Page 1

#7

™∂¶∆∂ªµƒπ√™ 2008 ∆ƒπª∏¡π∞π∞ ∂∫¢√™∏ ∆√À ™À§§√°√À ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∫∏™ ™Ã√§∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∏ ¡∂∞ ÃÀ™∏ °∂¡π∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡

+

∑∞∫ ™∆∂º∞¡√À (’03) ¢∂¡ ∂πª∞π ª√¡∞Ãπ∫√™ ∞¡£ƒø¶√™ ∫ƒπ™∆√º Ã∂ƒπ¡°∫ ªπ∞ µƒ∞¢π∞ ™∆√ §∂µ∂ƒ∫√À∑∂¡ REUNION ’83 ™∞§µ∞ƒπ, ™∞¡¢∞§π ∫∞π º√À™∆∞ ª∂ ∫ƒ√™π∞


3 ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜

√KTOBERFEST

∂ÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ∫·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÂÙÈÓÔ‡˜ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜, Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û¿ÚˆÛ·Ó ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ™∞°∂™-Themen ÂÍËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘˜

(ÛÂÏ›‰· 8 Î·È 9)

∞‡ÁÔ˘ÛÙÂ, ηϤ ÌÔ˘ Ì‹Ó· ∂ÈÎfiÓ˜ ÌÈ·˜ ˆÚ·›·˜ Î·È ‹Û˘¯Ë˜ fiÏ˘

(ÛÂÏ›‰· 16) ∆È ¤‰ÂÈÍ ÙÔ EURO… √ ªanfred Münchrath, °ÂÚÌ·Ófi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙÔ Kicker, οÓÂÈ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (ÛÂÏ›‰· 17)

°ÈÔÚÙ‹ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ ∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ ™∞°∂™ (ÛÂÏ›‰· 10)

ªÈ· ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ «√È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜» ÙÔ˘ ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙ· ¿ÙÚÈ· ‰¿ÊË ÙÔ˘ ∫Ú›ÛÙÔÊ Ã¤ÚÈÓÁÎ (ÛÂÏ›‰· 11)

∑·Î ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ (ã03) √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ ÂÍÔÌÔÏÔÁ›ٷÈ

(ÛÂÏ›‰· 12 Î·È 13) ¶¿ÚÙÈ Î·È reunion TÈ Û˘Ó¤‚ËΠÛÙÔ 3Ô ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™∞°∂™ Î·È ÛÙÔ reunion Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ’83

(ÛÂÏ›‰Â˜ 14 Î·È 15)

Feuilleton ∏ ªÂϛӷ µ·ÚÓ¿ (’08), Ë Ó·ÚfiÙÂÚË Û˘ÓÙ¿ÎÙÚÈ· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ ·fi ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ Manu Chao Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ‰È·‚›ˆÛ˘ Û ÊÂÛÙÈ‚¿Ï (ÛÂÏ›‰· 18)

546 ϤÍÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¡fiÚÌÂÚÙ ¡·ÓÙfiÏÛÎÈ (ÛÂÏ›‰· 20) ∆· Ó¤· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ H Ó¤· ıËÙ›· ÙÔ˘ µ·Û›ÏË, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ

(ÛÂÏ›‰· 22) ∫·È fiˆ˜ ¿ÓÙ· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ô‰Ë ÛÂÏ›‰· (ÛÂÏ›‰· 23)

∆ƒπª∏¡π∞π∞ ∂∫¢√™∏ ∆√À ™À§§√°√À ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∫∏™ ™Ã√§∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û 2.500 ·ÓÙ›Ù˘· π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Œ‰Ú·: °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 9Ô ¯ÏÌ. ¶˘Ï·›·˜ £¤ÚÌ˘, ∆£ 51 ºÔ›ÓÈη˜, 55102 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 2310-475-900-2 ∂ΉfiÙ˘: √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, À‡ı˘ÓÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘: ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ www.sages.gr, email: info@sages.gr ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: ¶Úfi‰ÚÔ˜: √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ (’78), ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (‘81), °ÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (‘95), ∆·Ì›·˜: ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ (’63), ∂ȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: £¿ÓÔ˜ ÷ÚÈÛÙfi˜ (’95), ª¤ÏË: XÚÈÛÙ›Ó· ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (’03), ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ∫¯·ÁÈ¿˜ (’96), §ÂˆÓ›‰·˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ (’81), ª·Ú›· ™·ÚËÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘ (’05) ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹: ∆fiÏ˘ µ·ÚÓ¿˜ (‘81), ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (‘95), ∞Ó¤ÛÙ˘ ∫Ô˘Ú›‰Ë˜ (‘95), ∆·ÙÈ¿Ó· §È¿ÓË (‘90), ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (‘03), ¡¿ÛÙÈ· ÷Ù˙ËÁÒÁ· (‘98) ∂ÎÙ‡ˆÛË-‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: °Ú·ÊÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ª. ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ (’77)

#7 ™∂¶∆∂ªµƒπ√™ 2008

ª‡Ú·, ‚·˘·ÚÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÁÈÔÚÙ‹˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (ÛÂÏ›‰· 5)


4 ∆˘ Û‡ÓÙ·Í˘

¶ÂÚ› ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ «ŸÙ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ οı ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË ÁÈ· ¤Ó· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ·˘ÙÔ› ÔÈ... ÎÔ˘ÛÙÔ˘Ì·ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì È¿ÓÔ˘Ó Ù· ‰È·fiÏÈ·. ∫·È ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ¤‚ÏÂ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË». ∆Ë ÊÚ¿ÛË ‰Â ı· ÙËÓ Í¯¿Ûˆ. ªÔ˘ ÙËÓ Â›¯Â ÂÈ ¤Ó·˜ Ù·ÍÈÙ˙‹˜ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ¢∂£ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ªfiÏȘ ›¯·Ì ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ Ã∞¡£ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÂΛÓË. ªÂÙ¿ ·fi Ï›ÁÔ Ù· ¿ÓÙ· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛˆÓ. ¶¤ÚÛÈ ¤Ó·˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ Ì·Ú-ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘ ‰ÈËÁÈfiÙ·Ó Û ÌÈ· ·Ú¤· fiÛÔ ÂṲ̂ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Ù˙›ÚÔ˜ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘. «ŒÚ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÔÈ Ù˘ Â·Ú¯›·˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜ Ù· ÂÚ›¯ˆÚ·. ŸÔ˘ ʇÁÂÈ Ê‡ÁÂÈ ÏfiÁˆ ¢∂£» ¤ÏÂÁÂ. ∂›¯Â ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∆· ›‰È· Î·È Ê¤ÙÔ˜. ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹Ù·Ó ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÌÈ· Ë̤ڷ ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ¿‰ÂÈ· Î·È ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ·fi ÎfiÛÌÔ, fiˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ηϿ ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ∆È Á›ÓÂÙ·È, ÏÔÈfiÓ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË; ø˜ ÈÙÛÈÚÈο˜ ı˘Ì¿Ì·È ÙÈ Û‹Ì·ÈÓ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ªÂ ÙÔ «Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘» Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ Û‚Ô‡Ú˜,

Ô˘ ÛÔ˘ ¤ÎÔ‚·Ó ÙËÓ ·Ó¿Û·, Ì ÙÔ «ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘» Î·È ÙÔ §Ô‡Ó· ¶·ÚÎ, Ì ٷ ‰Âο‰Â˜ ÂÚ›ÙÂÚ·, ÙË Ì·‡ÚË Ì‡Ú· Î·È ÙÔÓ Ù˙¿Ì· ηʤ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù˘ µÚ·˙ÈÏ›·˜. ªÂ Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¶·Ï¤ Î·È Ù· ‰Âο‰Â˜ ÚÔÛ¤ÎÙ Ô˘ Ì¿˙¢· ·fi Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ ÛÙÔÓ ¿Ù˘Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ¿ÓÙ· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· Ì·˙¤„ÂÈ Ù· ÈÔ ÔÏÏ¿ Ê˘ÏÏ¿‰È·. ∏ ∂ÎıÂÛË Â›¯Â ÙfiÙ ÌÈ· Ì·Á›·. ™ÙËÓ ÔÚ›· fiÏ· ·˘Ù¿ ͤÊÙÈÛ·Ó. ∫È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ §Ô‡Ó· ¶·ÚÎ ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ, Ô‡Ù ÁÈ·Ù› ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚ËΠ̠ÙÔÓ Î·Ê¤ Î·È ÙÔ «Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘». √‡ÙÂ Ê˘ÛÈο ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó Î·È ‰Âο‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÁÈ· Ó· ‚Á¿˙ˆ ÙÔ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ ÌÔ˘ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÏ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ ¢∂£. ∏ ·ÏÈ¿ Ì·Á›· ›¯Â ¯·ı›… ŸÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· Ù¤ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ŒÎıÂÛË Û ÌÈ· fiÏË Û·Ó ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ÔÏÏÔ› ‰È›‰·Ó ÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¢∂£ ÂÎÙfi˜ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi. ∞ÚΛ Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ –fiˆ˜ Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·- ÌfiÓÔ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿… 


5

Oktoberfest 2008

ª∏¡ ∆√ ÃA™∂∆∂!

∫¿ı ÊıÈÓfiˆÚÔ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ «Oktoberfest», ÙÔ ªfiÓ·¯Ô, Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ µ·˘·Ú›·˜, ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÈ ·fi ۯ‰fiÓ 6,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ÍÂÊ·ÓÙÒÓÔ˘Ó Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ÔÓÔÌ·ÛÙfi ·ÓËÁ‡ÚÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.

¶¤Ú· ·fi ¤Ó· ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì‡Ú·˜ Î·È ÙÔÈ΋˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ «Oktoberfest» ·ÔÙÂÏ› Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÌÈ· ·ÓÔȯً ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÂÙ·È, Â› ¤Ó· ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ, ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ¶·ÚÂÏ¿ÛÂȘ, Ì¿ÓÙ˜ Ó¢ÛÙÒÓ, ¯ÔÚÔ›, ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ ÁÈÔÚÙ¤˜, ηÚÔ˘Û¤Ï Î·È ÎÔ‡ÓȘ ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÙÔÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÙËÓ ¿ÊıÔÓË Ì‡Ú· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ·Û›ÁÓˆÛÙ˜ ˙˘ıÔÔț˜ Ù˘ µ·˘·Ú›·˜. °È· Ì›· Ë̤ڷ, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ (27.09.08), Ë ÁÈÔÚÙ‹ ·˘Ù‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È, Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÙÔ˘ ™∞°∂™ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·, Ë ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Á¤Ê˘Ú˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜. ∆Ô «Oktoberfest» ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· ıÂÛÌfi, ·Ó ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ ˆ˜ Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1887, fiÙ·Ó ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ∫Ï·Ì Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∆Ô ÷Ӥ. ™‹ÌÂÚ· ‚¤‚·È· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∆Ô «Oktoberfest» ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ·Ïfi¯ˆÚË ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο fiÌÔÚÊÔ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎÙËÚ›Ô˘ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (‰›Ï· ·fi ÙÔ Praktiker) Î·È ÙÔ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 6.000 ¿ÓıÚˆÔÈ. ∫·ıfiÏÔ˘ ·Ú¿ÍÂÓÔ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÌÈ· fiÏË Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ·Ú¿-

‰ÔÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ fiÛ̈ÛË, ÊÈÏÔÍÂÓ›ٷÈ, ·fi ÙÔ 1865, ÎÔÈÓfiÙËÙ· °ÂÚÌ·ÓÒÓ, Ë ÔÔ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ÔÏ˘ÏËı‹, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ¿Ú· ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó, ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ‹ ÛÔ‡‰·Û·Ó ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ fiÏË. °È’ ·˘ÙÔ‡˜, ÙÔ «Oktoberfest» ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ·Óٿ̈̿ ÙÔ˘˜. ∫·È Ê˘ÛÈο ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ˙Ô˘Ó Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÂÓȤ˜ Ì·ıËÙÒÓ (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 3.000) Ô˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì˘Ëı›, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜, ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ∂˘Ù˘¯‹˜ Û˘Á΢ڛ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ «Oktoberfest» Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ 120 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Î·È Ï¿Ì„Ë ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÂÔÚÙ·ÛÌfi. ∫·È Ù¤ÏÔ˜, Ì›· ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ «Oktoberfest» ı· ‰È·ÙÂı› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ Down ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ªÔÓ¿‰·˜ ∞˘ÙfiÓÔÌ˘ ¢È·‚›ˆÛ˘ Î·È ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ. ªËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ! ∆Ô ™¿‚‚·ÙÔ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. 


6 ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ

  ∞ıÏÔ·È‰È¤˜

 ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ

•ÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ë Â‚‰ÔÌ·‰È·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∆Ô Ú·ÓÙ‚ԇ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÁÈ· ʤÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Î¿ı ∆ÂÙ¿ÚÙË (·ÓÙ› οı ¢Â˘Ù¤Ú·, fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ¤ÚÛÈ), ·fi ÙȘ 7 ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °™£. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. °È· ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ۯÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ∂˘Ú˘›‰Ë ∫¯·ÁÈ¿ (ÙËÏ. 6944-280-649).

°È· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™∞°∂™. ¶ÚfiÂÚÛÈ Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÛÙÔ «™·ÓÙ¤», ¤ÚÛÈ ÛÙÔ Club «Velvet». ∏ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· Ù· ԇ̠ϛÁÔ ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿, Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ¢¯¤˜ Î·È Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ·ÏÈÔ‡˜ Ì·˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜, Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi

 ∂ÓÈÛ¯‡Û·Ì ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· Ô˘ Ì·˜ Ù¤ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÊÂÙÈÓÔ‡˜ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜, ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ÂÓ›Û¯˘Û Ì 300 ¢ÚÒ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ÙÔ 2008 ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÛÙËÓ ∞ula Ù˘ °™£. ∂›Û˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔÓ √Ú¤ÛÙË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ Î·È ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ‰ÒÚÈÛ Û οı ¤Ó·Ó Ó¤Ô ·fiÊÔÈÙÔ ·fi ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô.

‹ Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙȘ 22 ̤¯ÚÈ ÙȘ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ¯ÒÚÔ Ô˘ ı· Û·˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÏÔÈfiÓ ÌÂÚÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™∞°∂™…

 √È ¿ÏÏÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ

π¡™∆π∆√À∆√ ™À™∆∏ªπ∫∏™ £∂ƒ∞¶∂π∞™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ Coaching ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ∂ÔÙ›· & ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ „˘¯ÔıÂÚ·›· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ˙¢Á·ÚÈÒÓ ™¯ÔÏ‹ ÁÔÓ¤ˆÓ

À‡ı˘ÓË: µÈÚÁÈÓ›· πˆ·ÓÓ›‰Ô˘ („˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ÂÎ·È‰Â‡ÙÚÈ·) ÿ. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË 24, 54624 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆ËÏ. 2310 286489, e-mail: ioannidou@istt.gr www.istt.gr

¶Ôχ ÌÈÎÚ‹ ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ô˘ ›¯Â ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °™£. Ÿˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ì·˜, fiÏÔÈ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ (›Ù ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ›Ù ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜) ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔÓ ™∞°∂™, ÌfiÓÔ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™∞°∂™ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi. ∞Ó Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ·fiÛÙ·ÛË. ŸÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ¡›ÎÔ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (ÙËÏ. 6976-278-213 Î·È mail: noikonomou@ekdotiki.gr) ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜.


7 mailbox

 ªËÓ Í¯ӿÙ ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™∞°∂™. °È· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì ·ÚÈıÌfi 5202030638212. ŸÛ˜ Î·È fiÛÔÈ ÙÔ ÂÈϤÍÔ˘Ó ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î·Ù·ıÂÙ‹ÚÈÔ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·Ì›· ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ (ÙËÏ: 2310 257 390 Î·È 6942-464-676). ∆Ô ÔÛfi Â›Ó·È 30 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹. ∆· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: 5202030638212 πµ∞¡: GR3201722020005202030638212 SWIFT CODE: PIR BGR AA FAVOR 01 2202 AGELAKI BRANCH IN THESSALONIKI ™¯fiÏÈ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜, Ù· Ó¤· Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ «™∞°∂™-Themen» Ô˘ ı· ΢ÎÏÔ-

ÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. OÈ ÂÓԯϋÛÂȘ Û·˜ ›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈο (ÛÙ· e-mail info@sages.gr Î·È noikonomou@ ekdotiki.gr) ›Ù ÙËÏÂʈÓÈο (¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, 2310-779-117 Î·È 6976-278-213, ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, 6936-713727). ŸÏ˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó! °Èã ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô: ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ e-mails ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. Œ¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ‹‰Ë Ù· 1200 mails Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠·Î¿ıÂÎÙÔÈ. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ·ÔÊÔ›ÙÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÛÙ ̷˜ ÛÙ· info@sages.gr ‹ orestis.kalogirou@physics.auth.gr. °È· Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ì Û ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜…

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫ÔÛÌÂÙÔÏÔÁ›·˜ ∞‰ÂÏÊÔ› ∆˙›Ì· ·fi Ôχ ηϋ ˆ˜ ¿ÚÈÛÙË. ∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ Ì·˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡ Ì ÚÔۋψÛË  √ÙÈ ÙÔ 60% ۯ‰fiÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ Â›Ó·È ·fi Ôχ ¿ÓÙÔÙ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ηٷӷψً Î·È ˆ˜ ¿Ú· Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÂÓË̤ڈÛË. ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Tzimas Cosmetics. ∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÔÛÌÂÙÔÏÔÁ›·˜ ∞‰ÂÏÊÔ› ∆˙›Ì·, Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ  √ÙÈ ÛÙ· ÎÏ·‰Èο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÚÔÌËı‡ÙÚÈ·˜ ÂÙ·È- ∆˙›Ì·, ÃËÌÈÎfi – ¢Ú. µÈÔ¯ËÌ›·˜ Î·È ·fiÊÔÈÙÔ Ù˘ °™£ (’85) Ú›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡˜, Ë Ì¤ÛË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ÙË §›Ï· ∆˙›Ì·, ÃËÌÈÎfi – ∂ȉÈ΋ ∫ÔÛÌËÙÔÏfiÁÔ, ÛÙÔ ∫ÔÛÌÂÙÔÏÔÁ›·˜ ∞‰ÂÏÊÔ› ∆˙›Ì· ‹Ù·Ó «¶Ôχ ∫·Ï¿». ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘, ÚÔÛʤÚÂÈ ·fi ÙÔ 2002 ·ÁÓ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÌÔÚÊÈ¿˜  ∂›Û˘ ÙÔ 84% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÔÈ Û˘Ì‚Ô˘- Î·È ÔχÙÈ̘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤- ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÛÈÏÔ˘¤Ù·˜. ∆· ÚÔ˚fiÓÙ· ¯ÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ Î·È ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Tzimas Cosmetics ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›ÙÔ˘˜ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ˆ˜ ¿Ú· Ôχ, ÂÓÒ ÙÔ 67% ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ··˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ϤÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚÔÙÈÒÓ ·ÈÛıËÙÈÎÒÓ ı· ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó ÁÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ˚fiÓÙ· ‰È·Áڷʤ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷο Î·È ‰È·Ù›ıÂTzimas Cosmetics ÚÔ˜ ÌÂÙ·ÒÏËÛË. ÓÙ·È ¿ÓÙ· ÊÚ¤Ûη. ∞¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi, fiÛÔ Î·È Û Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜. ¶ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ê˘ÛÈο  ∂›Û˘, ÔÈ ·ÈÛıËÙÈÎÔ› ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙfiÛÔ Ù· ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· (65%) fiÛÔ Î·È ÙȘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ıÂÚ·›˜ Û˘ÛÙ·ÙÈο, fiˆ˜ ‚Èٷ̛Ә, Ê˘ÙÈο ¤Ï·È·, Âί˘Ï›ÛÌ·Ù· (54%). ∆¤ÏÔ˜, ÙÔ 80% ıˆÚ› ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙË ‚ÔÙ¿ÓˆÓ, ·ÌÈÓÔͤ· Î·È ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·.

•∂¡∏ ¢∏ª√™π∂À™∏

∆È ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÔÛÌÂÙÔÏÔÁ›·˜ ∞‰ÂÏÊÔ› ∆˙›Ì· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·ÈÛıËÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ÙˆÓ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›ˆÓ, ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ SPA, ÙˆÓ ÎÔÌ̈ÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÔıÂÚ·¢ÙÒÓ;

∂¶π∫√π¡ø¡I∞: ∂‰¤ÛÛ˘ 2, 546 25 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÏ.: 2310 552805, fax: 2310 526725, web: www.tzimas-cosmetics.gr


8 ∆Ô ı¤Ì·

ªÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÙÂÏÂÈÔÊÔ›ÙˆÓ

™∆π™ ¶ƒø∆∂™ £E™∂π™ ∆ø¡ ∞∂π ∏Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ¯ÚÔÓȤ˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÂÙÈÓÔ‡˜ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜ Ù˘ °™£ (Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙ ӤԢ˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™∞°∂™), Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û¿ÚˆÛ·Ó ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÓÒٷٷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÔ˘‰·›· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜, Ô˘ ¿ÁÁÈÍ ۯ‰fiÓ ÙÔ 100%, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜. ∂›Ó·È Î·È ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÊÂÙÈÓÔ› ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ ¤Ù˘¯·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ‰‡ÛÎÔϘ Û¯ÔϤ˜, fiˆ˜ Ë π·ÙÚÈ΋, Ë ¡ÔÌÈ΋ Î·È ÔÈ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÙÈ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó 9 ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‰Âο‰Â˜. ™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ 45 ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó ı¤ÛË Û ∞∂π Î·È ∆∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÔÈ 44, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ °™£ ÛÙÔ 97,7%. ∞fi ÙÔ˘˜ 44 ÔÈ 38 ÂÈÛ‹Ïı·Ó Û ۯÔϤ˜ ∞∂π: ÔÈ 8 Û ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ ÔÈ 5 Û π·ÙÚÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, ÂÓÒ 4 ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ Ì‹Î·Ó Û ¡ÔÌÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜. £¤ÏÂÙÂ Î·È ÓÔ‡ÌÂÚ· ÂȉfiÛˆÓ; Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ. ∏ ∞ÓÓ· °Ô˘‰‹ Ì‹Î 2Ë ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· ¶·ÓÙ›Ԣ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∂Ï¢ıÂÚÔ‡‰Ë˜ 2Ô˜ ÛÙË °ÂˆÏÔÁ›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ë ∂Ûı‹Ú π·ÎÒ‚ 6Ë ÛÙË £Â·ÙÚÔÏÔÁ›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ πˆ¿ÓÓ· ∫Ú˘ˆÓ¿ ‹Ù·Ó 3Ë ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë ªÂϛӷ µ·ÚÓ¿ 3Ë ÛÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·, ÂÓÒ Ô ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ 4Ô˜ ÛÙË ÃËÌÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∞¶£, ÌÈ· ı¤ÛË ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘, µ›ÎÙÔÚ·

µÔ˘ÏÁ·ÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ Ì‹Î 5Ô˜ ÛÙËÓ ›‰È· Û¯ÔÏ‹. ∆ËÓ 6Ë ı¤ÛË ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ η٤Ϸ‚Â Ô µ·Û›Ï˘ ª·˘Ú¿Î˘, ÂÓÒ 8Ô˜ ‹Ù·Ó Ô °È¿ÓÓ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘-µ·ÏÙ‹˜ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ Û¯ÔϤ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ π·ÙÚÈ΋ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ÷ÌfiÁÂÏ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ï·ÙÈ¿ ηٷÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ˘˜ ÊÂÙÈÓÔ‡˜ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ˘ÔÙÚÔʛ˜ Ô˘ ‹Ú·Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. ÀÛÙÂÚ· ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ DAAD Â·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ÁÈ· Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ›¯Â ηٷÚÁËı› Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë °™£ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ DAAD ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÚÒËÓ ϤÔÓ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂ÈÚ‹ÓË Ã·˚‰Ô‡‰Ë, ∂ϤÓË ∆˙ÈÙ˙ÈÏ‹ Î·È ¡›ÎÔ˜ •¤ÓÔ˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó ‰Èη›ˆÌ· ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ™Ù· ÌÂÁ¿Ï· «Û˘Ó» Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘-µ·ÏÙ‹˜. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÙÔ fiÙÈ ¤Ù˘¯Â Ì›· ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (¤È·Û 19.733 ÌfiÚÈ·!), Ô‡Ù ÙÔ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘... ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ·ÛÙ¤Ú·˜ Ì ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ô˘ ¤‰ˆÛ Û ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ªª∂. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ‹Ú ˘ÔÙÚÔÊ›· Î·È ı· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙÔ Harvard. ∆Ô ™∞°∂™-Themen Ì›ÏËÛ Ì ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÂÙÈÓÔ‡˜ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙ˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Ì¿ıÂÈ Ù· Ì˘ÛÙÈο ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜.


9 ∆Ô ı¤Ì·

°π∞¡¡∏™ ∫∞§√°∏ƒ√À-µ∞§∆∏™ ∞fi ÙË °™£ ÛÙÔ Harvard

ª∞ƒπ∞ µ∞™π§∏™ ∆™π∆√Àƒπ¢√À ª∞Àƒ∞∫∏™ ªÂ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË

E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë °™£ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤Ó· ··ÈÙËÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. ¶Ò˜ ‚›ˆÛ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ fiÔ˘ Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ηٿÊÂÚ˜ Ó· ·ÚÈÛÙ‡ÛÂȘ, Ó· ‰È·ÎÚÈı›˜ Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È Ó· ¿ÚÂȘ ˘ÔÙÚÔÊ›· ·fi ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Harvard;

ªÂ ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ›¯Â˜ ÂÈϤÍÂÈ ÙË °™£;

∞˘Ù‹ Ë È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· (‹ ‰˘ÛÎÔÏ›·) ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Â›Ó·È ÁÈ· ̤ӷ Î·È ÙÔ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘. ∂›Ó·È ¤Ó· ··ÈÙËÙÈÎfi Û¯ÔÏÂÈfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ fiÙÈ ··ÈÙ› Ó· Â›Ó·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ ¢¤ÏÈÎÙÔ˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌfiÛÈÌÔ˜ Û ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û οÔÈÔÓ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Â·ÙË̤ÓË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ. ŸÌˆ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Î·È ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· fiÔÈÔÓ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ›. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, Ë °™£ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÊfi‰È· ÁÈ· ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÔ˘ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ì ÚÔÂÙԛ̷Û ۛÁÔ˘Ú· ηχÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ·ÌÈÁÒ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. ¶¤Ú· ·fi ÙȘ Ì·ıËÙÈΤ˜ ÛÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·ÊȤڈÓ˜ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ, Ó· ·Û¯ÔÏËı›˜ Ì οÔÈÔ hobby; ¡ÈÒıÂȘ fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÛÙÂÚËı› ‚ÈÒÌ·Ù· Î·È ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ ÂÊË‚È΋˜ ËÏÈΛ·˜; ∆È ı· Û˘Ì‚Ô‡ÏÂ˘Â˜ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ʤÙÔ˜ ı· οÓÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ∂Î·›‰Â˘ÛË;

∞ÊȤڈӷ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ŸÛÔ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ¤‚Á·ÈÓ· ··Ú·Èًو˜ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Ù˘ °ã §˘Î›Ԣ. ¢ÂÓ ÓÈÒıˆ fiÙÈ ı˘Û›·Û· ÔÙ¤ Ù›ÔÙ· «ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌÔ˘» Î·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘. ™ÙÔ Î¿Ùˆ οو Â›Ó·È Ôχ fiÌÔÚÊ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ §‡ÎÂÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· Ù· ¯¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· Ù›ÔÙ·. £· Û˘Ì‚Ô‡Ï¢· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ‰›ÓÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ Ó· Â›Ó·È ¯·Ï·Úfi˜ Î·È Û˘ÓÂȉËÙfi˜ ÁÈ· ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ, Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ fiÛÔ ÌÔÚ› Î·È fi¯È ·Ú·¿Óˆ, Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙȘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ÒÚ˜, Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È Î·Ï¿ Î·È Ó· ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ!

ª·Ú›· ∆ÛÈÙÔ˘Ú›‰Ô˘: ∆Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ‹Ù·Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ Ôχ ηϿ ÌÈ· ͤÓË ÁÏÒÛÛ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û‹˜ ÌÔ˘. ∏ °™£ fi¯È ÌfiÓÔ ı· ÌÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ı· Ì ÂÊÔ‰›·˙Â Î·È Ì ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔ˘ «·ÓÔ›ÁÂÈ» ÔÏϤ˜ fiÚÙ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞ÎfiÌË, ηÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜, ›¯· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÊÔÈÙ‹Ûˆ Û ¤Ó· ȉȈÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. √È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¤·ÈÍ·Ó Â›Û˘ οÔÈÔ ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ °™£, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÂÚÓ¿ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. µ·Û›Ï˘ ª·˘Ú¿Î˘: ™ÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ‚Ú¤ıËη Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ηٿ Ù‡¯Ë, ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÙËÓ Â¤ÏÂÍ· ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ÙÔ fiÙÈ ‹‰Ë ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÂΛ ¿ÏÏ· ‰˘Ô ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÌÔ˘. ∂›¯· ‚¤‚·È· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Û ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‹Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÛËÌ·Û›·˜. ∂›Û·È ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓË/Ô˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÛÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Û¯¤‰È¿ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ;

ª.∆: ∂ÊfiÛÔÓ ¤Ú·Û· ÛÙË Û¯ÔÏ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÌÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Â›Ì·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓË ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÌÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Î·Ï‹ Â›‰ÔÛ‹ ÌÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÌÔ˘. °È· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ı· ÛÔ˘‰¿Ûˆ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÛÙÔ ∞¶£ Î·È fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛˆ ı· ʇÁˆ Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi, ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ˆ ·ÎfiÌ·. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ı¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ Î·È ÌÈ· ÙÚ›ÙË Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ·, ÚÒÛÈη ‹ ÁÈ·ˆÓ¤˙Èη, Ë ÔÔ›· ı· Ì ‚ÔËı‹ÛÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘. ∞˘Ù¿ ‚¤‚·È· Â›Ó·È ÌfiÓÔ Û¯¤‰È· Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó. µ.ª: π‰È·›ÙÂÚ· ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜! ∂ÊfiÛÔÓ ¤¯ˆ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó· ˆ οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ¶ÚÒÙÔ ÛÙfi¯Ô ¤¯ˆ ‚¿ÏÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛˆ ÙË Û¯ÔÏ‹ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ù· ˘fiÏÔÈ· ı· Ù· ·ÔÊ·Û›Ûˆ ÛÙËÓ ÔÚ›·.


10

DST Kiste 

°ÈÔÚÙ‹ ÙÂÏÂÈÔÊÔ›ÙËÛ˘ 2008

√È Ó¤ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ∆˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ ('03)

∆ËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 27 πÔ˘Ó›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 2008. ∆· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·Ó¿ÌÈÎÙ·… ¡ÔÛÙ·ÏÁ›· ÁÈ· Ù· Ì·ıËÙÈο ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·ÏÏ¿… Î·È ÚÔÛÌÔÓ‹ ÁÈ· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÍÂΛÓËÌ·…∞˘Ù‹ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÓÙ˘Û·Ó ÌÔ˘ÛÈο ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ µ›ÎÙˆÚ µÔ˘ÏÁ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, µ·Û›Ï˘ ª·˘Ú¿Î˘, ¡›ÎÔ˜ §Ô˘Î¿˜, ¡›ÎÔ˜ •¤ÓÔ˜, ∫·ÚÔϛӷ πÁÓ·ÙÈ¿‰Ô˘ Î·È °È¿ÓÓ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘-µ·ÏÙ‹˜ Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ J.S. Bach, ªÔzart, Chopin, Piazzola ηıÒ˜ Î·È Ì ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ ‰›Î·È· ıÂÚÌfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· Î·È ı·˘Ì·ÛÌfi. ∆ËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ë ∞ÁÓ‹ ¡›Î· Î·È Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÔÛ¯¿˜. ∆Ô ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘Ó·Ó Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ °™£ Rolf-Victor Siedenhans, o Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÊÔÚ›·˜ Ù˘ °™£ Michael Koch Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒ·ÎÈÙ˙‹˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Ù˘ °™£. ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ϤÔÓ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ·ˇı˘Ó·Ó Ô H. Wetzlau ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÍÂÓ›Ԣ Ù˘ √ÌÔÛÔӉȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Ô √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °™£, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤ۈ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ı¤ÏËÛ ӷ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ ‚‹Ì·Ù· Ì ‚·ÛÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚȘ ÔÌÈϛ˜ Ù˘ ∂Ï›‰·˜ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ô˘, ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ, ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ •¤ÓÔ˘, ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ª·ıËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ª·Ú›·˜ ∆ÛÈÙÔ˘Ú›‰Ô˘ Î·È ∞ϤͷӉÚÔ˘ ∆ÚÈÁˆÓ¿ÎË. ø˜ ›ıÈÛÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÂȉÈÎÒÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ Ì·ıËÙ¤˜:  ™ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË µ·ÏÙ‹-∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·fiÏ˘Û˘ Î·È ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ.  ™ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË Ã·˚‰Ô‡‰Ë ÁÈ· ÙÔÓ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·fiÏ˘Û˘. °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ۯÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂȉÈο ‚Ú·‚›· ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜:  µ¤ÏÏÈÔ˘ ¡Èfi‚Ë, §Ô˘Î¿ ¡›ÎÔ, ª·˘Ú¿ÎË µ·Û›ÏË, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ §Ô˘Î¿, æˆÓfiÔ˘ÏÔ °ÈÒÚÁÔ Î·È ª·ÙÛ›ÁÁÔ˘ ª·ÚÈϤӷ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ.

 ∫·ÚÔϛӷ πÁÓ·ÙÈ¿‰Ô˘, µÔ˘ÏÁ·ÚfiÔ˘ÏÔ µ›ÎÙˆÚ·, §Ô˘Î¿ ¡›ÎÔ, ª·˘Ú¿ÎË µ·Û›ÏË, •¤ÓÔ ¡›ÎÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜.  ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘-µ·ÏÙ‹ πˆ¿ÓÓË, ªÔÛ¯¿ ∞ϤͷӉÚÔ, µ·ÚÓ¿ ªÂϛӷ, °ÔÓȈٿÎË ¶¤ÙÚÔ, ∫Ú˘ˆÓ¿ πˆ¿ÓÓ·, §Ô˘Î¿ ¡ÈÎfiÏ·Ô, ª·˘Ú¿ÎË µ·Û›ÏË, ¡›Î· ∞ÁÓ‹, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ §Ô˘Î¿, æˆÓfiÔ˘ÏÔ °ÈÒÚÁÔ, ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘.  ¢ÂÚÌÂÚ‰ÂÌ›‰Ë ÕÁÁÂÏÔ, ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ µ›ÎÙˆÚ· µÔ˘ÏÁ·ÚfiÔ˘ÏÔ˘ «∞ÔÊÔ›ÙËÛË», Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘-µ·ÏÙ‹ ÛÙÔ È¿ÓÔ. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·ÔÓÔÌ‹ ‚È‚Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ ™∞°∂™ (ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜!) Î·È Ë ·ÔÓÔÌ‹ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ·fi ÙË °™£. ∏ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ‚ÈÓÙÂÔÙ·ÈÓ›·˜, ¯ÔÚfi Î·È ÔÏÏ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ. ™˘Á¯·›ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· Ù¤ÙÔÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Î¤ÊÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∫·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ !


11 °Ú¿ÌÌ·

ªÈ· ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ Leverkusen... Von Christof ∏äring*

ªÈ· ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ Leverkusen, Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·' ÙÔ ÛÙ·ıÌfi. Dort, wo ich zukünftig an Deutschlands größtem Gymnasium arbeite, werde ich ganz sicher nicht nur an einem Abend mit zwei weinenden Augen an die 5 wunderbaren Jahre an der DST denken. Der Anfang war schwer; sicher für Schüler und uns deutsche Lehrer, weil wir uns immer erst an griechischen Unterricht, die Bedeutung der Abschlüsse – so, wie an griechisches Leben und Traditionen insgesamt gewöhnen müssen! So ungewöhnlich, wie unser deutsches Pädagogen-Denken für heimische Kollegen und Schüler ist, so schwierig ist es für deutsche Lehrer, sich an neue Umgangs-, Schul- und Unterrichtsauffassungen zu gewöhnen. Wohl gefühlt habe ich mich von dem Moment an, wo ich mich darauf eingelassen habe, mich um Verstehen bemüht habe, akzeptiert habe, dass auch Vieles von dem, was ich tue, fehlerhaft oder einseitig ist – und dass ich hier in Griechenland das Leben lernen kann. Das Entscheidende ist, dass wir alle von diesen Erfahrungen so sehr profitieren – oft merken wir es erst viel später: Ich bin wirklich davon überzeugt, dass an unserer DST fast alle Lehrer und Schüler gemeinsam, auf hohem Niveau, mit sehr viel Arbeit einen beeindruckenden Weg der Begegnung und europäischen Entwicklung gehen – einen deutsch-griechischeuropäischen Weg. Mit allen Problemen, mit Unzufriedenheit, Enttäuschungen, Missverständnissen und Ärger, aber auch mit Freude über einzigartige Begegnungen, neuen Erfahrungen, echtem Austausch – in großer Toleranz und Offenheit – und großem Erfolg - und hoffentlich zumeist im Bewusstsein, immer voneinander lernen zu können. Und natürlich werden wir als DST auch das 2011 anzustrebende Zertifikat „qualifizierte deutsche Auslandsschule“ erhalten, nachdem wir schon nach innergriechischen Vergleichen vermutlich die beste Schule Griechenlands sind ! Freude gemacht haben mir auch die Veranstaltungen,

die die DST zusätzlich auszeichnen – Feste, Podiumsdiskussionen mit prominenten Besuchern aus beiden Ländern, Konzerte, Theateraufführungen etc. – und – wie jeder weiß - natürlich ganz besonders der Fußball (!) – von der Weltmeisterschaft der Auslandsschulen über die Europameisterschaft und den aktiven Lehrerfußball ... Schön fände ich es, wenn wir bei allen Problemen insgesamt ein bisschen glücklicher mit dem wären, was wir an unserer Schule erreichen; wenn wir etwas souveräner mit Problemen umgingen; und dass wir mit aller Kraft versuchen sollten, doch einen gemeinsamen Abschluss für beide Abteilungen zu erreichen. Und, wenn SAGES auch eine Mitgliedschaft ehemaliger Lehrer vorsähe und vielleicht auch einen kleinen deutschen Teil auf der Homepage hätte – ich würde mich auch daran beteiligen ... Getragen wird dies alles von den Menschen rund um die DST– Schülern, Lehrern, Mitarbeitern, Eltern, Freunden, der ganzen Schulgemeinde – ihnen allen bin ich dankbar. Auf meinem Weg nach Kavafiãs Ithaka muss ich mich jetzt an all die unendlichen deutschen Regelungen zurückgewöhnen – und habe dabei gelernt, dass die deutsche Bürokratie noch viel denkwürdiger arbeitet als manchmal die griechische ! Glücklicherweise wird mich mein griechisches Kätzchen Kini dahin begleiten. Und: Ithaka ist schließlich ein – wundervolles griechisches Gedicht über eine griechische Sage und eine griechische Insel - so, wie Dalaras ein griechischer Sänger ist, also ... ...ı· ı˘Ì¿Ì·È Ô˘ ÌÔ˘ ›˜: °ÂÈ· ÛÔ˘ Ì¿Áη Û' ·Á·Ò !

i *Christof Häring aus Essen, war von 2003 – 2008 Lehrer für Mathematik, Geschichte und Informatik an der DST. chhaering@web.de


12 ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∂ÊÙ¿ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∑·Î ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ (’03)

¢∂¡ ∂πª∞π ª√¡∞Ãπ∫√™ ∞¡£ƒø¶√™ ∆˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (’03)

∆ÔÓ ·ÔÏ·‡Û·Ì ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∏Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô ÌÈÎÚfiÛˆÌÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ Ô˘ Ì ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ÙÔ˘ ΤډÈÛ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÛÙËÓ Aula, Ì ÙË ÊˆÓ‹, ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ‰Âο‰Â˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÌÂÈڛ˜: ‰›Ï· ÛÙË ¢‹ÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ, ˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ô˘ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ, ÛÙ· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ. ™ÙÔ «™∞°∂™-Themen» ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙȘ ¶·Ú·Û΢¤˜ Ì ÙȘ ı·ÙÚÈΤ˜ AGs, ÙÔ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· ÂÓÂÚÁÂȷο ·˘ÙfiÓÔÌÔ Û›ÙÈ.

ÀÔı¤Ùˆ ˆ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÏÏÔ› ÏfiÁÔÈ, ÒÛÙ ӷ ÂÈϤÍÂȘ Ó· ·Û¯ÔÏËı›˜ Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È fi¯È Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÔ˘, ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ∫·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ÙÔÌ›˜ ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Ì·˜ ·Ôηχ„ÂȘ ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Û ÒıËÛ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÔ˘;

√ ·ÚÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÌÔ˘ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Û ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·, Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ· ¿ÌÂÛ·. ŸÙ·Ó ‹Á· ÛÙËÓ ¢‹ÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË ÙÔ demo, ‹ÌÔ˘Ó ÛÙÔ 2Ô ¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. ¢ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Î·È Ó· ÛÔ˘‰¿˙ˆ ·Ú¿ÏÏËÏ·. ÕÚ· ‰ÂÓ ÙÔ Â¤ÏÂÍ·, ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ‹Á ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÔ˜ Ù· ÂΛ..


13

¶ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ‹Ú˜ οÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÊfi‰È· ·fi ÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ Û¯ÔÏ‹, Ù· ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÛÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È;

¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ. ¶¤Ú·Ó ÂÓfi˜ ηıËÁËÙ‹ ÛÙË 1Ë Î·È 2· Á˘ÌÓ·Û›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÂÎÏËÎÙÈÎfi Ì¿ıËÌ· ¯ÔÚˆ‰›·˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÊfi‰ÈÔ Ô˘ Ó· ·Ô‰›‰ˆ ÛÙËÓ °™£, Î·È Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÊfi‰ÈÔ ‹Ù·Ó Ë ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡˜ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜, Ô˘ Ì ԉ‹ÁËÛ ÛÙÔ Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÌÔ˘. ∏ ΢ڛ·Ú¯Ë ·Ó¿ÌÓËÛË Ô˘ ¤¯ˆ ·fi Û¤Ó· ›ӷÈ, οı ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÍ¿ˆÚÔ Ó· ·›˙ÂȘ ÎÈı¿Ú· ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÂÚÈ΢Îψ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi fan club. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi Ù· Û¯ÔÏÈο ÛÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·;

∞ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ›‰È·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· 2 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ı˘Ì¿Ì·È ÙȘ ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ¶·Ú·Û΢¤˜ ÛÙÔ A.G. £Â¿ÙÚÔ˘ Ì ÙËÓ Î. ∫·Ú·ÌÔ‡˙Ë, Î·È ÙÔ team ÙˆÓ ÈÔ ¯·‚·Ï¤‰ˆÓ Î·È ÍÂηډÈÛÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. À¤Úԯ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ¤¯ˆ Î·È ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎÔÏÏËÙ‹ ·Ú¤· ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ıÚ·Ó›Ô Ì ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. £· ‹ıÂϘ Ó· Ì·˜ ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÔ˘ Ì ÙË Cesaria Evora ÛÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ "Um pincelada" Ì ÙË ¢‹ÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÚ·„˜ ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ;

◊Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ Î·È ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ̤ӷ Ó· ÌÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ¢‹ÌËÙÚ· °·Ï¿ÓË Ó· ·Ô‰ÒÛˆ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ∆Ô Îϛ̷ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ‹Ù·Ó Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘ÓËı›˙ˆ Ó· ·ÎÔ‡ˆ Î·È ÔÈ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÔ› ÙÔ˘ ÛÙ›¯ÔÈ ·fiÎÔÛÌÔÈ. ∑ÔÚ›ÛÙËη Î·È ÚfiÙÂÈÓ· οÔȘ ÂΉԯ¤˜. ÷›ÚÔÌ·È Ôχ Ô˘ ÙÂÏÈο Â¤ÏÂÍ·Ó ÌÈ· Î·È ÙÔ ‰ÈÛÎÔÁÚ¿ÊËÛ·Ó. ™›ÁÔ˘Ú· ı· Û¯ËÌ¿ÙÈÛ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ıÂÙÈΤ˜ ‹ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Èı·ÓfiÓ, ·fi ÙÔ ¡¤Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∆Ú·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘‹Ú͘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÙÔ 2005. ı· ‹ıÂϘ Ó· Ì·˜ ÂÎı¤ÛÂȘ οÔȘ;

∆Ô Ó¤Ô ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì οÔÈÔ˘˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Ó¤ÔÈ Û˘Óı¤Ù˜, ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÔ› Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, ̤ۈ ÌÈ·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚȯÙ› fï˜ Ì fiÏ· Ù· ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ηӿÏÈ (‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, Â·Ê¤˜ ÎÏ). ∏ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ıÂÙÈο Î·È ÂÌÔÚÈο, ÙËÓ Ê‹ÌË Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÒÛÙ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ‰ڷÈÒÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó¤· ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ.

∫·ıfiÙÈ ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ÂÌ‚Ú˘·Îfi ÙÔ˘ ÛÙ¿‰ÈÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ÎÚ›Óˆ, ÌÔÚÒ fï˜ Ó· ÂÏ›˙ˆ, fiÙÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈο ı· ‚ÁÔ˘Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜. ∂ÎÙfi˜ ‚¤‚·È· ·Ó Ë ∂ƒ∆ Á›ÓÂÈ È‰ÈˆÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ô fiÙÈ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ √∆∂ Î·È Ù˘ ¢∂∏. ™Â ¤Ó· ·fi Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÔ˘ Û ·Îԇ̠ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿˜ «ºÙ¿Û ÛÙÔÓ ¿ÙÔ / ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÔ Î¿Ùˆ / Î·È ‚Ú˜ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ÎÚ˘Ì̤ÓË / ÎÔÌ̤ÓË Î·È Ú·Ì̤ÓË ÁÈ· Û¤Ó·» . ∂Û‡ ¤¯ÂȘ ‚ÚÂÈ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Â˘Ù˘¯›· Ì’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ;

°È· ̤ӷ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ¤Ó·Ó ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ¿ÓıÚˆÔ fï˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÁÚ·„· Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ™ÎÔ‡ˆ fï˜ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ. ∞Ï¿ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ ·ÎfiÌË. ∏ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ˙ÂÓ›ı Ù˘ ˙ˆ‹˜ οÔÈÔ˘, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ ıÂÚÌ¿. ∂Ï›˙ˆ Ó· ¤¯ˆ Î·È ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰È·‡ÁÂÈ· Î·È ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛˆ ÛÙËÓ ‰È΋ ÌÔ˘ ˙ˆ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹, ·Ú¿ ÙȘ fiÔȘ Èı·Ó¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÚ›Á˘ÚÔ ÌÔ˘. ™Î¤ÊÙÂÛ·È ÙÈ ÌÔÚʤ˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ı· ‰ÒÛÂȘ ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·È ÚÔÛˆÈÎfi Â›‰Ô;

∫·Ì›· ·Ôχو˜ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi. ªÂ ¤¯ÂÈ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶ÚÔÙÈÌÒ Ó· οӈ fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔÚÒ ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈ›· ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÏ›˙ˆ Û οÙÈ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. ™Â ÚÔÛˆÈÎfi Â›‰Ô, ÂÏ›˙ˆ ·ÚÎÂÙ¿ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÊÙȿ͈ ¤Ó· ÂÓÂÚÁÂȷο ·˘ÙfiÓÔÌÔ Û›ÙÈ, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ·¿ÓıÚˆ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÙˆÓ fiψÓ, Î·È Ó· ÂÍÂϛ͈ ÂΛ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÌÔ˘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ê‡ÛË Î·È ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÓÔ˘. £· ‹ıÂÏ· Ôχ Ó· ‚Úˆ Î·È Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˘˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ì·È Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎËÓ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. 

i http://www.zakstefanou.ws/ http://www.myspace.com/zakstefanou


14 ™˘Ó¤‚ËÛ·Ó •·Ó¿ ÁÈ·...

π‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ԉ›¯ÙËÎÂ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘Ófi‰Â˘Û ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔηÈÚÈÓfi ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™∞°∂™. √ ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ∑·Î ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ (·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ 2003) Ì·˜ ÎÚ¿ÙËÛÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ôχ ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÂ Ôχ ΤÊÈ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÏÈÔ‡˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. √È ÔÔ›ÔÈ Î·È ÙÔ ¯¿ÚËÎ·Ó ‰ÂfiÓÙˆ˜… ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ Aula ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÈ· ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ (Ì·˙› Ì ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÌÓ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Dj), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ¯ÔÚÔ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. ª·˙› ÙÔ˘˜ ¯¿ÚËÎ·Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ¿Óˆ ·fi 400 ·fiÊÔÈÙÔÈ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™∞°∂™, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· 120 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. ∞fiÊÔÈÙÔÈ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∆ËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÂÚ›Ô‰Ô… ¶ÔÏϤ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ™ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ «∑‹ÓˆÓ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ∞∆∂» ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë (’81), «Klimatechniki» ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª·Ú›‰Ë ('80), «Isomat» ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ∆˙ËÚ›ÙË ('63), Ù˘ ÁηÏÂÚ› «∞ÙÚÈÔÓ» Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ µÂ˙‡ÚÔÁÏÔ˘ ('69) Î·È ¶¤˘ ÃÚËÛÙ›‰Ô˘ ('70), ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· «Aegean» Î·È ÙË ˙˘ıÔÔÈ›· «µÂÚÁ›Ó·», ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi «∂ÏÏËÓÈÎfi˜ FM» Î·È ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ «∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜» Î·È «∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜», Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ¯ÔÚËÁÔ› ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ù‡¯Ô˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÔÏÏÒÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ¿ÚÙÈ.


15 ™˘Ó¤‚ËÛ·Ó Reunion Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1983

™·Ï‚¿ÚÈ, Û·Ó‰¿ÏÈ Î·È ÊÔ‡ÛÙ· Ì ÎÚfiÛÈ·! ∆˘ ∑·ÊÂÈÚ›·˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹ (’83)

™·Ï‚¿ÚÈ, Û·Ó‰¿ÏÈ Î·È ÊÔ‡ÛÙ· Ì ÎÚfiÛÈ·. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÌÊ›ÂÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ 1983, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Î·È ˘·ÚÍÈ·Îfi ÛÔÎ ÛÙÔ˘˜ ÙfiÙÂ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜… ∆¤ÙÔȘ ÈÛÙÔڛ˜ ı˘ÌËı‹Î·ÌÂ, fiÛÔÈ ‚ÚÂı‹Î·Ì ÂΛÓÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙȘ 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔÓ «ª¿ÙË» Ù˘ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜, Ó· Í·Ó·˚‰ˆıԇ̠25 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ·ÔÊÔÈÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È 16 ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi reunion Ô˘ ›¯·Ì οÓÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∆ËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÂÈÛÌfi˜... ∂ÈÎÔÛÈÙÚ›· ¿ÙÔÌ· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı‹Î·Ì ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Î·È ÂÚ¿Û·Ì ÒÚ˜ Ì Á¤ÏÈÔ Î·È ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÓÔÈÒıÔÓÙ·˜ fiˆ˜ ÙfiÙÂ. ¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï «Û·˜ ·Á·Ò fiϘ» Î·È «ÔÈ ÊÈϛ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (Î·È ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜) Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈΤ˜» ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ô˘ ÙÚ¿‚ËÍ ̤¯ÚÈ ÙȘ Ó˘ÎÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ¶Ôχ Ô‡˙Ô Î·È ÔÏÏ¿ ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÚÔ˜ οÔÈÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ì·˙› Ì·˜ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙȘ ÂÎÚ‹ÍÂȘ Á¤ÏÈÔ˘ ·fi ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔηχÙÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ◊Ù·Ó fiˆ˜ ÂÚÈ̤ӷÌ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó, Û·Ó Ó· ÌËÓ ¤Ú·Û·Ó 25 ¯ÚfiÓÈ·. √‡Ù ÛÙËÓ „˘¯‹, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ¶¿ÓÙ· ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ›·Ì ӷ Ù· Í·Ó·ԇ̠ÈÔ Û‡ÓÙÔÌ· (¿ÓÙ ӷ ‰Ô‡ÌÂ…)

ŸÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ Ô˘ Ï›„·ÙÂ, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓ‹ Ì·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË! 


16 ∆Ô ı¤Ì·

∏ ∞À°√À™∆π∞∆π∫∏ ∏™ÀÃπ∞ ∆∏™ ¶√§∏™ ∆Ô˘ ∞Ó¤ÛÙË ∫Ô˘Ú›‰Ë ('95)

∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, fiÙ·Ó «Ì·›ÓÂÈ» Ô πÔ‡ÏÈÔ˜, ÌfiÓÔÓ Ì›· ÛΤ„Ë Î˘Úȷگ› ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘: Ò˜ ı· Ê·›ÓÂÙ·È Ë fiÏË Ì·˜ fiÙ·Ó ı· ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ·fi Ù· Ï‹ıË Ô˘ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘. º¤ÙÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ÎÚ·Ù‹Ûˆ ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¿ ÂÓı‡ÌÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÔfiÙ ηÙËÊfiÚÈÛ· Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ̛· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÛÙÔÓ ÒÌÔ Î·È ··ı·Ó¿ÙÈÛ· ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfiٷ٘, ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ – «·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˘˜» ‰ÚfiÌÔ˘˜. £· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ, ›Ûˆ˜, ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi, ÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›·, ÙËÓ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ™‚ÒÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¿Óˆ ·fi Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ™ËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ Ù·Ï·ÈˆÚË̤Ó˘ ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ù· ÔÔ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο fiÙ·Ó Ù· ÏÔ‡˙ÂÈ Ô Î·ÏÔηÈÚÈÓfi˜ ‹ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∂ÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û‡‰Ô˘Ó Ì·˙Èο Ó· ÙËÓ ·Ô¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó

¯¿ÚÈÓ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘˜, Ë fiÏË Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ «ÈÛÙÔ‡˜» ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∫¿ı ¯ÚÔÓÈ¿, Ì ˘ÂÚÔÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ÓÈÒıˆ Ó· ÌÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·Ù’ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ, ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë, ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ Ó· ·Ú·Ì¤Óˆ Û ·˘Ù‹Ó, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ¡ÈÒıˆ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·›ÚÓÂÈ ÌÔÚÊ‹ Î·È Ê‡ÁÂÈ Ó· ÎÚ˘ÊÙ› Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Ó¤ÊÔ˜ Î·È Ù· ÎÔÚÓ·Ú›ÛÌ·Ù·, ˘Ô̤ÓÔÓÙ·˜ ÛȈËÏ¿ ÙËÓ ÓÙÚÔ‹ Ù˘ ηٿÓÙÈ·˜ Ù˘, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ «ÈÛÙÔ‡˜» ˘ËÎfiÔ˘˜ Ù˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÔfiÙ ηÈ, Ì ¿‰ÔÏÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙÔ Î·ı·Úfi ÚfiÛˆfi Ù˘, ÙÔ˘˜ «·Ú·‰›ÓÂÙ·È» ¿Ó¢ fiÚˆÓ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Ó‡¯Ù˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˙‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜. ∫·Ïfi ÊıÈÓfiˆÚÔ. ∫·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. À°: ªÔ˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÌËÓ ÛÈÁÔ„˘ıÈÚ›˙ˆ « ...ÎÈ fï˜ Â›Ì·È ·ÎfiÌ· ‰Ò, ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ... » 


17 ∞ÚıÚÔ

Die Lehren aus dem EURO Von Manfred Münchrath*

Die EURO 2008 war ein gutes Turnier. Die meisten Spiele waren von hohem technischen, taktischen und athletischen Niveau geprägt. Außerdem bevorzugten fast alle Teams eine offensive Ausrichtung. Damit unterschied sich diese EURO klar von jener vier Jahre zuvor in Portugal und auch von der WM-Endrunde 2006 in Deutschland, wo viele Teams vorsichtiger agierten und es mit Griechenland und Italien zwei Sieger gab, die in erster Linie auf perfekte DefensivOrganisation Wert legten. Dies war diesmal glücklicherweise nicht der Fall. Mit Spanien gewann ein Team, das über balltechnisch überdurchschnittliche Spieler verfügte, die mit schnellen Kombinationen oder überfallartigen Kontern konsequent den Weg nach vorne suchten. Dass diese Marschroute erfolgreich war, ist ein sehr positives Signal für den Fußball. Es ermuntert Trainer im Jugend- und Seniorenbereich, ihre Teams auf Angriff spielen zu lassen und das ist es doch, was die Zuschauer sehen wollen: attraktives Offensiv-Spektakel. Aber natürlich wollen die Fans auch Siege sehen – und Spanien hat gezeigt, dass Attraktivität und Effektivität sich nicht ausschließen. Nicht nur Spanien verhalf dem Angriffs-Fußball zur Renaissance. Abgesehen von den Italienern setzten alle Mannschaften, die das Achtelfinale erreicht hatten, vor allem auf ihre offensiven Qualitäten. Dabei fiel auf, dass kompakte Verteidigungslinien, zumindest auf internationalem Topniveau, aus dem laufenden Spiel heraus fast nur noch mit Tempofußball geknackt werden können. Dies erfordert zweierlei: von der Mannschaft, dass sie bei Ballgewinn blitzschnell von Abwehr auf Angriff umschalten kann und vom einzelnen Spieler, dass er in der Lage ist, den Ball auch bei höchstem Tempo präzise kontrollieren und weiterverarbeiten zu können. Eine entscheidende Rolle fällt dabei den Positionen im defensiven Mittelfeld zu. Der «Sechser» oder immer

häufiger der «Doppelsechser» fungiert als Schaltstation. Diese Spieler erobern selbst den Ball oder erhalten einen eroberten Ball, um sofort das eigene Offensivspiel zu lancieren. Musterbeispiele hierfür sind der Spanier Marcos Senna, der Deutsche Torsten Frings, der Russe Sergey Semak, der Türke Mehmet Aurelio, der Italiener Daniele de Rossi oder der Portugiese Petit. Auch Kostas Katsouranis war in seiner besten Zeit ein solcher Typ. Auffällig auch, dass die Zahl der echten Stürmer immer geringer wird. Zwar bot Spanien zwei Angreifer auf, doch die meisten erfolgreichen Teams bevorzugten ein FünferMittelfeld. Dieses bildet gegen den Ball ein dichtes Netz, das Räume schließt und bietet bei Ballbesitz eine hohe Flexibilität, die Angriffe zu entwickeln. Die Offensiv-Akteure bestehen aus spielstarken, schnellen Spielern, die den Kollegen in Szene setzen, aber als verkappte Stürmer auch selbst den Torabschluss suchen. Bekannteste Vertreter sind der Portugiese Cristiano Ronaldo, der Russe Andrey Arshavin, der Spanier Andres Iniesta, der Deutsche Lukas Podolski, der Holländer Wesley Sneijder oder der Kroate Luka Modric. Griechenland fehlte nicht nur ein solcher Spieler. Es fehlte an Dynamik. Der Titelverteidiger versuchte, personell und taktisch kaum verändert die Sensation von 2004 zu wiederholen. Doch das überalterte, allzu vorsichtige Team scheiterte. Nun muss eine neue Generation zeigen, was sie kann. Obwohl sicher Potenzial und Nachwuchs vorhanden ist, wie sich am Beispiel Sotiris Ninis zeigt, wird der Triumph von Portugal wohl einzigartig in der hellenische Fußballgeschichte bleiben. In den nächsten Jahren wäre es schon ein Erfolg für Griechenland, wenn sich das Nationalteam für die kommenden großen Turniere qualifiziert.

i Manfred Münchrath ist Ressortleiter «Fußball international» im kicker Sportmagazin. m.muenchrath@kicker.de


18 Feuilleton

3

√‰ËÁfi˜... ÂÈ‚›ˆÛ˘ Û ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ∆˘ ªÂϛӷ˜ µ·ÚÓ¿ (‘08)

À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ï¿ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ηÏÔη›ÚÈ, fiˆ˜: ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÌÌÔ˘‰È¤˜, ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, η‡ÛˆÓ·˜, ª‡ÎÔÓÔ˜, ‰È·ÎÔ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜, Â·Ó·Ï‹„ÂȘ ÛÙËÓ ∆V... Î·È Ê˘ÛÈο Û˘Ó·˘Ï›Â˜. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ¿ÏÏ· ÌÈÎÚ¿ Î·È ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ Î·È ¿ÏÏ· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi. º¤ÙÔ˜ ›¯· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ˙‹Ûˆ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ì·˙› Ì fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ (·fi ¤ÎÛÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ ·ÂÏÈÛ›·). ™ÎÔfi˜ ÌÔ˘ ÂÔ̤ӈ˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÊ˘Ï¿Íˆ fiÛÔ˘˜ Ù˘¯fiÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÙÈÛÌ· ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Û ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÎÔ˘¯›Â˜. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ÌϤÍÈÌÔ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÊÂÛÙÈ‚·ÏÈ΋ ÙڤϷ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ Manu Chao ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 10 ÙÔ˘ πÔ‡ÏË, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ Rockwave. ¶ÚÒÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÏÔÈfiÓ ·ÔÙÂÏ› Ë Â‡ÚÂÛË ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÔÊ·Û›Û·Ù ӷ ‚Ô˘Ù‹ÍÂÙ ÛÙ· ‚·ıÈ¿, Ë ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ì›·: ªËÓ ÙÔ ·Ê‹ÛÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ¤¯ÂÙ ¤ÙÔÈÌÔ Î·È ÙÔ Plan B! ∂ÎÏ‹ÍÂȘ fiˆ˜ ·Ó·¿ÓÙ¯˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È· Û·˜ ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Ì ÙÚÂÓÔ. ∆Ô ∫∆∂§ ·ÔÙÂÏ› χÛË ÙËÓ ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ‰Â Û˘ÓÈÛÙÒ ·Ô ÚÔÛˆÈ΋ ›ڷ. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ›ÛÙ Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ 7 ÒÚ˜ ·Î›ÓËÙÔÈ Û ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ì ÌÈ· ÌfiÓÔ ÛÙ¿ÛË. ∆Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ̠ψÊÔÚÂ›Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›Û˘ Î·È Ú·-

‰ÈÔʈÓÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›, Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ fï˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜, Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·Ï¿ ÛÎfiو̷. ™˘ÓÂÒ˜, ÙÔ Èfi ¿ÓÂÙÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ Â›Ó·È ÙÔ π.Ã. ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ¤¯ÂÙÂ Î·È ÙÔ ·ÂÚÔÏ·ÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ë ÙÛ¤Ë Û·˜! ∞ÊÔ‡ ¤¯ÂÙ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô, ÒÚ· Ó· ÛÎÂÊÙ›ÙÂ Î·È ÙË ÛÙ¤ÁË. ∏ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË Û ʛÏÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› Û·ÊÒ˜ ÈÔ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ χÛË ·fi οÔÈÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. √È ÈÔ ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰ÂȘ Î·È ·ÓÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÂχıÂÚÔ camping ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ˆ˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÙ ÂΛ. ∆Ô Rockwave ¤¯ÂÈ Û·Ó ¤‰Ú· ÙË ª·Ï·Î¿Û·, Ô˘ fiÛÔ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ë ∞ı‹Ó· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ˆ˜ ÂΛ. √ ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ÂΛ ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ, ÙÔ π.Ã. ‹ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ì ÚÔÏËڈ̤ÓË ı¤ÛË, Ôfi٠ͯ¿ÛÙ ÙÔ ·Ó ÙÔ ÛÎÂÊı‹Î·Ù ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. ∫·È ¿ÓÙ ηϿ ‹Á·Ù ˆ˜ ÂΛ, ˆ˜ Á˘Ú›˙ÂÙ fï˜ ÌÂÙ¿ Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˘ ÒÚ·˜, ‰ÂÓ ˘ËÚ¯·Ó È· ÙÚ¤Ó·; ∏ıÈÎfi ‰›‰·ÁÌ·: ºÚÔÓÙ›ÛÙ ٷ ·fi ÚÈÓ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Î·È ÎÚ‡Ô ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÂΛ ÛÙË ª·Ï·Î¿Û· ... ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û›ÙËÛË ·ÊÔ‡ ÂÚÈ̤ÓÂÙ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Ô˘Ú¤˜ ı· Î·Ï˘Êı›Ù Ì ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ Î·È Ì‡Ú˜, ¿ÚÙ ¿ÓÙˆ˜ ÌfiÏÈη ÓÂÚ¿ Ì·˙› Û·˜, ı· Û·˜ ¯ÚÂÈ·ÛıÔ‡Ó. ªÂ ÙÔ Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ٷ ÚÒÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Û·˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ‹ ÛËÌ·Û›· È· ÁÈ· Û·˜. ∏ ʈӋ Î·È ÙÔ ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ Î¤ÊÈ ÙÔ˘ Manu Chao, ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Û‚‡ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›·. ŸÙ·Ó ‰Â Ù· ÌÔÈÚ¿˙ÂÛ·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ 30.000 ÂÍ›ÛÔ˘ ÙÚÂϷ̤ÓÔ˘˜ Ì ۤӷ οو ·fi ¤Ó·Ó ¤Ó·ÛÙÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi Ô˘Ú·Ófi ı· Û οÓÂÈ Ó· ·Ó·ÔÏ›˜ ·˘Ù‹ ÙË ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ·ÎfiÌ·. ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰ÂÈ, ·Ó ηÓÔÓ›ÛÂÙ Â·ÚÎÒ˜ Ù· logistics, Ë ˙ˆ‹ Û·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛı› Ì ÌÈ· Ôχ fiÌÔÚÊË ·Ó¿ÌÓËÛË. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ù·Ï·ÈˆÚËı›Ù ÏÈÁ¿ÎÈ, ÌË Û·˜ ¿ÚÂÈ ·fi οو. ∫È ·˘Ùfi ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Ôχ¯ÚˆÌÔ ÊÂÛÙÈ‚·ÏÈÎfi ÎfiÛÌÔ! 


19 T· ·È‰È¿ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜

°È· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «Funny Games» ∆Ô˘ ∞Ó¤ÛÙË ∫Ô˘Ú›‰Ë ('95)

∆· «remake» ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ, Û˘Ó‹ıˆ˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì η¯˘Ô„›·. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·ÈÓ›· fï˜, fiÙ·Ó Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ 2007, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï¿‚ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ «¯Ú›ÛÌ·», ηıÒ˜ Â›Ó·È Ì›· ÈÛÙ‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ «Î·Ú¤ ÚÔ˜ ηڤ» Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘. ∞ÔÙÂÏ›, ¿ÓÙˆ˜, ηϋ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· Í·Ó·Ú›ÍÔ˘Ì ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ Û ̛· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÙÚfiÌÔ˘ (;) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÔÙ¤. ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÎÏ·ÛÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÙÚfiÌÔ˘, fiˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È, Ì ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÛÎËÓ¤˜ ۈ̷ÙÈ΋˜ Î·È ÏÂÎÙÈ΋˜ ‚›·˜, ÏËıÒÚ·˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÛÙÒÓ Ó· ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô ÙÔ˘ ı·ً. ∏ ‚›· Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Û ÂÈÎfiÓ· ·ÔÙÂÏ› Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ÛÎËÓ‹ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ë ·ÓËÛ˘¯›· Ô˘ fiÓÙˆ˜ ÚÔηÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·ı·Ú¿ ·fi ÙËÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ. ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó «Î·ÎÔÔÈÔ‡˜», ‰ÈfiÙÈ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Ì ÂÚÈÛÛ‹ ¢Á¤ÓÂÈ·. ∞˘Ù‹ Ë Â˘Á¤ÓÂÈ·, fï˜, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì Ì ÔÈÎÂÈfiÙËÙ· Î·È ·Ô‰Ô¯‹ ÛÙȘ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜ Ì·˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÊfiÓÔ, ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ Î·È ·ÈÙ›·, Ì Ôχ ·ÏËıÔÊ·Ó‹ ÙÚfiÔ. ∆ËÓ Ù·ÈÓ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ‰ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î›ÓËÛË Î·È ‰Ú¿ÛË Û οı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. £· ÙËÓ ‰Ô˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ¤Ó·˜ ¢ÁÂÓÈÎfi˜ Ó·Úfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ì ¤Ó· Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ ÙÔ˘ ÁÎÔÏÊ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, Ô ÔÔ›Ô˜, fiÙ·Ó ÙÔÓ ÚˆÙ¿ÂÈ ÙÔ ı‡Ì· ÙÔ˘ : «°È·Ù› Ì·˜ ÙÔ Î¿ÓÂȘ ·˘Ùfi;» , ··ÓÙ¿ÂÈ «°È·Ù› fi¯È;». 

Η Artis Causa είναι µια διεθνής γκαλερί έργων τέχνης, και βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 97, στον 1ο όροφο. Ιδιοκτήτρια είναι η εικαστική καλλιτέχνης Αλεξάνδρα Μαράτη, απόφοιτη της ΓΣΘ (έτος 1988), κόρη της επίσης απόφοιτης (έτος 1967) Σοφίας Μουρατίδου. Εστιάζει τις δραστηριότητές της κυρίως σε πίνακες, γλυπτά, εγκαταστάσεις, φωτογραφία, και video art, ενώ ο χώρος διατίθεται και για παρουσιάσεις βιβλίων, διαλέξεις και performance. Φιλοξενεί καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αµερική και την Ιαπωνία. Συνεργάζεται µε ευρωπαϊκές γκαλερί, καθώς και γνωστούς Ιστορικούς της Τέχνης, όπως η Σάνια Παπά, ο Γιάννης Μπόλης, κ.α. Η σεζόν του Σεπτεµβρίου ξεκινάει, µε οµαδική έκθεση καλλιτεχνών της και στη συνέχεια µε ατοµική έκθεση της Αµερικανίδας Beverly Fishman, ενώ η συνέχεια θα είναι ανάλογη.

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËηÓ, ÙË ÛÂ˙fiÓ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ:

Wolf Vostell °ÂÚÌ·Ó›·

∫ÒÛÙ·˜ ∆˙ËÌÔ‡Ï˘ ∂ÏÏ¿‰·

Yuichi Higashionna π·ˆÓ›·

Beverly Fishman ∏.¶.∞.

∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ª·Ú¿ÙË ∂ÏÏ¿‰·

°È¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ï˘ ∂ÏÏ¿‰·

97 Mitropoleos str. GR 546 22 Thessaloniki T/F. +30 2310 223041 artcau@gmail.com www.artcau.gr


20

§›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ¡fiÚÌÂÚÙ ¡·ÓÙfiÏÛÎÈ ∆Ô˘ ¡›ÎÔ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (’81)

∆ÔÓ ı˘Ì¿Ì·È Û·Ó ¯ı˜. ŒÓ· ™¿‚‚·ÙÔ Úˆ› Ì ‹Ú ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ó· Ì ڈًÛÂÈ ÁÈ· οÙÈ Ô˘ Û¿ÓÈ· ΤÓÙÚÈ˙ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ‰Èψ̷ÙÒÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯ˆ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ıÂÏ ӷ Ì¿ıÂÈ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜. «¡›ÎÔ, ¤¯ˆ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ‘’∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ’’ Î·È ‰È·‚¿˙ˆ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÈ Ù‡Ô˜ ›ӷÈ;», Ì ÚÒÙËÛÂ. «∫Ï·ÛÛÈÎfi˜ ¡fiÚÌÂÚÙ», ÛΤÊÙËη. «£¤ÏÂÈ Ó· ͤÚÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ fiÏË»… ∂ÙÛÈ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Ô ¡fiÚÌÂÚÙ ¡·ÓÙfiÏÛÎÈ, Ô ÈÔ ·Á·ËÙfi˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ Ô˘ ¤Ú·Û ÔÙ¤ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘ ÙfiÛÔ ÓˆÚ›˜ ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÛÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ µÚ·˙ÈÏ›·. ÕÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘ ˙Ô‡ÛÂ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‹ÍÂÚ·Ó Î·È ÔÈ ¤ÙÚ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ªÂ ÙȘ Ô˘˙ÔÛ˘Ó¿ÍÂȘ ÙÔ˘, Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘,

Ì ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ÙÚfiÔ ÙÔ˘, ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜, ÊÔÚ›˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È Ôϛ٘. ŒÊÙÈ·Í ÙÔ «De forum» ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓfiʈÓÔÈ ÊÔÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÊfiÚÔ˘Ì Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Î·È Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ‰›ÎÙ˘· Ô˘ ›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜, Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ οÔÈÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·Ï˘ı›, ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ 3˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ οı ¯ÚÔÓÈ¿ Û ¿ÏÏÔ ¯ÒÚÔ ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ¤Î·Ó lobbing, fiˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÔ› ‰Èψ̿Ù˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó. ∏Ù·Ó Î·È Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™∞°∂™. £˘Ì¿Ì·È ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÙÔÓ Î·Ï¤Û·Ì ӷ ¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÈÛÙÔÚÈ΋ °™ ÙÔ˘ 2006. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Aula Î·È ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó, Ì ÎÔ›Ù·Í Ì ÓfiËÌ· Î·È ÌÔ˘ ›Â: «Was ist hier los? Eine Revolution?» ÿÛˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ Ï›Á˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÌËÛ ٷ ÁÂÚÌ·ÓÈο, ÂÓÒ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó Û ŒÏÏËÓ· Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘. °È·Ù› ¿ÓÙ· ‹ıÂÏ ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο… ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈ˙fiÙ·Ó Ë ··ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÌÈÏÔ‡Û ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. «ŸÏ· ηϿ ËÁ·›ÓÔ˘Ó. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‹Ù·Ó ¿„ÔÁË» ¤ÏÂÁÂ Î·È Í·Ó¿ÏÂÁÂ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÔÎÙÒ ÎÈÓËÙ¿ Ô˘ ›¯Â ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ŒÊ˘Á ÚfiˆÚ·, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô˘ ·Á¿ËÛ Ôχ Î·È fiÔ˘ ‹ıÂÏ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ µÚ·˙ÈÏ›·. ¡fiÚÌÂÚÙ, ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÛÔ˘ ·fi ÙÔÓ ™∞°∂™ ı· Û ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ¿ÓÙ·. 


21 ∂ÈÛÙÔϤ˜

∏ £∂™™∞§√¡π∫∏, ∏ ∞£∏¡∞ ∫∞π ∆∞ ∫√ª¶§∂• fl˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ Ù˘ °™£ ¯·›ÚÔÌ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ô ™∞°∂™ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∆Ô «™∞°∂™ Themen» ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ï› ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, fiÔ˘ ˙ˆ ÎÈ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 17 Û˘Ó·Ù¿ ¤ÙË. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· ∞ı‹Ó·˜-£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ·ÊÔ‡ ¤Ú·Û·, ÙfiÛÔ Ù· ·È‰Èο, fiÛÔ Î·È Ù· ÂÊË‚Èο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÌÈ· fiÏË Ì ¯›ÏÈ· ̇ÚÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÚfiÏ’ ·˘Ù¿ fï˜, ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÁÈ· ̤ӷ. ∫ڛ̷ Ô˘ Ë Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ˘¤ÂÛ ÛÙÔ ·Ú¿و̷ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÎÔÌÏÂÍÈÎÔ‡˜, fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÌÊ·Ó¤ÛÙ·ÙË ·‰ÈΛ·, Ë ÔÔ›· Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ȉȷ›ÙÂÚ·. ∂Í›ÛÔ˘ ¿ÛÙÔ¯Ë Î·È Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È °ÂÚÌ·Ó›·˜. ∫È’ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ÔÌfiÛÔÓ‰Ô ÎÚ¿ÙÔ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 16 ·˘ÙfiÓÔÌ· ÎÚ·Ù›‰È· Ì ηÙÂÍÔ¯‹Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú¯¤˜, ÙÔÈο ÂÎÏÂÁ̤ӷ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· -Ù· ÔÔ›· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÈÂÎÂÚ¤ˆÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ¤ÚÁˆÓ-, ͯˆÚÈÛÙ¿ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙ· ΤÓÙÚ· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ·˘ÙfiÓÔÌ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛÔ˘˜ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó. ŒÓ· ÎÚ¿ÙÔ˜, Ù¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô fiÚÔ˜ ·ÔΤÓÙÚˆÛË, ‹ Ì›ˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ͇ÏÈÓÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Î¿ÔÈˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ú¯›· ‰ÂÓ ·›ÚÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ̤ۈ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ·ÌÊ›‰ÚÔÌ˘ ΛÓËÛ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ª¤ÙÚÔ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ã80, ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤Ù˘¯Â ·Ù·ÁÔ‰Ò˜. ∂Í›ÛÔ˘ ÁÂÏÔ›· Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¶ÂÚ›Ô˘ 40 ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi. ¶¿Óˆ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi. ∞Ó¿ 5-6 ¯ÚfiÓÈ·, ı˘Ì¿Ì·È οÔȘ ÙÚ‡˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÁ·Ó Ù· ÎÚ·ÙÈο ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ·, ·ÔηÏÒÓÙ·˜ ÙȘ: «ŒÓ·ÚÍË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙÚfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢». ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È Ù›ÔÙ· ·Ó¿ÏÔÁÔ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. Ÿˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ı˘ÌËıÒ Ô‡Ù ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÚ›ÙˆÛË, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ηӿÏÈ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ (ARD) Ó· ·ÊȤڈÛ ٷ 3/4 ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙˆÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ Û ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î›-

ÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ, ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÎÏ. ÎÏ. ∞Ï‹ıÂÈ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÎÔÌÏÂÍÈÎÔ›, ·fi ÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ °™£, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¤ÎÏËÎÙÔÈ ¤Ì·ı·Ó ˆ˜, Ë ÌfiÓË ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ, ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›·; ¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÂÓfi˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ÌË ‚ϤÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÎÔÌ¿ÚÛÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÍ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÙËÓ «Û˘ÓÚˆÙÂ‡Ô˘Û·» £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË;! ∆¤ÏÔ˜, ·˜ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ·› Ó· οӈ Î·È ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Û‡ÛÙÔÏË ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ Â·Ú¯›·˜. ªÂÙ¿ ·fi ıÂÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. √ÚÊ·ÓÔ‡, ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∏›ÚÔ˘, £ÂÛÛ·Ï›·˜, ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘. ∆ÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2006, Ì ÌÈ· ÚÔÎÏËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂.¶.√., ·Ó·ÛÙ¿ÏıËÎÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘... ™Â ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜» (15.8.07, ™.6), Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °·Úԇʷ˜ ¤ÁÚ·„Â, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: «∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1989 Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ, Â¤‚·Ï ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚·ÏηÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÙÂÍÂÏȯı› Û ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ‡ÛÈ· ‰ÂÓ ¤Î·Ó ¤ÁηÈÚ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó (‰ÈÂıÓ¤˜ ·Ó/ÌÈÔ, οıÂÙÔ˘˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ Ì ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰È·‚·ÏηÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ), Ù· ÔÔ›· ÙÒÚ· ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË 15 ÂÙÒÓ (...)» Î·È «√È ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¿ÓÙ· Ë «·ıËÓÔÎÂÓÙÚÈ΋» ÓÔÔÙÚÔ›· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ÓÔÂ›Ù·È ‡·ÚÍË Î¿ÙÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ ÂÎÙfi˜ ∞ıËÓÒÓ». §¤ÙÂ Ô ·Ú·¿Óˆ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ó· Â›Ó·È ÎÔÌÏÂÍÈÎfi˜; ∂ÁÒ ¿ÓÙˆ˜ Û˘ÌʈÓÒ ·fiÏ˘Ù· Ì·˙› ÙÔ˘. πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ú·Û·‚‚›‰Ë˜ ('90)


22 ·Ù˙¤ÓÙ·√˘Î ÔÏ›Á˜ ÔÈ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶¿ÚÙ ÌÔχ‚È Î·È ¯·ÚÙ› Î·È ÛËÌÂÈÒÛÙÂ!

∆˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (’03)

∆Ô ™¿‚‚·ÙÔ, 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ «Oktoberfest», Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ¢ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ Â›Ó·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ™∞°∂™. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ì Ôχ Ì‡Ú·, ‰È¿ÊÔÚ˜ ‚·˘·ÚÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ∆ËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 8 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ∞ula, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ 120 ¯ÚfiÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ¶Èı·Ófi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·È‰Â›·˜ ∂˘Ú˘›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜. ∆Ë ¢Â˘Ù¤Ú· 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ 2009. ∆· Ì·ı‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ™Ù’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡.

›‰·, ¤Ì·ı·, ¿ÎÔ˘Û·¶ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™∞°∂™ µ·Û›ÏË ™ÎÔ˘Ú‹ ('65), ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ıËÙ›· ˆ˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒıËΠÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿. √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÓÔÌÈÎfi˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ˆ˜ ÙÔ 2010. ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÃÚÈÛÙ›Ó· ™ÈÁ·Ó›‰Ô˘ (’80) ‹Ù·Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ‚Ú·‚Â›Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜, Ô˘ ıÂÛ›ÛÙËΠʤÙÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È

∞fi ÙȘ 6 ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ «Deutsche Rentenversicherung» ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ IKA, √∞∂∂ Î·È √°∞ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ °Î¤Ù Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (µ. √ÏÁ·˜ 66, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ). ∏ ÂÓË̤ڈÛË ı· Á›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 4 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÏÂʈÓÔ‡Ó ÛÙÔ 2310-889-036. ∆ËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °™£ Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ʤÙÔ˜ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ë ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ™∞°∂™, ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ Aula Ù˘ °™£. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ªÈÎÚÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘. ªÂ ‰Âο‰Â˜ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó: ·fi ÁÈfiÁη Î·È ÂÎÌ¿ıËÛË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ·

·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ∆Ô ‚Ú·‚Â›Ô ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚÂÔÚÙ¿˙ Î·È Ë ·fiÊÔÈÙfi˜ Ì·˜ ͯÒÚÈÛ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ∂ƒ∆-3 ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ù· ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÛÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡. ¶¿ÓÙ· Ù¤ÙÔÈ·, ÃÚÈÛÙ›Ó·! √ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∆˙ËÚ›Ù˘ (’63) Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ‰È¿‰Ô¯Ë χÛË ÛÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı›۷ ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ª˘ÏˆÓ¿. ŸÔÈ· ı¤ÛË Î·È ·Ó ÙÂÏÈο ηٷϿ‚ÂÈ Ô ·ÏÈfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ °™£, ÙÔ˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ Ù‡¯Ë Î·È ÛȉÂÚÔΤʷÏÔ˜…

ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ̤¯ÚÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ °™£. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 2310-475-903 (¢Â˘Ù¤Ú·, ∆Ú›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË ·fi ÙȘ 5 ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘). ∞fi ÙȘ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ 49Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. °È· ÛÈÓÂÊ›Ï Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ… E›Û˘ ÌËÓ Í¯¿ÛÙÂ: ÙÔ «ÁÈÔ˘ÛÔ˘Úԇ̻, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 1 (·fi ÙȘ 5-8 Ì.Ì.) Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (·fi ÙȘ 11 .Ì.-3 Ì.Ì.) Ë ∂˘·ÁÁÂÏÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ (¶. ¶. °ÂÚÌ·ÓÔ‡ 13) Î·È ÙÔ «ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Ì·˙¿Ú», Ô˘ ʤÙÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 2310-274-472.

∆Ô Ì‹ÏÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÌËÏÈ¿… Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô ™∞°∂™ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÁÂÓÈ¿ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °™£, Ë ÔÔ›· ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ 2007-08 ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜: ∞ı·Ó·Û›Ô˘ µ·Û›ÏË (K›Î·ÏÔ˘ ∞ı·Ó·Û›· -75), µ·ÚÓ¿ ªÂϛӷ (µ·ÚÓ¿˜ ∆fiÏ˘ -81), π·ÎÒ‚ ∂Ûı‹Ú (π·ÙÚÔ‡ ª·Ú›·-75), ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘-µ·ÏÙ‹ πˆ¿ÓÓË (∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ √Ú¤ÛÙ˘-78 & µ·ÏÙ‹ ∂ϤÓË-79), §Ô˘Î¿ ¡›ÎÔ (∫·Ú·ÌÔ‡˙Ë ª·ÚÈϤӷ -76), ª›Ú‰· ™Ù¤ÏÏ· (ª›Ú‰·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ -68), √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë ¢ËÌ‹ÙÚË (µÔ‡ÚÔ˘ ÃÚÈÛÙ›Ó· -80) Î·È ¶¤ÙÚÔ˘ ¡·Ù·Ï›· (¶··ÁÈ¿ÓÓË ª·Ú›· -81). ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È Î·Ï‹ Ù‡¯Ë ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ª·Î¿ÚÈ Ó· ˘ԉ¯Ùԇ̠ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ηȅ Ì›· ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ!


23 F

H Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, fiˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¤ÁÚ·„Â Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· «Mercer», Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜ Û 200 ›‰Ë. ∏ ∞ı‹Ó· ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ¤ÚÛÈ Î·È Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡oÏË 15!

Letzte Seite  ∏ ·Ó¿Ô‰Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÏ›‰·: ∆Ú˘ÒÓˆ, ÍÂÙÚ˘ÒÓˆ Î·È ·Ó·‰ËÌÔÛȇˆ.

F

F

™¯fiÏÈÔ ·fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «∆Ô µ‹Ì·», fiˆ˜ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 20 πÔ˘Ï›Ô˘. Èڛ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û¯fiÏÈ·...

F

√ ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ÁÎÔ˘ÚÔ‡ Ù˘ ÚÔÔÓËÙÈ΋˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ª·Ù›·˜ ∑¿ÌÂÚ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «∫icker» ÙÈ Â›‰Â ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi EURO.

√ÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ™Ô˘Ë‰›·˜, fiˆ˜ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «∫» Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹˜», ÛÙȘ 13 πÔ˘Ï›Ô˘. ∂›Ì·ÛÙ ·ÎfiÌË Ôχ ›Ûˆ!


07  

#7 ∏ ¡∂∞ ÃÀ™∏ °∂¡π∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∑∞∫ ™∆∂º∞¡√À (’03) ¢∂¡ ∂πª∞π ª√¡∞Ãπ∫√™ ∞¡£ƒø¶√™ ∫ƒπ™∆√º Ã∂ƒπ¡°∫ ªπ∞ µƒ∞¢π∞ ™∆√ §∂µ∂ƒ∫√À∑∂¡ REUNION ’83 ™∞...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you