Page 1

profesionaliza a túa lingua biblioteconomía e documentación

1


Biblioteconomía e Documentación Iván Méndez López

Edita: Servizo de Normalización Lingüística Universidade da Coruña, 2009 ISBN: 978-84-9749-351-2 Depósito Legal: C 2967-2009


A Abadologio Abanico Abarquillamiento Abecedario Abecedario ilustrado Abertura Abolladura Abominario Abonar Abono Abreviación Abreviatura Abreviatura bibliográfica Abreviatura lexicográfica Abstract Accesibilidad Acceso Acceso restringido Acento Acepción Acervo Acervo bibliográfico Acotación Acróstico Acta Acta capitular Acta de cancillería Acta de eliminación Acta notarial Actualización Adaptación Addenda Adición Adjuntar Adjunto, anexo

abadoloxio abano abarquiñamento abecedario abecedario ilustrado abertura aboladura abominario abonar abono abreviación abreviatura abreviatura bibliográfica abreviatura lexicográfica abstract accesibilidade acceso acceso restrinxido acento acepción acervo acervo bibliográfico acoutamento acróstico acta acta capitular acta de chancelaría acta de eliminación acta notarial actualización adaptación addenda adición anexar anexo 3

s. m. s. m. s. m. s. m. m. s. f. s. f. s. m. v. pron. s. m. s. f. s. f. f. f. s. m. s. f. s. m. m. s. m. s. f. s. m. s. m. s. m. s. m. s. f. f. f. f. f. s. f. s. f. s. f. s. f. v. tr. s. m.


Admisión Adquisición Adquisición bibliográfica Aforismo Aforística Agencia Agencia de lectura Agenda Aguatinta, agua tinta Álbum Análisis Análisis documental Anecdotario Anónimo Anotación Anteportada Antetítulo Antología Antólogo/a Antónimo Aparato Aparato bibliográfico Aparato crítico Apartado Aparte Apéndice Apócrifo/a Apógrafo/a Apostilla Apostillar Apunte Archivador Archivar Archivero/a Archivística Archivístico/a Archivo

admisión adquisición adquisición bibliográfica aforismo aforística axencia axencia de lectura axenda augatinta álbum análise análise documental anecdotario anónimo anotación anteportada antetítulo antoloxía antólogo/a antónimo aparello/aparato aparello bibliográfico aparello crítico apartado á parte apéndice apócrifo/a apógrafo/a apostila apostilar apuntamento arquivador arquivar arquiveiro/a arquivística arquivístico/a arquivo 4

s. f. s. f. f. s. m. s. f. s. f. f. s. f. s. m. s. m. s. f. f. s. m. s. m. e adx. s. f. s. f. s. m. s. f. s. s. m. s. m. m. m. s. m. s. m. adx. adx. s. f. v. tr. s. m. s. m. v. tr. s. s. f. adx. s. m.


Archivo abierto Archivo administrativo Archivo autonómico Archivo capitular Archivo cartográfico Archivo catedralicio Archivo central Archivo comarcal Archivo de empresa Archivo de oficina Archivo de protocolos Archivo de seguridad Archivo digital Archivo diocesano Archivo diplomático Archivo eclesiástico Archivo electrónico Archivo familiar Archivo fotográfico Archivo general Archivo histórico Archivo intermedio Archivo monástico Archivo municipal Archivo nacional Archivo nobiliario Archivo notarial Archivo oral Archivo paroquial Archivo personal Archivo privado Archivo provincial Archivo público Archivo regional Archivo universitario Archivología Armario

arquivo aberto arquivo administrativo arquivo autonómico arquivo capitular arquivo cartográfico arquivo catedralicio arquivo central arquivo comarcal arquivo de empresa arquivo de oficina arquivo de protocolos arquivo de seguranza arquivo dixital arquivo diocesano arquivo diplomático arquivo eclesiástico arquivo electrónico arquivo familiar arquivo fotográfico arquivo xeral arquivo histórico arquivo intermedio arquivo monástico arquivo municipal arquivo nacional arquivo nobiliario arquivo notarial arquivo oral arquivo parroquial arquivo persoal arquivo privado arquivo provincial arquivo público arquivo rexional arquivo universitario arquivoloxía armario 5

m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. s. m.


Arqueología arqueoloxía s. f. Articulado articulado s. m. Artículo artigo s. m. ASCII ASCII sig. m. sigla de “American Standard Code for Information Interchange” (“código estándar americano para o intercambio de información”) Asiento asentamento s. m. Asiento abierto asentamento aberto m. Asiento abreviado asentamento abreviado m. Asiento bibliográfico asentamento bibliográfico m. Asiento principal asentamento principal m. Asiento secundario asentamento secundario m. Atlas atlas s. m. Atlas lingüístico atlas lingüístico m. Atril atril s. m. Audiovisual audiovisual s. m. e adx. Auguafuerte, agua fuerte augaforte s. m. Aumentado/a aumentado/a adx. Autenticación autenticación s. f. Autenticar autenticar v. tr. Autenticidad autenticidade s. f. Auténtico/a auténtico/a adx. Auto auto s. m. Autobiografía autobiografía s. f. Autobiográfico/a autobiográfico/a adx. Autógrafo autógrafo s. m. e adx. Autor anónimo autor anónimo s. Autor colectivo autor colectivo s. Autor/a autor/a s. Autoría autoría s. f. Autoridad autoridade s. f. Autoridad archivística autoridade arquivística f. Autorización autorización s. f. Autorización de consulta autorización de consulta f. Autorizar autorizar v. tr. 6


Auxiliar Auxiliar de bibioteca

auxiliar auxiliar de biblioteca

adx. s.

andel, anaquel, estante base de datos base de datos bibliográfica beato bolsa best-seller, supervendas bestiario biblia biblioclasta bibliocleptomanía bibliofilia bibliófilo/a bibliografía bibliografía alfabética bibliografía anotada bibliografía crítica bibliografía elemental bibliografía especializada bibliografía exhaustiva bibliografía xeral bibliografía primaria bibliografía secundaria bibliografía temática bibliográfico/a biblioloxía bibliolóxico/a bibliomanía bibliometría bibliométrico/a biblioteca biblioteca aberta

s. f. f. f. s. m. s. f. s. m. s. m. s. f. adx. s. f. s. f. s. s. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. adx. s. f. adx. s. f. s. f. adx. s. f. f.

B Balda Base de datos Base de datos bibliográfica Beato Beca Best-seller Bestiario Biblia Biblioclasta Bibliocleptomanía Bibliofilia Bibliófilo/a Bibliografía Bibliografía alfabética Bibliografía anotada Bibliografía crítica Bibliografía elemental Bibliografía especializada Bibliografía exhaustiva Bibliografía general Bibliografía primaria Bibliografía secundaria Bibliografía temática Bibliográfico/a Bibliología Bibliológico/a Bibliomanía Bibliometría Bibliométrico/a Biblioteca Biblioteca abierta

7


Biblioteca académica Biblioteca central Biblioteca cerrada Biblioteca científica Biblioteca conventual Biblioteca de consulta Biblioteca de depósito Biblioteca de fontes Biblioteca de investigación Biblioteca de referencia Biblioteca departamental Biblioteca especializada Biblioteca general Biblioteca infantil Biblioteca monástica Biblioteca municipal Biblioteca parlamentaria Biblioteca pública Biblioteca universitaria Bibliotecario/a Bibliotecnia Bibliotecnogía Bibliotecografía Biblioteconomía Bibliotecónomo/a Bilingüe Bimensual Bimestral Biografía Biografía colectiva Biografía novelada Biográfico/a Bisemanal Bisemanario/a Boceto, bosquejo, esbozo Boletín Braille

biblioteca académica biblioteca central biblioteca pechada biblioteca científica biblioteca conventual biblioteca de consulta biblioteca de depósito biblioteca de fontes biblioteca de investigación biblioteca de referencia biblioteca departamental biblioteca especializada biblioteca xeral biblioteca infantil biblioteca monástica biblioteca municipal biblioteca parlamentaria biblioteca pública biblioteca universitaria bibliotecario/a bibliotecnia bibliotecnoloxía bibliotecografía biblioteconomía bibliotecónomo/a bilingüe bimensual bimestral biografía biografía colectiva biografía novelada biográfico/a bisemanal bisemanario/a bosquexo boletín braille 8

f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. s. s. f. s. f. s. f. s. f. s. adx. adx. adx. s. f. f. f. adx. adx. adx. s. m. s. m. s. m.


Breviario Búsqueda Búsqueda documental Búsqueda bibliográfica

breviario busca, procura busca documental busca bibliográfica

s. m. s. f. f. f.

cabeceira cadea de caracteres caixa caixa de traslado calcografía calcolitografía calcomanía calendario calendario de conservación calendario de valoración e de selección caligrafía campo campo informativo canle canle de comunicación canle de distribución canle de información chancelaría cancioneiro canon canónico/a cantar cantar de xesta capitulación capítulo captura captura de documentos capturar face, cara

s. m. f. s. f. f. s. f. s. f. s. f. s. m. m. m. s. f. s. m. s. m. s. f. f. f. f. s. f. s. m. s. m. adx. v. tr. e sub. m. m. s. f. s. m. s. f. s. f. v. tr. s. f.

C Cabecera Cadena de caracteres Caja Caja de traslado Calcografía Calcolitografía Calcomanía Calendario Calendario de conservación Calendario de valoración y de selección Caligrafía Campo Campo informativo Canal (m) Canal de comuicación Canal de distribución Canal de información Cancillería Cancionero Canon Canónico/a Cantar Cantar de gesta Capitulación Capítulo Captura Captura de documentos Capturar Cara

9


Carácter Caricatura Carilla Carné Carpeta Carta Cartapacio Cartel Cartelismo Cartografía Cartográfico/a Cartón Cartulina Catalogación Catalogación abreviada Catalogación bibliográfica Catalogación descriptiva Catalogación documental Catalogación selectiva Catalogar Catálogo Catálogo alfabético Catálogo analítico Catálogo bibliográfico Catálogo colectivo Catálogo cronológico Catálogo de adquisiciones Catálogo de autores Catálogo documental Catálogo general Catalografía CD CD-ROM Censo Censura Censurar Centro

carácter (caracteres) caricatura cara carné cartafol, carpeta carta cartapacio cartel, cartaz cartelismo cartografía cartográfico/a cartón cartolina, cartón catalogación catalogación abreviada catalogación bibliográfica catalogación descritiva catalogación documental catalogación selectiva catalogar catálogo catálogo alfabético catálogo analítico catálogo bibliográfico catálogo colectivo catálogo cronolóxico catálogo de adquisicións catálogo de autores catálogo documental catálogo xeral catalografía CD, cedé CD-ROM censo censura censurar centro 10

s. m. f. s. f. s. m. s. f. s. f. s. m. s. m. s. m. s. f. adx. s. m. s. f. s. f. f. f. f. f. f. v. tr. s. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. s. f. s. m. s. m. s. m. s. f. v. tr. s. m.


Centro de archivo centro de arquivo Centro de datos centro de datos Centro de documentación centro de documentación Centro documental centro documental Certificado certificado Certificado/a certificado/a Ciclo ciclo Ciclo vital ciclo vital Ciencia ciencia Ciencia bibliotecaria ciencia bibliotecaria Científico/a científico/a Circulación circulación Cita cita Cita bibliográfica cita bibliográfica Clase clase Clásico/a clásico/a Clasificación clasificación Clasificación alfabética clasificación alfabética Clasificación bibliográfica clasificación bibliográfica Clasificación de Bliss clasificación de Bliss Clasificación de Brunet clasificación de Brunet Clasificación decimal universal clasificación decimal universal Clasificación decimal clasificación decimal universal abreviada universal abreviada Clasificación decimal clasificación decimal Clasificación funcional clasificación funcional Clasificación general clasificación xeral Clasificación internacional clasificación internacional Clasificación orgánica clasificación orgánica Clasificación tipológica clasificación tipolóxica Clasificación universal clasificación universal Clasificar clasificar Cliché clixé Cliente cliente Coautor/a coautor/a Coautoría coautoría Códex códex 11

m. m. m. m. s. m. adx. s. m. m. s. f. f. adx. s. f. s. f. f. s. f. adx. s. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. s. m. s. s. s. f. s. m.


Códice Código Código de clasificación Coedición Coeditor/a Colaboración Colaborar Colación Colacionar Colección Colección abierta Colección cerrada Colección completa Colección documental Colección editorial Colección incompleta Colección particular Colección privada Coleccionar Colocación Colocar Colofón Color (m) Columna Comentado/a Comentario Cómic Comillas Compendio Compilación Compilar Compra Comprar Compulsa Compulsar Comunicación Comunicado

códice código código de clasificación coedición coeditor/a colaboración colaborar colación colacionar colección colección aberta colección pechada colección completa colección documental colección editorial colección incompleta colección particular colección privada coleccionar colocación colocar colofón cor columna comentado/a comentario cómic, banda deseñada comiñas, aspas compendio compilación compilar compra comprar compulsa compulsar comunicación comunicado 12

s. m. s. m. m. s. f. s. s. f. v. tr. s. f. v. tr. s. f. f. f. f. f. f. f. f. f. v. tr. s. f. v. tr. s. m. s. f. s. f. adx. s. m. s. s. f. s. m. s. f. v. tr. s. f. s. f. s. f. v. tr. s. f. s. m. e adx.


Concepto Conceptual Conducción Conductor/a Conferencia Confidencialidad Congreso Conservación Conservación parcial Conservación total Conservar Consulta Consulta restringida Consultar Contaminación Contenido Contexto Contextual Contrapágina Contraportada Contraseña (f) Contribución Contribuir Control Control bibliográfico Control bibliográfico nacional Control bibliográfico universal Control de autoridades Conversión Convertir Copia Copia auténtica Copia autógrafa Copia de consulta Copia de seguridad Copia manuscrita Copiar

concepto conceptual condución condutor/a conferencia confidencialidade congreso conservación conservación parcial conservación total conservar consulta consulta restrinxida consultar contaminación contido contexto contextual contrapáxina contraportada contrasinal contribución contribuír control control bibliográfico control bibliográfico nacional control bibliográfico universal control de autoridades conversión converter copia copia auténtica copia autógrafa copia de consulta copia de seguranza copia manuscrita copiar 13

s. m. adx. s. f. adx. s. f. s. f. s. m. s. f. f. f. v. tr. s. f. f. v. tr. s. f. s. m. s. m. adx. s. f. s. f. s. m. f. v. tr. s. m. s. m. m. m. m. s. m. v. tr. s. f. f. f. f. f. f. v. tr.


Copyright Corchete Corpus Corrección Corrección de pruebas Corrección estilística Corrección ortográfica Corrección tipográfica Corregir Correspondencia Cotejar Crítica Crítica diplomática Crítica literaria Crítica textual Crítico/a literario/a Crónica Cronista Cronístico/a Cronología Cronológico/a Cuadernillo Cuaderno Cuadrianuario Cuadrisemanal Cuadro Cuatrimestral Cuatrimestre Cuerpo Cuestionario Cursiva Custodia

copyright corchete corpus corrección corrección de probas corrección estilística corrección ortográfica corrección tipográfica corrixir correspondencia cotexar crítica crítica diplomática crítica literaria crítica textual crítico/a literario/a crónica cronista cronístico/a cronoloxía cronolóxico/a caderno caderno cuadrianuario cuadrisemanal cadro cuadrimestral cuadrimestre corpo cuestionario cursiva, itálica custodia

14

m. m. s. m. s. f. f. f. f. f. v. tr. s. f. v. tr. s. f. f. f. f. m. s. f. s. adx. s f. adx. s. m. s. m. adx. adx. s. m. adx. s. m. s. m. s. m. s. f. s. f.


D Dación en pago Datación Dedicar Dedicatoria Defecto Definición Depósito Depósito de archivo Depósito legal Derecho Derecho de autor Derecho de cita Derecho de copia Derecho de distribución Derecho de edición Derecho de reproducción Derechos reservados Descatalogado/a Descatalogar Desclasificación Desclasificar Descripción Descripción archivística Descripción bibliografía Descripción documental Descripción multinivel Descriptor Desglosar Destinatario/a Destrucción Destruír Diacrónico/a Diacronismo Diálogo Diario

dación en pagamento datación dedicar dedicatoria defecto definición depósito depósito de arquivo depósito legal dereito dereito de autor dereito de cita dereito de copia dereito de distribución dereito de edición dereito de reprodución dereitos reservados descatalogado/a descatalogar desclasificación desclasificar descrición descrición arquivística descrición bibliográfica descrición documental descrición multinivel descritor desagregar destinatario/a destrución destruír diacrónico/a diacronismo diálogo diario 15

f. s. f. v. tr. s. f. s. m. s. f. s. m. m. m. s. m. m. m. m. m. m. m. m. adx. v. tr. s. f. v. tr. s. f. f. f. f. f. s. m. v. tr. s. s. f. v. tr. adx. s. m. s. m. s. m.


Diccionario Diccionario abreviado Diccionario actualizado Diccionario alfabético Diccionario básico Diccionario bilingüe Diccionario científico Diccionario conceptual Diccionario de antónimos Diccionario de antropónimos Diccionario de arcaísmos Diccionario de autoridades Diccionario de bolsillo Diccionario de citas Diccionario de diccionarios Diccionario de dificultades Diccionario de dudas Diccionario de frecuencias Diccionario de modismos Diccionario de neologismos Diccionario de raíces Diccionario de refranes Diccionario de siglas Diccionario de símbolos Diccionario de sinónimos Diccionario de tecnicismos Diccionario de uso Diccionario dialectal Diccionario electrónico Diccionario elemental Diccionario enciclopédico Diccionario etimológico Diccionario general Diccionario histórico Diccionario ideológico Diccionario ilustrado Diccionario multilingüe

dicionario dicionario abreviado dicionario actualizado dicionario alfabético dicionario básico dicionario bilingüe dicionario científico dicionario conceptual dicionario de antónimos dicionario de antropónimos dicionario de arcaísmos dicionario de autoridades dicionario de peto dicionario de citas dicionario de dicionarios dicionario de dificultades dicionario de dúbidas dicionario de frecuencias dicionario de modismos dicionario de neoloxismos dicionario de raíces dicionario de refráns dicionario de siglas dicionario de símbolos dicionario de sinónimos dicionario de tecnicismos dicionario de uso dicionario dialectal dicionario electrónico dicionario elemental dicionario enciclopédico dicionario etimolóxico dicionario xeral dicionario histórico dicionario ideolóxico dicionario ilustrado dicionario multilingüe 16

s. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.


Diccionario normativo Diccionario onomasiológico Diccionario onomástico Diccionario ortográfico Diccionario plurilingüe Diccionario prescriptivo Diccionario técnico Diccionario terminológico Diccionario visual Dicionario de abreviaturas Dietario Diferencia Diferenciar Dificultad Difundir Difusión Difusión documental Digital Digitalización Digitalizar Diploma Diplomática Diplomático/a Díptico Dirección Director/a Directorio Directorio de archivos Disco Disco compacto Disco duro Disco magnético Disco óptico Discografía Discográfico/a Discurso Diseñador/a

dicionario normativo dicionario onomasiolóxico dicionario onomástico dicionario ortográfico dicionario plurilingüe dicionario prescritivo dicionario técnico dicionario terminolóxico dicionario visual dicionario de abreviaturas dietario diferenza diferenciar dificultade difundir difusión difusión documental dixital dixitalización dixitalizar diploma diplomática diplomático/a díptico dirección director/a directorio directorio de arquivos disco disco compacto disco duro disco magnético disco óptico discografía discográfico/a discurso deseñador/a 17

m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. s. m. s. f. v. tr. s. f. v. tr. s. f. f. adx. s. f. v. tr. s. f. s. f. adx. s. m. s. f. s. s. m. m. s. m. s. m. m. m. m. s. f. adx. s. m. s.


Diseñar Diseño Disquete Distribuir Distribución Divulgación Divulgar Doblar Doble Doctrina Documentación Documentación científica Documentación clasificada Documentación desclasificada Documentación jurídica Documentación reservada Documental Documentalismo Documentalista Documentar Documento Documento activo Documento apócrifo Documento audiovisual Documento auténtico Documento autógrafo Documento bibliográfico Documento cartográfico Documento clasificado Documento de archivo Documento diplomático Documento dudoso Documento electrónico Documento escrito Documento esencial Documento falso Documento fónico

deseñar deseño disquete distribuír distribución divulgación divulgar dobrar dobre, duplo doutrina documentación documentación científica documentación clasificada documentación desclasificada documentación xurídica documentación reservada documental documentalismo documentalista documentar documento documento activo documento apócrifo documento audiovisual documento auténtico documento autógrafo documento bibliográfico documento cartográfico documento clasificado documento de arquivo documento diplomático documento dubidoso documento electrónico documento escrito documento esencial documento falso documento fónico 18

v. tr. s. m. s. m. v. tr. s. f. s. f. v. tr. v. tr. s. f. s. f. f. f. f. f. f. s. m. e adx. s. m. s. v. tr. s. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.


Documento fotográfico Documento gráfico Documento hológrafo Documento iconográfico Documento inactivo Documento mercantil Documento original Documento primario Documento privado Documento probatorio Documento público Documento secundario Documento semiactivo Documento sonoro Documento testimunial Documento textual Documento verídico Documento vital Documentografía Documentología Dominio Donación Donante Donar Dorso Drama Dramático/a Dramaturgia Dramaturgo/a Duda Dudar Duplicado Duplicar

documento fotográfico documento gráfico documento hológrafo documento iconográfico documento inactivo documento mercantil documento orixinal documento primario documento privado documento probatorio documento público documento secundario documento semiactivo documento sonoro documento testemuñal documento textual documento verídico documento vital documentografía documentoloxía dominio doazón doador/a doar dorso drama dramático/a dramaturxia dramaturgo/a dúbida dubidar duplicado duplicar

19

m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. s. f. s. f. s. m. s. f. s. v. tr. s. m. s. m. adx. s. f. s. s. f. v. tr. s. m. v. tr.


E Ecdótica Edad Edad del documento Edición Edición abreviada Edición actualizada Edición ampliada Edición anotada Edición apócrifa Edición aumentada Edición auténtica Edición autorizada Edición científica Edición clásica Edición colectiva Edición comentada Edición corregida Edición crítica Edición diplomática Edición electrónica Edición especial Edición facsímil Edición fantasma Edición no venal Edición no autorizada Edición numerada Edición original Edición paleográfica Edición póstuma Edición principal Edición príncipe Edición revisada Edición única Edición venal Editar

ecdótica idade idade do documento edición edición abreviada edición actualizada edición ampliada edición anotada edición apócrifa edición aumentada edición auténtica edición autorizada edición científica edición clásica edición colectiva edición comentada edición corrixida edición crítica edición diplomática edición electrónica edición especial edición facsímile edición fantasma edición non venal edición non autorizada edición numerada edición orixinal edición paleográfica edición póstuma edición principal edición príncipe edición revisada edición única edición venal editar 20

s. f. s. f. s. f. s. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. v. tr.


Editio princeps Editor científico Editor comercial Editor especializado Editor literario Editor/a Editorial Ejemplar Ejemplar de consulta Ejemplar de préstamo Ejemplar deteriorado Ejemplar duplicado Ejemplar expurgado Ejemplo Electrónico/a Elemento Eliminación Eliminar Encabezamiento Enciclopedia Enciclopedia alfabética Enciclopedia electrónica Enciclopedia especializada Enciclopedia general Enciclopedia universal Enciclopédico/a Enciclopedismo Enciclopedista Encuadernación Encuadernar Enmendar Enmienda Ensayo Ensayista Entidad Entrada Entrada bibliográfica

editio princeps (véxase edición príncipe) editor científico editor comercial editor especializado editor literario editor/a editorial exemplar exemplar de consulta exemplar de préstamo exemplar deteriorado exemplar duplicado exemplar expurgado exemplo electrónico/a elemento eliminación eliminar encabezamento enciclopedia enciclopedia alfabética enciclopedia electrónica enciclopedia especializada enciclopedia xeral enciclopedia universal enciclopédico/a enciclopedismo enciclopedista encadernación encadernar emendar emenda ensaio ensaísta entidade entrada entrada bibliográfica 21

s. s. s. s. s. s. f. s. m. m. m. m. m. m. s. m. adx. s. m. s. f. v. tr. s. m. s. f. f. f. f. f. f. adx. s. m. s. s. f. v. tr. v. tr. s. f. s. m. s. s. f. s. f. f.


Entrada léxica Entrada principal Entrada secundaria Entrevista Epígrafe (f) Epigráfico/a Epigrama Epílogo Epístola Epistolar Epistolario Error Error ortográfico Error tipográfico Escribano, tabelión Escribir Escrito Escrito apócrifo Escrito impreso Escrito informatizado Escritología Escritor/a Escritura Escritura braille Escritura carolingia Escritura cirílica Escritura cuneiforme Escritura egipcia Escritura fonética Escritura gótica Escritura iconográfica Escritura ideográfica Escritura latina Escritura logográfica Escritura lombarda Escritura merovingia Escritura uncial

entrada léxica entrada principal entrada secundaria entrevista epígrafe epigráfico/a epigrama epílogo epístola epistolar epistolario erro erro ortográfico erro tipográfico escribán, tabelión escribir escrito escrito apócrifo escrito impreso escrito informatizado escritoloxía escritor/a escritura escritura braille escritura carolinxia escritura cirílica escritura cuneiforme escritura exipcia escritura fonética escritura gótica escritura iconográfica escritura ideográfica escritura latina escritura logográfica escritura lombarda escritura merovinxia escritura uncial 22

f. f. f. s. f. s. m. adx. s. m. s. m. s. f. adx. s. m. s. m. m. m. s. v. tr. s. m. m. m. m. s. f. s. s. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f.


Escritura visigótica Escuela Espaciado Espacio Estadística Estampa Estampado Estampar Estante, anaquel Estructura Estuche Estudio Estudio crítico Etimología Etimológico/a Evaluación Evaluar Evangelio Evangelio apócrifo Evangelio canónico Exlibris Expedientar Expediente Expolio Expurgar

escritura visigótica escola espazamento espazo estatística estampa estampado estampar andel estrutura estoxo estudo estudo crítico etimoloxía etimolóxico/a avaliación avaliar evanxeo evanxeo apócrifo evanxeo canónico exlibris expedientar expediente espolio expurgar

f. s. f. s. m. s. m. s. f. s. f. s. m. v. tr. s. m. s. f. s. m. s. m. m. s. f. adx. s. f. v. tr. s. m. m. m. s. m. v. tr. s. m. s. m. v. tr.

fábula fabulario facsímile facsimilar familia fascículo fe de erratas fe de erros

s. f. s. m. s. m. adx. s. f. s. m. f. m.

F Fábula Fabulario Facsímil/facsimile Facsimilar Familia Fascículo Fe de erratas Fe de errores

23


Fecha Fecha crónica Fecha de adquisición Fecha de edición Fecha de expurgo Fecha de impresión Fecha de publicación Fechar Fechas extremas Ficha Ficha bibliográfica Ficha principal Ficha secundaria Fichero Fichero cronológico Fichero de adqusición Fichero de autoridades Fichero de consulta Filete Filigrana Film, película Filmografía Filmoteca Filología Filosofía Florilegio Flos sactorum Foliación Folio Folletín Folleto Fondo Fondo abierto Fondo bibliográfico Fondo cerrado Fondo de archivo Fondo de biblioteca

data data crónica data de adquisición data da edición data de expurgo data de impresión data de publicación datar datas extremas ficha ficha bibliográfica ficha principal ficha secundaria ficheiro ficheiro cronolóxico ficheiro de adquisición ficheiro de autoridades ficheiro de consulta filete filigrana filme filmografía filmoteca filoloxía filosofía florilexio flos sactorum foliación folio folletín folleto fondo fondo aberto fondo bibliográfico fondo pechado fondo de arquivo fondo de biblioteca 24

s. f. f. f. f. f. f. f. v. tr. f. s. f. f. f. f. s. m. m. m. m. m. s. m. s. f. s. m. s. f. s. f. s. f. s. f. s. m. m. s. f. s. m. s. m. s. m. s. m. m. m. m. m. m.


Fondo documental Fonoteca Formación Formar Formato Formulario Formulario de solicitud Formulario de transferencia Fotocopia Fotocopiar Fotograbado Fotografía Fotografiar Fotolitografía Fotomontaje (m) Fotonovela Fragmento Frase Fraseología Fraseológico/a Fuente Fuente bibliográfica Fuente de consulta Fuente diplomática Fuente documental Fuente escrita Fuente externa Fuente oral Fuente primaria Fuente principal Fuente secudaria Fuente de archivo

fondo documental fonoteca formación formar formato formulario formulario de solicitude formulario de transferencia fotocopia fotocopiar fotogravado fotografía fotografar fotolitografía fotomontaxe fotonovela fragmento frase fraseoloxía fraseolóxico/a fonte fonte bibliográfica fonte de consulta fonte diplomática fonte documental fonte escrita fonte externa fonte oral fonte primaria fonte principal fonte secundaria fonte de arquivo

25

m. s. f. s. f. v. tr. s. m. s. m. m. m. s. f. v. tr. s. m. s. f. v. tr. s. f. s. f. s. d. s. m. s. f. s. f. adx. s. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f.


G Gaceta Gacetero/a Gazapo Genealogía Generación Generar Genérico/a Género Gestión Gestión da documentación Gestión de documentos Gestión electrónica Glosa Glosar Glosario Grabación Grabado Grabar Grafía Gráfico/a Grafología Gramática Guía Guía bibliografía Guía de fuentes Guía de lectura Guillotina Guión

gaceta gaceteiro/a cazapo xenealoxía xeración xerar xenérico/a xénero xestión xestión da documentación xestión de documentos xestión electrónica glosa glosar glosario gravación gravado gravar grafía gráfico/a grafoloxía gramática guía guía bibliográfica guía de fontes guía de lectura guillotina guión

s. f. adx. s. m. s. f. s. f. v. tr. adx. s. m. s. f. f. f. f. s. f. v. tr. s. m. s. f. s. m. v. tr. s. f. adx. s. f. s. f. s. f. f. f. f. s. f. s. m.

haxiografía haxiógrafo/a hemeroteca

s. f. adx. s. f.

H Hagiografía Hagiográfico/a Hemeroteca

26


Heptámeron Heráldica Heredar Herencia Hermenéutica Hermenéutica paleográfica Heterónimo Hexámeron Hipertexo Historiado/a Historiador/a Historia Histórico/a Historieta Historiografía Hoja Hoja en blanco Homenaje (m) Homilía Humectación

heptámeron heráldica herdar herdanza hermenéutica hermenéutica paleográfica heterónimo hexámeron hipertexto historiado/a historiador/a historia histórico/a historieta historiografía folla folla en branco homenaxe homilía humectación

s. m. s. f. v. tr. s. f. s. f. f. s. m. s. m. s. m. adx. s. s. f. adx. s. f. s. f. s. f. f. s. f. s. f. s. f.

íbidem (nese sitio, aí) icona iconografía iconográfico/a iconoteca idem (o mesmo) identificación ideograma ideolóxico/a ilexibilidade ilexible, ilexíbel iluminación iluminar

s. f. s. f. adx. s. f. adv. s f. s. f. adx. s. f. adx. s. f. v. tr.

I Íbidem Ícono (m) Iconografía Iconográfico/a Iconoteca Idem Identificación Ideograma Ideológico/a Ilegibilidad Ilegible Iluminación Iluminar

27


Ilustración Ilustrado/a Ilustrador/a Ilustrar Imagen Imitación Imprenta Impresión Impreso Impreso/a Impresora Incluido/a Incluir Incompleto/a Incorrección Incorrecto/a Incunable Indexar Índice Índice abreviado Índice alfabético Índice antroponímico Índice bibliográfico Índice de autores Índice de fuentes Índice de ilustraciones Índice de materias Índice de nombres Índice general Inducción Inductivo/a Industria editorial Infográfico/a Inforgrafía Información Información bibliográfica Información complementaria

ilustración ilustrado/a ilustrador/a ilustrar imaxe imitación imprenta impresión impreso impreso/a impresora incluído/a incluír incompleto/a incorrección incorrecto/a incunable, incunábel indexar índice índice abreviado índice alfabético índice antroponímico índice bibliográfico índice de autores índice de fontes índice de ilustracións índice de materias índice de nomes índice xeral indución indutivo/a industria editorial infográfico/a infografía información información bibliográfica información complementaria 28

s. f. adx s. v. tr. s. f. s. f. s. f. s. f. s. m. adx. s. f. adx. v. tr. adx. s. f. adx. s. m. v. tr. s. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. s. f. adx. f. adx. s. f. s. f. f. f.


Información documental información documental Informativo/a informativo/a Informe informe Ingreso ingreso Inicial inicial Inscribir inscribir Inscripción inscrición Instalación instalación Instalación continua instalación continua Instalación discontinua instalación descontinua Instalar instalar Instrumento instrumento Instrumento archivístico instrumento arquivístico Instrumento bibliográfico instrumento bibliográfico Instrumento de consulta instrumento de consulta Instrumento de descripción instrumento de descrición Integridad integridade Interbibliotecario/a interbibliotecario/a Intercambiar intercambiar Intercambio intercambio Intertextualidad intertextualidade Interuniversitario/a interuniversitario/a Introducir introducir Introducción introdución Inventario inventario Investigador/a investigador/a ISBD ISBD, sigla de “International Standar Bibliographic Description” (descrición bibliográfica normalizada internacional) ISBN ISBN, sigla de “International Standar Book Number” (número internacional normalizado de libros) ISDS ISDS, sigla de “International Serials Data Sistem” (Sistema internacional de datos sobre publicacións seriadas)

29

f. adx. s. m. s. m. s. f. v. tr. s. f. s. f. f. f. v. tr. s. m. m. m. m. m. s. f. adx. v. tr. s. m. s. f. adx. v. tr. s. f. s. m. s. sig.

sig. sig.


ISSN ISSN, sigla de “International Standard Serial Number” (número internacional normalizado de publicacións seriadas) Ítem ítem

sig.

s. m.

J Justificación Justificar

xustificación xustificar

s. f. v. tr.

lector/a lectura ler lexislación lexislar lingua letra lexislación arquivística

s. s. f. v. tr. s. f. v. tr. s. f. s. f. f.

magazine magnético/a manual manuscrito manuscrito apógrafo manuscrito autógrafo manuscrito base manuscrito fragmentado manuscrito mutilado mapa

s. m. adx. s. m. s. m. m. m. m. m. m. s. m.

L Lector/a Lectura Leer Legislación Legislar Lengua Letra Legislación archivística M Magacín, magazine Magnético/a Manual Manuscrito Manuscrito apógrafo Manuscrito autógrafo Manuscrito base Manuscrito fragmentado Manuscrito mutilado Mapa

30


Margen (m) Marginal Material Mayúscula Mecanografiar Mecanografía Mecanográfico/a Mediateca Memorándum, memorando Memorial Metadatos Microficha Microfilme Miniatura Miniaturista Minúscula Misal Miscelánea Monografía Monográfico/a Monográfico Morfología Móvil Muestreo (m) Muestreo aleatorio Muestreo cualitativo Muestreo cuantitativo Muestreo sistemático Multicopiar Multicopiado/a Multicopista

marxe marxinal material maiúscula mecanografar mecanografía mecanográfico/a mediateca memorando memorial metadatos microficha microfilme miniatura miniaturista minúscula misal miscelánea monografía monográfico monográfico/a morfoloxía móbil mostraxe mostraxe aleatoria mostraxe cualitativa mostraxe cuantitativa mostraxe sistemática multicopiar multicopiado/a multicopista

s. f. adx. s. m. s. f. v. tr. s. f. adx. s. f. s. m. s. m. s. m. s. f. s. m. s. f. s. s. f. s. m. s. f. s. f. s. m. adx. s. f. adx. s. f. f. f. f. f. v. tr. adx. s.

narración narrativa

s. f. s. f.

N Narración Narrativa

31


Negrita Neología Nivel Nivel de descripción Nivel de uso Nombre Nomenclátor Normativa de acceso Nota Nota al pie Nota marginal Nota preliminar Notación Novedad Novedad editorial Novela Novela de costumbres Novela por entregas Numeración Número Número clasificador Número de registro

negra, grosa neoloxía nivel nivel de descrición nivel de uso nome nomenclátor normativa de acceso nota nota ao pé nota marxinal nota preliminar notación novidade novidade editorial novela novela de costumes novela por entregas numeración número número clasificador número de rexistro

s. f. s. f. s. m. m. m. s. m. s. m. f. s. f. f. f. f. s. f. s. f. f. s. f. f. f. s. f. s. m. m. m.

oblongo/a obra obra anónima obra apócrifa obra completa obra de referencia obra incompleta obra mestra obra orixinal óffset onomasioloxía

adx. s. f. f. f. f. f. f. f. f. s. m. s. f.

O Oblongo/a Obra Obra anónima Obra apócrifa Obra completa Obra de referencia Obra incompleta Obra maestra Obra original Offset Onomasiología

32


Onomástica Opúsculo Orden (m) Orden de acceso (m) Orden de entrada (m) Ordenación Ordenar Organización Origen (m) Original Orla Ortografía Ortotipografía Ortotipográfico/a

onomástica opúsculo orde orde de acceso orde de entrada ordenación ordenar organización orixe orixinal orla ortografía ortoripografía ortotipográfico/a

s. f. s. m. s. f. f. f. s. f. v. tr. s. f. s. f. s. e adx. s. f. s. f. s. f. adx.

páxina paxinación paxinación continua paxinación converxente paxinación descontinua paxinación dupla palabra palabra chave paleografía paleográfico/a palimpsesto panexírico panfleto papel papiro papirografía papiroloxía paratexto paratextual

s. f. s. f. f. f. f. f. s. f. f. s. f. adx. s. m. s. m. s. m. s. m. s. m. s. f. s. f. s. m. adx.

P Página Paginación Paginación continua Paginación convergente Paginación discontinua Paginación dobre Palabra Palabra clave Paleografía Paleográfico/a Palimpsesto Panegírico Panfleto Papel Papiro Papirografía Papirología Paratexto Paratextual

33


Párrafo Partitura Pasaje (m) Patrimonio Perfil Pergamináceo Pergaminero/a Pergamino Periodicidad Periodicidad irregular Periódico/a Periódico Periodismo Periodístico Periodo Periodo de retención Pictográfico/a Pictograma Pictórico/a Pie Pie de imprenta Pie de página Piel Pieza Pieza teatral Pirograbado Pirografía Plagiar Plagio Plana Plano Plantilla (f) Plazo Pliego Poemario Poética Poético/a

parágrafo partitura pasaxe patrimonio perfil pergamináceo pergamiñeiro/a pergameo, pergamiño periodicidade periodicidade irregular periódico/a xornal xornalismo xornalístico período período de retención pictográfico/a pictograma pictórico/a pé pé de imprenta pé de páxina pel peza peza teatral pirogravado pirografía plaxiar plaxio plana plano modelo prazo prego poemario poética poético/a 34

s. m. s. f. s. f. s. m. s. m. adx. s. s. m. s. f. f. adx. s. m. s. m. adx. s. m. m. adx. s. m. adx. s. m. m. m. s. f. s. f. f. s. m. s. f. v. tr. s. m. s. f. s. m. s. m. s. m. s. m. s. m. s. f. adx.


Policopia Polígrafo/a Portada Posdata Posfacio Preservación Préstamo Principio de procedencia Principio de respeto al orden original Privacidad Productor/a Protección de datos Punto de acceso

policopia polígrafo/a portada posdata posfacio preservación préstamo principio de procedencia principio de respecto á orde orixinal privacidade produtor/a protección de datos punto de acceso

s. f. s. s. f. s. f. s. m. s. f. s. m. f. f. s. f. s. f. s. m.

quincenal quincenario quirógrafo quirotipo

adx. s. m. s. m. s. m.

rareza trazo recensión recolección recompilar recompilación recuperación recuperación da información rede redonda redonda reedición

s. f. s. m. s. f. s. f. v. tr. s. f. f. f. s. f. s. f. s. f. s. f.

Q Quincenal Quincenario Quirógrafo Quirotipo R Rareza Rasgo Recensión, reseña Recolección Recompilar Recopilación Recuperación Recuperación de la información Red Redonda Redondilla Reedición

35


Referencia Refrán Refranero Registrar Registro Registro bibliográfico Registro de adquisiciones Registro de consulta Registro de entrada Registro de préstamo Reglamento Reglamento del archivo /de la biblioteca Reimpresión Reimprimir Relación Relato Repertorio Repertorio bibliográfico Reportaje (m) Reposición Repositorio Reproducción Reproducir Reprografía Responsabilidad compartida Responsabilidad Restauración Restitución Restituir Restringir Restricción Restricción de consulta Resumen Reverso Revisión Rollo Romance

referencia refrán refraneiro rexistrar rexistro rexistro bibliográfico rexistro de adquisicións rexistro de consulta rexistro de entrada rexistro de préstamo regulamento regulamento do arquivo/da biblioteca reimpresión reimprimir relación relato repertorio repertorio bibliográfico reportaxe reposición repositorio reprodución reproducir reprografía responsabilidade compartida responsabilidade restauración restitución restituír restrinxir restrición restrición de consulta resumo reverso revisión rolo romance 36

s. f. s. m. s. m. v. tr. s. m. m. m. m. m. m. s. m. m. s. f. v. tr. s. f. s. m. s. m. m. s. f. s. f. s. m. s. f. v. tr. s. f. f. s. f. s. f. s. f. v. tr. v. tr. s. f. f. s. m. s. m. s. f. s. m. s. m.


Romancero Rúbrica Rústica Rústico/a

romanceiro rúbrica rústica rústico/a

s. m. s. f. s. f. adx.

sala sala de catálogos sala de consulta sala de lectura sala de reserva saída sangría satinado sección selección selección documental selado selo semana semanal semanario semestral semestre seminario semiografía semioloxía sinal sinalización sentenza sentenciar sentido separata septenión serial

s. f. f. f. f. f. s. f. s. f. s. m. s. f. s. f. f. s. m. s. m. s. f. adx. s. m. adx. s. m. s. m. s. m. s. f. s. m. s. f. s. f. v. tr. s. m. s. f. s. m. s. m.

S Sala Sala de catálogos Sala de consulta Sala de lectura Sala de reserva Salida Sangría Satinado Sección Selección Selección documental Sellado Sello Semana Semanal Semanario Semestral Semestre Seminario Semiografía Semiología Señal (f) Señalización Sentencia Sentenciar Sentido Separata Septenión Serial

37


Serie Serie completa Serie de archivo Serie documental Serie monográfica Serigrafía Serigrafiar Serigráfico/a Servicio Servicio de archivos Seudónimo Seudónimo colectivo Sic Signatura Signatura bibliográfica Signatura de archivo Signatura tipográfica Signatura topográfica Signo Siguiente Silabario Símbolo Símil Simposio Sinaléctica Sinónimo Sinopsis Sintaxis Síntesis Sistema Sistema archivístico Sistema bibliográfico Sistema bibliotecario Sistema de clasificación Sistema documental Sobreimpresión Sobreimpreso/a

serie serie completa serie de arquivo serie documental serie monográfica serigrafía serigrafar serigráfico/a servizo servizo de arquivos pseudónimo pseudónimo colectivo sic, lat.: así signatura signatura bibliográfica signatura de arquivo signatura tipográfica signatura topográfica signo seguinte silabario símbolo símil simposio sinaléctica sinónimo sinopse sintaxe síntese sistema sistema arquivístico sistema bibliográfico sistema bibliotecario sistema de clasificación sistema documental sobreimpresión sobreimpreso/a 38

s. f. f. f. f. f. s. f. v. tr. adx. s. m. m. s. m. m. s. f. s. s. s. s. s. m. s. f. s. m. s. f. s. m. s. m. s. f. s. m. s. f. s. f. s. f. s. m. m. m. m. m. m. s. f. adx.


Sobreimprimir Solapa Soporte Subacepción Subapartado Subcapítulo Subclase Subencabezamiento Subentrada Subfondo Subíndice Subrayado Subrayar Subtítulo Sumario Suplemento Supra Suscribir Suscripción Suscriptor/a

sobreimprimir lapela soporte subacepción subapartado subcapítulo subclase subencabezado subentrada subfondo subíndice subliñado subliñar subtítulo sumario suplemento supra, lat.: arriba subscribir subscrición subscritor/a

v. tr. s. f. s. m. s. f. s. m. s. m. s. f. s. m. s. f. s. m. s. m. s. m. v. tr. s. m. s. m. s. m.

taboleiro táboa tabulación obradoiro tapa tapa dura taquigrafía taquígrafo/a taxonomía bibliográfica teatro tecla etiqueta teledocumentación

s. m. s. f. s. f. s. m. s. f. f. s. f. s. f. s. m. s. f. s. f. s. f.

v. tr. s. f. s.

T Tablero Táboa Tabulación Taller Tapa Tapa dura Taquigrafía Taquígrafo/a Taxonomía bibliográfica Teatro Tecla Tejuelo Teledocumentación

39


Telefotograbado Telegrama Teletipo Tema Temática Teoría Término Terminografía Terminología Terminológico/a Tesauro alfabético Tesauro multilingüe Tesauro, tesoro Testigo (m) Texto Textología Tipo Tipografía Tipógrafo/a Tipología Tipometría Tirada, tiraje Título Título abreviado Título atribuido Título clave Título colectivo Título formal Título original Título principal Tomo Tracing Tradición Tradición diplomática Tradición directa Tradición documental Tradición impresa

telefotogravado telegrama teletipo tema temática teoría termo terminografía terminoloxía terminolóxico/a tesouro alfabético tesouro multilingüe tesouro testemuña texto textoloxía tipo tipografía tipógrafo/a tipoloxía tipometría tiraxe título título abreviado título atribuído título chave título colectivo título formal título orixinal título principal tomo tracing tradición tradición diplomática tradición directa tradición documental tradición impresa 40

s. m. s. m. s. m. s. m. s. f. s. f. s. m. s. f. s. f. adx. m. m. s. m. s. f. s. m. s. f. s. m. s. f. adx. s. f. s. f. s. f. s. m. m. m. m. m. m. m. m. s. m. s. m. s. f. f. f. f. f.


Tradición indirecta Tradición manuscrita Traducción Traducción autorizada Traducción fiel Traducción literal Traductor/a Transcribir Transcripción Transcriptor/a Transferencia Transformación Transliteración Transmisión horizontal Transmisión transversal Transmisión vertical Traslado Trasmisión Tratadista Tratado Tratamiento Trilogía Trimestral Tríptico Tumbo

tradición indirecta tradición manuscrita tradución tradución autorizada tradución fiel tradución literal tradutor/a transcribir transcrición transcritor/a transferencia transformación transliteración transmisión horizontal transmisión transversal transmisión vertical traslado transmisión tratadista tratado tratamento triloxía trimestral tríptico tombo

f. f. s. f. f. f. f. s. v. tr. s. f. s. s. f. s. f. s. f. f. f. f. s. m. s. f. s. s. m. s. m. s. f. adx. s. m. s. m.

único/a unidade unidade arquivística unidade bibliográfica unidade de descrición unidade documental unidade documental simple uso

adx. s. f. f. f. f. f. f. s. m.

U Único/a Unidad Unidad archivística Unidad bibliográfica Unidad de descripción Unidad documental Unidad documental simple Uso

41


Usuario/a

usuario/a

s.

vademécum validación validar valor valor administrativo valor fiscal valor histórico valor informativo valor intrínseco valor legal valor primario valor probatorio valor secundario valor testemuñal valoración variante verificar versal versículo versión versión aumentada versión autorizada versión corrixida versión moderna versión revisada verso videocasete videolibro vocabulario volume voz vulgata

s. m. s. f. v. tr. s. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. s. f. s. f. v. tr. s. f. s. m. s. f. f. f. f. f. f. s. m. s. m. s. m. s. m. s. m. s. f. s. f.

V Vademécum Validación Validar Valor Valor administrativo Valor fiscal Valor histórico Valor informativo Valor intrínseco Valor legal Valor primario Valor probatorio Valor secundario Valor testimunial Valoración Variante Verificar Versal, versalita Versículo Versión Versión aumentada Versión autorizada Versión corregida Versión moderna Versión revisada Verso Videocasete Videolibro Vocabulario Volume Voz Vulgata

42


X Xerocopia Xerografía Xlofotograbado Xilografía Xilográfico/a Xilogravado

xerocopia xerografía xilofotogravado xilografía xilográfico/a xilogravado

s. f. s. f. s. m. s. f. adx. s. m.

xustaposición

s. f.

Y Yustaposición

43


ABREVIATURAS MÁIS EMPREGADAS AA AA VV anón. anot. ap. aprox. aprox. art. art. cit. b. o. bibl. bibliog. biogr. bol. ca. cap. cat. cit. coaut. cód. coed. col. col. colab. com. comp. comp. coord. coord. dep. dic. dir. dir. doc. dupl.

AA AA VV anón. anot. ap. aprox. aprox. art. art. cit. b. o. bibl. bibliog. biogr. bol. ca. cap. cat. cit. coaut. cód. coed. col. col. colab. com. comp. comp. coord. coord. dep. dic. dir. dir. doc. dupl.

Autores/as Autores/as Varios/as anónimo anotación apéndice aproximado/a aproximadamente artigo artigo citado boletín oficial biblioteca bibliografía biografía boletín circa (cara a, aproximadamente) capítulo catálogo citado/a coautor/a código coedición columna colección colaboración comentario compilador/a compilación coordinador/a coordinación depósito dicionario director/a dirección documento duplicado/a 44


ed. ed. ed. ampl. ed. aum. ed. corr. ed. dipl. ed. facs. ed. lit. ed. orig. ed. pal. ed. princ. ed. rev. edit. epil. escr. etc. f. facs. fasc. fig. fig. gl. gram. íb. ilustr. impr. índ. l. l. cit. lám. lit. mat. ms. n. n. del / la t. n. del ed. n. del/ la a.

ed. ed. ed. ampl. ed. aum. ed. corrix. ed. dipl. ed. facs. ed. lit. ed. orix. ed. pal. ed. princ. ed. rev. edit. epil. escr. etc. f. facs. fasc. fig. fig. gl. gram. íb. ilustr. impr. índ. l. l. cit. lám. lit. mat. ms. n. n. do/a t. n. do/a e. n. do/a a.

editor/a edición edición ampliada edición aumentada edición corrixida edición diplomática edición facsímile edición literaria edición orixinal edición paleográfica edición príncipe edición revisada editorial epílogo escritura etcétera folio facsímile fascículo figurado figura glosario gramática íbidem ilustración imprenta índice letra loco citato ou lugar citado lámina literatura materia manuscrito nota nota do/a tradutor/a nota do/a editor/a nota do/a autor/a 45


n. del/ la c. núm. o. cit. o. com. opús. orig. pág. par. pref. pról. publ. reed. ref. reg. reimpr. reprod. rev. rev. s. s. d. s. l. s. n. sep. sig. sig. ss. subt. sum. tip. tit. trad. trad. tras. v. vid. vol. vv. aa.

n. do/a c. núm. o. cit. o. com. opús. orix. páx. par. pref. pról. publ. reed. ref. rex. reimpr. reprod. rev. rev. s. s. d. s. l. s. n. sep. seg. seg. ss. subt. sum. tip. tit. trad. trad. trans. v. vid. vol. vv. aa

nota do/a corrector/a número opus citatum (obra citada) obra completa opúsculo orixinal páxina parágrafo prefacio prólogo publicación reedición referencia rexistro reimpresión reprodución revista revisado/a seguinte sine die (sen día) sine loco (sen lugar) sine nomine (sen nome) separata seguinte seguinte seguintes subtítulo sumario tipografía título tradutor/a tradución transcritor/a volume videte (véxase) volume varios autores 46


Algunhas materias relevantes da Clasificación Decimal Universal segundo a táboa de materias da Axencia Española do ISBN. XENERALIDADES 0 00 001 001.83 002 003 003.3 003.341 003.344 004 004.3 004.4 004.6 004.7 005 006 006.9 006.91 007 008 009 01 011 016 017 019 02

Xeneralidades Prolegómenos. Fundamentos máis xerais da ciencia e da cultura. Ciencia e coñecemento en xeral. Organización do traballo intelectual. Divulgación da ciencia Cooperación intelectual (técnica e científica). Teoría. Documentación en xeral. Produción documental. Centros de documentación. Escritura. Sistemas de escritura. Signos e símbolos. Representacións gráficas en xeral. Escrituras. Escrituras gregas. Escrituras latinas. Ciencia e tecnoloxía dos ordenadores. Informática. Hárdware. Compoñentes físicos do ordenador, máquinas. Sóftware. Equipo lóxico, compoñentes lóxicos, programas. Datos. Sistemas de xestión de bases de datos. Comunicación informática. Redes de ordenadores. Estudos teóricos de organización en xeral. Metodoloxía. Análise, síntese, clasifica- ción e taxonomía. Sistematización en xeral. Normalización en xeral e normas. Cronoloxía. Metroloxía. Pesos e medidas en xeral. Teoría da comunicación e do control en xeral. Cibernética. Civilización, progreso e cultura en xeral. Humanidades. Bibliografía. Catálogos. Relación de libros. Bibliografías universais. Bibliografías especiais. Catálogos en xeral. Catálogos especiais. Biblioteconomía. Documentación.

47


030 050 06 061 06.22 069 070 08 087.5 087.6 09

Enciclopedias e dicionarios enciclopédicos xerais. Obras de referencia xeral. Estudos e crítica sobre esta clase de obras. Publicacións seriadas. Publicacións periódicas. Estudos e críticas sobre estas obras. Organizacións. Asociacións. Congresos. Exposicións. Institucións científicas. Congresos. Sociedades. Asociacións. Exposicións. Institutos de investigación Organizacións, asociacións, movementos para o progreso da ciencia e da cultura. Museos. Galerías. Exposicións permanentes. Museoloxía. Xornalismo. A prensa (concepto, ética, administración e control, organización comercial e editorial). Poligrafías en xeral. Coleccións. Homenaxes. Publicacións infantís en xeral. Libros infantís e xuvenís. Obras populares. Literatura de quiosco. Cómics. Manuscritos. Libros raros e curiosos. Bibliofilia.

1. FILOSOFÍA. PSICOLOXÍA 1 1(09) 11 122/129 13 133 133.52 14 140.8 141 141.72 159.9 159.91 159.92 159.97 159.98 16 17

Filosofía. Historia da Filosofía. Metafísica. Ontoloxía. Cosmoloxía. Metafísica especial. Filosofía da mente e do espírito. Metafísica da vida espiritual. Ciencias ocultas. Ocultismo. Astroloxía. Sistemas filosóficos. Concepción do universo Sistemas, segundo o punto de vista Feminismo. Psicoloxía. Psicofisioloxía. Desenvolvemento e aptitudes mentais Psicopatoloxía. Psicoloxía aplicada (psicotecnoloxía). Probas de aptitude. Lóxica. Teoría do coñecemento. Epistemoloxía. Metodoloxía da lóxica. Ética. Moral.

48


2. RELIXIÓN. TEOLOXÍA 2 21 22 222/224 225 23 24 25 26 268 27 28 282 283/289 29 292 294.3 296 297

Relixión. Teoloxía natural. A Biblia. Antigo Testamento. Novo Testamento. Teoloxía dogmática. Teoloxía moral. Teoloxía práctica. Teoloxía pastoral. Igrexa cristiá en xeral. Organización e liturxia. Catequese. Historia xeral da Igrexa cristiá. Ordes e congregacións relixiosas. Igrexas cristiás. Comunidades e seitas. Igrexa católica romana. Protestantismo (igrexas católicas non romanas). Relixións non cristiás. Mitoloxía. Antigas relixións grega e romana. Mitoloxía clásica. Budismo. Xudaísmo. O Islam.

3. CIENCIAS SOCIAIS. ECONOMÍA. DEREITO. EDUCACIÓN 3 303 304.2 308 31 311 312 314 314.7 316 316.6

Ciencias Sociais en xeral. Métodos das Ciencias Sociais (investigación, selección, recompilación de datos, análises). Cuestións sociais e culturais. Política social. Sociografía. Situación social. Xeografía social. Socioloxía. Estatística. Demografía. Ciencia estatística. Teoría da estatística. Estatística da poboación. Demografía. Estudos da poboación. Migración. Inmigración e emigración. Socioloxía. Psicoloxía social. 49


316.77 32 321 322 323.28 323.3 324 325 326 327 328 329 33 330 330.85 330.86 331 331.4 332 332.2 334 336 336.7 338 338.4 339 339.1 339.17 339.3 339.5 339.9 34 340 340.12 340.143

Socioloxía da comunicación. Política. Formas de organización política. Relacións entre o Estado e a Igrexa. Política relixiosa. Persecución política. Terrorismo. Grupos e estratos sociais. Clases. Profesións. Eleccións. Plebiscitos. Referendos. Migración. Emigración, colonización. Escravitude. Política internacional. Relacións internacionais. Política exterior. Parlamentos e gobernos. Partidos políticos. Movementos políticos. Economía en xeral. Ciencia económica. Economía política. Doutrinas económicas. Doutrinas marxistas-leninistas. Doutrinas non marxistas. Traballo. Seguranza laboral. Hixiene laboral. Economía rexional, territorial. Política do solo. Propiedade inmobiliaria. Formas de organización e de cooperación na economía. Cooperativismo. Finanzas. Facenda pública. Banca. Bolsa. Moeda. Crédito. Política económica. Organización, planificación e produción. Produción. Servizos segundo os sectores económicos (alimentación, sector terciario, turismo...). Comercio en xeral. Relacións económicas internacionais. Economía mundial. Mercado. Institucións da actividade comercial (feiras, mercados, intermediarios comerciais etc.). Comercio interior. Comercio exterior. Economía internacional. Divisas. Dereito en xeral. Dereito comparado. Ciencias auxiliares do Dereito. Dereito natural. Filosofía e Teoría do Dereito. Xurisprudencia. 50


341 342 342.7 342.9 343 343.6 344 347 347.1 347.2 347.4 347.5 347.6 347.7 347.8 347.9 347.96 348 349 349.2 349.3 349.4 349.6 349.7 35 35.08 351 352 353 354 355 355.1 355.2 355.3 355.4 355.7 356/359

Dereito internacional. Dereito constitucional. Dereito político. Dereito público. Dereitos humanos. Dereito administrativo. Dereito penal. Delitos contra a persoa. Dereito penal especial (militar, marítimo, aéreo). Dereito civil. Dereito privado. Dereito das persoas. Dereitos reais. Cousas e bens. Dereito de cultivo. Auga. Dereito mineiro. Contratos e obrigas. Alugueres. Responsabilidade civil. Dereito de familia. Dereito de sucesións. Herdeiros. Dereito mercantil. Dereito marítimo. Dereito de autor. Dereito aéreo. Dereito da radiodifusión. Dereito do espazo. Dereito procesual civil. Persoal xudicial. Dereito canónico. Dereito eclesiástico. Dereitos especiais. Ramas especiais do Dereito. Dereito do traballo. Dereito social. Dereito do solo. Dereito agrario. Dereito urbanístico. Dereito de protección do medio. Dereito da enerxía atómica, nuclear. Administración pública en xeral. Persoal administrativo. Funcionarios. Funcións propias da Administración. Lexislación administrativa en xeral. Administración local. Administración rexional. Administración autonómica. Administración central. Asuntos militares. Arte da guerra. Forzas armadas en xeral. Vida militar. Recrutamento. Ensino. Organización xeral das forzas armadas. Táctica. Estratexia. Historia das campañas. Organización de establecementos, edificios e instalacións militares. Corpos armados. 51


36 364 366 368 369 37 37.01 37.015 37.02 37.03 37.04 371 372 373 373.2 373.3 373.5 374 376 377 378 379.8 379.82 379.83 379.85 39 391 392 393 394 394.2 395 397.7 398 398.2 398.8 398.9

Traballo social. Axuda social. Asistencia social. Consumismo. Seguros. Seguranza Social. Educación. Ensino. Bases da educación. Pedagoxía. Política educativa. Psicoloxía pedagóxica. Socioloxía da educación. Didáctica e metodoloxía. Formación da intelixencia e da personalidade. Orientación educativa. Organización da educación e o ensino. Institucións. Contido e currículo do ensino preescolar e elemental. Ensino escolar en xeral. Ensino preescolar. Ensino primario. Ensino secundario. Ensino e educación extraescolares. Ensino e educación de grupos especiais. Formación profesional. Ensinos técnicos. Ensino superior. Universidades e escolas especiais con estatus universitario. Tempo libre. Lecer. Tempo libre no fogar. Afeccións. Manualidades. Entretementos exteriores (albergues, campamentos). Turismo. Organización. Etnografía. Etnoloxía. Vestimenta. Indumentaria. Moda. Usos e costumes na vida privada. Morte. Funerais. Ritos funerarios. Vida pública. Vida social. Festas populares. Festas nacionais. Cerimonial. Etiqueta. Protocolo. Usos e costumes de razas especiais (xitanos, nómades etc.). Folclore. Narracións, fábulas, sagas, lendas, chistes. Cancioneiro popular. Proverbios, ditos populares. 52


5. MATEMÁTICA. CIENCIAS NATURAIS 5 502 504 51 511 512 514 515.1 517 519.1 519.2 519.6 519.7 519.8 52 521 523 524 527 528 53 531 531.5 532 533 534 535 536 537 538.9 539.1 54 542 543 544

Ciencias puras. Ciencias exactas e naturais. Estudo, conservación e protección da natureza. Ciencias do medio. Matemática. Aritmética. Teoría dos números. Álxebra. Xeometría. Topoloxía. Análise matemática. Análise combinatoria. Teoría dos grafos. Probabilidade e estatística matemática. Matemática computacional. Análise numérica. Cibernética matemática. Investigación operativa. Teoría dos xogos. Astronomía. Astrofísica. Investigación espacial. Xeodesia. Astronomía teórica. Mecánica celeste. Astrometría. Sistema solar. Estrelas. O universo. Astronomía náutica. Aeronáutica. Xeodesia. Topografía. Cartografía. Física. Mecánica xeral. Mecánica dos corpos sólidos e ríxidos. Gravitación. Péndulos. Balística. Mecánica dos fluídos. Hidráulica. Mecánica dos gases. Aerodinámica. Acústica. Óptica. Termodinámica. Electricidade. Magnetismo. Física da materia condensada. Física nuclear. Física atómica. Física molecular. Química. Química experimental. Química analítica. Química física. 53


546 547 548 549 55 550.34 551.1 551.2 551.3 551.4 551.44 551.46 551.5 551.58 551.7 552 553 556 56 57 572 573 574 575 576 577 578 579 58 581.1 581.9 582 59 591.1 591.9 592 594

Química inorgánica. Química orgánica. Cristalografía. Mineraloxía. Xeoloxía e ciencias afíns. Xeoloxía rexional. Sismoloxía. Terremotos en xeral. A Terra. Xeodinámica interna. Xeodinámica externa. Glaciares. Xeomorfoloxía. Espeleoloxía. Covas, grutas. Augas subterráneas. Oceanografía. Meteoroloxía. Climatoloxía. Xeoloxía histórica. Estratigrafía. Petroloxía. Petrografía. Xeoloxía económica. Minerografía. Depósitos de minerais. Hidrosfera. Auga en xeral. Hidroloxía. Paleontoloxía. Fósiles. Ciencias biolóxicas en xeral. Antropoloxía. Bioloxía xeral. Ecoloxía xeral. Xenética. Bioloxía celular. Citoloxía. Bioquímica. Bioloxía molecular. Biofísica. Viroloxía. Microbioloxía. Botánica. Fisioloxía vexetal. Xeografía botánica. Flora. Botánica sistemática. Zooloxía. Fisioloxía animal. Zooloxía xeográfica. Fauna. Invertebrados. Moluscos. 54


595 597.2 597.6 597/599 598 598.2 599

Articulados. Peixes. Ictioloxía. Anfibios. Vertebrados en xeral. Saurópsidos (réptiles). Aves. Ornitoloxía. Mamíferos.

6. CIENCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOXÍA 6 61 611 612 613 613.2 613.4 613.5 613.6 613.7 613.81 613.83 613.84 613.88 614 614.2 615 616 616.1 616.2 616.3 616.4 616.5 616.6 616.7

Ciencias Aplicadas. Medicina. Técnica. Medicina. Anatomía. Fisioloxía. Hixiene. Sanidade privada. Hixiene da alimentación. Dietética. Coidado do corpo. Hixiene da vivenda. Hixiene industrial e profesional. Hixiene do descanso. Bebidas alcohólicas. Drogas. Tabaco. Hixiene sexual. Sanidade pública. Prevención de accidentes. Persoal sanitario. Medicamentos. Farmacoloxía. Terapéutica física. Toxicoloxía. Naturopatía. Medicina popular. Patoloxía xeral. Medicina clínica. Terapéutica. Patoloxía do aparello respiratorio. Patoloxía do aparello respiratorio. Patoloxía do aparello dixestivo. Estomatoloxía. Endocrinoloxía. Patoloxía do aparello linfático. Dermatoloxía. Patoloxía do aparello xenito-urinario. Patoloxía do aparello locomotor. 55


616.8 616.9 616-053.2 616-053.9 617 617.3 617.5 617.7 618 619 62 620 621 621.039 621.1 621.22 621.3 621.39 621.4 621.5 621.6 621.7 621.8 621.9 622 623 624 625 626 627 628 628.9 629 629.3

Neuroloxía. Neuropatoloxía. Psiquiatría. Enfermidades infecciosas e contaxiosas. Pediatría. Xeriatría. Cirurxía. Ortopedia. Oftalmoloxía. Ortopedia. Cirurxía. Oftalmoloxía. Xinecoloxía. Obstetricia. Medicina veterinaria. Tecnoloxía en xeral. Máquinas en xeral, as súas propiedades e características. Ensaio de materiais. Centrais de enerxía. Economía da enerxía. Enxeñaría mecánica. Técnica en xeral. Técnica nuclear. Enerxía nuclear e atómica en xeral. Máquinas de vapor. Caldeiras. Enerxía hidráulica. Forza hidroeléctrica. Enxeñaría eléctrica. Electrotecnia. Telecomunicacións. Motores térmicos e outros motores especiais. Enerxía pneumática. Tecnoloxía do frío. Máquinas e dispositivos para o transporte e almacenamento de gases e fluídos. Tratamento mecanizado en xeral (sen arranque de material). Transmisión mecánica. Engrenaxes. Medios, formas, dispositivos para a transmisión de produtos. Lubricación. Máquinas ferramentas. Transformación (con arranque de material). Minería. Enxeñaría militar. Enxeñaría civil. Técnica das vías de comunicación terrestres. Enxeñaría hidráulica. Construcións en xeral. Canles, regos, drenaxes. Cursos de auga naturais. Traballos hidráulicos nos ríos e no mar. Embalses e centrais hidroeléctricas. Enxeñaría sanitaria. Auga. Saneado. Enxeñaría da iluminación. Hixiene urbana (refugallos). Sistemas de iluminación. Luminotecnia. Enxeñaría do transporte. Técnica dos medios de transporte. Vehículos en xeral. Vehículos terrestres (excepto sobre raís). 56


629.4 629.5 629.7 63 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 639.1 639.2 639.3 64 640.4 641 641.5 643 649 649.1 65 65.01 651 654 654.19 655 656 656.1 656.2 656.6 656.7

Técnica dos medios de transporte sobre raís. Enxeñaría dos vehículos acuáticos. Enxeñaría naval. Barcos, buques. Construción de navíos. Medios de transporte por auga, navíos e barcos. Técnica dos medios de transporte aéreo e espacial. Aeronáutica. Astronáutica e vehículos espaciais. Agricultura. Silvicultura. Enxeñaría forestal. Agronomía. Técnicas agrícolas. Enfermidades e pragas das plantas. Fitopatoloxía. Cultivos específicos. Cereais. Forraxes. Horticultura en xeral. Árbores froiteiras. Viticultura. Horticultura especial. Plantas comestibles (hortalizas). Floricultura. Xardinaría. Zootecnia xeral. Gandaría, cría de animais. Produtos dos animais domésticos, da caza e da pesca. Cría de insectos. Apicultura. Sericultura. Caza e pesca industriais. Piscicultura. Caza. Pesca. Piscicultura. Economía doméstica. Coidado e administración do fogar. Hostalaría. Empresas de hostalaría e restauración. Alimentos. Arte culinario. A vivenda. Coidado doméstico de nenos, doentes e invitados. Coidado de nenos. Organización e xestión da industria, do comercio e das comunicacións. Cuestións de método. Teoría e práctica da organización. Organización e técnicas de traballo nas oficinas. Organización e xestión da telecomunicación. Radio. Televisión (Radiodifusión). Industrias gráficas. Industrias do libro. Imprenta. Editoriais. Librarías. Organización e xestión dos transportes. Servizo postal. Transporte por estrada. Transporte ferroviario. Transporte por auga. Transporte aéreo. 57


656.71 656.8 657 658 658.3 658.8 659 66 661 662 662.2 663 664 665 666 667 669 67/68 671 672 674 675 676 677 678 679 681 681.5 681.6 681.7 681.8 682 684 685 686 687

Aeroportos. Correos. Filatelia. Contabilidade. Auditoría. Organización de empresas. Técnica comercial. Persoal. Relacións humanas na empresa Organización de mercados. Mercadotecnia. Vendas. Distribución. Publicidade e propaganda. Información comercial. Relacións públicas. Industria química. Tecnoloxía química. Industrias afíns. Produtos químicos en xeral. Pirotecnia. Explosivos. Combustibles. Explosivos. Microbioloxía e micoloxía industriais. Bebidas. Estimulantes. Fabricación e conservación de alimentos sólidos. Fabricación de aceites, graxas e ceras. Adhesivos. Gomas. Resinas. Industria do vidro, cerámica, cemento e formigón. Industrias da cor. Fabricación e uso de colorantes, tintas, pinturas etc. Metalurxia. Industria e oficios diversos. Xoiaría. Industrias dos metais e pedras preciosas. Industrias de artigos de ferro e aceiro en xeral, metais non ferrosos nin preciosos. Madeira e industria da madeira. Industria de coiro. Tratamento de peles. Industria do papel e cartón. Industria téxtil. Industria do caucho. Industria dos plásticos. Industria do cable e da cordaxe. Industrias da pedra e outros produtos naturais. Mecánica de precisión. Reloxaría. Balanzas, básculas. Enxeñaría do control automático. Máquinas reprodutoras e impresoras. Aparellos e instrumentos ópticos. Técnica acústica. Instrumentos musicais. Ferraxaría. Traballos de forxa e fundición Industria do moble e afíns. Tapizaría. Marroquinaría. Zapataría. Artigos de viaxe, deportes e xogos. Encadernación. Dourado. Artigos de oficina. Industria do vestido. Artigos de tocador. 58


688 689 69 691 692 693 694 696 697 699.8

Artigos de fantasía. Xoguetes. Artigos de decoración. Bricolaxe. Afeccións técnicas ou manuais. Construción. Traballos e materiais de construción en xeral. Materiais de construción e compoñentes. Partes estruturais e elementos da construción. Albanelaría. Construcións de formigón e aceiro. Construción de madeira. Carpintaría. Ebanistaría. Instalacións e servizos na construción (sanitarios, de gas, vapor, electricidade). Instalacións de calefacción, ventilación e climatización nos edificios. Medidas de seguranza nos edificios.

7. ARTE. BELAS ARTES. DEPORTES 7 7.01 7.025 7.03 7.032 7.033 7.033.4 7.033.5 7.034 7.035 7.036 7.04 7.074 71 711.3 711.4 715 72 721 725 726 727 728

Arte en xeral. Belas Artes. Deportes. Teoría xeral da arte. Estética. Filosofía da arte. Restauración. Estilos artísticos. Estilos da antigüidade. Arte medieval. Arte románica. Arte gótica. Renacemento. Barroco. Neoclasicismo e movemento romántico. Movementos artísticos modernos (século XX). Iconografía. Coleccionismo. Urbanismo. Ordenación do territorio. Ordenación rural. Desenvolvemento rural. Ordenación urbana. Ordenación da paisaxe. Parques e xardíns. Arquitectura. Edificios en xeral. Edificios públicos. Edificios comerciais. Edificios administrativos. Edificios relixiosos. Edificios funerarios. Edificios docentes. Edificios con finalidade científica e cultural. Vivendas en xeral. 59


73 736 737 738 739 741 742 743 744 745 746 747 748 749.1 75 76 77 771 772 778 78 79 791.4 791.8 792 793 794 794.1 796 796.3 796.4 796.5 796.6 796.7 796.8 796.9

Artes plásticas. Escultura. Arte de tallar pedras preciosas. Sixilografía. Numismática. Cerámica. Olaría. Traballos artísticos en metal. Debuxo en xeral. Perspectiva en debuxo. Debuxo anatómico. Debuxo lineal e xeométrico. Debuxo técnico. Artesanía decorativa. Traballos manuais de agulla, rafia, vimbio etc. Decoracións de interiores. Vidros e cristais artísticos. Mobles artísticos. Pintura. Artes gráficas. Gravados. Fotografía. Equipo fotográfico. Procedementos fotomecánicos de reprodución. Aplicacións da fotografía. Música. Xéneros musicais. Métodos e estudos de música para os distintos instrumentos. Diversións. Xogos. Deportes. Espectáculos públicos. Cinema. Circos. Zoolóxicos. Teatro. Teoría e técnica teatral. Diversións de sociedade. Baile. Xogos de taboleiro e de mesa. Xadrez. Deportes. Xogos. Ximnasia. Exercicios físicos. Xogos de pelota. Ximnasia. Atletismo. Excursións. Montañismo. Campismo. Deportes sobre rodas. Ciclismo. Automobilismo. Motociclismo. Deportes de combate e defensa. Deportes de inverno. Xogos sobre xeo. 60


797 798 799

Deportes acuáticos. Deportes aéreos. Deportes hípicos. Pesca deportiva. Caza deportiva. Tiro deportivo.

8. LINGUAXE. LINGÜÍSTICA, LITERATURA 8 80 801.6 806 807 81 811 811.11 811.111 811.13 811.131.1 811.133.1 811.133.2 811.134.1 811.134.11 811.134.2 811.134.2’282 811.134.3 811.134.4 811.14’02 811.14’06 811.16/.17 811.361 811.41/.87 811.51 811.61 811.8 811.92 812.112.2 81’34

Linguaxes, Lingüística e Literatura Lingüística. Filoloxía. Métrica. Prosodia. Linguas ibéricas. Linguas clásicas. Lingüística e linguas. Clasificación xeral das linguas. Linguas xermánicas. Inglés. Linguas romances. Italiano. Francés. Provenzal. Catalán. Variedades do catalán. Valenciano. Español. Dialectos do español. Portugués. Galego. Grego clásico. Grego moderno. Linguas eslavas e bálticas. Éuscaro. Linguas orientais, africanas e outras linguas. Linguas uralo-altaicas (turanias, manchú, turco, húngaro, lapón...). Linguas austro-asiáticas (malaio-polinésicas, oceánicas). Linguas indias de América (amerindias) (do norte, centro e sur de América). Linguaxes artificiais para uso entre os homes. Alemán. Fonética. Fonoloxía. 61


81’35 Ortografía. 81’36 Gramática. Sintaxe. 81’373 Lexicoloxía. Toponimia. 81’374 Lexicografía 82 Literatura xeral. 82(09) Crítica literaria. Historia da literatura. 821.11 Literatura noutras linguas xermánicas. Historia e crítica. Obras. 821.111 Literatura en lingua inglesa. Historia e crítica. Obras. 821.111-1 Literatura en lingua inglesa. Poesía. 821.111-2 Literatura en lingua inglesa. Teatro. 821.111-3 Literatura en lingua inglesa. Novela e conto. 821.111-4/-9 Literatura en lingua inglesa. Outros xéneros. 821.112.2 Literatura en lingua alemá. Historia e crítica. Obras. 821.112.2-1 Literatura en lingua alemá. Poesía. 821.112.2-2 Literatura en lingua alemá. Teatro. 821.112.2-3 Literatura en lingua alemá. Novela e conto. 821.112.2-4/-9 Literatura en lingua alemá. Outros xéneros. 821.124 Literatura latina. Historia e crítica. Obras. 821.131.1 Literatura en lingua italiana. Historia e crítica. Obras. 821.131.1-1 Literatura en lingua italiana. Poesía. 821.131.1-2 Literatura en lingua italiana. Teatro. 821.131.1-3 Literatura en lingua italiana. Novela e conto. 821.131.1-4/-9 Literatura en lingua italiana. Outros xéneros. 821.133.1 Literatura en lingua francesa. Historia e crítica. Obras. 821.133.1-1 Literatura en lingua francesa. Poesía. 821.133.1-2 Literatura en lingua francesa. Teatro. 821.133.1-3 Literatura en lingua francesa. Novela e conto. 821.133.1-4/-9 Literatura en lingua francesa. Outros xéneros. 821.134.1 Literatura catalá. Historia e crítica. 821.134.1-1 Literatura catalá. Poesía. 821.134.1-2 Literatura catalá. Teatro. 821.134.1-3 Literatura catalá. Novela e conto. 821.134.1-4/-9 Literatura catalá. Outros xéneros. 821.134.2 Literatura española. Historia e crítica. 821.134.2-1 Literatura española. Poesía. 821.134.2-2 Literatura española. Teatro. 821.134.2’282 Literatura española dialectal. 62


821.134.2-3 Literatura española. Novela e conto. 821.134.2-4/-9 Literatura española. Outros xéneros. 821.134.3 Literatura en lingua portuguesa. Historia e crítica. Obras. 821.134.3-1 Literatura en lingua portuguesa. Poesía. 821.134.3-2 Literatura en lingua portuguesa. Teatro. 821.134.3-3 Literatura en lingua portuguesa. Novela e conto. 821.134.3-4/9 Literatura en lingua portuguesa. Outros xéneros. 821.134.4 Literatura galega. Historia e crítica. Obras. 821.134.4-1 Literatura galega. Poesía. 821.134.4-2 Literatura galega. Teatro. 821.134.4-3 Literatura galega. Novela e conto. 821.134.4-4/-9 Literatura galega. Outros xéneros. 821.14’02 Literatura grega clásica. Historia e crítica. Obras. 821.14’06 Literatura grega moderna. Historia e crítica. Obras. 821.16/.17 Literaturas eslavas e bálticas. 821.161.1 Literatura rusa. Historia e crítica. Obras. 821.162.1 Literatura polaca. Historia e crítica. Obras. 821.162.3 Literatura checa. 821.163 Literatura búlgara, serbia e croata. 821.361 Literatura éuscara. Historia e crítica. Obras. 821.361-1 Literatura éuscara. Poesía. 821.361-2 Literatura éuscara. Teatro. 821.361-3 Literatura vasca éuscara. Novela e conto. 821.361-4/-9 Literatura éuscara. Outros xéneros. 821.411.21 Literatura árabe. 821.521 Literatura xaponesa. Historia e crítica. Obras. 82-993 Literatura licenciosa, erótica e pornográfica. 87 Literaturas clásicas. Historia e crítica. Obras. 89 Outras literaturas. 9. XEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS. HISTORIA 9 902 903 904

Xeografía. Biografía. Historia. Arqueoloxía. Prehistoria. Restos prehistóricos. Restos culturais de tempos históricos. 63


908 91 910 910.4 911.2 911.3 912 913 914 914.60 914.601.1 914.601.2 914.601.3 914.601.5 914.601.6 914.601.8 914.602.1 914.602.2 914.602.3 914.602.5 914.602.7 914.602.8 914.603.1 914.603.2 914.603.3 914.603.5 914.604.1 915 916 917 918 919 929 929.5 929.6 929.7 93

Descrición xeográfico-histórica dun territorio, dunha localidade. Xeografía xeral. Historia da xeografía. Xeografía como ciencia. Cuestións xerais. Viaxes. Viaxes de descubertas. Expedicións. Xeografía física. Xeografía humana, social e cultural. Mapas. Atlas xeográficos. Globos terráqueos. Xeografía do mundo antigo. Xeografía rexional en xeral. Xeografía de Europa. Xeografía de España. Xeografía de Galicia. Xeografía do Principado de Asturias. Xeografía de Cantabria. Xeografía de Euskadi. Xeografía de Navarra. Xeografía de Castela e León. Xeografía da Rioxa. Xeografía de Aragón. Xeografía de Cataluña. Xeografía de Estremadura. Xeografía da Comunidade Autónoma de Madrid. Xeografía de Castela-A Mancha. Xeografía da Comunidade Autónoma Valenciana. Xeografía das Baleares. Xeografía da Rexión de Murcia. Xeografía de Andalucía. Xeografía de Canarias. Xeografía de Asia. Xeografía de África. Xeografía de América do Norte e Central. Xeografía de América do Sur. Xeografía de Australia, Oceanía e das rexións polares. Biografías. Xenealoxía. Heráldica. Brasóns. Escudos de armas. Nobreza. Historia. 64


930 930.1 930.25 930.85 930.9 931 94 940 946.0 946.011 950 960 970 980 990

Ciencias auxiliares da historia. Filosofía da historia. Arquivística. Arquivos Historia da civilización. Historia da cultura. Historia universal. Historia do mundo antigo. Historia da Idade Media e Moderna en xeral. Historia de Europa. Historia de España. Historia de Galicia. Historia de Asia. Historia de África. Historia de América do Norte e América Central. Historia de América do Sur. Historia de Australia, Oceanía e das rexións polares.

65


Vocabulario de Podoloxía  

Méndez López, Iván (2009): Vocabulario de Podoloxía. A Coruña: Universidade

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you