Page 1

∆∂ÀÃ√™ 2_ª∞´√™ 2007

∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∫∏™ ™Ã√§∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™

 ∆˘ ™‡ÓÙ·Í˘¶ÔÏϤ˜ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Î·È ÌÈ· ÂÍ‹ÁËÛË

∆›¯Ô˜ ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿

∫·Ùã ·Ú¯‹Ó Ë ÂÍ‹ÁËÛË. Το δεύτερο τεύχος του «ΣΑΓΕΣ-Τhemen»

άργησε όχι γιατί µας έφυγε το κέφι, αλλά γιατί όπως λέγαµε και τα Χριστούγεννα, θέλαµε να το αναµορφώσουµε. Έτσι δηµιουργήθηκε η Συντακτική Επιτροπή, στην οποία µετέχουν περίπου 10 απόφοιτοι. Αναβαθµίσαµε την έκδοση, αυξάνοντας τις σελίδες και τη θεµατολογία της και θέσαµε ως στόχο το τέταρτο τεύχος, που θα κυκλοφορήσει λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2007, να είναι πιο «περιοδικίστικο» και µε ακόµη περισσότερες σελίδες. Μετά την εξήγηση οι ευχαριστίες. Και είναι πολλές. Ευχαριστούµε όλους εσάς, που µας ενθαρρύνατε για το πρώτο τεύχος, που όπως φαίνεται άρεσε. Και ως ιδέα αλλά και ως εκτέλεση. Ευχαριστούµε και για την καλοπροαίρετη κριτική και για τα καλά σας λόγια και για τη στήριξη. Στο ηλεκτρονικό µήνυµα που στείλαµε ζητώντας τη συνδροµή σας µε διαφηµιστικές καταχωρήσεις, η ανταπόκριση ήταν πράγµατι εντυπωσιακή. Μια µατιά στο δεύτερο τεύχος του «ΣΑΓΕΣ-Themen», που σήµερα κρατάτε στα χέρια σας, θα σας πείσει για του λόγου το αληθές. Η µόνη εξήγηση που δώσαµε για τη µεγάλη αυτή ανταπόκριση (εκτός από την προφανή, ότι δηλαδή ένας γίγαντας, όπως οι απόφοιτοι του ΓΣΘ, που κοιµόταν, σιγά σιγά ξυπνά…) είναι ότι θέλουµε να υπάρχει µια χαλαρή επικοινωνία µεταξύ µας. Και το περιοδικό βοηθά σε αυτό. Πέραν της διαφήµισης σε αυτό το τεύχος το «ΣΑΓΕΣ-Τhemen» υποδέχεται: τη συνέντευξη των 10 ερωτήσεων, που συνήθως θα απευθύνονται σε κάποιο δικό µας άνθρωπο, τη συνδροµή των καθηγητών της ΓΣΘ στο περιοδικό, µε µια παλιά εξιστόρηση, όπως αυτή που θυµήθηκε ο Βασίλης Καλαϊτζής και τις νέες στήλες του πολιτισµού.Με κριτική σε βιβλία, ταινίες και δίσκους. Όσο για ŒÓ·˜ Á›Á·ÓÙ·˜ το µέλλον; Μην ανησυχείτε, έχουµε –ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ- πολλές ιδέες ακόµη στο συρτάρι. Ô˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó, Ραντεβού το Σεπτέµβριο και καλό ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ͢Ó¿ καλοκαίρι.

∂ˆÓ‡Ìˆ˜

∆Ô Heiligendamm Â›Ó·È ÌÈ· ¯·ÚÈو̤ÓË ÏÔ˘ÙÚfiÔÏË ÛÙÔ ªÂÎÏÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ ¶ÔÌÂÚ·Ó›·, που την προτιµού-

σαν για τα µπάνια τους δούκες και βασιλείς από το 18ο αιώνα. Επειδή τυχαίνει να βρίσκεται στο κρατίδιο στο οποίο εκλέγεται η καγκελάριος της Γερµανίας Άγκελα Μέρκελ, η γερµανική προεδρία το επέλεξε για να οργανώσει στις ακτές της Βαλτικής τη Σύνοδο Κο∆˘ ∫¿Î˘ ρυφής των G8 – των επτά σηµαντικότερων βιοµηχαª·Ï‹* νικών κρατών της γης και της Ρωσίας. Ως εδώ καλά. Γιατί να µη συνεδριάσουν οι Μπους και Σια σε ένα όµορφο περιβάλλον; Υποτίθεται ότι η οµορφιά τιθασεύει ακόµη και τα θηρία, οι αποφάσεις που παίρνονται µε ένα ποτό δίπλα στο κύµα έχουν µια πιθανότητα να είναι λιγότερο ανηλεείς από όσες λαµβάνονται σε απρόσωπα γραφεία. Το κακό είναι, όµως, ότι για να χαρούν αυτόν τον Ιούνιο οι οκτώ ηγέτες την οµορφιά του βαλτικού τοπίου µε τις θίνες έπρεπε να χτιστεί ένα –προσωρινό, ευτυχώς- τείχος, ώστε να τους προστατεύσει από τον υπόλοιπο κόσµο. Εκατοµµύρια ευρώ των φορολογούµενων σπαταλήθηκαν για να υψωθεί ένα φράγµα µήκους 13 χιλιοµέτρων, που θα αποµονώσει τους –δηµοκρατικά εκλεγµένους- ισχυρούς από τους υπηκόους τους. Πόσο πιο παραστατική µπορεί να είναι η παραδοχή από µέρους των ηγετών των G8 ότι διαβουλεύονται ερήµην των λαών τους; Οποίος εξευτελισµός για δηµοκρατικά εκλεγµένους προέδρους και πρωθυπουργούς, να πρέπει να κρύβονται πίσω από τείχη για να µην τους αγγίξει η αντίθετη άποψη – εκφρασµένη µε διαδηλώσεις ή χάπενινγκς από πολίτες των χωρών τους; Για την οικοδέσποινα Μέρκελ, βέβαια, αυτό που µετράει είναι να ολοκληρώσει την προεδρία της –και της ΕΕ και των G8- χωρίς αποτυχίες. Επιτυχίες δεν ονειρεύεται καν. *∏ ∫¿ÎË ª·Ï‹ (’81) Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜»

5 ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜: www.sages.gr: •ÂΛÓËÛÂ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ™∞°∂™ (ÛÂÏ. 2) // °Ú¿ÌÌ· ·fi ÙÔ ªfiÓ·¯Ô: ÁÚ¿ÊÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °È·ÓÓÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ (ÛÂÏ. 2) // ∆È ¤ÁÈÓ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË (ÛÂÏ. 3) // ∆Ô Reunion Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ’86 (ÛÂÏ. 5) // ∆· 120· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (ÛÂÏ. 6) // §fiÁÈ· ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ (ÛÂÏ. 6) // ¶ˆ˜ Ë Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË ¤ÁÈӠψÊÔÚÂ›Ô (ÛÂÏ. 7) // ¡Èfi‚Ë ∫Ï·˘‰È·ÓÔ‡: ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓıËη ÔÙ¤ Ú·ÙÛÈÛÌfi (ÛÂÏ. 9) // ªÈ· ÂÓ‰Âο‰· ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ (ÛÂÏ. 10) // ∂›‰·, ¤Ì·ı·, ¿ÎÔ˘Û·: ÎÔ˘˜ ÎÔ˘˜, ÎÏ. (ÛÂÏ. 11)


2_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_MA´√™ 2007

ÁÚ¿ÌÌ· ·fi ÙÔ MfiÓ·¯Ô

ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ ∆˘ ¡¿ÛÙÈ·˜ ÷Ù˙ËÁÒÁ· (’98)

F √ ™∞°∂™ ·¤ÎÙËÛ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ¶ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙ www.sages.gr Î·È ı· ‚ÚÂı›Ù ÛÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °™£: ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È Ú·ÎÙÈÎfi˜! ∂›Ó·È ÌÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ arx.net Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ª¿ÎË ∫ÔÛÛÛ˘‚¿ÎË (’90), ª·Ú›· µ·Î·ÏÔ‡‰Ë Î·È ™Ù·‡ÚÔ µ·¯ÙÛ‚¿ÓÔ (’91), Ô˘ ¤‚·Ï·Ó fiÏÔ ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ∆ËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ı· ÙËÓ ÎÚ›ÓÂÙ ÂÛ›˜, Ë Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ·ÚÙÈfiÙËÙ·, fï˜, Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜: ÙÔÓ √‰ËÁfi ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÙÔÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ∫·Ù¿ÏÔÁÔ Î·È ÙȘ ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜. √ «√‰ËÁfi˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡» ÊÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ù˘ °™£ Ô˘ ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó, ›Ù ӷ ÌÂÙÔÈ΋ÛÔ˘Ó, ›Ù ·Ï¿ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Â·Ê¤˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ª¤Û· ·fi ·˘Ùfi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ÙfiÔ. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î·È Ô ™∞°∂™ Û·˜ ηÏ› Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÛÙÔȯ›· Û·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο! ™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ «∞›ÙËÛË ∂ÁÁÚ·Ê‹˜ ª¤ÏÔ˘˜» Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÁÁÚ¿ÊÂÛÙ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÛÙÔÓ «∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ∫·Ù¿ÏÔÁÔ» Î·È ¤¯ÂÙ ‰Èη›ˆÌ· ηٷ¯ÒÚËÛ˘ ÛÙȘ «ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜»,

Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙÌ‹Ì· «¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ∞Ó·˙‹ÙËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜». ø˜ FORUM ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù· «™¯fiÏÈ· – ∞fi„ÂȘ», fiÔ˘ Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ÙË ‰È΋ Û·˜ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·, ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ·ÏÈÔ‡˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȤ˜ Û·˜. ŒÓ· ÏÔ‡ÛÈÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi 23 Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ·fi ÙË °™£ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ı· ‚Ú›Ù ÛÙÔ «Photo Album», ÂÓÒ ÛÙÔ «™∞°∂™ – ∆hemen» ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜. ∏‰Ë ÙÔ site ¤ÁÈÓ ¯ÈÙ: ‰¤¯ÙËΠ̤۷ Û ‰¤Î· Ë̤Ú˜ 1.100 ÂÈÛΤ„ÂȘ, ÂÓÒ 100 ·fiÊÔÈÙÔÈ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ. ∫·Ï‹ ÂÚÈ‹ÁËÛË, ÏÔÈfiÓ!

F «ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙËÓ ∆Ú›ÙË;» ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °™£ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· Á‹‰· Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ οı ∆Ú›ÙË ·fi ÙȘ 16.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 18.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·È¯Ó›‰È· Ì¿ÛÎÂÙ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ ’92 Î·È ÌÂÙ¿, ÂÓÒ ÙÔ Á‹Â‰Ô Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó! À‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÈ £. ÷ÚÈÛÙfi˜ (’95) 6977 348147 Î·È ∂. ∫¯·ÁÈ¿˜ (’96) 6944 280649. ŸÛÔÈ ÈÛÙÔ› ÚÔÛ¤ÏıÂÙÂ!

F µÔËı‹Û·Ì ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· Ô˘ Ì·˜ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ë ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «∂Ú·ÛÌÔ˜» Î·È Ë ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î·È ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ª·Ú›· ¶ÂÙÚ›‰Ô˘ (‘86), ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ÂÓ›Û¯˘Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, Ì 300 ¢ÚÒ. √ «∂Ú·ÛÌÔ˜», ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ·fi 18 ¯ÚfiÓÈ· Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ϤÔÓ Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ °™£ ¡›ÎÔ˜ ªÚÈ·ÛÔ‡Ï˘, ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ‰Â ‹‰Ë ·ÈÛ›ˆ˜ Ù· 44 Ù‡¯Ë.

¶ÂÚÈÔ‰È΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û 2.500 ·ÓÙ›Ù˘·

Œ‰Ú·: °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 9Ô ¯ÏÌ. ¶˘Ï·›·˜ £¤ÚÌ˘, ∆£ 51 ºÔ›ÓÈη˜, 55102 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 2310-476-900-2, www.sages.gr, email: info@sages.gr

¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ: ¶Úfi‰ÚÔ˜: √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ (’78), ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (‘81), °ÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ∞Óı‹ µ‹‰ÂÓÌ·˚ÂÚ (’81), ∆·Ì›·˜: ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ (’63), ∂ȉÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (‘95) ª¤ÏË:°ÈÒÚÁÔ˜ µ·ÛÈϷοÎȘ (’77), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™˘Ìˆӛ‰Ë˜ (’85), ∫¿ÛÛË ∆ÛÈÙÔ˘Ú›‰Ô˘ (‘90), £¿ÓÔ˜ ÷ÚÈÛÙfi˜ (’95) ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹: ∆fiÏ˘ µ·ÚÓ¿˜ (‘81), ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (‘95), ∞Ó¤ÛÙ˘ ∫Ô˘Ú›‰Ë˜ (‘95), ∆·ÙÈ¿Ó· §È¿ÓË (‘90), ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (‘03), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ •¤ÓÔ˜ (‘05), ∫¿ÛÛË ∆ÛÈÙÔ˘Ú›‰Ô˘ (‘90), ¡¿ÛÙÈ· ÷Ù˙ËÁÒÁ· (‘98) ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ·Í›·: N›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (‘81) ∂ÎÙ‡ˆÛË-‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: °Ú·ÊÈΤ˜ Ù¤¯Ó˜ ªÈ¯¿Ï˘ ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘(’77).

¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™∞°∂™-themen, Ô˘ ¤‰ÈÓ ÌÈ· Á‡ÛË ·fi ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÎÈ Â͈ÙÈÎfi ∆¤Í·˜, ÛΤÊÙËη ∆Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˘ fiÙÈ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ‰˘ÛÎÔ°È·ÓÓÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˘* ÏfiÙÂÚÔ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ Î·Ó›˜ «·fi ÙÔ ªfiÓ·¯Ô» ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ ÏfiÁÔ: Ôχ ·ÌÊÈ‚¿Ïψ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó·˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊı› ÙË ‚·˘·ÚÈ΋ ÌËÙÚfiÔÏË. ∫·È Ï›ÁÔ Ôχ ¤¯Ô˘Ì fiÏÔÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ Ì·˜ ÌÈ· Û·Ê‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ù˘ Ì‡Ú·˜... ¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‹Úı· ÛÙÔ ªfiÓ·¯Ô ÛÙ· 18 ÌÔ˘ Ì ˘ÔÙÚÔÊ›·, ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿Ûˆ ÃËÌÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜. ¶¤Ú·Û· ˘¤ÚÔ¯· ÊÔÈÙËÙÈο ¯ÚfiÓÈ· ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ÓÔÈÒÛˆ ͤÓÔ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÎÈ ÂÓÒ Ë Ù‡¯Ë ÙfiÊÂÚ ӷ ‚Úˆ ÙËÓ ÚÒÙË ÌÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›· Ì ͷӷοÏÂÛÂ Ë ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘ Î·È Ì ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ¶ÔÈ· ÁÔËÙ›·; ∂›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·fi ÌÔ˘Û›·, Ï·Ù›˜, ¿Úη Î·È ı¤·ÙÚ·, ˙ÂÛÙ¿ „ˆÌ¿ÎÈ· Î·È ¿ÛÚ· ÏÔ˘Î¿ÓÈη, ·fi ÙÚ·Ì Î·È Ô‰ËÏ·Ù¿‰Â˜, ¤ÏÎËıÚ· Î·È ¯ÈfiÓÈ· οو ·fi Á·Ï·Ófi Ô˘Ú·Ófi ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÿÛ·Ú, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔ˘Ùڈ̤Ó˜ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ˜ ÛÙȘ Ì˘Ú·Ú›Â˜! ªÈ· ÁÔËÙ›· Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙË ˙‹ÛÂȘ ¤ÓÙÔÓ·, ·ÏÏ¿ fi¯È Ó· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ. ∏ Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘ Î·È Ù· ‰˘Ô ·È‰È¿ Ì·˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ªÔÓ·¯ÈÒÙ˜ fiÛÔ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜, ÂÊfiÛÔÓ ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ì ÙË ‰›ÁψÛÛË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÛÙȘ ‰˘Ô fiÏÂȘ. ∏ ÎfiÚË ÌÔ˘ ͤÚÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ fiÛÔ Î·È ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ Marienplatz, ÂÓÒ Ô ÁÈÔ˜ ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ì ÙËÓ ›‰È· ¢ÎÔÏ›· Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÁÈ· Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ù ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ›Ù ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫È fiÙ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÚÒÙËÛ· Ù· ·È‰È¿ Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜, ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÂΛ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ʛÏÔ˘˜ Î·È Î·Ï‹ ·Ú¤·. Wie wahr! *√ °ÈÒÚÁÔ˜ °È·ÓÓÈÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ (’76), ¯ËÌÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, Â›Ó·È ÂÍÂÙ·ÛÙ‹˜ ¢ÚÂÛÈÙ¯ÓÈÒÓ ÛÙÔ European Patent Office, Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ Ù˘ÔÁÚ·ÊÈΤ˜. (ggiannitsopoulos@epo.org)


∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_MA´√™ 2007_3

 °ÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË π‰¤Â˜, ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÌÈ· ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ªÂ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∆·ÎÙÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ °™£, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™∞°∂™. ™ÙË ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚ›Ô˘ 90 ·fiÊÔÈÙÔÈ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ √Ú¤ÛÙ˘ ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ‰È¿‚·Û ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢™ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· «∞Ú›ÏÈÔ˜ 2006-ª¿ÈÔ˜ 2007» Î·È Ë Ù·Ì›·˜ ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ì ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ˇı˘ÓÂ Ô Ó¤Ô˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ƒÔÏʵ›ÎÙˆÚ ∑›ÓÙÂÓ¯·Ó˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· 120 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ °™£, Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ 2008. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Ù˘ οÚÙ·˜ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ÁÈ· ÂÎÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ì·˜, ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ™∞°∂™ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ. ∂›Û˘ ıÂÙÈ΋ ·‡Ú· Û˘Ófi‰Â˘Û ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÔÊÔ›ÙÔ˘ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ. «∞Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ ȤÛÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜, ı· ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì·», ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∞°∂™ Î. ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢™ Î·È Î¿ÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. °ÂÓÈ΋ ¿ÓÙˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË fiÙÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ™∞°∂™ Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Ó· ÛÙËÚȯı›. ∏ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù¤ÏÔ˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÔÌfiʈӷ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢™, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. 

DANKE ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ «™∞°∂™-Themen» ÁÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÎfi °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë (’89)Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ «KATETH Constructions» Ô˘ Â›Ó·È ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘, Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜. ∆ËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· «ÂÙÂÌÎÔ», ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ∞Ó¤ÛÙË ∫Ô˘Ú›‰Ë (’95)Î·È ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˘ ÷ڛÙÔÓ· ∫Ô˘Ú›‰Ë (’92), ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ªÔ˘ÌfiÓ· ('85) Î·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· «FeD» (¤ÈÏ· ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÓÙÔ˘Ï¿˜), ÙËÓ OÏÁ· ªÔ˘Ï·‰Ô‡‰Ë ('86) Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÔÙÈÎÒÓ «Optik Look», ÙËÓ ∞Ï›ÎË ™È̯¿ (’77) Î·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· «acrylex» (·ÎÚ˘ÏÈο ʇÏÏ·, ÔÏ˘Î·Ú‚ÔÓÈο, ÛÙ¤Á·ÛÙÚ·, ηٷÛ΢¤˜ Î·È ÂÈÁڷʤ˜). ∂›Û˘ ÙË ª·Ú›· ™ÙÂÊ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ ('82) Î·È ÙÔ Ì·Á·˙› «M&M» (›‰Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘), ÙË ÁÈ·ÙÚfi ∞ıËÓ¿ ¢¤ÏÏÈÔ˘-£ÂÔÊÚ¿ÛÙÔ˘ ('77), ηıÒ˜ Î·È ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ƒÔ˘Û‚·Ó›‰Ô˘ Î·È ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô «·ÏÊ¿‚ËÙÔ˜». 


4_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_MA´√™ 2007

C™À¡Eµ∏™∞¡...

«Sante» ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó Ë ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÛÙÔ ¿ÚÙ˘ Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ô ™∞°∂™ ÛÙÔ «Sante», Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜. ™Â ·fiÏ˘Ù· ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Îϛ̷ Î·È Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ‰È¿ıÂÛË, ÙfiÛÔ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ Û ËÏÈΛ· ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ °™£, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘˜, ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ «·ÚÒÓ» Î·È ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Â˘¯¤˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ «Sante», fiÔ˘ Î·È ÁÈÓfiÙ·Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔ ¿ÚÙ˘. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Û‡ÓÙÔÌ· ¤ÁÈÓ ÙÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ Î·È Î¿ÔȘ ·Ú¤Â˜ «ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ·Ó» ÛÙ· ηÙÒÙÂÚ· Â›‰· ÙÔ˘ Ì·Ú ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· Ó¤Ô Ú‡̷ ·Ê›ÍÂˆÓ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ӈÓ. ¶ÔÙfi, ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϷ Î·È ¯ÔÚfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÂΛÓË ÙË ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ·Ó¿ÌÓËÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ·Ú·‚Ú¤ıËηÓ.

«∞›ÁÏË» ∆ËÓ ¶¤ÌÙË 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ¿Óˆ ·fi 150 ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ °™£ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ «∞›ÁÏË» ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë – ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· – ‚Ú·‰È¿. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ó‰‡·˙ ÌÈ· ‚Ú·‰È¿ jazz Î·È Ì›· ‚·ÛÈÏfiÈÙ·, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ·ÔÏ·‡Û·Ì ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙËÓ ·fiÊÔÈÙÔ Î·È ÛÔÚ¿ÓÔ ¡Èfi‚Ë ∫Ï·˘‰È·ÓÔ‡ (’92), Ë ÔÔ›· Ì·˜ Ì¿Á„ Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ù˘ ÂÚÌËÓ›·. ∆Ô ÊÏÔ˘Ú› Ù˘ ›Ù·˜ ‚Ú‹ÎÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Ô˘ ΤډÈÛ ¤Ó· ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ì ÙËÓ Aegean Airlines. √ ™∞°∂™ ¢¯‹ıËΠ̠·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÙÚfiÔ «∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿» Û fiÏÔ˘˜ Î·È Û fiϘ ÙȘ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜. ∫·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘!

ª∏¡

∆√

Ã∞™∂∆∂!

einladung


∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_MA´√™ 2007_5

REUNION ’86

«™· Ó· ÌËÓ ¤Ú·Û ÌÈ· ̤ڷ»… ∆ˆÓ ™‡ÚÔ˘ ¶¤Áη (’86) Î·È ¶¤Á΢˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ (’86)

«™· Ó· ÌËÓ ¤Ú·Û ÌÈ· ̤ڷ». ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÛÙËΠÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1986, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006 ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Les Lazaristes. ∆ε χρειαζόταν και ιδιαίτερα η βοήθεια του κοµµατιού, βέβαια, για να

αισθανθούµε ανάλογα οι σαράντα απόφοιτοι, που µαζευτήκαµε λίγο πριν φύγει η χρονιά. Ξετρυπώσαµε τον κόσµο από όλα τα πιθανά σηµεία του κόσµου, από την Αθήνα µέχρι το Αλικάντε και το Χάλε, γεµάτοι χαρά και προσµονή για ένα συναπάντηµα, που περίµενε πολλά χρόνια να γίνει. Ελάχιστοι, αυτοί που δεν βρήκαµε, και λιγότεροι αυτοί που δεν καταφέρανε να παραβρεθούνε. Και αν τα κλισέ σε τέτοιου είδους συναντήσεις είναι η αναφορά στο παρελθόν, σε ιστορίες από τα σχολικά χρόνια, οι µιµήσεις καθηγητών και σε αναµνήσεις από µικρές ή µεγάλες σκανταλιές, ε λοιπόν, αυτά τα κλισέ ήταν και εκείνη τη βραδιά υπέροχα. Θυµηθήκαµε, γελάσαµε, κουτσοµπολέψαµε, σχολιάσαµε και ακόµα ακόµα κάποιοι χορέψανε… Και κάτι παραπάνω, όµως, συνέβη, πέρα από τα κλισέ. Αισθανθήκαµε ξανά σαν µια µεγάλη παρέα, που δεν χρειάζεται πολλά για να νιώσει οικειότητα, επιβεβαιώνοντας µας, ότι τα σχολικά χρόνια είναι τα χρόνια, που σε συνδέουνε µε τους ανθρώπους γύρω σου µε δεσµούς ανεξίτηλους στο πέρασµα του χρόνου. Αµφιβάλλω, αν κάνεις πρόσεξε τις κοιλίτσες, τα λιγότερα µαλλιά, τις ρυτίδες του χρόνου. Αντιθέτως, όλοι µας φανήκαµε πιο λαµπεροί, πιο όµορφοι και πιο πλούσιοι σε συναισθήµατα και ιδέες, από ότι είκοσι χρόνια πριν. Χαµογελούσαµε, γελούσαµε, φλερτάραµε και νιώθαµε µια ικανοποίηση, για τις τωρινές µας επιλογές, όποιες και αν είναι αυτές για τον καθένα. Σαν µια καλή και όµορφη συνέχεια ενός καλού και όµορφου, κοινού σχολικού παρελθόντος συνυφασµένου µε τη Γερµανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Εµείς, πάντως, είπαµε, ότι δεν θα αφήσουµε να περάσουν άλλα είκοσι χρόνια, για να ξαναβρεθούµε. 

∂ ¶ π ¶ § ∞ ∫√À∑π¡∞™ ¡∆√À§∞¶∞

¢‹ÏÔ˘ 1 & ∞ÏÏ·Ù›ÓË, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 54250, ÙËÏ.: 2310 316818, fax: 2310 300155, www.fed-cucine.gr


6_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_MA´√™ 2007

DST-Kiste  ∆· 120¿ ÁÂÓ¤ıÏÈ·

…ÀÂڷȈÓfi‚È· Á›ÓÂÙ·È ÙÔ 2008 Ë °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ 120 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

‘ Όταν στις 13 Φεβρουαρίου του 1888 o August Sigmund ως διευθυντής και µοναδικός δάσκαλος εγκαινίαζε τη Γερµανική Σχολή Θεσσαλονίκης, στο Βερολίνο κυβερνούσε ο Κάιζερ Wilhelm, στην Αυστρία ο Κάιζερ Franz Joseph και η Θεσσαλονίκη ανήκε στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. Το σχολείο εξελίχθηκε µε γρήγορο ρυθµό σε µια πολυεθνική κοινότητα. Το 1898 είχε 214 µαθητές,το 1914 οι µαθητές έφτασαν τους 401, οι οποίοι διδάσκονταν τέσσερις γλώσσες: Γερµανικά, Γαλλικά,Τούρκικα και Ελληνικά. Μια στατιστική του 1913 αναφέρει τόσο Γερµανούς και Αυστριακούς µαθητές, όσο και µια µεγάλη µερίδα παιδιών από εβραϊκές (123), ελληνικές (51) και τουρκικές (18) οικογένειες, καθώς και παιδιά Σέρβων, Βουλγάρων,Αρµένιων, Άγγλων, Γάλλων και lταλών. Σήµερα µαζί µε τους 345 Έλληνες µαθητές του ελληνικού τµήµατος, φοιτούν στο σχολείο 216 µαθητές στο γερµανικό τµήµα. Αυτά για την ιστορία. Όσο για το πρόγραµµα των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 120 χρόνια της Σχολής, αυτό θα ανακοινωθεί προσεχώς!

 ¡›Î˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜

™˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì ÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. Στα παιχνίδια που πραγµατοποιήθη-

καν το διήµερο 16 και 17 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, η ΓΣΘ κέρδισε συνολικά τους Αθη-

ναίους µε 4-1. Συγκεκριµένα, τα αγόρια έχασαν στο βόλεϊ µε 0-2 (16-21 και 15-21 σετ). Από εκεί και πέρα, το σχολείο µέτρησε µόνο νίκες. Τα κορίτσια κέρδισαν στο βόλεϊ µε 2-0 (26-14 και 25-21 σετ), στο µπάσκετ γυµνασίου τα αγόρια πήραν το µατς µε 37-25, ενώ στο µπάσκετ λυκείου η ΓΣΘ νίκησε µε 41-32. Τέλος, στο ποδόσφαιρο η Θεσσαλονίκη κέρδισε ξεκάθαρα την Αθήνα µε 4-1. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στους γυµναστές της σχολής, Ζωή Φιλοπούλου, Ηλία Αδαµόπουλο και Μπάµπη Καζίλα. Και µε την ευκαιρία: µήπως να καθιερώσουµε και ένα µατς αποφοίτων µεταξύ ΓΣΘ και ΓΣΑ;

 ∂ΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË

¢‡Ô ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÚÔ‰Ú›· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË διοργά-

λείο. Η πρώτη έγινε στις 23 Φεβρουαρίου στην Aula, µε τη συµµετοχή της ευρωβουλευτή Ευαγγελίας Τζαµπάζη και δύο µαθητών από το ελληνικό και το γερµανικό τµήµα. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο υφυπουργός Αθλητισµού Γιώργος Ορφανός εγκαινίασε έκθεση µε θέµα την πορεία της Ευρώπης. Η δεύτερη εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου και είχε τίτλο «Ευρώπη: Μύθοι, άνθρωποι και µοντέλα». Στο πάνελ της συνάντησης συµµετείχαν ο πρύτανης του πανεπιστηµίου Μακεδονίας Ηλίας Κουσκουβέλης, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Γιάννης Μαγκριώτης και ο επικεφαλής της έδρας του Συµφώνου Σταθερότητας στη Θεσσαλονίκη Βενιαµίν Καρακωστάνογλου, ενώ το συντονισµό της συζήτησης είχε ο Γερµανός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Νόρµπερτ Ναντόλσκι.

νωσε το πρώτο εξάµηνο του 2007 το σχο-

 ∂ÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·

¶ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ «·ÚÒÓ» ÛÙȘ ‰‡Ô ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ·fi Ù· ̤۷ ª·˝Ô˘ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· Ù· ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2008-09. ∆· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ı· ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ™∆’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. ∆· ‰›‰·ÎÙÚ· ÁÈ· Ù· ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 1.050 ¢ÚÒ. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô (ÙËÏ.: 2310 475900-4).

§fiÁÈ· ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡ ∂ÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘, ˆ˜ ·ÏÈÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ó· ˆ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÚÌ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ∆Ô˘ ™‡ÚÔ˘ ∫ԢΛ‰Ë*

ÂÊËÌÂÚȉԇϷ Û·˜/Ì·˜ ¤Ì·ı· fiÙÈ ¤Ê˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÚÈÓ Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜.

Ο «Ερµής» λοιπόν, ή µάλλον «Εγµής» όπως µε τρυφερό σεβασµό και σίγουρα όχι κοροϊδευτικά τον αποκαλούσαµε, γιατί δυσκολευόταν να πει το ρο, µπορεί να µην ήταν φιλόλογος επιπέδου Ζώτου ή Κρεµέτη, αλλά ήταν Άνθρωπος µε Α κεφαλαίο, καθηγητής που αγαπούσε όλους τους µαθητές του. Θυµάµαι τη σχολαστική επιµονή του στην καλή εµφάνιση των γραπτών µας και τη συγκινητική του προσπάθεια να µη βάλει σε κανένα µαθητή χαµηλό βαθµό στα διαγωνίσµατα, που τον έκανε – και µας έκανε – να µηχανευόµαστε τα µύρια όσα για την επίτευξη του στόχου. Όταν διαδέχθηκε τον κ. Θεοχαρίδη στα µέσα της δεκαετίας του ’60 στη θέση του Γυµνασιάρχη, τον θυµάµαι να έρχεται πάντα σοβαρός και µε

το τεράστιο Μαθητολόγιο υπό µάλης στις τάξεις ακόµα και για την πιο απλή ανακοίνωση. Εµείς τα αγόρια τού χρωστάµε τις µοναδικές προσπάθειες που κατέβαλε καθηγητής του Σχολείου για να µας διαπαιδαγωγήσει σεξουαλικά. Θυµάµαι τις αµέτρητες φορές που µας διηγήθηκε πώς γνώρισε τη γυναίκα του και τον ανεπανάληπτο τρόπο µε τον οποίο διαβάζαµε µαζί Ιλιάδα και Οδύσσεια. Μόλις τέλειωνε κάποια σκηνή «ερωτικού» περιεχοµένου, άφηνε ένα στεναγµό ανακούφισης λέγοντας «Ουφ, ξεπεγάσαµε τον σκόπελο.» Όταν πηγαίναµε εκδροµή, τυχερό το τµήµα που τον είχε συνοδό, το ρεπερτόριό του σε ανέκδοτα ήταν κυριολεκτικά ανεξάντλητο. Θυµάται άραγε κανείς από τους παλιούς τη συνέχεια του παρακάτω τετράστιχου που σκάρωσε για µια φιλόλογο του σχολείου – δεν θα πω ποια – και το απήγγειλε από µικροφώνου στο πούλµαν: «Να ήσουν αεγοδγόµιο, να ήµουν αεγοπλάνο, ...»; Να ’σαι καλά, Ερµή, εκεί στον Παράδεισο, να διασκεδάζεις τους αγγέλους µε τα ανεκδοτάκια σου!  *√ ™‡ÚÔ˜ ∫ԢΛ‰Ë˜ (’68) Â›Ó·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÂΉfiÙ˘ ÙÔ˘ «Deutsch als Fremdsprache»(koupsa@otenet.gr)


∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_MA´√™ 2007_7

 ¶·ÏȤ˜ ÈÛÙÔڛ˜

∏ Ù¿ÍË Ô˘ ¤ÁÈÓ…ψÊÔÚÂ›Ô ÃÚfiÓÔ˜: ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 1980. ∆fiÔ˜: °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ÛÙË µ·ÛÈÏ›ÛÛ˘ ŸÏÁ·˜.

Στο βάθος του πρώτου ορόφου, αριστερά, υπήρχε η πιο παράξενη αίθουσα του κτιρίου, που της δόθηκε το όνοµα «φυσούνα». Η αίθουσα είχε τρεις τοίχους και στην τέταρτη πλευρά της τοποθετήθηκε ως διαχωριστικό µέσο η φυσούνα, που είχε διπλή υπόσταση: τοίχου και πόρτας. Τη χρονιά εκείνη φιλοξενούνταν στην αίθουσα αυτή η τάξη 11a. ∆Ô˘ µ·Û›ÏË Ζωντανό σύνολο, δεµένο, µε πολύ καλή επίδοση ∫·Ï·˚Ù˙‹* στα γράµµατα και στο χιούµορ. Απίθανα παιδιά. Τους δίδασκα γεωµετρία και κοσµογραφία. Μου έδιναν την εντύπωση ότι συµµετείχαν µε ενδιαφέρον. Μία µέρα λοιπόν, βλέπω στο Vertretungsplan ότι έχω αναπλήρωση στην 11a. Με διάθεση, προετοιµάζοµαι να τους αντιµετωπίσω, επιστρατεύοντας στο µυαλό µου όλο το ειδικό υλικό που είχα πάντα σε εφεδρεία για τέτοιες περιστάσεις. Μπαίνω στη «φυσούνα».Αντικρίζω όµως µια τάξη σύσσωµη να µε ικετεύει. Μέσα στην οχλαγωγία ξεχωρίζω το κυρίως θέµα: να µην κάνουµε µάθηµα! Ο,τιδήποτε άλλο, εκτός από µάθηµα! Αρχίζουν οι διαπραγµατεύσεις. ∆ίληµµα: αν τους αφήσεις µε χαλαρό πρόγραµµα, κινδυνεύεις κι εσύ και το όλο οικοδόµηµα!!! Μετά από συζητήσεις, ρίχνει κάποιος την ιδέα: «Κύριε, αφήστε να σας

δώσουµε παράσταση! Nα σας παραστήσουµε το λεωφορείο!». ∆εν προλαβαίνω να ολοκληρώσω το θετικό µου νεύµα και αστραπιαία όλη η τάξη µπαίνει σε διάταξη λεωφορείου. Οδηγός, στην µπροστινή αριστερή γωνία ο ∆ηµήτρης πίσω δεξιά,κάθετα στον άξονα της αίθουσας,εισπράκτορας οΤάκης, όλοι οι υπόλοιποι ζυγισµένοι- στοιχηµένοι. Περιβάλλον «ΟΑΣΘ». Το τι έγινε δε λέγεται. Ο οδηγός, αποθέωση, µε το κλασσικό πανί απλωµένο στα πόδια του για να µη φθείρει µε το τεράστιο τιµόνι το παντελόνι του, να εκνευρίζεται µε τα αυτοκίνητα που του έκαναν αντικανονικό προσπέρασµα, να ανοίγει (µε µανιβέλα!) το παραθυράκι του αριστερά και να τους τακτοποιεί µε το πασίγνωστο στο πανελλήνιο, σήµα της ανοικτής παλάµης. Και κατόπιν, τη στιγµή που υποτίθεται δεν τον έβλεπαν, να φτύνει στα κλεφτά έξω από το παράθυρο. Ο εισπράκτορας να κόβει εισιτήρια µε επαγγελµατική ταχύτητα, ενώ συγχρόνως να τσακώνεται µε τη δύστροπη κυρία που ξέχασε να χτυπήσει έγκαιρα το κουδουνάκι για τη στάση. Παρέµβαση, τέλος, του οδηγού για να ηρεµήσουν τα πνεύµατα, «αλλιώς τους κατεβάζω όλους κάτω!» Τη συµπεριφορά του επιβατικού κοινού θα τη ζήλευε και ο καλύτερος προσοµοιωτής. Οι όρθιοι, πιασµένοι από τις ανύπαρκτες χειρολαβές, µε τέλειο συγχρονισµό στο σταµάτα – ξεκίνα, καθώς και στα απότοµα φρεναρίσµατα. Κρίµα που το πρόγραµµα δεν προέβλεπε να έχει ο δρόµος και λακκούβες για να είχαµε κι άλλα θεάµατα! Εννοείται πως τα ηχητικά εφέ για το κουδουνάκι ήταν αποκλειστική ευθύνη του εισπράκτορα. Όπως και η γνωστοποίηση των στάσεων:Φλέµιγκ! Φάληρο! Ήταν από τις λίγες φορές, που το κανονικό κουδούνι του σχολείου που το εξουσίαζαν ο κύριος Βασίλης και ο κύριος Σάκης κτύπησε και δεν έκανε καµία αίσθηση. Κανείς µας δεν ήθελε να κατεβεί στην επόµενη στάση!  * √ µ·Û›Ï˘ ∫·Ï·˚Ù˙‹˜ Â›Ó·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ·fi ÙÔ 1976


8_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_MA´√™ 2007

3Feuilleton ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆ˆÓ ∆·ÙÈ¿Ó·˜ §È¿ÓË (’90) Î·È ∞Ó¤ÛÙË ∫Ô˘Ú›‰Ë (’95)

µπµ§π√

Christa Wolf, ŒÓ· ÚfiÙ˘Ô ·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜, University Studio Press, 2006. ∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ‹ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈ΋ ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›·; Η Κρίστα Βολφ, η ση-

µαντικότερη και πολυβραβευµένη Ανατολικογερµανίδα συγγραφέας, φορώντας το προσωπείο της Νέλη Γιόρνταν αφηγείται σε τρίτο πρόσωπο και σε τρία διαφορετικά χρονικά επίπεδα, την ιστορία των παιδικών της χρόνων και, ταυτόχρονα, την ιστορία χιλιάδων παιδιών που µεγάλωσαν στη Γερµανία τα χρόνια του εθνικοσοσιαλισµού. Με αφορµή ένα ταξίδι στην, πολωνική πλέον, γενέτειρα της Landsberg, και όχηµα τη µνήµη, η Βολφ περιγράφει τα, τυπικά για τη Γερµανία, παιδικά της χρόνια σ’ ένα µη πολιτικοποιηµένο οικογενειακό περιβάλλον, όπου τα ιστορικά γεγονότα περνούσαν ξώφαλτσα, καθώς κυριαρχούσε η ανάγκη για προσαρµογή. Η αδιαφορία της πλειοψηφίας των ενηλίκων για θέµατα που δεν τους έπληγαν άµεσα, η αβασάνιστη «τυπική» συµµετοχή των παιδιών στη ναζιστική νεολαία, η κοινότοπη καθηµερινότητα προωθούσαν, σύµφωνα µε τη συγγραφέα, την ικανότητα «να είναι κανείς ταυτόχρονα παρών και απών», αυτή την ικανότητα που υπήρξε «το αποτρόπαιο µυστικό των ανθρώπων του αιώνα µας». Η συνειρµική, αποσπασµατική αφήγηση σε µια γλώσσα που ρέει και το πάντα επίκαιρο θέµα της ενοχής και της συνενοχής, καθιστούν την αυτοβιογραφία της Κρίστα Βολφ ένα κλασικό βιβλίο που διαβάζεται απνευστί και αποτελεί θέµα συζήτησης για πολύ καιρό µετά.

γωνιστή του Κρατικού και δάσκαλό του, ∆ηµήτρη Βάγια, τιµώντας στο πρόσωπο του όλους τους ηθοποιούς που επέλεξαν να παραµείνουν και να µοχθήσουν στο δύσβατο θεατρικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Το έργο, ο µονόλογος, ουσιαστικά, ενός παροπλισµένου ηθοποιού που καταφθάνει στην Οστάνδη για να παίξει έναν τελευταίο µεγάλο ρόλο, τον Ληρ, φέρει όλα τα γνωρίσµατα των έργων του Μπέρνχαρντ: ελλειπτικός λόγος, ατέρµονες επαναλήψεις λέξεων και φράσεων, εµµονές, αποσπασµατική ροή. Η τολµηρή επιλογή του πρωτοποριακού αυτού έργου σε µια εποχή καλλιτεχνικής οπισθοδρόµησης στην πόλη, φαίνεται να δικαιώθηκε µε την παράταση των παραστάσεων λόγω αυξηµένης προσέλευσης του κοινού. Εξοντωτική για κάποιους θεατές η παράσταση, απολαυστική για άλλους, ανέδειξε έναν συγκινητικό, ογδοντάχρονο Βάγια σε µια συγκλονιστική ερµηνεία.

∆∞π¡I∞

«√È ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿Ïψӻ ÙÔ˘ Florian Henckel von Donnersmarck ¢‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ͉ÈÏÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ı·ÙÒÓ Ù˘ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ·˘Ù‹˜ Ù·ÈÓ›·˜. Ο σενα-

ριογράφος και σκηνοθέτης Florian Henckel von Donnersmarck καλεί τους ανθρώπους του καθεστώτος και τους «άλλους» να µας παρουσιάσουν τη ζωή τους και να µας συγκινήσουν, µέσα από µία εξαιρετική χρήση όλων των τεχνικών της κινούµενης εικόνας

και του ήχου. Ο ευφυώς επιµεληµένος φωτισµός και τα χρώµατα που ντύνουν τις σκηνές ταιριάζουν µε την ατµόσφαιρα και το συναίσθηµα που µεταδίδει η πλοκή. Οι άκαµπτοι άνθρωποι της Στάζι "ντύνονται" µε γκρίζα χρώµατα, σκληρό φωτισµό, µονοκόµµατες κινήσεις και λακωνικές εκφράσεις. Στην απέναντι όχθη, οι άνθρωποι των γραµµάτων και της τέχνης, προσπαθούν να ζεστάνουν µε τη µουσική και τις σκέψεις τους το γκριζωπό φόντο της εποχής. Η ακρίβεια της ατµόσφαιρας που αποπνέει η αποτυπωµένη στην οθόνη Ανατολική Γερµανία και οι οδυνηρές συνδέσεις µε την πραγµατικότητα επιβεβαιώνονται από πολυάριθµα σχόλια στο διαδίκτυο. Προσωπικά, µου έχει µείνει το πολύ έξυπνο, λιτό τέλος, το οποίο, χωρίς δακρύβρεχτες σκηνές και άσκοπους, "τραβηγµένους" συναισθηµατισµούς, κατάφερε µε µία µόνο φράση να µε συγκινήσει. Οι τελικές σκηνές εκτυλίσσονται µετά την πτώση του τείχους. Ο Ντέιµαν εκδίδει ένα βιβλίο, την εξιστόρηση (υποθέτουµε) της ιστορίας που είδαµε στην ταινία, µε αφιέρωση «στον HGW XX/7», δηλαδή στο κωδικό όνοµα του Βίσλερ, του χαφιέ της Στάζι, που τον έσωσε. Όταν ο τελευταίος το βλέπει τυχαία σε ένα βιβλιοπωλείο, µπαίνει, ξεφυλλίζει το βιβλίο, διαβάζει την αφιέρωση και κατευθύνεται στο ταµείο. Ο υπάλληλος τον ρωτάει αν είναι για δώρο, ώστε να το τυλίξει. Με µία εντυπωσιακή απλότητα ο πρωταγωνιστής απαντάει: «Όχι, είναι για µένα»...

™ÎËÓ¤˜ ·fi ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «√È ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ¿Ïψӻ

£E∞∆ƒ√

«ªÈÓ¤ÙÙÈ» ÙÔ˘ Thomas Bernhard ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ £Â·ÙÚÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜ √ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ı·ÙÚÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∆fiÌ·˜ ª¤ÚÓ¯·ÚÓÙ ¤ÁÚ·„ ÙÔ «ªÈÓ¤ÙÙÈ, ένα πορτραίτο του καλλιτέχνη όταν

γεράσει» αποτείοντας φόρο τιµής στο µεγάλο Γερµανό ηθοποιό και συχνό συνεργάτη του, Μπέρνχαρντ Μινέττι. Και ο σκηνοθέτης Πέτρος Ζηβανός, ανέβασε το δύσκολο αυτό έργο, ως φόρο τιµής στον επί χρόνια πρωτα-


∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_MA´√™ 2007_9

 ¢¤Î· ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙË ¡Èfi‚Ë ∫Ï·˘‰È·ÓÔ‡ (’90)*

…ÌÈ· Û¯¤ÛË ¯·Ú¿˜ Î·È ›ÎÚ·˜! H Û¯¤ÛË Û·˜ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ Û·˜ ËÏÈΛ· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù·˘ÙÈṲ̂ÓË Ì ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÚÔÛˆÈΤ˜ ı˘Û›Â˜ ‹ ‹Ù·Ó Ì›· ¢¯¿ÚÈÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÚ›·; Η σχέση µου µε τη

µουσική είναι µια σχέση χαράς, πίκρας, βακχικού πανηγυριού, κάθαρσης, πένθους, είναι µια ολοκληρωµένη σχέση ζωής.Η δυσκολία είναι ότι αυτή η σχέση δεν είναι επί ίσοις όροις, διότι η µουσική έχει εξ ορισµού απόλυτη ισχύ πάνω µου. Όταν λοιπόν νιώθω ότι ανταποκρίνοµαι, ότι καταφέρνω να εκφράσω και να εκφραστώ, είναι στιγµή υπαρξιακής ικανοποίησης. ∏ ¡Èfi‚Ë ∫Ï·˘‰È·ÓÔ‡

¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Û·˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Û·˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋; Οι γονείς µου – καθ’ ότι πρακτικοί άνθρω-

ποι- προσπάθησαν να µε αποτρέψουν µε όποιον τρόπο µπορούσαν εξαιτίας του φόβου της έλλειψης σταθερότητας ενός τέτοιου επαγγέλµατος, µέχρι τη στιγµή που άρχισε η αναγνώριση εκτός Ελλάδος.Τότε µάλλον πείστηκαν ότι θα επιβίωνα… Ακόµη βέβαια µε συµβουλεύουν να κάνω επιλογές «σταθερότητας», αλλά -προς το παρόν τουλάχιστον- κινούµαι µε γνώµονα την έµπνευση και την δυνατότητα απόκτησης ουσιαστικών µουσικών εµπειριών. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Û·˜ ΛÓËÙÚÔ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿;

Το εσωτερικό µου κίνητρο είναι η καθηµερινή µου αυτό-βελτίωση µε στόχο µουσικά κείµενα όλο και µεγαλύτερης δυσκολίας.Κάτι σαν τον πρωταθλητισµό… ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ Û·˜; Χειρότερες στιγµές είναι όλα τα «όχι» που έχω ακούσει στην πορεία µου.Κα-

λύτερη στιγµή το Requiem του Verdi πέρυσι στο Λονδίνο µε τη Royal Academy. … Και τα καλύτερα βέβαια που έρχονται…. °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰È·Ï¤Í·Ù ӷ οÓÂÙ ηÚȤڷ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È fi¯È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; Στην Ελλάδα οι έννοιες καριέρα και κλασσική µουσική είναι ασύµ-

βατες µεταξύ τους. Στην Ευρώπη υπάρχει και η υποδοµή και η ευκαιρία και ένα κοινό ενεργό.Χαίροµαι όµως όλες τις ευκαιρίες µουσικής στην Ελλάδα. Έτσι τουλάχιστον µπορώ να τραγουδώ για τους δικούς µου ανθρώπους. Œ¯ÂÙ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Û·˜; Oχι, ποτέ! ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹Á·Ù ÛÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Û·˜ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ›Ù ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÙË Â͈ÙÂÚÈÎfi; Σαφώς! Τόσο η εκµάθηση ξέ-

νων γλωσσών σε µικρή ηλικία όσο και η έκθεση µου σε έναν ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης. Η ουσιαστική µόρφωση… Όλα αυτά µε έχουν βοηθήσει να αναπτύξω έντονα την ικανότητα προσαρµογής µου στις διάφορες χώρες και κατ’ επέκταση κοινωνίες. Œ¯ÂÙ ÛÎÂÊÙ› Ó· Á˘Ú›ÛÂÙ ›Ûˆ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; Νοµίζω ότι στην Ελλάδα θα καταφέρω να είµαι όλο και περισσότερο από εδώ και πέρα. Εξαρτάται από την καλή οργάνωση των επαγγελµατικών µου υποχρεώσεων. À¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·‰¤„ÂÈ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ˆ˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË; Ναι, όλα τα κοµµάτια που τραγούδησα στα

µαθητικά µου χρόνια στη χορωδία του Korff, όλες οι συναυλίες στο προαύλιο του παλιού γερµανικού… ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌfi: TÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ı¤Ï·Ù ӷ ¤¯ÂÙ ÂÙ‡¯ÂÈ; Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνος που περνά µου φέρνει δώ-

ρα στα επαγγελµατικά µου. Η πρόκληση τώρα είναι να συνδυάσω τα διάφορα κοµµάτια της ζωής µου σε ένα σύνολο που να µε βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο ως άνθρωπο. *ªÂ ÙË ¡Èfi‚Ë ∫Ï·˘‰È·ÓÔ‡ Ì›ÏËÛÂ Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (’03)

∞∫ƒÀ§π∫∞ ºÀ§§∞ ¶√§À∫∞ƒµ√¡π∫∞ ™∆∂°∞™∆ƒ∞ ∫∞∆∞™∫∂À∂™ ∂¶π°ƒ∞º∂™

ACRYLEX

∞§π∫∏ ™πªÃ∞ ¶ƒ√∂∫∆∞™∏ °∂¡∏ª∞∆∞, ∆∫ 55135, ∆∏§/º∞•: 2310 311691


10_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_MA´√™ 2007

3Feuilleton ªπ∞ ∂¡¢∂∫∞¢∞ ª√À™π∫∂™ ¶ƒ√∆∞™∂π™ ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Û¯‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¡·È, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· – Ë fiÏË Ì·˜ ·Ú¿ÁÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÔÏ˘ÌÔÚÊÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ· Ó· ˙ËϤ„Ô˘Ó ·fi ÙȘ ͤÓ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Î·È Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ¤¯ÂÈ Ó¤· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ. ∞˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ‹ Ì·˜. ∆Ô˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ µ·ÚÓ¿ (’81), http://www.myspace.com/apo63

5. Techsoir ŒÓ· ÙÚ›Ô ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ Depeche Mode Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·fi ÙËÓ “Undo Records“. ∆Ô “Time Run“ ı· ÙÔ ¯ÔÚ¤„ÂÙ ̤¯ÚÈ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÒÛˆ˜! http://www.myspace.com/techsoir 6. Info ∞ÎfiÌ· ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÌÂ Û˘Óԉ›· ·fi ÙÚ˘ÊÂÚ¿ ÂÏÏËÓÈο Á˘Ó·ÈΛ· ʈÓËÙÈο . ∏ Ó¤· ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “¶ÂÚÈÏ·Ó¤Ù·”. http://www.myspace.com/infoproject 7. Marsheaux ∏ ™ÔÊ›· Î·È Ë ª·ÚÈ¿ÓıË ˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ì ÙÔ “Peek-A-Boo“ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi fiÌÔÚÊ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÚÔÔÚÈṲ̂ӷ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰ËıÔ‡Ó, Ó· ¯ÔÚ¢ÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·Á·ËıÔ‡Ó. ∆Ô cd ÙÔ˘˜ ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ̈‚ ¯¿ÚÙÈÓË ÎÔ˘ÎԇϷ, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›Ù ӷ ÊÔÚ¤ÛÂÙ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ “ªÔ‡” Î·È Ó· ÙÚÔÌ¿ÍÂÙ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. http://www.myspace.com/marsheaux

√È °ÂÚÌ·ÓÔ› DKDENT

1. Cayetano √ Cayetano ‚¿˙ÂÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û Ì·Ú¿ÎÈ·, fiˆ˜ ÛÙÔ “Arthouse“ Î·È ÛÙÔÓ “∂ϤʷÓÙ·” Î·È Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ “Focused, ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ¯·ÚÌ¿ÓÈ ·fi jazz, dub, tango, funk Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. £· ÙÔ Ï·ÙÚ¤„ÂÙÂ. http://www.myspace.com/cayetanomusic

... Î·È Ë ÂΉԯ‹ Ù˘ electropop ·fi ÙȘ ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎȤ˜ Marsheaux

2. The Prefabricated Quartet ŒÎÏ„·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ˆ˜ support ÛÙÔ˘˜ Cinematic Orchestra Î·È Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi cd (“Side the Sail“) Ì ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¤Ó· ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘. http://www.myspace.com/theprefabricatedq uartet 3. Professional Sinnerz ∂ÏÏËÓÈÎfi HipHop Ì ڛ̘ ·ÁÚÈÂ̤Ó˜ Î·È ¤Í·ÏϘ ÚÔÎ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ∫˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘˜ “Nothing is a coincidence“. ªËÓ ÙÔ˘˜ ¯¿ÛÂÙ ·Ó ·ÎÔ‡ÛÂÙ fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È live! http://www.myspace.com/professionalsinnerz 4. Shedio Planiti ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› Ú˘ıÌÔ› Î·È ÚÔÎ ÎÈı¿Ú˜, ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙ›¯Ô˜ Ì ÌÔÚÊ‹ ··ÁÁÂÏ›·˜ Ô˘ Û¯Ô-

8. Spyweirdos √ ™‡ÚÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ “Wetsound Orchestra“ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙË ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÒÙÈÎË ÂÙ·ÈÚ›· “Poeta Noegra“. ∞mbient Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ›, Ù·Í›‰È· Î·È ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜. °È· fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. http://www.myspace.com/spyweirdos 9. Damero ¶¿Ì µÂÚÔÏ›ÓÔ Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ Damero Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ù· ‡ıÚ·˘ÛÙ· ʈÓËÙÈο Î·È „Èı˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘. √ ‰›ÛÎÔ˜ Ù˘ ʤÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Happy in Grey“ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÁÁÂÏı› ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. http://www.myspace.com/damero 10. DKDent ŒÓ· electropop ÓÙÔ˘¤ÙÔ ·fi ∫Ôψӛ·/¡Ù‡ÛÂÏÓÙÔÚÊ, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Á‡Úˆ ·fi ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ·Á¿˜ Î·È Ì·ıËÙÈÎÔ‡˜ ¤ÚˆÙ˜, ·Û·ÏÈṲ̂ӷ Ì Á·ÏÏÈο ʈÓËÙÈο Î·È ·ÎÔÚÓÙÂfiÓ. £· Û·˜ ı˘Ì›ÛÔ˘Ó Ù· ÓÈ¿Ù· Û·˜! http://www.myspace.com/dkdent

ÏÈ¿˙ÂÈ ı¤Ì·Ù· ·fi ÙËÓ fiÏË Ì·˜ (“¡‡ÊË ¶·Úı¤Ó·“) ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÌÔÏ·ÁÓ›·. ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔÓ Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÚÒÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ. http://www.myspace.com/shedioplaniti

11. Kara Deniz ∞Ó¿ÌÈÍË ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ, ŒÏÏËÓ˜ Î·È ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∫Ôψӛ·, ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜ Î·È Û·Ó ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë ··ÁÁÂÏ›· ·Ï¿ Laurie Anderson ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘˜. ∏ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·. http://www.myspace.com/savvaspavlidis 


∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_MA´√™ 2007_11

›‰·-¤Ì·ı·-¿ÎÔ˘Û· ∆ˆÓ ∫¿ÛÛ˘ ∆ÛÈÙÔ˘Ú›‰Ô˘ (’90) Î·È ¢‹ÌËÙÚ·˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ (’95)

 «ŒÊ˘Á»

™Ù· ̤۷ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ «¤Ê˘Á» Í·ÊÓÈο ·fi ·Ó·ÎÔ‹ ηډȿ˜ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘. √ Û fiÏÔ˘˜ ·Á·ËÙfi˜ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ‰›‰·Í ˆ˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ·fi ÙÔ 1964 ¤ˆ˜ ÙÔ 1996. ∞fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¤Ú·Û·Ó ¿Óˆ ·fi 30 Ù¿ÍÂȘ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·ÏÈfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜, Ô˘ ı· ÙÔÓ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Ì ·Á¿Ë Î·È Û‚·ÛÌfi. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·Ôı·ÓfiÓÙÔ˜.

 ∞Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ

ªÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÏȤ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·Ô¯ˆÚ› ʤÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ √ÏÁ· ª·Î·ÚÔÓ›‰Ô˘, ·fiÊÔÈÙË ÙÔ˘ 1967, Ë ÔÔ›· ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË. ∏ Î. ª·Î·ÚÔÓ›‰Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËΠ¿Óˆ ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Â›¯Â ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ. ∞fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ¤Ú·Û·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÁÔÓ›˜,

ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏÈο ‰›‰·ÎÙÚ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ›‰È· Û›ÁÔ˘Ú· ̤ÙÚËÛ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰Ú·¯Ì¤˜ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ… √ ÚfiÍÂÓÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÍÂÓ›Ԣ ¡fiÚÌÂÚÙ ¡·ÓÙfiÏÛÎÈ ·Ô¯ˆÚ› ·fi ÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì¤Û· ÛÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘, Ë fiÏË Recife ÛÙË µÚ·˙ÈÏ›·. √ Î. ¡·ÓÙfiÏÛÎÈ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ¶ÚÂۂ›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2000 Î·È ÛÙÔ ÚÔÍÂÓÂ›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi ÙËÓ 1ËÓ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 2004, ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÍÂÓ›Ԣ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο.

 ¢È·ÎÚ›ÛÂȘ

√ °ÈÒÚÁÔ˜ °¿Á·Ï˘ (’76) ÂÎϤ¯ıËΠÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ∂ÚÁÔÏËÙÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∆Ô˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· Ó¤· ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·! √ ª·ÓÒÏ˘ µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (’72) ·Ó·‰Â›¯ıËΠÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∫·È Úfi‰ÚÔ˜! ∞fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ô ƒÔ‰fiÏÊÔ˜ ª·ÛÏ›·˜ (’75) ·Ó¤Ï·‚ ηı‹ÎÔÓÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ¡È΋ٷ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È·ÙÂÏ› °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ.

 ∂ΉfiÛÂȘ

∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ·fiÊÔÈÙfi˜ Ì·˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·ÚÈ˙ÒÓË (’73) Âͤ‰ˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· «ªÂÁ¿ÏÔ ∞ÏÁ¤ÚÈ» ·fi ÙȘ ∂ΉfiÛÂȘ ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË. ª¤Û· ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙË ª¿ÓË ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÌÓ‡ÛÙËΠÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ¿ Ù˘ ·fi ·ÏËıÈÓ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ‰ÈÂÈÛ‰‡ÔÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ÙË ‰È‹ÁËÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ Î·È ÛÙȘ ‰Ô̤˜ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÁÈ· Ó· ·Ôηχ„ÂÈ ÂÓÙ¤ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ¿ıË. ∂‰Ò Î·È ÙÚÂȘ ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó˜ Ì›· ÔÌ¿‰· ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ªª∂ ÙÔ˘ ∞¶£ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «Â.ªª∂.›˜». ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Â›Ó·È Î·È Ô ·fiÊÔÈÙÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ °Ô˘‰‹˜ (’04) (http://pacific.jour. auth.gr/emmeis).

 ∂ÎıÂÛË

∞ÎÔ˘·Ú¤Ï˜ Î·È ·ÎÚ˘ÏÈο Â›Ó·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 31 ª·˝Ô˘ Ë ·fiÊÔÈÙÔ˜ ª¿Ù·√ÏÔÔÈÔ‡-ƒÔ‚¿ÙÛÔ˘(’62). ∏ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, Ë ÔÔ›· ÛÔ‡‰·Û ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ˙ÂÈ ·fi ÙÔ 1983 ÛÙÔ Bad Reichenhall, ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¿Óˆ ·fi 35 ÂÎı¤ÛÂȘ Û ∂ÏÏ¿‰·, °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ∞˘ÛÙÚ›·. ∏ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› «¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜» (¶ÏÔ‡ÙˆÓÔ˜ 30, ÙËÏ: 2310-428-724).

M&M house ª ∂ ∆∞ º ƒ∞ ™ ∂ π ™ - ¢ π ∂ ƒ ª ∏ ¡ ∂ π ∂ ™ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ πˆÛ‹Ê 10, £ÂÛ/Ó›ÎË, ∆ËÏ. 2310 269.888 §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ 36, ∫ÔψӿÎÈ ∞ı‹Ó·, ∆ËÏ. 210 72.54.858

ƒ√À™µ∞¡π¢√À ¢∏ª∏∆ƒ∞ ª¤ÏÔ˜ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ & ¢ÈÂÚÌËÓ¤ˆÓ ∂›ÛË̘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤Ó˜ ·fi ÓÔÌÈÎfi ∂˘Úˆ·˚Τ˜ Î·È ‚·ÏηÓÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ π·ÙÚÈ΋, ÓÔÌÈ΋ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ÔÚÔÏÔÁ›· ∂ÈÎÔÛ·ÂÙ‹˜ ›ڷ ∫·ÚfiÏÔ˘ ¡ÙËÏ 6, 6Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 546 23 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆ËÏ: 2310 273300, Fax: 2310 273002 email: nikakis@otenet.gr www.alphavitos.gr


12_∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °™£_MA´√™ 2007

 ·Ù˙¤ÓÙ·

☺ £˘Ì¿Ì·È...

∆˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ª·Ú·ÓÙ¤ÏÔ˘ (’03)

To ηÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È Â‰Ò Ì ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È¿ıÂÛË… Î·È ÔÏϤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ºÙÈ¿ÍÙ ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Û·˜, ‚Ú›Ù ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÂÚ¿ÛÙ ÌÈ· ‚fiÏÙ·. ∂Ì›˜ Û·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÙË ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜. £· Ù· ԇ̠ÂΛ!

 TËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 6 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 8.00 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1965 ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÊÈÏfiÏoÁÔ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ∑ÒÙÔ˘ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ™∞°∂™.  ∆ËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8 πÔ˘Ó›Ô˘ÛÙȘ 8.00 Ì.Ì. ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °™£ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.  ∆ËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 13 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 8.00 Ì.Ì. Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÙÔ Sommerkonzert Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Û˘Óı¤ÛÂȘ ·fi ÙȘ ¯ÔÚˆ‰›Â˜ Ù˘ °™£.  ∆ËÓ ¶¤ÌÙË 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓÂ›Ô Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· «∏ ÈηÓfiÙËÙ· ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘». ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞.ª∞∫ (∂ÁÓ·Ù›·˜ 156) Ì ÂÈÛËÁËÙ‹ ÙÔÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Markus Ferber Î·È ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ∏Ï›· ∫Ô˘ÛÎÔ˘‚¤ÏË.  ∆ËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 27 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °™£ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

£˘Ì¿Ì·È ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, την αγωνία και τον ενθουσιασµό, τον πρώτο αγιασµό στην υπέροχη, παλιά αυλή της Βασιλίσσης Όλγας, τις άγουρες, αναγνωριστικές µατιές, τα πρώτα καρδιοχτύπια, τις αγχωµένες αντιγραφές, τις συνοµωτικές κοπάνες, τους λακωνικούς ψίθυρους πριν από το πολυπόθητο κουδούνι. - «πσστ… σε πόσο;» - «πέντε» ∆˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ - « φφφ». ∆Û·ÁοÚË* Φιλίες που άντεξαν, φιλίες που χάθηκαν, έρωτες και άπειρα φιλιά, µουσικές και µυστικά σε µια διαδροµή ενηλικίωσης ερήµην, µε στιγµές για γέλια και για κλάµατα… Όπως εκείνες οι στιγµές µιας καλοκαιρινής, όµορφης µέρας του 1998… Έφτανε το τέλος της εξαετούς θητείας µας στο γερµανικό, έφτανε το καλοκαιράκι και µαζί µε αυτό έφταναν και οι απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου. Τίποτα δεν µπορούσε να αναστατώσει εκείνες τις ξέγνοιαστες ώρες.Τίποτα, εκτός από την αδυσώπητη τεµπελιά ενός ολόκληρου χρόνου που για πρώτη φορά άφησε το µικρό αγκάθι της, πάνω στην ήσυχη συνείδησή µας. Εξεταζόµενο µάθηµα: Ιστορία. Υπολειπόµενος χρόνος:20 ώρες και ερώτηµα πρώτον: Πού είναι το βιβλίο; Είναι προφανές ότι σε τέτοιες στιγµές, είναι ανώφελο να κάνεις οτιδήποτε άλλο, παρά προσευχές, ασκήσεις θάρρους και κόλπα.Αυτό ακριβώς θα κάναµε κι εµείς… Με µια κόλλα χαρτί από παλιότερο διαγώνισµα που έφερε τη σφραγίδα της Γερµανικής Σχολής, µε κάτι ψιλά από το χαρτζιλίκι µας και αρκετή δόση απελπισίας, βρήκαµε ένα µαγαζάκι που θα µας έδινε τη λύση της τελευταίας στιγµής. Σε λίγες ώρες είχαµε στα χέρια µας µια ολοκαίνουρια σφραγίδα µε το λογότυπο του σχολείου και την υπογραφή της διευθύντριας.(Υπολειπόµενος χρόνος: 16 ώρες) Η συνέχεια ήταν πιο εύκολη. Γράψαµε σε καθαρές κόλλες, ολόκληρες απαντήσεις σε ερωτήµατα που ήταν SOS, µε την ελπίδα πως έστω τα δύο από αυτά θα τα ήταν από τα αγαπηµένα των εξεταστών. Τα υπόλοιπα θα τα διαγράφαµε µόλις θα είχαµε τα θέµατα στα χέρια µας και ούτε γάτα ούτε ζηµιά. (Υπολειπόµενος χρόνος: 10 ώρες) Μετά το βραδινό ύπνο του αδίκου, στεκόµασταν στη στάση του λεωφορείου µε όλα τα απαραίτητα σύνεργα για το τέλειο έγκληµά µας. Ως γνωστό όµως τέλειο έγκληµα δεν υπάρχει, κι εµείς σύντοµα θα ανακαλύπταµε το λάθος µας. Η σφραγίδα δε θα είχε καµία αξία, χωρίς το απαραίτητο µελάνι. (Υπολειπόµενος χρόνος: 2 ώρες.) Γρήγορα πίσω στο µαγαζί. Σύντοµα κρατούσαµε το µελάνι στα χέρια µας, µέσα από τα οποία όµως µόλις είχαµε χάσει το σχολικό.Τώρα; Άλλο λεωφορείο δεν περνούσε και για ταξί δεν έφταναν τα λεφτά µας. Αφού ξυπνήσαµε κάποιον φίλο µε αµάξι να µας περιµαζέψει, κατευθυνόµασταν επιτέλους προς το σχολείο. (Υπολειπόµενος χρόνος: 20 λεπτά). Βγάλαµε τις κόλλες από τη σάκα, πάτησα αποφασιστικά τη σφραγίδα στο µελάνι και στη συνέχεια τη χτύπησα πάνω στο χαρτί…ανάποδα. (Υπολειπόµενος χρόνος: 0). Όταν µπήκαµε στην αίθουσα όλοι είχαν καθίσει ήδη στις θέσεις τους… *∏ ÃÚÈÛÙ›Ó· ∆Û·ÁοÚË (’98) Â›Ó·È Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·È ÎÂÈÌÂÓÔÁÚ¿ÊÔ˜

U mailbox ™˘Ó‰ÚÔ̤˜. ªËÓ Í¯ӿÙ ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™∞°∂™. °È· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì ·ÚÈıÌfi 5202030638212. ŸÛ˜ Î·È fiÛÔÈ ÙÔ ÂÈϤÍÔ˘Ó ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î·Ù·ıÂÙ‹ÚÈÔ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·Ì›· ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ (ÙËÏ: 2310 257 390 Î·È 6942-464-676). ∆Ô ÔÛfi Â›Ó·È 30 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹. ∆· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡

Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: 5202030638212 πµ∞¡: GR3201722020005202030638212 SWIFT CODE: PIR BGR AA FAVOR 01 2202 AGELAKI BRANCH IN THESSALONIKI ™¯fiÏÈ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜, Ù· Ó¤· Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ «™∞°∂™Themen» Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. OÈ ÂÓԯϋÛÂȘ Û·˜ ›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈο (ÛÙ· e-mail: info@sages.gr Î·È noikonomou@ekdotiki.gr) ›Ù ÙËÏÂʈÓÈο (¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, 2310-779-117 Î·È 6976-

278-213, ¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, 6936-713727) ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙ˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó! °Èã ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 25 πÔ˘Ï›Ô˘. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ e-mails ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. Œ¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ‹‰Ë Ù· 1030 mails Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠·Î¿ıÂÎÙÔÈ. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ·ÔÊÔ›ÙÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÛÙ ̷˜ ÛÙ· info@sages.gr ‹ orestis.kalogirou@physics.auth.gr. °È· Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ì Û ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜…

02  

5 ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜: ŒÓ·˜ Á›Á·ÓÙ·˜ –ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ- Ô˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó, ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ͢Ó¿ ∆∂ÀÃ√™ 2_ª∞´√™ 2007 ∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∫∏™ ™Ã√§...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you