Page 1

∆∂ÀÃ√™ 3_¡√∂ªµƒπ√™ 2007

∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∫∏™ ™Ã√§∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™∂ˆÓ‡Ìˆ˜

∆Ô §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÔÈ ˆÚ·›Â˜ ı¿Ï·ÛÛ˜... ∂ÓȈ۷ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ fiÙ·Ó Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Ûˆ ̤۷ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ‹ÏË Ì ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ Û ̤ӷ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÔÎÔ‡ ÙÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ÙȘ Ôԛ˜ Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ÂËÚ¤·Û ¤ÓÙÔÓ· ∆Ô˘ ƒÔ‰fiÏÊÔ˘ ª·ÛÏ›·*

ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜: ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

Γράµµα από το Λουξεµβούργο λοιπόν, αφού είµαι κι εγώ ένα απο τα παιδιά του Γερµανικού που τελικά εγκαταστάθηκαν µόνιµα έξω απο την Ελλάδα. Μου είναι δύσκολο να γράψω κάτι αυτοβιογραφικό, αφού µάλιστα η πορεία µου δεν είναι και τόσο συνταρακτική. Γι΄ αυτό θα προσπαθήσω σε αυτές τις γραµµές να παρακινήσω όλους τους αναγνώστες που µπορεί να βρουν κοινά ενδιαφέροντα, να επικοινωνήσουν µαζί µου για να (ξανα) βρεθούµε και να ανταλάξουµε πληροφορίες και εµπειρίες. Έχοντας την τύχη να µεγαλώσω σε ένα σπίτι διεθνές (πατέρας αυστριακής καταγωγής και µητέρα Ιταλίδα µεγαλωµένη στο Λίβανο), απέκτησα γρήγορα µια κλίση στις γλώσσες, µε τις οποίες ασχολήθηκα επιστηµονικά και επαγγελµατικά. Όταν λοιπόν έκανα το µεταπτυχιακό µου στο Γκίσεν µε θέµα τον Σίλλερ και το κλασικό θέατρο, έδωσα τον πρώτο διαγωνισµό µεταφραστών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1981 και από τότε είµαι εγκατεστηµένος εκεί µε την οικογένειά µου, σε µια πόλη µε πολλά πλεονεκτήµατα που την έχουµε αγαπήσει. Από το 1981, γνώρισε και η δουλειά µας µια τροµερή εξέλιξη µε τα σύγχρονα µέσα τεκµηρίωσης και πληροφορικής και έτσι έµεινε πάντοτε αρκετός χρόνος για τα χόµπι µου: τα ταξίδια, το τένις και τον πολιτισµό. Μετά την επιτυχία ενός πολιτιστικού µήνα µε επίκεντρο την πόλη µας,

την οποία οργανώσαµε µε µια οµάδα συναδέλφων το 1992 φέρνοντας στο Λουξεµβούργο µερικά από τα σηµαντικότερα ονόµατα της τέχνης και της διανόησης της Θεσσαλονίκης, ανέλαβα µε απόσπαση τα διεθνή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας του 1997. Όπως ίσως ακούσατε, η εµπειρία αυτή δεν ήταν και η καλύτερη για την πόλη µας και επέστρεψα στο Λουξεµβούργο µε µια πικρή γεύση που κατέγραψα και σε ένα βιβλίο µε τίτλο «η πολιτιστική από µέσα» που θεωρήθηκε τότε πολύ … τολµηρό. Όταν τα δίδυµα παιδιά µας άρχιζαν τη σχολική τους ζωή, αποφασίσαµε να ξαναεγκατασταθούµε στην Ελλάδα για τον πολιτισµό - πάλι βέβαια µε απόσπαση - απαντώντας θετικά στην τιµητική πρόσκληση του Θόδωρου Πάγκαλου, µόλις ορίστηκε Υπουργός Πολιτισµού, να αναλάβω τη διεύθυνση του γραφείου του στο Υπουργείο και στη συνέχεια την Πολιτιστική Ολυµπιάδα. Είχα ξεκινήσει τότε και µια µεγάλη προσπάθεια για να αναβαθµίσουµε τη λειτουργία των πολιτιστικών θεσµών της Θεσσαλονίκης, αλλά η αλλαγή του Υπουργού - όπως συµβαίνει συνήθως στην Ελλάδα - µας έκανε να επιστρέψουµε στο Λουξεµβούργο πιο γρήγορα από ό,τι είχαµε προβλέψει. Το 2003 εκλέχτηκα γενικός γραµµατέας του ∆ικτύου Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης.Τη σηµαντική εµπειρία και τις διεθνείς πολιτιστικές επαφές που απέκτησα σε αυτό το πόστο, αποφάσισε να αξιοποιήσει ο νέος ∆ήµαρχος της Αθήνας Νικήτας Κακλαµάνης που µε όρισε σύµβουλό του σε θέµατα πολιτισµού, µια απασχόληση που µε κάνει να µοιράζω κάπως το χρόνο µου ανάµεσα στην ήρεµη οικογενειακή ζωή του Λουξεµβούργου και την ενδιαφέρουσα προσπάθεια της Αθήνας να δικτυώσει τους δηµιουργούς της στη διεθνή πολιτιστική σκηνή. Για την αγαπηµένη µας πόλη, τους φίλους µας, τις ωραίες θάλασσές µας µένει το καλοκαίρι και κάθε ευκαιρία διακοπών, και οσονούπω η … σύνταξη, καθότι είµαι της φουρνιάς του µακρινού … 1975. * √ ƒÔ‰fiÏÊÔ˜ ª·ÛÏ›·˜ (’75) Â›Ó·È ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, (rodolfos.maslias@europarl.europa.eu)

5 ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜: √ ™∞°∂™ ·›˙ÂÈ Ì¿Ï· (ÛÂÏ.2) // ∂Ή‹ÏˆÛË ÌÓ‹Ì˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∑ÒÙÔ˘ (ÛÂÏ. 3) // ∆Ô ¿ÚÙÈ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ (ÛÂÏ.4) // ∆Ô ∆adel ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (ÛÂÏ.4) // ¶ÂÚ› design Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ: ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ∏ÁË §ÈÔ‡Û· (ÛÂÏ.5) // ∆· 120 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ °™£ (ÛÂÏ. 6) // √È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ (ÛÂÏ. 7) // √ ∞ÏÊÚÂÙ ™ÌÈÙ ı˘Ì¿Ù·È (ÛÂÏ. 8) // ∂Ó·˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ hip-hopper ÂÍÔÌÔÏÔÁÂ›Ù·È (ÛÂÏ.10) // ∂›‰·, ¤Ì·ı·, ¿ÎÔ˘Û·: ÎÔ˘˜, ÎÔ˘˜ ÎÏ (ÛÂÏ. 11).


2_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_¡√∂ªµƒπ√™ 2007

ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ ∆˘ ¡¿ÛÙÈ·˜ ÷Ù˙ËÁÒÁ· (’98)

F ∆Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÏÏÒÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °™£ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Ë Ó¤· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ™∞°∂™, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ, fiÔ˘ Î·È Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚË̤ÓÔÈ 2.650 ·fiÊÔÈÙÔÈ, fiϘ Î·È fiÏÔÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ 1962 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ∞Ú›ÏÈÔ˜ – πÔ‡ÓÈÔ˜ 2007 ÙÔ site ‰¤¯ÙËΠ¿Óˆ ·fi 4.000 ÂÈÛΤ„ÂȘ, Ì ̤ÛÔ fiÚÔ 61 ÂÈÛΤ„ÂȘ ÙËÓ Ë̤ڷ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ 555 ·fiÊÔÈÙÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚÒÛÂÈ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ 138 ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷ¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜. ∆· ÚˆÙ›· Û ·ÚÈıÌfi ÌÂÏÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ 1981 Î·È 1990 Ì 30 ̤ÏË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë Ù¿ÍË ÙÔ˘ 1978 Ì 27 Î·È Ë Ù¿ÍË ÙÔ˘ 1985 Ì 25 ̤ÏË. √ ™∞°∂™ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ̤ۈ Ù˘ ηϋ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Ë ÂÓÂÚÁfi˜ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ηıÒ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ¤Ó· ·ÓÔȯÙfi ·Ú¿ı˘ÚÔ ¿ÌÂÛ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ Û fiÛ˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È.

F ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ∆Ô ¢™ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ¿ÚÙÈ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÛÙÔ ‘’™·ÓÙ¤’’, Ô˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ·fiÊÔÈÙÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ ‹ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛӘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ Î·ıȤڈÛ˘ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. °È· ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ Ú·ÓÙ‚ԇ (¯ÒÚÔ˜, ÙfiÔ˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ˜) ı· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ fiˆ˜ Î·È ¤ÚÛÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿

F √È ·fiÊÔÈÙÔÈ… ·›˙ÂÈ ªÂ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÊÂÙÈÓ¤˜ ·ıÏÔ·È‰È¤˜ ÙÔ˘ ™∞°∂™. Ÿˆ˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ¤-

ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ηٷʤڷÌ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÈÔ «‚ÔÏÈ΋» ̤ڷ Î·È ÒÚ· ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™∞°∂™ (οı ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi ÙȘ 7 ¤ˆ˜ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ¢ڤˆ˜, ·Ó¤‚·Û ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ. ∂ÙÛÈ Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 20 ·fiÊÔÈÙÔÈ ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙË °™£. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™∞°∂™ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÁÒÓ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ıËÓÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ô Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ (Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ª¿ÚÙÈÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·). ∆¤ÏÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ÛΤ„Ë Ì·˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·ıÏËÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ, ηٿ Ù· ÚfiÙ˘· Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ È‰¤· ·˘Ù‹, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜: £¿ÓÔ Ã·ÚÈÛÙfi (ã95) 6977348147, haristos2000@ yahoo.com Î·È ∂˘ÚÈ›‰Ë ∫¯·ÁÈ¿ (ã96) 6944280649, sklero@otenet.gr ∆¤ÏÔ˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ fiÔÈÔ˜/· ·fiÊÔÈÙÔ˜ (ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜) ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÚÔ‚ÔϤˆÓ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi Á‹Â‰Ô Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘.

F Reunion ‘77 M ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¿Óˆ ·fi 30 ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29 πÔ˘Ó›Ô˘ Reunion Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1977. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ «Plymouth», fiÔ˘ ·Ú¿ Ù· ÂÈϤÔÓ ÎÈÏ¿ Î·È Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi οÔÈÔ˘˜ Ó·…Ï›Ô˘Ó, ÙÔ Î¤ÊÈ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ. √È ‰Â ¯ÔÚÔ› ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ Úˆ›·˜ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È Û ¿ÏÏÔ Ì·Á·˙›. ∏ ˘fiÛ¯ÂÛË Ô˘ ‰fiıËÎÂ Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ó· ÌËÓ ·ÚÁ‹ÛÂÈ…

¶ÂÚÈÔ‰È΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û 2.500 ·ÓÙ›Ù˘·

Œ‰Ú·: °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 9Ô ¯ÏÌ. ¶˘Ï·›·˜ £¤ÚÌ˘, ∆£ 51 ºÔ›ÓÈη˜, 55102 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 2310-476-900-2, www.sages.gr, email: info@sages.gr

¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: ¶Úfi‰ÚÔ˜: √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ (’78), ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (‘81), °ÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ∞Óı‹ µ‹‰ÂÓÌ·˚ÂÚ (’81), ∆·Ì›·˜: ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ (’65), ∂ȉÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (‘95) ª¤ÏË: °ÈÒÚÁÔ˜ µ·ÛÈϷοÎȘ (’77), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™˘Ìˆӛ‰Ë˜ (’85), ∫¿ÛÛË ∆ÛÈÙÔ˘Ú›‰Ô˘ (‘90), £¿ÓÔ˜ ÷ÚÈÛÙfi˜ (’95) ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹: ∆fiÏ˘ µ·ÚÓ¿˜ (‘81), ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (‘95), ∞Ó¤ÛÙ˘ ∫Ô˘Ú›‰Ë˜ (‘95), ∆·ÙÈ¿Ó· §È¿ÓË (‘90), ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (‘03), ∫¿ÛÛË ∆ÛÈÙÔ˘Ú›‰Ô˘ (‘90), ¡¿ÛÙÈ· ÷Ù˙ËÁÒÁ· (‘98) ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ·Í›·: N›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (‘81) ∂ÎÙ‡ˆÛË-‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: °Ú·ÊÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ªÈ¯¿Ï˘ ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘(’77).

 ∆˘ ™‡ÓÙ·Í˘ ∏ µÈ¤ÓÓË, Ô µÚÂÙ·Ófi˜ Î·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ «∫·Ì›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂͤÏÈÍË ÛÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ;» ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ı¤Ùˆ ¿ÓÙÔÙ Û οÔÈÔÓ Ô˘ ÌÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÌfiÏȘ Á‡ÚÈÛ ·fi Ù·Í›‰È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¢ÂÓ ÙÔ ÎÚ‡‚ˆ fiÙÈ Â›Ì·È ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È fiÙÈ ÂÚÈ̤ӈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÌfiÓÔ ·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ fiÏÔÈ Ì·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙËÓ ˘¤Ú‚·Û‹ Ì·˜. ∫Ú¿ÙÔ˜, ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ôϛ٘. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ ¿ÎÔ˘Û· ‹Ù·Ó Ù· Ó¤· ·fi ÙË µÈ¤ÓÓË, fiÔ˘ ÚfiÛÊ·Ù· Ù·Í›‰Â„ ÌÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ Ù· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù· Ù˘ ·˘ÛÙÚȷ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. •¤ÚÂÙ fiÛ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂΛ; 1250 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·! ¶ËÁ·›ÓÂȘ ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂȘ Î·È Í·Ó·ËÁ·›ÓÂȘ ̤¯ÚÈ ÙË §¿ÚÈÛ·, Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ. ª¿ÏÈÛÙ· fiˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∆‡Ô˘ Ë Ô‰È΋ Û‹Ì·ÓÛË Â›Ó·È ÛÙË µÈ¤ÓÓË ÈÔ ˘ÎÓ‹ ÁÈ· Ù· Ô‰‹Ï·Ù· ·Ú¿ ÁÈ· Ù· πÃ. ÿÚËη, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂÏ·Á¯fiÏËÛ·. ¢Â ÊÙ·›Ó ‚¤‚·È· ÌfiÓÔ ÔÈ ÚÔ‡¯ÔÓÙ˜ Î·È ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ôϛ٘. ∂Ì›˜, ‰ËÏ·‰‹. £˘Ì¿Ì·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ô ‰‹ÌÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÛÙ˘ÓÔ̇ÛÂÈ ÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ó¤·˜ ∂ÁÓ·Ù›·˜. ∆È Â·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ı· ÙÔ ı˘Ì¿ÛÙÂ: •ÂÛËΈÌfi˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ·Ù› ¤‚ÏÂ·Ó ÙÔÓ Ù˙›ÚÔ ÙÔ˘˜ Ó· ¤ÊÙÂÈ Î·È ¿ÚÔÓ ¿ÚÔÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. °È· Ù·… ¯¿ÏÈ· Ì·˜ ÊÙ·›ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ô˘ ˆ˜ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿Ì ÌfiÓÔ ÙËÓ ¿ÚÙË Ì·˜. ¢Â ı· ͯ¿Ûˆ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1980 ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ µÚÂÙ·ÓÔ‡ ∆˙ˆÓ, ÂÓfi˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ·ÁÁÏÔۿ͈ӷ, ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓÔ˘ Î·È ÊÏÂÁÌ·ÙÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·ÓÙÚ¢Ù› ∂ÏÏËÓ›‰·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙Ô‡Û ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ∆Ô ˙¢Á¿ÚÈ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë £¿ÙÛÂÚ Â›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌÔ¸ÎÔÙ¿ÚÂÈ ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. •¤ÚÂÙ ÙÈ ¤Î·ÓÂ Ô µÚÂÙ·Ófi˜, ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘; ¢ÂÓ ¤‚ÏÂ ԇÙÂ Î·Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙËÓ ·Ó·ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∫·È ‹Ù·Ó ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ! £· ÙÔ ¤Î·Ó ÔÙ¤ ·˘Ùfi ŒÏÏËÓ·˜; ∞˘Ù¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ˆ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ¿ÏÏÔ Ï·Ó‹ÙË, ¤¯Ô˘Ó fï˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È Ì·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó. °È·Ù› ˆ˜ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ, fiÔ˘ ·˘Ù‹ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Î·È Î˘Úȷگ›, Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. °È·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È… ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ™∞°∂™-Themen ˘ԉ¯fiÌ·ÛÙ ÙÔ ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ °ÈÒÚÁÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (’86), Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ µ·ÚÎÂÏÒÓË fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ı· Ì·˜ Û˘ÓÙÚÔʇÂÈ Ì ٷ ÛΛÙÛ· Î·È ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘. ª·˙› Î·È ÙÔÓ ·ÏÈfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¢Ú. ÕÏÊÚÂÓÙ ™ÌÈÙ Ô˘ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓfi ÙÔ˘ Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰˘Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Ï·ÒÓ… 


∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_¡√∂ªµƒπ√™ 2007_3∂Ή‹ÏˆÛË

∆ÈÌ‹ıËÎÂ Ë ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∑ÒÙÔ˘ ∏Ù·Ó ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 6 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔ› Ù˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈÌÒÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ, fiˆ˜ Ë ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∑ÒÙÔ˘. Και οι περίπου 130 παρόντες ήταν τυχεροί που είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν µια τέτοια εκδήλωση για την αγαπητή µας φιλόλογο, που για περίπου 21 χρόνια, από το 1959 έως το 1980 δίδαξε µε τρόπο µοναδικό και αξέχαστο στο σχολείο µας. Ηταν εκεί οι πρώτες χρονιές των αποφοίτων της σχολής, που τέλειωσαν το σχολείο το 1962, το 1963 και το 1965, ήταν εκεί και οι κατοπινές γενιές των αρχών του 70 και των αρχών του 80, που ήταν και οι τελευταίοι µαθητές της. Ηταν εκεί και ο σηµερινός διευθυντής του σχολείου, που ακούγοντας τόσο πολλά καλά και ζεστά λόγια για µια εκπαιδευτικό θα κατάλαβε σίγουρα τι εστί Γερµανική Σχολή Θεσσαλονίκης και τα 120 χρόνια της ιστορίας της. Ηταν εκεί η συγγραφέας Λία Μεγάλου-Σεφεριάδου (’63), η πιανίστρια Λόλα Τότσιου (’75) και ο ηθοποιός Ακύλας Καραζήσης (’75) που µε τις συγκλονιστι-

∆√ µ∏ª∞ 24/6/07

κές ερµηνείες τους έκλεισαν µε τον καλύτερο τρόπο τη γιορτή. Ηταν εκεί και η ψυχή της εκδήλωσης, η Νένη Αθανασιάδου (’62) που µαζί µε τη Μαργαρίτα Αλµπάνη, το Θοδωρής Βυζιώτη και την Κατερίνα ∆ανιηλίδου, όλοι απόφοιτοι του ’65, προετοίµασαν άψογα τη βραδιά, που πραγµατοποιήθηκε µε τη στήριξη του ΣΑΓΕΣ. Ηταν εκεί φυσικά και η τιµώµενη που όταν στο τέλος σηκώθηκε για να µιλήσει είδε όλους τους παλιούς της µαθητές να σηκώνονται από τις καρέκλες τους –όπως σε ένα νέο κύκλο των χαµένων ποιητών- και να την καταχειροκροτούν. ∆εν ήταν λίγοι αυτοί τη στιγµή που προσπαθούσαν να κρύψουν τα δάκρυα στα πρόσωπά τους. Η τιµώµενη περιορίστηκε σε λίγες κουβέντες και εµφανώς συγκινηµένη ευχαρίστησε όλους τους παρευρεθέντες. Να είσαι καλά, κυρία Ζώτου. Ήµασταν τυχεροί που σας είχαµε καθηγήτρια. Και εσείς ήσασταν σίγουρα τυχερή που ζήσατε µια τέτοια όµορφη βραδιά από τους παλιούς µαθητές σας. 


4_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_¡√∂ªµƒπ√™ 2007

C™À¡Eµ∏™∞¡... ∆Ô ¶¿ÚÙ˘ 2007 ∆˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (‘03) ™ÙȘ 25 πÔ˘Ó›Ô˘ 2007, ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Ù˘ °™£, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ « ¶¿ÚÙÈ» ÙÔ˘ ™∞°∂™, Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ıÂÛÌfi˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË, ȉȷ›ÙÂÚ· Ó¤ˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È, ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó, È¿ÓÔ˘Ó ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϷ Ì ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ, Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË Ô˘ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜. √È dj’s Fausto Î·È º›ÏÈÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜∫·ÏÏȉfiÔ˘ÏÔ˜ (‘99) ¤‰ˆÛ·Ó Ú˘ıÌfi ÛÙÔ «¶¿ÚÙÈ» Ì ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ·fi 70’s Î·È 80’s (ÁÈ· Ó· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÏÈÔ› Î·È Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ) ̤¯ÚÈ Tiesto Î·È ªÔby. ∫·È ÂÓÒ Ù· ÓÙÂÛÈÌ¤Ï ‰˘Ó¿ÌˆÓ·Ó Î·È Ë ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ›¯Â Á›ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈÎfi dancefloor Ì «Î·ÓÔÓÈ΋» ··ÛÙÚ¿ÙÔ˘Û· ÓÙÈÛÎÔÌ¿Ï·…, ¤ÎÏËÍË Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ù˘¯ÂÚÔ‡ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ¤Ó· ·ÂÚÔÔÚÈÎfi Ù·Í›‰È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›Î˵ȤÓÓË, ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «Austrian», Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·˙› Ì ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ «Isomat», Z‹ÓˆÓ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ∞∆∂, «Citroen-B. º¤ÛÛ·˜ ∞∂», «∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∆Û¿ÓÙ·Ï˘ ∞∂» Î·È ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜» ÔÈ ¯ÔÚËÁÔ› Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ŸÏÔÈ Ì·˙› ‰›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÒÚ· Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙȘ 6 πÔ˘Ó›Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¿ÚÙÈ, ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÁÈ· Ù· 120 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘. ¡ÈÒıÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓıÂÚÌË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ Ì·˜ ·Ú‹Û¯Â.


∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_¡√∂ªµƒπ√™ 2007_5

¶ÂÚ› design Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ... DESIGN ÛËÌ·›ÓÂÈ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜. Σχεδιασµός µόδας,

σχεδιασµός ιστοσελίδας, βιοµηχανικός σχεδιασµός και ακόµη ένα σωρό άλλους σχεδιασµούς που αφορούν στην τέχνη της δηµιουργίας σχεδίων καλλιτεχνικών, κατασκευαστικών και άλλων. Σήµερα ακούµε πολύ τον όρο. Τον χρησιµοποιούµε δε, για οτιδήποτε καταλαβαίνουµε η όχι! Η περίεργη ∆˘ ∏Á˘ καρεκλιά µε τα τρία ποδιά και το σκληρό κάθισµα (που §ÈÔ‡Û·* παρεµπιπτόντως στοιχίζει και µια περιουσία) είναι design.Το αεροδυναµικό αυτοκίνητο σε απαστράπτον λαχανί,που µε το ζόρι χωράει αυστηρά και µόνο τον οδηγό του, είναι επίσης design.Υπάρχουν βέβαια και οι καινούριες γυναικείες τσάντες µε τα δεινοσαυράκια που είναι design. H γυάλινη πυραµίδα µπροστά στο Λούβρο είναι design όπως και το περιβόητο στέγαστρο του Καλατράβα στο ολυµπιακό στάδιο της Αθήνας είναι design.(Aαναρωτιέµαι η Ακρόπολη, είναι design;) Επειδή λοιπόν εγώ είµαι µια απλή διακοσµήτρια εσωτερικών χώρων και όχι ο φωτεινός παντογνώστης, µπορώ να σας πω δυο λόγια µόνο για το design στα δικά µου τα χωράφια. Πορευτείτε ελεύθερα αγαπητοί συναπόφοιτοι! Χωρίς φόβο και πάθος, κάντε και βάλτε στο σπίτι σας ότι τραβάει η όρεξή σας. Οι τάσεις της µόδας και του design συγχωρεί τα πάντα! Μπορεί να είσαι οργανωµένος, πρακτικός, λιτός και πολυάσχολος τύπος, οπότε σε βλέπω να επιλέγεις µια κουζίνα µε ίσια, απλά και τεράστια ντουλάπια (µε χιλιάδες gadgetoµηχανισµους, αν είσαι πλούσιος) για να κρύβεις τα πάντα µέσα και να έχεις να καθαρίζεις λείες επιφάνειες.Από την άλλη µπορεί να σου αρέσουν τα τζίντζιρα τα µίντζιρα, τα χρώµατα και αρώµατα.Τότε καλύπτεσαι µε το ethnic design! Tι και αν ο ένας τοίχος είναι πορτοκαλί µε κόκκινες και µοβ σπείρες και ο άλλος καλυµµένος από βιβλιοθήκη φτιαγµένη από κορµούς δένδρων σε primitiv µορφή;

Σηµασία έχει να νιώθει κανείς άνετα, αναπαυτικά και λειτουργικά µέσα στο ίδιο του το σπίτι, έστω και αν εσύ αυτά τα συναισθήµατα τα αποκτάς µόνο αν γεµίσεις τις επιφάνειες από τα τραπεζάκια, την TV και του πλυντηρίου των ρούχων µε τα «βελονάκια» της γιαγιάς. Τα πράγµατα όµως σοβαρεύουν στον επαγγελµατικό σου χώρο, γιατί τι χρωστάω και εγώ η έρµη που είµαι έτσι και αλλιώς παραµορφωµένη από τον πονόδοντο, να κάθοµαι στην αίθουσα αναµονής σου και να εξακολουθώ να παραµορφώνοµαι βλέποντας τα υπολείµµατα του πρώην σπιτιού σου, της µαµάς, της θειας σου και της γιαγιά σου; Σεβαστείτε τα καλά σας πελατάκια και δηµιουργείστε έναν χώρο ήρεµο, απλό, ουδέτερο για όλα τα γούστα και κυρίως λειτουργικό για εσάς.Απευθυνθείτε σε ειδικούς για µια σωστή µελέτη του χώρου, για την τοιχοποιία, τις ηλεκτρολογικές και τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, την επιλογή των υλικών για τα πατώµατα, τις επενδύσεις, τα κουφώµατα, τα έπιπλα, τα χρώµατα, τα υφάσµατα, τα φωτιστικά. Θα γλιτώσετε χρόνο και χρήµα γιατί ένας διακοσµητής θα καταλάβει το στυλ και τις ανάγκες σας και θα σας κατευθύνει στα σωστά µαγαζιά χωρίς περιττά «πάνε έλα» και περιττές δαπάνες («Κυρ Μήτσο, γκρέµιστον τον τοίχο.∆εν χωράει το κρεβάτι µου αυτό το δωµάτιο!»=200-1200 ευρώ, ανάλογα µε ποσά ευρώ του λείπουν του κυρ Μήτσου εκείνη την εποχή). Τέλος αφού ευχαριστήσετε και δείξτε την ευγνωµοσύνη σας στον διακοσµητή σας (δεκτοί όλοι οι τρόποι έκφρασης αυτής), βαφτίστε το DESIGN σας. Αυτοί που ποτέ δεν σας συµπάθησαν, έτσι και αλλιώς θα πουν την κακία τους ΥΓ: Και µια παράκληση: µην φέρνετε µαζί σας όλη την οικογένεια όταν επιλέγετε υλικά από την αγορά.∆εν υπάρχει περίπτωση να συµφωνούν όλοι. Εσείς και ο διακοσµητής είστε αρκετοί! De gustibus & de coloribus... *∏ ∏ÁË §ÈÔ‡Û· (’83) Â›Ó·È ‰È·ÎÔÛÌ‹ÙÚÈ·


6_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_¡√∂ªµƒπ√™ 2007

DST-Kiste  ∂ÈÙ˘¯›Â˜, ÂÈÙ˘¯›Â˜, ÂÈÙ˘¯›Â˜ °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÓÒÙÂÚ· Î·È Ù· ·ÓÒٷٷ ȉڇ̷ٷ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. Από τους περ-

σινούς 55 τελειόφοιτους του σχολείου,οι 49 πέρασαν σε σχολές της επιλογής τους, από τους οποίους οι 44 σε διάφορα ΑΕΙ της χώρας. Έτσι το ποσοστό επιτυχίας κυµάνθηκε στο 89,1%. Από τους περσινούς τελειόφοιτους της ΓΣΘ οι 12 εισήλθαν σε θεωρητικές και φιλολογικές σχολές, οι 11 σε πολυτεχνικές σχολές (από τους οποίους οι 5 σε σχολές ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών, που θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολες), οι 9 σε θετικές σχολές, ενώ 5 τελειόφοιτοι κατέλαβαν θέσεις σε οικονοµικές σχολές. Επίσης 4 επιτυχόντες µπήκαν σε νοµικές σχολές, 2 στη σχολή Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ το σχολείο κατέγραψε και µια επιτυχία στην Ιατρική Θεσσαλονίκης. Έντεκα παλαιοί µαθητές του σχολείου, που εισάγονται µε το 10%, κατέλαβαν θέσεις σε ανώτατες σχολές της χώρας: 6 σε θεωρητικές και φιλολογικές σχολές, από 2 σε σχολές φυσικής και σε θετικές σχολές (πληροφορική και γεωλογία) και ένας στην Ιατρική Θεσσαλονίκης. Tαυτόχρονα 43 περσινοί τελειόφοιτοι (ποσοστό 83% επί τους συνόλου) απέκτησαν το γερµανικό απολυτήριο (Abitur) και έχουν το δικαίωµα να σπουδάσουν σε πανεπιστήµιο του εξωτερικού (Γερµανία, Μ. Βρετανία και ΗΠΑ), ενώ η περσινή τάση για σπουδές σε γερµανικά πανεπιστήµια συνεχίστηκε και φέτος. ∆ώδεκα τελειόφοιτοι ετοιµάζονται να

σπουδάσουν σε ανώτατες σχολές της Ευρώπης και κυρίως της Γερµανίας. Το ΣΑΓΕΣ-Themen εύχεται καλή σταδιοδροµία σε όλους.

 ∆· 120· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ªÂ ÔÈΛϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· fiÏ˘ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ë °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ù· 120 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘. Το πρόγραµµα

των εκδηλώσεων δεν έχει ακόµη οριστικοποιηθεί, όµως µια πρώτη εικόνα έχει ήδη διαµορφωθεί όσον αφορά τις ηµεροµηνίες και το περιεχόµενο των εκδηλώσεων. Η εκκίνηση θα δοθεί πιθανώς στις 13 Φεβρουαρίου του 2008, ηµέρα κατά την οποία πριν από 120 χρόνια άρχισε να λειτουργεί η Γερµανική Σχολή Θεσσαλονίκης, µε µια µεγάλη εκδήλωση για το κλίµα και το περιβάλλον, όπου θα διεξαχθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε πολιτικούς, πανεπιστηµιακούς και περιβαλλοντολόγους. Οι φετινές εκδηλώσεις του «Jugend musiziert» (29.2. µέχρι 6.3. 2008) που θα γίνουν στο σχολείο καθώς και τα «Projekttage» (19-22.3.2008) θα συµπεριληφθούν επίσης στο πρόγραµµα των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 120 χρόνια λειτουργίας της Σχολής. Στις εκδηλώσεις για τα 120 χρόνια του σχoλείου θα συµπεριληφθεί τόσο το «Πάρτυ» των αποφοίτων που το 2008 θα γίνει στις 6 Ιουνίου, όσο και το επόµενο «Oktoberfest» που είναι προγραµµατισµένο να πραγµατοποιηθεί στις 27 Σεπτεµβρίου του 2008. Οι εκδηλώσεις για τα 120 χρόνια του σχολείου θα κλείσουν µε µια µεγάλη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα συµµετέχουν Έλληνες και Γερµανοί πολιτικοί που θα πραγµατοποιηθεί το τριήµερο 1-3 Οκτωβρίου του 2008, µε αφορµή και τη εθνική γιορτή επανένωσης της Γερµανίας.

Το ∆Σ του ΣΑΓΕΣ διερευνά τη δυνατότητα να διοργανώσει ο Σύλλογος µια µεγάλη εκδήλωση προς τιµή όλων των καθηγητών του σχολείου καθώς και µια έκθεση για την ιστορία του σχολείου και του ΣΑΓΕΣ.

 To «√ktoberfest» M ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi «Oktoberfest». Η

εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του δήµου Θεσσαλονίκης και συνδιοργανώθηκε από το Σύλλογο Φίλων του σχολείου και τη Γερµανική Σχολή. Οι επισκέπτες του είχαν τη δυνατότητα να δοκιµάσουν διάφορες βαυαρέζικες πατροπαράδοτες γαστρονοµικές λιχουδιές, ποικίλα είδη µπύρας και να απολαύσουν µουσική πνευστών από τη δεκαπενταµελή γερµανική µπάντα «D’ Allaefenzigae». Παράλληλα µε το πρόγραµµα ψυχαγωγίας, στους χώρους του σχολείου λειτουργούσε έκθεση, την οποία δηµιούργησαν οι µαθητές του σχολείου και είχε θέµα τη µετανάστευση. Συνολικά την ηµέρα της εκδήλωσης καταναλώθηκαν πάνω από 2.700 λουκάνικα, 1.000 µπρέτσελ, 500 κότσια και πάνω από 3.100 λίτρα µπύρας. Μεγάλο µέρος των εσόδων θα διατεθεί στους πυρόπληκτους συµπατριώτες µας.

§fiÁÈ· ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡

∫·È ¿ÏÈ DANKE

ŒÊ˘ÁÂ Ô ¶·Û¯¿Ï˘ ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘ ‘∂Ê˘Á ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ Ô ·ÏÈfi˜ ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ¶·Û¯¿Ï˘ ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ Ù˘ °™£ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙÔ 1986 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2002, ÂÓÒ Â›¯Â ÂÚÁ·Ûı› ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹‰Ë ·fi ÙÔ 1982. ÕÓıÚˆÔ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ΤÊÈ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, Ì ¤ÓÙÔÓË ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ·Á·Ô‡Û ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏÔ. √ Pascal, fiˆ˜ ÙÔÓ ÊÒÓ·˙·Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ηıËÁËÙ¤˜. √È ·Ï·ÈÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙȘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙÔ ™¤ÏÈ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‚fiÏÂ˚ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ù˘ °™£. ∆Ô ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2007 ÙÈÌ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹.

°È· ¿ÏÏÔ ¤Ó· Ù‡¯Ô˜ Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ «™∞°∂™-Themen» ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ. ∏ ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·¢ı‡ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÈÔ ¿ÓÂÙË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÎfi °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë (’89) Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ K∞∆∂∆∏ Constructions Ô˘ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘. ∆ÔÓ ¤ÌÔÚÔ °ÈÒÚÁÔ ªÔ˘ÌfiÓ· (’85) Î·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· «FED», Ô˘ ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È ¤ÈÏ· ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÙÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ ∆˙ÈÚ›ÙË (’63) Î·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· πSOMAT, ÙÔÓ ∏Ï›· §ÔÁÔı¤ÙË (’81) Î·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· LOAFERS (·Ô‡ÙÛÈ·, ÙÛ¿ÓÙ˜, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú) ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ °Î¤ÏË ¢Ô‡ÌË (’82) Î·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ «°Î¤ÏË ¢Ô‡ÌË».


∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_¡√∂ªµƒπ√™ 2007_7∂Ή‹ÏˆÛË

°ÈÔÚÙ‹ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ 2007 ∆ˆÓ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (’03)

∆ËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 27 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÒÛ·Ì ڷÓÙ‚ԇ ÛÙË °™£ Î·È ‹Ì·ÛÙ·Ó fiÏÔÈ ÂΛ. ∞fiÊÔÈÙÔÈ, ηıËÁËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜, Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÁÈÔÚÙ¿Û·Ì ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 2007. Οι Μαρία Τσιπλιτάρη, Νίκος Λουκάς, Γιώργος Καΐσης, Στέργιος Θεοδωράκης και Νίκος Ξένος επέλεξαν να µας αποχαιρετίσουν µε µελωδίες του J.S.Bach, Beethoven µε λίγο FransiskoTarrega και Siilienne για σασπένς, κάνοντάς µας να νιώσουµε σαν να ήταν η δικιά µας αποφοίτηση. Από µία τελετή αποφοίτησης δε θα µπορούσαν να λείπουν βέβαια αποχαιρετιστήριοι λόγοι της ∆ιοίκησης και της ∆ιεύθυνσης της σχολής καθώς και των εκπροσώπων των Συλλόγων. Χαιρετισµούς απηύθυναν ο

3

∆Ô Ì‹ÏÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÌËÏÈ¿…

∏ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ™∞°∂™ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È 7 Ӥ˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ÙÔ˘ 2007, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙË °™£ Î·È Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ¢¤ÏÏÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Í¤ÓË (¢¤ÏÏÈÔ˜ ¶¿ÚȘ -75), ¢ÂÚÌfi΢ £Âfi‰ˆÚÔ˜ (¢ÂÚÌfi΢ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ -77), ∫·Ï·Ìfiη ¡ÈÎÔϤٷ (∫·Ï·Ìfiη˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ -75), ∫Ô˘Ì·Ú›‰Ë˜ ∫ÏÂfi‚Ô˘ÏÔ˜ (∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë -80), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ¶·‡ÏÔ˜ (∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ÿÚ˘ –75), §·Î›Ù· ™Ù·˘ÚԇϷ (§·Î›Ù·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ -70), ƒÔ‰›Ù˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ (ƒÔ‰›Ù˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ -73). ™˘Á¯·›ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Î·È Ì¤ÏË Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Ì·ıËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·˜ Î·È Â˘¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ÍÂΛÓËÌ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· Ì·ÎÚÈÓ‹ ¢¯‹ : ¡· η̷ÚÒÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÌÈ· ̤ڷ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·È‰È¿ ˆ˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Ù˘ °™£!

εκπρόσωπος του Γενικού Προξενείου κ. H.Wetzlau και ο πρόεδρος του ΣΑΓΕΣ κ. Ορέστης Καλογήρου , που όπως ανέφερε µε παράπονο δεν είχε την ευκαιρία να γιορτάσει τη δική του αποφοίτηση µε την τάξη του, λόγω του µεγάλου σεισµού το ’78. Ποτέ δεν είναι αργά…! Αίσθηση προκάλεσαν επίσης οι αποχαιρετιστήριοι λόγοι της ∆ιευθύντριας του Λυκείου κ. Νίκης Σίµου και της κ. Γιάννας ∆εληβοριά, που κυριολεκτικά «ξεσήκωσαν» το ακροατήριο και η Aula µετατράπηκε σε Klassenzimmer!! Last but not least, οι απόφοιτοι, οι µεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς. Με µεγάλες δόσεις καυστικότητας και επαναστατικού πνεύµατος µας αποχαιρέτησε ο Πρόεδρος του 15-µελούς του Ελληνικού Τµήµατος, Παύλος Κωνσταντινίδης, ενώ οι αποχαιρετιστήριες οµιλίες των αποφοίτων, Ολυµπίας Σαµαρά και Γιάννη Σιαφαρίκα, µας πληµµύρισαν µε συναισθήµατα νοσταλγίας των µαθητικών µας χρόνων. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η απονοµή των ειδικών βραβείων, βιβλίων και αναµνηστικών µεταλλίων από το διευθυντή της ΓΣΘ κ. R.V. Siedenhans, τη ∆ιευθύντρια του Λυκείου κ. Ν. Σίµου και τον κ. Χάρη Κωνσταντινίδη, Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων της ΓΣΘ. Μετά τη λήξη της τελετής ακολούθησε στην αυλή του σχολείου προβολή βιντεοταινίας, µία παραγωγή των αποφοίτων, αποδεικνύοντας το ταλέντο και την ευρηµατικότητά τους και στη σκηνοθεσία ! Αποκορύφωµα της βραδιάς, βέβαια, ο «διαγωνισµός καραόκε», για τους τολµηρούς µε συνέχεια, τι άλλο; ΧΟΡΟ όλο το βράδυ. Θερµά συγχαρητήρια αξίζουν και στα παιδιά που παρουσίασαν τη γιορτή και το πρόγραµµα, γιατί ήταν πάνω απ’ όλα αυθεντικοί και το διασκέδασαν πραγµατικά όπως και εµείς! Ο επίλογος της γιορτής δε θα µπορούσε να ήταν άλλος από… G. Gershwin και Summertime … Και του χρόνου! 


8_∆∞ ÂĄâˆ‚âˆž âˆ†Ă¸ÂĄ âˆžÂśâˆšÂşâˆšĎ€âˆ†Ă¸ÂĄ ∆âˆ?™ °™£_ÂĄâˆšâˆ‚ÂŞÂľĆ’Ď€âˆšâ„˘ 2007œ¡Ă?ĂˆÂ¤Ëœ ĂŽÂˇĂˆ Ă“Â¤Ă‚Ëœ ĂˆĂ›Ă™Ă”Ăšâ€şĂ‚Ëœ

Â˘Ă‹ĂŒĂ”Ă›ĂˆĂ‚â€ĄĂ”Ë˜ĂŒĂ‚ ÙÔ ĂŽĂ‚â€şĂŒĂ‚Ă“Ă” Ă™Ă”Ë˜ ¡Ă?ĂˆĂ”â€Ą â€°ĂˆĂ‚Ë˜ÄąË˜Ă“Ă™â€š Ă™Ă”Ë˜ Û¯ÔĂ?Ă‚â€şĂ”Ë˜ ÛÙ¡ Ă Ă‚ĂšĂŒÂˇĂ“ĂˆĂŽÂż Ă ĂˆÂˇĂ™â€ş ĂŽÂˇĂˆ Ă‹ ΡĂ?‥ÙÂÚË ĂŒĂ‚Ă™ÂżĂŠĂšÂˇĂ›Ă‹ ÛÙ¡ Ă‚Ă?Ă?Ă‹Ă“ĂˆĂŽÂż Ĺ¡ Âˇâ€°ĂˆĂŽĂ”â€ĄĂ›Ă‚ ÙÔ ÂˇĂšÂŻĂˆĂŽďŹ ĂŽĂ‚â€şĂŒĂ‚Ă“Ă”. ∂Ă?ÂżĂ?Ă?Ă”Ë˜ Ă‚â€şĂ“ÂˇĂˆ ĂŽÂˇĂˆ ĂŒĂˆÂˇ ΡĂ?‚ Ă‚Ë˜ĂŽÂˇĂˆĂšâ€şÂˇ Ă ĂˆÂˇ ÔĂ?Ă?Ă”â€ĄËœ Ó¡ ĂŠĂšĂ‚Ă›ĂŽÂżĂšĂ”Ë˜Ă“ Ù¡ Ă Ă‚ĂšĂŒÂˇĂ“ĂˆĂŽÂż Ă™Ă”Ë˜Ëœ...

Thessaloniki-Bonn Von Dr. Alfred Schmitt*

Griechenland findet in der deutschen Presse nicht statt. Einzige Ausnahme sind Katastrophenmeldungen: ein Fährschiff ist

untergegangen, die Wälder brennen, die Hitzewelle hat wieder einmal zugeschlagen, ein Flugzeug ist notgelandet. Und natĂźrlich: Griechenland ist europäischer FuĂ&#x;ballmeister.Was sonst in Hellas passiert, ist offenbar fĂźr die deutschen Medien nicht interessant. Griechenland ist weit weg. Weiter weg als frĂźher, so scheint mir. Als ich im Sommer 1994 nach Thessaloniki kam, gab es noch mehrere Korrespondenten deutscher Zeitungen in Griechenland, der SPIEGEL hatte einen eigenen Korrespondenten in Athen. Politische und kulturelle Vorgänge schienen berichtenswert und wurden berichtet. Ich kam also, wie ich glaubte, mit einigen Kenntnissen Ăźber die aktuelle Situation meines neuen Gastlandes an die DST, glaubte mich auch als Altphilologe gut vertraut mit der griechischen Geschichte und Mentalität und brachte eine gehĂśrige Portion Achtung mit vor den Erfindern der Philosophie und Demokratie, der schĂśnen KĂźnste und der olympischen Spiele. Es dauerte einige Zeit, bis ich das moderne Griechisch so weit beherrschte, dass ich einer Diskussion folgen konnte. Und beinahe sofort erhielt ich meine Taufe in das moderne Griechenland und die besondere bikulturelle Situation der Deutschen Schule. Es war im Jahre 1995. Der Bau der neuen Schule war in vollem Gange. Die vielen Veränderungen in Zusammenhang mit dem Neubau und dem Umzug mussten geplant werden. Dazu gehĂśrte auch die Frage der Schulbusse. FĂźr die deutsche Seite, damals schon streng Ăśkologisch und Ăśkonomisch orientiert, war klar, dass ein eigener Schulbussdienst nach Phinikas erstens Ăśkologisch verwerflich und zweitens Ăśkonomisch zu teuer war. Die LĂśsung war einfach: man wĂźrde die vorhandenen Buslinien benutzen oder Fahrgemeinschaften bilden. Das war man aus Deutschland so gewohnt. Der griechischen Seiten war beides ein Gräuel. Eine Privatschule hat ihre SchĂźler mit eigenen Bussen zur Schule zu bringen und Fahrgemeinschaften funktionieren nicht. Die selbstverständliche LĂśsung ist ein eigener Busdienst, auch wenn er eine beträchtliche Summe kostet. Das war man in Griechenland so gewohnt. In der Turnhalle der alten Schule an der Vasilissis Olgas, in die ich zur gemeinsamen Konferenz der griechischen und deutschen Eltern geladen hatte, prallten beide Kulturen aufeinander, mittendrin der neue Schulleiter. Man wurde sofort laut, grundsätzlich und provokativ. Die deutschen Eltern hielten die Fahne der Ă–kologie hoch und verteidigten ihren Geldbeutel, denn es war gleich deutlich geworden, dass an einem Busverkehr alle, auch die deutschen SchĂźler teilnehmen mĂźssten, wenn er bezahlbar sein sollte. Die Griechen fĂźhlten sich als UmweltsĂźnder angegriffen und glaubten sich als Mehrheit und im eigenen Land sowieso

im Recht. Als ich begriffen hatte, dass hier zwei verschieden geprägte kulturelle Auffassungen miteinander kämpften, und dass man versuchen mĂźsste, dies als allererstes klarzustellen, war es fĂźr mein Eingreifen bereits zu spät. Erregte Diskutanten stĂźrmten handgreiflich werdend das Podium und die “Turnhallenkonferenzâ€? lĂśste sich ohne Ergebnis auf. Und nun folgte meine zweite EinfĂźhrung in das demokratische Leben des modernen Griechenlands: die Vorsitzende der griechischen Elternschaft, welche die Diskussion leitete, stellte laut rufend fest, dass ein allgemeiner Busdienst beschlossen worden sei. Und so wurde es auch gemacht. Meines Wissens fahren die Busse bis heute, und es funktioniert. Ich bin froh, dass ich dieses Erlebnis – andere sollten folgen – gleich am Anfang meiner Laufbahn hatte. Ich lernte auf die Unterschiede zu achten und wusste, dass noch so groĂ&#x;er Lärm und Streit in Griechenland nicht viel zu bedeuten haben. Hinterher ist meistens alles wieder gut. In Deutschland wäre das anders. Seit 2002 leben wir wieder in Bonn, nach der Pensionierung im vergangenen Jahr mit Haus- und EnkelhĂźten gut beschäftigt.AnThessaloniki und die DST denken wir gerne und oft zurĂźck. FĂźr mich waren es prägende Jahre. Ich habe viel gelernt. *Dr Alfred Schmitt war Direktor der DST in der Zeit von 1994 bis 2002

Der frĂźherer DST-Direktor heute, mit Enkelkindern in Bonn


∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_¡√∂ªµƒπ√™ 2007_9

3Feuilleton ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∆Ô˘ ∞Ó¤ÛÙË ∫Ô˘Ú›‰Ë (’95)

ºƒ∞¡∫ ™∂∆™π¡°∫ ∆√ ™ª∏¡√™ ™ÙÔ «∆Ô ÛÌ‹ÓÔ˜» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì›· ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜, Ï›ÁÔ Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜. Οι ωκεανοί µολύνονται συνε-

χώς και η αλόγιστη εκµετάλευση των θαλασσών από τον άνθρωπο οδηγεί σε καταστροφές ανυπολόγιστης αξίας. Το σκηνικό, αν και δεν µας προδιαθέτει ιδιαίτερα για ένα ενδιαφέρον ανάγνωσµα, ωστόσο η αξία του βιβλίου είναι αδιαµφισβήτητη και έγκειται στην ικανότητα του συγγραφέα

να µας πείθει σε κάθε σελίδα ότι τα γεγονότα που µας παρουσιάζει είναι αληθινά, ενεργοποιώντας προβληµατισµούς και σκέψεις σε λίγο µεγαλύτερο βαθµό από ένα οποιοδήποτε action-thriller. Η ιδιοτυπία του συγκεκριµένου έργου οφείλεται στο εξαιρετικό επιστηµονικό υπόβαθρο που στηρίζει την, καλπάζουσα κατά τα άλλα, φαντασία του συγγραφέα. Η ενδελεχής έρευνα που σίγουρα απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση της συγγραφής του «Το σµήνος» οδήγησε, εξάλλου, τον Φρανκ Σέτσινγκ στην µετέπειτα έκδοση των «Nachrichten aus einem unbekannten Universum», το οποίο µε γλαφυρό τρόπο συνοψίζει ό,τι αποκόµισε ο ίδιος ως γνώση και εντυπώσεις από το εντελώς άγνωστο, κατά τα λεγόµενά του, υποθαλλάσιο τµήµα του πλανήτη µας. Ο αντίλογος, βέβαια, υποστηρίζει ότι ένα βιβλίο περιπέτειας έχει την υποχρέωση να µην υπερ-αναλύει επιστηµονικές θέσεις, δίνοντας χώρο σε περισσότερη δράση και ένταση, καθώς και σε πιο ενδιαφέρουσες «διαδραστικές» καταστάσεις µεταξύ των χαρακτήρων της πλοκής. Ευτυχώς αυτή η θεώρηση δεν αποτελεί µέρος της δουλειάς

του Σέτσινγκ, δίνοντάς µας ένα αποτέλεσµα που τελικά ξεχωρίζει. Τα δικαιώµατα του έργου έχουν ήδη προωθηθεί στο Χόλυγουντ µε την ανάµιξη ονοµάτων όπως Ούµα Θέρµαν, Ντίνο ντε Λαουρέντις,Τεντ Τάλυ. www.derschwarm.com www.frank-schaetzing.com

√ ºÚ¿ÓÎ ™¤ÙÛÈÓÁÎ

∂ ¶ π ¶ § ∞ ∫√À∑π¡∞™ ¡∆√À§∞¶∞

¢‹ÏÔ˘ 1 & ∞ÏÏ·Ù›ÓË, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 54250, ÙËÏ.: 2310 316818, fax: 2310 300155, www.fed-cucine.gr


10_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_¡√∂ªµƒπ√™ 2007

3Feuilleton ∞¶√ ∆∞ £ƒ∞¡π∞ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∫∏™ ™∆∞ √ƒ°π™ª∂¡∞ ªπ∫ƒ√ºø¡∞

Street.Magic.Art °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ S.M.A. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· ıÚ·Ó›· Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, ÌÈ· Î·È ÔÈ ™Ù¿ı˘ ∆ÂÏÂÈÔ‡‰Ë˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú˘›‰Ë˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈÎfi Î·È ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ 2002, ÂÓÒ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, Û‡ÓıÂÛË Î·È scratch ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ô dj Space. ∞˘ıÂÓÙÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎfi ¯È-¯Ô Ì ÔÚÁ‹, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ¿ıÔ˜ ÁÈ· ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ó. ∆Ô˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ µ·ÚÓ¿ (’81), http://www.myspace.com/streetmagicart

··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯È ¯Ô. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ›‰Ô˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙȘ ÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÒÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÎÈ ·fi ÂÌ¿˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙÔ ¯È ¯Ô ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·Ó ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. £· Û ÂӉȤÊÂÚ οÔÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤Ó·Ó °ÂÚÌ·Ófi rapper; Œ¯Ô˘Ì ‹‰Ë Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ¤Ó·Ó ÁÂÚÌ·Ófi Ú·ÂÚ, ÙÔÓ LST da phunky child ·fi ÙËÓ ∫Ôψӛ· Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÔÚ›· ÛÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ 1996. ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ‰Ô˘Ï›· ÙÔ˘ LST. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ì Â·Ê¤˜ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È Î¿ÔÈ· live ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ¢ÒÛ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÛÔ˘ ∞ÊÔ‡ Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ¤¯ˆ ‚·ÊÙ›ÛÂÈ «∞ϯËÌÈÛÙ‹˜», Ó· ˆ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ S.M.A. ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ ÚÒÙ˘ Ì·˜ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰Ô˘Ï›·˜ ·fi ÙËÓ Grand Royal Production Î·È ÙËÓ ∂ªπ Music. √ ‰›ÛÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «∆Ô ∫ÂÈÌ‹ÏÈÔ» Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ 2003 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2006, ÂÓÒ Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· Á˘Ú›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·˜ video clip. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· οı ¶¤ÌÙË 22.00-24.00 ı· Ì ‚Ú›Ù ·Ú¤· Ì ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï ÛÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Banana 104 FM Ì hip-hop Î·È rnb ÌÔ˘ÛÈ΋. ¶ÔÈfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ Û ԉ‹ÁËÛ ӷ ·Û¯ÔÏËı›˜ Ì ÙËÓ ¯È ¯Ô Î·È ÁÈ·Ù›; ¢Â ÌÔÚÒ Ó· ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó οÔÈÔ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-

̤ÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ԉ‹ÁËÛ ӷ ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ÙÔ ¯È-¯Ô. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì ̿Á„ ‹Ù·Ó Ë fiÏË ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ›‰Ô˜, ·ÈÛı¿ÓıËη ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÙÈ ÌÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù·. ™ÙËÓ ÔÚ›· ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ¤ÎÊÚ·Û˘ ̤۷ ·fi ÙÔ ¯È ¯Ô Î·È ÁÈ’·˘Ùfi ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ fiˆ˜ ÔÈ Wu-Tang Clan, Eric B & Rakim, Mobb Deep, Run DMC, N.W.A., Public Enemy ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Ù· ÚÒÙ· ÌÔ˘ ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Ì ÛÙÈÁÌ¿ÙÈÛ·Ó. ¶fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ/‰‡ÛÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Û·È Ì ÙËÓ ¯È ¯Ô ¤Ó ¤ÙÂÈ 2007 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ∂›Ó·È ÌÂÙÚË̤ÓÔÈ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ

¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ·ÛÙÂ›Ô Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ; ™˘¯Ó¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÛÙ›· ÌËӇ̷ٷ Ì ٷ ÔÔ›· Ì·˜ ˙ËÙ¿Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù· ÔÔ›· Ê˘ÛÈο ‰Â Ì·›ÓÔ˘ÌÂ Î·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· Ù· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ ÈÔ ·ÛÙÂ›Ô Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Â›Ó·È 5 ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ Ó· Ìˆ Ì ‚Ô˘ÙÈ¿ ̤۷ ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ, ÁÈ·Ù› ÌfiÏȘ ›¯·Ó ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú›ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ…º˘ÛÈο Ë ÂÎÔÌ‹ ÍÂΛÓËÛ Ì Á¤ÏÈ· ·ÓÙ› ÁÈ· ηÏËÛ¤Ú·! ∆· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ‹Ù·Ó ... ™ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ͤÓÔÈ·ÛÙ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ Ôχ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÊÈϛ˜, ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ S.M.A.


∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_¡√∂ªµƒπ√™ 2007_11

›‰·-¤Ì·ı·-¿ÎÔ˘Û·

ÁÈ· Ù·Èӛ˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÈ·ÓÈÒÓ ÛÙÔ §Ô˜ ∞ÓÙ˙ÂϘ. √ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ 1983 ÛÎËÓÔı¤ÙËÛ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ‘’¡¿ÚΘ’’.

 µ¿ÏÙÂÚ §fiȯ˜ (Walter Leuchs) Ô-ÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô Ó¤Ô˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ‰Èψ̿Ù˘, Ô˘ ¤È·Û ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ¤¯ÂÈ ıËÙ‡ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜, ÂÓÒ ÚÈÓ ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÚÁ¿ÛıËΠÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ‰Èψ̷ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È. ∂˘¯¤˜ ÁÈ· ηϋ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

√ Ó¤Ô˜ ÁÂÚÌ·Ófi˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÊÔÚ›·˜, ·ÚÈÔ Hartmut Rau Î·È ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Rolf-Viktor Siedenhans.

 √ √Ú¤ÛÙ˘ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ (’03) Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‘’∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ¡¤ˆÓ’’. √ ıÂÛÌfi˜ ȉڇıËΠÙÔ 1987 ÛÙÔ ºÔÓÙÂÓÂÌÏfi Ù˘ °·Ï›·˜ ÎÈ· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Û ̷ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ï˘Î›Ԣ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÔχÙÈÌË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.  ∞Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¢™ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ °™£ Î·È ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÂÎϤ¯ÙËÎÂ Ô ·ÏÈfi˜ Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ∫ÚÂ̤Ù˘ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒ·ÎÈÙ˙‹˜.¡¤Ô˜ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÎϤ¯ÙËÎÂ Ë ·ÏÈfi˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Î·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ISOMAT ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ T˙ËÚ›Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ 1963.

 ¡Âfi ‚È‚Ï›Ô –ÙÔ 14Ô!-Ù˘ §›·˜ ªÂÁ¿ÏÔ˘-™ÂÊÂÚÈ¿‰Ô˘, Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ‘’¤ÍË ÊÔÚ¤˜ Ë Ù‡¯Ë’’ ·Ô ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Û £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∞˘ÛÙÚ›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›·˜. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ Û 9Ë ¤Î‰ÔÛË Î·È ÙÔ ·ÏÈfiÙÂÚÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ Ù˘ Î. ªÂÁ¿ÏÔ˘-™ÂÊÂÚÈ¿‰Ô˘ (’63), Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ‘’™·Ó ÙÔ ÌÂÙ¿ÍÈ’’.

 √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¡ÈÎÔϤÚ˘ ‚Ú·‚‡ÙËΠ̠ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜ Ì·˜ ÁÚ¿ÊÂÙÂ, ÙÔ ‰ËÌÔÛȇԢÌÂ

∆Ô ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô Âͤ‰ˆÛÂ Ô Ã¿Ú˘ HÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ (’82). ∂›Ó·È Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Î·È Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «ª¤ËÓ (Bayne)», ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ «∂Úˆ‰Èfi˜».

info@sages.gr

°ÂÚÌ·ÓÈÎfiÙËÙ·(˜) TÔ˘ ∞ÓÙÒÓË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (’71) , aoik@zinon.gr

∂¯Ô˘Ì ÙË «Ï¤ÍË»:

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz ∏ ϤÍË ·˘Ù‹ ‹Ú ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô 2004 ˆ˜ Ë Ì·ÎÚ‡ÙÂÚË Ï¤ÍË Ù˘... ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·Ô 63 ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, 20 Û˘ÏÏ·‚¤˜ Î·È 10 ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ϤÍÂȘ!

¶ ƒ √ ™ ¶ ∞ £ ∂ π ∞ ª ∂ ∆∞ º ƒ∞ ™ ∏ ™ ∞) ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ı ϤÍË: Rind=‚Ô‰ÈÓfi / Fleisch=ÎÚ¤·˜ / Etiketierung=ÂÈÎfiÏËÛË ÂÙÈΤٷ˜ / Über-wachung=ÂÈÙ‹ÚËÛË Auf-gabe=ηı‹ÎÔÓ / Über-tragung=ÌÂÙ¿‰ÔÛË, ÌÂÙ¿‚·ÛË / Gesetz=ÓfiÌÔ˜ µ)∞ÔÂÈÚÒÌÂÓÔÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ÙËÓ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ·ÙÂÈ (Ì¿ÏÏÔÓ) Ë ÂÍ‹˜... ·Ï‹ ‰È·Ù‡ˆÛË: ªÂÙ·‚·ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÈÎfiÏÏËÛ˘ ÂÙÈΤÙÙ·˜ ÛÙÔ ‚Ô‰ÈÓfi ÎÚ¤·˜ ∆Ô˘Ù¤ÛÙÈÓ: 14 ϤÍÂȘ, 94 ÁÚ·ÌÌ·Ù·, 41 Û˘ÏÏ·‚¤˜

‘∏ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ¡fiÌÔ˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÈÎfiÏËÛ˘ ÂÙÈΤÙÙ·˜ ÛÙÔ ‚·‰ÈÓfi ÎÚ¤·˜. ∆Ô˘Ù¤ÛÙÈÓ: 16 ϤÍȘ, 109 ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, 48 Û˘ÏÏ·‚¤˜!

∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÍÔÓÙˆÙÈ΋ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÏÔÈfiÓ ÌÈ· ·Ó¿Ï·ÊÚË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ηٷӷψً Î·È Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘.


12_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_¡√∂ªµƒπ√™ 2007

 ·Ù˙¤ÓÙ·

☺ £˘Ì¿Ì·È...

∆˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (’03)

∞Ó Î·È Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È „¿¯ÓÔ˘Ì ¢ηÈÚ›· Ó· ¯Ô˘¯Ô˘ÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË ˙ÂÛÙԇϷ ÙÔ˘ ηӷ¤ Ì·˜ ·ÁηÏÈ¿ Ì ÙÔ ¿ψ̷ Î·È ÙÔ ÙÛ·Á¿ÎÈ Ì·˜, fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈ· ‰ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È… Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¯ÚÒÌ·Ù·, ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ …Ù˘ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈ΢ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂Ì›˜ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ…Ë ÂÈÏÔÁ‹ ‰È΋ Û·˜!17-19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: Workshop ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ÁÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜ ·fi Ù· µ·ÏοÓÈ·.∆Ô Balkan Script Development Fund ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÛÙ¤˜ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘˜ projects.∆ËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Goethe-Institut Û˘Ó·˘Ï›· ÙˆÓ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ARD.∂ã ¢ηÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡Ù˘ ∏̤ڷ˜ ÁÈ· Ù· ∞ÓıÚÒÈÓ· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Goethe-Institut ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÌÓËÛÙ›·˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ Ù˘ ∆¤¯Ó˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÏfiÁÈÔ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Dorfman.∆ËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚȘ ÙȘ 3 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ·˙¿ÚÈ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë Â˘·ÁÁÂÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·.∆ËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ Î·È Ë °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Porto Palace» ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ¶ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ (ÚÔ˜ 45 ¢ÚÒ Ë ÌÈ·) ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ÁÁ¤Ï· ∆ÛfiÂÏ· ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2310-475-900-2.TËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 19.12 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙË ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜.√È Ì·ı‹ÙÚȘ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °™£ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈο ÙÔ˘˜ « ¶ÚfiÛˆ·». ∏ ¤ÎıÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 09.0020.00 ÛÙÔÓ 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ∞ ÛÙÔ Goethe-Institut ·fi ÙȘ 17.9.07 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 31.1.08.

∆Ô °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó· Û¯ÔÏ›Ô. ∆Ô °ÂÚÌ·ÓÈÎfi Â›Ó·È È‰¤·. ∏ ηχÙÂÚË ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È ÙÔ ‚›ˆÌ·. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ Î·È ÌÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË.

Κατ’ αρχήν έχεις τη δυναµική της γόνιµης αντίθεσης ανάµεσα σε δύο διαφορετικές κουλτούρες.Από τη µία Έλληνες καθηγητές µε κουστούµι και από την άλλη Γερµανοί καθηγητές µε τζιν και καλοκαιρινά πέδιλα µέσα στο χειµώνα.Από τη µία η ένθερµη διδασκαλία της ελληνικής ιστορίας και των θρη∆Ô˘ ™›ÌÔ˘ σκευτικών και από την άλλη η ενθάρρυνση προς την καλλιτεχνική έκφραση. √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë* Επιπλέον, έχεις παράδοση, συνέχεια στο χρόνο και γενιές. Έχεις παλιούς µαθητές που έγιναν καθηγητές και διδάσκουν πλάι στους καθηγητές που θαύµαζαν. Έχεις µαθητές που οι γονείς τους, καµιά φορά και οι παππούδες τους, είχαν καθίσει στα ίδια θρανία. Σκέφτεσαι ότι θα στείλεις κι εσύ τα παιδιά σου και αντιλαµβάνεσαι ότι είσαι µέρος της συνέχειας. Έχεις ξεχωριστούς καθηγητές. Θυµάµαι. Ο κ. Hoffmann, ο γυµναστής, πριν από τον τελευταίο πόντο του τελευταίου σετ σε κάθε παιχνίδι βόλεϊ φώναζε µε ανυπόκριτη επισηµότητα:“Und jetzt kommt der ‘Loukoumos’”. Ο κ. Korff, ο µουσικός, δεν δίσταζε να σηκώνει στην τάξη ατίθασους εφήβους και να τους δοκιµάζει για τη χορωδία.Αξέχαστη η µέρα που τόλµησε να περάσει από δοκιµή εµένα και τον Τσίρλη. Βγάλαµε τέτοιες αγριοφωνάρες που είµαι σίγουρος ότι εκείνο το βράδυ, όταν γύρισε στο σπίτι, έκλεισε την πόρτα πίσω του κι έκλαψε. Ο κ. Καλαϊτζής, ο µαθηµατικός, σου έπαιρνε για πάντα το µυαλό µε την αστρονοµία. Ο κ. Κρεµέτης κατόρθωνε να κάνει τα αρχαία ενδιαφέροντα. Οι γυναίκες φιλόλογοι αποτελούσαν ιδιαίτερη κατηγορία. Η κ. Αθανάτου έφερε το κύρος της λυκειάρχη, η κ. Μπαντή ήταν πληθωρική στις γνώσεις, η κ. Σίµου σε ζόριζε να βρεις επιχειρήµατα, γιατί εκείνη είχε πάντα µερικά, η κ. Παπαθανασοπούλου σε αφόπλιζε έτσι κι αλλιώς ως ωραία της ηµέρας και η κ. Καραµούζη απέπνεε µια βολική οικειότητα που έκρυβε, όµως, ένα άγρυπνο πνεύµα. Η λίστα σε καµία περίπτωση δεν εξαντλείται εδώ. Τέλος, έχεις απίθανους συµµαθητές. Στιγµιότυπα. Ο Θανάσης, τότε που είχε αρχίσει κουνγκφου, στα διαλείµµατα να δίνει υπερφυσικά άλµατα προσπαθώντας να αγγίξει µε τη µύτη του ποδιού του την κάσα της πόρτας. Ο Τσίρλης να τσιµπάει µε το διαβήτη τους µπροστινούς του. Ο Νίκος µονίµως κάτω από µια µπασκέτα. Η Ντόροθι και η Αγγελική ντυµένες πάντα στα µαύρα. Η Ρωξάνη και η Τέσα µαζί στο ίδιο θρανίο επί έξι χρόνια. Ο Θοδωρής να σκανδαλίζει τον πατέρα Γεώργιο. Ο Αλέξανδρος να συζητάει µε τον Φωκίωνα για τους Cure και τους Depeche Mode. ∆εκαοχτώ χρόνια µετά την αποφοίτηση µερικοί από τους καλύτερους φίλους µου είναι παλιοί συµµαθητές από το Γερµανικό. Μερικές από τις καλύτερες αναµνήσεις µου είναι από το σχολείο. Γιατί εκείνη ήταν η εποχή της απόλυτης νεότητας. Και γιατί το Γερµανικό δεν είναι απλά ένα σχολείο.Το Γερµανικό είναι ιδέα. *√ ™›ÌÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ (’89) Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜, (simos@ikonomidis.gr)

U mailbox ™˘Ó‰ÚÔ̤˜. ªËÓ Í¯ӿÙ ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™∞°∂™. °È· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì ·ÚÈıÌfi 5202030638212. ŸÛ˜ Î·È fiÛÔÈ ÙÔ ÂÈϤÍÔ˘Ó ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î·Ù·ıÂÙ‹ÚÈÔ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·Ì›· ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ (ÙËÏ: 2310 257 390 Î·È 6942-464-676). ∆Ô ÔÛfi Â›Ó·È 30 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹. ∆· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: 5202030638212

πµ∞¡: GR3201722020005202030638212 SWIFT CODE: PIR BGR AA FAVOR 01 2202 AGELAKI BRANCH IN THESSALONIKI ™¯fiÏÈ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜, Ù· Ó¤· Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ «™∞°∂™-Themen» Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. OÈ ÂÓԯϋÛÂȘ Û·˜ ›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈο (ÛÙ· e-mail info@sages.gr Î·È noikonomou@ekdotiki.gr) ›Ù ÙËÏÂʈÓÈο (¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, 2310-779117 Î·È 6976-278-213, ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, 6936713-727). ŸÏ˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó! °Èã ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

03  

∆∂ÀÃ√™ 3_¡√∂ªµƒπ√™2007 ∆Ô˘ ƒÔ‰fiÏÊÔ˘ ª·ÛÏ›·* ∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∫∏™ ™Ã√§∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ * √ ƒÔ‰fiÏÊÔ˜ ª·ÛÏ›·˜ (’75) Â›Ó·È ˘¿ÏÏËÏ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you