

Mevr. H.J. Klijnsma

Dhr. T.H. Nap

Dhr. K. Kuijpers

Mevr. L. Polman

Mevr. D.M. Broer

Dhr. F.J. Nieuwenhuijzen

Mevr. E.Y Sterkenburg

Dhr. I. Moret

Mevr. M.G.E. van Oudenallen

PR en communicatie

Mevr. M.C.H. Regterschot

Dhr. W.C. Polinder Dhr. H. de Regt

Projecten

Ds. C. Snoei

Mevr. C. Frieke

Mevr. G.J. Teseling

Mevr. D. Lodewijks

Dr. G.J. van der Struys

Mevr. G. van Schothorst Dhr. H.J. v.d. Weerd

Stagiair Personeelszaken Dhr. G. Hartog

FinanciĂŤn Mevr. E. Hofstra Dhr. A. van Kranenburg Mevr. A. Verbeek Computerondersteuning Dhr. P. Noppers

Alle vrijwilligers zijn parttime werkzaam. Kantoormedewerkers werken zowel fulltime als parttime. Stand van zaken per 31 december 2013.

50


Bijlage 4: Partnerorganisaties Samenwerking met andere organisaties is voor WBN van groot belang. Hieronder worden een aantal samenwerkingsrelaties beschreven. Prisma/Co-Prisma WBN is lid van Prisma/Co-Prisma, een vereniging van christelijke ontwikkelingsorganisaties. Via Co-Prisma is WBN deelnemer in de ICCO-alliantie op het gebied van onderwijs. Hierdoor kan WBN een aantal projecten in Ghana, Kenia en Ethiopië versterken en de samenwerking tussen de verschillende organisaties in deze landen vormgeven. Vanwege dit samenwerkingsverband kan WBN aanspraak maken op subsidie van de Nederlandse overheid (MFS-2). Voor WBN is de toegevoegde waarde van deze vormen van samenwerking bovendien de mogelijkheid om van (de ‘best practices’ van) andere organisaties te leren en kwaliteit en efficiëntie te verhogen. Het MFS-2 programma van Oikonomos wordt door WBN vertegenwoordigd binnen Co-Prisma en valt ook onder verantwoordelijkheid van WBN. ICCO & Kerk in Actie De zendings- en hulpverleningsactiviteiten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn sinds 1994 samengebracht in één organisatie: Kerk in Actie. Kerk in Actie wil werken in navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid. Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid. Het werk van Kerk in Actie wordt volledig gedragen door de kerkelijke gemeenten. Sinds 2007 werkt Kerk in Actie nauw samen met ICCO, een protestants christelijke ontwikkelingsorganisatie die subsidie ontvangt van de Nederlandse overheid. ICCO & Kerk in Actie waren in 2013 samenwerkingspartners bij een alfabetiseringsproject in Zuidoost-Azië. NRZ en EZA Wat zending betreft zijn er, binnen Nederland maar ook wereldwijd, talrijke organisaties actief. WBN vindt het belangrijk om te weten wat er op het gebied van zending speelt, om ervaringen te delen en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan bezinning. WBN is daarom al jaren lid van twee overkoepelende zendingsorganisaties: de Nederlandse Zendingsraad (NZR) en de Evangelische Zendingsalliantie (EA-EZA). Er is sprake van toenemende samenwerking tussen deze twee koepelorganisaties, maar ook tussen de aangesloten organisaties. Zendingsorganisaties WBN heeft met diverse zendingsorganisaties afspraken over gezamenlijke uitzendingen. Veelal houdt dit in dat deze zendingsorganisaties zich (voor een bepaalde periode) garant stellen voor (een deel van) de financiële ondersteuning van een uit te zenden veldwerker. Organisaties waarmee dergelijke gezamenlijke uitzendingen zijn geregeld zijn Deputaten Zending der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, De Verre Naasten, de Gereformeerde Zendingsbond en Zending der Gereformeerde Gemeenten.

51


Financiële partner WBN heeft een financiële relatie met Stichting Urco. De door deze stichting beschikbaar gestelde fondsen worden gebruikt voor de exploitatie van het kantoor in Driebergen. Media Het werk van WBN krijgt regelmatig aandacht via een radio- of tv-reportage van EOMetterdaad, Groot Nieuws Radio of Zendtijd voor de Kerken. In geval van EO-Metterdaad is hieraan meestal een financiële actie gekoppeld. Overige partners in Nederland Verder onderhoudt WBN goede relaties met het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), Oikonomos foundation, Operatie Mobilisatie, Mission Aviation Fellowship, Trans World Radio Nederland en diverse andere verwante organisaties, onder andere door regelmatig overleg op managementniveau. Met de stichting Bijbel in de Nederlandse Gebarentaal is in 2011 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Buitenlandse partners Ook buiten Nederland staat WBN in contact met diverse organisaties. In het geval van United Bible Societies (de verenigde Bijbelgenootschappen waarbij ook het NBG aangesloten is) gaat het om samenwerking en wederzijdse ondersteuning. WBN is partner op het gebied van projectuitvoering van Bible Translation and Literacy (BTL) in Kenia, Association Congolaise Traduction Bible Alpha (ACOTBA-SUBO) in de DRC (Congo), het Ghanian Institute for Linguistics, Literacy and Bible Translation (GILLBT) in Ghana en het Institute for Bible Translation (IBT) in Rusland. WBN zorgt hierbij voor de financiële middelen. Waar nodig maakt capaciteitsopbouw onderdeel uit van de samenwerking. De samenwerking met de Seed Company, SIL International en diverse Wycliffeorganisaties in andere landen heeft gezamenlijke uitvoering als basis met als hoofdactiviteit de inzet van Nederlandse veldmedewerkers die door WBN zijn uitgezonden naar deze organisaties, met daarnaast projectfinanciering. De relatie met het International Orality Netwerk houdt in dat we gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden om het gebruik van nietgeschreven materialen binnen de Wycliffe-familie te bevorderen en dit bekend te maken bij de achterban.

52


53


54


55


56

Jaarverslag Wycliffe Bijbelvertalers Nederland 2013  
Jaarverslag Wycliffe Bijbelvertalers Nederland 2013  

In dit jaarverslag leest u hoe mensen samen investeren in Gods Koninkrijk.

Advertisement