Page 1

Saniware บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ์ จ�ำกัด


SANIWARE CLINIC To Your Perfection

เพื่อเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชิ้นที่คุณตามหา ผลิตภัณฑ์เพื่อการซ่อมแซม ตกแต่ง ห้องน�้ำ ห้องครัว เพื่อความสมบูรณ์แบบ Every of your desired pieces ,For renovation, decoration of your home your bathroom, or your kitchen to your perfection


Saniware Clinic

คลีนิคสุขภัณฑ์

คลีนิคสุขภัณฑ์ "คลีนิค" ส�ำหรับสุขภัณฑ์ทุกชนิด คลีนิคสุขภัณฑ์ ให้บริการด้วยใจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น เรา ไม่ใช่แค่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภัณฑ์ แต่เรามีความ ช�่ำชองในการให้บริการอะไหล่ และชิ้นส่วนซ่อมแซม เครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ อะไหล่ ชิ้นใดๆ คลีนิค เรายินดีให้บริการ

Saniware Clinic, A Clinic for all Sanitary Wares Saniware Clinic has been offering our best service since 1993. With experiences passing on from generation to generation, we do not only possess the expertise in sanitary wares, but also in spare parts and maintenance for all sanitary wares. From the biggest to smallest parts, our Clinic is here to help you.


Official Retailer ตัวแทนจ�ำหน่ายสุขภัณฑ์ยห ี่ ้อต่างๆ ทีม ่ ียอดขายดีทส ี่ ุด 10 อันดับต้นของประเทศไทยหลายปีซ้อน Multiple Award Winner of Top 10 official supplier in Thailand of various brands


SERVICE AND SOLUTION


SPARE PARTS ION CLINIC หนึ่งในตัวแทนจ�ำหน่ายทีไ่ ด้รับการไว้วางใจ ตั้งศูนย์บริการอะไหล่ ส�ำหรับการให้บริการค�ำปรึกษาเกีย ่ วกับการซ่อมแซม และบริการอะไหล่ Home to one of the selected few of authorised spare parts centre offering services for reparation and spare parts.


ServicEs บริการหลังการขายคือเครือ่ งมือ การันตีคุณภาพสูงสุดของงานเรา เรายึดมั่นในบริการหลังการขาย นับตั้งแต่บริการจัด ส่ง ถึงการซ่อมแซมดูแลรักษา หลังการติดตั้ง ความพึง พอใจของคุณ คือเป้าหมายสูงสุดของเรา ผู้เชี่ยวชาญที่ “คลีนิคการแก้ปัญหา” ของเรา ยึดมั่นในการแก้ไขปัญหา ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่เล็กที่สุด ไปจนถึง การแตกหัก ที่ใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์ทุกชนิด พวก เราสัญญาการบริการชั้นหนึ่งที่จะตอบทุกโจทย์ความ ต้องการและปัญหาของคุณ We are committed to provide after sale services. From the timely delivery to the maintenance after installation, it is our top priority to satisfy your needs at any stage. Our staff at the “Solutions Clinic”, as the name suggests, are gladly dedicated to finding solutions to your problems. Whether it be the tiniest spare parts to the biggest crack in your products we promise the top-­notch servicesthat will meet with each and every of your requests.


Hot

es

lia nc

in gs itt el F

Kitch en

Ap p

rs se s en lve isp Va r D sh ise lu or & F od ts De ce rs s ye er & Fau ts ks a Dr at er d an s e e nd H niti ate S tT en Ha er a iv let t t S i c Wa ap, r A c To atm So nso ati nks Tre Se tom Ta ater s Au ter W mp Wa ste Pu Wa ter Wa

H Fittou in seho gs l d

u cts Pr o d

es

Hom Ap pl e ian c

ts ile ts To uce bs rts Fa thtu Pa B a are s Sp inal Ur ks Sin es rs Til owe Sh


Premium SerViCe LiKe no oTherS

บริกำรระดับหนึ่งไมเหมือนใคร ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เรายินดีน�าเสนอ การบริการตลอดการใช้งาน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ให้ค�าปรึกษา การซ่อมแซม ดูแลรักษา การติดตั้ง และออกแบบ With over 20 years of experience,it is our pleasure to provide lifelong services by our experts for flawless reparation, maintenance, installation and designs


Customers หน่วยงาน เช่น โครงการ โรงแรม โรงพยาบาล เซอร์วิสอพารต์เมนต์ ต่างๆทีไ่ ว้วางใจเรา Some of our customers who have been using our services


โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.


โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.


โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.


โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.


โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.


โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.


โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.


โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.


โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.


โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ กรุงเทพฯ

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.

Client : Sheraton Grand Hotel Location : Bangkok Contractor : HSK Interior Area : 112 sq.m.


Contractor ผู้รับเหมาสัญชาติไทยและเทศ มีความใกล้ชิด ไว้วางใจการบริการของเรา We have established close relation with contractors both Thai and international บริษัท พรีบิลท์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จ�ำกัด บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ทีฆาก่อสร้าง จ�ำกัด บริษัท ไทยทากาซาโก จ�ำกัด บริษัท มูเทียร่า จ�ำกัด บริษัท สุทัศน์วิศวการ จ�ำกัด บริษัท เกษมวิศว์ จ�ำกัด บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จ�ำกัด บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นท์ จ�ำกัด บริษัท เอช เอช ที คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด บริษัท ชาร์เตอร์-นิช จ�ำกัด บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลน์ จ�ำกัด บริษัท ปฐม เฟอร์นิเจอร์ จ�ำกัด บริษัท ปฐม อินทีเรีย จ�ำกัด บริษัท ฤทธา จ�ำกัด บริษัท ธนกูล ดีไซน์ กรุ๊ป จ�ำกัด

บริษัท รุจา คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด บริษัท นิวอิเล็คตริคัลเทคโนโลยี จ�ำกัด บริษัท นภิส เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ำกัด บริษัท เจมิไนย แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด บริษัท จี.ไนล์ ดี แอนด์ ซี จ�ำกัด บริษัท วิภนัย จ�ำกัด บริษัท อีเอ็มซี จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท นวรัฐ บิวเดอร์ จ�ำกัด บริษัท เทโฆ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด บริษัท ที.ที.เอส เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จ�ำกัด บริษัท ท�ำเลไทยธรรมชาติ จ�ำกัด บริษัท ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด บริษัท คอมบิเนชั่น-พี จ�ำกัด บริษัท น�ำไกรสากลก่อสร้าง จ�ำกัด บริษัท ฟินเทคนิค จ�ำกัด บริษัท เอสโปร์ เฟอร์นิท จ�ำกัด บริษัท เค อาร์ อาร์ ดีไซน์ จ�ำกัด


OWNER & Developer และจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�ำให้ดูแล ติดตั้ง ซ่อมบ�ำรุง งานก่อสร้างทั้งขนาดเล็กและใหญ่ as well as with owners and developers of the country’s leadging real estate, properties and construction projects. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เรียล เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ ชนาวิวรรธน์ เรียลเอสเตท อารียา พร็อพเพอร์ตี้ รุ่งเรือง ดีเวลลอปเม้นท์ วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ สยามพิวรรธน์ กมลสุโกศล เค พี เอ็น พร็อพเพอร์ตี้

ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ตี้ พีซแอนด์ลีฟวิ่ง เอ.พี.ที.แลนด์ เดลวี่ กรุ๊ป สิทธารมย์ เรสซิเดนซ์ เคบีเค เรียลเอสเตท ทรัพย์ทองไทร ดีเวลลอปเม้นท์ อินฟีนิต เรียลเอสเตท ซีนิคอล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นทรัลพัฒนา


Saniware Clinic The Clinic for All Sanitary Wares

คลีนิคส�ำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ์ จ�ำกัด 373 ถ. มหาพฤฒาราม บางรัก, กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย โทรศัพท์: +66(0)22360065 โทรสาร:+66(0)22384011 อีเมล: saniwareclinic@hotmail.com

Saniware Clinic Co.,Ltd. 373 Mahapruettharam Rd. Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel:+66 (0)22360065 Fax: +66(0)22384011 Email: saniwareclinic@hotmail.com

Test02