Page 1

#9

ª∞ƒ∆π√™ 2009 ∆ƒπª∏¡π∞π∞ ∂∫¢√™∏ ∆√À ™À§§√°√À ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∫∏™ ™Ã√§∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™

•∞¡∞ ª∞∑π! ¡√™∆∞§°π∞ ™∆∞ REUNIONS ∆ø¡ ∆∞•∂ø¡ 1968 ∫∞π 1989

+

¢∏ª∏∆ƒ∏™ µ∞™π§∂π∞¢∏™ (’82) 15 Ã√¡π∞ ™∆∏ NASA ª∂§π¡∞ µ∞ƒ¡∞ (’08) ∆∞ ¶ƒø∆∞ ª√À º√π∆∏∆π∫∞ µ∏ª∞∆∞ BERLINALE 2009 ¢À√ ∞¡∆∞¶√∫ƒπ™∂π™ ∞¶√ ∆√ µ∂ƒ√§π¡√


2 ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜

¶§∏£∞π¡√À¡ ∆∞ REUNIONS

#9 ª∞ƒ∆π√™ 2009

º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ™∞°∂™ ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ fiÚÂÍË Û ÔÏÏÔ‡˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ÁÈ· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜. ªfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ‰‡Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ 1968 Î·È ÙÔ˘ 1989 (ÛÂÏ›‰Â˜ 15 Î·È 16).

∏ ÂÓËÏÈΛˆÛË ÌÈ·˜ Ó·ڋ˜ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·˜: ∏ ªÂϛӷ µ·ÚÓ¿ (’08) ÍÂΛÓËÛ ÛÔ˘‰¤˜ µÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ∫Ôψӛ· Î·È ··ÚÈıÌ› ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Î·È ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ «Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ Î·È ÔÈÎÂ›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢» (ÛÂÏ›‰· 4)

À¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÓıÚˆÈ¿! √ ∆ÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÔ˜ ¶ÂÚ‚›˙Ô˜ (’04) ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ £fi‰ˆÚÔ˘ Î·È Ï¤ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔÓ ™∞°∂™ (ÛÂÏ›‰· 5)

¶fiÏË Î·È ÔÏ›Ù˘: √ ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜ (’86), Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Soul ÍÂÎÈÓ¿ ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÛÙ‹ÏË ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì·˜, Ì ÎÚÈÙÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÂÚ› ÌÂٷΛÓËÛ˘, ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÙÈÓÒÓ (ÛÂÏ›‰· 7)

Der Kampf um Lebenchanchen: ™ÙÔÓ ·fiË¯Ô ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô ƒÔÏÊ-µ›ÎÙÔÚ ∑›ÓÙÂÓ¯·Ó˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ °™£, ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (ÛÂÏ›‰· 9)

¢˘Ô ·Ï¿ÙÈ· Ù˘ ·˘ÙÔΛÓËÛ˘: √ ªÈ¯¿Ï˘ °Ô˘‰‹˜ (’04) Ì¿˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙ· ÌÔ˘Û›· Ù˘ BMW ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô Î·È ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ Porsche ÛÙË ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë (ÛÂÏ›‰· 11)

¢¤Î· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ¡∞™∞: ∏Ù·Ó Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 1987 fiÙ·Ó Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ (’82) ·ÙÔ‡Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ÛÙË ¡∞™∞. ™ÙÔ ™∞°∂™-Themen ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈ· 15ÂÙ›· ÛÙÔ˘˜ «Í¯·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘ °ÎfiÓÙ·ÚÓÙ» (ÛÂÏ›‰· 12

Î·È 13). Feuilleton: √ ∞Ó¤ÛÙ˘ ∫Ô˘Ú›‰Ë˜ (’95) Î·È Ë ¢‹ÌËÙÚ· ¶·ÓÙÂÏ‹ (’00) ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ Berlinale Î·È Ì¿˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ fiÏ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ·fiË¯Ô ·fi ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ù·Èӛ˜ (ÛÂÏ›‰Â˜ 18 Î·È 19). √ÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∆fiÏË µ·ÚÓ¿ (’81) Ì¿˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Sleepin Pillow (ÛÂÏ›‰· 20)

∆È Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰È·ıÏ·ÛÙÈΤ˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ Ì ٷ laser; √ ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ˜ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜ ∑¿¯Ô˜ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë˜ (’82) ·ÔηχÙÂÈ Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ laser Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ï¿ Ó¤· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi Ì˘ˆ›· Î·È ·ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi

(ÛÂÏ›‰· 21) ∫·È fiˆ˜ ¿ÓÙ· Ë ÛÙ‹ÏË «∂Ì·ı·-¿ÎÔ˘Û·-›‰·» Ì ٷ Ó¤· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ (ÛÂÏ›‰· 22) Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ô‰Ë ÛÂÏ›‰· (ÛÂÏ›‰· 23), Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·Ó·‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ·fi ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘

∆ƒπª∏¡π∞π∞ ∂∫¢√™∏ ∆√À ™À§§√°√À ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∫∏™ ™Ã√§∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û 2.500 ·ÓÙ›Ù˘· π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Œ‰Ú·: °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 9Ô ¯ÏÌ. ¶˘Ï·›·˜ £¤ÚÌ˘, ∆£ 51 ºÔ›ÓÈη˜, 55102 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 2310-475-900-2 ∂ΉfiÙ˘: √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, À‡ı˘ÓÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘: ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ www.sages.gr, email: info@sages.gr ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: ¶Úfi‰ÚÔ˜: √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ (’78), ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (‘81), °ÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (‘95), ∆·Ì›·˜: ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ (’63), ∂ȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: £¿ÓÔ˜ ÷ÚÈÛÙfi˜ (’95), ª¤ÏË: XÚÈÛÙ›Ó· ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (’03), ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ∫¯·ÁÈ¿˜ (’96), §ÂˆÓ›‰·˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ (’81), ª·Ú›· ™·ÚËÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘ (’05) ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹: ∆fiÏ˘ µ·ÚÓ¿˜ (‘81), ªÈ¯¿Ï˘ °Ô˘‰‹˜ (‘04), ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (‘95), ∞Ó¤ÛÙ˘ ∫Ô˘Ú›‰Ë˜ (‘95), ∆·ÙÈ¿Ó· §È¿ÓË (‘90), ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (‘03), ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜ (‘86), ∫¿ÛÛË ∆ÛÈÙÔ˘Ú›‰Ô˘ (‘90), ¡¿ÛÙÈ· ÷Ù˙ËÁÒÁ· (‘98) ∂ÎÙ‡ˆÛË-‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: °Ú·ÊÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ª. ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ (’77)


3 ∆˘ Û‡ÓÙ·Í˘

¶ÚÔ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÁÔÓ›˜... •ÂÎÈÓÒ in medias res, fiˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∞Ú˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∆ÂÙ¿ÚÙ˘ ηıËÁËÙ‹˜ ÚÒÙ˘ ‚·ıÌ›‰·˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (Ù¤ˆ˜ ∞™√∂∂) Û ʛÏÔ ÙÔ˘ Â›Û˘ ηıËÁËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ·ÚÂȉËÌ› ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤‚Ú·˙ ·fi ÙÔÓ ı˘Ìfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈÛı› ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ì¿ÙÈ· ÔfiÙÂ, ÂÎÙÔÓÒıËΠ·ÊËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù· ηı¤Î·ÛÙ· Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÛÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘: «ÃÙ˜ ›¯·Ì ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢∂¶, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ì·˜ ÂÈÙ¤ıËÎÂ, fiÙ·Ó ı¤Û·Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ÎÚ·ÙËı› ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·ÓÔÈÎÙfi ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ·ÚÓËıÔ‡Ó Ù· ̤ÏË Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢∂¶ Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ¯·Ì¤Ó˜ ÒÚ˜ ÏfiÁˆ ηٷϋ„ˆÓ. ... ∂ÂÈÙ· ¤ÁÈÓÂ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ. √È ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÙ¿Ó ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ¢∞¶ Î·È Ë ¶·ÓÛÔ˘‰·ÛÙÈ΋ Ó· ÊÔ‚ËıÔ‡Ó Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ó. ¶·Ú¤ÌÂÈÓ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ Ë ¶∞™¶, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ú ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ì „‹ÊÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 650-250. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi, ÔÈ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÛÙÔ Í‡ÏÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¤Ù·Í·Ó ¤Íˆ ·fi ÙË Û¯ÔÏ‹». (∆Ô ‰È·‚¿Û·Ù ÎÔÚfiȉ· ÁÔÓ›˜; °È· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙËÓ ·ÓˆÙ¿ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÛ›˜ ‰Ô˘Ï‡·ÙÂ Û·Ó Ù· ˙Ò· Û ‰˘fi ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ÏËÚÒÓ·Ù ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·!) ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÒÚ· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÚˆÓ›· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î. °ÚËÁfiÚ˘ ¶Ú·ÛÙ¿ÎÔ˜, ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó¤Ó·˜ Ù˘¯·›Ô˜ ηıËÁËÙ¿ÎÔ˜ Ì ̤ÙÚȘ ÛÔ˘‰¤˜, ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÌÈ· Ó‡¯Ù· ¤ÂÛ·Ó Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó ˆ˜ ‚ÔËıÔ› Î·È ÙÔ Úˆ› ›¯·Ó ͢Ó‹ÛÂÈ Î·ıËÁËÙ¤˜. ∂ηÓ fiϘ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Columbia ÙˆÓ ∏¶∞ (¤Ó· ·fi Ù· ÔÎÙÒ ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÌÂÚÈηÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ πvy League), fiÔ˘ Î·È ‰›‰·Í ÛÙËÓ ªÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ™¯ÔÏ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ¢›‰·Í Â›Û˘ ÛÙËÓ ÊËÌÈṲ̂ÓË Û¯ÔÏ‹ Wharton ÙÔ˘ University of Pennsylvania (¤Ó· ¿ÏÏÔ ·fi Ù· ÔÎÙÒ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ πvy League) Î·È ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÂÈÛΤÙ˘ ηıËÁËÙ‹˜ Û ÏÂÈ¿‰· Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÚÒÙ˘ ٿ͈˜. ∞˘Ùfi˜ ÏÔÈfiÓ Ô ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿-

ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ¤Ó·˜ «ÂʈÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙ‹˜ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi˜», Ô˘ ı· ¤Î·Ó ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÔÏfiÈ Î·È ÂÎϤ¯ıËΠ¶Ú‡Ù·Ó˘, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ ÛÔ‚·ÚÒÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ Ì ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË. ∆ËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∞ÓÔÈÍË ‹Ú ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ Ù· Ù·ÌÏfi, Ù· ·Ófi Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÛÎÔ˘ȉ·ÚÈfi Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ - Û οı ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ - ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ûȯ·ÌÂÚ‹ fi„Ë ÙÔ˘. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ٤ÙÔÈ· Â›ıÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÔÂȉ›˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ˘¤Ú Ù˘ «ÂχıÂÚ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ», ÒÛÙ fi¯È ÌfiÓÔ Ù· Â·Ó¤ÊÂÚÂ, ·ÏÏ¿ Â¤ÙÚ„ ӷ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·! ... ∞ÓÙ› ÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û¯ÔÏ›Ô˘ ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì·, Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ, Â·˘ÍË̤ÓË Î·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓË, ·Ï·ÈfiÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ÌÔ˘ ÚÔ˜ fiÛÔ˘˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ·Á·ıfi Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ·È‰Â›·˜. ∫fi„Ù ·Ì¤Ûˆ˜ οÓÈÛÌ·, οı ›‰Ô˘˜ ÔÙfi ÂÎÙfi˜ ·fi ÓÂÚfi Ù˘ ‚Ú‡Û˘ ηÈ, ÁÂÓÈÎÒ˜, οı ηٷӷψÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ˜. (µÂ‚·›ˆ˜ Î·È ÙÔ Ôχ Ê·ÁËÙfi! ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÙÚfiÏÂ˚! ¢ÈfiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ‰È·ÙËÚËı›Ù ÛÙ· ›‰È· ÎÈÏ¿, ÔfiÙ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ¿ÓÂÙ· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ‰ÂηÂÓÙ·ÂÙ›· Ì ¤Ó· ·ÓÙÂÏfiÓÈ ÌÏÔ˘Ù˙›Ó...) ª·˙¤„Ù ʷÛÔ‡ÏÈ ÙÔ Ê·ÛÔ‡ÏÈ Ô,ÙÈ ÌÔÚ›ÙÂ, Ì ÙÔÓ ÛÎÔfi, ·Ó ÙÔ ·È‰› Û·˜ ¤¯ÂÈ ¤ÊÂÛË ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ó· ÙÔ ÛÙ›ÏÂÙ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ Û ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙÔ ÛÙËÚ›ÍÂÙ „˘¯ÔÏÔÁÈο, ÒÛÙ ӷ ÂÈÛı› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ‹ÛÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÂΛ. ∞Ó Ù· ηٷʤÚÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Î·È ÂΛÓÔ, ÙfiÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÏ›˙ÂÙ fiÙÈ ÌÈ· ̤ڷ ı· Û·˜ ¿ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÂΛ ¤Íˆ Î·È ı· ÁÏ˘ÙÒÛÂÙ ·fi ÙËÓ ÌÈ˙¤ÚÈ· Ù˘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Â͢ÓfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞Ì‹Ó... 

À°: ∆Ô ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ∫·ÛÈÌ¿ÙË (ÁÓˆÛÙÔ‡ Î·È ˆ˜ ¶·Ó‰ÒÚ·) ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «∆Ô µ‹Ì·». ∆Ô ·Ó·‰ËÌÔÛȇԢÌ ̋ˆ˜ Î·È Í˘Ó‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ï‹ı·ÚÁÔ...


4 °Ú¿ÌÌ· ·fi ÙËÓ ∫Ôψӛ·

∂ÓËÏÈΛˆÛË ∆˘ ªÂϛӷ˜ µ·ÚÓ¿ ('08) mvarnas@web.de

ªÂ ·ÁˆÓ›· ÂÚ›ÌÂÓ· Ù· 18· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÌÔ˘, ηıÒ˜ ÁÈ· ̤ӷ Û‹Ì·ÈÓ·Ó Î¿ÙÈ Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô: √¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔ˘ ˙ˆ‹˜, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ Î·È ¿‰ÂÈ·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ÂÓËÏÈΛˆÛË. ∂ÓËÏÈΛˆÛË ÁÈ·Ù› ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÍÂÎÈÓÔ‡Û· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∫Ôψӛ· Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ·˜. µÚ¤ıËη ¤ÙÛÈ Û ÌÈ· Ï›ÁÔ-Ôχ ¿ÁÓˆÛÙË ÁÈ· ̤ӷ fiÏË, ¯·Ì¤ÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 40.000 ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ Universität zu Köln. ÷̤ÓË ÌÂÙ·ÊÔÚÈο, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ· ηӤӷÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο, ·ÊÔ‡ ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ Ô ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ‹Ù·Ó ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ÌÔ˘. ∞fi ÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ, ÔÈÎÂ›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘, Ù· 15 ÏÂÙ¿ Ì ÙÔ 3 ÁÈ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‚Ú¤ıËη ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜, Ì ÌfiÓË ·Ú¤· ÙÔ ªƒ3 (Î·È ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜) ÌÔ˘, ÛÙËÓ ∫Ôψӛ· Ì ÙȘ ¿ÂÈÚ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÚ¤ÓˆÓ Î·È ÙÚ·Ì. ∂›‰· ÔÏÏ¿ ̤ÚË Ù˘ fiÏ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ¤¯ˆ ۯ‰ȿÛÂÈ, ·ÏÒ˜ ÌÂډ‡ÔÓÙ·˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÛÙ¿ÛÂȘ... ¢‡ÛÎÔÏÔ˜ ÏÔÈfiÓ Ô ÚÒÙÔ˜ ηÈÚfi˜, ·fi οı ¿Ô„Ë. ∂›‰· ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÓËÏÈΛˆÛ˘: ∆Ô ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ·, ·fi ÙÔ Ê·ÁËÙfi ̤¯ÚÈ ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÛ·È Î¿ÙÔÈÎÔ˜ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ¯ÒÚ·˜. ™Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ·ÎfiÌË Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ. µÔ˘Ófi fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· ÌÈ· 18¯ÚÔÓË Î·È Ì·˙› Ì ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Ì ¤Î·Ó·Ó Ó· ÓÔÛÙ·ÏÁ‹Ûˆ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙËÓ ∂ÏÏ·‰·. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· ¿Û¯ËÌ·. ªÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ¤Ì·ı· Ù· ηٷÙfiÈ·, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ· Ó· ÂÚÈÏ·ÓÈ¤Ì·È Û ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ·›˙ˆ ϤÔÓ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È Î¿ı Ë̤ڷ (·Ó Î·È ÙÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·Ó›˜ Í·ÊÓÈο Û' ¤Ó· ÙÂÏ›ˆ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘!). ∂›Û˘, ›‰· Ó· ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ,

fiˆ˜ .¯. fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÎÏÂÈÛÙÔ›. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÏ›ˆ˜ ·˘ı·›ÚÂÙË ÁÂӛ΢ÛË, ηıÒ˜ ·ÏÔ‡Ûٷٷ fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (Î·È Û οı ¿ÏÏË ¯ÒÚ·), ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÏÂÈÛÙÔ› Î·È ·ÓÔȯÙÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ÂÔ̤ӈ˜ fiÙÈ, ·Ó Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÎÏÂÈÛÙfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜, ¤¯ˆ οÓÂÈ ‹‰Ë ·Ú¤Â˜, ϤÂÈ ÔÏÏ¿. ™ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ‹ ÌÔ˘ Û˘Ó¤‚·Ï Ôχ Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚˆÙÔÂÙÒÓ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹Îˆ (µÈÔÏÔÁ›·). ∏ ‚‰ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜, ÂÍfi‰Ô˘˜, ÂΉÚÔ̤˜, Ì ÛÎÔfi Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ fiÏË ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙԇ̠ÌÂٷ͇ Ì·˜. ™ÙÔ Î¿Ùˆ-οو, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, fiÏÔÈ Ù· ›‰È· ÂÚÓÔ‡Û·ÌÂ. ∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fï˜ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ¯·Ï·Ú‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ë ·›ÛÙ¢ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. √Ï· ·˘Ù¿ Ì¿˜ ¤ÊÂÚ·Ó Ôχ ÎÔÓÙ¿ Î·È Ì¿˜ ¤Î·Ó·Ó Ó· ÓÈÒıÔ˘Ì ÈÔ ¿ÓÂÙ· Ì ÙË Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È È· ÙfiÛÔ ÌfiÓË, Ó· ¤¯ˆ ‚ÚÂÈ ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ¤Ó· ÛÈÓÂÌ¿, ¤Ó· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ÛÙËÓ ÂÛÙ›·, ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ Î·È ÁÈ· ηÌÈ¿ Ì‡Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞ÎfiÌË ·Ó·Î¿Ï˘„· fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÈηÓÔÔ›ËÛË, ÁÈ·Ù› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÔ˘‰¿˙ˆ ·˘Ùfi Ô˘ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ‚Ϥˆ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÌÔ˘Ó fiÛÔ ‰È¿‚·˙· ÚÈÓ Ô‡Ù ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ı¤Ïˆ Ó· ηٷϋ͈ ÛÙÔ fiÙÈ ÂÓËÏÈΛˆÛË ÁÈ· ̤ӷ ·ÔÙÂÏ› ΢ڛˆ˜ ÙÔ Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌfiÓÔ˜ Ó· ¯Ù›˙ÂÈ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Û¯¤ÛÂȘ, fiÓÙ·˜ ·ÓÔȯÙfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ›, Ó· ›̷ÛÙ ·ÓÔȯÙÔ›. ∫·È ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì “Ù· ηχÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜“, fiˆ˜ Ì¿˜ ¤ÏÂÁ·Ó ¿ÓÙ· fiÏÔÈ. 


5 °Ú¿ÌÌ· ÛÙÔ ™∞°∂™-Themen

À¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÓıÚˆÈ¿! ∆Ô˘ ∆ÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÔ˘ ¶ÂÚ‚›˙Ô˘ ('04) tpervizos@yahoo.gr

°È·Ù›; °È·Ù› ÙÒÚ·; °È·Ù› ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÌÔ˘ Ê›ÏÔ; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍ‹ÁËÛË. √ ηÚΛÓÔ˜ ¯Ù˘¿ÂÈ ·‰È¿ÎÚÈÙ·. ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2008. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù· ¯¿ÓÂȘ. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Û·È Ò˜ ı· ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ¤ÏÂÁ˜ Ù· ¿ÓÙ·. ∫È’ fï˜. ºÔÚ¿˜ ¤Ó· „‡ÙÈÎÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿˜. ™Î·ÚÊ›˙ÂÛ·È Ù· ¿ÓÙ·, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂȘ Ó· ·ÈÛı·Óı› ηχÙÂÚ·. 梉·›ÛıËÛË. ∂Û‡ ı˜ Ó· Û˘Ó¤ÏıÂȘ ·fi ÙÔ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ Ô˘ ÌfiÏȘ ¤Ê·Á˜. ∂›Û·È ÌÔ˘‰È·Ṳ̂ÓÔ˜. ∂›Ó·È ·ÏÈοÚÈ – ¿ÓÙ· ‹Ù·Ó. √ £fi‰ˆÚÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Û ̷˜. ∂ÈÚˆÓ›·, Â; ªÈÏ¿ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·¢ı›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶·Ú¿ ÙȘ ··ÓˆÙ¤˜ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ ‰ÂÓ Ù· ‚¿˙ÂÈ Î¿Ùˆ. 濯ÓÂÈ, ƒˆÙ¿ÂÈ, ¶·Ï‡ÂÈ. 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008. ªÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ‹·ÙÔ˜. «¶·›˙ÂÈ» ÙÔ fiÎÂÚ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÌÔÚ›, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ ¿ÛÔ. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Ù˙ÔÁ¿ÚÂÈ ¿ÏÏÔ˜. º¤ÚÓÂÈ ÊÏÔ˜ ÚÔ˘·ÁÈ¿Ï. ∫·ıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Â·Ó¤ÏıÂÈ Î·È Ë ·Ó¿ÚÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ì ¿ÎÚˆ˜ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ·Ï¿ÍÂÈ Ì¤Û· ÌÔ˘ ÔÏϤ˜ ÛΤ„ÂȘ. ∆Ô ÂÈÏÈÎÚÈÓ¤˜ ÂӉȷʤÚÔÓ – Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· Ì¿ÙÈ· – Î·È Ë ¤ÌÚ·ÎÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·Í· ·fi Ôχ ÎfiÛÌÔ Ì ԉ‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ Û˘-

Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ·ÓıÚˆÈ¿ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. √ÌÔÏÔÁÒ, ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ª¤Ûˆ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ·˘ÙÒÓ ı¤Ïˆ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÌÔ˘ ÛÙËÓ Î˘Ú›· ∆¿ÓÓË, ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Ô˘ Ì ‚Ô‹ıËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛ· Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∫·ıËÁËÙ¤˜ Ì·˜. ◊Û·ÛÙ·Ó ÔÈ ‰¿ÛηÏÔ› Ì·˜, Ì¿˜ ‰È‰¿Í·ÙÂ, Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘, ‹ıÔ˜ Î·È ·ÓıÚˆÈ¿. ∂›Û˘ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔ ™∞°∂™, Ô˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔı˘Ì›· ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜, ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. π‰È·›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Ú¿ÍË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó fiÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ £fi‰ˆÚÔ. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, ÔÊ›ψ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ 2004. ™˘Á¯ˆÚ¤ÛÙ ÌÔ˘ ÙËÓ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ. £· ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ, fï˜, ‚·Ú‡ ÔÏ›ÛıËÌ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚıÒ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÔ˘ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ· Î·È Ê›ÏË ¡Ù¤ÙË ∑¤ÏÏÈÔ˘ (’04) Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ µ·Û›ÏË ¢. Î·È ¡ÈÎÔϤٷ ∫. ◊Ù·Ó ‰›Ï· ÌÔ˘ οı ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÓfiËÌ· ÛÙË Ï¤ÍË ÊÈÏ›·. 


6 ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ

  ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· Ó· ÙÈÌËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÈÔ› ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ô ™∞°∂™. ∆Ô ÔÊ›ÏÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ Ù· ÊÒÙ· ÙÔ˘. °È· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Û˘ÛÙ·ı› ÂÈÙÚÔ‹, Ô˘ ı· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∞˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ (Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙԇ̠ۛÁÔ˘Ú· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÔÏÏÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË) ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÈ· ˆÚ·›· Î·È ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. °È· ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ı· ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ̤ۈ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ÙÔ˘ ™∞°∂™.  ™·˜ ¯ÚˆÛÙ¿Ì ÌÈ· ÂÍ‹ÁËÛË: º¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì fiˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ™∞°∂™. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔ ¢™ ‹Ù·Ó Ù˘ ÁÓÒÌ˘ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶¤ÚÛÈ Î·È ÚfiÂÚÛÈ ÂÈϤͷÌ ӷ οÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. º¤ÙÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi «Jugend musziert» Î·È ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ. ∆ÂÏÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙÔ fiÙÈ Â›¯Â ÚÔËÁËı› Ë ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ «Interni», ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÓ¿Ì ηϿ Î·È Ó· ›̷ÛÙ ԢÛÈ·ÛÙÈÎÔ› fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Ì·˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜, Ì¿˜ Ô-

ªËÓ Í¯ӿÙ ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™∞°∂™. O ™∞°∂™ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ ·Ó ÛÙËÚȯı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÈÛ¤Ú·ÍÂ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ·fi 260 ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜, ¤Ó· ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi. °È· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì ·ÚÈıÌfi 5202030638212. ŸÛ˜ Î·È fiÛÔÈ ÙÔ ÂÈϤÍÔ˘Ó ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î·Ù·ıÂÙ‹ÚÈÔ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏËÚÒÛÂÙ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜ ÛÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ «Interni», ·ÏÏ¿ Î·È ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ Ù·Ì›· ÙÔ˘ ™∞°∂™, ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ (ÙËÏ: 2310 257 390 Î·È 6942-464-676). ∆Ô ÔÛfi Â›Ó·È 30 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹. ∆· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: 5202030638212

mailbox‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹. ¡· ͤÚÂÙ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Û·˜ ηÏԇ̠¤¯Ô˘Ì οÙÈ Ó· Û·˜ Ô‡ÌÂ…

 ∂˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ¶ÔÚÊ˘Ú›‰Ë, ¶ÔÚʇÚÈÔ Î·È ºˆÙÂÈÓ‹ ¤Ï·‚ ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∂™. ™Â ·˘Ù‹ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ (’04) ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó «ÙËÓ ·¤Ú·ÓÙË Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ó Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰Â ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÚÔÛˆÈο ÙÔ ÁÈÔ Ì·˜, ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ËıÈο Î·È ˘ÏÈο ηٿ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ‰ÔÎÈÌ·Û›· Ô˘ ¤Ú·Û». √È Â˘¯·ÚÈÛٛ˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Ù˘ °™£, ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∫·ıËÁËÙÒÓ, ÙÔ 15ÌÂϤ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Î·È ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘. ŸÏÔÈ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘.  ¢›ÓÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Randstad, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û ‚ÔËıfi ÏÔÁÈÛÙ‹ ËÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜ Î·È 35 ¯ÚÔÓÒÓ, Ì ηϋ ÁÓÒÛË ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, ·ÓÙ·ÔÎÚÈı‹Î·Ì ¿ÌÂÛ·. ÿÚË ÛÙËÓ Ôχ ÂÓËÌÂڈ̤ÓË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÛÙ›ϷÌ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Û 307 ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1991-2000 ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË ı¤ÛË. √ ™∞°∂™ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÏÔÈfiÓ!

πµ∞¡: GR3201722020005202030638212 SWIFT CODE: PIR BGR AA FAVOR 01 2202 AGELAKI BRANCH IN THESSALONIKI ™¯fiÏÈ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜, Ù· Ó¤· Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ «™∞°∂™-Themen», Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009. OÈ ÂÓԯϋÛÂȘ Û·˜ ›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈο (ÛÙ· e-mail info@sages.gr Î·È noikonomou@ekdotiki.gr) ›Ù ÙËÏÂʈÓÈο (¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, 2310-779-117 Î·È 6976278-213, ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, 6936-713-727). ŸÏ˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó! °Èã ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 25 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2009. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô: ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ e-mails ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. Œ¯Ô˘Ì ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 1200 mails Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠·Î¿ıÂÎÙÔÈ. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ·ÔÊÔ›ÙÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÛÙ ̷˜ ÛÙ· info@sages.gr ‹ kalogiro@physics.auth.gr. °È· Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ì Û ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜…


7 ∂Ì›˜ Î·È Ë ¶fiÏË

∫·ÈÓÔÙfi̘ χÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ∆Ô˘ ™‡ÚÔ˘ ¶¤Áη penga@magnet.gr

∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ·ıÂÚ¿ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ˆ˜ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. µ¤‚·È·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÓÓÔÔ‡Ó ˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· ÙȘ ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÒÚ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Û›ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ Û›ÙÈ ÂÍÔ¯ÈÎfi ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋. ∏ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÛÙËÓ Â‡ÚÂÛË ¿ÚÎÈÓÁÎ ÁÈ· ÙÔ ‘Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi’ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘˜. §›ÁÔÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, fiÙÈ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÙÔ˘˜ Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› Ó· Ï˘ı› Ì χÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Î·È fiÙÈ ı· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë Ì ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙËÓ ÔÏÈ΋ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÚËÌ¤ÓˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·fi Ù· ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚ· Î·È ·ÓıÚˆÔÊıfiÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÙÔ˘˜ η‚·Ï¿Úˉ˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‹È·˜ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÂχıÂÚ˘ Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂- ¤¯ÂÈ ·ÔÙ‡¯ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ê·Ó› Û fiϘ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ: ™ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ªËÙÚÔfiψ˜ Û ‰ÚfiÌÔ ÌÈ·˜ ψڛ‰·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÏˆÊÔÚÂÈÔψڛ‰ˆÓ, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ‘15 ̤ÙÚˆÓ’ -ÂχıÂÚÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ Î·È ÌË ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË- ηٿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÔÚÙ¤˜, ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË, ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·Ù¿ÏË„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ, Â˙fi‰ÚÔ̈Ó, ‰È·‚¿ÛˆÓ, ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘, ·ÎfiÌ· Î·È Ù˘ Ï·Ù›·˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ Ù· ‚Ú¿‰È· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ™ÙËÓ fiÏË Ì ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘, ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·

·ÓÂ˘Úˆ·˚ο, ı· fiÊÂÈÏÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ: ∞ÔÎÏÂÈÛÌÔ› ÊÔÚÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÛÙË ‰È¤Ï¢ÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÔÚÈÛÙÈΤ˜ Â˙Ô‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ, Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜, ‰ËÌÔÙÈο mini-bus ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ı·Ï¿ÛÛÈ· (Î·È fi¯È ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ·!) Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·. ™ÎÂÊÙ›Ù ·Ú¯Èο οı ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÁÈ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ·fi ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜, ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ·ÚÙËڛ˜ Ù˘ fiÏ˘, Ë ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Ë ∂ÁÓ·Ù›·, Ë ∆ÛÈÌÈÛ΋, Ë §ÂˆÊfiÚÔ ¡›Î˘. ™ÎÂÊÙ›Ù ·˘Ùfi ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·. ∫·È ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ›Ù ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ·fi ÂÚÈ·ÙËÙ¤˜, Ì·Ì¿‰Â˜ Ì ̈ڿ , Ô‰‹Ï·Ù· Î·È Ó¤· ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙ· ̤۷, ·È‰ÈΤ˜ ʈӤ˜. ŸÏÔ ·˘Ùfi ı· ¤‰ÈÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ¤Ó· Ó¤Ô ·¤Ú· ÛÙË ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË fiÏË Î·È ı· ÂÓ¤Ó ÎÈ ¿ÏϘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û ¿ÏÏ· ·ÛÙÈο ‰›· (Ú¿ÛÈÓÔ, Û¯ÔÏ›·, ÔÏÈÙÈÛÌfi). ∞˘Ùfi Ô˘ ¿ÓÙ· ¤ÏÂÈ ‹Ù·Ó Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ηÈÓÔÙfiÌÔ˘, ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡ Î·È ÌË Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘. ŸÓÙˆ˜ Î·È Â‰Ò ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ŸÌˆ˜, Ô ‰ËÌfiÙ˘ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· ·fi fiÏ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ, fiÙÈ Ë ÂÍÔ˘Û›· ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ·˘ÙfiÓ, ÙÔÓ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Î·È ÙÔÓ Û¤‚ÂÙ·È. ∞Ó ÙÔ ·ÈÛı·Óı› ·˘Ùfi, Ì ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ·ÔÊfiÚÙÈÛ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·È‰Â˘ÙÈ΋ ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÓÙ› Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¿Úη ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ – ÚÂϛΘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Ì·˜ı· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔÓÙ·È ¿Úη ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∆ÒÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ï‹ÙÙÂÈ ÙȘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔ Ó¤Ô ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Â›‰Ô˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÌËÓ ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Û Ӥ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜; 


8 DST Kiste π¡™∆π∆√À∆√ ™À™∆∏ªπ∫∏™ £∂ƒ∞¶∂π∞™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ Coaching ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ∂ÔÙ›· & ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ „˘¯ÔıÂÚ·›· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ˙¢Á·ÚÈÒÓ ™¯ÔÏ‹ ÁÔÓ¤ˆÓ

À‡ı˘ÓË: µÈÚÁÈÓ›· πˆ·ÓÓ›‰Ô˘ („˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ÂÎ·È‰Â‡ÙÚÈ·) ÿ. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË 24, 54624 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆ËÏ. 2310 286489, e-mail: ioannidou@istt.gr www.istt.gr

 ∆Ô Ì‹ÏÔ ¤ÂÛ οو ·fi ÙË ÌËÏÈ¿. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ù˘ ‰Â˘Ù¤Ú·˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∫ÒÛÙ· ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ AÓÙˆÓÈ¿‰Ë Ó· ‚Á¿˙ÂÈ Î·Ïo‡˜ ·ıÏËÙ¤˜. √ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ junior ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙˆÓ 3.000 ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ıÏËÙ‹ ηٿ ÂÚ›Ô˘ 55 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. √ ∫ÒÛÙ·˜ ›¯Â ·Ó·‰ÂȯÙ› Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÚÒÙÔ˜ Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÒÌ·ÏÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ›‰È·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. °È· ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘, ∞ÓÙÒÓË, Ô˘ Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ 2003 Û·˜ Ù· ›·Ì ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜: ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÔÓÂ›Ù·È Ì ÔÌ¿‰· ‰È·Ú¤ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒ‹ÓÔ˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, fiÔ˘ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ. ∞ıÏËÙ¤˜ ‹Ù·Ó Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ·, Ô˘ Â›Û˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ·fi ÙË °™£. ∂› ÙÔ˘ ÈÂÛÙËÚ›Ô˘: ™ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Ù˘ AÈÁ‡ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰Ò‰Âη Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ‰‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ Ù˘ °™£ Ô˘ ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ «Jugend musiziert», ÂÓfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó·ÚÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ÁÂÚÌ·ÓÈο Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. °È· ¤ÍË Ë̤Ú˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÂΛ, ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÁÓÒÚÈÛ·Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο ÌÈ·˜ Ì·ÎÚÈÓ‹˜ ¯ÒÚ·˜. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ·ıÏËÙÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ °™∞. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙfiÛÔ ·fi Ù· Ù·Í›‰È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ™∞°∂™-Themen.


9 Kolumne

Unruhen in Griechenland

Der Kampf um Lebenschancen Von Rolf -Victor Siedenhans schulleiter@dst.gr

Für die DST war der Dezember ein äußerst unruhiger Monat. Unsere Lykeionschüler beteiligten sich ebenfalls an den Demonstrationen und Streiks in Thessaloniki. In der Schule gab es auf Klassenund Jahrgangsstufenebene Diskussionsforen, die zwar sehr häufig hoch emotionalisiert, allerdings sehr selten programmatisch und konstruktiv verliefen. Einig waren sich unsere Schüler in der fast einhelligen Ablehnung der politischen und gesellschaftlichen Strukturen des Landes, konkrete Alternativen waren jedoch nicht einmal in Ansätzen zu erkennen. Was kann eine Schule tun, um ein solches Vakuum an politischer Programmatik zu verhindern – oder hat sie in ihrem politischen Auftrag schon versagt? Was muss sie leisten, um ihren Schülern zu helfen, aus oft ohnmächtiger und gewalttätiger Wut den Weg zu finden zu konstruktivem, zielgerichtetem, politischem Handeln? Mir als Schulleiter der DST steht es nicht zu, die politische Situation des Landes zu kommentieren. Schaut man sich jedoch die Analysen prominenter Griechen an (Petros Makaris, Prof. Michalis Kelpanidis, u.a.), so sehen sie letztlich zwei Hauptursachen für die aktuelle politische Lage des Landes: Nepotismus und Korruption. Sollte diese Analyse zutreffen, und manches scheint dafür zu sprechen, so ist es in der Tat außerordentlich schwer, die Ursachen für die ernsten Probleme des Landes in den Griff zu bekommen. Immerhin geht es um Probleme der politischen Kernsubstanz Griechenlands – und die Wiedereinführung des

Ostrakismos kann nun niemand ernsthaft verlangen! Die DST hat ein Leitbild und einen darauf gründenden Lern- und Erziehungsprozess, mit dem die Schülerinnen und Schüler auf ein Leben in einem demokratischen Europa vorbereitet werden. Kritikfähigkeit, Toleranz, Humanität und ökologisches Bewusstsein sind zentrale Elemente unserer pädagogischen Philosophie. Wir hoffen, durch unsere alltägliche Arbeit mit den Schülern, zu der natürlich auch die Thematisierung gesellschaftlicher Fragestellungen, politische Diskussionen und die Einübung demokratischer Prozesse gehören, eine Generation junger Menschen erziehen zu helfen, die in der Lage sein wird, an der Lösung der Probleme Griechenlands konstruktiv – und das heißt vor allem mit friedlichen Mitteln und Aktionen – mitzuwirken. Vielleicht steht am Ende eines solchen Prozesses so etwas wie die Geburt eines Gefühls für die Notwendigkeit eines demokratischen Konsens’ über die Parteigrenzen hinweg, einer Gemeinwohlphilosophie, einer Art ‚sozialen Klebstoffs’ für eine Gesellschaft, die durch Partikularinteressen (Kelpanidis, Makaris) gelähmt ist. Dieses wunderbare Land mit seinen großartigen Menschen hätte es längst verdient!! 

i Rolf-Victor Siedenhans ist Schulleiter der DST


10 ∂Ή‹ÏˆÛË

∆· ÂÏÏËÓÈο ·È‰È¿ Ù˘ µ¤ÚÌ·¯Ù ∆˘ ¡·Ù¿Û·˜ ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘*

ªÂ "fi¯ËÌ·" ÙËÓ Î¿ÌÂÚ¿ ÙÔ˘ Î·È "Û˘ÓÙ·ÍȉÈÒÙ˜" ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ƒfiÙÂÓÌÔ˘ÚÁÎ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÙÔ˘ Oscar-vonMiller-Realschule, Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹˜ ∆›ÏÔ ¶fiÏ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ µã ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. ∆Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Û ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ "·ÁÁ›˙ÂÈ" ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÛÙ· ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓ· "·È‰È¿ Ù˘ µ¤ÚÌ·¯Ù ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·" Î·È Û‡ÓÙÔÌ·, Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ˆÚÈ·›Ô ÙÔ˘ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÌÂ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·È‰ÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ "ηÚfi" ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ì ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ù˘ µ¤ÚÌ·¯Ù, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ‚Ú¤ıËΠÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È Û˘ÁÁڷʤ·, ∫¤ÚÛÙÈÓ ªÔ˘Ù, Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ «Die Wehrmacht in Griechenland und ihre Kinder» («∏ µ¤ÚÌ·¯Ù ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘», ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ Eudora, §ÂÈ„›·), Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ °Î·›ÙÂ. ª·˙› ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·, ‹Ù·Ó Î·È Ô °Î›ÓÙÂÚ ¶¿Ô˘Ï, «·È‰› Ù˘ µ¤ÚÌ·¯Ù» Î·È Ô ›‰ÈÔ˜, Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ, fï˜, ÛÙË ¢Ú¤Û‰Ë, Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ÁÈ·ÁÈ¿ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ϤÂÈ Ô Î. ¶fiÏ «·Ó Î·È “·È‰È¿ Ù˘ µ¤ÚÌ·¯Ù” ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ·ÎfiÌ· ı¤Ì·-Ù·ÌÔ‡, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ηχÙÂÙ·È Â‰Ò Î·È ÌÈÛfi ·ÈÒÓ· ·fi ÛȈ‹, οÙÈ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË». √ Î. ¶fiÏÂ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Â‰Ò Î·È 25 ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ¿ÚÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·fi ÙÔÓ Î. ¶¿Ô˘Ï, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈËÁ‹ıËΠÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. «¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘

ı· Ì·˙¤„ˆ, ı· ÌÔÓÙ·ÚÈÛÙ› Î·È ı· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ·fi Ù· ›‰È· Ù· ·È‰È¿», ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÂÈ Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ٷ ‰‡Ô ÂÙÂÚÔı·Ï‹ ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘ °Î›ÓÙÂÚ ¶¿Ô˘Ï. ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ¶¿Ô˘Ï, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·Ú·Ï›ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› Ù· ·‰¤ÚÊÈ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È «¿ÏÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂχıÂÚÔ˜».™˘Ó¿ÓÙËÛ ÙËÓ ∂ÏÏËÓ›‰· ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1993, Û ËÏÈΛ· 48 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÙfiÙ ¤Ì·ı fiÙÈ Â›¯Â Í·Ó··ÓÙÚ¢Ù› Î·È Â›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¿ÏÏ· ÙÚ›· ·È‰È¿. «√È Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Î·ıÒ˜, ÛÙËÓ Ô˘Û›·, Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÈÛÙÔÚ›· ̤۷ ·ã ·˘Ù¿», ÂÍËÁ› Ô Î. ¶fiÏÂ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ÔÏϤ˜ ÁÏÒÛÛ˜. «∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ÚfiÛÎÏËÛË ·fi οÔÈÔÓ ÊÔÚ¤· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì·˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ µ¤ÚÌ·¯Ù», ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô Î. ¶fiÏ ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Â›Ó·È Ë ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ Oradoursur-Glane, ÂÓfi˜ ¯ˆÚÈÔ‡ ›ÎÔÛÈ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÂÚ›Ô˘ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ Limoges, ·fi Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 1944. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ÙÔ Oradour-sur-Glane, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ¢›ÛÙÔÌÔ, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Û‡Ì‚ÔÏ· Ù˘ Ó·˙ÈÛÙÈ΋˜ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ΈÌÔfiÏÂȘ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚›Ô˘˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ·‰ÂÏÊÔÔÈËı›. 

i ∏ ¡·Ù¿Û· ∫·Ú·ı¿ÓÔ˘ Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ∂ȉ‹ÛˆÓ. ∆Ô ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓÔ ·Ó¤‚ËΠÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ∂ȉ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ̤۷ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.


11 ªÔ˘Û›·

¢‡Ô «¶·Ï¿ÙÈ·» Ù˘ ∞˘ÙÔΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË °Ô˘‰‹ mgoudis@gmail.com

·ÚÔ˘Û›· Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ “BMW-Welt” Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÌÂÈÚ›·. H ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: ÌÈ· ÚfiÙ˘Ë ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ‰È·ÎψÓ, ¤Ó· Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi Î·È Û¯Â‰È·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ÙÔ "Car Delivery Centre", ·’ fiÔ˘ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ 250 Ó¤· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙËÓ Ë̤ڷ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Ì·Ú Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ BMW. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ïfi ÂÈÛΤÙË Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ‚·˘·ÚÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ∆¤ÏÔ˜, Û ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ Ù˘ F1, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘.

Porsche Museum ¢‡Ô ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·˘ÙÔΛÓËÛ˘ ÂÁηÈÓ›·Û·Ó ÚfiÛÊ·Ù· Ù· Ó¤· ÙÔ˘˜ ÎÙ›ÚÈ·«·Ï¿ÙÈ·», fiÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ·ÚfiÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ηÈÚÔ‡˜ ÔÈ ‰‡Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ› ÎÔÏÔÛÛÔ›, BMW Î·È Porsche, ‰Â ‰›ÛÙ·Û·Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÎıÂÛÈ·ÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÌÔ˘Û›ˆÓ.

BMW Welt ™ÙȘ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2007 Ë BMW ÂÁηÈÓ›·Û ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ «∫fiÛÌÔ», ¤Ó· ¿ÎÚˆ˜ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È Î¿ˆ˜... «·fiÎÔÛÌÔ» ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ‡ÚÁÔ Ù˘ BWM, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ªÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 25.000 Ù.Ì. ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ “COOP HIMMELB(L)AU” ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̤۷ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÂÚ›Ô˘ 500 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ∂˘ÚÒ. √ ‡„Ô˘˜ 13 ̤ÙÚˆÓ «‰ÈÏfi˜ ÎÒÓÔ˜» Ô˘ ÎÔÛÌ› ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ÙÌ‹Ì· Î·È Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÚÔÊ‹ ÂÌ‚·‰Ô‡ 16.500 Ù.Ì. Î·È ‚¿ÚÔ˘˜ 3.000 ÙfiÓˆÓ Ì·ÁÓËÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Ô ÂÈÛΤÙ˘ ̤ÓÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔÈÎÙfi. ∏ ÔÏ˘Â›Â‰Ë ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È Ù· ÚˆÙÔÔÚȷο ˘ÏÈο ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ʈÙÈÛÌfi ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ·. ∏

∆Ô ÚÔ¿ÛÙÈÔ ÙÔ˘ Zuffenhausen, ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë˜, ·ÔÙÂÏ› Â‰Ò Î·È 50 ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Porsche. ∞fi ÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÌÔÚ› Ó· η̷ÚÒÓÂÈ ˆ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÎÙ›ÚÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∆Ô Ó¤Ô «·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi» ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ Porsche Â›Ó·È ÙÔ ÂÚ› Ô˘ Ô ÏfiÁÔ˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ·˘ÛÙÚÈ·ÎÔ› ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ “Delugan Meissl” ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÎÏ„·Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì ̛· ηٷÛ΢‹ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, fiÔ˘ ‰›¯ˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ÔÈ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∆Ô Porsche Museum ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÂÚ›Ô˘ 5.600 Ù.Ì., fiÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 80 ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ∞Î›Ì ™Ù¤Ù˙Î·Ï «Î·Ó¤Ó· ·fi Ù· ÂÎÙÈı¤ÌÂÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‰Â ı·… Ì·˙‡ÂÈ ÛÎfiÓË», ·ÊÔ‡ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·ÁÒÓ˜, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë ¤ÎıÂÛË ı· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜. 

i ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô «·Ï¿ÙÈ·» Ù˘ ·˘ÙÔΛÓËÛ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ www.bmw-welt.com Î·È www.porsche.com/museum


12 ∆Ô ı¤Ì·

15

ÃO¡π∞ ™∆∏ ¡∞™∞ ∆Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚË µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë* ('82) d_vassi@yahoo.com

∆ËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËη ÙË ¡∞™∞ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ÔÙ ı· ¤ÌÂÓ· ÂΛ ÙfiÛÔ Ôχ. ◊Ù·Ó Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÔÈ͢ ÙÔ˘ 1987, Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ· ۯ‰fiÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ˙ÂÛÙ‹, ÓÔÙÈṲ̂ÓË ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞ÎÙ‹ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Â›¯· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘, ·ÚÁÔÔÚË̤ӷ, Û ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ıÂÚÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›· Û ¤Ó· ÎÔÓÙÈÓfi ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙȘ ηÊÂÙȤ˜, ·ÏÈÔÌÔ‰›ÙÈΘ ÈӷΛ‰Â˜ ›¯· ‰ÂÈ ·fi Ì·ÎÚÈ¿, ÓÈÁ̤ÓÔ Î·ıÒ˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙȘ ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜ Î·È Î·ÛÙ·ÓȤ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ªÂ ‰È¿ÏÂÍ ÌÈ· ıˆÚËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ¤Ú·Û· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ï‡ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ΂·ÓÙÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û οÙÈ ·ÏÈ¿ ÙÂÚÌ·ÙÈο VT100 Ô˘ ‰Ô‡Ï¢·Ó ‰È·ÎÂÎÔÌ̤ӷ. ∆· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ °ÎfiÓÙ·ÚÓÙ, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÙÈṲ̂ӷ ÙȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 60 Î·È 70, ÌÂÚÈο Ì ·ÎfiÌ· ¢‰È¿ÎÚÈÙÔ ÙÔ›¯ÈÛÌ· ·fi ÌÂÙÔÓfiÙÔ˘‚Ï·, ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·Ú·‚ÔÏÈΤ˜ ÎÂÚ·›Â˜ (οÌÔÛ˜ ·ÚÔÏÈṲ̂Ó˜), Ï˘fiÌÂÓ˜ ·Ú¿ÁΘ ÁÈ· ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÏËı˘ÛÌfi Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ, Î·È ÔÓfiÌ·Ù· ‰ÚfiÌˆÓ ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜, ¿ÁÓˆÛÙ˜ Î·È ·Ú¿ÍÂÓ˜ ÙfiÙ ÁÈ· ̤ӷ: Aerobee, IUE, Delta, Explorer, TIROS. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ¡∞™∞ fï˜ ‹Ù·Ó ¿ÏÏË ˘fiıÂÛË. ™ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ì ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜, ÌÔ‡ ¤Î·Ó ÂÍ·Ú¯‹˜ ÂÓÙ‡ˆÛË Ë ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÌÂÙÚÈÔÊÚÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜, ÙÔ ·ÓÂÈÙ‹‰Â˘ÙÔ, ÊÈÏÈÎfi ‡ÊÔ˜, Ô˘ ¤ÎÚ˘‚ ÙÔ

fiÙÈ Ô Î·ıËÌÂÚÈÓfi˜, ۯ‰fiÓ ·ÏÔ˚Îfi˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ Ì ÙÔ Î·ÚÒ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Î·È ÙÔ Ù˙ËÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ·˘ıÂÓÙ›· ÛÂ Ê˘ÛÈ΋ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜, Ï·ÓËÙÈ΋ ¯ËÌ›·, ÎÔÛÌÔÏÔÁ›· ‹ Áˆ‰·ÈÛ›·. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤Î·Ó·Ó Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÈÌ·ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ·Ï¿ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ˘˜ Ù·¯‡ÙÂÚÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÈÔ ˘„ËÏ‹˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ ·ÓȯÓÂ˘Ù¤˜ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· chip ÁÈ· Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î‡Îψ̷. √Ù·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ Û ٷÎÙÈ΋ ‚¿ÛË ÛÙÔ °ÎfiÓÙ·ÚÓÙ, ·Ó·Î¿Ï˘„· ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÏÈÎÔ‡˜ «ıËÛ·˘ÚÔ‡˜» ÙÔ˘, ͯ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi fiÙÈ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÙËÏÂÛÎÔ›Ô˘ SOHO ‹Ù·Ó Û ¤Ó· ‰ÈfiÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ Û ̤ÁÂıÔ˜ ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÌÈ· Ê˘Ï·Á̤ÓË fiÚÙ· ÌÔÚÔ‡Û·Ì (ÙfiÙÂ) Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì Û ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÚÈ‚ÏË̤ÓË ·fi ‰ˆÌ¿ÙÈ· οı ¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ Û ¤Ó· ·fi Ù· fiÚÁ·Ó· ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ Ì ÔıfiÓ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó ÔÈ ·ÓȯÓÂ˘Ù¤˜ Î·È Î¿ÌÂÚ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙËÌÔÏÔ›Ô˘. ∞˘Ù¿ Î·È ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ °ÎfiÓÙ·ÚÓÙ ‰ÂÓ Ù· ˘ÔÙ¢fiÌÔ˘Ó ‚‚·›ˆ˜ fiÙ·Ó ¤ÁÚ·Ê· ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Û’ ÂΛÓË ÙË Ï›ÛÙ· ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. ªÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ‹ÌÔ˘Ó Ù˘¯ÂÚfi˜ Ó· Ì ‰Â¯ı› ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ÛÙÔ °ÎfiÓÙ·ÚÓÙ ÁÈ· ÌÂÙ·‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ. ∆fiÙÂ


13

ÁÓÒÚÈ˙· οˆ˜ ηχÙÂÚ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ¡∞™∞ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ‰È·ÛÙËÌÈ΋˜ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ˘. ∏ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÌÔ˘ ÂÛÙÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ Á˘: ·ÓÒÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ˙ÒÓ˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ µ·Ó ÕÏÏÂÓ, ËÏÈ·Îfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜, ıˆڛ· Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜, ‹Ù·Ó ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÔÓÙ·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ¿Ù·ÎÙ· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘. ªÂ ·ÚÎÂÙ‹ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ‹Ú·Ó ÌÈ· ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÔÚÊ‹: Ô ‹ÏÈÔ˜, ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜, ÂÍ·ÛΛ ¿ÌÔÏϘ ÂȉڿÛÂȘ ÛÙÔ Á‹ÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ Êˆ˜ Î·È Ë ı¤ÚÌ·ÓÛË Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ‚·ÛÈΤ˜. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¿ÏϘ ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ·fi ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ÂÍ·ÙÌ›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ·fi ÙËÓ ËÏȷ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÏÔ‡˙Ô˘Ó ÙË °Ë Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ Ï·Ó‹Ù˜ Û ¤Ó· Ú¢ÛÙfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ËÏÈ·Îfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜. √È ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰˘Ó·ÌÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· (ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË Ì·ÁÓËÙfiÛÊ·ÈÚ·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ù˘ °Ë˜) ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Ô˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÔ͇ÛÂÈ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Û’ ÂΛӷ Ù· ‡„Ë: ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜ (ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜, Î.·.), ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È ÏˆÊÔÚ›·, ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈ·, ÎÏ. ŒÙÛÈ Ë ÚfiÁÓˆÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ıˆÚËÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ Î·È ·Ù¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Î·È Ì˯·ÓÒÓ Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ì Û ÙÚԯȿ: Û‹ÌÂÚ· Ù· Ì›ÓÙÈ· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· «‰È·ÛÙËÌÈÎfi˜ ηÈÚfi˜». ∏ ¡∞™∞ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‚¤‚·È· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙË Ê‹ÌË ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÂȉÈο ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜. ™ÙËÓ Ú¿ÍË Ë ˙‹ÙËÛË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ¤Ú¢ӷ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ Ë ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∏¶∞, ÂÓÒ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Î·È ·fi Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· (Î·È ·ÔÙ˘¯›Â˜) ÛÙËÓ ·ÂÚԉȷÛÙËÌÈ΋, ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋, ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ °Ë˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ· Ë «ÌÂÙÔ¯‹» Ù˘ ¡∞™∞ ›¯Â ÚÈ˙ÈΤ˜ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ Û· Û˘Ó¤ÂÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ÙÔ˘ ∆Û¿ÏÏÂÓÙ˙ÂÚ Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÏÔ‡ÌÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÌÔÙÈΤ˜ ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ ÛÙÔÓ ÕÚË, ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙÔ˘ ÷ÌÏ, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ∂ÚÌ‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ Á›Á·-

ÓÙ˜ ¢›· Î·È ∫ÚfiÓÔ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ê˘ÛÈ΋˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÔχÏÔ΢ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÂȉڿÛÂÒÓ Ù˘ ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ·ÓÒÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ì·ÁÓËÙfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓˆÓ ·ÈÓÈÁÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Û¤Ï·˜ Î·È ÔÈ ˙ÒÓ˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ µ·Ó ÕÏÏÂÓ. ¶ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi, fiÛÔ ›Ûˆ˜ Î·È Ì¿Ù·ÈÔ, Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÌÈ· ·ÏÈ¿ ÁÔËÙ›·. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÁÔËÙ›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ›¯Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÚÔÔÌÔ‡˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË °™£: ÔÈ ÛÙÚˆÙ¤˜ Î·È Û·Ê›˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ Kliment ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÏÔ‡˜ Ì·˘ÚÔ›Ó·Î˜, Ù· ÎÔÌ„¿ ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÔÈ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘ ∫·ÚÔ‡ÏË, fiϘ ÂÌÂÈڛ˜ Ô˘ ÚÔ(Û)ηÏÔ˘Û·Ó ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë. ∆ÒÚ· Ô˘ ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÁÈ· Û¯ÔÏ›· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘, ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È. ™Â ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÔÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÒıËÎ·Ó Û ·ÚfiÛÌÂÓÔ deja vu fiÙ·Ó Î·Ù¿ Ù‡¯Ë ÂÈÛΤÊıËη ÙËÓ ÁÂÈÙÔÓÈ΋ DSW –Deutsche Schule Washington, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ·Ú¤ÂÌ ¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ Û¯ÔÏ‹. (∫¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ô‡Ù Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô‡Ù Ì ÌÂٷΛÓËÛË Û ¿ÏÏË ‹ÂÈÚÔ!) ∆Ô 2007 ÌÂÙ¿ ·Ô 15 Û˘Ó·Ù¿ ¤ÙË ÛÙÔ °ÎfiÓÙ·ÚÓÙ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· fiÙÈ ‹Ù·Ó ηÈÚfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ªÂÙ·ÎÈÓ‹ıËη Û ¤Ó· ÎÔÓÙÈÓfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, fiÔ˘ Û˘Ó¯›˙ˆ ÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÏÈÔ‡˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÚfiÛıÂÙË Â˘ı‡ÓË Ó· ÌÂٷʤڈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÁÂÓÈ¿: ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¡∞™∞ ÁÈ· ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÚÒËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ˘Ú·‡ÏˆÓ ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÊÔÚÙ›· ۯ‰ȷṲ̂ӷ Î·È ˘ÏÔÔÈË̤ӷ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È ÔÏ˘Ù¯ÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ. 

i √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÛÙÔ Goddard Space Flight Center Î·È Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ‰È·ÛÙËÌÈ΋˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÛÙÔ West Virginia University.


14 ™˘Ó¤‚ËÛ·Ó

XÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¶¿ÚÙÈ ∆˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ ('03) chmarant@argo.auth.gr ∞Ó Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Â›Ó·È Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯·Ú¿˜, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ·Á¿˘, Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ‹Ù·Ó Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙ fï˜ ·ÎfiÌ· ‰҅ ª¤Û· Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ù·Ú·¯Ò‰Ë ¢ÂΤ̂ÚË, ÛÙȘ 27.12 Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÛÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ÛÙÔ πnterni. OÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Î·ıÒ˜ Î·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó fi¯È ÌfiÓÔ Â˘¯¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛΤ„ÂȘ… ™Â ÛÙÈÁ̤˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· Î·È Ó· ÌË Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÌfiÓÔ… ™ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ‚Ϥˆ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ˆ Ó· ‰ˆ ηÈÚfi. Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Ô˘ ˙ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜. °È· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ Û˘˙ËÙ‹Û·Ì ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÛÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. ∂›‰· Â›Û˘ ÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠˆ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ̤۷ ÛÙÔ 2008. ∂›‰· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘. §˘¿Ì·È Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ Î·È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ηÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜., ÂȉÈο Ì fiÛÔ˘˜ ‹Úı·Ó ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¯ÔÚ¤„·ÌÂ… Î·È È¿Û·Ì ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ·Ú¤· ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙˆÓ 70’s – 80’s. H ˙ˆ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È… Life is one big road with a lot of signs, signs and more signs. You gotta make up your mind to face reality all the time. Many of sorrow, many of joy, never you try to take life for a toy.

À.°.: ¢‹ÌËÙÚ·, ÛÔ˘ ‡¯ÔÌ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ó· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂȘ Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÛÔ˘ ÛÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™∞°∂™!


15 ™˘Ó¤‚ËÛ·Ó

Reunion Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1968

™·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ∆Ô˘ ∆¿ÛÔ˘ ¶·ÓÙ·˙‹ ('68) apantazis@gerolymatos.gr

™ÙȘ 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂÂÙÂȷ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ 1968 ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «ª·Î‰ÔÓ›· ¶·Ï¿˜». ªÂÙ¿ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì 35 Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ô˘ ›¯·Ì ÙÔ 1962 ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ 25 Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙÂÏÂÈÒÛ·Ì ÙÔ 1968 Û ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· (ÎÏ·ÛÈÎfi Î·È Ú·ÎÙÈÎfi) ÙˆÓ 19 Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ∆· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û¯ÔÏÈο ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ Ù· ÂÚ¿Û·Ì οو ·fi ÙË ‚·ÚÈ¿ ÛÎÈ¿ Ù˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜. ªÂ ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ı˘Ì¿Ì·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ô˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· Ì·˜ ˆ˜ ÚfiÙ˘· Î·È Ó· Ì·˜ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ‹ıÔ˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1968, ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ µ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ŸÏÁ·˜ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì·ıËÙ‡ÛÂÈ Û ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ¿ÍÈˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È °ÂÚÌ·ÓÒÓ, ÛÎÔÚ›Û·Ì Û ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ·Ó‹Û˘¯Ô, Ì‹Î·Ì Û ÂÏÏËÓÈο Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, fiÔ˘ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ˙˘ÌÒÛÂȘ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¤ÓÙÔÓ˜. ∫·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ›¯·Ì ‚ÚÂı› Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·Ú¤Â˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ˆÛÙfiÛÔ, ¯¿ÚË ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¶fi˘ ¶ÔÏ˘˙ˆ˚‰Ô˘ – ™Î·Ó‰¿ÏË, Ù˘ §¤Ó·˜ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, ÙÔ˘ µ·Û›ÏË ∆·ÌÙ¿ÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∆¿ÛÔ˘ ¶·ÓÙ·˙‹ ηٷʤڷÌ ӷ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ›¯·Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û¯ÔÏ›Ô. ™ÙËÓ ÂÂÙÂȷ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ 40 ¯ÚfiÓˆÓ Ì¿˜ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞ı·Ó¿ÙÔ˘

Î·È ¡›ÎÔ˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∑ÒÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÓÔÂÚ¿ Ì·˙› Ì·˜ ÏfiÁˆ ·ÛıÂÓ›·˜ ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ, ÂÓÒ Ô Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ∫·Ï›‰Ë˜ Ì·˜ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ·fi ÙÔ ¶ÂΛÓÔ Û ·ÓÔȯً ÙËÏÂʈÓÈ΋ ·ÎÚfi·ÛË. ∏ Û˘ÁΛÓËÛË ‹Ù·Ó ‰È¿¯˘ÙË Û fiÏÔ˘˜, Ë ‚Ú·‰È¿ ·ÏËÛ ˘¤ÚÔ¯· Î·È Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ «ı›Ԣ ¡›ÎÔ˘» (∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˘) Î·È Ù˘ ΢ڛ·˜ ∞ı·Ó¿ÙÔ˘ Ì·˜ Á‡ÚÈÛ·Ó Û ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ·ıˆfiÙËÙ· Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ¿ıÔ˜. Èڛ۷Ì Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ó· Í·Ó·‚ÚÂıԇ̠ۇÓÙÔÌ·, ÎÈÓËÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Î·È fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó. 


16 ™˘Ó¤‚ËÛ·Ó

∏ Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ’89 ∆Ô˘ ™›ÌÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë ('89) simos@ikonomidis.gr

¶¤Ú·Û·Ó ۯ‰fiÓ Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·. º˘ÛÈο fiÏÔÈ ÙÔ Í¤Ú·Ì fiÙÈ ı· ÂÚÓÔ‡Û·Ó. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘ÔÙ¢fiÌ·ÛÙ·Ó fiÙÈ ı· ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∫·È ›Ûˆ˜ οÔÈÔÈ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡·Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÛÙÈÁÌ‹, Ë ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈÓ‹ ÙfiÙÂ, ı· Ì·˜ ¤‚ÚÈÛΠӷ ÔÚ¢fiÌ·ÛÙ ÛÙȘ Ï·ÙȤ˜ ψÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘, ·ÓıÚÒÔ˘˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ Ù· ʈÙÔÛ٤ʷӷ ‰fiÍ·˜ Ô˘ ı· ›¯·Ì ÎÂÚ‰›ÛÂÈ, ·Ó ›¯·Ì ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¤ÛÙˆ Ï›ÁÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ÃÚfiÓÔ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ·. ª· ÔÈÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ Û ¯›Ì·ÈÚ˜; ™ÙÔ Ì·Ú «Haven», ÛÙËÓ Ô‰fi ƒÔÁÎfiÙË, Ì·˙Â˘Ù‹Î·Ì 28 Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÙȘ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008 (Ù· Ô¯Ù¿ÚÈ· ηı·Ú‹ Û‡ÌÙˆÛË). ¶ÂÚ›ÂÚÁÔ˜ Ô ‰ÂÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ. Œ¯ÂÈ ¤Ó· ¿ÚˆÌ· ·fi ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∂›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, È¿Û·Ì ÙÔ Ó‹Ì· ·fi ÎÂÈ Ô˘ ÙÔ Â›¯·Ì ·Ê‹ÛÂÈ. ∫·Ó¤Ó·˜ ÚfiÏÔÁÔ˜. ∫·Ì›· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹.

™·Ó Ó· ÌËÓ ¤Ú·Û ÌÈ· ̤ڷ. ∞ÏÏ¿ ¤Ú·Û·Ó ÔÏϤ˜. ∆fiÙ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·È‰È¿ Î·È ÙÒÚ· ›̷ÛÙ ÁÔÓ›˜. §›Á˜ ÔÈ ÒÚ˜. ªÂ ÔÈÔÓ ÚÒÙ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ; ∆È ÚÒÙ· Ó· ı˘ÌËı›˜; ª· ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ·˘Ù‹ Ô˘ ÌÂÙÚÔ‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ - ÎÈ ·˜ ÌËÓ ÙËÓ ÌÂÙÚÔ‡Û οÔÈÔ˜ ·Ô˘ÛÈÔÏfiÁÔ˜. ∏ Û˘Ó‡·ÚÍË ¿ÏÈ. ∏ Ù¿ÍË. ÃÚˆÛÙ¿Ì ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙȘ ÔÚÁ·ÓÒÙÚȘ: ÛÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋ Î·È ÛÙË ƒˆÍ¿ÓË. ŒÂÛ·Ó È‰¤Â˜ ÁÈ· Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ì ¢ڇÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ̤۷ ÛÙÔ 2009. ª¿ÏÈÛÙ·, οÔÈÔ˜ ÙÔÏÌËÚfi˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ οÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹. ¶·ÚfiÙÈ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ù›ÓÂÈ Ó· ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Î·È Ó· ·Ú·ÁΈӛ˙ÂÈ Î·Ï¤˜ ȉ¤Â˜, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¿ÏÏ· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Ó· ‚ÚÂıԇ̠ͷӿ - ·Ô‡‰Â˜ È·. ∆Ô ÓÔ˘ Û·˜ ·È‰È¿... 


17 ¢‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜

∞Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ∆Ô˘ ∞Ó¤ÛÙË ∫Ô˘Ú›‰Ë (ã95) akouridis@etemko.gr

µ·Ú‡˜ ·ԉ›¯ÙËÎÂ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÁÈ· ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ·Ó ‰‡Ô, ·ÚÎÂÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚ˜, ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. ™ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «Die Welle» ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘ Ï˘Î›Ԣ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ì›·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ fiÔ˘ Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ «·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜» ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ ›ڷ̷. ∫·ıÔ‰ËÁ› ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ Û˘Ó·›ÓÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙ÂÈ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¢ԉÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Á¤ÓÂÛË ÂÓfi˜ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. º˘ÛÈο, Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· fiÚÈ· Ô˘ ›¯·Ó ·Ú¯Èο ÙÂı› Î·È Ë ÏÔ΋ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È. ∂¿Ó οÔÈÔ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤· Ù˘ ÏÔ΋˜ ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ Ó· ÙËÓ ·ÔÚÚ›„ÂÈ ˆ˜ ÙÂÙÚÈÌ̤ÓË, ÍÂÊ˘ÛÒÓÙ·˜ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ·Ó·Ï›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Úˆ¯Ë̤Ó˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ŒÓÓÔȘ fiˆ˜ Ó·˙ÈÛÌfi˜ Î·È 3Ô Reich ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÎÔ˘Ú¿˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ı·ً. ŸÌˆ˜ Ë Ù·ÈÓ›· ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ù˘¯¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ›Ûˆ˜ Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÙÔ˘ ı·ً ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ù˘ ÏÔ΋˜, Ë ÔÔ›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È Ì ·ÚÎÂÙ¿ ·ÚfiÛÌÂÓÔ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙÚfiÔ. ∆Ô ı¤·Ì· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÌÈ¿ÌÈÛË ÂÚ›Ô˘ ÒÚ· Â›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÛÎËÓÔıÂÙÈο, Ì Ôχ ηϋ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ¡¤· ·È‰È¿, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ·ÔÁÔËÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ı·ً. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ë Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋, fi¯È

Feuilleton ™π¡∂ª∞

3

ÙfiÛÔ ÚԂϤ„ÈÌË Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛÔηÚÈÛÙÈ΋, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ «Â˘ÁÂÓÈ΋» ·fi fiÙÈ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fi¯È ··Ú·›ÙËÙ· ÌÂÌÙfi. http://www.welle.film.de/ Der Baader Meinhof Komplex ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È ÈÔ ÍÂοı·ÚË ˆ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ∆Ô ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Ì ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ, Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ RAF. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û οÔÈÔ˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi: «¿ÏÏË Ì›· Ù·ÈÓ›· – ÓÙÔÎ˘Ì·ÓÙ¤Ú» ÌÂ Ì˘ıÔÏ·ÛÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË. ŸÌˆ˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÏÔ΋˜ -10 ¯ÚfiÓÈ· ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ , ·Ó·Ï˘ÙÈο ·ÔÙ˘ˆÌ¤ÓˆÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· «¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó» Û ‰‡Ô ÒÚ˜- ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ı·٤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ Ì ٷ ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ›Ûˆ˜ Ó· ‰˘ÛÎÔÏ¢ÙÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·ÈÓ›·. ∆Ô «Der Baader Meinhof Komplex» ¿ÓÙˆ˜ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ fiÔȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏÔÁfiÙ·ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›·. ∂›Û˘, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ù·ÈÓ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ ÛÙÔÓ ı·ً ·˘Ùfi Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È, Ù›ÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ù›ÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÂȉÈÎfi˜ ÛÙËÓ RAF ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È‰·ÎÙÈÎfi˜ Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È Î·ÏÔÁ˘ÚÈṲ̂Ó˜ Î·È ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. http://www.bmk.film.de/ http://www.thebaadermeinhofcomplex.com/ 


18 Feuilleton º∂™∆πµ∞§

3

Berlinale 2009_ π

ƒÂÎfiÚ ÂÈÛËÙÈÚ›ˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ... ∆˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹ ('00) dimitra.panteli@charite.de

∆Ô 59Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ µÂÚÔÏ›ÓÔ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙȘ 5 ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ‰ÂÓ ÛËÌ›ˆÛ ÌfiÓÔ ÚÂÎfiÚ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·È ¤Ó· ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ Â‡ÚÔ˜ ·fi„ÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∫ÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·¤ÓÂÈÌ ÂÍ ËÌÈÛ›·˜ Û ‰‡Ô ÊÈÏÌ Î·È ÙËÓ ∞ÚÁ˘Ú‹ ÕÚÎÙÔ Î·È ÙÔ µÚ·‚Â›Ô Alfred Bauer. ∞˘Ù‹ Ë Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÌÊÈı˘Ì›· Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠʤÙÔ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÚÈÙÈÎÒÓ Ô˘ Û¯ÔÏ›·Û·Ó Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ·Ó ÙȘ ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ Ù·Èӛ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï. ∞ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ , ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÙȉȷÌÂÙÚÈο ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Í›· ‰È·ÊfiÚˆÓ ·fi Ù· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ· ÊÈÏÌ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó Î·È ÛÙ· ¤ÓÙ˘· Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¶Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘, «∏ ™ÎfiÓË ∆Ô˘ ÃÚfiÓÔ˘ (The Dust of Time)», Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ÛÙÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi∆Ì‹Ì· ÌÂÓ, ÂÎÙfi˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‰Â. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË, Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2004 Ì «∆Ô §È‚¿‰È Ô˘ ¢·ÎÚ‡˙ÂÈ» Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È ÌÓ‹Ì˘, ÂÎıÂÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ· ÂÁ¯ÒÚÈ· ¤ÓÙ˘·, Ì ‰Èı˘Ú·Ì‚ÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÈËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÈÙË‰Â˘Ì¤ÓÔ ¯ˆÚ›˜ ÂÌÊ·Ó‹ ÏfiÁÔ, Ì ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Î·È ÌÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ë ÔÔ›· ·Ê’ ÂÓfi˜ ·ÚÂÎÎÏ›-

ÓÂÈ ·fi ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÔÙÈ΋, ÂÈÎÔÓÔÎÂÓÙÚÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ·Ê·ÈÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ·˘ÙÔÛÎÔfi. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ‹Ù·Ó, Mammoth ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ¢¯¿ÚÈÛÙË. √ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·ÁÁÏÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ˜ Î·È ¿‚ÔÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È Ù· Ï›Á· Ï¿Ó· Ô˘ ı‡ÌÈ˙·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË ÂÚÈÛÛfiÙÂThe Dust of Time ÚÔ ·˘ÙÔ·Ó·ÊÔÚÈο ·Ú¿ ÂÓÙ·Á̤ӷ ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ù·ÈÓ›·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙÔ «Mammoth» ÙÔ˘ Lukas Moodysson ¿ÊËÛ ÌÈ· ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹, ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ıÂÌ·ÙÈ΋, Ì ΤÓÙÚ· ‚¿ÚÔ˘˜ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ ‰È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÙË ÌËÙÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ ÌÂٷ͇ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ˘ Î·È ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·Ú¿ ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÚÌËÓ›˜ Î·È Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ÙËÓ ∆·ïÏ¿Ó‰Ë Î·È ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜, Ë Ù·ÈÓ›· Ê¿ÓËΠӷ ˘ÛÙÂÚ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘. ∆Ô «An Education» Ù˘ Lone Scherfig (Italian for Beginners), ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Î·Ó ÚÂÌȤڷ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ Sundance Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Berlinale Special, ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÓËÏÈΛˆÛ˘, Ù˘ ·È‰Â›·˜ Î·È Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ¯ÂÈڷʤÙËÛ˘ Ì ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È ÌÂÛÙfi ÙÚfiÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÈÛ¯˘Ú¿ ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ηÛÙ Î·È ÙÔ ÙÔ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ Nick Hornby. ¶·ÚfiÙÈ ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ∆Ì‹Ì· Î·È ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ, Ë Ì·Á›· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù·Èӛ˜ ÈÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜... (Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜).


19 Berlinale 2009_ ππ

Zehn Tage Ausnahmezustand! ∆Ô˘ ∞Ó¤ÛÙË ∫Ô˘Ú›‰Ë ('95) akouridis@etemko.gr

√ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó „˘¯Úfi˜. ™Â ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‰ÂÓ ¤ÙÚÂÊ· η̛· ·˘Ù·¿ÙË ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û· ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ŸÓÙˆ˜, ÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ Ì¿˜ ˘Ô‰¤¯ÙËΠ̠ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó οو ·fi ÙÔ˘˜ Ìˉ¤Ó ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ™¯Â‰fiÓ fiÏÔ ÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘Ú¿ ‰ڷȈ̤ÓÔ ıÂÛÌfi. ∞ʛۘ, ÛÙË̤ӷ ·Á·ÏÌ·Ù›‰È· Ù˘ Ì·ÛÎÒÙ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·Ó·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Ù˘ Berlinale Î·È Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ. ∆Ô µÂÚÔÏ›ÓÔ Â›Ó·È ˘fi ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊfiÊÈÏˆÓ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰¤Î· Ë̤Ú˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÏËı› ·fi ÙËÓ «Ï¿Ì„Ë» ÙÔ˘, fiˆ˜ Ôχ ÁÏ·Ê˘Ú¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ free-press ÂÓÙ‡ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ : «...wenn den Winter […] daherkommt , sonnt sich Berlin im Glanz der Stars und Sternchen. Es ist BerlinaleZeit und am Potsdamer Platz wird der rote Teppich ausgerollt. Fuer Kinofreunde bedeutet das genau zehn Tage Ausnahmezustand, vom Schlange stehen an der Vorverkaufskasse bis zu den quadratischen Augen am Abend nach dem viertel Film in Folge.» ™˘ÓÔÏÈο ‰Âη¤ÓÙ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ ·›ıÔ˘Û˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Berlinale. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙȘ 9:30 Ë ÒÚ· ÙÔ Úˆ›, Î·È Û˘Ó¯›˙·Ó ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 22:30 Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚Ú¿‰È·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ·Ó Î·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο fiÔ˘ Ë Ù·ÈÓ›· ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÌÂÙ¿ ÙȘ 23:00. ∏ ÚÒÙË ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ÛÔ˘ ¤‰ÈÓ ÙÔ, ÂÎÙ˘ˆÌ¤ÓÔ Û 46 ÛÂÏ›‰Â˜, ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ, ‹Ù·Ó ‰¤Ô˜ Î·È Û·ÛÙÈÌ¿Ú·. ªfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· Ï›ÁÔ ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿, ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÓ‰Âϯ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiˆ˜ Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· ηٿ ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ‹ ÒÚ·˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ·

Feuilleton º∂™∆πµ∞§

3

ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Ì ٷ ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ì ÙȘ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÛËÌÂȈ̤Ó˜ ÙÔÔıÂۛ˜, ÌÔÚÔ‡Û οÔÈÔ˜ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ Ì ¢ÎÔÏ›· ÙȘ fiÔȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. ∫·È ¿ÏÈ, ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ¤‚‰ÔÌ˘ Ù¤¯Ó˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ‚ÔÏÒÓ Î·È ÙÔ ˘ÂÚÏ‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Berlinale, fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈ· Ù·ÈÓ›· ı· ‚ÚÔ˘Ó Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÓÙÂÏ›ÚÈÔ. ¢ÈfiÙÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ·fi ÂÌÌÔÓ‹ Û «ÔÈÔÙÈÎfi» Î·È fi¯È mainstream ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ «¿ÓÔÈÍ» Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ The Inernational, ÌÈ·˜ blockbuster, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ù·ÈÓ›·˜, ÂÓÒ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ, ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙ¿ fiÛÔ Î·È ¿ÁÓˆÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡.∏ Ï›ÛÙ· Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÁÈ· ·Ú¿ıÂÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÚıÚÔ, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÏËÙÈο ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó «¯Ù˘ËÙ¿» ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ : J.Dench, J.Law, C.Owen, N.Watts, W.Dafoe, T.Lee Jones, J.Goodmann, ∫. Winslet, R. Fiennes, D.Moore Î.·. . º˘ÛÈο, Ù·Èӛ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, ·fi ۯ‰fiÓ fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ∫›Ó·, πÓ‰ÔÓËÛ›·, ¶ÂÚÛ›·, πÓ‰›· ... √È ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ; À·ÚÎÙ¤˜ Î·È ÈÛ¯˘Ú¤˜! ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ¿ÚÙÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚÔ‡Û· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÛÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË (fi¯È ηıÔÏÈ΋ !) ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙ· Ì·Ú¿ÎÈ· Î·È ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Ô˘ ¤ÊÙÂÈ Î·Ù¿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ÂÓÒ Ù· ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ· Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó (Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ Ù· ‚Ô˘Ó¿ ÛÙ· ¯ÈfiÓÈ·), ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ, ÌÈ· fiÏË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ¯·ı› ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ·, fiÛÔ Î·È Ó· ‚ÚÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÏËıÒÚ· Î·È ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ, Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË fiÛÔ ‰È·ÚΛ Ë Berlinale. 


20 Feuilleton ª√À™π∫∏

3

M ÙÔ˘˜ Sleepin Pillow

M·ÎÚÈÓfi Ù·Í›‰È ∆Ô˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ µ·ÚÓ¿ ('81) http://www.myspace.com/apo63

ÔÙÈ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ï¿ ÁÈ·Ù› ‚Á·›ÓÂÈ ·∞ı‹Ó· - ¶ÂΛÓÔ. ∆ˆÚ· ı· ÌÔ˘ ÙfiÊÈÔ Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ¤ÓÙ·ÛË ·fi ›ÙÂ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔÈ ı· ›ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÂ, ÙÈ Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi Ì ÙÔ fi¯È οÔÈÔ˜ ‹¯Ô˜ Ô˘ ¿Ú·Í·Ó Û ÚÒÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙˆÓ ÂÎ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›¤Ó· Ù¿¯· ÌÔ˘ Â͈ÙÈÎfi Ù·Í›‰È ‹ Û Î˘ ÔÚÌÒÌÂÓˆÓ Sleepin Pillow. ηӤӷ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ‚Ú·¯¤ˆÓ ‹ È∂¯ÂÈ ÁÈ·Ù› fiÛÔ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÓÙÂÚÓÂÙÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ. ™ÙÔ Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘fi ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Ô“Amplifier in my heart“ (¢ÚËÌ·ÙÈÏ˘ÌÈ¿‰ˆÓ Â›Ó·È Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ô˘ Îfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ ·ÚÂÈÙfiÓÙˆ˜) ÔÈ ··ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ˯ÔMassive Attack ÂÔ¯‹˜ Mezzazine ÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ˆ˜ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Î˘Ú›¯ÓÔ˘Ó ‚·ÚÈ¿ ÙËÓ ÛÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÔÎÏÔÊÔÚ›·. ∆Ô tracklist ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÔ˘˜ Ô›· ÔÈ Sleepin Pillow ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· £¤ÏÂÈ ÁÂÚ¿ ÎfiÙÛÈ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤‰›ÛÎÔ˘ Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: ÂÏ·ÊÚ‡ÓÔ˘Ó Ì ÙÔÛÔ‰Ô‡ÏÈΘ ·Ó·ÍÂȘ fiϘ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Î·È Apples On An Orange Tree ÙÔÏ›ÙÈΘ ÈÓÂÏȤ˜, ÂÓÒ ÙÔ “A Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ (Shift/Arkangel): Instrument of time, Thousand Times To Spell” ·ÎÔ‡ÁÂÚÔοÏÂÛ·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤Ù·È ÙfiÛÔ ¯Ô˘¯Ô˘ÏÈ·ÛÙ¿ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˙·ÚËÛË Î·È Ó· Êı¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ï˘ÙÚˆThe black sea ˙¤ fiÛÔ ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÙȘ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎfi Ù¤ÚÌ·, Ó· ‚¿ÏÂȘ ÙËÓ ÔÏ˘Amplifier in my heart ÙÈΘ Ó‡¯Ù˜ Ó· ÛÔ˘ οÓÂÈ ·Ú¤· fiıËÙË ÙÂÏ›·, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤Drop the mask Drug Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ Ù˙¿ÎÈ· Î·È Ô˘›ÛÎÈ·. ÛÂȘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·ÂÏ¢ıÂMotherhood ∆· ·È̷͛ٷ, ÔÈ ÊˆÓ¤˜, ÂÈÚ·Áڈ̤ÓÔ˜ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ·. ∫·È ¤¯ÂÈ Winter Dreams ̤Ó˜ Î·È Ì‹, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹, fiÏ· ›ÂÈϤÔÓ Û¯¤ÛË ÁÈ·Ù› fiÛÔ ‰È·The light is real Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÌÂÏÂÙË̤ӷ Î·È ‰Â̤ÊÔÚÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ Rise Ó· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ì·˜ ·Ô ÙËÓ ÎÈÓ¤˙ÈÎË ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ Apples on an orange tree ÙÔ˘˜ ÂÚÈÙÙÔ‡˜ Ï·ÙÈ·ÛÌÔ‡˜ ˆ˜ Â›Ó·È Î·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ Pillow Once Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ.∆Ô Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi ·fi fi,ÙÈ ÌÔ˘ÛÈο ΢ÎÏÔÊÔÚ› A thousand times to spell Hail Messiah booklet Ì ÙȘ vintage ʈÙÔÁÚ·ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿. Ÿˆ˜ ‰Ëʛ˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Û ÏÒÓÂÈ Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜: Ì‹Ï· ¿Óˆ ·Á·Ë̤ӷ ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ Û˘Û ÔÚÙÔηÏȤ˜. ¶ÂÚ›ÂÚÁÔ, ‰‡ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙ› ÂÈϤÔÓ ÙÔ Û‚·ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ÂȘ ·ÏÏ¿ ·ÚfiÏÏ· ·˘Ù¿ Ì ¤Ó·Ó ÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘˜. ȉȷ›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ˘·ÚÎÙfi. ∞Ó ‹Ù·Ó Ù·Í›‰È, ı· ‹Ù·Ó ¤Ó· Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ “Instrument of time” Èı·ÓfiÓ Ó· ÍÂÁ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÂӉȿÌÂÛˆÓ Ï·Ûı›˜ Î·È Ó· ÓÔÌ›ÛÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ Ì ¤Ó· ·ÎfiÛÙ·ıÌÒÓ, ·Ó ‹Ù·Ó ›Ó·Î·˜ ı· ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈÔ˜ Ô˘ ̤۷ Ì· ÁÎÚÔ˘ Ô˘ ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‹¯Ô ·ÏÙÔ˘ ı· ÎÚ˘‚fiÙ·Ó ‰Âο‰Â˜ ÌÈÎÚ¿ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ÔχˆÚ· Ï¿ ÔÈ ˙Ô˘ÚÓ¿‰Â˜ ÂӉȿÌÂÛ· Û ÚÔȉ¿˙Ô˘Ó ‹‰Ë fiÙÈ Â‰Ò ‰Ô˘ÏÂ̤ӷ ÛÙËÓ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ô˘ ı· ·ÚÂÛÎfiÛÔ˘Ó Ó· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ·ÏÏÈÒ˜. ªÂ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÓfiÙ˜ ÙÔ˘ “The Ù· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ ¤Ú· ·fi ÙËÓ Ì·ÎÚÔÛÎÔÈ΋ ı¤·ÛË, black sea“ ı· Í·Ó·ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ ÙÔÓ player Ì·˜ Î·È ¤‚·Ï˜ ¿Ó ‹Ù·Ó Ê·ÁËÙfi ·fi ÂΛӷ Ô˘ fiÙ·Ó ‰È·‚¿˙ÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ cd ̤۷, ·ÏÏ¿ fi¯È ÙÔ ÛˆÛÙfi ›ӷÈ, Ù· ·È‰È¿ ·Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Á¢ÛÙÈο Ï¿ ÂÈϤÁÔ˘Ó Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÙÔ ·Ó·Î¿ÙÂÌ· ÙˆÓ ·Ú·‰Ô·˘Ùfi Ì ÂΛÓÔ, Ͽη Ì·˜ οÓÂÈ Ô Ì¿ÁÂÈÚ·˜, fiÙ·Ó ‚¿ÛÈ·ÎÒÓ ‹¯ˆÓ Î·È Ú˘ıÌÒÓ Ì progressive, ÙÚÈ¯ÔÈΤ˜ ˙ÂȘ fï˜ οÔȘ ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· ·Ó·ÊˆÓ›˜, Î·È „˘¯Â‰ÂÏÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Î·È ÊfiÚ̘ Î·È ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÛÔ˘ “Ú ÛÂȘ Ì·Á¿Û˜, ÓfiÛÙÈÌÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÂÏÈο“.  ÍÂÓ›˙ÂÈ ›Ûˆ˜ Ù· ·˘ÙÈ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ ·Ú¿ Ó· ·Ú·‰Â¯ı›˜


21 ÀÁ›·

¢ÈfiÚıˆÛË ‰È·ıÏ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÓˆÌ·ÏÈÒÓ Ì Laser ∆Ô˘ ∑¿¯Ô˘ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë (’82) www.perfectvision.gr

°È· fiÛÔ˘˜ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ‰È·ıÏ·ÛÙÈΤ˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜, ‰ËÏ. Ì˘ˆ›·, ˘ÂÚÌÂÙÚˆ›· Î·È ·ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi, Ù· Á˘·ÏÈ¿ ‹ ÔÈ Ê·ÎÔ› Â·Ê‹˜ Ô˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÊÔÚÔ‡Ó, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÊÔÚÌ‹ ÂÓԯϋÛÂˆÓ Î·È Û˘¯Ó¿ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ÂÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ Excimer Laser, ¤Ó· Laser ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ·̷ÙÔ˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ (193nm). ∞˘Ùfi ÙÚÔÔÔÈ› ÙËÓ Î·Ì‡ÏË Ù˘ ÚÔÛı›·˜ ÂÈÊ·Ó›·˜ ÙÔ˘ ÔÊı·ÏÌÔ‡ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÎÂÚ·ÙÔÂȉ‹˜, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰È·ıÏ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÛÊ·Ï‹˜, Ú·ÎÙÈο ÌË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋, Â¤Ì‚·ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û Â›Â‰Ô Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ. ∆· Excimer Laser ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÁÂÓ¿˜ ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ 13 ‰ÈÔÙڛ˜ Ì˘ˆ›·˜ Î·È 6 ‰ÈÔÙڛ˜ ·ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ˘ÂÚÌÂÙÚˆ›·˜. √ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ÌÈ· Ï‹ÚË Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ÌÔÚ› Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó· ˘ÔÛÙ› ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Ì ÙÔ Excimer Laser. ø˜ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘’ fi„Ë Ì·˜ fiÙÈ: ·. ∏ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· Â›Ó·È ›ÛË ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ. ‚. OÈ ‚·ıÌÔ› ÙÔ‡ ‰È·ıÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚÔ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 6 Ì‹Ó˜. Á. ¡· Â›Ó·È ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈÎÒ˜ ˘ÁÈ‹˜ Î·È Ó· ÌËÓ ¿Û¯ÂÈ ·fi ¿ÏϘ ÁÂÓÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂȉÚÔ‡Ó ‹ Ó· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. ‰. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ·Ô¯‹ ·fi Ê·ÎÔ‡˜ Â·Ê‹˜ ÁÈ· 2 - 4 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 2 ‚·ÛÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÔÊı·ÏÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ‰Â¯Ù› ÙË ‰ÈÔÚıˆÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Ì ÙÔ Excimer Laser : ·. PRK (Photorefractive Keratectomy): ™Â ·˘Ùfi ÙÔÓ Ù‡Ô ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ÙÔ ÂÈı‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ÎÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜ Î·È ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÛÙÚÒÌ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ Excimer Laser. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ıÂÚ·¢ÙÈÎfi˜ Ê·-

Îfi˜ Â·Ê‹˜ ÁÈ· 2 – 4 Ë̤Ú˜ ÒÛÔ˘ Ó· ·Ó·ÁÂÓÓËı› ÙÔ ÂÈı‹ÏÈÔ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Ì ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο ÎÔÏχÚÈ· ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 1 Ì‹Ó·. ∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ fiÚ·Û˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ 7 – 10 Ë̤Ú˜. ‚. LASIK (Laser in situ Keratosmileusis): ™Â ·˘Ùfi ÙÔÓ Ù‡Ô Ì ÂȉÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· (ÎÂÚ·ÙÔÙfiÌÔ˜) ‹ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÂȉÈÎÔ‡ Laser (Fermtosecond) ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÏÂÙfi˜ ÎÚËÌÓfi˜ (ÊÏÔ‡‰·) ÎÂÚ·ÙÔÂȉÈÎÔ‡ ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÂÈı‹ÏÈÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÎÚËÌÓfi˜ ·Ó·ÛËÎÒÓÂÙ·È Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ ∂xcimer Laser Â¿Óˆ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎ·Ï˘Êı›. ∫·ÙfiÈÓ Â·Ó·ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ô ÎÚËÌÓfi˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ∆Ô ÔÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ÌÂÛÔÏ·‚› ·ÒÏÂÈ· ÂÈıËÏ›Ô˘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÔ˘ÏˆÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ Î·È ·ÓÒ‰˘ÓÔ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Ì ÎÔÏχÚÈ· ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 1 ‚‰ÔÌ¿‰·. √È ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 25 ÏÂÙ¿ Î·È Â›Ó·È ·ÓÒ‰˘Ó˜ ÁÈ·Ù› ÚÈÓ ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÓÛÙ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÛÙ·ÁfiÓ˜ ·Ó·ÈÛıËÙÈÎÔ‡. ªÂÙ¿ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ÂÓԯϋÛÂȘ (ÍËÚÔÊı·ÏÌ›·) ‹ οÔÈÔ˜ ̤ÙÚÈÔ˜ fiÓÔ˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ηٿÏÏËϘ ÛÙ·ÁfiÓ˜. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÌfiÓÈÌÔ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Î·È Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ‚ÔËı‹Ì·Ù· fiÚ·Û˘. ™Â οÔȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ‹ ˘Ô‰ÈfiÚıˆÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÈÔÚıˆÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË, ÂÍ·Ï›ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·.

i √ ∑¿¯Ô˜ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë˜ Â›Ó·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜ ÛÙÔ ¶ÚfiÙ˘Ô √Êı·ÏÌÈ·ÙÚÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.


22 ·Ù˙¤ÓÙ·√˘Î ÔÏ›Á˜ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶¿ÚÙ ÌÔχ‚È Î·È ¯·ÚÙ› Î·È ÛËÌÂÈÒÛÙ ٷ ÚÔÛ¯‹ Ú·ÓÙ‚ԇ

ªËÓ Í¯ӿÙ ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™∞°∂™, Ô˘ ʤÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ °™£. ¡· ›ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ! Reunion ÁÈ· Ù· 30 ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë Ù¿ÍË ÙÔ˘ 1979. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÂΉÚÔÌ‹. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙË ™fiÓÈ· ªÔÚÙ˙ÈÎÈ¿Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6944-631-274.

›‰·, ¤Ì·ı·, ¿ÎÔ˘Û·TËÏÂfiÚ·ÛË: ∆· «∞ÁÚÈ· ·È‰È¿» ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¡ÈÎÔϤÚË (’83) ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi 20 ÂÂÈÛfi‰È· ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘˜ ÔÚ›· ÛÙȘ ÔıfiÓ˜ ÙÔ˘ «ª¤Áη». ∏Úˆ¤˜ ÙÔ˘ Ô ¶¤ÙÚÔ˜, Ô ¡›ÎÔ˜, Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Î·È Ô ™¿ÈÎ. ªÔ˘ÛÈ΋: √ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ∆fiÏ˘ µ·ÚÓ¿˜ (’81), Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, ·ÏÏ¿ Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ·fi ÌÈÎÚfi˜ (˘‹ÚÍÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ «¶Ô Î·È ƒÔλ, fiÔ˘ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ¤ÁÚ·Ê ÙË ÛÙ‹ÏË «¶ÚÔ·Á¿Ó‰·», ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ cult ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «∆· ¶ÚfiÛˆ·», Ô˘ ¤Î‰È‰Â Ô ∞Ú˘ ¢·‚·Ú¿Î˘) Ì¿˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ Î¿ı ∆Ú›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË ·fi ÙȘ 12 ̤¯ÚÈ ÙË 1 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Û ÈÓÙÂÚÓÂÙÈÎfi Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÛÙÔ www.offradio.gr. √ ∆fiÏ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÂÈ ÁÈ· ‰ÈÂıÓ‹ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ηÚȤڷ, ηıÒ˜ ÂÛ¯¿Ùˆ˜ Ë ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙÔ ¶ÂÚÔ‡, ÙÔ ∫·ÌÂÚÔ‡Ó Î·È ÙË °Ô˘·ÙÂÌ¿Ï· Keep on speaking, Tolis!

∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô ¢È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ™Ù·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ∞¶£ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ™Ù˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ DAAD, Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ù˘ ∂¿Óˆ ºÔÈÙËÙÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∫ÔÓÛ¤ÚÙ·: ∏ È·Ó›ÛÙÚÈ· ª·Ú›· ∞ÛÙÂÚÈ¿‰Ô˘ (’83) ‹Á ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¤·ÈÍ ̷˙› Ì ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi gala Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 50 ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ∫Ú·ÙÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¶¿ÓÙ· Ù¤ÙÔÈ·, ª·Ú›·. §›Á˜ Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜, Ô È·Ó›ÛÙ·˜ °È¿ÓÓ˘ µ·Î·Ú¤Ï˘ (‘68), Ì¿Á„ ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, Ì ¤ÚÁ· ¡ÙÂÌÈÛ›, ¶ÚÔÎfiÈÂÊ Î·È ªڷ̘. ™˘Ó·˘Ï›Â˜: ∫¿Ô˘ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2004 Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÷ڷÙ˙fiÁÏÔ˘ (‘89) ¤ÊÙÈ·Í ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· «°ÈÒÚÁÔ˜ ÷ڷÙ˙fiÁÏÔ˘ & 360Ô». Ÿˆ˜ ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÏ¿Ì·Ù· Î·È ÁÎÚ›ÓȘ Î·È ÚÔ˜ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ӈÓ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ·›˙ÂÈ ÎÈı¿Ú· Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰¿, ÂÓÒ ÛÙÔ ÁÎÚÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ¶·‡ÏÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜ (Ù‡Ì·Ó·), °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ì˘ÚÓ‹˜ (Ì¿ÛÔ) Î·È ∆¿ÛÔ˜ ª·ÓÙ˙¿Ú˘ (Ï‹ÎÙÚ·). ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ¶¤ÌÙË, ÛÙË «µ·ÚÒ‰Ô», ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¢È·ÁˆÓ›Ô˘ (µ‡ÚˆÓÔ˜ 3). ∂ÎıÂÛË: ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ¤ÏËÍÂ Ë ¤ÎıÂÛË ¤ÓÙ ۇÁ¯ÚÔÓˆÓ ·˘ÛÙÚÈ·ÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ

¶¤ÌÙË, 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·fi ÙȘ 11.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 13.00 (ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ·: Gesa Singer) ∆Ú›ÙË 5 ª·˝Ô˘, ·fi ÙȘ 10 ̤¯ÚÈ ÙȘ 12.00 (ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ·: Kerstin Speicher) ¶¤ÌÙË 14 ª·˝Ô˘, ·fi ÙȘ 11 ̤¯ÚÈ ÙȘ 13.00 (ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ·: Gesa Singer) ¶¤ÌÙË 28 ª·˝Ô˘, ·fi ÙȘ 11 ̤¯ÚÈ ÙȘ 13.00 (ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ·: Kerstin Speicher) ∆Ú›ÙË 2 πÔ˘Ó›Ô˘, ·fi ÙȘ 11 ̤¯ÚÈ ÙȘ 13.00 (ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ·: Kerstin Speicher) Î·È ¶¤ÌÙË 11 πÔ˘Ó›Ô˘, ·fi ÙȘ 10.00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 12.00 (ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ·: Gesa Singer)

̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› «artis causa» (ªËÙÚÔfiψ˜ 97) Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ô˘ (’88). ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÚÁ· ÙˆÓ Arnulf Reiner, Erwin Wurm, Günther Damisch, Herbert Brandl Î·È ∂rnst Zdrahal. ∞ӷ·ÎψÛË: ªÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë oÌ¿‰· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ (’75). §¤ÁÂÙ·È «·Ó·Î‡ÎψÛË ‚È‚Ï›Ô˘, ‰Â‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›·» Î·È ·Ú¯Èο ÊÙÈ¿¯ÙËΠÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ¯·ÚÙÈÔ‡. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Á¿˘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Ùfi˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ˙ˆ‹˜. ∏ ÔÌ¿‰· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ› ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·ÏÈÒÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ¶ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ·; ªÂ ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Ë ÔÌ¿‰· ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ οı ̤ÏÔ˘˜ Ù· ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο, ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ̤ÏÔ˘˜ Î·È ÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‚È‚Ï›· Î·È ÂÚÈÔ‰Èο, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· Û¿ÎÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó·Î‡ÎψÛË. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2310-741-093 Î·È ÛÙÔ mail book2chanche@gmail.com.


23 F

√ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 1 ‰ÈÒÎÙ˘ ÛηӉ¿ÏˆÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Wolfgang Schaupensteiner, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ·fi ÙÔ 1997 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2007 ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘, Ù˘ ÚÒÙ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÔηχÙÂÈ ˆ˜ ηٷÔÏÂÌÂ›Ù·È Ë ‰È·ÊıÔÚ¿. ™ÙÔ «∫¿·» Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹» (14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰ÂοÏÔÁÔ ÂÓfi˜ ·‰È¿ÊıÔÚÔ˘ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜.

Letzte Seite  ∏ ·Ó¿Ô‰Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÏ›‰·: ∆Ú˘ÒÓˆ, ÍÂÙÚ˘ÒÓˆ Î·È ·Ó·‰ËÌÔÛȇˆ.

F

F

√ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ¡›ÎÔÏ·˜ ™ÙÂÚÓ, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ù¿Ú·Í ٷ ÓÂÚ¿ Ì ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜, ÂÍËÁ› ÛÙÔ µ∏ª∞gazino Ù˘ 14˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÈ Î¿ÓÂÈ ˆ˜ ÔÏ›Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· Ì·ÎÚÈÓ¿ ÙÔ˘ Ù·Í›‰È· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜:

O ™¿ÈÌÔÓ °Î·˜, Ô˘ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÁÈ· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ڤۂ˘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ µÚÂÙ·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ··ÚÈıÌ› ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹» (ʇÏÔ Ù˘ 28˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜:


09  

•∞¡∞ª∞∑π! •∞¡∞ª∞∑π! ¡√™∆∞§°π∞ ™∆∞ REUNIONS ∆ø¡ ∆∞•∂ø¡ 1968 ∫∞π 1989 ¢∏ª∏∆ƒ∏™ µ∞™π§∂π∞¢∏™ (’82) 15 Ã√¡π∞ ™∆∏ NASA ª∂§π¡∞ µ∞ƒ¡∞ (’08) ∆∞ ¶ƒø∆...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you