Page 1

∆∂ÀÃ√™ 1_¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2006

™∞°∂™-themen ∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∫∏™ ™Ã√§∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™

 ∆˘ ™‡ÓÙ·Í˘™·Ó ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ

ŒÓ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜

∂ˆÓ‡Ìˆ˜

«™∞°∂™-themen», ÏÔÈfiÓ. Οι συνειρµοί είναι προφανείς: Τα θέµα-

τα που ενδιαφέρουν τους αποφοίτους της Γερµανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, τα µέλη και τους φίλους του ΣΑΓΕΣ, παρουσιασµένα µε ένα τρόπο που να πλησιάζει το στυλ γραφής των «Tagesthemen», της εκποµπής που σε πολλούς είναι γνωστή ως το σήµα κατατεθέν των γερµανικών ειδήσεων στο ARD. Πρόκειται για την καθηµερινή βραδινή ενηµέρωση στο κρατικό γερµανικό κανάλι, που ξεκινά στις 10.00 και διαρκεί το πολύ τριάντα λεπτά, όπου µε σοβαρότητα, αξιοπιστία, αντικειµενικότητα και χωρίς τις υπερβολές και τα παράθυρα των ελληνικών τηλεοράσεων παρουσιάζονται οι ειδήσεις και τα γεγονότα που συνέβησαν στη Γερµανία και σε όλον τον κόσµο. Σε αυτή τη γραµµή θέλουµε και εµείς να βαδίσουµε µε το «ΣΑΓΕΣ-themen». Γραπτά. Και καθώς τα γραπτά µένουν, ίσως και να διδάξουν κάποιους από τους νεότερους… Το φυλλάδιο θα έχει µια σταθερή µορφή, µε µερικές µόνιµες στήλες.Το «Επωνύµως», όπου κάποιος από το ∆Σ, αλλά και εκτός, θα εκθέτει τη γνώµη του. Το «Σηµειωµατάριο» µε τις δραστηριότητες του ΣΑΓΕΣ το τελευταίο διάστηµα. Το «DST-Kiste» µε τα νέα του σχολείου. Το «είδαέµαθα-άκουσα» θα περιλαµβάνει κοινωνικές ειδήσεις που ενδιαφέρουν. Το «Θυµάµαι» παλιές σχολικές αναµνήσεις και το «Γράµµα από έξω» το προφίλ ενός αποφοίτου που ζει στο εξωτερικό. Και ό,τι άλλο προκύψει… Το «ΣΑΓΕΣ-themen» θα εκδίδεται περίπου κάθε δύο µήνες,ενώ ο απώτερος στόχος του είναι να… µετεξελιχθεί σε ένα πολυσέλιδο περιοδικό, µε πολύ περισσότερα νέα από ό,τι θα βρείτε στο τετρασέλιδο που κρατάτε στα χέρια σας. Γι΄ αυτό και χρειαζόµαστε τη βοήθεια όλων όσων ενδιαφέρονται είτε µε άρθρα και σχόλια,είτε µε τη µορφή χορηγιών(σήµερα την αρχή κάνει η εταιρεία ΣΚΛΕΡΟ ΑΕ, την οποία και ™Ùfi¯Ô˜ ευχαριστούµε) και διαφηµιστικών Ë ÌÂÙÂͤÏÈÍË καταχωρήσεων,είτε µε τη συµµετοχή στη Û ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰Ô Συντακτική Επιτροπή του «ΣΑΓΕΣ-theÂÚÈÔ‰ÈÎfi men», που τώρα διαµορφώνεται. Εις το επανιδείν

™À¡∂µ∏™∞¡... «∆ÂÏÏfiÁÏÂÈÔ» ∂ÈÙ˘¯‹˜ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™∞°∂™ ÛÙÔ ∆ÂÏÏfiÁÏÂÈÔ. ¶Ï‹ıÔ˜ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ¤Ú·Û·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÁÈ· Ù· 50 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¯·˙¤„Ô˘Ó ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ‚ÈÓÙ¿ÎÈ Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô °È¿ÓÓ˘ µ·ÏÙ‹˜ (’81) Ì ·ÏȤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù¿ÍˆÓ. ¶¿Óˆ ·fi 200

¶ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÂÓÓ¤· ·fiÊÔÈÙÔÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÚÔÛˆÚÈÓfi ¢™ ÁÈ· Ó· «·Ó·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó» ÙÔÓ ™∞°∂™.

Ένα χρόνο µετά ο απολογισµός είναι θετικός.Τους πρώτους 3-4 µήνες γνωριστήκαµε στις περίφηµες συναντήσεις «δεκαετιών» στο «Sante», απ’ όπου πέρασαν πάνω από 350 απόφοιτοι. Στις 5 Απριλίου ∆Ô˘ √Ú¤ÛÙË µαζευτήκαµε στο σχολείο 320 απόφοιτοι για να ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘* εκλέξουµε το νέο ∆.Σ. Στα πρόσωπα όλων ήταν ζωγραφισµένη η διάθεση να γίνει ένα νέο ξεκίνηµα.∆ύο µήνες αργότερα, στις 2 Ιουνίου διοργανώθηκε στην αυλή του σχολείου «το Πάρτυ», όπου συµµετείχαν 500 άτοµα, µια εκδήλωση που αποφασίσαµε να την κάνουµε κάθε χρόνο. Πάνω από 400 απόφοιτοι έχουν πληρώσει τη συνδροµή του 2006 και είναι µέλη του ΣΑΓΕΣ. Το ∆Σ έστειλε δύο φορές ταχυδροµική ενηµέρωση σε πάνω από 2000 διευθύνσεις, ενώ οι 850 απόφοιτοι, που έχουν δώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση έχουν βοµβαρδιστεί(!) µε µηνύµατα ενηµέρωσης.Το Μάιο οµάδα αποφοίτων συµµετείχε σε ένα τουρνουά ποδοσφαίρου µε την ευκαιρία του Μουντιάλ της Γερµανίας, µε οµάδες καθηγητών, δηµοσιογράφων, βετεράνων! Τον Οκτώβριο στο Τελλόγλειο 150 απόφοιτοι παρακολούθησαν µε κέφι το “photo-show” µε παλιές φωτογραφίες από τη σχολική ζωή. Υποστηρίξαµε τους/τις υποψήφιους/ες απόφοιτους στις δηµοτικές εκλογές και στις εκλογές του ΤΕΕ. ∆ηµιουργήσαµε λογότυπο, ετοιµάζουµε την ιστοσελίδα του ΣΑΓΕΣ, και να που τώρα κρατάτε στα χέρια σας και το φυλλάδιο του συλλόγου, το ΣΑΓΕΣ-Themen! Στο ερώτηµα «τι χρειάζεται ένας σύλλογος αποφοίτων;», τελικά την απάντηση έδωσε η αµέριστη υποστήριξη και το ενδιαφέρον όλων για τον ΣΑΓΕΣ. Στη µέχρι τώρα πορεία µας, δεκάδες απόφοιτοι έβαλαν µεράκι, προσωπική εργασία, χορηγίες και κάθε είδους υποστήριξη. Γι’ αυτό και είµαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια.

ʈÙÔÁڷʛ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û ¯ÚfiÓÔ ÚÂÎfiÚ. ∂›·Ì ÏÔÈfiÓ Ó· ÙÔ ÂÂÎÙ›ÓÔ˘ÌÂ, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ οÙÈ Û·Ó ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙȘ 45 Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ·Ó ·fi ÙË °™£ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì·˜ Ï›Ô˘Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙȘ ÂÍ‹˜ Ù¿ÍÂȘ: 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980, 1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1994, 1997, 2005, 2006. ∆Ô ·Ú¯Â›Ô ı· «ÛËΈı›» Û·Ó photo-gallery ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ (ÙËÏ: 6942-464-676).

*Ο Ορέστης Καλογήρου (’78) είναι πρόεδρος του ΣΑΓΕΣ (orestis.kalogirou@physics.auth.gr)

∂ÊÙ¿ ÁÂÓȤ˜ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ: ·fi ÙÔ 1962 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1995


™∞°∂™-themen

∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °.™.£._¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2006

ÁÚ¿ÌÌ· ·fi ÙÔ ∆¤Í·˜

ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ F πÛÙÔÛÂÏ›‰·. ™ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ (www.sages.gr). £· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¤Ó· ÊfiÚÔ˘Ì ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ, fiÔ˘ Á˘. ∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Â›Ó·È ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ arxnet AE, fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙÔ› ·fiÊÔÈÙÔÈ.

F §ÔÁfiÙ˘Ô. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ¢™ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ Ó¤Ô Ì·˜ ÏÔÁfiÙ˘Ô Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Î·È fiϘ ÙȘ Â›ÛË̘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™∞°∂™. ºÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· (¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿) Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ «™∞°∂™-themen». √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÏÔÁfiÙ˘Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ altervision ÙÔ˘ ∫Ï‹ÌË ª·ÛÙÔÚ›‰Ë (Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ’78).

F µÔËı‹Û·ÌÂ. AÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ Û ·ÚÎÂÙ¿ ·ÈÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ Ì·˜ Ù¤ıËηÓ, ‚ÔËı‹Û·Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·: ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂÈÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ 2006 (ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ‚È‚Ï›Ô˘ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜!), Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ∆ÂÏÏfiÁÏÂÈÔ Ì ٛÙÏÔ «°ÂÚÌ·ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·» (ۯ‰ȷÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ∂ϛӷ ™ÙÂÏÂ-

Ù¿ÚË, ‘83), ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ Ï‹Í˘ Ù˘ ›‰È·˜ ¤ÎıÂÛ˘.

F ∞ıÏÔ·È‰È¤˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ·, Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ó¤Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ƒÔÏʵ›ÎÙÔÚ ∑›ÓÙÂÓ¯·Ó˜ Ì·˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎÂ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ·ıÏÔ·È‰È¤˜ οı ∆Ú›ÙË, ·fi ÙȘ 16.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 18.30 ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô Î. ∑›ÓÙÂÓ¯·Ó˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓÔÈÎÙÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜, ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂı› ÌÈ· ÒÚ· ÈÔ ‚ÔÏÈ΋. ◊‰Ë ÛÙȘ ÚÒÙ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ·fiÊÔÈÙÔÈ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó Ì¿ÛÎÂÙ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÁÈ· ‚fiÏÂ˚, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∂Ì›˜ ı· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ, ¤ÙÛÈ, ÒÛÙÂ Ë ÒÚ· Ô˘ ı· Ì·˜ ·Ú·¯ˆÚËı›, Ó· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÈÔ ‚Ú·‰ÈÓ‹. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ ¢ËÌ‹ÙÚË ™˘Ìˆӛ‰Ë (‘85, ÙËÏ: 6944-186-114) Î·È £¿ÓÔ Ã·ÚÈÛÙfi (’95, ÙËÏ: 6977-348-147).

™À¡∂µ∏™∞¡... Reunion ∆ËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ›ÎÔÛÈ ÂÊÙ¿ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÙÔ˘ 1976 Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ «Sante», Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ 30 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ªÂ «live» ÌÔ˘ÛÈ΋, Ê·ÁËÙfi Î·È Ôχ ΤÊÈ ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó ̤¯ÚÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ «fiÏ· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ôχ Î·È Î·ıfiÏÔ˘»… £· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ‰Â Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·!

∏ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Û ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

∆˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÌÔ˘ Ë ÛËÌ·›· ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ· Á·Ï·Ófi... ªÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ··ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ÔÈËÌ·Ù¿ÎÈ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÓÙ¿¯ÚÔ∆Ô˘ ∞ϤÍË Ó˜ ªÂϛӷ Î·È ™ÔÊ›· ÛÙË ∆·Î‚ÔÚÈ¿Ó* ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ 28Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Austin ÛÙÔ ∆¤Í·˜. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Â›¯Â ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ô›ËÌ· Î·È Ô ÂÙ¿¯ÚÔÓÔ˜ ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘˜, Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÂÚËÊ¿ÓÈ· ÛÙÔ˘˜ ¯·˙ÔÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ÙË Molly ÎÈ Â̤ӷ. ŸÙ·Ó ÂÈÛΤÊıËη ÙÔ Austin ÙÔ 1985 ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÒ ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÎËÓ‹. ¡· fï˜ Ô˘ ÙÔ 2007 Ì ‚Ú›ÛÎÂÈ Ó· ¤¯ˆ ˙‹ÛÂÈ ÛÙÔ Austin ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 18 ¯ÚfiÓÈ·, Èfi ÔÏÏ¿ ·’ fiÛ· ¤˙ËÛ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì·˜! ∫·È ·Ú¿ ÙË Û¯Â‰fiÓ ·ÊfiÚËÙË ˙¤ÛÙË ÙÔ˘ Austin ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ˙ˆ ÛÙËÓ Èfi fiÌÔÚÊË, ÚÔԉ¢ÙÈ΋ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ·Ó·Ù˘Á̤ÓË fiÏË ÙÔ˘ ∆¤Í·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙËÓ «ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘» ÁÈ· live ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ‰Âο‰Â˜ Ì·Ú¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ οı ›‰Ô˘˜. ∞’ ÙËÓ ¿ÏÏË ‚¤‚·È·... «∆i ı· ÂÈ ·ÙÚ›‰·, Ì·Ì¿;» ÚˆÙÔ‡Ó Ë ªÂϛӷ Î·È Ë ™ÔÊ›·. ∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ÁÈ· ̤ӷ, ·ÏÏ¿ Èfi ÌÂÚ‰Â̤ÓË ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ∆ÂÍ·Ó¿ÎÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. ªÂ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi Ù·Í›‰È Ì·˜ Ó· ‰Ô‡Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ù· ∂ÏÏËÓÈο Ô˘ ÌÈÏ¿Ì ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ Austin Î·È ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÌÈ·˜ ·Á¿˘ Î·È ÂÚËÊ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ηıÂÙ› ÂÏÏËÓÈÎfi, Ë ÂÏ›‰· ÌÔ˘ Î·È Ë Â˘¯‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÎÈ ·˘Ù¿ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙË ¯·Ú¿ Ó· ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜! ªÂ ÙÔ˘˜ ÈÔ ıÂÚÌÔ‡˜ ÌÔ˘ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ Û ·ÏÈÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘! (°Ú·Ì̤ÓÔ ÛÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌfiÏȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Ù˘ ∞ÚÂÈ·Ó¿Ú·˜ Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ).

* Ο Αλέξης Τακβοριάν (’81) είναι υπεύθυνος προγραµµατισµού, διανοµής και µεταφορών για όλη την Αµερική στην εταιρεία DELL. (atak@pobox.com)


™∞°∂™-themen

∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °.™.£._¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2006

DST-Kiste  ¶·ÁÎfiÛÌÈÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Μπορεί η εθνική οµάδα ποδοσφαίρου της Ελλάδας να µην κατάφερε να προκριθεί στα τελικά του φετινού παγκοσµίου Κυπέλλου της Γερµανίας, όµως λίγες ηµέρες νωρίτερα η οµάδα της Γερµανικής Σχολής αναδείχτηκε παγκόσµια πρωταθλήτρια. Οι ποδοσφαιριστές του σχολείου συµµετείχαν στα τελικά του παγκόσµιου τουρνουά των γερµανικών σχολείων του εξωτερικού, όπου ύστερα από συναρπαστικά παιχνίδια πήραν το τρόπαιο. Στον τελικό που έγινε στις 14 Μαΐου στο Μόναχο, η οµάδα του σχολείου, την οποία αποτελούσαν οι γυµναστές Ηλίας Αδαµόπουλος και Μπάµπης Καζίλας και µαθητές από το ελληνικό και το γερµανικό τµήµα, κέρδισαν στον τελικό την οµάδα της Βαλένθια µε 3-1. Μαζί και µια από τις πιο σηµαντικές αθλητικές διακρίσεις στην ιστορία της ΓΣΘ.

 ƒÔÏÊ µ›ÎÙÔÚ ∑›ÓÙÂÓ¯·Ó˜ είναι ο νέος διευθυντής του σχολείου που ανέλαβε δράση από το Σεπτέµβριο. Είναι 53 χρονών, έχει σπουδάσει ιστορία, γερµανικά και πληροφορική και σκοπεύει να µείνει στην Ελλάδα για 8 χρόνια. Σιδεροκέφαλος!

›‰·-¤Ì·ı·-¿ÎÔ˘Û·  ¢È·ÎÚ›ÛÂȘ ∞ÚÎÂÙÔ› ·fiÊÔÈÙÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ê›ÏÔÈ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ανέλαβαν το τελευταίο

διάστηµα σηµαντικές θέσεις της δηµόσιας ζωής της Θεσσαλονίκης αλλά και ευρύτερα. Ο Γιάννης Χαραλαµπίδης (‘90) εκλέχτηκε νοµαρχιακός σύµβουλος µε το συνδυασµό του Παναγιώτη Ψωµιάδη, αν και κατέβηκε για πρώτη φορά υποψήφιος,

 √È Ó¤ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ

 ¢›‰·ÎÙÚ·

Καλά αποτελέσµατα κατέγραψε φέτος η χρονιά που τελείωσε το σχολείο, οι νέοι απόφοιτοι δηλαδή.Από τους 55 φετινούς τελειόφοιτους εισήλθαν σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ οι 53, από τους οποίους οι 13 σε πολυτεχνικές σχολές, οι 11 σε θεωρητικές, οι 6 σε σχολές θετικών επιστηµών και οι 4 σε ιατρικές σχολές. Μετά από πολλά χρόνια πάντως παρατηρήθηκε ξανά το φαινόµενο τελειόφοιτοι της σχολής να πηγαίνουν για σπουδές στη Γερµανία. Φέτος το νούµερο έφτασε τους 15. Καλή σταδιοδροµία σε όλους!

Το σχολείο χάρη στην επιχορήγηση που συνεχίζει να λαµβάνει εδώ και χρόνια από το γερµανικό κράτος εξακολουθεί να έχει δίδακτρα ιδιαίτερα χαµηλά. Για φέτος το ποσό αυτό φτάνει τα 3.270 ευρώ για κάθε µαθητή, ενώ ένα έξτρα ποσό 900 ευρώ είναι το κόστος για τη µεταφορά των µαθητών µε λεωφορείο. Όσο για τα προκαταρκτικά τµήµατα εκµάθησης της γερµανικής γλώσσας, που αφορούν µαθητές της εκάστοτε ΣΤ’ δηµοτικού που θέλουν να µπουν στο γερµανικό, αυτά κοστίζουν 850 ευρώ.

ο Σάκης Παπακωνσταντίνου (’90) εκλέχτηκε γενικός διευθυντής του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ο Γιώργος Γάγαλης (’76) στην περιφερειακή αντιπροσωπεία Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, ενώ ο Νίκος Μουσιόπουλος, που είναι εδώ και αρκετά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Γερµανικής Σχολής στη θέση του κοσµήτορα της Πολυτεχνικής σχολής. Τέλος ο νοµικός Θανάσης Καΐσης ανέλαβε πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης. Σε όλους καλή επιτυχία!

 ∂Ș ÌÓ‹ÌËÓ ¶Ï‹Ú˘ ËÌÂÚÒÓ ¤Ê˘Á ϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô ∂ÚÌ‹˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfiÔ˘ÏÔ˜. Ήταν

επί αρκετά χρόνια καθηγητής στο σχολείο, διετέλεσε από το 1956 µέχρι το 1980 γυµνασιάρχης και από τις τάξεις του πέρασαν ουκ ολίγοι απόφοιτοι.Το ∆Σ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τη σύζυγό του αποθανόντος Θάλεια και κατέθεσε συµβολικά – αντί για στεφάνι – ένα ποσό για την ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων του ιδρύµατος «Ελπίδα».

∂ª¶√ƒπ∞ ∫∞π £∂ƒªπ∫∂™ ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∂™ Ã∞§Àµø¡


™∞°∂™-themen

 ·Ù˙¤ÓÙ·  ∆ËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ó·˘Ï›·, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¯ÔÚˆ‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜.

∆∞ ¡∂∞ ∆ø¡ ∞¶√º√π∆ø¡ ∆∏™ °.™.£._¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2006

☺ £˘Ì¿Ì·È...

∆Ô˘ ¡›ÎÔ˘ ∞Ó˘Ê·ÓÙ¿ÎË*

 ∆ËÓ ¶¤ÌÙË 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ÛÙÔ «Sante», ÂÂȉ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÂÈı˘Ì‹Û·ÌÂ. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ·ÊÔÚ¿ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ·fiÊÔÈÙÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‹ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ‹ fiÏÂȘ Î·È Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ·ÏÈÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡˜. ∆Ô ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ «Sante» (I. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË 31 Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 3). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ (ÙËÏ: 6942-464-676).

*Ο Νίκος Ανυφαντάκης (’62) είναι φυσικός (anyfantakis@gmail.com) £˘Ì¿Ì·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ¿ÓÙ· ·ÁηÏÈ¿ Ì ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. Πρωτιά; Ο στόχος.

 ∆ËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 29 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë Ù¿ÍË ÙÔ˘ 1986 Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «Les Lazaristes» ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ù· 20 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ Ù˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ 9.30 Ì.Ì. (ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶¤ÓÓ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 6944-602-090).

I ∂˘¯¤˜ ™Â ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‰Ô‡Ì ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È –Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ- ÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ™∞°∂™ ‡¯ÂÙ·È «∫·Ï¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·» Î·È Î·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿!

πÔ‡ÓÈÔ˜ 1959. Τέλος σχολικής χρονιάς (Γ’ γυµνασίου) και η περιπέτειά µας για τη Γερµανία αρχίζει ξηµερώµατα από την αυλή του σχολείου για να προλάβουµε να φτάσουµε αργά το βράδυ στο Βελιγράδι. Μπαµπάδες, µαµάδες και λοιποί συγγενείς κουβαλώντας βαλίτσες και τσάντες ήρθαν για να µας αποχαιρετήσουν. Τελευταία στιγµή εµφανίστηκε η γιαγιά του Γιάννη µε ένα σάκο γεµάτο τρόφιµα για το πολύωρο ταξίδι. Ύστερα από καµία δεκαριά ώρες ταξιδεύοντας σε ένα δρόµο όλο λακούβες µάλλον επίτηδες για να µην τρέχουν τα αυτοκίνητα, αρχίσαµε να τρώµε τα σάντουιτς που είχαµε µαζί µας.Τότε ο Γιάννης προς µεγάλη µας έκπληξη, αλλά και ζήλια έβγαλε από το σάκο ένα καλοψηµένο κοτόπουλο και το καταβρόχθισε στα γρήγορα προ του κινδύνου να του το φάµε πριν το καταλάβει! Το ταξίδι συνεχίστηκε µε σταθµούς στο Γκαατς, το Σάλτσµπουργκ, το Μόναχο και τη Νυρεµβέργη ως το Εσσεν και την Κολωνία. Σιγά σιγά µια περίεργη µυρωδιά άρχισε να µας ακολουθεί παντού στο πούλµαν αλλά και στα Jugendberger που διανυκτερεύαµε και να γίνεται όλο και πιο έντονη η παρουσία της. Και σε συνθήκες δύσκολες, χωρίς air condition και µε αφόρητη ζέστη εκείνh τη χρονιά στη Γερµανία. Μετά από 20-25 ηµέρες φτάνοντας στο Mittenwald, τον τελευταίο µας σταθµό, δεν αντέχαµε άλλο από τη βρώµα.Αποφασίσαµε να λύσουµε το µυστήριο και αρχίσαµε το ψάξιµο σε όλα τα πράγµατα. Και ω του θαύµατος στο σάκο του Γιάννη ένα κοτόπουλο για να το φάει στο γυρισµό στη Γιουγκοσλαβία όπως του είχε δώσει εντολή η γιαγιά του! Αµέσως ο σάκος µε ότι άλλο είχε µέσα εκτοξεύτηκε στα σκουπίδια. Και έτσι τελείωσε το ταξίδι του το κοτόπουλο και εµείς επιστρέψαµε υγιείς στη Θεσσαλονίκη!

∆˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ∑·¯·Ú¿ÎË*

Κοπάνα;Αδιανόητο.Ταdel;Απίθανο. Και στα διαγωνίσµατα;Αυτοτέλεια και µηδέν αλτρουισµός. Ώσπου… Μάιος 1988 (!). Μήνας ζεστός και βασανιστικός, λίγο µετά τις Πασχαλινές αποσυντονιστικές διακοπές, λίγο πριν τις αγχωτικές εξετάσεις. Ο αγαπηµένος µου – όχι όµως και των υπολοίπων- καθηγητής της Μουσικής µας προειδοποιεί ότι επίκειται εφ’ όλης της ύλης διαγώνισµα. Εγκεφαλικό για όσους σνόµπαραν ή απλά σιχαίνονταν το συγκεκριµένο µάθηµα, ευτυχία δική µου που το λάτρευα. Πανικός στην τάξη και εκνευρισµός. Η παταγώδης αποτυχία δεδοµένη. Κλαυθµός και οδυρµός.Λίγο αργότερα, στην ώρα της χορωδίας (Arbeitsgemeinschaft) κι ενώ όλοι έχουν στραµµένη την προσοχή τους στο µαέστρο, εντοπίζω µε την άκρη του µατιού µου σ’ ένα ντέξιον το τεστ της καταστροφής. Κι εκεί γίνεται µέσα µου η µεγάλη ανατροπή. Εκεί ξυπνάει η Ζαν ντ’ Άρκ. Χωρίς πολλή σκέψη αρπάζω µε περίτεχνο τρόπο τα χαρτιά, τα φωτοτυπώ σε χρόνο dt και τα µοιράζω µε τις απαντήσεις (ειδήµων ούσα) σε όλη την τάξη. Η χαµηλότερη βαθµολογία εκείνη τη φορά «ως δια µαγείας» το 17.Τα πρόσωπα όλων; Γεµάτα ανακούφιση.Τα µάτια του P.K.; Γεµάτα έκπληξη και απορία. Κι εγώ; Σαν αρχαίος τραγωδός σε κάθαρση. Ίσως η µοναδική µου µαθητική ζαβολιά και υπέρβαση. Κι αν θεωρηθεί αδίκηµα; Έχει παραγραφεί!!!

*Η Κατερίνα Ζαχαράκη (’90) είναι τηλεπαρουσιάστρια στο TV-100

U mailbox ™˘Ó‰ÚÔ̤˜ ªËÓ Í¯ӿÙ ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™∞°∂™. ∆Ô ÔÛfi Â›Ó·È 30 ¢ÚÒ Î·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ¢™ Â›Ó·È ÛÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (·ÚÈıÌfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡: 5202030638212). °È· ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ Ù·Ì›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·Ú›· ∫·ÏÏȉÔÔ‡ÏÔ˘ (ÙËÏ: 6942-464-676).

™¯fiÏÈ· ∆Ô «™∞°∂™-themen» ı¤ÏÂÈ Ó·…ÙÚ¤ÊÂÙ·È ·fi ÊÚ¤Ûη Ó¤· Ô˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™∞°∂™ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û¯fiÏÈ·. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ Â-

ÓԯϋÛÂȘ Û·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔ e-mail noikonomou@ekdotiki.gr ‹ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6976-278-213, 2310-779-117 (¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ’81) Î·È 6936713-727 (¢‹ÌËÙÚ· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ’95). ŸÏ˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó!

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ e-mails ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Î·Ï¿ ÎÚ·Ù› Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. Œ¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ‹‰Ë Ù· 850 mails Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠·Î¿ıÂÎÙÔÈ. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ·ÔÊÔ›ÙÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÛÙ ̷˜ ÛÙ· orestis.kalogirou@physics.auth.gr ‹ noikonomou@ekdotiki.gr. °È· Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ì Û ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜…

01  

™À¡∂µ∏™∞¡... ¶ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÂÓÓ¤· ·fiÊÔÈÙÔÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÚÔÛˆÚÈÓfi ¢™ ÁÈ· Ó· «·Ó·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó» ÙÔÓ ™∞°∂™. ∆∂ÀÃ√™ 1_¢∂∫∂ªµƒπ√™...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you