Page 1

Bas esdelconcur s o 1.

Podr ánpar t i ci part odosl osar t i s t aspl ás t i cosdeSonor amayor esde18años .

2.

Lapr opues t adeber ái ncl ui rt emasr el aci onadosconl ai dent i dad,l acul t ur a, elar t eyelf or t al eci mi ent odeval or es .

3.

Podr ápr es ent ar s emásdeunapr opues t aporar t i s t a.

4.

ElI MCApr opor ci onar áeles paci opar ai nt er veni rl ost ambosques er equi er an.

5.

Todoelmat er i alpar api nt arl ost amboss er ápr opor ci onadoporl aempr es aCOMEX.

6.

Lost ambosi nt er veni dosquedar ánadi s pos i ci óndelAyunt ami ent o deHer mos i l l opar acol ocar l osendi f er ent espunt osdel aci udad.

7.

I ns cr i bi r s ealcor r eo:dal ecol or ahi l l o@gmai l . com

8.

Lasi ns cr i pci oness ecer r ar ánelpr óxi movi er nes18demayo, par apoderpl anearl ar eal i zaci óndelevent o.

9.

Lapi nt adel ost ambosi ni ci ar áapar t i rdelci er r edel apr es ent econvocat or i a yt er mi nar áel23demayo.

10.

Laempr es aCOMEXyelI MCAs er ánl osencar gadosdes el ecci onaral osar t i s t asganador es .

11.

Laent r egadel ospr emi oss eef ect uar ádent r odelPr ogr amadelFes t i valI nt er naci onaldelPi t i c2018.

Sepr emi ar áal os3pr i mer osl ugar es Pr i merl ugar$ 7, 000 Segundol ugar$ 5, 000 Ter cerl ugar$ 3, 000

Bases comex  
Bases comex  
Advertisement