Page 1

imagin

Do nansowania PO IG 8.2.

01/2013 | grudzie - stycze 2013 | egzemplarz bezp atny |

Nowe zasady wsparcia platform B2B IT Crew:

Jak przetrwa wsp贸 prac z programist ? Aspekty Prawa:

Magazyn Grupy Unity

www.unity.pl

Wizerunek - troch towar, troch dobro

E C R E M M O C E-

DA N A B Z T R O RAP

I A:

N O I H S A F Y N W BRA

CI O N L A N F U N KC J O G N I T E K R A E-M BARIERY Y M R O F T A L P ROPO

Powstaje najwi kszy dostawca system贸w e-commerce w Polsce Z po czenia firm Contium, Empathy oraz Internet Designers powstaje Grupa Unity.


Spis tre ci: Z ycia Grupy Unity: Internet Designers uruchamia serwis Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC

str. 5 IBM Websphere Commerce wdro ony w kwiatowyogrod.pl

Holding Sadowski z dedykowanym systemem CRM wdro onym przez Empathy

Kalendarium wydarze oraz Eventcookie.pl poleca

Jeste my krok przed konkurencj : wywiad z Marcinem Gadulskim, Prezesem Zarz du MM Brown Polska Grupa Unity: Chcemy by

str. 8 str. 10

partnerami w rozwoju

Do nansowania wdro e platform B2B: PO IG 8.2. jeszcze bardziej atrakcyjny

str. 12

Temat numeru: Raport z badania: E-COMMERCE W BRAN Y FASHION

str. 14 str. 17

Komentarze do badania: Wojciech Tomaszewszki, Answear.com Krzysztof Murzyn, Grupa Unity ukasz Koz owski, Sklep-Presto.pl Jak to si robi w Ameryce?

str. 19

Oczami ekspertów:

str. 21

Piotr Wrzalik

Tomasz Gutkowski

Katarzyna Osi ska

Marianna Poproch-Weso owska

Wspó praca z dostawc platformy, cz. 1 str. 21

Analiza procesów biznesowych str. 23

Twój e-commerce jest wietny? str. 25

Wizerunek - troch towar, troch dobro str. 27

IT Crew: Jak przetrwa

str. 29

wspó prac z programist , cz.1

Who is who: Maciej Nikiel, Wszystkie strony zadowolone

str. 14

ZAMÓW BEZP ATN PRENUMERAT DWUMIESI CZNIKA IMAGINE WYSTARCZY WYS A WIADOMO E-MAIL Z ADRESEM KORESPONDENYCJNYM: REDAKCJA@UNITY.PL

imagin Redakcja: Micha Kraus, Joanna Bucior, Mateusz Karbowski, Tomasz Weso owski, Tomasz Gutkowski, Barbara Molga Nak ad: 2 000 egzemplarzy. Druk: Drukarnia DiamentDruk Sk ad/ amanie: Grupa Unity Modelka na ok adce: Klaudia W grzyn Foto: Marek Krempa (www.MediaSquareZone.com) Kontakt: redakcja@unity.pl

Grupa Unity: ul. Przedmiejska 6-10 54-201 Wroc aw tel.: 71 35 84 100 fax: 71 35 84 101

Adres redakcji: ul. Conrada 55B 31-357 Kraków

www.unity.pl Informacje ogólne: info@unity.pl Marketing: marketing@unity.pl


Medialna fuzja

Wst pniak

O tym, e po czenie Empathy, Contium oraz Internet Designers w Grup Unity to istotne wydarzenie dla ca ej bran y, wiadczy chocia by liczba publikacji jakie ukaza y si w mediach po og oszeniu fuzji. W sumie pojawi o si ich ponad czterdzie ci. Nowy rok witamy nowym numerem Imagine. Ale tym razem jest to numer wyj tkowy dlatego, e po raz pierwszy wydajemy nasz magazyn jako Grupa Unity. Je eli nie mieli Pa stwo okazji jak dot d us ysze o dzia aniach Grupy, zapraszam do lektury artyku u o po czeniu naszych firm (Empathy Internet Software House, Contium, Internet Designers), a tak e do przedruku wywiadu z grudniowego magazynu Forbes, w którym wspólnie z Grzegorzem Rudno-Rudzi skim ods aniamy kulisy transakcji i plany na przysz o . Powstanie Grupy Unity to dla nas wszystkich wielkie wydarzenie, ale tak e du e wyzwanie, które stoi przed nami jako organizacj . Wspominaj c moment powstania Grupy wracamy do pocz tku listopada 2012 roku, kiedy to informacja o po czeniu ujrza a wiat o dzienne. Pierwsze o powstaniu najwi kszego dostawcy systemów e-commerce na polskim rynku poinformowa y portale gospodarcze i bran owe. Informacje pojawi y si m.in. na portalu gazeta.pl, eKomercyjnie.pl ecommerce.edu.pl, Marketing przy Kawie, dlahandlu.pl, Dziennik Internautów, e-biznes.pl czy portalach IT CRN, Internet Standard, Interaktywnie.com oraz Computerworld. Kolejny dzie to odpowied na fuzj prasy ogólnopolskiej. O nowym graczu na rynku

Zarz d Grupy Unity (od lewej): Piotr Wrzalik, Marek Lose, Grzegorz Rudno- Rudzi ski, Grzegorz Kuczy ski, Tomasz Weso owski, Bart omiej Rozkrut

jakim jest Grupa Unity napisa a Rzeczpospolita oraz magazyn Proseed. W tym drugim, mogli my tak e przeczyta felieton Mariusza Weso owskiego, który decyzj firm umie ci w rubryce Rewelacja Miesi ca . To nie tylko niema a niespodzianka, to przede wszystkim doskona a wiadomo dla tych, którym bliski jest rozwój tej ga zi naszej gospodarki. Nie mam najmniejszych w tpliwo ci, e romans zako czony powo aniem Grupy Unity nie b dzie przelotny, a zaowocuje sporym wzmocnieniem znacznej cz ci polskiego Internetu sprzeda owego, który wci boryka si z rozmaitymi problemami (od wyboru software'u po sprawy konwersji), a nie zawsze wie, gdzie i u kogo ma swoje problemy rozwi za . Informacja o planach nowopowsta ej Grupy trafi a do przedstawicieli polskiego biznesu tak e dzi ki artyku om w listopadowych wydaniach magazynów Businessman, CIO oraz wspomnianym ju wcze niej grudniowym miesi czniku Forbes. Po czenie firm ju za nami, ale jednego mo emy by pewni. Rynkowe dzia ania Grupy Unity, jeszcze nie raz przykuj uwag mediów. Tomasz Weso owski Wiceprezes Zarz du Grupy Unity

3|

imagin


Powstaje Grupa Unity Z po czenia firm Empathy Internet Software House, Contium SA oraz Internet Designers powsta a Grupa Unity - najwi ksza w Polsce spó ka wiadcz ca us ugi wdro e IT i e-marketingu dla e-commerce. Spó ka b dzie koncentrowa si na produkcji Po po czeniu Grupa Unity dysponuje i rozwoju autorskiego oprogramowania imponuj cym portfolio zrealizowanych prozarówno w segmencie e-commerce jak jektów e-commerce'owych dla rednich i dui aplikacji dedykowanych. W tym obszarze ych przedsi biorstw blisko 50 wdro e , zostanie wykorzystane dotychczasowe dozatrudnieniem na poziomie 200 osób oraz wiadczenie Empathy, dzia aj cego jako najszerszym na rynku dost pie do platform Internet Software House. Marka Contium e-commerce: od wdro e bazuj cych na skupiona b dzie na us ugach doradztwa, autorskiej platformie, rozwi zaniach klasy wdro e i kompleksowej obs ugi e-commerce, Enterprise, jak IBM WebSphere Commerce, równie w modelu success fee oraz oferowaniu a tak e technologiach open-source Magento rozwi za dla sprzeda y wielokana owej i PrestaShop. W ramach Grupy Unity dzia a i elektronicznego rodowiska pracy opartego równie b dzie Internet Designers jedna o technologi Microsoft. Internet Designers z najbardziej znanych i utytu owanych w Polsce natomiast b dzie rozwija agencji interaktywnych ofert w obszarze efull service. W efekcie marketingu i promocji, ze po czenia spó ka Unity szczególnym naciskiem na S.A. b dzie zarz dza user experience, social m a r k a m i E m p a t h y, media, mobile i SEO/ Contium oraz Internet /SEM. Designers, a jednocze nie Piotr Wrzalik stanie si inwestycyjnym Wiceprezes Zarz du ds. Rozwoju Contium SA Spó ka kontynuowa kontenerem Grupy. Powstanie Grupy Unity wyprzedza zmiany b dzie tak e dotychkonsolidacyjne, które zasz y ju na bardziej czasow dzia alno eduTa transakcja to wyra ny dojrza ych rynkach, stawiaj c nas na rynku sygna , e bran a k a c y j n p r ow a d z o n polskim na pozycji lidera. Jako UNITY S.A. nie dojrzewa oczekuj c jeszcze obecnie pod mark Akawykluczamy tak e akwizycji i inwestycji w spó ki w y s z yc h s t a n d a rd ów demii Empathy. dzia aj ce na szeroko rozumianym rynku us ug obs ugi i silnego wsparcia dla e-commerce. technologicznego. Dzia aj c jako jedna firma z wykorzyZarz d Unity S.A. utwostaniem synergii pomi dzy naszymi zespo ami, rz dotychczasowe osoby zarz dzaj ce b dziemy w stanie zapewni kompleksowe us ugi Empathy oraz Contium. Siedziba b dzie zlozarówno dla rednich, jak i du ych graczy na kalizowana we Wroc awiu. Zarz d noworynku komentuje Tomasz Weso owski, powsta ej spó ki nie wyklucza równie dotychczas Dyrektor Zarz dzaj cy w Empathy rozszerzenia dzia alno ci o inne rynki Internet Software House. europejskie.

|4


Z ycia Grupy Unity

Z ycia Grupy Unity

Poznaj nasze najnowsze realizacje

Internet Designers uruchamia serwis Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC Wystartowa serwis internetowy Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC przygotowany przez specjalistów Internet Designers. Nie tylko wzmacnia on pozycj rynkow marki, ale przede wszystkim udost pnia klientom szereg funkcji, które usprawni ca y proces inwestycyjny. W ramach serwisu prezentowane s materia y analityczne, przygotowywane codziennie przez analityków Biura Maklerskiego Deutsche Bank: komentarze do bie cych wydarze , analizy, i rekomendacje. S one uzupe nione przez naj wie sze wiadomo ci rynkowe PAP oraz bie ce notowania wszystkich instrumentów z polskiego rynku. Ka dy u ytkownik portalu dbmakler.pl ma obecnie mo liwo nie tylko okre lenia swoich preferencji co do sposobu inwestowania, ale tak e stworzenia spersonalizowanej strony z bie cymi notowaniami, wykresami i wiadomo ciami, dopasowanymi do w asnych potrzeb i w asnego portfela instrumentów. ród o: businesstimes.pl

IBM Websphere Commerce wdro ony w kwiatowyogrod.pl Specjali ci firmy Contium, tworz c nowy sklep marki MM Brown kwiaciarni internetow Kwiatowyogrod.pl oparli si o platform IBM Websphere Commerce. Stworzona aplikacja posiada obecnie szereg narz dzi oferowanych w ramach us ugi IBM, które umo liwiaj optymalizacj dzia a logistycznych, sprzeda owych, marketingowych i promocyjnych. W ród dost pnych w pude ku rozwi za , firma dosta a m.in. 21 rodzajów promocji, mo liwo prowadzenia marketingu precyzyjnego, modu zarz dzania cennikami czy modu segmentacji, pozwalaj cy na dynamiczne grupowanie klientów na podstawie ich zachowania. Ale by spe ni oczekiwania klienta, specjali ci Contium zadbali o zaprojektowanie i wdro enie w sklepie dodatkowych, dedykowanych funkcjonalno ci. Prócz wymiany danych o produktach i zamówieniach

z systemem MS Dynamics Navision oraz modu u dodatków i bilecików, nale a o przeprowadzi integracj systemu z Opineo.pl, Tradedoubler oraz systemem p atno ci PayU. Pude kowe rozwi zanie IBM to rozbudowana platforma e-commerce, wdro ona w modelu extended sites. Oznacza to, e w oparciu o jedn konsol i zaimportowany katalog produktów b dzie mo na w przysz o ci uruchomi kolejny sklep, z inn mark , wygl dem i innym wycinkiem asortymentu. Sposób zarz dzania i opisy produktów pozostan za to bez zmian, co znacz co skraca czas potrzebny na wype nienie danymi i opublikowanie kolejnego sklepu jak i pó niejsze zarz dzanie. ród o: Marketing przy kawie

5 | imagin


Z ycia Grupy Unity Poznaj nasze najnowsze realizacje

Holding Sadowski z dedykowanym systemem CRM wdro onym przez Empathy Jedna z najbardziej rozpoznawalnych agencji reklamowych w Polsce Demo E ective Launching oraz niezale ny dom mediowy PRO Media House, pracuj od pa dziernika z nowym systemem CRM. Za jego stworzenie i wdro enie odpowiadali specjali ci Empathy.

Zadaniem, jakie postawiono przed Empathy, by o stworzenie aplikacji, która usprawni zarz dzanie projektami oraz pozwoli na automatyzacj wymiany informacji i dokumentów w komunikacji z klientami marek jednostek nale cych do Holdingu Sadowski. Uda o si . Stworzono system, który w pe ni odwzorowuje proces obs ugi zlecenia - od momentu wprowadzenia danych klienta do systemu, po zako czenie realizacji projektu dla jego rmy. Aplikacja w momencie zak adania nowego projektu generuje cie k prac, a u ytkownik ma mo liwo wyboru pomi dzy dwoma niezale nymi od siebie gotowymi wzorami dla agencji reklamowej b d dla domu mediowego. Po wprowadzeniu odpowiednich danych, system szacuje koszt i czasoch onno nowego projektu oraz tworzy przejrzysty harmonogram prac w projekcie z zadaniami przypisanymi do konkretnych pracowników. Dost p do aplikacji, oprócz pracowników rmy, maj te jej klienci. Dzi ki temu mog na bie co ledzi post py w projektach realizowanych przez agencj i/lub dom mediowy oraz

maj automatyczny dost p do niezb dnych dokumentów i stanu rozlicze . W ramach systemu CRM dzia a równie intranet pozwalaj cy na wymian dokumentów i komunikacj mi dzy pracownikami rmy. System CRM zosta do nansowany w ramach PO IG 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B . Demo to jedna z najbardziej rozpoznawalnych agencji reklamowych w Polsce, obecna na rynku od 1989 r. Firma znana jest zarówno z opracowania strategii marketingowych i strategii komunikacji dla klientów komercyjnych (m.in. PKN Orlen, W. Kruk, Bakoma, Wprost, Radio Zet) oraz miast i regionów (m.in. ód , Radom, Augustów, Gda sk, woj. podkarpackie, Polska Wschodnia), jak i z realizacji ATL owych kampanii reklamowych. PRO Media House to z kolei niezale ny dom mediowy, od wielu lat b d cy w czo ówce tych podmiotów w Polsce pod wzgl dem zadowolenia klientów z planowania i zakupu mediów.

Eventcookie.pl poleca Kalendarium konferencji i eventów bran owych 15-17 Luty:

Kraków Startup Weekend #2, Kraków

|4

21-22 Luty: Mobile Trends, Kraków, www.mobiletrends.pl 27-28 Luty: Ecommerce Trends, Warszawa, www.ecommercetrends.pl Luty: TechCamp: Web Responsive Design, www.techcamp.pl

7 - 8 Marzec: Internet ASAP, Kraków, www.internetasap.pl 20-21 Marzec: Retail Summit 2013, Warszawa, www.retail-conferences.com 25-26 Marzec: Generation Mobile, Warszawa, www.generationmobile.pl


Z ycia Grupy Unity

Z ycia Grupy Unity

Zobacz, gdzie b dzie mo na nas spotka

Akademia

Nowy nabór do programu PO IG 8.2 - zapraszamy na konsultacje Ju po raz kolejny ruszymy w Polsk , by spotka si z przedsi biorcami, którzy my l o skorzystaniu z unijnych funduszy na budowanie systemów typu B2B. Godzinne, indywidualne rozmowy z ekspertami Empathy oraz rmy Semper Omni, maj pomóc zainteresowanym odpowiedzie na podstawowe pytania dotycz ce platform B2B oraz mo liwo ci uzyskania

do nansowania na ten cel z programu 8.2. Tym razem odwiedzimy Kraków (18.02), Wroc aw (19.02), Pozna (20.02) i Warszaw (21.02). Na bezp atne konsultacje mo e umówi si ka dy, kto chce skorzysta z unijnych rodków na wdro enie aplikacji B2B w swojej rmie. Wystarczy bezp atna rejestracja na stronie www.akademiaunity.pl

Mobile Trends

Ecommerce Trends 2013

To ju druga edycja Mobie Trends Conference w Krakowie. Konferencja po wi cona mobilnym technikom i technologiom, rusza 21 lutego. W czasie dwóch dni wydarzenia uczestnicy b d mieli okazj wys ucha 22 prelekcji reprezentantów najwa niejszych marek bran y IT. W czasie eventu nasi specjali ci b d czeka na Pa stwa przy stoisku, by porozmawia o m-commerce oraz projektach mobilnych. www.mobiletrends.pl

Praktyczna wiedza, przegl d trendów, gwarancja zyskania cennych kontaktów biznesowych. Tak zapowiada si konferencja Ecommerce Trends 2013, która zaplanowana jest na 27 i 28 lutego w Warszawie. Spotkanie dedykowane jest zarówno przedsi biorcom, którzy na co dzie poruszaj si w przestrzeni e-commerce, jak i osobom zwi zanym z tradycyjnym handlem, chc cym zapozna si z najbardziej innowacyjnymi trendami w tej bran y. www.ecommercetrends.pl

Kongres Lojalno Klienta

Poland & CEE Retail Summit

Kongres organizowany przez Puls Biznesu to wydarzenie, którego nie mo na przegapi . Jak co roku eksperci przyjrz si biznesowym korzy ciom p yn cym z nawi zywania i utrzymywania trwa ych relacji z klientami. To jak budowa lojalno przy pomocy systemów B2B zdradzi Dyrektor Handlowy EmpathyInternet Software House (Grupa Unity) Sebastian B aszkiewicz. 13-14 marca 2013 r. w Warszawie - t dat ju teraz warto zapisa w kalendarzu! www.konferencje.pb.pl

To najbardziej reprezentatywne spotkanie sektora handlowego w Polsce i regionie Europy rodkowo-Wschodniej. Na tegorocznej edycji Kongresu Retail Summit obok przedstawicieli takich rm jak MAKRO, Piotr i Pawe czy Carrefour, b dzie mo na pos ucha specjalistów Grupy Unity. Wyst pimy w bloku Rynek detaliczny, hurtowy, dystrybucja i sektor spo ywczy. Wydarzenie odb dzie si w dniach 20-21 marca 2013 roku w Warszawie. www.retail-conferences.com

7 | imagin


Jeste my krok przed konkurencj Ekosystem tworzony dla handlu przez IBM Smarter commerce to zupe nie nowa jako na polskim rynku. O wdro eniu tej platformy w kwiaciarni internetowej KwiatowyOgrod.pl oraz biznesowym dzi i jutro na rynku sprzeda y internetowej opowiada Marcin Gadulski, Prezes Zarz du spó ki MM Brown Polska, która jest w a cicielem sklepu. rozwi zania by o tak e ca e zaplecze narz dzi marketingowych, inteligentne uczenie si systemu oraz scenariusze oferowane w pakiecie, które cznie umo liwiaj szybko reagowa na zmieniaj ce si dane. Czy napotkali Pa stwo jakie problemy przy tej realizacji? Wdro enie przebieg o bezproblemowo, bo obydwie strony ci le wspó pracowa y i by y dobrze przygotowane do tego projektu.

Jako MM Brown s Pa stwo doskonale znani na rynku s odyczy, dzi ki marce Chocolissimo. Sk d pojawi si pomys na inwestycj w bran kwiatow ? Postanowili my wykorzysta nasze zasoby du e do wiadczenie zespo u oraz liczn baz danych do tego, aby zwi kszy skuteczno i poszerzy ofert produktow . Bran a kwiatowa jest dla nas naturalnym uzupe nieniem kana u e-commerce, w której pracujemy od wielu lat. Co zadecydowa o o wyborze wykonawcy tego sklepu? W zwi zku z tym, e kwiatowyogrod.pl jest naszym nowym projektem, szukali my rozwi zania, które b dzie najbardziej elastyczne. Rozwa ali my ró nych dostawców us ug e-commerce, ale podstawowa wersja oprogramowania IBM zaoferowana przez firm Contium, dawa a nam w naszej opinii najszersze mo liwo ci rozwoju. Jakich funkcjonalno ci systemu Pa stwo szukali? Wa nym aspektem przy podejmowaniu decyzji by a mo liwo integracji z aplikacjami ERP oraz systemami magazynowymi, co w przypadku systemu IBM przebiega o bardzo sprawnie. Wyró niaj cym elementem dla tego

|8

Na jakim etapie jest w tym momencie projekt? System wystartowa w pa dzierniku. W tym momencie sprawdzamy jeszcze funkcjonalno ci, wprowadzamy drobne usprawnienia, a w najbli szych tygodniach startuje kampania we wspó pracy z zewn trznymi partnerami. Przewiduj , e pierwszy kwarta to czas, kiedy b dziemy wykorzystywa system ju w pe ni. Porozmawiajmy troch o bran y. Dzia aj Pa stwo na rynku e-commerce od 2004 roku. Jak przez ten czas zmieni si krajobraz sprzeda y internetowej w Polsce? Rynek e-commerce ewoluuje systematycznie. Ci ko mówi o zmianach, obserwujemy raczej pokonywanie kolejnych etapów, które przybli aj nas sukcesywnie do rynków dojrza ych. Ka dego roku zmieniaj si trendy i narz dzia zarówno te sklepowe jak i w segmencie us ug. Widzimy na przyk ad du dynamik na rynku p atno ci, czy us ug kurierskich. Wystarczy wspomnie , e w pierwszych latach dzia alno ci mieli my ogromny problem ze skuteczno ci dostaw paczek, która oscylowa a na poziomie 75 proc. Dzi dochodzi ona do 97 proc. To dowód na sta y progres, cho z optymizmem bym si wstrzyma . Nale y pami ta , e dost p do internetu ma dzi zaledwie oko o 50-60 proc. Polaków. Potencja do zagospodarowania jest zatem znacznie wi kszy.


Jeste my krok przed konkurencj

70 proc. e-sklepów w Polsce dzia a od mniej ni 5 lat. MM Brown sukcesywnie od 8 lat rozwija si i poszerza swoj ofert . Jakie czynniki zadecydowa y o sukcesie Pa stwa marek na internetowym rynku? Krótka ywotno sklepów internetowych w Polsce to wynik fa szywego przekonania, jakie pokutuje u cz ci e-sprzedawców, e biznes w internecie wi e si z niskimi kosztami wej cia i utrzymania. Darmowe narz dzia, darmowy hosting czy domeny w skali realizacji 1-2 transakcji dziennie pewnie jest prawd . Ale wraz ze wzrostem skali dzia alno ci, koszty prowadzenia sklepu rosn lawinowo wystarczy tu wymieni op aty za cza, serwery, czy obs ug klienta. Rozwój firmy wymaga zdolno ci biznesowych, zaplecza i kapita u, co okazuje si dla nowych przedsi biorców najwi ksz barier . Je li chodzi o sukces marek MM Brown w internecie to pochodna kilku czynników. Mamy zdywersyfikowany portfel produktowy, a do tego e-commerce to obok dzia a na rynku offline'owym (zaopatrywanie kawiarni, czekoladziarni oraz marketów) tylko jeden z naszych kana ów sprzeda y. Uzupe nianie zarówno oferty jak i kana ów, pozwala nam na efekt synergii i wzajemnie wzmacnianie naszych marek. Startuj c 8 lat temu, posiadali my okre lon baz klientów i rodków, które potem uda o si nam rozwin . Dzi rynek jest du o bardziej wymagaj cy, oczekuje innowacyjnych rozwi za , które pozwol na wyró nienie si od silnej konkurencji.

jest design i ciekawa koncepcja sprzeda y. W tej kategorii chcemy by liderem i krok przed konkurencj . To my wymy lamy nowe formy promocji, które potem inni od nas kopiuj . Na pocz tku starali my si walczy z kopiami naszych pomys ów, teraz przyjmujemy filozofi my lenia o przysz o ci. Konkurencja mo e próbowa na ladowa nasze projekty z zesz ego sezonu my obmy lamy ju plan na kolejny. Jak wygl da bran a upominkowa w polskim internecie? Je li chodzi o kana e-commerce mo na znale wszystko od tanich produktów importowanych z Chin, przez r cznie wykonywane dzie a sztuki , po personalizowane produkty do domu, sprzedawane jako upominki. Ka dy z tych rynków rz dzi si swoimi prawami. W segmencie czekolady premium, gdzie jeste my liderem, liczy si odpowiednia obs uga klienta. W tym przypadku nachalny marketing codziennie wysy any mailing czy sms-y, jest niedopuszczalny. My l , e wypracowali my sobie odpowiednie narz dzia, a ich skuteczno oceniaj codziennie klienci. Intensywnie inwestuj te Pa stwo za granic . Jakie s dalsze plany rozwoju firmy? Zacz li my od Niemczech, teraz koncentrujemy si na Czechach, S owacji, Ukrainie i Rosji, czyli rynkach o ciennych. Naturalnie rynki takie jak Europa Zachodnia, USA czy Japonia s bardzo atrakcyjne, ale te maj wyj tkowo d ug tradycj wyrobów produkowanych u siebie. Na rynkach wschodnich wype niamy nisz . Cieszymy si , e mo emy uczestniczy w rozwoju tego segmentu i dzi ki czekoladzie sprawia ludziom przyjemno .

Innowacje. MM Brown s ynie z si gania po nieszablonowe rozwi zania. Pa stwa sklepy maj w ofercie telegramy czekoladowe czy wysy ane wraz z bukietem kwiatów zdj cia nadawców. Na rynku czekolad premium, na którym pracujemy, jednym z elementów kluczowych

O wyzwaniach zwi zanych z wdro eniem IBM Websphere Commerce dowiesz si z naszego bloga oraz zapisu webinarium. www.ecommerceblog.pl

Wdro enie zosta o wykonane przez Contium.

9 | imagin


Chcemy by partnerami w rozwoju Wed ug danych Internet Standard, warto sprzeda y w polskim Internecie w 2011 roku si gn a 17 miliardów PLN. Rynek us ug dla e-commerce ro nie i d y do konsolidacji. Pierwsza ju za nami. Po czenie firm Empathy Internet Software House, Contium oraz Internet Designers w Grup Unity. O przyczynach i konsekwencjach fuzji, zmianach na rynku oraz planach spó ki rozmawiamy z Grzegorzem RudnoRudzi skim, Prezesem Zarz du Contium oraz Tomaszem Weso owskim, Dyrektorem Zarz dzaj cym Empathy Internet Software House. Dlaczego ta fuzja jest wa nym wydarzeniem dla biznesu? Grzegorz Rudno-Rudzi ski: To pierwsza taka transakcja w bran y e-commerce w naszym kraju. Na rynkach dojrza ych proces czenia si mniejszych graczy w silne marki ju dawno si dokona . Zdajemy sobie spraw , e ze wzgl du na sta y wzrost warto ci rynku, zagraniczna konkurencja ju szykuje si do wej cia na polski rynek, st d decyzja o utworzeniu silnej grupy, która w odpowiednim momencie mo e stanowi dla niej realn opozycj . Na jakim etapie jest krajowa bran a e-commerce? Tomasz Weso owski: Rynek jest obecnie bardzo rozdrobniony: mamy kilkaset ma ych dostawców realizuj cych mniejsze projekty oraz kilku, którzy s dobrze rozpoznawalni dzi ki dzia aniom promocyjnym, ale pozostaj na poziomie przychodów rz du 2-3 milionów PLN. Ta era ma ych podmiotów w a nie si w Polsce ko czy. Decyzja o po czeniu naszych firm jest na to najlepszym przyk adem. Dzi ki fuzji b dziemy w stanie oferowa kompletne portfolio, wsparte do wiadczeniem ponad 50 wdro e w sektorze e-commerce i 200 projektów z zakresu e-marketingu. Poziom przychodów osi gaj cy w tym roku 18 milionów PLN stawia nas w roli powa nego gracza, nie tylko w bran y e-commerce, ale i w tradycyjnym IT. Grzegorz Rudno-Rudzi ski: Obserwuj c rynki rozwini te, zauwa yli my, e kierunkiem

| 10

zmian jest integracja obecnie odseparowanych kana ów sprzeda y oraz marketingu w jeden system wielokana owej sprzeda y i promocji Multi-channel. Obecnie konsument przesta kupowa i poszukiwa informacji w jednym kanale, nawet podczas pojedynczego zakupu korzysta z kilku portali WWW, sprawdza dane w telefonie, porównuje oferty. Dlatego jego dzia a nie mo na d u ej analizowa oddzielnie. Sprzedawcy tak e to dostrzegaj i oczekuj , e ich us ugodawcy b d mie w ofercie ca y wachlarz narz dzi wspieraj cych ich sprzeda , pocz wszy od systemów e-commerce przez rozwi zania mobilne, a po systemy automatyzuj ce proces marketingu i ofertowania czy zarz dzania produktami w wielu kana ach. Po czenie kompetencji i do wiadcze naszych firm daje w sumie pe en pakiet tych us ug, które wkrótce i tak ka dy b dzie musia mie , aby pozosta na rynku konkurencyjnym. Sam e-commerce pozostanie tylko standardem, który ka dy sprzedawca posiada. Tak jak obecnie komputer. Jak b dzie wygl da oferta Unity? To m a s z We s o o w s k i : W ramach Unity planujemy przede wszystkim kontynuowa dziaalno dotychczasowych marek: Contium, Empathy aaaaInternetaaaaaa Software House oraz Internetaaa Designers.

Grzegorz Rudno-Rudzi ski, Prezes Zarz du Contium SA


Chcemy by partnerami w rozwoju

Contium b dzie mark konsultingowo-wdroeniow , oferuj c szerokie portfolio rozwi za i us ug wspieraj cych nowoczesn , wielokana ow sprzeda , automatyzacj procesów sprzeda y i obs ugi klienta oraz marketing B2C/B2B. Klientom zaoferuje tak e us ugi kompleksowej obs ugi sprzeda y elektronicznej w modelu efektywno ciowym. Empathy b dzie z kolei mark producenta oprogramowania: platformy sprzeda y wielokana owej B2C/B2C, kierowanej do du ych i rednich firm, posiadaj c tak e kompetencje budowy aplikacji biznesowych na zamówienie (internet software house). Internet Designers pozostanie mark agencji interaktywnej, wyspecjalizowanej w doradztwie i wdro eniach w kilku obszarach: user experience, SEO/SEM, mobile, social media oraz web analytics. Grupa Unity b dzie zarz dza trzema markami. Jak w praktyce wygl da b dzie struktura spó ki? Grzegorz Rudno-Rudzi ski: Zdecydowali my si na tzw. struktur podularn , która zak ada wi ksz elastyczno podej cia do pracowników i ich umiej tno ci. Oprócz sztywnego podzia u na dzia y marketingu, sprzeda y, finansów czy realizacji, dla odzwierciedlenia za o e rozwojowych i produktowych firmy, powo ywane b d do ycia Biznesowe Centra Kompetencyjne, do których ludzie s na ca o etatu lub jego cz oddelegowani. Te centra maj dzia a zwinnie jak startup, pozwalaj c w pe ni wykorzysta potencja pracowników

w kierunkach jakie stanowi ich pasj i b yskawicznie dopasowywa si do zmian rynku i potrzeb klientów. W tej strukturze mo emy natychmiast odpali lub zamkn nowy projekt/startup w oparciu o zasoby firmy lub nowo pozyskanych ludzi czy partnerów biznesowych. Jednocze nie istnienie twardej struktury pozwala na prowadzenie kontrolingu i efektywne tworzenie rozwi za . Jaki jest cel strategiczny Grupy Unity? Tomasz Weso owski: Kluczowym centrum kompetencyjnym jest e-commerce, dlatego skupiamy si na rozwoju autorskiej platformy technologicznej, oraz rozwijamy wiedz na temat prowadzenia e-commerce pod projekty efektywno ciowe. Pozosta e centra kompetencyjne to Digital Marketing, automatyzacja procesów z wykorzystaniem technologii Microsoft, Aplikacje Dedykowane oraz MultiChannel, w którym prowadzimy najbardziej innowacyjne projekty. Grzegorz Rudno-Rudzi ski: Zasada naszego dzia ania jest prosta. Je li jest klient, któremu sprzedamy sklep internetowy, chcemy pozosta z nim przez lata. Musimy wyprzedza jego potrzeby i oferowa mu kolejne rozwi zania w zakresie sprzeda y i marketingu. Chcemy by partnerami w rozwoju, pomaga klientowi w doskonaleniu biznesu, a nie by tylko sprawnymi wykonawcami jego polece . St d jeste my otwarci na kolejne akwizycje spó ek, które maj ciekawe pomys y na nowe produkty b d us ugi, a które b d uzupe nia y ofert grupy Unity. Te firmy musz uwzgl dnia trendy w IT, które naszym zdaniem mog by istotne z punktu widzenia biznesu. St d ju teraz my limy o wzmocnieniu naszych kompetencji w zakresie cloud computingu oraz modelu biznesowego software as a service (SaaS). Pe na tre wywiadu ukaza a si w grudniowym wydaniu magazynu Forbes.

Tomasz Weso owski, Dyrektor Zarz dzaj cy Empathy Internet Software House

11 | imagin


PO IG 8.2. jeszcze bardziej atrakcyjny 2013 roku przynosi sporo wa nych zmian w regulacjach dotycz cych dofinansowania projektów B2B w ramach PO IG 8.2. Ministerstwo planuje m.in. rozszerzenie wydatków kwalifikowanych oraz zwi kszenie maksymalnej warto ci projektu z 2 do 50 mln euro. Pierwsza runda naboru wniosków rusza 3 kwietnia, druga dok adnie dwa miesi ce pó niej. O zmianach w warunkach dofinansowania w ramach dzia ania 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Innowacyjna Gospodarka rozmawiamy z Aleksandr Prusk , naczelnik Wydzia u Kontraktów i Pomocy Publicznej Departamentu Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jaka jest suma rodków przeznaczonych w tym roku na dotacje w ramach PO IG 8.2? Zgodnie z harmonogramem w kwietniu i czerwcu planujemy przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w ramach dzia ania 8.2. Na ka dy z nich wst pnie przeznaczono ok. 55 mln euro. Odnosz c si z kolei do wielko ci projektów, minimalna kwota wsparcia pozosta a na dotychczasowym poziomie, tj. 20 tys. z otych. Z kolei obowi zuj cy dot d górny limit wsparcia w wysoko ci 2 mln z zosta zniesiony z uwagi na rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowalnych i dopuszczenie do realizacji przedsi wzi z zakresu B2B o szerszym zakresie ni dotychczas. Ca kowita warto projektu zosta a ograniczona kwot 50 mln euro. Jakie najwa niejsze zmiany czekaj przedsi biorców w 2013 roku? W ramach zmian wprowadzanych do dzia ania 8.2 stworzono alternatyw dla dotychczas obowi zuj cych zasad. Nowe rozwi zanie, czyli udzielanie wsparcia zgodnie z zasadami pomocy de minimis, poprzez obj cie wszystkich wydatków kwalifikowanych wspóln intensywno ci , upro ci wnioskodawcom przygotowanie planu finansowego projektu. Agencji za pozwoli na szybsz ocen i rozliczanie projektów. Stworzono równie nowy typ wsparcia skierowanego do sieci kontrahentów. Jednak e jego uruchomienie uzale nione b dzie od

| 12

dost pno ci odpowiedniej puli rodków przewidzianych na realizacje dzia ania 8.2, jaka pozostanie po przeprowadzeniu konkursów przewidzianych w Harmonogramie realizacji dzia a w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2013 r. A zatem uruchomienie tego instrumentu nie b dzie obligatoryjne nale y bowiem zauwa y , e b dzie to nowy schemat wsparcia. Dla dzia ania 8.2. przewidziano równie szereg innych udogodnie takich jak: uproszczenie definicji B2B poprzez odej cie od obowi zku koordynacji dzia a mi dzy przedsi biorcami, rezygnacja przy ubieganiu si o wsparcie z obowi zku wykazywania wspó pracy prowadzonej na podstawie umowy z dwoma przedsi biorcami. Zgodnie z projektowan regulacj nawi zanie wspó pracy ma by efektem realizacji projektu, nie za warunkiem obligatoryjnym, od którego uzale niona jest pozytywna ocena projektu. Oprócz powy szych uproszcze planuje si równie rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowanych. Projektowana regulacja daje wnioskodawcom mo liwo ponoszenia, na 6 miesi cy przed dniem z o enia wniosku o dofinansowanie, wydatków na zakup ekspertyz i analiz przygotowawczych lub us ug doradczych zwi zanych z przygotowaniem realizacji projektu. Ponadto katalog kosztów zosta rozszerzony o koszty: zakupu budynków lub budowli, nabycia robót i materia ów budowlanych, a tak e modernizacji posiadanej aparatury, urz dze niezb dnych do wdro enia rozwi zania elektronicznego biznesu. Rozszerzono równie zakres dzia a promocyjnych zwi zanych z realizacj projektu, mo liwych do dofinansowania. Wypracowanie ostatecznej wersji rozporz dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsi biorczo ci pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu


PO IG 8.2. jeszcze bardziej atrakcyjny

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013, a tak e jej wej cie w ycie zaplanowano na luty br. Obowi zuj cy tekst regulacji zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw RP oraz zamieszczony na stronie www.poig.gov.pl. Jak wygl da nowa lista kosztów, które przedsi biorcy b d mogli rozlicza ? Przewidujemy rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o wydatki przeznaczone na zakup budynków lub budowli, modernizacj posiadanej aparatury, urz dze i innych sk adników wyposa enia infrastruktury informatycznej, niezb dnej do wdro enia rozwi zania elektronicznego biznesu, a tak e zakup ekspertyz i analiz przygotowawczych lub us ug doradczych zwi zanych z przygotowaniem realizacji projektu. Czy nadal b dzie punktowana d ugo wspó pracy z kontrahentami? Finalna decyzja odno nie utrzymania tego kryterium dla nowych konkursów jeszcze nie zapad a. Istnieje jednak prawdopodobie stwo, i kryterium fakultatywne pn. Umowy o wspó pracy za czone do wniosku s realizowane co najmniej od roku, wzgl dem dnia z o enia wniosku o dofinansowanie znajdzie swoj kontynuacj w przypadku nowo wprowadzanego typu wsparcia dla sieci kontrahentów. Jego uruchomienie zale ne jest jednak od dost pno ci rodków. Na jakiej zasadzie sie kontrahentów b dzie mog a zosta beneficjentami dotacji? Zaplanowano wprowadzenie nowego typu wsparcia wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B skierowanego, nie jak dotychczas do jednego przedsi biorcy, ale do sieci kontrahentów planuj cych wdro enie rozwi zania elektronicznego typu B2B. Tak jak wspomnia am, mo e ono zosta uruchomione w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu zaplanowanych na kwiecie i czerwiec naborów (zgodnie z Harmonogramem PO IG na 2013 r.) pozostan odpowiednie rodki. Kwota wsparcia dla takiej sieci mo e by ni sza ni 20 tys. z . i nie mo e przekroczy 200 tys.

euro na ka dego przedsi biorc otrzymuj cego pomoc de minimis w ramach sieci kontrahentów. Dotychczas, by stara si o dotacj , trzeba by o przedstawi m.in. umowy z partnerami. Teraz ma si to zmieni ? Tak, to prawda. W ramach projektowanego rozporz dzenia zrezygnowano z warunku zgodnie z którym mikro, ma y lub redni przedsi biorca musia wykaza wspó prac w oparciu o zawarte umowy z co najmniej dwoma innymi przedsi biorcami, niekoniecznie z sektora M P. Zgodnie z projektowan zmian , nawi zanie wspó pracy ma by efektem realizacji projektu, nie za warunkiem obligatoryjnym, pozwalaj cym na ubieganie si o wsparcie. Do tej pory wnioskodawca musia przedstawi opis dotychczasowego systemu informatycznego, na którym pracuje. Czy ten zapis zostanie utrzymany? Nie zapad a jeszcze ostateczna decyzja odnonie jego utrzymania. Po opracowaniu finalnej wersji rozporz dzenia, dotychczasowe Kryteria wyboru operacji finansowych oraz sposób ich spe niania, jak i pozosta e wymogi stawiane wnioskodawcom dzia ania 8.2 b d podlega y weryfikacji pod k tem dostosowania ich do nowych przepisów regulacji oraz mo liwych do wprowadzenia dodatkowych uproszcze . Maj c na uwadze fakt, i podczas dokonywania oceny projektu (w szczególno ci zasadno ci ponoszonych wydatków kwalifikowanych zwi zanych z wdro eniem systemu B2B) konieczna jest informacja o aktualnym stanie systemu informatycznego wnioskodawcy, wymóg dotycz cy opisu systemu informatycznego prawdopodobnie zostanie utrzymany. Jednocze nie nale y podkre li , e zainteresowani ubieganiem si o wsparcie w ramach dzia ania 8.2 b d informowani o wszystkich zasadach z nim zwi zanych co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym rozpocz ciem naboru wniosków.

Zapraszamy na bezp atne konsultacje dot. wdro e platform B2B z PO IG 8.2. Szczegó y na stronie www.akademiaunity.pl

13 | imagin


Raport z badania

E-commerce w bran y fashion Internet bez w tpienia sta si naturalnym i nieod cznym elementem w przedsi biorstwach handlowych. Widz c du y potencja e-kana u, wiele firm zdecydowa o si na uruchomienie sprzeda y online, jako dodatkowego kana u. Nie inaczej dzieje si w bran y odzie owej, która ka dego roku budzi coraz wi ksze zainteresowanie e-konsumentów.

C Y BAD UCZESTNI

A N I A:

1. Segment rynku badanych 41,2%

REDNI ODZIE ODZIE I WY SZY EKSKLUZYWNA SPORTOWA

100

11,8%

1 do

od 6 do 25

23,5%

11,8%

CASUAL

i ej n

wi c

23,5%

5

23,5%

2. Ilo sklepów stacjonarnych

17,6%

47,1%

3. Grupa docelowa

46,4% 35,7% 17,9%

Y FASHION: N A R B W E C E CO M M E R

62,5% badanych prowadzi sklep internetowy 66,7% badanych ma ruch wi kszy ni 500 000 u ytkowników on-line 50% korzysta z dedykowanej platformy e-commerce 30% u ywa w asnego oprogramowania, a 20% wskaza o na platform SaaS Mi dzy innymi z tych powodów podj li my si przeprowadzenia badania, którego g ównym celem by o wskazanie czynników wp ywaj cych na decyzj o zastosowaniu kana u e-commerce w bran y odzie owej. Patronat nad badaniem obj dwumiesi cznik Logistyka a Jako oraz portal dlahandlu.pl. Samo badanie mia o form ankiety udost pnianej

| 14

online, która by a wspierana przez metod CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny). Przeprowadzana ankieta by a w pe ni anonimowa, badani respondenci nie byli proszeni o udzielania adnych poufnych informacji, nie musieli tak e odpowiada na wszystkie pytania.


E-commerce w bran y fashion

Do wzi cia udzia u w badaniu zosta y zaproszone najwi ksze sieciowe marki odzie owe, obecne w galeriach handlowych w Polsce cznie grupa ponad 100 marek. Badanie skierowali my zarówno do firm prowadz cych ju e-sklep, jak równie do tych, które nie posiadaj internetowego kana u sprzeda y albo s w trakcie wdra ania/testowania tego rozwi zania. Udzia w badaniu wzi y ostatecznie 34 firmy, z których ponad 62,5% posiada ju swój odpowiednik sprzeda y online. Wi kszo badanych (41,2%) to marki redniego i rednio-wy szego segmentu centowego. Nie zabrak o tak e marek z odzie

4. Wiek grupy docelowej 0-14

D ugo obecno ci na rynku 473,3%

5,7%

15-24 22,9% 25-39

40%

20%

6,7%

40-59 20% 60 +

K

KRÓCEJ NI 3 LATA

11,4%

Z Y WDRO O P OT Y P R

3-10 LAT

WI CEJ NI 10 LAT

E N I U: 30%

50%

TRUDNO CI ZE ZNALEZIENIEM DOBREJ PLATFORMY INTEGRACJA

10% 70%

DODATKOWE KOSZTY PRZED U AJ CE SI WDRO ENIE

10%

BRAK DO WIADCZENIA FIRMY WDRA AJ CEJ

typu casual oraz z segmentu ekskluzywnego (po 23,5%). Najmniej liczn grup badanych by y marki oferuj ce odzie sportow (11,8%). Nieomal po owa badanych znalaz a si w grupie posiadaj cej od 26 do 100 sklepów w galeriach handlowych w Polsce, które funkcjonuj na polskim rynku od 3-10 lat. Oferta zbadanych marek skierowana jest g ównie do kobiet w wieku 25-39 lat.

Technologia Badani, którzy oprócz sklepów stacjonarnych maj ju swój odpowiednik online, w wi kszo ci otworzyli go w ci gu ostatnich 3-10 lat (73%). Zapytali my ich tak e o platform , któr wybrali do prowadzenia swojej dzia alno ci w Internecie. W bran y odzie owej, posiadaj cej tradycyjny kana sprzeda y, najpopularniejszym okaza o si oprogramowanie dedykowane (29%). Z kolei 17% ankietowanych u ywa oprogramowania pisanego przez w asne zasoby programistyczne. Nikt z ankietowanych nie wskaza na korzystanie z oprogramowania Open Source. Mo e to wynika z faktu, i sklepy odzie owe si gaj cz sto po dedykowane i zaawansowane funkcjonalno ci (wirtualne przymierzalnie, mo liwo tworzenia zestawów), a to mo e da jedynie oprogramowanie szyte na miar . Takie narz dzia pozwalaj wyró ni si na tle oceanu konkurencji i zminimalizowa opory przed kupowaniem ubra w sieci. E-marketing Badanie wykaza o, e bran a odzie owa do promocji swoich sklepów internetowych stosuje szeroki wachlarz dost pnych rozwi za . Ankietowani dostali do wyboru katalog narz dzi z mo liwo ci wskazania kilku opcji. I tak najpopularniejsz form promocji zosta wybrany e-mail marketing (wskazany przez 100% ankietowanych). Zaraz po nim uplasowa o si pozycjonowanie naturalne (80%), a tak e kampanie linków sponsorowanych Google Adwords (70%). Najrzadziej wykorzystywanym sposobem promocji okaza y si porównywarki cen (30%). Dodatkowo badane firmy zosta y poproszone o wskazanie tych sposobów promocji, które przynosz im najwi ksz konwersj (wybór max. dwóch opcji). Tu tak e liderem okaza si e-mail marketing (80%). Za skuteczn form promocji e-sklepu ankietowani uznali równie SEM (60%). Doceniono te potencja mediów spo eczno ciach jako efektywnego narz dzia przynosz cego wysoki wska nik konwersji (30%). Bran a odzie owa wymusza na e-sklepach stosowanie uzupe niaj cych mechanizmów, które sk oni klientów do dokonania zakupów kana em internetowym. Badane marki jako trzy najpopularniejsze pomocnicze elementy

15 | imagin


E-MARKET

I N G:

Sposoby promocji sklepów internetowych w bran y fashion 100%

80% 70%

70%

50% 40%

INFORMACJA KAMPANIE W SKLEPIE W MEDIACH STACJONARNYM TRADYCYJNYCH

40%

E-MAIL MARKETING

SEO

GOOGLE ADWORDS

30%

SIECI PORÓWNYWARKI AFILIACYJNE CEN

SOCIAL MEDIA

80% twierdzi, e e-mail marketing przynosi najwi ksz konwersj ,

70% badanych wykorzystuje darmow wysy k towaru do promocji sklepu, 40% prowadzi program lojalno ciowy dla e-klientów marketingowe wybrali (przy mo liwo ci wskazania kilku odpowiedzi): darmow wysy k towarów (70%), a tak e dodatkowe promocje w sklepie online i wprowadzenie programu lojalno ciowego dla e-klientów (po 40%). Funkcjonalno ci W bran y modowej nie bez znaczenia jest wdra anie funkcjonalno ci, które wyró ni sklep internetowy i sprawi , e klienci ch tniej i bez oporów dokonaj w nim zakupów. W e-sklepach badanych marek, klienci ju teraz mog zobaczy gotowe zestawy ubra (60%) czy skorzysta z atrakcyjnych cen w outlecie (50%). Sklepy internetowe segmentu fashion planuj wdro enie kolejnych funkcjonalno ci, takich jak videoprezentacje produktów (33,3%) czy prowadzenie bloga modowego (30%). Wprowadzenie funkcjonalno ci wspieraj cych specyfik tej bran y, z pewno ci zmniejszy liczb zwrotów i reklamacji klientów. Obecnie g ównym powodem zwrotów w e-sklepach (mo liwo wskazania kilku opcji) jest z y rozmiar towarów (80%), jak równie ró nice w kolorze czy rodzaju materia u przys anego towaru (po 20%). Warto te zauwa y , e nad funkcjonalnociami ju teraz zastanawiaj si marki, które dopiero planuj wdro enie e-sklepu. W ród po danych funkcji (mo liwo zaznaczenia kilku opcji) wskazali oni wbudowany system

| 16

newsletterowy (67,7%), programy lojalnociowe (50%) i mechanizmy segmentacji (33,3%). Z kolei elementami, które b d brane przez nich pod uwag przy projektowaniu sklepu online s badania usability (83,3%), a tak e badania eyetrackingowe (16,7%) wykorzystuj ce ledzenie ruchów ga ek ocznych. ROPO Badane firmy zosta y zapytane o wykorzystywanie efektu ROPO kierowania klientów ze sklepu online do stacjonarnego i odwrotnie w swojej dzia alno ci. Wyniki rozk ada y si do równomiernie. 30% procent badanych wskaza o, e w sklepach stacjonarnych posiadaj elementy kieruj ce do sklepu online, tyle samo przyzna o si , e nie wie czym jest efekt ROPO. Co ciekawe 1/5 badanych odpowiedzia a, e wykorzystuje kana mobile do promocji sklepów stacjonarnych. Bariery Istotnym zagadnieniem w kontek cie firm z bran y fashion s trudno ci, jakie pojawi y si przy wdra aniu swojego sklepu internetowego (mo liwo wskazania kilku opcji). Prawie 3/4 wskaza o na kwesti zwi zan z przed u aj cym si wdro eniem. Wymieniane by y równie k opoty podczas integracji e-sklepu z systemami wewn trznymi firmy (50% badanych),


E-commerce w bran y fashion

a tak e pocz tkowe trudno ci ze znalezieniem dobrej platformy e-commerce posiadaj cej po dane funkcjonalno ci (30%). Firmy, które nie zadebiutowa y jeszcze na e-rynku, podzieli y si spostrze eniami dotycz cymi barier, które blokuj je przed uruchomieniem internetowego kana u sprzeda y (mo liwo wskazania kilku opcji). Najpopularniejsz z nich (50%) okaza a si ma a efektywno kana u internetowego, ale tak e koszty zwi zane z uruchomieniem e-sklepu i atwiejszy monitoring oferty przez konkurencj (po 33,3%). Poza tym w ród odpowiedzi respondentów jako bariera zosta wskazany te brak wystarczaj cej wiedzy o zaletach sprzeda y w sieci. Mimo wymienianych barier ponad 85% badanych, którzy nie maj jeszcze sklepu internetowego, planuj

KO S Z Y K A O T R A W rednia warto koszyka zakupowego powy ej 500 z

300 - 500 z

10%

jego uruchomienie w bli szej b d dalszej perspektywie. Odzie owi liderzy Badani zostali tak e zapytani o sklepy, które s dla nich wzorem dobrze prowadzonego e-commerce. W ród powtarzaj cych si nazw polskich e-sklepów znalaz y si answear.com, zalando.pl czy perhapsme.com. Z kolei za topowe marki zagraniczne badani uznali amazon.com, ebay oraz asos.com. Wyró nione zosta y tak e sklepy: finishline.com (za sposób prezentacji kart produktów), wiggle.co.uk (za zarz dzanie promocjami) oraz bobshop.de (za aktywne wykorzystywanie remarketingu).

Planowane wdro enie e-sklepu

EFEKT ROP

66,7%

20%

O

ROPO

30% kieruje ruch ze sklepów stacjonarnych do e-sklepu, 20% kieruje ruch z e-sklepu 20% wykorzystuje mobile do promocji sklepów 30% badanych przyznaje si , e nie wie czym jest ROPO.

70%

100 - 300 z

W NAJBLI SZYM CZASIE

Je li chcesz otrzyma pe ny raport z badania skontaktuj si z autorem: Barbara Molga: barbara.molga@unity.pl

Wojciech Tomaszewski, answear.com: Badanie przeprowadzone przez Empathy pokazuje, e rynek odzie owy w Polsce pod wzgl dem rozwoju segmentu internetowego zaczyna i we w a ciwym kierunku. wiadczy o tym m.in. to, e niemal e 2/3 sprzedawców tradycyjnych prowadzi ju tak e sprzeda online. Gdzie widz jeszcze niedoci gni cia lub obszary do poprawy? M.in. dziwi mnie, e tylko po owa sklepów wykorzystuje swoje placówki stacjonarne do promocji dzia alno ci e-commerce. Ci ko mi sobie równie wyobrazi prowadzenie dzia a e-marketingowych w bran y fashion bez pozycjonowania naturalnego w wyszukiwarkach (SEO), dzia a PPC czy kampanii w social media. Tymczasem, jak widzimy,

20-30% sklepów nie stosuje tego typu dzia a . Co mnie jeszcze negatywnie zaskoczy o? aden sklep, który nie prowadzi jeszcze e-sprzeda y, nie planuje uruchomienia wideoprezentacji produktów. Nie zdradz wielkiej tajemnicy, je li powiem, e to b d. Prezentacja wideo umieszczona na kartach produktów naprawd podnosi wspó czynnik konwersji. eby jednak zako czy pozytywnie, trzeba przyzna , e sprzedawcy, którzy prowadz ju sklepy internetowe, s otwarci na rozwój funkcjonalno ci. 1/3 z nich chce wprowadzi wideoprezentacje produktów i blog modowy, jedna pi ta zdj cia 3D i wirtualne przymierzalnie. Trzymam kciuki za profesjonalizacj e-sprzeda y i e-sprzedawców.

17 | imagin


Krzysztof Murzyn, Grupa Unity: Pierwsze badania sprzeda y bran y odzie owej w Internecie z lat 2006 2007 jasno pokazywa y liczne ograniczenia dla specy ki tej kategorii. S aby zasi g Internetu szeroko pasmowego, ograniczenia w zwrotach, niepewno z wyborem rozmiaru i brak do wiadczenia w e-zakupach nale a y do najwa niejszych. Wnioski z badania pozwalaj wierzy , e problemy te przesz y do lamusa. G ówne zmiany, które obecnie obserwuj w segmencie odzie owego e-commerce to z jednej strony wzrost liczby produktów (kolekcji) w ci gu roku, ale tak e wzrost oczekiwa klientów w kontek cie poziomu obs ugi oraz dost pno ci oferty. Trendy te daj szans markom na wy sz mar oraz wi ksz cz stotliwo zakupów, z kolei klientowi pozwalaj na

skorzystanie z wi kszej palety towarów. Wymusza to na dostawcach lepsz synchronizacj i wi ksz liczb dostaw w roku, zgodnie z potrzebami klientów. Nowe wyzwania dotycz zatem bardziej a cucha dostaw np. skrócenia time-to-market skrócenia czasu dostawy i lepszej obs ugi po zakupie. Za przyk ad wyznaczaj cy nowe standardy mo na wskaza m.in. sklep Tchibo. Cieszy mnie wynikaj cy z naszego badania wzrost liczby sklepów internetowych w tej bran y oraz dedykowane rozwi zania e-commerce, kilkuosobowe zespo y obs uguj ce sprzeda online i coraz ciekawsze formy prezentacji produktów. Rokuje to na du e szanse sprostania wyzwaniom rynku i oczekiwaniom klientów.

ukasz Koz owski, Sklep-Presto.pl Du a liczba sklepów posiadaj cych swoje placówki stacjonarne, która odpowiedzia a na badanie e-commercowe, pokazuje, e Brick & Mortar coraz cz ciej zagl daj do sieci. Nic dziwnego. Coraz wi ksza cz grupy docelowej bran y fashion postrzega internet jako wiarygodne ród o informacji i coraz cz ciej w sieci podejmuj decyzje zakupowe. Trudno zinterpretowa du e rozdrobnienie oprogramowania do obs ugi sprzeda y online. Najbardziej prawdopodobnym powodem jest jednak to, e stosunkowo ma o sklepów w dalszym ci gu stosuje zaawansowane technologie na witrynach, b d te platformy nie s no nikiem narz dzi i atwo jest zaimplementowa je poza platform . Ciekawe wyniki dotycz ce elementów marketingowych przewa aj cych w bran y, pokazuj agencjom w jakim sposób mog pozyskiwa klientów. Wida to zw aszcza w kontek cie e-mail marketingu. W tym momencie na rynku jest bardzo du o graczy, którzy ambitnie walcz o klienta. Wida , e bran a fashion nie stara si na si przenosi do wiadczenia zakupowego ze sklepu stacjonarnego do sieci. I dobrze. Klient kupuj cy w internecie ma inne nawyki i inne bod ce zakupowe. Proces zakupowy i proces

| 18

reklamacyjny online i o ine wygl daj po prostu inaczej. Dlatego wida du y odsetek zwrotów towaru np. z powodu z ego rozmiaru. Sam zreszt w ci gu ostatniego roku skutecznie przestawiam si na zakupy odzie y i obuwia online. O tym jak daleka droga przed e-commerce, wiadczy stosunkowo du y procent odpowiedzi, których respondenci zaznaczyli, e nie wiedz co to efekt ROPO. A tak e jak wielu uwa a inwestycj w online za kosztown i ma o efektywn . Konsekwencj tego b dzie sytuacja, w której coraz wi cej marek b dzie obecna ze sklepami w sieci, ale ma o która b dzie posiada spójn i agresywn strategi . Bran a rozwija si szybko, chocia jest to bran a, która w Polsce si dopiero kszta tuje. Istnienie takich marek jak Answear.com lub Fashion Days grupy Allegro pokazuje, e jest to rynek, o który mo na profesjonalnie powalczy . Nie liczy bym na wielkie prze omy na polu wej znanych marek do Internetu. Fashion e-commerce pewnie si b dzie rozwija dynamicznie, bo nie ma wyj cia. Bariera wej cia nie jest zbyt wysoka i tylko mentalne uprzedzenia spowalniaj decyzje o otwarciu sklepów w sieci.


- CO FASHION E

MMERCE

Jak to si robi w Ameryce?

E-commerce w bran y fashion

Moda w erze Web 3.0 coraz cz ciej zagl da do szafy digital marketingu. Trendy na pó ce e-commerce wyznaczaj ameryka skie marki fashion. Patrz c na ich zyski, wida jak skuteczna jest ta polityka. eMarketer szacuje, e do roku 2016 modowy segment zarobi tam na zakupach online 73 miliarda dolarów, co stanowi jedn pi t ca o ci sprzeda y internetowej w USA. Z opublikowanych w marcu 2012 roku bada Deloitte wynika, e bran a modowa jest najszybciej rozwijaj cym si sektorem, pod wzgl dem tempa wzrostu sprzeda y w skali globalnej (15 proc.). Razem z dynamik ro nie te konkurencja, a walka o wzgl dy klienta przenosi si z galerii handlowych do sieci. Przemys fashion, wliczaj c w to najwa niejsze nazwiska bran y, wietnie odnalaz si w interaktywnej rzeczywisto ci. Marc Jacobs wykorzystuje Foursquare w czasie nowojorskiego tygodnia mody do rozdawania wej ciówek na swój show, Alexander McQueen u ywa na premierze kolekcji hologramu Kate Moss, a Burberry pozwala na zakupy w czasie pokazu dzi ki aplikacji na iPada. Dzi social media to nowy wybieg dla takich metek jak Louis Vuitton i Oscar de la Renta czy sieciówek

Zara i H&M. Przemys modowy ma pieni dze i wystarczaj co du o talentu, aby przekracza kolejne granice i eksplorowa nowe obszary, w których technologia mo e by pomocna. Co dzi jest modne w wiecie mody? Oto marki e-commerce zza Oceanu, których rozwi zania warto wykorzysta tworz c w asny sklep online. FITIQUETTE Konsumenci oczekuj od sklepów internetowych tych samych do wiadcze , których doznaj podczas wizyt w galerii handlowej. Wed ug ró nych bada a 70 proc. kobiet opuszcza wirtualny koszyk, bo nie ma

pewno ci, czy ubranie b dzie na nie pasowa . W przezwyci eniu tej obawy pomaga modowym markom augmented reality, wykorzystuj ca technologi kinect do czenia wiata online z offline. Dzi ki wirtualnym przymierzalniom takim jak w Fitiquette.com, u ytkownicy mog najpierw dopasowa wymiary awatara do swoich (talia, biust, szeroko ramion, biodra), potem ubra go w wymarzony zestaw ciuchów, a na ko cu efekt obejrze w 3D. Tak granica pomi dzy tym co w sieci, a na pó ce sklepowej, zostaje magicznie przekroczona. FINISHLINE Od tej marki sportowej mo na uczy si przede wszystkim prezentacji kart produktów. Oprócz drzewa kategorii, klienci sklepu mog

skorzysta z prostej wyszukiwarki uwzgl dniaj cej ró ne opcje filtrowania. Przydatn funkcj jest tu tak e quick look , umo liwiaj cy szybkie podejrzenie najwa niejszych informacji o interesuj cym nas towarze bez konieczno ci wchodzenia w kart produktu. Widok quick look zostaje wy wietlony w formie popup'u bezpo rednio z tego poziomu klient mo e dokona zakupu, wybieraj c kolor, rozmiar i ilo . THREADLESS Crowdsourcing, innymi s owy zbiorowe dzielenie si wiedz . Trend do wiata mody wprowadzi sklep Threadless. Marka w czy a

19 | imagin


internautów w proces tworzenia swoich t-shirtów, pozwalaj c na to, by o modelu, który zostanie ostatecznie wyprodukowany, zadecydowa g os ludu . Dzi crowdsourcing pozwala modowym sklepom nie tylko na tworzenie lepszych ubra , ale kreowanie wizerunku marki, budowanie relacji z klientami i generowanie internetowego buzzu ASOS ASOS.com to najwi kszy brytyjski sklep online oferuj cy prócz w asnej linii ubra ponad 50 tys. ró nych marek. Odwa nie wkroczy te na ameryka ski rynek. ASOS.com gar ciami korzysta z dobrodziejstw social media nie tylko poprzez obecno na Twitterze, Facebooku czy Pinterest, ale tak e poprzez tzw. market place, gdzie u ytkownicy sprzedaj swoje kolekcje vintage. Sklep wprowadzi te fashion finder , który umo liwia klientom tworzenie i personalizowanie zestawów ubra . NASTY GAL Za o ony w 2006 roku przez Sophie Amoruoso na eBayu sklep, dzi jest inspiracj dla blogerek z ca ego wiata. Team Nasty Gal tworzy regularnie niezale ne sesje, które ogl da mo na potem na stronie internetowej w specjalnej zak adce lookbook. Sophie proponuje wszystkim zakupoholikom odpowiednik lubnej listy rezerwacji tzw. want list . U ytkownicy wybieraj po dany zestaw

ciuchów, poczym udost pniaj list znajomym i rodzinie, która kupuj c urodzinowy prezent ma mie pewno , e wywo a u miech na twarzy solenizanta. OTTENY Dzi ki Otteny.com, luksusowej marce oferuj cej markowe ubrania, ka da kobieta mo e skorzysta z pomocy osobistego stylisty za jedyne 35 dolarów. Bez opuszczania domu, a jedynie poprzez stron internetow sklepu, klienci dostaj wskazówki, jaki zestaw wybra stosownie do okazji. YOOX Wykorzystanie znanych nazwisk do promocji projektantów i modowych marek jest zjawiskiem prawie tak starym jak sama moda. S awa magnetyzuje widowni . To dlatego dom mody Versace zaprosi do wspó pracy Madonn , Sharon Stone sta a si twarz Diora, a Sarah Jessica Parker promowa a lini ubra Gap. Sie pozwala na rozwi zania, które nie wymagaj takich nak adów finansowych. W maju ubieg ego roku marka Yoox zaproponowa a klientom e-sklepu gotowy zestaw ubra wybrany specjalnie przez Orlando Blooma dla jego ukochanej Mirandy Kerr. Która z kobiet mog aby oprze si takiej rekomendacji? Podobny marketing wcieli w ycie Singer22, który do wspó pracy namówi Olivi Palermo i Victori Beckham.

Joanna Bucior joanna.bucior@unity.pl

| 20


Wspó praca z dostawc platformy

Okiem eksperta

Piotr Wrzalik

Prosz si nie spodziewa w tym miejscu szczególnej wiedzy prawniczej jestem praktykiem bran y nowoczesnych technologii. Ale fakt, e przez 15 lat prowadz biznes IT i wynegocjowa em z klientami dobre kilkadziesi t umów na realizacj i utrzymanie projektów informatycznych, daje mi podstawy do dzielenia si do wiadczeniem. W praktyce spotyka si trzy modele wspó pracy na rynku technologii dla e-commerce: Model tradycyjny (inwestycyjny) Model us ugowy (Software as a Service) Model efektywno ciowy Dochodz do tego jeszcze modele mieszane, czyli ro ne wariacje trzech powy szych, ale skupi si na g ównych wzorcach, opisuj c zalety i wady ka dego z nich. Model inwestycyjny Ten model stosujemy w czterech sytuacjach: Klient chce kupi gotowe oprogramowanie na w asno (licencja) Klient chce kupi gotowe oprogramowanie i je dostosowa (wdro y ) Klient chce zbudowa oprogramowanie na zamówienie (z przej ciem praw autorskich) Klient chce zamówi us ug rozliczaj c si za ni w oparciu o ustalony z góry kosztorys/ bud et lub z do u, na podstawie zaraportowanego czasu i u ytych materia ów (Time & Material) Analizuj c t opcj nale y podkre li , e jest to jedyny model, w którym powstaje warto niematerialna i prawna, stanowi ca maj tek przedsi biorstwa i podlegaj ca amortyzacji. Ponadto przedsi biorca uniezale nia si od polityki cenowej dostawcy p aci raz i u ywa oprogramowanie bez ogranicze (w zakresie licencji). Ponadto ma mo liwo zakupu praw autorskich oraz ochrony know-how. Model inwestycyjny ma te swoje minusy. G ównym jest zazwyczaj wy szy koszt inicjalny projektu. Wi e si te z nim mniejsza (lub zerowa) motywacja dostawcy do usprawnie w produkcie po jego wdro eniu (wzgl dem SaaS i modelu efektywno ciowego) oraz brak bezpo redniego powi zania wynagrodzenia dostawcy z efektami biznesowymi projektu.

Kluczowe elementy umowy w modelu inwestycyjnym Zakres projektu

Termin wypowiedzenia licencji

Prawa autorskie czy licencja developerska (czyli prawo do odkupu i u ycia kodów ród owych + depozyt kodów)

R kojmia i warunki gwarancji

Zakaz lub ograniczenie oferowania podobnego rozwi zania potencjalnej konkurencji

Zobowi zanie do wiadczenia serwisu oprogramowania prez X lat, stawki serwisowe Najlepiej od razu umowa serwisowa na X lat z ustalon kwot

Model us ugowy (Software as a Service) Model us ugowy staje si coraz bardziej popularny, szczególnie w po czeniu z udost pnieniem oprogramowania w ramach tzw. chmury . Model us ugowy zatem jest szczególnie popularny w ród firm, które chc skorzysta z rozwi za standaryzowanych. W du ym uproszczeniu polega na wynaj ciu oprogramowania od dostawcy platformy e-commerce. Typowymi, popularnymi reprezentantami tego modelu na rynku polskim s firmy takie jak IAI-Shop.com czy Shoper, które oferuj standardowe platformy e-commerce w pakiecie z hostingiem. Z tego typu rozwi za w Polsce korzysta ju kilka tysi cy sprzedawców on-line. Stosowanie rozlicze w modelu SaaS wcale nie wyklucza realizowania indywidualnego wdroenia, dodatkowych modyfikacji itp. W skrajnym przypadku mo na wykorzysta ten model tylko jako sposoby rozliczenia si z dostawc za udost pnienie oprogramowania, które wcze niej wytworzy , przy czym oprogramowanie mo e zosta zainstalowane na naszych serwerach i mo e by dostosowywane do naszych potrzeb. W ramach comiesi cznego czynszu dostawca zobowi zuje si dostarcza aktualizacje i nowsze wersje oprogramowania, a tak e wiadczy us ug serwisu oprogramowania. Cena us ugi mo e by sta a lub zale e od wielu parametrów, np. liczby wizyt, produktów w katalogu, czy warto ci sprzeda y

21 | imagin


Za podstawow zalet tego rozwi zania trzeba uzna przede wszystkim brak kosztu inicjalnego lub koszt niewielki, zwi zany tylko z wdro eniem, czy prost parametryzacj . Poza tym, model biznesu dostawcy opiera si na skali, co motywuje go do utrzymania konkurencyjno ci rozwi zania, czyli jego sta ego rozwoju. Wykonawca jest dodatkowo zmotywowany do wspierania rozwoju klientów. Niestety s i cienie tego modelu. To rozwi zanie zwykle wyklucza indywidualne podej cie do klienta. Jest on uzale niony od polityki cenowej dostawcy i nie mo e przej oprogramowania na w asno . Przedsi biorca mo e te spotka ró ne, dziwne ograniczenia w dost pie do danych przechowywanych w platformie. Model us ugowy wi e si równie z ograniczeniami w odpowiedzialno ci dostawcy, nie ma te bezpo redniego powi zania jego wynagrodzenia z efektami biznesowymi projektu. Kluczowe ustalenia biznesowe: Zwykle dostawca proponuje standardow umow bez mo liwo ci jej indywidualnego negocjowania. Ale je eli si da, to warto zwróci uwag na:  Gwarancj wydajno ci, zdefiniowanie warunków skalowani architektury,  Odpowiedzialno za brak dost pno ci us ugi,  W asno / dost p do danych,  Wsparcie techniczne,  Gwarancja niezmienno ci ceny/ustalony model zmiany cen w zale no ci od skali istotnych parametrów Model efektywno ciowy Model efektywno ciowy, to dalsza ewolucja modelu SaaS. W tym modelu 100% wynagrodzenia dostawcy jest powi zane z wynikiem biznesowym przedsi wzi cia. Model ten najcz ciej stosowany jest w przypadku, gdy firma nie chce po swojej stronie budowa kompetencji e-commerce i decyduje si na outsourcing cz ci lub ca o ci

obs ugi sprzeda y e-commerce do wyspecjalizowanego podmiotu. Najpopularniejsz odmian jest tzw. revenue sharing, czyli metoda wynagradzania dostawcy w sposób proporcjonalny do przychodów lub mar y ze sprzeda y w kanale internetowym. Tu zalet b dzie powi zanie wynagrodzenia dostawcy z efektami biznesowymi przedsi wzi cia. Model ten zapewnia bowiem wspólno interesów, co w praktyce oznacza, e dostawca zmienia si w partnera w biznesie. Przedsi biorcy w tym modelu mog liczy na wi ksz samodzielno dostawcy, wi ksz motywacj do dobrych rezultatów. W przypadku modelu revenue sharing za warto dodan nale y uzna ograniczenie konieczno ci budowania know-how w obszarach e-commerce, który outsource'ujemy, brak kosztów inicjalnych oraz podzia ryzyka w kosztach bie cych. Po stronie minusów modelu nale y wpisa zazwyczaj konieczno zwi zania si wieloletni umow (inwestycje pocz tkowe dostawcy zwracaj si nawet przez kilka lat). Warto te zauwa y , e dostawca mo e odmówi przyj cia pewnych zada do realizacji w ramach zakresu projektu, je eli uzna je za sprzeczne z interesem projektu lub niewymagane do osi gni cia zak adanych rezultatów. Kluczowe elementy umowy w modelu efektywno ciowym: Plan wspólnego biznesu

Harmonogram prac przy uruchomieniu (wzajemne zobowi zania terminowe)

Konsekwencje przestoju platformy

Konsekwencje nieosi gni cia zak adanych celów przez dostawc

Na okoliczno nieprzewidzianego rozwi zania umowy: - zapewnienie ci g o ci dzia ania biznesu - warunki przej cia w asno ci platformy i ewentualnej dalszej jej obs ugi przez dostawc

Ci g dalszy artyku u w kolejnym numerze Imagine.

Piotr Wrzalik piotr.wrzalik@unity.pl

| 22

Mierniki sukcesu (np. przychody w kolejnych latach, czny koszt sprzeda y)


Analiza procesów biznesowych

Okiem eksperta

Realna korzy , czy zb dny dodatek?

Efektywne funkcjonowanie firmy stanowi wypadkow odpowiednio sprecyzowanych celów, strategii, zarz dzania i wykonywanych operacji. W a ciwe zorganizowanie poszczególnych procesów wp ywa na skuteczno i konkurencyjno , a w konsekwencji stanowi jeden z gwarantów sukcesu. Tu z pomoc przedsi biorcy przychodzi analiza. Kontrolowanie poprawno ci organizacji i przebiegu procesów ma szczególne znaczenie zw aszcza dla otwierania si na nowe kana y sprzeda y np. Internet. Ka dorazowe wej cie w nowy obszar dzia alno ci firmy wymaga weryfikacji poprawno ci przebiegu aktualnych procesów oraz zaprojektowania nowych. Warto zatem zastanowi si na co zwróci uwag podczas analizy procesów biznesowych przed przyst pieniem do wdro enia platformy B2C lub B2B. Pierwszy cel: rozpoznanie procesów Wyodr bnienie bie cych procesów w przedsi biorstwie pozwoli uporz dkowa obszary operacyjne i uwzgl dni ich obs ug przez dan platform . Dok adna analiza operacji zachodz cych w firmie umo liwia identyfikacj rozmaitych problemów i pozwala odnale efektywne ich rozwi zania. Zasadniczym celem analizy biznesowej jest usprawnienie funkcjonowania firmy, dlatego efektem dzia a analitycznych powinny by : optymalizacja procesów (propozycja dzia a usprawniaj cych konkretne obszary, czynno ci, etc.) oraz wsparcie systemowe (wdro enie w a ciwych rozwi za technologicznych usprawniaj cych dzia anie firmy). Procesy wyst puj ce w toku dzia alno ci przedsi biorstw mo na zasadniczo podzieli zgodnie z nast puj c typologi : proces zarz dczy (kierowanie, zarz dzanie strategiczne); proces operacyjny stanowi istot biznesu (zaopatrzenie, produkcja, marketing, sprzeda ); proces pomocniczy wspiera procesy g ówne (ksi gowo , rekrutacja, wsparcie techniczne). Analiza powinna mie zawsze charakter pragmatyczny, czyli by przeprowadzana nie po to aby unowocze ni , ale aby rozwi za realne problemy. Drugi cel: identyfikacja potrzeb W wyniku analizy powstaje opis algorytmów funkcjonowania przedsi biorstwa i poszcze-

gólnych jego jednostek. W przypadku przedsi biorstw uruchamianych od podstaw, b d rozbudowy istniej cych organizacji o nowe funkcje etap analizy procesów biznesowych przekszta ca si w ich projektowanie na bazie koncepcji za o ycieli i do wiadcze bran owych. Warto pami ta o tym, e dobrze przeanalizowane i wyspecyfikowane projekty maj tendencj do zamkni cia si w planowanym czasie i bud ecie. Prowadzi to do znacznej oszcz dno ci czasu i kosztów projektu, które by yby konieczne do poniesienia w przypadku nieprawid owo zidentyfikowanych wymaga . Na tym etapie oprócz modeli procesów tworzone s cz sto strategie sprzeda owe i d ugofalowe wizje funkcjonowania przedsi biorstwa na rynku. Cz sto zdarza si , e w toku analizy na wiat o dzienne wychodz problemy i niejasno ci zwi zane z procesami biznesowymi, co zwykle ujemnie wp ywa na jako funkcjonowania danego przedsi biorstwa. Nieopisane procesy ad-hoc lub nieoptymalne procesy bardzo cz sto s czasoch onne i na tyle skomplikowane, e niewielka liczba osób w organizacji jest w stanie je zrozumie . Dlatego te , zawsze powinny by dok adnie opisane, zamodelowane i wyja nione, a dopiero nast pnie upraszczane i zoptymalizowane. Trzeci cel: optymalizacja zasobów Innym problemem s zduplikowane systemy. Bywaj sytuacje, gdy w danej organizacji dzia aj dwa lub wi cej systemów realizuj cych bardzo podobne, b d te same zadania. Analiza procesów powinna pos u y identyfikacji zduplikowanych systemów, okre leniu, który z nich funkcjonuje najsprawniej, a w konsekwencji konsolidacji pozosta ych, b d w ogóle usuni ciu ich z organizacji. Przyk adem duplikacji zada jest wprowadzanie towaru do ró nych systemów (np. B2B i B2C oraz ERP)

23 | imagin


Przyk adowy diagram analizy procesów biznesowych dla procesu reklamacji Logowanie do systemu

Reklamacja zakóńczona

KLIENT

Dostęp do panelu klienta

Wejście w zakładkę reklamacji

Wyszukaj fakturę po numerze

Wybierz pozycje z faktury do reklamacji

Opisz uwagi i problemy

Wybierz opcję: Reklamacja jakościowa, reklamacja ilościowa

Uaktualniony status reklamacjii

Reklamuj

SYSTEM B2B

Zgłoszenie reklamacji w ERP

Obsługa reklamacji

APLIKACJA ERP Informacja o złożeniu reklamacji

OBSŁUGA KLIENTA

gdzie t sam czynno (r czne wpisywanie lub kopiowanie) administrator wykonuje kilkakrotnie. Podobnie rzecz si ma z przepisywaniem zamówie z systemów sprzeda y (B2C lub B2B) do systemów fakturowo ksi gowych lub ERP. Proces, który cz sto nie jest odpowiednio zoptymalizowany zw aszcza w sklepach internetowych to bie ca aktualizacja stanów magazynowych. Zdarza si , e po wykupieniu ostatnich sztuk towaru, w oprogramowaniu sklepu nie pojawia si informacja o braku produktu w magazynie. Dzieje si tak zw aszcza w przypadku braku zintegrowanych systemów: magazynowego (WMS) lub ERP z platform B2C. Usprawnienie procesu logistycznego Dobrym przyk adem jest usprawnienie procesu logistycznego w platformie B2B, która obs uguje wysokie nak ady realizacji przesy ek do klientów. Pojawiaj ca si przy tej okazji trudno , to r czne adresowanie paczek, które jest bardzo czasoch onne, a nierzadko zdarzaj si przy tym tak e pomy ki w adresowaniu. Przyk adowa optymalizacja tego procesu mo e polega na integracji platformy B2C z firmami kurierskimi, na bazie której mo liwe jest drukowanie etykiet adresowych na przesy ki oraz listów przewozowych. Optymalizacja procesów i zada polega wi c nie tylko na uproszczeniu procedur, przep ywu informacji i cie ek realizacji, ale tak e na maksymalnym skróceniu czasu wykonywanych czynno ci (np.

poprzez automatyzacj dzia a ). Dzi ki temu przedsi biorcy zyskuj wolne zasoby (skrócenie czasu zada pracowników), które mog efektywnie zagospodarowa w innych obszarach dzia al-no ci firmy. Nieoptymalne procesy biznesowe mog prowadzi do utraty klientów na rzecz konkurencji. Zoptymalizowane procesy biznesowe pomagaj rozwija przewag konkurencyjn . Czynniki optymalizacyjne stanowi najwi ksz warto analizy procesów biznesowych dla przedsi biorstwa. Nale y pami ta zatem, e optymalizacja to koszt zyski musz by wi ksze. Podsumowanie Niew tpliwie analiza procesów niesie ze sob wymierne korzy ci biznesowe. Zaliczy do nich trzeba: automatyzacj procesów, zmniejszenie obci enia zasobów, skrócenie czasu operacji, redukcj kosztów, wi ksz skuteczno dzia ania, wzrost przychodów. Celem ka dego przedsi biorstwa jest jak najsprawniejsze funkcjonowanie - jedna z metod usprawniania dzia alno ci firmy koncentruje si na procesach biznesowych. Analiza, optymalizacja i odpowiednie wsparcie systemowe procesów biznesowych to klucz do sukcesu. Procedowanie pe nego cyklu dzia a analizy (analiza, modelowanie, optymalizacja, modyfikacja) prowadzi do usprawnienia funkcjonowania i zarz dzania przedsi biorstwa.

Tomasz Gutkowski tomasz.gutkowski@unity.pl | 24

Zakończenie reklamacji


U ytkownicy poka Ci, jak bardzo si mylisz

Twój e-commerce jest wietny?

Okiem eksperta

Dlaczego klienci porzucaj koszyk w moim sklepie? Z jakiego powodu konkurencja sprzedaje wi cej? Je li jeste w a cicielem sklepu internetowego z pewno ci nie raz zadawa e sobie podobne pytania. Zamiast szpiegowa rywali albo zdawa si na niejasne przeczucia, przejd do dzia ania. Jak to zrobi ? Zacznij od bada u yteczno ci z udzia em klientów sklepu internetowego.

Idealny e- sklep, czyli jaki? Celem bada z u ytkownikami jest zdobycie wiedzy na temat tego, co mo esz ulepszy lub zmieni , aby Twój sklep internetowy by prosty w obs udze, intuicyjny, po prostu przyjazny u ytkownikom. Wed ug Nielsen Group, taka wiedza mo e przyczyni si do zwi kszenia obrotów w Twoim e-commerce od 100% do 400% (w zale no ci od prowadzonej dzia alno ci). Ju 10% bud etu projektu przeznaczone na dopracowanie e-sklepu pod wzgl dem u yteczno ci mo e poprawi j nawet dwukrotnie. Takie badanie sk ada si z kilku etapów. Zanim specjalista zaprosi do niego uczestników, musi zebra szereg danych, które stan si punktem wyj cia do kolejnych etapów badania m.in. informacje o preferencjach i przyzwyczajeniach ró nych grup u ytkowników. Celem researchu jest okre lenie tego kim jest klient, jakie ma potrzeby i oczekiwania wzgl dem asortymentu i funkcjonowania sklepu. Zakres dokumentacji zale y m.in. od charakterystyki sklepu, bran y i grup docelowych. Etapy bada u yteczno ci W przypadku nieistniej cej jeszcze platformy e-commerce, po zebraniu danych rozpoczyna si tworzenie prototypu dla e-sklepu. Je li sklep ju dzia a pod lup brana jest obecna wersja, ewentualnie tworzona jest wersja beta,

uwzgl dniaj ca nowo zaprojektowane funkcjonalno ci lub zmiany, jakie planowane s do wprowadzenia w sklepie. Kolejny ruch to badanie z udzia em u ytkowników. Jest to praktyka pozwalaj ca na unikni cie zb dnych kosztów oraz umo liwiaj ca zaoszcz dzenie czasu potrzebnego na wprowadzenie zmian po wypuszczeniu produktu na rynek lub po jego implementacji. Wszelkie zmiany dokonane po tym etapie najcz ciej wymagaj wi kszych nak adów finansowych. W toku badania u yteczno ci prototypu/wersji beta e commerce, mo na testowa procesy i akcje, które przewiduje finalny projekt sklepu internetowego. Badania prototypu wykazuj , e uwielbiana pr ze z wi kszo w a cicieli sklepów z ota zasada, w my l której cie ka do celu (np. do konkretnego produktu) powinna by równa lub krótsza ni trzy klikni cia nie zawsze zdaje egzamin. Dlaczego? Z bada wynika, e nie redukcja ilo ci klikni jest tutaj istotna, a ulepszenie prostoty u ytkowania narz dzia. W rezultacie prac otrzymujemy platform opakowan w grafik i wyposa on we

25 | imagin


wszystkie akcje, np. proces zakupowy. Dopiero na tym etapie okazuje si , e np. zb dne jest wstawianie przycisku powrót , gdy u ytkownicy korzystaj najcz ciej z klikni cia w logotyp, klawisza backspace na klawiaturze lub w przegl darce. Cz sto dowiadujemy si tak e, e zastosowana czcionka, cho estetyczna, jest zbyt ma a lub nieczytelna, poniewa projekt graficzny zak ada umieszczenie szarej czcionki na bia ym tle. Wszystko dzi ki wspó pracy z u ytkownikami. Ile trwa badanie z u ytkownikami? Tego nie da si jednoznacznie stwierdzi . Jego d ugo uzale niona jest od specyfiki indywidualnego projektu. Na pocz tku specjali ci przygotowuj scenariusz badania zorientowany na cel biznesowy klienta. Zbieranie wst pnych informacji na temat projektu oraz utworzenie scenariusza to dopiero pocz tek. Kilka dni zajmuje rekrutacja uczestników. Wa ne, by pami ta , e w przypadku liczby uczestników nie obowi zuje regu a im wi cej, tym lepiej . Optymalna grupa powinna liczy oko o pi ciu osób. Na przeprowadzenie badania po wi ca si zazwyczaj od jednego do paru dni. Kolejne zajmuje utworzenie raportu w oparciu o wnioski p yn ce z bada , w których klient odnajduje rekomendacje odno nie funkcjonowania platformy. Nowo : badania online Interesuj cym i stosunkowo wie ym tematem s zdalne badania u yteczno ci (badania online). Na ich korzy przemawia z pewno ci szybko zbierania wyników, mo liwo szerokiej grupy docelowej oraz brak konie-

czno ci zapewnienia infrastruktury tj. odpowiednich pomieszcze do przeprowadzania testów. Schemat badania jest prosty. Prototyp lub dzia aj cy sklep udost pniany jest online, za pomoc specjalnego oprogramowania. Uczestnik badania otwiera serwis, a komunikacja z prowadz cym badanie odbywa si np. przez Skype. W ten sposób uczestnik otrzymuje zadania, wyra a swoje opinie, a wszystko co robi w serwisie jest zapisywane na bie co i mo e by nagrywane (podgl d na monitor uczestnika). Mo na te poprosi uczestnika o w czenie kamery, aby mo na by o obserwowa równie jego reakcje na podstawie mimiki twarzy, postawy cia a itp. To ciekawostka, któr warto ledzi . U ród a: Reasumuj c, powróc do tematu zasygnalizowanego na pocz tku. Je li chcesz uzyska wiedz na temat u yteczno ci swojego sklepu, poprawi jego ergonomi i efektywno , nie polegaj na z udnej intuicji i b dnych za o eniach, czy konkurencji, która przecie nie jest nieomylna. O to, co ulepszy , a co zmieni , zapytaj u ród a dowiedz si , jaka jest opinia twoich u ytkowników. Pami taj przy tym, e analiza ich zachowa i wyra anych opinii nie jest jednoznaczna. Wymaga cz sto znajomo ci zagadnie psychologii, socjologii, aby móc je dobrze zinterpretowa . Niemniej, prawid owo odczytane komunikaty i rozpoznane potrzeby u ytkowników sprawi , e klienci b d do Ciebie wraca .

Katarzyna Osi ska katarzyna.osinska@unity.pl Specjalista ds. u yteczno ci w Internet Designers (Grupa Unity). W bran y interaktywnej od 4 lat. Na co dzie zajmuje si analityk projektow (od idei po strategie projektowe), architektur informacji, projektowaniem interfejsów www, mobile www oraz aplikacji mobilnych. Ekspert w dziedzinie bada z u ytkownikami i audytów u yteczno ci. Swoje umiej tno ci wykorzystuje w pracy dla takich marek jak Auchan, T-mobile, MEGAstore.pl czy AGORA. Wcze niej zwi zana m.in. z Media Ambassador. Absolwentka Wy szej Szko y Informatyki i Zarz dzania "Copernicus" we Wroc awiu na kierunku Informatyka. Prywatnie fanka gwiezdnych wojen, lmów i seriali science- ction oraz ksi ek Terrego Pratchetta i Stephena Kinga.

| 26


Wizerunek - troch towar, troch dobro

Okiem eksperta

Aspekty Prawa

Tym razem kilka s ów o wizerunku. Wizerunku, który niejednokrotnie sami upubliczniamy w postaci zdj zamieszczanych na portalach spo eczno ciowych i który pó niej pojawia si w ró nych innych miejscach, niekoniecznie za nasz wiedz i pozwoleniem. Ale tak e o wizerunku innych osób, który odnaleziony w sieci wykorzystywany jest pó niej przez nas dla w asnego u ytku, cz sto w celach komercyjnych. Kiedy mamy do czynienia z dozwolonym u ytkiem, a kiedy z naruszeniem wizerunku?

Czym jest wizerunek? Aktualnie nie ma definicji wizerunku wynikaj cej z przepisów prawa. Przyjmuje si , e wizerunek to po prostu podobizna danej osoby, któr da si przedstawi za pomoc takich rodków plastycznych, jak na przyk ad portret czy fotografia. Tak naprawd wi c, wszystko co sk ada si na nasz wygl d b dzie wizerunkiem, niezale nie od formy jego przedstawienia. Wizerunek chroniony jest obecnie na gruncie dwóch ustaw kodeksu cywilnego, jako dobro osobiste, bez ogranicze czasowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako prawo (niejako autorskie) osoby, do której wizerunek nale y, przez okres 20 lat od dnia jej mierci.

Tylko w wyj tkowych sytuacjach nie potrzeba zgody na rozpowszechnianie cudzego wizerunku Zasad jest, e na korzystanie z wizerunku osoby trzeciej konieczne jest uzyskanie jej zgody. Zgoda taka mo e by wyra ona w dowolnej formie, powinna jednak okre la czas trwania zezwolenia. Na pewno nie mo e by to zgoda dorozumiana, a sama osoba, której wizerunek b dzie wykorzystywany powinna przed jej udzieleniem mie wiadomo w jakiej formie b dzie on przedstawiony, a tak e miejsca i czasu publikacji oraz towarzysz cego jej komentarza. Jednym s owem, osoba udzielaj ca zgody na rozpowszechnianie jej wizerunku powinna zosta powiadomiona o wszystkich okoliczno ciach tego rozpowszechnienia. Co wa ne, zgody nie mo na przenie na inn osob , chyba e wynika to z jej tre ci. Obowi zek uzyskania zgody nie powstanie w ci le okre lonych przypadkach, gdy wizerunek dotyczy:  osoby powszechnie znanej, je eli wykonany zosta w zwi zku z pe nieniem przez ni funkcji publicznych, w szczególno ci politycznych, spo ecznych, zawodowych,  osoby stanowi cej jedynie szczegó ca o ci, takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza, a tak e, gdy za wykonanie wizerunku osoba na nim przedstawiona otrzyma a zap at , chyba e zaznaczy a wyra nie, i nie zgadza si na dalsze jego rozpowszechnianie. Pami ta nale y, e korzystanie z wizerunku osób publicznych jest o tyle dopuszczalne, o ile zosta on wykonany w zwi zku z pe nieniem przez nich funkcji, o których mowa powy ej. Nie oznacza to wi c wcale, e dozwolone jest wykorzystanie np. zdj cia celebryty zrobionego

27 | imagin


w zwi zku z jego prywatnym yciem, czy fotografii polityka dla celów reklamy. Tak e druga z przes anek nie daje nam nieograniczonego prawa do korzystania z wizerunku osób trzecich. Je eli wizerunek danej osoby jest tylko elementem wi kszej ca o ci, mo emy go wykorzysta , ale tylko dla celów informacyjnych, dla zobrazowania pewnego zdarzenia.

profil dziecka, którego g ówka mia a wymiar 2x3 milimetrów. S d apelacyjny nie podzieli jednak stanowiska Necekremann Polska. Jego zdaniem dziewczynka nie by a elementem krajobrazu, bo zdj cie mia o na celu pokazanie szcz liwej rodziny na tle hotelu, a nie odwrotnie. Dla takiego wi c wykorzystania wizerunku dziecka konieczna by a zgoda rodziców.

Przypadek Neckermann Polska Z takim dylematem w g o nej sprawie zetkn si Neckermann Polska, który w swoim katalogu wykorzysta zdj cie, na którym kilka osób siedzi przy stoliku na tle jednego z hoteli w Chorwacji. Jedn z tych osób by a dziewczynka, która sp dza a wakacje w Chorwacji wraz ze swoimi rodzicami Polakami. Rodzice przegl daj c 2 lata pó niej katalog Neckermann Polska bez trudu rozpoznali córk i zwrócili si do organizatora o wyja nienie ca ej sprawy. Z racji tego, e rozmowy nie odnios y adnego skutku sprawa trafi a do s du, który przyzna racje rodzicom i zas dzi dla nich od Neckeremann Polska zado uczynienie w kwocie 4.000 z . Neckeremann Polska nie zgodzi si z takim wyrokiem i wniós apelacj , któr t umaczy faktem, i zgodnie z przepisami prawa autorskiego nie musia prosi rodziców dziewczynki o zgod na wykorzystanie jej wizerunku, bo dziewczynka by a tylko elementem krajobrazu, szczegó em ca o ci, tj. scenerii przedstawiaj cej hotel i hotelowy basen. Takim te za o eniom, zdaniem Neckermann Polska, odpowiada o samo zdj cie przedstawiaj ce ca scenk , gdzie punktem centralnym by hotel, a wizerunek dziewczynki stanowi jedynie nieznaczny szczegó ca o ci widoczny by tylko lewy

Co grozi za bezprawne rozpowszechnianie cudzego wizerunku Poza takimi rodkami, jak danie zaniechania rozpowszechniania wizerunku, usuni cia skutków jego naruszenia czy zap aty oznaczonej kwoty na wskazany cel spo eczny, w przypadku bezprawnego korzystania z wizerunku osoba, do której wizerunek nale y, mo e da zap aty odszkodowania (je li takie dzia anie spowodowa o po jej stronie powstanie szkody maj tkowej) lub zado uczynienia (tytu em doznanej krzywdy). Do wysuni cia takich roszcze konieczne b dzie jednak udowodnienie, e dzia anie osoby naruszaj cej cudzy wizerunek poza tym, e by o bezprawne, by o tak e zawinione.

Podsumowuj c wizerunek, zw aszcza ten w sieci, jest atwo dost pny i jako taki cz sto wykorzystywany przez u ytkowników Internetu. Za ka dym razem jednak nale y zastanowi si nad ród em, z którego pochodzi i celów, dla których b dzie przez nas wykorzystany.

Marianna Poproch-Weso owska www.mpw-kancelaria.pl Absolwentka kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiello skim oraz Szko y Prawa Ameryka skiego. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego UJ. Uko czy a aplikacj radcowsk przy Okr gowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje si m.in. w prawie nowych technologii, e-commerce oraz prawie gospodarczym. Prowadzi kancelari prawn w Krakowie. Autorka bloga Aspekty Prawa www.mpw-kancelaria.pl | www.aspektyprawa.pl

| 28


Jak przetrwa wspó prac z programist ? Cz

IT Crew

pierwsza

Programi ci to istoty tajemnicze. Niepewnie czuj si w stadzie, je li rozmawiaj to szyfrem, a gdy obficie napoi si je kaw , napisz setki linii tekstu, których nie zrozumie nikt poza nimi samymi. Co najciekawsze prac , któr przewiduje si dla nich na miesi c, deklaruj wykona w tydzie , a i tak zajmuje im ona dwa miesi ce. Jako dumny cz onek tej grupy przedstawiam krótki przewodnik po wiecie, w którym funkcjonuj , by nasza wspó praca uk ada a si jak najlepiej. Praca programisty to d enie do tego, by zapisa w zrozumia ej dla maszyn formie to, z czym ludzie u ytkownicy programów maj styczno ka dego dnia. Nawet je li bardziej to czuj ni rozumiej . Wida tutaj pu apk . Komputery pos uguj si cis ym j zykiem matematyki i mo emy spodziewa si od nich jedynie odpowiedzi 1 (prawda) lub 0 (fa sz). U ytkownik za ch tnie udziela odpowiedzi niejednoznacznych, jak: to zale y , zazwyczaj tak, ale , nie wiem . Ka dy, kto spróbuje prze o y to na jakikolwiek j zyk programowania, szybko zrozumie jak trudny jest to problem. Taki stan rzeczy powoduje konieczno ci g ego dokonywania przez programist radykalnych uproszcze otaczaj cej go rzeczywisto ci. Najtrudniejszym elementem tego procesu nie jest jednak samo upraszczanie, ale d enie do tego, by by o ono cho cz ciowo odwracalne, a powstaj cy w jego w y n i k u k o d ró d ow y m o n a by o w maksymalnie atwy sposób modyfikowa . W zale no ci od potrzeb przyk adowy samochód programisty mo e by wiernie odwzorowuj cym prawa fizyki modelem w grze wy cigowej, lub jednym z zasobów firmy kurierskiej, który ma swój grafik dost pno ci, zbiór faktur za paliwo etc. I by oby to oczywiste, gdyby nie fakt, e wymagania u ytkowników nies ychanie szybko ewoluuj .

Wprowadzanie po jakim czasie do owego systemu dla firmy mo liwo ci sterowania za pomoc kierownicy jest absurdalne, ale automatyczne przypomnienia o przegl dach samochodów ju nie. Tak samo zmiana samochodów na samoloty w owej grze nie by aby taka nieprawdopodobna, je li okaza oby si , e popularne samochodówki po prostu si nie sprzedaj . Cz sto mówi si , e programista to budowniczy bran y IT. Nie jest to jednak porównanie trafne, gdy od zwyk ych budowniczych zazwyczaj nie wymaga si by przerobili prawie uko czony most na stodo , lub gara podziemny na wie telewizyjn i to najlepiej do pi tku do 16:00. Je li teraz wyobrazimy sobie, e programista ka dy fragment pisanego przez siebie kodu musi projektowa pod k tem przysz ych zmian, które zaj mog w nieokre lonym kierunku, a na dodatek musi on obejmowa swoim umys em poj cia zwi zane z jednostkami od 1 mikrosekundy do wielu godzin, lub od 1 bita do setek gigabajtów to zszokowa nas powinno, e w ogóle istnieje taka profesja, w której codzienno ci jest praca z poj ciowymi abstrakcjami, które dzieli rozpi to nawet dziewi ciu rz dów wielko ci, a w zakresie wymaga - nic nie jest pewne. Mo e za to uda nam si zrozumie , dlaczego programowanie wci nie staje si wolne od b dów.

Adam Kope adam.kopec@unity.pl Programista PHP w Empathy-Internet Software House. Student V roku Informatyki Stosowanej na Wydziale In ynierii Metali i Informatyki Przemys owej AGH na specjalno ci Systemy Informatyki Przemys owej. Prywatnie fan gitary, postmodernizmu w literaturze i jazzu.

29 | imagin


Wszystkie strony zadowolone O pracy projektowej, gaszeniu po arów i yciu specjalisty po godzinach, rozmawiamy z Maciejem Nikiel, Project Managerem w Grupie Unity. Na TechCampie porówna e prac Project Managera do stra aka. Czy mo esz wyja ni t analogi ? Ka dy kojarzy prac stra aka wy cznie z gaszeniem po arów, a tak naprawd w wi kszo ci zawodowi stra acy zajmuj si dzia aniami zwi zanymi z szeroko rozumian prewencj w postaci kontroli, wicze czy przegl dów instalacji przeciwpo arowych. Prac PM a wi kszo osób widzi jako bie ce rozwi zywanie problemów, pomijaj c bardzo cz sto aspekty zwi zane z monitorowaniem dziaa , kontrol post pów i przewidywaniem problemów aby je wyprzedza . Pracowa e na tym stanowisku w kilku firmach czy to miejsce w firmie, na którym czujesz si najlepiej? Zawsze interesowa o mnie zagadnienie prowadzenia prac w formie projektowej pierwszy raz zetkn em si z praktycznym prowadzeniem projektów dzia aj c w organizacji studenckiej. Tam pozna em pewne podstawy, co u atwi o mi rozwój w kierunku zarz dzania projektami biznesowymi. Bardzo ci ko stwierdzi , czy czuj si w tym najlepiej, jednak z ca pewno ci mog powiedzie , e praca zwi zana z zarz dzaniem projektami sprawia mi du przyjemno . Co przyci gn o Ci do Empathy? Przez 3 lata mia em mo liwo pracy projektowej zwi zanej zarówno z obszarem marketingu internetowego jak i z platformami CMS i E-commerce typu open-source. Wybór Empathy zwi zany by z ch ci pracy przy bardziej z o onych, dedykowanych rozwi za-

niach, a co za tym idzie przy projektach o szerszym (a przez to ciekawszym) zakresie. Mo liwo pracy dla interesuj cych Klientów z wielu bran oraz wspó pracy z szerszym zespo em by y dodatkowymi czynnikami, które u atwi y mi podj cie decyzji. Jaka jest najwi ksza trudno , wyzwanie w pracy PM? Project manager oscyluje pomi dzy Klientem, zespo em, harmonogramem projektu, jego specyfikacj oraz cz sto równie bud etem. Niestety bardzo cz sto okazuje si , e wymienione osoby i elementy prezentuj ró ne podej cia, rozumiej c poszczególne fragmenty projektów w sposób rozbie ny, a czasem wr cz wykluczaj cy si . Niezale nie od tego jak du y dysonans wyst puje pomi dzy oczekiwaniami Klienta, specyfikacj i wyobra eniami zespo u projektowego, PM musi doprowadzi do tego, aby przy oddaniu projektu wszystkie strony by y zadowolone. Oprócz pracy projektowej, ca kiem sprawnie radzisz sobie przy stole bilardowym. Czy cechy sprawnego PMa s równie cechami dobrego bilardzisty? Powinienem odpowiedzie , e tak, cho bilard kojarzony jest przez wielu z zadymion sal i podpitymi klientami baru bezsensownie staraj cymi si wbija kule do dziur za pomoc kija. Tak naprawd jest to gra wymagaj ca taktyki, planowania i przewidywania mo liwych wariantów okre lonego zagrania. Zarazi em si ni 7 lat temu przez mojego brata, cho gram zdecydowanie d u ej. Dzi bilard traktuj nie tylko jako hobby, ale równie sport.

Maciej Nikiel, Project Manager w Grupie Unity maciej.nikiel@unity.pl | 30

Z wykszta cenia ekonomista, od 3 lat zwi zany z bran IT. W Empathy Internet Software House odpowiedzialny za koordynacj prac zespo u przy realizacji zaawansowanych projektów opartych o technologie internetowe.


IBM WebSphere Commerce Zintegrowana platforma dla marketingu, komunikacji biznesowej i handlu.  Twój obecny system e-commerce osiągnął granice swoich

możliwości?  Nie chcesz kompromisu pomiędzy możliwościami systemu,

a dostępnymi środkami na inwestycje?  Oczekujesz rozwiązań stosowanych przez liderów e-commerce

na świecie?  Chcesz skorzystać z know-how zaszytego w najbardziej

zaawansowanym pakiecie e-commerce?

WebSphere Commerce to: doskonałe narzędzia wspierające codzienną pracę operatorów sklepu internetowego zaawansowane mechanizmy marketingu precyzyjnego wsparcie dla social commerce zarządzanie sprzedażą wielokanałową (multichannel commerce) obsługa m-commerce

Dowiedz się więcej: Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami:

Grupa Unity:


IMAGINE NR 9  
IMAGINE NR 9  

W dziewiątym numerze znajdziemy informacje na temat raportu z badania "E-commerce w branży fashion".

Advertisement