Page 1

#6

π√À¡π√™ 2008 ∆ƒπª∏¡π∞π∞ ∂∫¢√™∏ ∆√À ™À§§√°√À ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∫∏™ ™Ã√§∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∫∞§√ ∫∞§√∫∞πƒπ

+

ªπÃ∞§∏™ Ã√Àƒ¢∞∫∏™ (’94) ºƒ√À∆∞ ∫∞π §∞Ã∞¡π∫∞ ∫√¡∆ƒ∞ ™∆∏ ∑∂™∆∏ ™∞∫∏™ ªπÃ∞∏§π¢∏™ (’73) √ ªr º√ƒª√À§∞ ∆√§∏™ µ∞ƒ¡∞™ (’81) TEST SOUND ™∆∏ µ∞ƒ∫∂§ø¡∏


2 Û ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜

√ ªr ºOƒª√À§∞

#6 IOYNπ√™ 2008

ŒÓ·˜ ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ™¿Î˘ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ (’73), ¤ÊÙÈ·Í ¤Ó· fi¯ËÌ· ÁÈ· ·ÁÒÓ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È Ì·˜ ·ÔηχÙÂÈ Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ (ÛÂÏ›‰· 8 Î·È 9) ∞ı‹Ó·, Speyer, ™·ÓÙÔÚ›ÓË! √ ªÈ¯¿Ï˘ °Ô˘‰‹˜ (ã04) ı˘Ì¿Ù·È ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ Î·È ÙË ÚÔÊËÙÈ΋ Ú‹ÛË Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ Ô˘ ÙÔÓ ÚÔÂÙԛ̷˙ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ (ÛÂÏ›‰· 4)

Feuilleton √ ∆fiÏ˘ µ·ÚÓ¿˜ (’81) Ù¤ÛÙ·Ú ÙÔÓ ‹¯Ô Î·È Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï «Primavera sound» ÛÙË µ·ÚÎÂÏÒÓË (ÛÂÏ›‰· 12)

¢È·ÙÚÔÊ‹ °Ú¿ÌÌ· ·fi ÙÔ ∫¿ÈÚÔ √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∞°∂™ √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ (’78) Ù·Í›‰Â„ ̤¯ÚÈ ÙÔ ∫¿ÈÚÔ, Û˘Ó¿ÓÙËÛ ̤ÏË ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘ (ÛÂÏ›‰· 7)

Reunion ∏ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ’78 ¤Î·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘, Ô˘ ÙÔ 1978 ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ οÓÂÈ ÏfiÁˆ… ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡

(ÛÂÏ›‰· 10) ¶¿ÚÙÈ ∆È ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ Aula ÛÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™∞°∂™ (ÛÂÏ›‰· 11)

√ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÔ˘Ú‰¿Î˘ (’94) ‰›ÓÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ì·˜ (ÛÂÏ›‰· 13)

∂›‰·-¿ÎÔ˘Û·-¤Ì·ı· ∫Ô˘˜-ÎÔ˘˜: ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ÔÈ ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Û ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ (ÛÂÏ›‰· 14)

Die letzte Seite ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ô‰Ë ÛÂÏ›‰·: √È ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ¶··¯ÂÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË, ÔÈ ·Ï‹ıÂȘ Ô˘ › o ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ìfi‰ÈÛÙÚÔ˜ Yves Saint Laurent Î·È ÔÈ ÂÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¡ÈÎÔϤÚË (‘83) ÛÙÔ µ∏ªagazino (ÛÂÏ›‰· 15)

∆ƒπª∏¡π∞π∞ ∂∫¢√™∏ ∆√À ™À§§√°√À ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∫∏™ ™Ã√§∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û 2.500 ·ÓÙ›Ù˘· π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Œ‰Ú·: °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 9Ô ¯ÏÌ. ¶˘Ï·›·˜ £¤ÚÌ˘, ∆£ 51 ºÔ›ÓÈη˜, 55102 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 2310-475-900-2 ∂ΉfiÙ˘: √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, À‡ı˘ÓÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘: ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ www.sages.gr, email: info@sages.gr ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: ¶Úfi‰ÚÔ˜: √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ (’78), ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (‘81), °ÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (‘95), ∆·Ì›·˜: ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ (’63), ∂ȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: £¿ÓÔ˜ ÷ÚÈÛÙfi˜ (’95), ª¤ÏË: XÚÈÛÙ›Ó· ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (’03), ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ∫¯·ÁÈ¿˜ (’96), §ÂˆÓ›‰·˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ (’81), ª·Ú›· ™·ÚËÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘ (’05) ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹: ∆fiÏ˘ µ·ÚÓ¿˜ (‘81), ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (‘95), ∞Ó¤ÛÙ˘ ∫Ô˘Ú›‰Ë˜ (‘95), ∆·ÙÈ¿Ó· §È¿ÓË (‘90), ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (‘03), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ •¤ÓÔ˜ (‘05), ¡¿ÛÙÈ· ÷Ù˙ËÁÒÁ· (‘98) ∂ÎÙ‡ˆÛË-‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: °Ú·ÊÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ª. ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ (’77)


3 Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘

∏ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ H ·ÎÚ›‚ÂÈ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û·Ó ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ: ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÌË ÁÈã ·˘Ù‹Ó. ŒÙÛÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ˘ÊËÏ›Ô˘ ·ÔÎÙ‹Û·Ì ÂÛ¯¿Ùˆ˜ Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÚ› Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜. ∫·Ù·Ú¯‹Ó Ù· ªª∂ Î·È ÔÈ Âȉ‹ÛÂȘ ÙˆÓ 8. ª·˜ ÔÏÈÔÚÎÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ‰Âο‰Â˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ·˜. ∞fi ÙË ‚ÂÓ˙›ÓË Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È ÙÔ Ï›ÙÚÔ ÚÔ˜ 1,30 ¢ÚÒ, ÙË Ê¤Ù· Ô˘ οÔÈÔÈ ÙËÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÈÔ ÊÙËÓ‹ ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ ·' fi,ÙÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙȘ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·. ∏ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ‡ÎÔÏÔ Î·È È·Û¿ÚÈÎÔ ı¤Ì·, ÁÈ·Ù› ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙÛ¤Ë Ì·˜, fiÔ˘ ¤Ú·Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: ¢ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÚÔÛˆÔÔÈË̤ÓÔ, ¿Ú· ηÓ›˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ¿ ÛÙȘ ÂοÛÙÔÙ ηٷÁÁÂϛ˜. ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û οı ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Î·È ÚÂÔÚÙ¿˙. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂȉÈÎÔ› Â› ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ηıÒ˜ Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÈÌ¿ÚÈıÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Û fiÏ· Ù· ηÊÂÓ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙÔÓ Î¿ı ËÏÈÎȈ̤ÓÔ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô Ó· ¤¯ÂÈ ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∂ÁÒ Ê˘ÛÈο ‰È·ÙËÚÒ ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÌÔ˘. ∫È ·˘Ùfi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¤Ú¢Ó˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙˆÓ ‚Á¿˙Ô˘Ó ¿ÏÏ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ™ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤Î·Ó ϛÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ ADAC, Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÈÔ ÊÙËÓ‹ ¯ÒÚ· Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ì ÙËÓ ¶Ôψӛ· Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È Î·È ÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ·, Ô˘ ‹Ù·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ¡√ 1 ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ηٿٷÍË, Ó· ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο. ∏ ¤Ú¢ӷ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÈ ¤Ó·˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘. ∆È ÏËÚÒÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· Ù· ·ÓÙËÏȷο, Ù· ·ÁˆÙfi, ÙȘ Í·ÏÒÛÙÚ˜, Ù· Ì·ÁÈfi, Ù· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿. ¢Â ¯ˆÚ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Ù· ̤۷ πÔ˘Ó›Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó ·˘Ù‹ÎÔÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÛÎËÓ‹˜

Û «·ÛÙÂÚ¿ÙÔ» ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú· ÷ÏÎȉÈ΋˜, fiÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ¯ˆÓ¿ÎÈ ·ÁˆÙfi, ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, Ì ÙÚÂȘ Ì¿Ï˜, Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô ÙÔ˘Ú›ÛÙ· 7 ¢ÚÒ. £¤ÏÂÙÂ Î·È ¤ÙÂÚÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·; ™Â ¿ÏÏÔ Â›Û˘ «·ÛÙÂÚ¿ÙÔ» ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔ Ù˙ÈÓ ÙfiÓÈÎ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ì 12 ¢ÚÒ, fiÛÔ ÂÚ›Ô˘ ı· οÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ÈÔ ÁÎÏ·ÌÔ˘Ú¿ÙË ÓÙÈÛÎÔ٤ΠÙ˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢. «™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ì ÙÚ›· ¢ÚÒ ·›ÚÓÂȘ ÌÈ· ›ÙÛ· delivery», ¤ÏÂÁ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, Ô˘ ˙ÂÈ Â‰Ò Î·È ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ŸÌˆ˜ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË Ó· Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹. ¶¤Ú·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· 7 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÓ¿ÎÈ ·ÁˆÙfi ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ˆÓ¿ÎÈ Û ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ Á·ÏÏÈÎfi Ë ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ. ∆fiÙ ı· ›̷ÛÙ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ›... ∞˘Ùfi Û›ÁÔ˘Ú· Ô˘ ÂÓԯϛ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÎÚÈ‚Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηʤ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ò˜ ÛÙË §ÈÛÛ·‚fiÓ· Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ‰ÈÏfi˜ ÂÛÚ¤ÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Û ηÊÂÙ¤ÚÈ· 1,20 ¢ÚÒ (ÙÈÌ‹ ÊÂÙÈÓÔ‡ ∞ÚÈÏ›Ô˘) Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÈÂÈ Î·Ó›˜ ‰ÈÏfi ÂÛÚ¤ÛÔ Î·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÚ›· ¢ÚÒ. ™ÙÔÓ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ ÙÔ˘ ηʤ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔÁÈ΋. ∫·È Â‰Ò ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ‹‰Ë ԢΠÔÏ›Á· ηÙÔÚıÒÌ·Ù·. ∏ ÁÓÒÌË Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· (Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· Ù· Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi) ÛÙÔ mail: info@sages.gr ∫·Ï¤˜ ‚Ô˘ÙȤ˜ Î·È Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ.

À°: ∆Ô ·È¯ÌËÚfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ editorial Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «¢Â ÊÙ·›ÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ë ∞ı‹Ó·» ÚÔοÏÂÛ ԢΠÔÏ›Á˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Û¯fiÏÈ·, Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ™∞°∂™-Themen. ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘... 


4 ı˘Ì¿Ì·È

… ¢·‰È¿, ™¤ÏÈ, µfiÏÔ˜, •¿ÓıË, ∞ı‹Ó·, Speyer, ™·ÓÙÔÚ›ÓË ∆Ô˘ ªÈ¯¿ÏË °Ô˘‰‹ (’04)

ÙÔÚ›· ÁÚ¿„ÂȘ ÌÈ· ÈÛ Ó· ›˜ Ó η ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÈ ÚÌ·ÓÈÎfi, ÙÔ  °Â ŸÙ·Ó ÛÔ˘ ˙ËÙ¿ Ô Û٠˜ ·Û ˜. Ô˘ ¤Ú · ı· ‰ÈËÁËı› ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂȘ ÔÈ· ÈÛÙÔÚ› ¤Í ·Ï ‰È Ó· È ·’ fiÏ· ›ӷ

Ô˜ ÙÔ˘˜ ˘ Î. ∫ÚÂ̤ÙË Ú ¤ÓË ·Ï¿ÌË ÙÔ ˆÌ ˘„ ¤ÓÙ  ÈÓ , Ì· ·˜ ›Â Ô ∫ÒÛÙ ÙÔ˘˜, Ô˘ Û‹ ˘ ·Î ÌÔ ¿Ù Ô ˆ˜ ÂÚ fi , fiÙ ›· ÛÛ ÔÏ ÂÚÈ ÈÙÈ΋ ·ÓÙȪȷ ¿ÏÏË ‰˘ÛÎ ÔÓÈ΋ Î·È ÂÁÎÏ Í‡ÓËÛ ÂΛ·Ï· Ú‹Ì·Ù· ¯Ú ÓËÌ¿ ÌÔ˘ ÙÔÓ ÒÌ ÊÒ ·Ó Ï Ì·›ÓÂÈ ÙË Ó· ÙÔ ÓË ÌË ·Ó fiÙ Â›Ó·È Ó· ı˘ Ó Î. ∫·Ú·ÁÈ¿Ó ˜, ÙÔ Ú· È Ù¤ η Ë Â˘ ¢ ·Û ˜ ÛÙ ÙË Î·Ù¿ , Ó· ÂÙ¿ÓÔ ÙÔ ÚˆÈÓfi ÂÈÎÚ·Ù› ¯¿Ô˜ fi ÙȘ ÈÔ «ÊÚ¤ Ò · ÂÓ Â ÛÙ ·, Ì· ˘Û › ıÔ ˘ ·› Ô ÛÙËÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘Ú£, ı›˜… ¶·ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Î·È Û·Ó ·fi ÙË °™ ˘ ÙË ÙÔ Ô› ¿ ÔÊ ‰È · ÂÈ ˘ ÎÏ Ô ÂÈ Ù· Ûˆ ÙËÓ Î· ÛÎȘ» ÁÂÓȤ˜ ‹. ¶Ò˜ Ó· ͯ¿ ÏϤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ È ·fiÏ˘ÙË ÛȈ Ó· ÂÚÓ¿Ì Ô Â› ›Ù· Á Âı ‚Ú ÛÂȘ Ô˘ ÈÒ Ì ÈÌ Ԣ ¤¯ È ¿ÂÈÚ˜ ÛË ÈÎÔ‡, ϤÁÔÓÙ·˜ η ·Ó Ô˘ ÚÌ Ï¿ °Â ÎÔ ˘ ÓÈ ÙÔ ¶·· Ó ›· ∫·Ù‡ı˘ÓË ·ÏÈÔ·Ú¤· ÛÙË §ÔÁÔÙÂ¯Ó fiÓÈ· Û·Ó Ó· ›¯·  ¯Ú ¿ ¢ fiÚ ÙÈÎ ·Á ıË ˘ Ì· Ì·˜ ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi Ù· ˘ Ó· ¯ˆÚ¿ÂÈ Û ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È, ÏÔ ÌÔ ˘ ™› ÌÔ Î· ∞Ó Ó ˜. ÙË ›Â ‹ ÂÙ Û˘ ÈÔ Ì ÙË ˙ˆÈÂÚ¿ÛÂÈ ‰Âη ÏËÚË ÙËÓ ˘Ê‹Ï ÁˆÓÈ¿, ‰Â ı· Â fiÎ ÔÏ ÓË · ̤ ·Î ÚÈ ›Ó ÂÎ Ô ÁÎ Ì·˘Ú ÚÌ·ÓÈÎfi οۈ fiÓ, ·fi ÙË Û˘ È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ °Â ¤Í ı· Û·˜ ·Ú·ı¤ ∆· Ï¿ ˜; ·Ï ÙË ·, ‹ Ú› ÈÎ ÙÔ ÁÚ·Ê Â˜ ÂΉÚÔ̤˜ ڷϤ͈ οÔÈ· ÈÛ fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ · Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯· · ˜ ˘ Τ fiÙ ÚÈ ÌÈ ÈÁ Ì ÛÙ Ó·Ì ˜, •¿ÓıË, ∞ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·‰È¿, ™¤ÏÈ, µfiÏÔ ¢ ډȿ ÌÔ˘. η ˜… Ó Ì· ÙË È ‹˜ η ˙ˆ fi Ù˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯Ù› ÛÙÔ Ì˘·Ï ™·ÓÙÔÚ›ÓË ı· , er ey Sp , Ó· ı‹ . ¢·Ú¿ Ì ÙÔ ¯· ¿ÚÈıÌ· ‚È‚Ï›· ˘ ͯ¿Ûˆ ÙËÓ Î· Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÈÛ Ò ÔÚ Ì ÂÈ ¤Ú ÂÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Ô ¢ ·Ê (Ë · ·Ó ‡Ï Â ˜ ÚÔ Ì· ÷ Ë Ó· ¯Â Ô Â› fi Ô ÎÈ ÙÚ ‰› ˜ ¿ÙË ÛÔ ¶fi ÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi È ÙËÓ Î· ∫·ÚÔ‡ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ·Áˆ ·È‰È¿ ÌÔ˘...» η ˜ ÚÔÂÙԛ̷˙ ̷ fiÓÈ·, ı· ¤¯ÂÚË ¯Ú ÏË ÛÙËÓ Ù¿ÍË… «¶ fi ‰fiÓ ÔÏfiÎ Â «ªÂÙ¿ · Û¯ ÂÁ · Ì› ¤Ï › ·Ó Â È fiÙ ˙ ), Ș Û ÚÌ·ÓÈÎfi…» ÏË Ó· Ì ʈӿ È ‹Á·Ù ÛÙÔ °Â ˆÚÔ, ‰ÈfiÙÈ ı˘Ìfi fiÙ fi‰ , ËÓ Ù Ϥ ∞ı ‹ ÙÔ ÌÔ Ó· Ù ¯ÚÔÓÈ¿ °ÂÚ¿ÛÈ ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ , fiÔ˘ οıÔÓÙ Ó ÙË Ù·Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ·È ·. £˘Ì¿Ì È fi¯È ÚfiÛˆ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ η

i √ ªÈ¯¿Ï˘ °Ô˘‰‹˜ (’04) Â›Ó·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ∞¶£ mgoudis@gmail.com


5 °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË

¡∂√ ¢™ ∫∞π ∞§§∞°∂™ ™∆√ ∫∞∆∞™∆∞∆π∫√ ªÂ ı¤Ì· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 2008 Ë Ù·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË,Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚ›Ô˘ 120 ̤ÏË ÙÔ˘ ™∞°∂™. £¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¢™, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ÙÔ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¢™ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. ∆Ș Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ °ÈÒÚÁÔ˜ µ·ÛÈϷο΢, ÂÓÒ Â·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ °™. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ıËÙ›· ÙÔ˘ ¢™ Ó· Â›Ó·È ÙÚÈÂÙ‹˜, Ó· ηıÈÂÚˆı› Ë ÂÈÛÙÔÏÈ΋ „‹ÊÔ˜ Ì ÂÍÈÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ¤Ó· ̤ÏÔ˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ÂÎÙˆÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ·ÂÙ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜… √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¢™ √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ٷ ̤ÏË Ù˘ °™ ÁÈ· Ù· ÂÚ·Á̤ӷ ÙÔ˘ ¢™, ÂÓÒ Ë Ù·Ì›·˜ ª·Ú›·˜ ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∂·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¢™ Î·È Ë „ËÊÔÊÔÚ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ÛÙÔ Ó¤Ô ¢™ ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ (ã78), Ì 78 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜, ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (‘81), Ì 69 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜, ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (‘95), Ì 68 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜, ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ (‘63), Ì 67 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜, ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (‘03), Ì 51 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜, £¿ÓÔ˜ ÷ÚÈÛÙfi˜ (‘95), Ì 45 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜, ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ∫¯·ÁÈ¿˜ (‘96), Ì 42 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜, §ÂˆÓ›‰·˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ (‘81), Ì 41 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ Î·È ª·Ú›· ™·ÚËÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘ (‘05), Ô˘ ¤Ï·‚ 40 ÛÙ·˘ÚÔ‡˜. ∆Ô Ó¤Ô ¢™ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·Ó·Óˆ̤ÓÔ, ηıÒ˜ 4 ·fi Ù· 9 ̤ÏË ÙÔ˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘, ∂˘Ú˘›‰Ë ∫¯·ÁÈ¿, §ÂˆÓ›‰· ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë Î·È ª·Ú›· ™·ÚËÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘, (Ë Ù˙Ô‡ÓÈÔÚ ÙÔ˘ ¢™), Ô˘ ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ÓıԇϷ˜ µË‰ÂÓÌ¿ÈÂÚ, °ÈÒÚÁÔ˘ µ·ÛÈϷοÎË, ¢ËÌ‹ÙÚË ™˘Ìˆӛ‰Ë Î·È ∫¿ÛÛ˘

∆ÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë, Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ¢™ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ó· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË Ë Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ™∞°∂™. ∆Ô Ó¤Ô ¢™ ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ·. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ·Ó·‰Â›¯ÙËÎÂ Ô √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ô ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ë ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ù·Ì›·˜ Ë ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ô £¿ÓÔ˜ ÷ÚÈÛÙfi˜. ∂˘¯¤˜ ÁÈ· ηϋ ıËÙ›·! 


6 ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ

 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÊÚÂÛοÚÈÛÌ·

ªÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™∞°∂™ Î·È ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °™£ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi οÏÂÛÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·fi ÙÔ ¢™ ÁÈ· ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ı˘Ú›‰· ÙÔ˘ info@sages.gr ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÊڷοÚÈÛ ·fi ÙȘ ‰Âο‰Â˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ, Ô˘ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔ ¢™ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, ÙËϤʈӷ Î·È e-mails ÙfiÛÔ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ fiÛÔ Î·È Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜. ∆Ô «ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÊÚÂÛοÚÈÛÌ·» ‰ËÏ·‰‹, ¤Ù˘¯Â ·fiÏ˘Ù·. ™˘ÓÔÏÈο ¤ÁÈÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ 200 ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÎfiÌË ·ÚÙÈfiÙÂÚË Ì˯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ê˘ÛÈο Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È… ¡¤· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ °È· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÒÚ· ÁÈ· ·ıÏÔ·È‰È¤˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∂™ Î·È ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ £¿ÓÔ˘ ÷ÚÈÛÙÔ‡ (’95) Î·È ∂˘ÚÈ›‰Ë ∫¯·ÁÈ¿ (’96) Î·È Î·ÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· Ì¿ÛÎÂ٠οı ∆ÂÙ¿ÚÙË ·fi ÙȘ 7 ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 (ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ‹Ù·Ó οı ¢Â˘Ù¤Ú·, 7 Ì 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘). °È· ÙÔ ‰›ˆÚÔ ·˘Ùfi Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ ™∞°∂™, οÙÈ Ô˘ ›¯Â ˙ËÙËı› ·fi ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Î·È ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. √È ·ıÏÔ·È‰È¤˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË, 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008. °È· ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ £¿ÓÔ Ã·ÚÈÛÙfi (6977-348-147) Î·È ∂˘ÚÈ›‰Ë ∫¯·ÁÈ¿ (6944-280-649).

mailbox

 ªËÓ Í¯ӿÙ ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™∞°∂™. °È· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì ·ÚÈıÌfi 5202030638212. ŸÛ˜ Î·È fiÛÔÈ ÙÔ ÂÈϤÍÔ˘Ó ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î·Ù·ıÂÙ‹ÚÈÔ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·Ì›· ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ (ÙËÏ: 2310 257 390 Î·È 6942-464-676). ∆Ô ÔÛfi Â›Ó·È 30 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹. ∆· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: 5202030638212 πµ∞¡: GR3201722020005202030638212 SWIFT CODE: PIR BGR AA

 £ÂÙÈÎfi ÙÔ ›ڷ̷

FAVOR 01 2202 AGELAKI BRANCH

£ÂÙÈΤ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÁÓÒ̘ Ô˘ ·ÎÔ‡Û·Ì ÁÈ· ÙÔ ›ڷ̷ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ì ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔηÈÚÈÓfi ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›·. ¶·Ú¿ ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Ù·ÈÚÈ¿ÍÂÈ ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ¿ÚÙÈ, ÙÂÏÈο Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∑·Î ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ (’03) ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÙÈ΋: Î·È ÁÈ·Ù› ¤‰ˆÛ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ·ÔÙ¤ÏÂÛ fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙË ÓÂfiÙÂÚË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °™£, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¿ÚÙÈ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2006 Î·È ÙÔ 2007. ∂›Û˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ «·ÚÒÓ» Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™∞°∂™ ÂÚ›Ô˘ 10 ÊÂÙÈÓÔ› ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ °™£. ™ÙÔ info@sages.gr ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ fiÔȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¿ÚÙÈ fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÌÂÏÏÔ‡ÌÂÓ·, ÂÓÒ ÛÙÔ www.sages.gr ı· ‚Ú›Ù ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË.

IN THESSALONIKI ™¯fiÏÈ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜, Ù· Ó¤· Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ «™∞°∂™-Themen» Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. OÈ ÂÓԯϋÛÂȘ Û·˜ ›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈο (ÛÙ· e-mail info@sages.gr Î·È noikonomou@ekdotiki.gr) ›Ù ÙËÏÂʈÓÈο (¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, 2310-779-117 Î·È 6976-278-213, ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, 6936-713-727). ŸÏ˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó! °Èã ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘.

π¡™∆π∆√À∆√ ™À™∆∏ªπ∫∏™ £∂ƒ∞¶∂π∞™ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô: ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹

Coaching ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜

¯ˆÚԇ̠·Î¿ıÂÎÙÔÈ. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηÈ-

ÙˆÓ e-mails ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. Œ¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ‹‰Ë Ù· 1200 mails Î·È ÚÔÓÔ‡ÚÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ·ÔÊÔ›ÙÔ˘

∂ÔÙ›· & ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ „˘¯ÔıÂÚ·›· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ˙¢Á·ÚÈÒÓ ™¯ÔÏ‹ ÁÔÓ¤ˆÓ

ÂÓËÌÂÚÒÛÙÂ Ì·˜ ÛÙ· info@sages.gr ‹

À‡ı˘ÓË: µÈÚÁÈÓ›· πˆ·ÓÓ›‰Ô˘ („˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ÂÎ·È‰Â‡ÙÚÈ·)

∂˘¯¤˜: ∆Ô ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ‡¯ÂÙ·È ÛÙ·

orestis.kalogirou@physics.auth.gr. °È· Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ì Û ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜…

̤ÏË ÙÔ˘ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜

ÿ. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË 24, 54624 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆ËÏ. 2310 286489, e-mail: ioannidou@istt.gr www.istt.gr

ηÏfi ηÏÔη›ÚÈ!


7 ÁÚ¿ÌÌ·

·fi ÙÔ ∫¿ÈÚÔ ∆Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™∞°∂™ √Ú¤ÛÙË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ (’78)

™ÙȘ 9-12 πÔ˘Ó›Ô˘ 2008 ‚Ú¤ıËη ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ Û ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. √ ÛÎÔfi˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·ÚÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ portal Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “alumniportal”, Ô˘ ۯ‰›·ÛÂ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛÂ Ë °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ƒÒÌ˘ (https://dsrnet.alumniportal.org). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·ÓÔȯً Ï·ÙÊfiÚÌ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ô˘ ÌÔÚ› Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ οı ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ οı ۯÔÏ›Ԣ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο Û¯ÔÏ›· Ù˘ ƒÒÌ˘, ∞ı‹Ó·˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ∫·˝ÚÔ˘, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÕÁ΢ڷ˜, §¿ÁÔ˜, ¶Ú·ÈÙfiÚÈ·˜, °ÈÔ¯¿ÓÂÛÌÔ˘ÚÁÎ, ∫¤È ∆¿Ô˘Ó, µ›ÓÙ¯Ô˘Î (¡·Ì›ÌÈ·!), ¡·ÈÚfiÌÈ Î·È ∞ÓÙ›˜ ∞Ì¤Ì·. ∂ÎÚÔÛÒËÛ· ÙË °™£ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÂÓÒ ÙËÓ °™∞ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ë ª·Ú›· ª¿ÚÏÔ˘ (’97) ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∞. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÚÔ˘Û›·Û· ÂÎÙÂÓÒ˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ™∞°∂™, Ë ÔÔ›·, ·Ó Î·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ·¤Û·Û ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÈÛٷ̤ӈÓ! µ¤‚·È·, Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜. ∏ ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Deutsche Evangelische Oberschule DEO, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜

∫·˝ÚÔ˘. ∏ DEO ¤¯ÂÈ 1200 Ì·ıËÙ¤˜, ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘˜, Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È 23 ȉÈfiÎÙËÙ· ψÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô! ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ڷ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ì·˜ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙȘ ˘Ú·Ì›‰Â˜ Ù˘ °Î›˙· Î·È ÛÙË ¡ÂÎÚfiÔÏË ÙˆÓ º·Ú·Ò ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÎˆÌfiÔÏË Saqqara. ∆ËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ fiÏ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ›¯Â Ô Uwe Ansorge, ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ DEO ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘. ∆fiÛÔ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË, fiÛÔ Î·È Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›· ‹Ù·Ó ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜. ∆Ô alumniportal Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ï·ÙÊfiÚÌ·, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ·, ȉȷ›ÙÂÚ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Û ı¤Ì·Ù· Berufs- und Studiumberatung. ◊‰Ë, ÔÏÏ¿ ÁÂÚÌ·ÓÈο Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó «·Ó‚¿ÛÂÈ» ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ alumniportal. ŒÓ· Ï‹Ú˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È ÙÔ portal Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ª·‰Ú›Ù˘. ◊‰Ë ÂÓË̤ڈ۷ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ portal. ∂Ï›˙Ô˘Ì ۇÓÙÔÌ· Ë °™£ Ó· «·Ó‚¿ÛÂÈ» ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ alumniportal. ∂Ì›˜ ¿ÓÙˆ˜ ı· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜. ∫·È ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. ™ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ∫·˝ÚÔ˘ ÙÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‹Ù·Ó ‰ˆÚ¿Ó, ÛÙÔ «∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤ÚÂ ӷ ÙÔ ÏËÚÒÛÂȘ! 


8 ÙÔ ı¤Ì·

™¿Î˘ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ (‘73)

√ «ªr ºOƒª√À§∞» ŸÏÔÈ Ì·˜ ÓÈÒıÔ˘Ì ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ fiÙ·Ó ¤Ó·˜ «‰ÈÎfi˜ Ì·˜» ¿ÓıÚˆÔ˜ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÂÚ·Á̤ӷ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. √ ™¿Î˘ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ (’73), ˆ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î·È ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™∞°∂™, ηٿÊÂÚ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi. ∆Ô˘ ∞Ó¤ÛÙË ∫Ô˘Ú›‰Ë (’95)

™‹ÌÂÚ· ‰È·ÙÂÏ› ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ™ÙÔȯ›ˆÓ ªË¯·ÓÒÓ & ªË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∞.¶.£., Î·È fiˆ˜ ·¤‰ÂÈÍ ̤ۈ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì›·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Formula Student, ‰ÂÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙȘ Ù˘ÔÔÈË̤Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ηıËÁËÙ‹ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÚÔÛ·ı› ÁÈ· «ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ». ∆È Â›Ó·È fï˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Formula Student; ∏ ·¿ÓÙËÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ‰›ÓÂÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http://www.formulastudent.com. ¶ÂÚÈÏËÙÈο, Â›Ó·È Ì›· Â˘Úˆ·˚΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË (ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜: Airbus, Autodesk, Honda, Shell, Toyota Î.·.), Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ «...·Ú·Û΢‹ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Ù·Ï¤ÓÙˆÓ...» ̤ۈ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓfi˜ ÌÔÓÔıÂÛ›Ô˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·ÁÒÓˆÓ ›ÛÙ·˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È, ‰ËÏ·‰‹, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ¤Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi fi¯ËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÎÚÈı› ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı¤ÓÙÔ˜ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Û ›ÛÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ÚÔÒıËÛ˘ (!) ·˘ÙÔ‡. O ™¿Î˘ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ Î·È Ë Aristotle University Racing Team (ART), ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ÎfiÔ Î·È ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÒÚ˜, η٤ÏËÍ·Ó Ó· ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È, ̤ۈ Ù˘ Formula Student, Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ ART Û ÂÎı¤ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÁÒÓ˜ ›ÛÙ·˜ (Formula SAE ÛÙÔ ºÈÔÚ¿ÓÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ›ÛÙ· Ù˘ Ferrari), ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÊı› Ì ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ fi¯ËÌ·, ηıÒ˜ fiϘ ÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔ˘Ó Û·ÊÒ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙Ô̤ӈÓ.


9 √ ™¿Î˘ ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ (ÚÒÙÔ˜ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿), Ì·˙› Ì fiÏÔ ÙÔ team Ô˘ ‰Ô‡Ï„ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ˘.

∂›Û·ÛÙÂ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ART (Aristotle University Racing Team), fï˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È, ·fi ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ART, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÂÌÓ¢ÛÙ‹˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô ·Ú¯ÈÎfi «¿Ì», ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ Â›·Ù ÂÛ›˜; ªÂ ÔÈ· ·ÊÔÚÌ‹; ∏ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜, fiÏÔÈ ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ∆Ì‹Ì· ÂÓÛÙÂÚÓ›ÛÙËΠÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∆ÒÚ· ϤÔÓ Ë Î‡ÚÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÒÛÙÂ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ò˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·; ∂›Û·ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜; √ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ˘‹ÚÍ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÔÏϤ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ı˘Û›Â˜: ·fi ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È Ù· Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∂ÈϤÔÓ, ÂÈÌË·ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ì›ˆÙË. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ê˘ÛÈο Î·È Ì·˜ ÈηÓÔÔÈ›. ∆Ô ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÙÔ˘ ∞.¶.£. ÓÈÒıÂÙ fiÙÈ Û·˜ ÛÙ‹ÚÈÍ Â·ÚÎÒ˜ ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜; ∆fiÛÔ ÙÔ ∆Ì‹Ì· Ì·˜ (Ô˘ ÚÒÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿), fiÛÔ Î·È Ë ∫ÔÛÌËÙ›· Ù˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ Î·È Ë ¶Ú˘Ù·Ó›· ÙÔ˘ ∞¶£ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ¿ÌÂÛ·. ™˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ Ì ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Ê‹Ì˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, Û ÙÈ ÔÛÔÛÙfi ‹Ù·Ó Ë ART ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË ÁÈ· ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·; ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ Fiorano ·¤Û·Û ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÎÚÈÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∆Ô ÌfiÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÚÔfiÓËÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. ŒÓȈÛ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ART «ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓË» ‰›Ï· Û ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›· «ıÚ‡ÏÔ˘˜», fiˆ˜ Ù˘ ∑˘Ú›¯Ë˜, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ .¯. ·˘Ùfi ÙÔ˘ Einstein; ªÂ Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙË ∑˘Ú›¯Ë ÁÓˆÚÈÛًηÌÂ, οӷÌ ·Ú¤· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È·ÙËÚ‹Û·ÌÂ Î·È Â·Ê‹. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜, ·Ó Î·È Ôχ ηÏÔÛÙË̤ÓÔ, ÂÁη٤ÏÂÈ„Â (ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜) ·fi ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÊÚ¤ÓˆÓ.

ªÔÚ›Ù Ì ϛÁ˜ ϤÍÂȘ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÙ ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û·˜ Û ·ÁÒÓ· Ù‡Ô˘ Formula; °È· ̤ӷ ‹Ù·Ó Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ ÂÊË‚ÈÎÔ‡ ÔÓ›ÚÔ˘. £· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÏÈÔ› ÌÔ˘ ηıËÁËÙ¤˜ ÛÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ (Î. ∫ÚÂ̤ÙË Î·È Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË ÂÛ¿˜ ÂÓÓÔÒ), fiÙÈ ·ÓÙ› Ó· Áڿʈ ¤ÎıÂÛË ‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Û¯Â‰›·˙· ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ·. ∞˘Ùfi Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜, ¿ÓÙˆ˜, ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ‰¤Ô˘˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¡ÈÒÛ·Ù ÔÙ¤ fiÙÈ Î¿ÓÂÙ οÙÈ Ô˘ «ÍÂʇÁÂÈ»; ¡ÈÒÛ·Ù ÔÙ¤ ·ÔÎÔÌ̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; ∫¿ı ¿ÏÏÔ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·Ï‡ÊıËΠ·fi ¯ÔÚËÁÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ıÂÚÌ¿ ÂÍ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ fiÏ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ˘‹ÚÍÂ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋. ∂Ï›˙ˆ fiÙÈ Ë ˘ÏÈ΋ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. Œ¯ˆ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜, fiÙ·Ó ¤‚ÏÂ·Ó ÙÔ fi¯ËÌ· Ó· ÂÎÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Ó· ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È: «∞˘Ùfi, ‰ËÏ·‰‹, ‰Ô˘Ï‡ÂÈ;». ¶Ò˜ ·ÓÙȉڿÙ Û οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ; ∏ ¤ÎÏËÍË ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÈ·, ·fi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ªª∂ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ÌfiÓÔ ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ì·˜. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ, ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÂÎ·È‰Â‡Ô˘Ì ηÏÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜, ÈηÓÔ‡˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÔχÏÔΘ ηٷÛ΢¤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ. °È ·˘Ùfi Î·È Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ºÀ™π∫∞ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ̤ÏÏÔÓ; ¶ÔÈÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ·˘Ùfi; Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ· ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ ÛÙÔ ∆Ì‹Ì·, ÒÛÙÂ Ë ART7 Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ŒÓ·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ Û ·ÁÒÓ˜ ·Ó¿ ‰ÈÂÙ›·. 

i ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ÁÂÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ART, Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.formulasae.meng.auth.gr.


10 AfiÊÔÈÙÔÈ 1978

∞BITURIENTENFEST

30 ÃO¡π∞ ª∂∆A! ∫¿Ô˘ ÛÙ· ̤۷ πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ¤ÎÙË Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¤ÁÚ·Ê ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ «ÂÈÙÚÔ‹» ÁÈ· ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ. •·ÊÓÈο ¿Ú¯ÈÛ ӷ «ÎÔ˘Ó¿ÂÈ». ÷ÛÎÔÁÂÏÒÓÙ·˜, Ï›ÁÔ ·fi Êfi‚Ô, Ï›ÁÔ ÁÈ·Ù› ¿ÏÈ ı· ÙË ÁÏ˘ÙÒÛÔ˘ÌÂ, ͤڷÌ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰· Î·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿! ¡· ηÙ‚ԇÌ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÈ ı· Ì·˜ ÂÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ‹ ı· Úıԇ̠ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú·; ∂ΛÓË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË «ÎÔ˘ÓÔ‡Û» Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¶··˙¿¯Ô˜ Ó· Ì·˜ ÂÈ ·Ó ‹Ù·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ‹ fi¯È. ∫¿ÔÙ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù¤ÏÂȈ۷Ó. ∫·È ‰fiıËΠÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ Ù¿Í˘ ÁÈ· ÙËÓ Abiturientenfest! ∆· ·ÁfiÚÈ· ›¯·Ó ‹‰Ë ¤ÙÔÈÌ· Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ÙÔ˘ Abitur. ∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÙÒÚ· ÁÈ· ÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜! ™ÙȘ 20 πÔ˘Ó›Ô˘ 1978 Á‡Úˆ ÛÙȘ 11.15 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÂÈÛÌfi, 6,5 ƒ›¯ÙÂÚ! ∏ Ù¿ÍË ÙÔ˘ 1978 ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÔÙ¤ Abiturientenfest. ¶ÔÙ¤; ™ÙȘ 24 ª·›Ô˘ 2008, ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Ë Ù¿ÍË ÙÔ˘ 1978 ¤Î·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘! ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó 35 ·fiÊÔÈÙÔÈ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜,

ª·ÓÙ‹, √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ô˘, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∫·Ï·ÈÙ˙‹˜, ∫ÚÂ̤Ù˘, Panitz, Seeger! √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ‹Úı ·fi ÙËÓ ∫Ô˘¿Ï· §Ô˘ÌÔ‡Ú, Ë °È¿ÓÓ· Î·È Ë ÕÓÓ· ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô ¶¿ÓÔ˜ ›¯Â ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ·fi ÙË µÚ·˙ÈÏ›·, fiÙÈ ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Î·È ÚfiÏ·‚Â! ∏ ∫¿ÙË ÎÈ Ô √Ú¤ÛÙ˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ fiÏ˘ Ù˘ Ù¿Í˘, ·ÚfiÓÙˆÓ Î·È ·fiÓÙˆÓ. ÕÏÏÔÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔÈ, ¿ÏÏÔÈ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔÈ. ∆Ô˘˜ Û˘Á¯ˆÚ¤Û·Ì fiÏÔ˘˜. √ £·Ó¿Û˘ ‰È¿‚·Û ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ›¯Â ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Û·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 2-3 ηχÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÎʈӋÛÂÈ 30 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ! ¢·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˜, Ì ÙÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Û ÎÈÙÚÈÓÈṲ̂ÓÔ ¯·ÚÙ› Ì·˜ ¤Î·Ó fiÏÔ˘˜ Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ì ‰¿ÎÚ˘· Û˘ÁΛÓËÛ˘. ŸÏÔÈ Î·È fiϘ ‹Ù·Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ¤Ï·Ì·Ó. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∏ ∆˙¤ÓË Î·È Ë ŒÓË Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË Â›¯·Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· d.j. Î·È ¿ÊıÔÓÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÙfi. ÃÔÚ¤„·ÌÂ Û·Ó 18¿Úˉ˜ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· οӷÌ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÚ·¤˙È fiÏÔÈ Ì·˙› ̤¯ÚÈ ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÔ Úˆ›. £˘ÌËı‹Î·Ì ٷ ·ÏÈ¿, ÂÓËÌÂÚÒÛ·Ì ÁÈ· Ù· ÂӉȿÌÂÛ· Î·È ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· Ù· ÙˆÚÈÓ¿. ∆¤ÙÔÈ· Abiturientenfest ‰ÂÓ Í·Ó¿ÁÈÓÂ! 


11 ∆Ô ¶¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™∞°∂™

¶√§À ∫∂ºπ ª∂ ∆√¡ ∑∞∫ ™∆∂º∞¡√À

«ª¤Û· ‹ ¤Íˆ;» ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ Ù˘ 6˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›ÏËÌÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™∞°∂™. µÏ¤ÂÙÂ Ë ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜, ÔÈ ‰˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ô˘ ¤‰ÈÓÂ Ë ∂ªÀ ·fi ÙÔ «ª·Î‰ÔÓ›·», ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·Î‹ Û˘Á΢ڛ· Ó· Û˘Ì¤ÛÂÈ ÙÔ ¿ÚÙÈ Ì·˜ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï µÈ‚Ï›Ô˘ (fiÔ˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÔÈ Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜ Î·È ÔÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ó‹ıË Ê·ÈÓfiÌÂÓ·!), ÚÔοÏÂÛ·Ó Ô˘Î ÔÏ›ÁÔ˘˜ ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜ ÛÙË ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∂™ Ô˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¿ÚÙÈ. ∆ÂÏÈο ÂÈϤ¯ÙËÎÂ Ë Û›ÁÔ˘ÚË Ï‡ÛË ÙÔ˘ «Ì¤Û·» Î·È fiÛÔ Î·È ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ¤ÌÂÈÓ ÙÂÏÈο ηÏÔηÈÚÈÓfi˜, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·ԉ›¯ÙËΠÂÙ˘¯Ë̤ÓË. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ Aula ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÈ· ˙ÂÛÙ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ (Ì·˙› Ì ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÌÓ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Dj), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ¯ÔÚÔ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. ∫·Ó ·Ó ‰ÂÓ ¯·ÏÔ‡Û·Ó Ù· ˯›·, ÙÔ ¿ÚÙÈ ı· ÎÚ·ÙÔ‡Û ۛÁÔ˘Ú· ·Ú·¿Óˆ. ∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘Ófi‰Â˘Û ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™∞°∂™. √ ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ∑·Î ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ (·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ 2003) Ì·˜ ÎÚ¿ÙËÛÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ôχ ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ªÂ Ôχ ΤÊÈ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÏÈÔ‡˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ÙÔ ¯¿ÚËÎ·Ó ‰ÂfiÓÙˆ˜… ª·˙› ÙÔ˘˜ ¯¿ÚËÎ·Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ¿Óˆ ·fi 400 ·fiÊÔÈÙÔÈ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ «·ÚÒÓ» ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™∞°∂™, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· 120 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. ∞fiÊÔÈÙÔÈ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∆ËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô˘ ÂÚ›Ô‰Ô… ¶ÔÏϤ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ™ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ «∑‹ÓˆÓ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ∞∆∂» ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë (’81), «Klimatechniki» ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª·Ú›‰Ë (‘80), «Isomat» ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ∆˙ËÚ›ÙË (‘63), Ù˘ ÁηÏÂÚ› «∞ÙÚÈÔÓ» Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ µÂ˙‡ÚÔÁÏÔ˘ (‘69) Î·È Ù˘ ¶¤˘ ÃÚÈÛÙ›‰Ô˘ (‘70), ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· «Aegean» Î·È ÙË ˙˘ıÔÔÈ›· «µÂÚÁ›Ó·», ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi «∂ÏÏËÓÈÎfi˜ FM» Î·È ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ «∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜» Î·È «∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜», Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ¯ÔÚËÁÔ› ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.


12 Feuilleton

µ∞ƒ∫∂§ø¡∏ 2008

PRIMAVERA SOUND ∆Ô˘ TfiÏË µ·ÚÓ¿ (’81), http://www.myspace.com/apo63

∂ηÙfiÓ ÂÓ‹ÓÙ· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi, ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ¤ÍÈ ÛÎËÓ¤˜ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Parc Del Forum ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì happenings Û ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÌÂÙÚfi Î·È clubs ÛÙËÓ fiÏË, ›ÎÔÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜ ·ã fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÎfiÛÌÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¤ÎÙÚÔ·, ¿Óˆ ·fi ÂηÙfi ÔÓfiÌ·Ù· ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi Portishead, Tindersticks, Cat Power Î·È Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Dinosaur Jr, Public Enemy, De La Soul, ̤۷ Û ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ fiÏË Ì fiϘ ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ, ÙȘ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Ù· ·Ú¿Ï¢ڷ ·ÍÈÔı¤·Ù· Ô˘ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ Primavera Sound Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ Ï¿ÎÙÈÛÌ· ÛÙ· Ù¤ÏË ª·˝Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÔÚfi ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙfiÛÔ ÛÙË µ·ÚÎÂÏÒÓË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ªÂÙÚ¿ ‹‰Ë ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜, ÍÂΛÓËÛ ٷÂÈÓ¿ Ì ÌÔÓÔ‹ÌÂÚ˜ ÛÎfiÚȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Û bars Î·È clubs Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ Ó· Êı¿ÛÂÈ ÂΛ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, Ì Ï‹ıÔ˜ ¯ÔÚËÁÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ ·ÎÚÈ‚Ô‰›Î·È· ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù·, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ “ÂfiÌÂÓÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ·”, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙÔ˘˜ Arcade Fire ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·. ∞, Î·È ÌËÓ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ οÙÔÈÎÔ˘˜ Ù˘ µ·ÚÎÂÏÒÓ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· Sonar Î·È Summercase Î·È Ê˘ÛÈο ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜. 


13 ¢È·ÙÚÔÊ‹

K·ÏÔη›ÚÈ Î·È ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ∆Ô˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÔ˘Ú‰¿ÎË (’94)

∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈ΋ ÂÔ¯‹ ÁÈ· ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÛˆÛÙÒÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ. ∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ. ∞˘Ù¿ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Á‡ÛÂȘ ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ Î·È ‰ÚÔÛÂÚ¤˜, ÂÓÒ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÏËıÒÚ· ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ, ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Î·È È¯ÓÔÛÙÔȯ›ˆÓ, ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡. ∏ ηٷӿψÛË Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ÌÈ·˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÌÂÚ›‰·˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ Û·Ï¿Ù·˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· Á‡̷ ̤۷ ÛÙËÓ Ë̤ڷ. ∂›Û˘, ÔÏÏ¿ Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ Ê·ÁËÙ¿ Ì ‚¿ÛË Ù· Ï·¯·ÓÈο Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÔ ÂÈı˘ÌËÙ¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ‡ÎÔϘ Ì·ÁÂÈÚÈΤ˜ χÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÏËıÒÚ· ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ÌÈÎÚÔıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ∆· Á·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÏËÙ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹. §fiÁˆ Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ „˘Á›Ô, ¤Ó· ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÔÙ‹ÚÈ Á¿Ï· ‹ ÌÈ· ÎÔ‡· ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Ì ÎÔÌ̤ӷ ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ì¤ÏÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Á¢ÛÙÈ΋ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ¤·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î‡ÚÈ· ËÁ‹ Ûȉ‹ÚÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È, fï˜ ÌÔÚ› Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› ˆ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ηٷӿψÛ˘ ηٿ ̤ÁÈÛÙÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜. ∫·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ¿ÛÚÔ ÎÚ¤·˜, fiˆ˜ ÛÙ· Ô˘ÏÂÚÈο ˆ˜ ʤÚÔÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎÔÚÂṲ̂ÓÔ Ï›Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÙÈÌËÙ¤· ÂÈÏÔÁ‹. ∫·Ù¿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· ·˘ÍËı› Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË „·ÚÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÚˆÙ½Ó˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÈ·Ú¿ Ôͤ· ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∏ Û‡ÛÙ·ÛË ÁÈ· Ù· „¿ÚÈ· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ·ÔÊ˘Á‹ ÙËÁ·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÙ›ÌËÛË ÛÙÔ „‹ÛÈÌÔ ‹ Û ‹Ș ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÓÂÚfi ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ÂȉÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ·˘ÍË̤Ó˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÏÔÈÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·˘ÍË̤ÓË Ê˘ÛÈ΋ ‰Ú·-

ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ (Ë ÔÔ›· ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜). √ ηχÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹˜ Ù˘ ·Ê˘‰¿ÙˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÓÂÚÔ‡ (·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Î·È Û›ÁÔ˘Ú· fi¯È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 40ml ·Ó¿ ÎÈÏfi ۈ̷ÙÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜). ∂ÈϤÔÓ Ë ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Ì ˙¿¯·ÚË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ Î·È Î·Ê¤, Î·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÓÂÚfi ‹ ÊÚ¤ÛÎÔ˘˜ ¯˘ÌÔ‡˜, Â›Ó·È ÂˆÊÂÏ‹˜. ∞¯›ÏÏÂÈÔ˜ Ù¤ÚÓ· Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÁˆÙÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰ÚÔÛÂÚÒÓ ÁÏ˘ÎÈÛÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ηӤӷ ÙÚfiÊÈÌÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓÔ, ·ÏÏ¿ Ë Ï‹„Ë ÙÔ˘ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Î·È Û ·Ú·È¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹. ∫ÔÈÓÒ˜ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÁˆÙÔ‡ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÔÌ·Ï¿ ÛÙÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô Ï¿ÓÔ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ∂›Û˘ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÛÈÙÈ΋˜ ÁÚ·Ó›Ù·˜ ¯ˆÚ›˜ ˙¿¯·ÚË ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰ÚÔÛÈÛÙÈ΋ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË. ∫·Ù¿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔÙ·ı› Î·È Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ï¿ÓÔ ˘ÁÈÂÈÓԉȷÈÙËÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ¿ÏψÛÙ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (ÌÂȈ̤ÓË ÚfiÛÏË„Ë Ï›Ô˘˜, ·˘ÍË̤ÓË ÚfiÛÏË„Ë Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ, ·˘ÍË̤ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ, ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È ˙¿¯·Ú˘, Î.·.). ∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fï˜ Â›Ó·È ˆ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ηı›ÛÙ·Ù·È ·˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÈÔ Â‡ÎÔÏË Î·È Á¢ÛÙÈ΋. ∫·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÛÌÔÓËı› ˆ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·ÒÏÂÈ· ÌÂÚÈÎÒÓ ÎÈÏÒÓ ÁÈ· Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ˘ÁÈÔ‡˜ ‚¿ÚÔ˘˜ ÁÈ· ¿ÓÙ·. 

i √ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÔ˘Ú‰¿Î˘ (’94) Â›Ó·È ÁÈ·ÙÚfi˜-˘ÁÂÈÓÔÏfiÁÔ˜, ÎÏÈÓÈÎfi˜ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜, ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜, ϤÎÙÔÚÔ·˜ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞¶£, mhourd@gmail.com


14 ·Ù˙¤ÓÙ·√˘Î ÔÏ›Á˜ ÔÈ Î·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Î·È ÌÂٷηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶¿ÚÙ ÌÔχ‚È Î·È ¯·ÚÙ› Î·È ÛËÌÂÈÒÛÙ ٷ ÚÔÛ¯‹ Ú·ÓÙ‚ԇ.

∆˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (’03)

∆Ô ™¿‚‚·ÙÔ, 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¢∂£. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ Î·È ¤ÚÛÈ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ Úˆ› ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û˘Ó‰ÚȷΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∆Ë ¢Â˘Ù¤Ú· 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋

™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2008-09. ªÈ· Ë̤ڷ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· Û¯ÔÏ›·, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ô ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÌÂٷ͇ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î¿ı ¯ÚÔÓÈ¿ ‰›‰ÂÙ·È Ë ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∆Ô ™¿‚‚·ÙÔ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ ÊÂÙÈÓfi Oktoberfest. ªÂ ·Ú·‰ÔÛȷο ‚·˘·-

Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 8,9 Î·È 10 ª·˝Ô˘ ÛÙ· Sony Studios ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ.

›‰·, ¤Ì·ı·, ¿ÎÔ˘Û·

¡¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ª›ÏÙÔ ¶Â¯ÏÈ‚¿ÓÔ (’83). √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ «∞fi ÙË ‘’§¤Û¯Ë’’ ÛÙȘ ‘’∞΢‚¤ÚÓËÙ˜ ¶ÔÏÈÙ›˜’’ ÙÔ˘ ™ÙÚ·Ù‹ ∆Û›Úη: ∏ ÛÙ›ÍË Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘». √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂȯÂÈÚ› ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘. ∏ ¤Î‰ÔÛË ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ «¶fiÏȘ».¢‡Ô ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÂÎϤ¯ÙËÎ·Ó ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÓÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· ∞Ó‡ÛÈÔ˘ (’03) Î·È ÙÔ §Â˘Ù¤ÚË ∫ÏÒÓÔ(’01), Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· ∞Ó‡ÛÈÔ˘ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ Â·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ∫ÏÒÓÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ˘Á›·˜. ∫·Ï‹ ıËÙ›· Î·È ¿ÓÙÂ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ…

§Â˘Ù¤Ú˘ ∫ÏÒÓÔ˜

ÚÈο ÏÔ˘Î¿ÓÈη, Ì‡Ú· ·fi ‚·Ú¤ÏÈ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ º›ÏˆÓ Ù˘ °™£, ‰È·ÚΛ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™∞°∂™ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ·Ï·ÈÔ‡˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È Ó· Ù· Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ÓÔÛÙÈÌȤ˜.

ÃÚÈÛÙÈ¿Ó· ∞Ó‡ÛÈÔ˘

µÚ·‚‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ϛӷ ™ÙÂÏÂÙ¿ÚË (’83), Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËΠÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û¯Â‰È·ÛÙÈο ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ™∞°∂™, fiˆ˜ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ô˘ ÂΉfiıËΠÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ∆ÂÏÏfiÁÏÂÈÔ («°ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹

£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 50 ¯ÚfiÓÈ·»), ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ·Ê›Û· ÙÔ˘ ¶¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜. ∏ ∂ϛӷ ÙÈÌ‹ıËΠÛÙËÓ ™ÙÔίfiÏÌË Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ‚Ú·‚Â›Ô °Ú·ÊÈÛÙÈ΋˜ (ED Awards) 2008, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÚ·‚›ˆÓ °Ú·ÊÈÛÙÈ΋˜ & ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘ (∂µ°∂) 2008, fiÔ˘ ‹Ú ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ µÚ·‚›Ô, ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÂÙÈΤٷ˜ ÙÔ˘ ∫Ù‹Ì·ÙÔ˜ µÔÁÈ·Ù˙‹ . ¶¿ÓÙ· Ù¤ÙÔÈ·, ∂ϛӷ… √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÔÌÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ (’78) ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «Dreaming of Zhejiang», ÌÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª·ÚȤٷ˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡. ∏ Ù·ÈÓ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì·˙› Ì ¿ÏϘ 23 ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Ù·Èӛ˜ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ «Pangea Day Event« («∏̤ڷ Ù˘ ¶·ÓÁ·›·˜»), ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ̤۷ ·fi Ù·Èӛ˜. ∏ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Î·È ·ÔÊÔ›ÙÔ˘ Ì·˜ ÚÔ‚Ï‹ıËΠÛÙȘ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï

∆ÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË ÙÔ 15Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ §›·˜ ªÂÁ¿ÏÔ˘-™ÂÊÂÚÈ¿‰Ë ('63), ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ì ٛÙÏÔ: «ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ». ¢˘Ô ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ : ªÂ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ˘ ÙÛÈÊÏÈÎÈÔ‡ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ¤Ô˜ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÔÈÓÔÔÈÒÓ Ô˘, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·fi ÁÂÓÈ¿ Û ÁÂÓÈ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ·' ÙȘ ÈÔ ÔÈÔÙÈΤ˜ ÔÈÓÔÔț˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ì ÊfiÓÙÔ Ù· ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ̷ΉÔÓÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ã∂Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· fiÔ˘ Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ˙ˆÔ‰fi¯Ô˜ Ô›ÓÔ˜ Î·È ‰ÔÍ¿˙ÂÙ·È fi,ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰ÔÍ·ÛÙ›: Ô ·˘ÙÔÛÎÔfi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ™ÙÔ link www.ex-dsathen.gr/gr/ editions/letter.htm ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÔ Ó¤Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ıËÓÒÓ.


15 F

ªÔÚ› Ó· ÌËÓ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Û ıÚÈ¿Ì‚Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ¤Ì·ı ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √ ∑Ô˙¤ ¶ÂÛ¤ÈÚÔ ÊÈÏÔÛÔÊ› ÛÙËÓ «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹» ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ.

Letzte Seite  ∏ ·Ó¿Ô‰Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÏ›‰·: ∆Ú˘ÒÓˆ, ÍÂÙÚ˘ÒÓˆ Î·È ·Ó·‰ËÌÔÛȇˆ.

F

√ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂∆∂ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞Ó‰Ú¿‰Ë˜ (‘65) Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ «∫·ıËÌÂÚÈÓ‹» ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.

F

«√È Ìfi‰Â˜ ·Ú¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∆Ô ÛÙ˘Ï Â›Ó·È ·ÈÒÓÈÔ», «∂‡¯ÔÌ·È Ó· ›¯· ÂʇÚÂÈ Ù· Ù˙ËÓ: ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÂÌÓfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂÍ ·›Ï ·ÏfiÙËÙ·. Ÿ,ÙÈ ÂÏ›˙ˆ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‡¯· ÌÔ˘». ªÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Yves Saint Laurent, Ô˘ «¤Ê˘Á» ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜.

F

√ ∞Ϥ͢ ¶··¯ÂÏ¿˜ ÍÈÊÔ˘ÏΛ ηٿ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚fiËÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ («∫·ıËÌÂÚÈÓ‹» 30/4/2008).

F

«∆Ô ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂȘ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÌÈÎÚ¿ ÚÔÛˆÈο ÛÙÔȯ‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿˜ Û ÌÈ· ÛÙ¤ÚÂË ‚¿ÛË». √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡ÈÎÔϤÚ˘ (‘83) ÂÍÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙÔ «µ∏Magazino» (11/5/2008).

F

∞fi ÙËÓ «Frankfurter Sonntagszeitung» (20/4/2008)


06  

#6 ∫∞§√ ∫∞§√∫∞πƒπ ªπÃ∞§∏™ Ã√Àƒ¢∞∫∏™ (’94) ºƒ√À∆∞ ∫∞π §∞Ã∞¡π∫∞ ∫√¡∆ƒ∞ ™∆∏ ∑∂™∆∏ ™∞∫∏™ ªπÃ∞∏§π¢∏™ (’73) √ ªr º√ƒª√À§∞ ∆√§∏™ µ∞ƒ¡∞™ (’81) TEST...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you