Page 1

Çfarë është

Cloud Computing?


“Cloud Computing” (shqiptohet “klláud këmpjúting”) është një shprehje që merr shkas nga paraqitja e internetit në formën e një reje e që do të thotë përpunim i informacionit përmes reve (internetit).


Kostot e rrjetit informatik lokal

Deri sot përdoruesi ka pasur një kompjuter në shtëpi apo në zyrë. Që ta

përdorte kompjuterin, ai duhej të instalonte në të programe të ndryshme, si për

shembull: Word, Excel, programe aplikative, lojëra të ndryshme. Në rastin e një ndërmarrjeje, kompjuterët e përdoruesve mund të ishin të lidhur në një rrjet brenda ndërmarrjes, të quajtur “rrjet lokal”.

Përdorues 1

Printer

Kompjuter Server

Përdorues 3

Përdorues 2

Përdorues 3 (laptop)

Rrjeti lokal Programet duhet të jenë të instaluara në një kompjuter “server”, me të cilin lidhen të gjithë kompjuterët e ndërmarrjes. Me këtë lidhje, i njëjti printer mund të përdoret nga secili përdorues. Po ashtu, programet mund të instalohen në server dhe të përdoren nga kompjuterët e lidhur me të.


Me shtrirjen e gjerë të internetit dhe rritjen e shpejtësisë së tij, ndërmarrja nuk ka më nevojë të mbajë server. Mbajtja e një rrjeti lokal në gjendje pune kërkon një varg kostosh për ndërmarrjen, si: •

blerja e një server-i me cilësi të larta teknike;

punësimi i të paktën një specialisti për rrjetin informatik;

ambienti me ajër të kondicionuar;

instalimi i një vargu programesh në server;

kontrata mirëmbajtjesh të pajisjeve (hardware) dhe programeve (software);

blerja e versioneve më të reja të pajisjeve dhe programeve për të pasur funksione më të dobishme që dalin herë pas here;

mbrojtja e të dhënave në rast defektesh të rrjetit informatik etj.


Çfarë ofron “Cloud Computing”?

Platforma “Cloud Computing” i shmang plotësisht kostot e rrjetit informatik lokal.

� Sot ka në botë kompani shumë të specializuara, që mbajnë server-a në gjendje pune tërësisht të garantuar, sikurse edhe kompani prodhuese programesh (software) aplikative me versionet e fundit. Këto kompani quhen ofruese të Softuerëve si shërbim SaaS (Software as a Service). � Tani një ndërmarrje nuk ka më nevojë të blejë server-a apo programe aplikative; ajo mund të kontraktojë të drejtën e aksesit në programet aplikative, që i përshtaten më mirë ndërmarrjes. Përdoruesi në ndërmarrje ka nevojë vetëm për një kompjuter të thjeshtë, përmes të cilit të lidhet në internet, në “Cloud”, ku janë server-at dhe programet që i nevojiten atij. � Ofruesi i “Cloud”-it i jep përdoruesit në ndërmarrje një adresë faqeje interneti, një emër përdoruesi dhe një fjalëkalim. Sapo futet për herë të parë, përdoruesi ka mundësi ta ndryshojë fjalëkalimin, gjë që e bën të pamundur leximin e të dhënave nga personat që nuk e njohin fjalëkalimin. As vetë ofruesi i “Cloud”-it nuk ka mundësi t’i lexojë të dhënat e përdoruesit, sepse ato janë të koduara. Dekodimi i tyre mund të bëhet vetëm nga njohësi i fjalëkalimit.


Përdorues 1

Përdorues 2

Përdorues 3

Përdorues 1

Rrjeti lokal i ndërmarrjes

Përdorues 2

Alpha WEB

Përdorues 3

Përdorues 1

Përdorues 2

Rrjeti lokal i ndërmarrjes

Ndërmarrje të ndryshme marrin shërbime “Cloud Computing”

Rrjeti lokal i ndërmarrjes

Cloud (Reja)

Përdorues 3


Përparësitë e “Cloud Computing” Kalim nga jeta në fise primitive drejt qytetërimit...

Shërbimin që marrin sot ndërmarrjet me platformën “Cloud Computing” mund ta krahasojmë me shërbimin që marrin ndërmarrjet apo individët nga shoqëria e shpërndarjes së energjisë elektrike. Përdoruesi i energjisë elektrike nuk do të dijë si prodhohet energjia: ai fut thjesht prizën në mur dhe e merr atë. Me krahasimin e mësipërm, të vazhdosh të mbash një rrjet lokal kompjuterësh në ndërmarrje apo në familje është njësoj si të kesh në ndërmarrje një gjenerator elektrik, të cilin duhet ta mbash në gjendje pune, ta riparosh në rast defektesh, ta furnizosh me karburant, të kesh një mekanik që ta mirëmbajë. Kostoja e gjeneratorit individual është e njëjtë, pavarësisht nëse ai përdoret shumë apo pak, madje duhet blerë shumë më i madh, që të përballojë rastet e ngarkesave maksimale, që mund të jenë mjaft të rralla. Sigurimi i parametrave, si stabiliteti i tensionit, funksionimi pa ndërprerje etj. kërkojnë kosto mjaft të larta për ndërmarrjen.


Si krahasim të dytë mund të përdornim atë të furnizimit me ujë: mbajtja e një rrjeti lokal kundrejt përdorimit të “Cloud Computing” është si mbajtja e një pusi individual nga çdo familje kundrejt një ujësjellësi. � Kontraktimi i shërbimit “Cloud Computing”, sikurse edhe ai i energjisë elektrike apo furnizimit me ujë, është me kosto dhjetëra herë më të ulët se sigurimi individual i infrastrukturës së këtyre shërbimeve. � Sigurimi individual i këtyre shërbimeve nuk është objekt i punës së ndërmarrjes. Kostot e larta dhe kohën për këto shërbime ndërmarrja mund t’i përdorë për objektin e punës së vet. � Në “Cloud Computing” programi aplikativ mirëmbahet e përditësohet nga vetë ofruesi i shërbimit. Përdoruesi nuk merret me përditësimin e programit. � Aksesimi i programit dhe të dhënave në “Cloud Computing” mund të bëhen nga çdo pikë e globit, pavarësisht ku ndodhet përdoruesi, madje edhe përmes telefonit celular apo "tablet"-ës, mjafton të ketë lidhje interneti. Nën prizmin e krahasimeve të përmendura më sipër, kalimi nga rrjetet lokale në “Cloud Computing” është kalim nga jeta në fise primitive drejt qytetërimit.


Ju e njihni “Cloud Computing”

Imeili (E-mail)

Me siguri që ju keni përdorur disa nga shërbimet “Cloud Computing”. Në fillim të viteve 1990, për të shkëmbyer mesazhe përmes postës elektronike (e-mail), në çdo kompjuter duhej të instalohej një program i posaçëm për imeil. Nëse sot keni një llogari imeili, si Yahoo!Mail, Hotmail, Gmail etj., ju jeni tashmë një përdorues i “Cloud Computing”. Këtë shërbim e merrni thjesht duke pasur një lidhje interneti, një emër përdoruesi (username), një fjalëkalim (password). Programi dhe magazina e të dhënave (mesazheve tuaja) nuk është në kompjuterin tuaj – këto janë në “renë” që e ofron këtë shërbim.

Alpha WEB Janë rreth 6.000 ndërmarrje që e përdorin me sukses programin Alpha për administrimin e tyre. Që prej muajit korrik 2012, kompania IMB ofron në “Cloud Computing” programin Alpha WEB, që, krahas të gjitha funksioneve të programit Alpha, ka edhe shumë përmirësime e thjeshtësi në përdorim. Brenda 6 muajve të parë, numri i përdoruesve të programit Alpha WEB ka arritur në mbi 200. Të gjithë klientët që janë njohur me këtë zgjidhje të re, duke u bindur për funksionet dhe çmimin tepër të ulët, e kanë pranuar shumë shpejt atë.


Disa nga përshtypjet e tyre: “Duke qenë përdoruese e Alpha WEB-it në zyrën e kontabilitetit, e shoh si një lehtësi jashtëzakonisht të madhe, e cila më krijon mundësi që të mbetem në kontakt me biznesin tim, në kushtet kur jam apo jo në zyrë. Nga çdo vend ku ndodhem, mund të kontrolloj regjistrimet e bizneseve, mjafton të kem internet.” Diana Ylli (Golemi), Ekspert kontabël, IEKA “Duke qenë një industri prodhuese, na u desh të bashkërendojmë në një sistem të vetëm: shitjet, prodhimin dhe kontabilizimin, të cilat arritëm t’i mundësonim nëpërmjet Alpha Web-it, për të gjeneruar në fund një rezultat përmbledhës dhe gjithëpërfshirës. Zbatimi i këtij programi është një lehtësi menaxhimi operacional dhe të dhënash në kohë dhe në vende të ndryshme”. Univers Reklama, lider në industrinë e prodhimit të reklamave dhe printimit Indoor & Outdoor

www.imb.al + 355 4 22 53 466 Bulevardi "Gjergj Fishta", Pall. 4, Shk. 8, Ap. 45 Tiranë, Shqipëri

Profile for imb.al alpha_software_house

Cloud Computing  

Cloud Computing

Cloud Computing  

Cloud Computing

Advertisement