Page 1

∆∂ÀÃ√™ 4_¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2007

∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∫∏™ ™Ã√§∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™

 ∆˘ ™‡ÓÙ·Í˘∞Ó·‚·ıÌÈ˙fiÌ·ÛÙÂ…

∞›ÊÓ˘ ÙÔ (ÁÓˆÛÙfi ÌÔ˘ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È fi¯È ·fi ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÛÙË ÓÔÌÈ΋ Û¯ÔÏ‹)

«ŒÌ·ı˜ Ù· Ó¤·; ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ Ó¤Ô ™∞°∂™-Themen ∫·È Ì ¤È·Û ÌÈ· ÓÔÛÙ·ÏÁ›·…». Ψαρέψαµε το σχόλιο στο ίντερνετ,σε ένα group του facebook

που έχουν φτιάξει οι απόφοιτοι.Μάλιστα η συγγραφέας του,η οποία ζει στο Λονδίνο,ζητούσε να µάθει αν υπάρχει κάποιος άλλος απόφοιτος του γερµανικού στη βρετανική µεγαλούπολη για να πάνε µια βόλτα µαζί. Όταν πριν από περίπου ένα χρόνο στήναµε αυτό το περιοδικάκι, δεν περιµέναµε ότι η ανταπόκριση θα ήταν τόσο µεγάλη. Καµιά δεκαριά απόφοιτοι όλων των ηλικιών άρχισαν να τρέχουν για τη σύνταξη, λίγο λιγότεροι για τη διαφήµιση, ενώ όσο περνούσε ο καιρός οι ενδιαφερόµενοι για καταχωρήσεις έκαναν την εµφάνισή τους.∆εν ήταν όµως µόνο αυτό.Το περιοδικό άρχισε να συζητιέται, τα κείµενά του σχολιάζονταν, η έκδοση έγινε είδηση,όπως φάνηκε και από το εισαγωγικό σχόλιο εκ Λονδίνου.Παράλληλα τα τεύχη που επέστρεφαν πίσω από τα ΕΛΤΑ όλο και λιγόστευαν. Στο πρώτο τεύχος ήταν περίπου 250, στο τρίτο οι επιστροφές δεν ξεπέρασαν τις 20. Έτσι µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι το τεύχος έφτασε σε 2.200 απόφοιτους και σε περίπου 70 που ζουν εκτός Ελλάδας. Στο διάστηµα αυτό δεχτήκαµε αρκετές παρατηρήσεις και ενθαρρυντικά γράµµατα, κάναµε σίγουρα και λάθη, αλλά η εκκίνηση δόθηκε. Με τη συµπλήρωση και του τέταρτου τεύχους που κρατάτε στα χέρια σας κλείνει ένα πρώτος κύκλος για το ΣΑΓΕΣ-Τhemen και ανοίγει ένας δεύτερος. Ο στόχος µας τώρα είναι να το αναβαθµίσουµε, έτσι ώστε να µην είναι απλά ένας αξιοπρεπές newsletter, να διευρύνουµε ακόµη πιο πολύ τον κύκλο των ανθρώπων που το γράφουν και να γίνει πιο περιοδικό. Για το σκοπό αυτό σας καλούµε να βοηθήσετε ο καθένας µε τον τρόπο που κρίνει ότι µπορεί. Είτε συντακτικά είτε οικονοµικά είτε µε ιδέες. Η πρώτη συνάντηση της νέας Συντακτικής Επιτροπής θα πραγµατοποιηθεί τηνΤετάρτη,17 Ιανουαρίου,στις 8.30 το βράδυ στο δικηγορικό γραφείο της Κάσσης Τσιτουρίδου (Β.. Ηρακλείου 3). Σας περιµένουµε µε χαρτί, µολύβι και προτάσεις για ρεπορτάζ. Καλή χρονιά…

∂ˆÓ‡Ìˆ˜

γερµανικό εκλογικό σύστηµα αποτελεί αντικείµενο της εγχώριας πολιτικής αντιπαράθεσης. Η αντιπολίτευση (µε την εξαίρεση του Ε. Βενιζέλου) το εισηγείται αντιπαραθετικά στην κυβερνητική πρόταση, η οποία προτίθεται απλώς να διορθώσει επί το πλειοψηφικότερο τον ισχύοντα εκλογικό νόµο που θεσπί∆Ô˘ °È¿ÓÓË στηκε κατά την κυβερνητική θητεία της νυν αντιπο∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘* λίτευσης. Από την άλλη, αρκετά από τα νυν κυβερνητικά στελέχη (Γ. Σουφλιάς, Μ. Χατζηδάκης,Α. Σπηλιωτόπουλος) είχαν τοποθετηθεί στο παρελθόν υπέρ της µικρής εκλογικής περιφέρειας, της µερικής επαναφοράς της λίστας και του ορίου του 5% για την είσοδο κόµµατος στη βουλή. ∆εν µπαίνω στην ουσία. Προτιµώ µεταξύ µας, να προβληµατιστούµε πρώτα πάνω στην επικοινωνιακή παράµετρο του ζητήµατος. Νοµίζω ότι δεν κάνω λάθος υποστηρίζοντας, µε αφορµή και το παράδειγµα της επιλογής εκλογικού νόµου (για να αποφύγουµε το τετριµµένο της επιλογής αυτοκινήτου), ότι η επίκληση της «γερµανικής ποιότητας» δηµιουργεί διαχρονικά επικοινωνιακό προβάδισµα και προϋποθέσεις συναίνεσης. Στα καθ` ηµάς τώρα. Η «φυλή» των αποφοίτων του σχολείου (µαζί κι αυτή που το άντεξε και το διέσωσε στα «πέτρινα χρόνια» της δεκαετίας του `80) συµφωνεί ότι η µεταπολεµική λειτουργία του σχολείου στην πόλη µας επιβεβαιώνει τα χαρακτηριστικά αυτά.Το σχολείο διατηρεί το καλό του όνοµα και η παρουσία του είναι ευπρόσδεκτη. Η ειλικρινής µου απορία είναι τί προτεραιότητα δίνεται, στη νέα εποχή από τη γερµανική εξωτερική πολιτική, στην εξαγωγή δηµόσιας εκπαιδευτικής ποιότητας σε µια επαρχιακή µεγαλούπολη των νοτιοδυτικών Βαλκανίων. Και, στο βαθµό που ο προβληµατισµός είναι δικαιολογηµένος, ποια θα πρέπει να είναι η δική µας στάση και συµβολή; * √ °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (’84) Â›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, konstantinou@dikigoroi.gr

5 ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜: ∆Ô ¿ÚÙÈ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ô ™∞°∂™ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ (ÛÂÏ.2) // °Ú¿ÌÌ· ·fi ÙÔ ¶›ÙÛÌÔ˘ÚÁÎ: ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¶··Ìȯ·‹Ï (’01) (ÛÂÏ.2) //66 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿: Ë Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô (ÛÂÏ. 3) // ∆· Ó¤· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (ÛÂÏ.4) // ∫·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È (ÛÂÏ.4) // √ ª·Ù›·˜ º·ÏÙÂÓÌ¿¯ÂÚ ı˘Ì¿Ù·È (ÛÂÏ.6) // ¶ˆ˜ ı· ÁÈÔÚÙ·ÛıÔ‡Ó Ù· 120· ÁÂÓ¤ıÏÈ· Ù˘ °™£ (ÛÂÏ. 8) // ªÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ √ÙÔ (ÛÂÏ. 8) // ¢‡Ô ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ (ÛÂÏ. 9) Î·È ÔÎÙÒ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ (ÛÂÏ.10) // ∂›‰·, ¤Ì·ı·, ¿ÎÔ˘Û·: ÎÔ˘˜, ÎÔ˘˜ ÎÏ (ÛÂÏ. 11)// √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªËÙÚ¿ÎÔ˜ (’73) ı˘Ì¿Ù·È (ÛÂÏ. 12)


2_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£__¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2007

ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ

F ∞ÓÔ›ÁÔ˘ÌÂ

∆˘ ¡¿ÛÙÈ·˜ ÷Ù˙ËÁÒÁ· (’98)

ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ

F ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¶¿ÚÙ˘ ∆· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È Ô ™∞°∂™ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ¤Ó· ¿ÚÙ˘, ηÏÒÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ -Î·È fi¯È ÌfiÓÔ- Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Â˘¯¤˜ Î·È Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜. ∆Ô ¿ÚÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ «Velvet» (∞¯ÂÏÒÔ˘ 10, ¤Ó·ÓÙÈ FIX, ÙËϤʈÓÔ: 6931-274-161) Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÒÚ· Ï‹Í˘ ·ÓÔȯً!

F

µ·ÛÈÏfiÈÙ· ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ §fiÏ·˜ ∆fiÙÛÈÔ˘ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ∞›ÁÏË Ô˘ Û˘Ó‰‡·˙ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ jazz, Ì ÙË ¡Èfi‚Ë ∫Ï·˘‰È·ÓÔ‡ (’90) Î·È Ì›· ‚·ÛÈÏfiÈÙ· Î·È Ô˘ ÔÏÏÔ› ·fi ÂÛ¿˜ ı· ı˘Ì¿ÛÙÂ, Ô ™∞°∂™ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÔ‹ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ÎÏËÍË Ù˘ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˘ È·Ó›ÛÙÚÈ·˜ §fiÏ·˜ ∆fiÙÛÈÔ˘ (’75). ŸÏ· ·˘Ù¿ ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ «∞›ÁÏË». ¡· ›ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ!

F

∞ÁÒÓ˜ Ì ÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ∞ı‹Ó·˜ √È ·ÁÒÓ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ıËÓÒÓ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜! ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ȉȈÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ô ™∞°∂™ ¤¯ÂÈ ÚÔÛηϤÛÂÈ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Ù˘ °™∞, ÁÈ· ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÂÓÙfi˜ ÁË¤‰Ô˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 120 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ °™£. √È ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ 26 Î·È 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ °™£. ∆Ô ª¿ÚÙÈÔ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë Ú‚¿Ó˜. °™£¿Ú·, Ûã ∞°∞¶ø !!!

∆ÚÈÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË ¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û 2.500 ·ÓÙ›Ù˘·

∂‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ DAAD, ‰È·ÎfiËÎÂ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ Ù˘ °™£. √ ™∞°∂™ ıˆÚ›, fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ê·ÈÚ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ °™£ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¯‹ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘. ∆Ô Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ™∞°∂™ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ (∞Ú›ÏÈÔ˜ 2006), ¤ıÂÛ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ Ù·Ì›Ԣ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÚÈÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂÈfiÊÔÈÙÔ˘˜ Ù˘ °™£, ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó: ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ ÌÔÚʈÙÈÎÒÓ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ë ËıÈ΋ Î·È ˘ÏÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÚÈÒÓ Ù˘ °™£ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ·Ó¿ÁÎË ‹ Î·È ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÂȉfiÛˆÓ. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ô ™∞°∂™, ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó·, ÂÈÛËÁ‹ıËΠÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ (ÓÔÌÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘) ÊÔÚ¤·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ Û·Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ. ™ÙÔ ÊÔÚ¤· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Ù˘ DAAD Katja Jeackel, Ë ÔÔ›· ˘ÔÛ¯¤ıËΠÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚ¤· ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ Ù˘ °™£ Î·È Èı·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ. °È· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ, ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘¯ÒÓ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÚ›ÛÙËΠÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ̛· ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÊÔÚ›·˜, ÙËÓ Î. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ô˘, ÙÔÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. R.V. Siedenhans, Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™∞°∂™ Î. °. µ·ÛÈϷοÎË (‘77). ∂˘ÂÏÈÛÙÔ‡ÌÂ, fiÙÈ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ °™£ ı· ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ.

π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Œ‰Ú·: °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 9Ô ¯ÏÌ. ¶˘Ï·›·˜ £¤ÚÌ˘, ∆£ 51 ºÔ›ÓÈη˜, 55102 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 2310-476-900-2, ∂ΉfiÙ˘: √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ À‡ı˘ÓÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘: ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ www.sages.gr, email: info@sages.gr

¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: ¶Úfi‰ÚÔ˜: √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ (’78), ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (‘81), °ÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ∞Óı‹ µ‹‰ÂÓÌ·˚ÂÚ (’81), ∆·Ì›·˜: ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ (’65), ∂ȉÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (‘95) ª¤ÏË: °ÈÒÚÁÔ˜ µ·ÛÈϷοÎȘ (’77), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™˘Ìˆӛ‰Ë˜ (’85), ∫¿ÛÛË ∆ÛÈÙÔ˘Ú›‰Ô˘ (‘90), £¿ÓÔ˜ ÷ÚÈÛÙfi˜ (’95) ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹: ∆fiÏ˘ µ·ÚÓ¿˜ (‘81), ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (‘95), ∞Ó¤ÛÙ˘ ∫Ô˘Ú›‰Ë˜ (‘95), ∆·ÙÈ¿Ó· §È¿ÓË (‘90), ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (‘03), ∫¿ÛÛË ∆ÛÈÙÔ˘Ú›‰Ô˘ (‘90), ¡¿ÛÙÈ· ÷Ù˙ËÁÒÁ· (‘98) ∂ÎÙ‡ˆÛË-‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: °Ú·ÊÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ªÈ¯¿Ï˘ ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘(’77).

ÁÚ¿ÌÌ· ·fi ÙÔ Pittsburgh “SÔ your first name is Papa and your last name is Michael?” Ì ÚÒÙËÛ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·ÔÚ›· Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. ÀÔı¤Ùˆ fiÙÈ ∆Ô˘ ªÈ¯¿ÏË fiÙ·Ó Û˘ÛÙ‹ÓÔÌ·È ˆ˜ ¶··Ìȯ·‹Ï* “Michael, Papamichael”, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÔÓ· ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘˜, Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙË ıÚ˘ÏÈ΋ ·Ù¿Î· “Bond, James Bond” Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË. ¶¤Ú· ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÛÙ›· ÌÈÎÚÔÂÚÈÛÙ·ÙÈο fiˆ˜ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, Â‰Ò ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ÔÌ·Ï‹ Î·È ·ÓÒ‰˘ÓË. ™Â ·˘Ùfi ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Û˘Ó¤‚·Ï ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÔÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËη Î·È ¤˙ËÛ· ÛÙȘ ∏.¶.∞. ÁÈ· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ηıÒ˜ Î·È Ë ¤ÓÙÔÓË ÙÚÈ‚‹ Ì ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ÁÈ· ̤ӷ ˘‹ÚÍÂ Ë ÂȉÔÔÈfi˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÚfiÛÌÂÓ· ıÂÚÌfi ηψÛfiÚÈÛÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ Pittsburgh. ∏ Û˘Û›ڈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‰Ò, Ô˘ ·ÚÈıÌ› ¿Óˆ ·fi 40.000 ̤ÏË, Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Pittsburgh, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Ôχ fiÌÔÚÊË fiÏË, ¯ÙÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÚ›· ÔÙ¿ÌÈ·, Ì ¿ÊıÔÓÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È, ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Ì·ÎÚÈ¿ ÈÛÙÔÚ›· (ÙÈ Ó· ÂÈ ‚¤‚·È· Î·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË...). ∏ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙȘ Ù˘ÈΤ˜ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ, fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙȘ ͤÚÔ˘Ì ·fi ÙȘ Ù·Èӛ˜. ∫¤ÓÙÚÔ Ì ԢڷÓÔ͇ÛÙ˜, ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ - ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ - ηϿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ¿ÊıÔÓ· ΛÙÚÈÓ· Ù·Í› Ì ԉËÁÔ‡˜ ηٿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· πÓ‰Ô‡˜! √ÌÔÈfiÙËÙ˜ Ì ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË; ∂ÁÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤¯ˆ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜. ÿ‰ÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜, ·ÚfiÌÔÈÔ Îϛ̷, ·Ó Î·È Â‰Ò Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÚԂϤÂÙ·È ÈÔ ‚·Ú‡˜, ÏËı˘ÛÌfi˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ, ÂÎ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂӉȷʤÚÔ˘Û·, fï˜ Û›ÁÔ˘Ú· ·ÎfiÌË Í¤ÓË, Ô˘ Ì οÓÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ӈ ·Ó˘fiÌÔÓ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ¶ÔÏÏ¿ ¯·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· Û ·ÏÈÔ‡˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi Pittsburgh! ∆· ϤÌ ۇÓÙÔÌ· ÎÈ ·fi ÎÔÓÙ¿!

*√ ªÈ¯¿Ï˘ ¶··Ìȯ·‹Ï (’01) Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰È‰¿ÎÙÔÚ·˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Carnegie Mellon Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙËÓ ªÈÎÚÔ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙÒÓ.


∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£__¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2007_3

 66 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ∏ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ Í¯·Ṳ̂ÓÔ ‚È‚Ï›Ô ∆Ô˘ ¡›ÎÔ˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (’81)

◊Ù·Ó ·Ú¯¤˜ ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ 2005, fiÙ·Ó Ô ÙfiÙ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ °Èfi·¯ÈÌ º¤ÁÎÂÓÙÈÓÁÎ Ì ‚Ú‹ÎÂ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Î·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. Ο Γερµανός εκπαιδευτικός είχε ένα ασυνήθιστο χαµόγελο στο

βλέµµα του, που µε έβαλε σε σκέψεις. ‘’∆έστε τι µας γράφει αυτός ο απόφοιτος. Ίσως θα µπορούσαµε να δώσουµε στο γράµµα δηµοσιότητα’’, µου είπε µε νόηµα και χωρίς πολλές κουβέντες αποχώρησε. Ο Γερµανός δεν ήταν ένας άνθρωπος που επιδίωκε τη δηµοσιότητα (Τι ειρωνεία, αλήθεια. Ο ίδιος άνθρωπος έµελε µετά από ένα χρόνο να αναδειχθεί, λόγω της γνωστής υπόθεσης της απαγωγής, στο πιο διάσηµο Γερµανό καθηγητή του σχολείου που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα!) και έτσι η κίνησή του µε παραξένεψε. Όταν λίγο αργότερα διάβασα το γράµµα, κατάλαβα προς τι η ξαφνική του τότε µεταµόρφωση. Ήταν µια επιστολή του καθηγητή Ευάγγελου Καζλαρή, ενός τότε 84χρονου παλιού απόφοιτου του σχολείου. Σε λίγες αράδες ο συνταξιούχος πια πανεπιστηµιακός εξηγούσε στο διευθυντή του σχολείου ποιος ήταν και ότι τον Ιούνιο του 1939 είχε δανεισθεί από τη βιβλιοθήκη του σχολείου ένα βιβλίου για να γράψει µια εργασία για τον von Hindenburg. Η συγγραφή της εργασίας αποδείχτηκε δύσκολη και ο τότε µαθητής της Γερµανικής σχολής άλλαξε γνώµη και ετοίµασε µια εργασία για τον Heinrich von Kleist.

«Το βιβλίο από τότε µαζί µε άλλα παρέµεινε φυλαγµένο σε ένα κιβώτιο. Τώρα γέρος πια τακτοποιώντας τη βιβλιοθήκη µου βρήκα το βιβλίο που είχα δανειστεί το 1939, το οποίο φύλαξα τόσο χρόνια για την εργασία που θα έκαµνα, αλλά ποτέ δεν έγραψα. Κύριε διευθυντά, ζητώ συγνώµη για το µακρύ χρόνο καθυστέρησης επιστροφής του βιβλίου. Σας το επιστρέφω, έστω και µετά από 66 χρόνια, για να τοποθετηθεί εκεί που πρέπει, στην βιβλιοθήκη του σχολείου, που τόσο αγάπησα», κατέληγε το γράµµα. Όταν το τελείωσα, µε κυρίευσε µια µεγάλη νοσταλγία. Και για την πράξη αυτή καθ’ εαυτή, αλλά και για την όλη ατµόσφαιρα που αναδεικνυόταν από τα γραφόµενα του εκλεκτού απόφοιτου.Τον πήρα στο τηλέφωνο και διαπίστωσα µε χαρά ότι και τα είχε 400 αλλά και ότι οι αναµνήσεις του από το σχολείο είναι σαν να το τελείωσε πριν από µερικούς µήνες.∆ε θέλησε να δοθεί δηµοσιότητα στο θέµα, κάτι που το σεβάστηκα. Επικοινωνήσαµε ξανά πριν από µερικές εβδοµάδες. Ήταν µια χαρά στην υγεία του, ενώ το µυαλό του µου φάνηκε ότι λειτουργούσε ίσως και καλύτερα απ’ ότι πριν από δύο χρόνια στην πρώτη µας επικοινωνία. Θυµόταν και το γράµµα και το περιεχόµενό του και τους παλιούς καθηγητές του και πολλά άλλα που αναδείχτηκαν στην πορεία από τη συζήτηση. Για τους παλαιούς Εβραίους συµµαθητές, για το «πρώτο φιλί στο Πανόραµα», αλλά και για το φόβο που έχει ερχόµενος στη Θεσσαλονίκη να δει µια πόλη που θα του είναι πια άγνωστη.Του είπα ότι ίσως να είναι αυτή τη στιγµή ο πιο ηλικιωµένος εν ζωή απόφοιτος του σχολείου. Χάρηκε και µου έδωσε την άδεια να δηµοσιεύσω την επιστολή του στο περιοδικό του Συλλόγου Αποφοίτων. Μου υποσχέθηκε ότι θα µου στείλει και µια φωτογραφία. «Λίγο παλιότερης εποχής, τότε που είµασταν ακόµη ωραίοι», µου είπε γελώντας. Το ότι δεν την έλαβα ακόµη είναι κάτι που δε µε ενόχλησε καθόλου… 

∂ ¶ π ¶ § ∞ ∫√À∑π¡∞™ ¡∆√À§∞¶∞

¢‹ÏÔ˘ 1 & ∞ÏÏ·Ù›ÓË, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 54250, ÙËÏ.: 2310 316818, fax: 2310 300155, www.fed-cucine.gr


4_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£__¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2007

DST-Kiste  ¡›Î˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Πολλές οι εκδηλώσεις αυτήν την περίοδο για τη Γερµανική Σχολή.Το διήµερο 30 Νοεµβρίου και 1 ∆εκεµβρίου έγιναν στο σχολείο οι αθλητικοί αγώνες µε τη ΓΣΑ, τις οποίες πολλοί απόφοιτοι σίγουρα θα θυµούνται µε νοσταλγία. Η παράδοση ξεκίνησε περίπου στα µέσα της δεκαετίας του ‘70 και κρατά µέχρι σήµερα. Με λίγες αλλαγές: όπως και παλιά οι µαθητές φιλοξενούνται από τους συµµαθητές τους στα σπίτια τους, όπως και παλιά οι συναντήσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο, µια στη Θεσσαλονίκη και µια στην Αθήνα.Τι καινούργιο υπάρχει; Ότι οι αποστολές ταξιδεύουν πλέον στην Αθήνα µε το τρένο (και όχι µε το πούλµαν) και ότι στο πρόγραµµα των αγώ-

νων έχει συµπεριληφθεί τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο κοριτσιών. Στις φετινές διοργανώσεις η ΓΣΘ και πάλι κατάφερε να πάρει κεφάλι και να κερδίσει συνολικά τη Γερµανική Σχολή Αθήνας, καθώς στα έξη παιχνίδια που έγιναν, στα τέσσερα νικητής ήταν η οµάδα της Θεσσαλονίκης. Έτσι, εκτός από το βόλεϊ αγοριών, όπου η ΓΣΘ έχασε µε 12 σετ (8-25, 25-18 και 10-15), και το ποδόσφαιρο αγοριών, όπου ο αγώνας έληξε ισόπαλος, οι υπόλοιποι αγώνες ήταν νικηφόροι. Στο βόλεϊ κοριτσιών το σκορ ήταν 2-1 (25-16, 1825 και 15-10), στο µπάσκετ αγοριών γυµνασίου 37-30 και στο µπάσκετ λυκείου η νίκη ήταν πιο καθαρή για τη ΓΣΘ (51-25).Τέλος στο ποδόσφαιρο κοριτσιών η Θεσσαλονίκη κέρδισε µε 2-0, επισφραγίζοντας τη νίκη της ΓΣΘ επί της ΓΣΑ. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά αλλά και τους γυµναστές του σχολείου που τους προετοίµασαν για τους αγώνες Μπάµπη Καζίλα, Ηλία Αδαµόπουλου και Ζωή Φιλοπούλου.

 ¡¤Ô ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÊÔÚ›·˜ Συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ της Σχολικής Εφορείας του σχολείου, όπως αναδείχτηκε στις εκλογές που πραγµατοποιήθηκαν την ∆ευτέρα 26 Νοεµβρίου. Το νέο Προεδρείο έχει ως εξής: Μίχαελ Κοχ (πρόεδρος), Στέφανι Μουλά (αντιπρόεδρος),Αντρέας Κερλ (ταµίας), Ούβε

Χίτκα (γενικός γραµµατέας) και µέλη οι Παναγιώτα Πολυχρονίδου,∆ρ. Μαρία Παριανού-Βίντερ και Μαρτίνα Τσελέπη.

 ¡¤Ô ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÔÓ¤ˆÓ Επίσης νέο προεδρείο αναδείχτηκε και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του ελληνικού τµήµατος, ύστερα από τις εκλογές που έγιναν στις 21 Νοεµβρίου. Πρόεδρος εκλέχτηκε ο Παναγιώτης Ρακιτζής, αντιπρόεδρος η Μαρία Κυνηγού, γενική γραµµατέας η Κατερίνα Μόκαλη, ταµίας η Ζήνη Στάσα και σύµβουλοι οι Κώστας Γκαντώνας, Πέτρος Καλογερόπουλος και Αννα Χατζοπούλου.

 ªÂ ÂÈÙ˘¯›· Ô ¯ÔÚfi˜ Με µεγάλη επιτυχία διεξήχθη και φέτος ο χορός του γερµανικού σχολείου (Ball der Deutschen Schule Thessaloniki) που έγινε την Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «Porto Palace». Στην εκδήλωση, την οποία διοργανώνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή ο Σύλλογος Φίλων της Γερµανικής Σχολής, παραβρέθηκαν µεταξύ των άλλων οι υφυπουργοί ανάπτυξης και αθλητισµού Σταύρος Καλαφάτης και Γιάννης Ιωαννίδης και οι βουλευτές Θεσσαλονίκης Γιώργος Ορφανός και Απόστολος Τζιτζικώστας, πολλοί φίλοι και απόφοιτοι του σχολείου, καθώς επίσης καθηγητές και γονείς.

DAAD

√È ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë DAAD. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ηÌ¿ÓÈ·˜ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “World Class connections made in Germany”, ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ¤ÏÏËÓ˜ ·fiÊÔÈÙÔÈ, fiˆ˜ Î·È ·fiÊÔÈÙÔÈ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ, ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ¤Ú¢ӷ ‹ ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∂¿Ó ¤¯ÂÙ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ, ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ¤Ú¢ӷ ÌÈÎÚ‹˜ ‹ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‹ ¤¯ÂÙ ··Û¯ÔÏËı› Û ‰È‰·ÎÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÙ ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÂˆÊÂÏÔ‡˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ. π‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ‰È· ‚›Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÔÏÏ·Ϥ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›Ô ¢ηÈÚÈÒÓ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ‡Ï˘

www.germany-alumni.org ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‡Ï˘ Â›Ó·È Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ, ÂÈÌÂÏËı› Î·È ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Â·Ê¤˜ Î·È Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‰È·ÚÔÛˆÈÎfi ·˘Ùfi ‰›ÎÙ˘Ô. ∆· ÔʤÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ Â·Ê¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η, ÔÈ Â·Ê¤˜ Ì ٷ ÁÂÚÌ·ÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ȉڇ̷ٷ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜, fiˆ˜ Â›Û˘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ· workshops Î·È trainings. √È ·fiÊÔÈÙÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ı· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, Û ٷÎÙ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ AlumniNewsletter (∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ DAAD ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË www.germany-alumni.org 


6_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2007

In alter Liebe ∏ Û¯¤ÛË ÌÔ˘ Ì ÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ú¯›˙ÂÈ Ôχ ·ÏÈfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÌÔ˘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô (1988-1996). Την ά-

νοιξη του 1980 το υπουργείο παιδείας της Βαυαρίας µου ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς θα έπαιρνα απόσπαση στη Γερµανική Σχολή Αθηνών.∆εν µπορούσα να πιστέψω στην τύχη TÔ˘ Matthias µου, αφού είχα σπουδάσει στο Μόναχο κλασική Faltenbacher* φιλολογία και είχα διδάξει στους µαθητές µου στο Ludwigsgymnasium του Μονάχου Όµηρο, Πλάτωνα, Σοφοκλή. Και τώρα µου δινόταν η ευκαιρία να ζήσω και να διδάξω για πέντε χρόνια στην Αθήνα. Αισθάνθηκα σαν µουσουλµάνος στη Μέκκα. Για προετοιµασία στη διδασκαλία των γερµανικών σε ξενόγλωσσους µαθητές µε έστειλαν, µαζί µε όλους τους άλλους συναδέλφους που θα δίδασκαν γερµανικά σε όλο τον κόσµο, στη Γερµανική Σχολή της Βαλέντσια. Έτυχε να είµαι ο µόνος που θα πήγαινε στην Αθήνα εκείνη τη χρονιά, αλλά συνάντησα µια µεγάλη οµάδα συναδέλφων που τους έστελναν στη Θεσσαλονίκη. Στους µαθητές εκείνων των χρόνων ίσως λένε κάτι τα ονόµατα Donner, Glienke, Oeder, και βέβαια της κυρίας Zorner, που ερχόταν ως διάδοχος του απερχόµενου διευθυντή κ. Kormann. Εκείνη τη χρονιά ήρθε στη Γερµανική Σχολή Θεσσαλονίκης και ο µουσικός κ. Korff, ο οποίος φαίνεται ότι είχε τέτοιο ενθουσιασµό για τη δουλειά του, που άρχισε σχεδόν αµέσως στενή συνεργασία µε τη Σχολή της Αθήνας. Ο καθηγητής της µουσικής της Αθήνας κ. Μarte ήταν εξίσου ενθουσιώδης και δραστήριος, έτσι ήρθα από τη δεύτερη κιόλας χρονιά στη Θεσσαλονίκη, ως µέλος της ορχήστρας της Γερµανικής Σχολής Αθηνών. Εκεί, στην Καθολική Εκκλησία της οδού Φράγκων πραγµατοποιήθηκαν πολλές κοινές µουσικές εκδηλώσεις µε θαυµάσια ποιότητα από τις ορχήστρες και χορωδίες και των δύο σχολείων. Οι παλιότεροι σίγουρα θα θυµούνται την παράσταση του «Μεσσία» του Χαίντελ, που έκανε µεγάλη εντύπωση στην πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν ήταν µόνο αυτή η σχέση µου µε τη ΓΣΘ πριν έρθω εδώ. Στην

!

ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ Ì·˙¿Ú

Αθήνα βρήκα τον κ. Greve, ως υποδιευθυντή, και «αφανή εξουσία», του σχολείου. Πρώσος µε τα όλα του! Μαζί του µε έδεσε σύντοµα µια εγκάρδια έριδα, αλλά τη συνέχεια αυτής της σχέσης τότε δεν µπορούσα να προβλέψω. Μόλις τρία χρόνια µετά την επιστροφή µου στο Μόναχο στάθηκα και πάλι τυχερός, γιατί µε έστειλαν από τη Γερµανία δεύτερη φορά στην Ελλάδα, τώρα στη Θεσσαλονίκη, όπου εντωµεταξύ ο κ. Greve είχε αντικαταστήσει στη διεύθυνση της σχολής την κυρία Zorner. Ξαναβρήκα όµως εκεί και αυτούς τους συναδέλφους, που την προηγούµενη χρονιά, στην Κολωνία, είχα ενηµερώσει για την υπηρεσία τους στην Ελλάδα: Immig, Ivers, Geistbeck, µαθηµατικοί και οι τρεις. Στην Κολωνία, στο τέλος του σεµιναρίου, µε είχαν ευχαριστήσει που τους είχα πει τόσα θετικά για την Ελλάδα και τους Έλληνες µαθητές. Άλλοι τους είχαν πει άλλα. Και πράγµατι δεν υπάρχει - µετά από δεκατρία χρόνια στην Ελλάδα νοµίζω ότι µπορώ να το πω - κανείς πιο απροκατάληπτος, φιλικός και εγκάρδιος από τους Έλληνες µαθητές. Αν αυτό ακούγεται σαν κολακεία, θα το πω καλύτερα µε τα αποφθεγµατικά λόγια του παλιού µου φίλου κ. Greve: «Με Έλληνες µαθητές δεν υπάρχουν δυσκολίες, εκτός αν τις θέλει κανείς». Καλύτερα δεν µπορεί να το πει κανείς, δόξα τω Greve! Αυτό που πρέπει να αντέξουν αυτοί οι µαθητές από άποψη φορτίου ύλης, πίεσης, διαφορετικών απαιτήσεων των δύο συστηµάτων κλπ είναι αξιοθαύµαστο. Γνώρισα στη Γερµανία µαθητές, για τους οποίους λίγες απαιτήσεις µόνο ήταν κιόλας µια πρόκληση - ποτέ στην Ελλάδα. Θυµάµαι µε µεγάλη χαρά πολλές ώρες Λατινικών και Γερµανικών, στο λύκειο και στο γυµνάσιο, πενθήµερες εκδροµές στη Ρόδο, Κύπρο, Βουδαπέστη, Φλωρεντία, µουσικές εκδηλώσεις µε τον Πέτρο Μαυρόπουλο σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, όπου είχα την ευχαρίστηση να συµµετέχω, µαζί µε µαθητές και συναδέλφους. Θυµάµαι τις τραγουδίστριες, Κατερίνα Νανοπούλου, Κατερίνα Ζαχαράκη, Νιόβη Κλαυδιανού, τους νεαρούς που µε το ανέκφραστο πρόσωπο ενός ταµία τράπεζας έπαιξαν µπουζούκι σαν διάβολοι. Στη Θεσσαλονίκη πέρασα οκτώ χρόνια ζωντανά και ωραία. * √ Matthias Faltenbacher ‹Ù·Ó ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙË °™£ ·fi ÙÔ 1988Ì Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1996

°È· 31Ë ÊÔÚ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ª·˙¿Ú, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· °ÂÚÌ·ÓÔÊÒÓˆÓ. Η εκδήλωση, που προσέλκυσε εκατοντάδες φίλους της ΓΣΘ αλλά και αποφοίτους του σχολείου έγινε την Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου. Ο επισκέπτης της µεγάλης αυτής γιορτής, που αποτελεί πλέον παράδοση για τη Θεσσαλονίκη, είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα ποτήρι Glühwein και πολλές γερµανικές λιχουδιές και να διαλέξει από τα δεκάδες σταντ που στήθηκαν στην εκδήλωση χειροποίητα χριστουγεννιάτικα στολίδια και δώρα από όλα τον κόσµο, γλυκά και σπιτικές τούρτες καθώς και διάφορα παιχνίδια. Όλα αυτά υπό τους ήχους των χορωδιών που ερµήνευσαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια από διάφορους χώρες της γης. Τα κέρδη αυτής της µεγάλης γιορτής, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του γενικού προξενείου της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, διατίθενται για να βοηθήσουν το κοινωνικό έργο της Ευαγγελικής Εκκλησίας Γερµανοφώνων. 


8_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2007∆Ô Û¯ÔÏÂ›Ô ı˘Ì¿Ù·È Î·È ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ

120 Ã√¡π∞ π™∆√ƒπ∞™

ŸÙ·Ó ÛÙȘ 13 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1888 o August Sigmund ˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÂÁηÈÓ›·˙ ÙË "°ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢", ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ Î˘‚ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ô ∫¿È˙ÂÚ Wilhelm, ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· Ô ∫¿È˙ÂÚ Franz Joseph Î·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·Ó‹Î ÛÙËÓ √ıˆÌ·ÓÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. To Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ Ô‰fi ªÂÛÙ›Ó· Î·È ‰È¤ıÂÙ 9 Ì·ı‹ÙÚȘ Î·È 7 Ì·ıËÙ¤˜!

∞¯·ÚÈÛٛ˜ ‹ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ √ÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ∆Ô˘ ∞ÓÙÒÓË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (’71), aik@zenon.gr

∂ÍÂÏ›¯ıËΠfï˜ Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi Û ÌÈ· ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·: το 1898 φοιτούσαν στο σχο-

λείο 214 µαθητές, το 1914 είχαν φτάσει τους 401 µαθητές, νούµερο που αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες ακατάρυπτο ρεκόρ. ∆ιδάσκονταν δε τέσσερις γλώσσες: Γερµανικά, Γαλλικά,Τουρκικά και Ελληνικά. Η ποικιλία των γλωσσών δείχνει ότι το σχολείο στρεφόταν συνειδητά στα παιδιά ντόπιων οικογενειών, τα οποία και αποτελούσαν ένα µεγάλο µέρος των µαθητών του σχολείου. Μια στατιστική του 1913 αναφέρει τόσο γερµανούς και αυστριακούς µαθητές, όσο και µια µεγάλη µερίδα παιδιών εβραϊκών (123), ελληνικών (51), και τουρκικών (18) οικογενειών καθώς και παιδιά Σέρβων, Βουλγάρων,Αρµενίων, Άγγλων, Γάλλων και Ιταλών. Το σχολείο ως χώρος µετακόµισε ουκ ολίγες φορές, οι τελευταίες µετακοµίσεις αφορούσαν σε κτίρια επί της Βασιλίσσης Όλγας. Στο κτίριο που στεγάζεται σήµερα το Γκέτε πρωτολειτούργησε το 1929, ενώ το 1956 το σχολείο επαναλειτούργησε µετά τον πόλεµο στον ίδιο δρόµο (Β. Όλγας 184), µέχρι να επιστρέψει το 1961 στο κτίριο επί της Β. Όλγας 66, όπου και έγινε ευρύτερα γνωστό. Η τελευταία µετεγκατάσταση έγινε το Σεπτέµβριο του 1996 στο σηµερινό υπερµοντέρνο κτίριο που βρίσκεται στην Πυλαία. Εκατόν είκοσι χρόνια λειτουργίας λοιπόν, που θα γιορτασθούν µε ποικίλες εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν στη διάρκεια του 2008.Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων δεν έχει ακόµη οριστικοποιηθεί, όµως µια πρώτη εικόνα έχει ήδη διαµορφωθεί όσον αφορά στις ηµεροµηνίες και στο περιεχόµενο των εκδηλώσεων. Η εκκίνηση θα δοθεί πιθανότατα στις 13 Φεβρουαρίου 2008, µε µια µεγάλη εκδήλωση για το κλίµα και το περιβάλλον. Οι φετινές εκδηλώσεις του «Jugend musiziert» (29.2.

∞˘Ù‹ Ë Û¯¤ÛË Ì·˜ ˆ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ – ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ‹ ÌË, ·ÏÒ˜ ÂÚ›ÂÚÁˆÓ ‹ ·ÙÂÏ›ˆÙ· ˘ÂÚ‹Ê·ÓˆÓ ÂÚ› Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· Ù˘ Ê˘Ï‹˜ – Ì ÙÔÓ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È °ÂÚÌ·Ófi ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ ·Ó·Ï˘ı›, ˘ÌÓËı›, ‰È˘ÏÈÛı› Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÎÈ ÂÁÒ ÙÈ ¿ÏÏÔ «ıÂÈ», Ô˘ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÈÓÂÏÈ¿ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ ÂÚÈÙÙ‹. ∂Âȉ‹ fï˜ Ì·˜ ˉÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÙÙfi ›· Ó· ÁÚ¿„ˆ ÎÈ ÂÁÒ Î¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ̇ıÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÚ›· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜ fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ fiÙÈ «ÙÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿Ì». √ ̇ıÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÛÙËÚ›¯ÙËΠ– ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ EURO 2004 ˆ˜ ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ·‰È·ÓfiËÙÔ˘ – Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÌË ·ԉ›ÍÈÌˆÓ Ù¯ӷÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó¿¯ıËÎ·Ó Û ‚‚·ÈfiÙËÙ˜ ÂÍ›ÛÔ˘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ Î·È ·˘Ù¤˜ ˆ˜ ÚˆÙ‡ÔÓÙ˜ ̇ıÔÈ.

0

«√È ¤ÏÏËÓ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ °ÂÚÌ·Ófi ÙÔ˘˜» - fiÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÔ›· ÙÔ˘ ÏÔÁÔ·ÈÁÓ›Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È Ë Â˘ÎÔÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ù· ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ·ÓÔÚıÔÏÔÁÈο ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ÛÏfiÁÎ·Ó ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÌËÓ›·˜. ∏ ·fiÏ˘ÙË ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË ÛÙË Ì·Á›·.

0

«√ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ÙÔ˘˜ ¤‚·Ï ÚÔÔÓËÙÈο Á˘·ÏÈ¿» fiÔ˘ Ë ·Ó¤Î·ıÂÓ ·ÙÚÈ΋ ÎÈ ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·˘Ù·Ú¯È΋ ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘ ŸÙÙÔ ÂÍȉ·ÓÈ·ÂÙ·È ·˘ı·ÈÚ¤Ùˆ˜ ˆ˜ Ù¯ÓÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·. ∏ ·fiÏ˘ÙË ·Ô‰Ô¯‹, fiÙÈ ÂÌ̤ÓÔ˘Ì ·fi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ¿Ô„Ë ÛÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80, Û·ÁËÓÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ·ÁηÏÈ¿˜ Î·È ÙË Ï·ÙÚ›· Ù˘ ÂÈÚ·Ù›·˜.

µέχρι 6.3. 2008) που θα γίνουν στο σχολείο καθώς και τα «Projekttage» (19-22.3.2008) θα συµπεριληφθούν επίσης στο πρόγραµµα των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 120 χρόνια λειτουργίας της Σχολής.Tο «Jugend musiziert» είναι ένας µουσικός διαγωνισµός νεαρών µουσικών, που διεξάγεται ανάµεσα σε γερµανικά σχολεία, που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή (ανατολική Μεσόγειος). Στο φετινό διαγωνισµό θα συµµετέχουν πάνω από 50 µαθητές από γερµανικά σχολεία της Τουρκίας, της Ιταλίας, και της Αιγύπτου. Tα «Projekttage» είναι ένα τριήµερο δηµιουργικού σχολείου, όπου δε διεξάγεται µάθηµα και οι µαθητές συµµετέχουν σε οµίλους της δικής τους επιλογής, δηµιουργώντας συνθέσεις και κατασκευές. Από το γύρισµα µιας ταινίας και τη δηµιουργία µιας εφηµερίδας µέχρι την κατασκευή ενός τηλεσκόπιου. Στις εκδηλώσεις για τα 120 χρόνια του σχoλείου θα συµπεριληφθεί τόσο «Το Πάρτυ» των αποφοίτων, που το 2008 θα γίνει στις 6 Ιουνίου, όσο και το επόµενο «Oktoberfest» που είναι προγραµµατισµένο να πραγµατοποιηθεί στις 27 Σεπτεµβρίου του 2008. Οι εκδηλώσεις για τα 120 χρόνια του σχολείου θα κλείσουν µε µια µεγάλη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα συµµετέχουν Έλληνες και Γερµανοί πολιτικοί που θα πραγµατοποιηθεί το τριήµερο 1-3 Οκτωβρίου 2008, µε αφορµή και τη εθνική γιορτή επανένωσης της Γερµανίας. Το ∆Σ του ΣΑΓΕΣ διερευνά τη δυνατότητα, να διοργανώσει ο Σύλλογος µια µεγάλη εκδήλωση προς τιµή όλων των παλαιών καθηγητών του σχολείου, καθώς και µια έκθεση για την ιστορία του σχολείου και του ΣΑΓΕΣ. Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί µια οµάδα εργασίας µε υπεύθυνους από το ∆Σ τη Μαρία Καλλιδοπούλου, το Θάνο Χαριστό και τη ∆ήµητρα ∆ηµητρακοπούλου. 

0 «∏ ª¿Ù ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ» - fiÔ˘ ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ ÎÈ ¿ÎÚÈÙ· fiϘ ÔÈ Ì˘ıÔÔÈË̤Ó˜ Á˘Ó·ÈΛ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜ ·fi ÙË £ÂÔ‰ÒÚ· ˆ˜ ÙË ª·ÚÁ·Ú›Ù· Î·È ÙË ª·Ú›Î·. 0

«ŸÏÔÈ ÙȘ ›‰È˜ ¢ηÈڛ˜ ¤¯Ô˘Ì ے ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹» – fiÔ˘ Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔıÚÂÌ̤ÓË ·ÏÏ¿ ·‚¿ÛÈÌË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ì·˜ ÂıÂÏÔÙ˘ÊÏ› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÍfiÊı·ÏÌË ·ÓÈÛfiÙËÙ·: οÔÈÔÈ ÙÂÏÈο ¤¯Ô˘Ó (Ôχ) ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ... √ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ·¤ÎÙËÛ ·fi Ù· ·˙‹ÙËÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ (ÂÓÙ¿Ú· ·fi ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›·, ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ·fi ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi «Â¯ıÚfi»), ¯ÒÚÈ· Ô˘ ÂÍ·Ó·ÁοÛÙËΠÎÔÙ˙¿Ì ∫¿È˙ÂÚ Ô˘ ÙÔÓ ·¯ı·ÓfiÙ·Ó Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘. ∏ ÚÔÊ·Ó‹˜ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ̇ıÔ˘˜ ‰Â ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÛÂ, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ì·˜ Ù‡ÊψÓÂ, ·Ó ‰Â ‰È·ı¤Ù·Ì ÌÈ· ÊÔ˘ÚÓÈ¿ Ôχ ηÏÒÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ·Ó¤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ. ∞Ó ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û οÔÈÔÓ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ¿Ï·È ÔÙ¤ ÛÎÏËÚÔÙÚ¿¯ËÏÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÂÎ µÚ¤Ì˘. ∞˘Ùfi ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ Ó· ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ì‡ıÔ Ì·˜ ÒıËÛ Ì Ôχ Ù·ÎÙ Ó· ÙÔÓ Ï¿ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· – ›Ù ˆ˜ ÂÓÔ¯‹ ›Ù ˆ˜ ‹ÚÂÌË ·ÏÏ¿ fi¯È ÂȉÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË Û˘Ó›‰ËÛË ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·˜ – Ì·˜ ¤Î·Ó ӷ ·ԉ¯Ùԇ̠·ÎÔÌÏÂÍ¿ÚÈÛÙ· ÙË «Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Ì·˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË». ∞ÎfiÌË ÎÈ ÂÌ›˜ ÔÈ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÈÛÙÔÚÈο ·¯¿ÚÈÛÙÔÈ Î·È ÂÁˆÎÂÓÙÚÈÎÔ› Ù‡ÔÈ... 


∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2007_9

3Feuilleton

¢‡Ô ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ∆Ô˘ ∞Ó¤ÛÙË ∫Ô˘Ú›‰Ë (’95)

J. Derbyshire À¶√£∂™∏ ƒπª∞¡: ∏ ∂ªª√¡∏ ª∂ ∆√À™ ¶ƒø∆√À™ ∞ƒπ£ª√À™ ™›ÁÔ˘Ú· Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÓıÚÒˆÓ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ fï˜ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ÙfiÛÔ Â‡Ï·ÛÙÔ fiÛÔ ÂÈı˘Ì› Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ John Derbyshire, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª¤ÚÓ¯·ÚÓÙ ƒ›Ì·Ó (Georg Friedrich Bernhard Riemann), ÂÓfi˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô˘ ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÌÓËÌÂÈ҉˜ ¤ÚÁÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÁÂÓÓËı› ÙÔ 1826 Û ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· (Breselenz), Ô ƒ›Ì·Ó Ù·Í›‰Â„ Û ÔÏfiÎÏËÚË Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ‰ÔÌ‹, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Â›Ù ӷ ·Û¯ÔÏËı› ÌfiÓÔ Ì ٷ

Ì·ıËÌ·ÙÈο (·ÏÔ˘ÛÙÂ˘Ì¤Ó· Ê˘ÛÈο) ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ƒ›Ì·Ó, ›Ù ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÏ˘Ù¿Ú·¯Ë ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. √ÓfiÌ·Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi Ù· Û¯ÔÏÈο ıÚ·Ó›·, fiˆ˜ ŸÈÏÂÚ Î·È °Î¿Ô˘˜ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ƒ›Ì·Ó , ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ·fi„ˆÓ, ‚‚·›ˆ˜ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ ‰ÂÏ·ÛÙÈÎfi˜, ηıÒ˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔÛ·ı›, ·ÚÎÂÙ¿ ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ, Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ Î·È ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ «ÌË Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi» ÎfiÛÌÔ. ¶ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘, ÙÔ ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Î·È Ë ¤ÓÛÙ·ÛË Î¿ÔÈˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ fiÙÈ Ô ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÈÏÈÂÙËÚ›‰·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·’ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ηÓÔÓÈο; ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Î·È Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Î·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÛΤ„˘. ª·ıËÌ·ÙÈÎÔ› ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ‹ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¤ÓÓÔȘ, ÂÓÒ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ µ›‚ÏÔ. ∂›Û˘ Â›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ fiÙÈ Ù· ¤ÚÁ· ÂʈÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, fiˆ˜ Ô ƒ›Ì·Ó, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÂÚ¢ÓÒÓ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÔ¯‹˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ı¤ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÂ›Ï˘Ù· ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·. E. ∏eine ∂§∂À£∂ƒ√™ ∂π¡∞π ª√¡√ ∞À∆√™ ¶√À √¡∂πƒ∂À∂∆∞π À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ‚È‚Ï›· Ì ٷÍȉȈÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÛÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·. ŸÌˆ˜ ˘-

¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ô˘ «Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó» ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ì ¤Ó·Ó ÌË Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì¤Û· ·fi Ì›· ·Ï‹ ÈÛÙÔÚ›· ÛΤ„ÂȘ Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î·Ù¿ Ôχ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ ÏÔ΋˜ ÛÙÔ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ŒÓ·˜ ÈÛÔ‚›Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ô Èı·ÓfiÙÂÚÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÛÔÊ› ÙËÓ ˙ˆ‹, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ٤ÙÔÈ· ¢ÛÙÔ¯›·, ÒÛÙ ӷ ʤÚÓÂÈ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙÔÓ ‰ÂÛÌÔʇϷο ÙÔ˘, Î·È Ì¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡ Î·È fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜. ∫·È fï˜, ̤۷ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ «·Ô‰Ú¿ÛÂȘ» ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÏÔÁÈο ¿ÏÌ·Ù· Ù· ÔÔ›·, fiÛÔ Î·È Â¿Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·fiÏ˘Ù· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ Ì›· ÂÓÙÂÏÒ˜ «ÊÚ¤ÛÎÈ·» ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ Ë ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Heine Â›Ó·È ÙÂÙÚÈÌ̤ÓË. ∞˘Ù‹ Ë ‰‹ÏˆÛË, ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ÙËÓ ·ԉ¯Ù› Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ˆ˜ ·ÏËıÈÓ‹, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ fiÙ·Ó Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û ¤Ó· ¤ÚÁÔ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ ‡ÎÔÏÔ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Û ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÛΤ„ÂȘ Ì ÙfiÛÔ Û˘ÓÂÎÙÈÎfi Î·È ÏÈÙfi ÙÚfiÔ. ∞˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÔÈÎÂÈfiÙËÙ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ô˘ ÚÔÛ‰ÔοÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÂÓfi˜ «Î·ÏÔ‡» ‚È‚Ï›Ô˘, οÙÈ Ô˘, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Heine, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó fiÏÔÈ Î¿ı ‚Ú¿‰˘: «Man sollte jeden Abend mit einem guten Buch ins Bett gehen, oder wenigstens mit einem, der gerade ein gutes Buch gelesen hat.» 

∫·È ¿ÏÈ DANKE °È· ¿ÏÏÔ ¤Ó· Ù‡¯Ô˜ Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ «™∞°∂™-Themen» ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ. ∏ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·¢ı‡ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÈÔ ¿ÓÂÙË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÎfi °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë (’89) Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ K∞∆∂∆∏ Constructions Ô˘ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘, Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜. ∆ÔÓ ¤ÌÔÚÔ °ÈÒÚÁÔ ªÔ˘ÌfiÓ· (’85) Î·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· «FED», Ô˘ ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È ¤ÈÏ· ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·-Ì˯·ÓÈÎfi ∞ÁÁÂÏÔ ™ÈÛÌ·ÓfiÔ˘ÏÔ (‘63) Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· «∂ƒ°√-3», fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ·fiÊÔÈÙÔÈ, ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· «Elegance» Î·È ÙË Ì¤ÙÔ¯Ô ∆›ÌË ªÔ˘ÊÙfiÁÏÔ˘ (‘04) Î·È ÙËÓ „˘¯ÔÏfiÁÔ µÈÚÁÈÓ›· πˆ·ÓÓ›‰Ô˘ (‘79).

π¡™∆π∆√À∆√ ™À™∆∏ªπ∫∏™ £∂ƒ∞¶∂π∞™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ Coaching ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ∂ÔÙ›· & ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ „˘¯ÔıÂÚ·›· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ˙¢Á·ÚÈÒÓ ™¯ÔÏ‹ ÁÔÓ¤ˆÓ

À‡ı˘ÓË: µÈÚÁÈÓ›· πˆ·ÓÓ›‰Ô˘ π. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË 24, 24624 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆ËÏ. 2310 286489 & 6944 367046, e-mail: ioannidou@istt www.istt.gr


10_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2007

3Feuilleton ª√¡∆∂ƒ¡√π ∏Ã√π

√ÎÙÒ ÌÔ˘ÛÈο ‚‹Ì·Ù· ∆Ô˘ TfiÏË µ·ÚÓ¿ (’81), http://www.myspace.com/apo63

ÁÏfiÊˆÓˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÈ· ηϋ ȉ¤· ÁÈ· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰ÒÚÔ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ‹¯ÔÈ. http://www.myspace.com/abbiegale Gravitysays_i ∞ÎfiÌ· Ì›· ·Ô ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ·fi Ó¤· ÂÏÏËÓÈο Û¯‹Ì·Ù· ·˘Ùfi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ¶ÂÈÚ·Á̤ӷ ʈÓËÙÈο, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο samples, ·Ó·Î·ÙÂ̤ӷ Ì ÌÂψ‰ÈΤ˜ ˆ˜ ıÔÚ˘‚Ò‰ÂȘ ÎÈı¿Ú˜, Û˘Óı¤ÛÂȘ Ô˘ ÊÔ˘ÛÎÒÓÔ˘Ó Û·Ó ÔÚÁÈṲ̂ÓË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ËÚÂÌÔ‡Ó Û·Ó ·fiÌÂÚ· ÏÈÌ¿ÓÈ·. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ “The Roughest Sea” ΢ÎÏÔÊÔÚ› Û‡ÓÙÔÌ· ·fi ÙËÓ ™Â›ÚÈÔ. http://www.myspace.com/gravitysaysi Goldfinger Recordings √ ™Ù¤ÏÈÔ˜ µ·Î·ÏÔ‡‰Ë˜, ÚÒËÓ ¯Ú˘ÛÔÔÈfi˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·Ô ·˘Ùfi ÙÔ Û¯‹Ì· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ Û·Ó “ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Î·È ¿Û¯ËÌÔ˘˜”. Downtempo, ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ªÔ˘ÎÔÊÛÎÈÎÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜. http://www.myspace.com/vaudevill

Krystin

Fall In Parts ªÂ fiÏË ÙËÓ ÊÚÂÛο‰· Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÙˆÓ ÂÈÎÔÛ¿ÚˉˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Ó¤· Û‡ÓÔÏ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∆· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÂÓÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó¯Ҙ Î·È Â›Ó·È ¤Ó· Î·È ¤Ó· ÁÈ· Ó· ·Á·ËıÔ‡Ó Ê·Ó·ÙÈο. http://www.myspace.com/fallinparts Your Hand In Mine √È ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÓ·È ÁÂÌ¿Ù˜ ˯ԯÚÒÌ·Ù·, ÙÚ˘ÊÂÚ¿ Î·È Ù·ÍȉȿÚÈη Ì·˙›. £· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙÔÓ ‹¯Ô ·fi ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÂÓfi˜ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘ Î·È ı· ı˘ÌËı›˜ Ù· ·È‰Èο ÛÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ Watermark Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙËÓ EMI.¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. http://www.myspace.com/theyourhandinmine

Jane Doe ™ÙȘ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·Ô ÙËÓ ÓÙfiÈ· ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· RunDevilRun Ô ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˜ “Heaven for Dogs”, ˆ˜ ÙfiÙ ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηÙ‚·›ÓÂÈ fiÏË ÙÔ˘˜ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÂχıÂÚ· Î·È ÓfiÌÈÌ· ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ¶ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔÈ Î·È ÛÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜. http://www.myspace.com/janedoegreek Abbie Gale ∆· ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ· ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ï¿ “2”. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ·È‰› ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·, Ô µ·ÛÈÏÈÎfi˜ ÙˆÓ Raining Pleasure ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ¯Â›Ú· ‚ÔËı›·˜ Ì ٷ ʈÓËÙÈο ÙÔ˘ ÛÙÔ “Lovesong”. ∞ÍÈÔÏ¿ÙÚ¢ÙË, ηı·Ú‹ Ô, ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÊÂÙÈÓÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·Á-

Killinnosense ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ› Î·È ÛÎÔÙÂÈÓÔ› ‹¯ÔÈ, ÌÈ· ·Èı¤ÚÈ· ʈӋ, Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ Î·È Ë ∂‡· ‚Ô˘Ù¿Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ 4AD Î·È Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 80 Î·È ÙÔ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ· ·ÊÔ‡ οÓÔ˘Ó ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ Bristol Î·È ÙÔ˘˜ Portishead. http://www.myspace.com/killinnosense Krystin ÕÊËÛ· ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔ Düsseldorf. ∏ Krystin ¤Ú· ·Ô ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ʈӋ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ·Ï‹, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÈ΋ fi, Ó· Û È¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Û·Ó ¤Ó·˜ ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˘ Ó· ¯ÔÚ‡ÂÈ Ì·˙› ÛÔ˘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∆Ô ‰›ÛÎÔ Ù˘ “Astronaut”, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔÓ ‚Ú›Ù ̤ۈ ÙÔ˘ amazon, itunes ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· electric lounge. http://www.myspace.com/kristynmusic 


∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2007_11

›‰·-¤Ì·ı·-¿ÎÔ˘Û·

 ª›· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÔÌ¿‰· ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘

∆˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (’95)

 √ ª›ÏÙÔ˜ ¶Â¯ÏÈ‚¿ÓÔ˜ (’83) ÂÎϤ¯ıËΠηıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙÔ ∂χıÂÚÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ µÂÚÔÏ›ÓÔ˘ (Freie Universität Berlin).

 ∏ ÃÚÈÛÙ›Ó· Kallas-∫·ÏÔÁÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ (’82), Â›ÎÔ˘ÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ·Ó¤Ï·‚ ٷ ηı‹ÎÔÓÙ¿ Ù˘ ˆ˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™ÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊˆÓ (FSE).

 ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∞ÁÁ¤ÏÈη˜ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ô˘ ('83), ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘-„˘¯ÔÏfiÁÔ˘ Ì ٛÙÏÔ ''√‰ËÁfi˜ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜'' ·fi ÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ «ºÂÚÂÓ›ÎË». ∆Ô ‚È‚Ï›Ô Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ı¤Ì·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙË ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·, ÙËÓ Â͈ۈ̷ÙÈ΋ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË, ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÎÏ. ∏ ›‰È· Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ Ù· ‚È‚Ï›· ''∆· ‰›‰˘Ì·'' Î·È ''∆Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜''.

 ¡¤Ô ‚È‚Ï›Ô ·fi ÙË ª·Ú›· £·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ('76). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· «ªË Û‚‹ÛÂȘ ÙÔ Êˆ˜». ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “Public” ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ “Mediterranean Cosmos”.

 ™ÙË ª·Ú›· ∆Ô¿ÏË (’82) ·Ó‹ÎÂÈ Ë ÂÍ·›ÚÂÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ª·Í ºÚȘ Ì ٛÙÏÔ «∞˜ Ì ϤÓ °Î¿ÓÙÂÓÌ·˚Ó» Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ «ªÂÏ¿ÓÈ».∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ϥۯ˘ “Kino Klub” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ. ∆Ș Ù·Èӛ˜ ˘ÔÙÈÙÏ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÊÔÈÙ‹ÙÚȘ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ë ∞Óı‹ µË‰ÂÓÌ¿˚ÂÚ, ϤÎÙÔÚ·˜ Î·È ÁÂÓ.ÁÚ·ÌÌ. ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∂™. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·È π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:  17.12.200 Knockin’ on heaven’s door. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Goethe £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÒÚ· 20:00. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ‚Ú·‰È¿ Ì Glühwein ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Goethe.  11.01.2008 ¶¤Ú· ·fi ÙË ÛȈ‹. ∞›ıÔ˘Û· 417, ¡¤Ô ∫Ù›ÚÈÔ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜, ÒÚ· 20:00

 ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ¶ËÓÂÏfi˘ µ·ÏÙ‹ (’78) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· TATSIS PROJECTS/ARTFORUM, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ªËÙÚÔfiψ˜ 12 (ÙËÏ. 2310-257-552) Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∆ÛÔÚÙ·Ó›‰Ë Â›Ó·È ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ ¶·Ú·Û΢‹, ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ·fi ÙȘ 11 ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 Ì.Ì..

 √È ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ› ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ Facebook, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· “Deutsche Schule Thessaloniki Ehemaligen” Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∂™ £¿ÓÔ˘ ÷ÚÈÛÙÔ‡ (’95). ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ·ÚÈıÌ› 121 ̤ÏË, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È! ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ www.facebook.com.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ∫·ÚÈ˙ÒÓË (’73)

ªÂÁ¿ÏÔ ∞ÏÁ¤ÚÈ ™ÙÔ «ªÂÁ¿ÏÔ ∞ÏÁ¤ÚÈ» Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙË ª¿ÓË ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜. ™ÙË ª¿ÓË ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‚ÂÓ٤ٷ˜, ÙÔ˘ «Á‰ÈÎȈÌÔ‡» Î·È ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ·›Ì·ÙÔ˜.

Μια νεαρή γυναίκα έχει ορκιστεί να πάρει εκδίκηση, αλλά ερωτεύεται τον άντρα που πρέπει να σκοτώσει. Ο αναγνώστης γίνεται µάρτυρας του άγους της κλειστής κοινωνίας και του άχθους του ανθρώπινου πόνου. Περιηγείται στους δρόµους και στα µονοπάτια των θρύλων της Μάνης και µυείται στους σκληρούς κανόνες του άγραφου εθιµικού δικαίου και στην έννοια της εκδίκησης, σ' ένα µυθιστόρηµα που εµπνεύστηκε η συγγραφέας από αληθινά περιστατικά. H Κατερίνα Καριζώνη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από τη Γερµανική Σχολή. Σπούδασε οικονοµικά και είναι διδάκτορας των Οικονοµικών Επιστηµών του ΑΠΘ. Έχει εκδώσει εννέα ποιητικές συλλογές, ενώ ασχολήθηκε παράλληλα και µε την παιδική λογοτεχνία. Έχει εκδώσει συνολικά τέσσερα µυθιστορήµατα από τις εκδόσεις «Καστανιώτη». Συνεργάζεται µε διάφορα περιοδικά µε κριτικές βιβλίου, δοκίµια , λογοτεχνικά κείµενα. Εργάσθηκε επί 15 χρόνια στην Εθνική Τράπεζα απ΄ όπου και συνταξιοδοτήθηκε. ¢ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜: http://www.katerinakarizoni.gr 

Ãπ™∆√À°∂¡¡π∞∆π∫√ ¶∞ƒ∆π ∆√À ™∞°∂™

∂Ï¿Ù ӷ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ¢¯¤˜ Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘ÌÂ. ¶¤ÌÙË 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Ì·Ú Velvet. (∞¯ÂÏÒÔ˘ 10, ¤Ó·ÓÙÈ FIX, ÌÂÙ¿ ÙËÓ OPEL, ÙËÏ. 6931 274161)


12_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2007

 ·Ù˙¤ÓÙ·

☺ £˘Ì¿Ì·È...

∆˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (’03) §›Á˜… ·ÏÏ¿ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ì·˜. ∂˘Î·ÈÚ›· Ó· οÓÂÙ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™∞°∂™ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ «Velvet». √È ·Ô˘Û›Â˜ …∞¢π∫∞π√§√°∏∆∂™!

 ∆Ë ¢Â˘Ù¤Ú· 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÌÈ·˜ ͯˆÚÈÛÙ‹˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· «ÂÚ‹Ê·Ó˘» ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ı¤Ì· Ù· «120 ¯ÚfiÓÈ· °™£» ÛÙË °™£.  ∆ËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙË ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜.  ∆Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 26 Î·È 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ıÏËÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ™ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ °™£ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›· Ù˘ £ÂÛ/ӛ΢ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ 120 ¯ÚfiÓˆÓ °™£, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ˘ ™∞°∂™. ∆ڤ̠ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ!  ∏ ·Ù˙¤ÓÙ· Ì·˜ ı· Û·˜ ·Ô¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ ÌÂψ‰Èο Ì ÙÔ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Jugend musiziert, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙË °™£ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 6 ª·ÚÙ›Ô˘. ∞ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ë ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· Û˘Ó·˘Ï›· ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 5 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ∆· ϤÌ ͷӿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘!!!

U mailbox ªËÓ Í¯ӿÙ ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™∞°∂™. °È· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì ·ÚÈıÌfi 5202030638212. ŸÛ˜ Î·È fiÛÔÈ ÙÔ ÂÈϤÍÔ˘Ó ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î·Ù·ıÂÙ‹ÚÈÔ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·Ì›· ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ (ÙËÏ: 2310 257 390 Î·È 6942-464-676). ∆Ô ÔÛfi Â›Ó·È 30 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹. ∆· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: 5202030638212

∆È ı˘Ì¿Ì·È ·Ï‹ıÂÈ· ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÎÔÓÈṲ̂ÓÔ ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ ÙˆÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ Ì ÂÙÈΤٷ 1967-1973;

Θυµάµαι κατ αρχήν έναν πιτσιρικά του 42ου ∆ηµοτικού να πηγαίνει στα προκαταρκτικά στο επιβλητικό κτίριο της Β. Όλγας και να θαυµάζει µε ορθάνοιχτα µάτια πίνακες που ανεβοκατεβαίνουν, κιµωλίες τετράγωνες, περίεργες καρέκλες και µοντέρνα θρανία. Θυµάµαι τις πρώτες προσπάθειες του σµήνους των σκεφτικών, ψιλοφοβι∆Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚË σµένων συµµαθητών στην αρχή της Πρώτης να γνωριστούν, να βρουν την θέªËÙÚ¿ÎÔ˘ (’73)* ση τους µέσα στην οµάδα, να γίνουν από άµορφη µάζα τάξη, να µοιράσουν τους ρόλους τους για τα επόµενα 6 χρόνια. Θυµάµαι την τάξη να δένεται σιγά-σιγά µέσα από την καθηµερινότητα του µαθήµατος, της κοινής κοπάνας, των σχολικών εκδροµών, της αγωνίας των εξετάσεων, των κοινών χαρών και απογοητεύσεων και φυσικά των αταξιών, που σκαρφιζόµασταν. Θυµάµαι την αυλή και το κτίριο της Β. Όλγας σαν µια µικρή όαση µέσα στην µούχλα και την στενότητα της δικτατορικής Θεσσαλονίκης. Μια όαση, που άφηνε περιθώρια για ιδέες και σκέψεις, έξω από τον κορσέ και τον γύψο του καθεστώτος. Θυµάµαι καθηγητές, σαν τον Κρεµέτη, τον Καραγιάννη, τον Ζαχαρόπουλο, την Αθανάτου, τον Μιλίνσκι, έτσι για να αναφέρω µερικούς από αυτούς, που έδωσαν βασικά και σπουδαία εναύσµατα στα µυαλά και στις καρδιές µας ακόµη και σε εποχές, που το σχολείο ήταν στην τελευταία θέση στον κατάλογο των ενδιαφερόντων µας. Χίλια ευχαριστώ έστω και 35 χρόνια αργότερα. Θυµάµαι τα πρώτα πάρτι, κατ αρχήν µε µπουκάλα και κλεφτά βλέµµατα, αργότερα µε µπλουζ και χτυποκάρδι. Θυµάµαι το ποδόσφαιρο στην παραλία, αλλά θυµάµαι και τα παγκάκια της, που έχουν ακούσει, δει και ζήσει πολλές ωραίες και πολλές θλιβερές ιστορίες αγοριών και κοριτσιών. Θυµάµαι την εκδροµή στην Γερµανία πριν την τελευταία τάξη, που µας έδεσε τελειωτικά σαν τάξη και µας χάρισε µερικές από τις ωραιότερες στιγµές της µέχρι τότε ζωής µας. Θυµάµαι τις προσπάθειες και τους κόπους της τελευταίας τάξης µε κατεύθυνση το απολυτήριο και το Abitur πολεµώντας µεταξύ εφηβείας, τεµπελιάς και αναγκαιότητας. Θυµάµαι την γιορτή του Abitur στο Κέντρο Μακεδονικών Σπουδών και µετά το ολονύχτιο γλέντι στην Ρέµβη. §Ένα µείγµα από γέλια και κλάµατα µε την οδυνηρή σιγουριά, ότι ο κοινός δρόµος χωρίζεται εδώ, αλλά και µε την ζεστή σιγουριά, ότι όλα αυτά τα κοινά χρόνια µε όλες τους τις ωραίες, άσχηµες και ως επί το πλείστον καθηµερινές, απλές στιγµές τους, δεν µπορεί να µας τις κλέψει κανείς. Είναι για πάντα δικές µας. Κλείνοντας το σεντούκι µε τις αναµνήσεις έχοντας αδειάσει µόνο ένα πολύ µικρό του κοµµάτι “αναµένω φλεγόµενος” την επόµενη φορά, που θα βρεθώ στην Θεσσαλονίκη και θα πάρω µόνος µου ποδαράτο τον παραλιακό δρόµο από τον Λευκό Πύργο, περνώντας δίπλα από τα παγκάκια-µάρτυρες, από το γήπεδο-αλάνα του ποδοσφαίρου µπροστά στον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο, καταλήγοντας στην αυλή της Β. Όλγας. Έτσι µόνο για 10 λεπτά για να πάρω µία σύντοµη ‘’πρέζα’’ µιας ηλικίας, όπου όλα ήταν καινούργια και όλα πιθανά µέσα και έξω από την αυλή του Γερµανικού. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªËÙÚ¿ÎÔ˜ (’73) Â›Ó·È ¢ÈÏ. √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ªË¯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘, MitstosMitrakos@web.de

πµ∞¡: GR3201722020005202030638212 SWIFT CODE: PIR BGR AA FAVOR 01 2202 AGELAKI BRANCH IN THESSALONIKI ™¯fiÏÈ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜, Ù· Ó¤· Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ «™∞°∂™-Themen» Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2008. OÈ ÂÓԯϋÛÂȘ Û·˜ ›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈο (ÛÙ· e-mail info@sages.gr Î·È noikonomou@ekdotiki.gr) ›Ù ÙËÏÂʈÓÈο (¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, 2310-779-117 Î·È 6976-278-213, ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, 6936713-727). ŸÏ˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó! °Èã ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ı·

Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô: ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ e-mails ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. Œ¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ‹‰Ë Ù· 1070 mails Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠·Î¿ıÂÎÙÔÈ. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ·ÔÊÔ›ÙÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÛÙ ̷˜ ÛÙ· info@sages.gr ‹ orestis.kalogirou@physics.auth.gr. °È· Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ì Û ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜… ∂˘¯¤˜: ™Â ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰Â ı· ‰Ô‡Ì ÛÙÔ «¶¿ÚÙÈ» ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ -Î·È ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ï›ÁÔÈÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ‡¯ÂÙ·È Î·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿!

04  

∆∂ÀÃ√™ 4_¢∂∫∂ªµƒπ√™2007 ∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∫∏™ ™Ã√§∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ∞›ÊÓ˘ ÙÔ (ÁÓˆÛÙfi ÌÔ˘ ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È fi¯È ·fi...