Page 1

imagin

Who is who:

03/2013 | jesie 2013 | egzemplarz bezp atny |

Magazyn Grupy Unity

IT Crew:

E-commerce w trybie testu InternetBeta 2013: www.unity.pl

Cud Camerana

Jak zwi kszy produktywno dzi ki systemom wspieraj cym Digital Workspace

Roman ozi ski:

Mi dzy trendem a warto ci

ERU M U N T A TEM

Ryszard ach: W nurcie danych

:

Marketing konwersji

Anna Orzechowska:

Projekt zorientowany na konwersj INTERNETBETA 2013: prawdopodobnie najlepsza konferencja o internecie w Polsce


ZAMÓW BEZP ATN PRENUMERAT DWUMIESI CZNIKA IMAGINE WYSTARCZY WYS A WIADOMO E-MAIL Z ADRESEM KORESPONDENYCJNYM: REDAKCJA@UNITY.PL

Wst pniak

Spis tre ci: Temat numeru:

str. 5 MARKETING KONWERSJI: Cel Klienta to nasza ostateczna konwersja Projekt zorientowany na konwersj

Z ycia Grupy Unity

str. 10

TechCamp wraca z trzecim sezonem

str. 13

Dumni wspó organizatorzy InternetBeta 2013

str. 14

Cud Camerana. Wywiad z Cameranem Ashraf

str. 15

Mi dzy trendem a warto ci . Wywiad z Romanem ozi skim

str. 16

Temat numeru:

str. 18 JAK ZWI KSZY PRODUKTYWNO DZI KI SYSTEMOM DIGITAL WORKSPACE Aplikacje Digital Workspace na przyk adzie systemów work ow Chmura bezpiecze stwa Sekret dopasowania narz dzi Digital Workspace do biznesu

Ma opolska tu technologia staje si biznesem

str. 28

Oczami ekspertów: Wzór na u yteczno

str. 30

Oczami ekspertów: Jak zaplanowa dobr kampani reklamow e-sklepu

str. 32

Aspekty prawa: Bezcenne logo

str. 34

IT Crew: E-commerce w trybie testu

str. 36

Who is who: Ryszard ach. W nurcie danych

str. 37

imagin Redakcja: Micha Kraus, Joanna Bucior, Mateusz Karbowski, Tomasz Weso owski, Magdalena Pasionek , Julita Reszkiewicz Nak ad: 2 500 egzemplarzy. Druk: Drukarnia DiamentDruk Sk ad/ amanie: Grupa Unity Foto na ok adce: Disco-Dan (Creative Commons, www.flickr.com/photos/danhogbenspics/) Kontakt: redakcja@unity.pl

Grupa Unity: ul. Przedmiejska 6-10 54-201 Wroc aw tel.: 71 35 84 100 fax: 71 35 84 101

Adres redakcji: ul. Conrada 55B 31-357 Kraków

www.unity.pl Informacje ogólne: info@unity.pl Marketing: marketing@unity.pl

3|

imagin


Jesie pod has em marketing konwersji Czym jest konwersja? Jak wykorzysta narz dzia marketingowe do jej zwi kszenia? W jaki sposób prowadzimy tego typu dzia ania dla naszych Klientów? Na takie pytania odpowiadamy w temacie numeru, którym jest tym razem marketing konwersji. To nie przypadek. Imagine ods ania bowiem nowy wizerunek naszej marki Internet Designers jako ekspertów marketingu konwersji. Zach cam do zapoznania si z materia ami, które w zwi zku z tym przygotowali my, w szczególno ci wywiad z Ireneuszem Dworzy skim, a tak e artyku Anny Orzechowskiej, opisuj cy case study dzia a prowadzonych dla T-Mobile. Szerzej o tej koncepcji promocji us ysze b dzie mo na na konferencji InternetBeta 2013, która obchodzi w tym roku swoje pi ciolecie. My dumnie wspieramy t inicjatyw w roli wspó organizatora. Wi cej o wydarzeniu opowiada Micha Kraus we wspólnym wywiadzie z Mateuszem Tu eckim. Tematem wiod cym numeru jest równie zagadnienie optymalizacji procesów biznesowych przy wykorzystaniu narz dzi digital workspace. W tym zakresie polecam szcze-

gólnie przegl d rozwi za typu workflow, który przygotowa nasz specjalista Maciej Pondel. Uda o si nam przy tej okazji zebra tak e bardzo cenne opinie Klientów dotycz ce ich do wiadcze , obaw i wypracowanych korzy ci w elektronicznym rodowisku pracy. Ponadto, w sekcji z naszymi sta ymi dzia ami rozmawiamy z Ryszardem ach, Dyrektorem Dzia u IT i Wsparcia Klienta. Ryszard, jako jeden z najbardziej do wiadczonych sta em pracowników firmy, opowiada o pracy w Grupie Unity, ale tak e o swoich pasjach i zainteresowaniach. ycz c mi ej lektury, jak zawsze zapraszam na nasz stron www.unity.pl i do bezp atnej prenumeraty magazynu Imagine. Wystarczy wys a wiadomo e-maila ze swoimi danymi na adres: redakcja@unity.pl! Tomasz Weso owski Cz onek Zarz du Grupy Unity

Eventcookie.pl poleca Kalendarium konferencji i eventów bran owych

|4

11 - 13 wrze nia: InternetBeta, www.internetbeta.pl

23 - 24 pa dziernika: II Forum e-Handel www.forum-e-handel.com

19 - 20 wrze nia: eCommerce Standard 2013 www.internetstandard.pl/e-commerce

30 - 31 pa dziernika: WebSummit, Dublin www.websummit.com

23 - 24 wrze nia: V Targi eHandlu + eCommerce Trends www.targiehandlu.pl

Wkrótce: Ecommerce w praktyce, Warszawa www.akademiaunity.pl


ERU M U N T A M TE

:

Marketing

konwersji

Internet wspiera dzi niemal ka d aktywno : od korespondencji biznesowej po zakupy spo ywcze. To powoduje ci g e zmiany przyzwyczaje konsumentów, ale te zmusza do szukania nowych kana ów dotarcia do Klientów. Naturalnie najwi ksz rewolucj przeszed w zwi zku z tym marketing. Do sieci trafiaj coraz wi ksze bud ety reklamowe, st d zwi ksza si liczba firm, które swoje dzia ania marketingowe prowadz w oparciu o internet Marketing internetowy staje si niezb dnym uzupe nieniem dzia a offline. Najwa niejsz jednak jego cech pozostaje stosunkowo atwa mo liwo mierzenia efektów. Dzia ania oparte o cel Klienta staj si kluczowe dla wspó czesnych marketerów. W odpowiedzi na te potrzeby zrodzi a si idea marketingu konwersji. Marketing konwersji to ca o ciowe podej cie do promocji, prowadzonej w oparciu o wiele kana ów i narz dzi digital marketingu. Jego najwa niejszym elementem jest osi gana kon-

wersja, któr rozumiemy jako ka d akcj , wykonan przez u ytkowników, która ma pozytywne prze o enie na efekt biznesowy i by a przez nas oczekiwana. Marketing konwersji stawia na mierzalny efekt w postaci rozwoju biznesu Klienta, który osi gn mo na dzi ki zoptymalizowanej cie ce dzia a online i offline, profesjonalnie wykorzystuj c narz dzia takie jak SEO, SEM, afiliacje, e-mail marke-ting, remarketing, retarteting, social media, a po contentent marketing i e-PR.

O marketingu konwersji czytaj na nast pnych stronach oraz na www.marketingkonwersji.pl

5 | imagin


Cel Klienta to nasza ostateczna konwersja Internet Designers jest obecne na rynku od 17 lat. Zgromadzone w tym czasie do wiadczenie w budowaniu strategii dla bran owych liderów, pozwoli o jej specjalistom wypracowa nowe podej cie do efektywnej promocji e-biznesu. O filozofii marketingu konwersji rozmawiamy z Ireneuszem Dworzy skim, Dyrektorem Pionu Realizacji Marketingowej w Internet Designers z Grupy Unity

Czy konwersja to najwa niejszy wska nik w marketingu? Zastanawia mnie, czy wszystko mo na zmierzy ? Mierzy i analizowa mo na bardzo wiele, szczególnie w internecie. Natomiast du o bardziej istotne jest to, czego mo emy si spodziewa , planuj c konkretne dzia ania oraz co definiowa jako t konwersj . Nie chodzi tu o to, by wszystko precyzyjnie przewidzie , ale by umie wyznaczy w a ciwe cele i bazuj c na do wiadczeniu odpowiednio je ustawi . To jest przewag firmy, która ka dy projekt prowadzi maj c za sob baga podobnych przedsi w z i . Na i c h podstawie mo emy zak ada , e przyj ta strategia dziaa marketingowych jest wi cej ni jednowymiarowa i wywo a konkretne efekty biznesowe. Co prawda firma mo e eksper ymentowa na w asn r k i uczy si na w asnych b dach, ale nie ka de przedsi biorstwo na to sta .

Co masz na my li mówi c o strategii jednowymiarowej ? Kiedy my limy o konwersji bardzo cz sto u ywamy jej w liczbie pojedynczej, w praktyce maj c na my li jedn , najwa niejsz akcj jakiej oczekujemy od u ytkownika. Trzeba jednak pami ta , e cz sto nie nast puje ona wprost tzn. jest wiele elementów po drodze, które

|6

decyduj o osi gni ciu tzw. ultimate goal . Przyk adowo nak aniaj c u ytkowników do pozostania fanem na FB, nie mo na zak ada , e prze o y si to bezpo rednio na sprzeda w sklepie cho tak te si zdarza. Je li bowiem chcemy ostatecznie doprowadzi do konwersji, powinni my budowa znacznie bardziej wyrafinowane cie ki np. planowa , jak zamieni fana na subskrybenta czy u ytkownika naszej listy remarketingowej etc. To porozmawiajmy o konkretach. Przychodzi Klient do eksperta marketingu konwersji i czego mo e oczekiwa ? Pytam, bo to nowe poj cie na polskim rynku. Jak je definiujesz? Odpowied na to pytanie po cz ci zawiera si ju w naszym podej ciu do samej konwersji. My patrzymy na konwersj szerzej przez aspekt ca ego biznesu Klienta oraz wykorzystania wielu ró nych sposobów na doprowadzenie to tego, by skonwertowa u ytkowników na klientów. Kto , kto do nas przychodzi mo e oczekiwa ca o ciowego spojrzenia na jego biznes i wskazania optymalnej cie ki wykorzystania digital marketingu w jego rozwoju. Wa ne, by podkre li , e to nie jest nowa strategia Internet Designers, raczej próba uj cia i definiowania naszego dotychczasowego sposobu dzia ania. Jaki jest wachlarz narz dzi marketingu konwersji? Marketing konwersji jest pewnym sposobem rozumienia i definiowania celów oraz pracy z nimi. Wykorzystujemy tu zatem wszystkie narz dzia marketingu online czy nawet offline. Te najbardziej kluczowe to SEO, SEM, afiliacje, e-mail marketing, remarketing, retarteting, social media a do content marketingu i e-PR.


MARKETING KONWERSJI

Co w takim razie wyró nia ekspertów marketingu konwersji od agencji interaktywnej? Pomagamy Klientom my le o ich biznesie. To w a nie ta perspektywa interesuje nas najbardziej, a nie samo wykonanie okre lonego kawa ka us ugi reklamowej. W praktyce cz sto Klient przychodzi z gotowymi za o eniami. Sprawia wra enie, e dobrze zdefiniowa swoje potrzeby i od agencji wymaga tylko ich realizacji. Tymczasem w trakcie wnikliwej analizy, dyskusji i weryfikacji za o e , okazuje si , e mo na a w a ciwe powinno si pój zupe nie inn cie k , by osi gn najlepsze mo liwe rezultaty. Co nas wyró nia od agencji interaktywnych? S dz , e umiej tno zadawania w a ciwych pyta , aby dotrze do realnych celów biznesowych i wzi cz odpowiedzialno ci za ich realizacj . Co jest najwi kszym wyzwaniem w takim podej ciu? Trzeba umie to robi . Zbudowanie zespo u specjalistów, którzy b d w stanie tak pracowa to najtrudniejsze zadanie. Z innej perspektywy bardzo wa na jest równie umiej tno porozumienia z Klientem, by wyj na poziom my lenia o ca ym jego biznesie. Od samego Klienta, wymagana jest zdecydowanie wi ksza doza zaufania i partnerskiego podej cia ni w przypadku zlecania prac realizacyjnych. Wielokrotnie spotyka em si z Klientami, którzy byli pewni czego chc , a wystarczy a jedna rozmowa i zmieniali my ich strategi o 180 stopni. Klucz to zada w a ciwe pytania, prze o y oczekiwania biznesowe na narz dzia i w ko cu efekty. Marketing konwersji musi opiera si o dojrza o obu tych stron i ich gotowo ci do wspó pracy.

Jak dzi w Twojej ocenie wygl da bran a interaktywna w Polsce? Co stanowi o przewadze liderów? Historia troch zatacza ko o, bo rynek dojrzewa. Bran a zacz a si rodzi od powstania agencji, które mia y w ofercie pe en wachlarz us ug. Nast pnie nadszed czas na specjalizacje i podmioty, które odpowiada y g ównie za jeden lub wybrane kana y komunikacji np. SEO, social media, czy e-mail marketing. Rynek dojrzewa, a obszarów do koordynacji mamy coraz wi cej, co sprawia, e firmy oczekuj parterów, którzy s w stanie zaprojektowa i wdro y dla nich kampanie 360, maj c wyspecjalizowane zespo y wewn trz agencji. Z drugiej strony cz sto powraca do mnie refleksja, e mo e bran a wcale tak bardzo si nie zmienia, tylko my jako firma dojrzewamy, docieraj c do coraz bardziej wiadomych i wymagaj cych Klientów, przy których takie podej cie jest niezb dne Gdzie Twoim zdaniem b dzie Internet Designers za 5 lat? Chcia bym, eby my potrafili konsekwentnie realizowa nasz plan, szybko i dynamicznie korzysta z jak najwi kszej liczby narz dzi gromadzi do wiadczenia, które przecie ostatecznie decyduj o tym, czy jeste my w stanie skutecznie doradza naszym Klientom i osi ga zdefiniowane z nimi cele.

www.marketingkonwersji.pl Ireneusz Dworzy ski ireneusz.dworzynski@id.pl W Internet Designers odpowiada za opracowywanie i wdra anie strategii rozwoju kluczowych Klientów, w którego sk ad wchodz takie zespo y jak kreacja, strategia, UX, SEO, SEM i ePR. Do wiadczenia zdobywa w projektach m.in. dla: Leroy Merlin, RTV Euro AGD, Dekoral, Sizeer, ING, Santander Consumer Bank. Z zami owaniem ledzi najnowsze trendy i mo liwo ci wykorzystania nieinwazyjnych form reklamy oraz rozwój digital marketingu, szczególnie w zakresie sprzeda y online. Absolwent Zarz dzania i Marketingu na Politechnice Wroc awskiej. Prywatnie mi o nik snowboardu, salsy oraz motoryzacji.

7 | imagin


Projekt zorientowany na konwersj Odkrywaj c stopniowo karty do wiadczenia Internet Designers piszemy o zastosowaniu marketingu konwersji u jednego z naszychKlientów - T-Mobile.

U ytkownicy kierowani z portalu contentowego do serwisu sprzeda owego, pozostaj w nim ponad dwadzie cia procent d u ej w stosunku do pozosta ych róde ruchu. Portal T-Mobile Trendy daje finalnie o 53% wi cej przekierowa do e-sklepu ni inne odno niki. Odwiedzaj cy stron sp dzaj tam rednio prawie 7 minut i przegl daj w tym czasie oko o 7 stron. Tak dzia a marketing konwersji.

Wystarczy wyobrazi sobie, e przed osobami odpowiedzialnymi za komunikacj stoi decyzja o tym, jak wykorzysta pe en potencja narz dzi takich jak SEO, SEM, afiliacje, e-mail marketing, remarketing, retarteting, social media, content marketing i e-PR oraz zintegrowa je z dzia aniami prowadzonymi offline. Staje si jasne, e strategia marketingu konwersji wymaga zaanga owania w firmie zespo u specjalistów. Projektowy Dream Team Zwykle w realizacji takiego projektu bior udzia : 1. Strateg odpowiedzialny za ca o ciowe, szerokie spojrzenie na projekt. Jego cel to maksymalne wykorzystanie potencja u wszystkich elementów sk adowych. Doskonale rozumie potrzeby, cele i biznes Klienta. 2. Specjalista user experience adwokat u ytkownika. Cz owiek zwi zany nieod cznie

Na ten efekt trzeba zapracowa . Projekt zwi zany z marketingiem konwersji wymaga od nas szerokiego spojrzenia. Chodzi tu nie tylko o proces wyznaczania celów czy wskazanie ogranicze ca ej realizacji, ale przede wszystkim o gruntown analiz biznesu Klienta. Kluczowa przy tej okazji staje si znajomo obszarów promocji i marketingu wraz z ich narz dziami.

|8

z maksymalnym dostosowywaniem interfesju do potrzeb odbiorcy. Niezaspokojony w poszukiwaniu optymalnych rozwi za . Nieustannie uk ada klocki w now ca o , która ma zagwarantowa po dany efekt. Testuje, usprawnia, zwraca uwag na najmniejsze detale. 3. Copywriter w adca s owa. Wie, jak go u y , aby ka dy komunikat wywo ywa zamierzone reakcje. 4. Grafik w adca obrazu. Dopieszcza layout do ostatniego pixela. 5. Analityk webowy zna system do mierzenia statystyk od podszewki. Potrafi dostrzec najmniejsze niuanse w danych. 6. Specjalista SEO/SEM/Promocji w zale no ci od potrzeb Klienta, dobiera najskuteczniejsze kana y komunikacji. 7. Project Manager nadzoruje prace zespo u i czuwa nad terminami. 8. Zespó wdro eniowy wdra a wszelkie pomys y w ycie.


Etapy optymalizacji konwersji Z jednej strony sytuacja na rynku, nasi u ytkownicy i ich otoczenie wci si zmienia, a z drugiej zawsze mo na co zrobi lepiej To dlatego proces optymalizacji konwersji mo emy przedstawi jako zamkni ty, nigdy

elementów (np. zmieniamy umiejscowienie CTA do formularza w serwisie, jego kszta t, kolor, wielko , czy sam komunikat, który mu towarzyszy, itd.). My lenie o zmianach zawsze poprzedza gruntowna analiza dost pnych danych statystycznych, b d innych, które

MARKETING KONWERSJI

KONCEPCJA (JAK OSI GN CEL)

WDRO ENIE ZMIAN

KONCEPT

ETAPY OPTYMALIZACJI KONWERSJI

ANALIZA I WERYFIKACJA

TESTY

nieko cz cy si cykl prac. To ko o ci g ych

mog by przy tej okazji pomocne (ankiety,

ulepsze , poprawek, pomys ów na usprawnienia i ich wdra ania, na które sk ada si :

komentarzy u ytkowników, itd.

1. Okre lenie celu (np. zwi kszenie ilo ci leadów z formularza o 20%). Cele musz by przede wszystkim: jasno sprecyzowane (zarówno Klient jak i wszyscy cz onkowie zespo u maj je rozumie i wiedzie , na jakie efekty pracuj ); mierzalne (przedstawione w formie liczbowej lub procentowej); realne (a jednocze nie ambitne). 2. Koncept Generujemy pomys y na zmiany, które s dzimy, e mog przyczyni si do uzyskania okre lonego celu. Pomys ów, alternatyw mo e by kilka, b d te mog by wariacjami kliku

3.Wdra anie zmian i testowanie wariantów Optymalna sytuacja to taka, w której testujemy kilka uk adów/opcji/wariantów. Mamy wówczas szans rzeczywi cie sprawdzi alternatywy i wybra najlepszy dost pny scenariusz. 4. Analiza efektów poszczególnych opcji Sprawdzamy, która opcja wygenerowa a efekt naj-bli szy temu, co sprecyzowali my jako cel. 5. Wdra anie zaprojektowanych zmian. I na tym zaznaczam ponownie proces si nie ko czy. Nale y nieustannie obserwowa dane statystyczne i krytycznie spogl da na dotychczasowe efekty. Trzeba by gotowym na ci g optymalizacj wielu na pozór drobnych

Anna Orzechowska anna.orzechowska@id.pl Od dziewi ciu lat zwi zana z Internet Designers - nale c do Grupy Unity. Do jej zada nale y tworzenie strategii obecno ci online dla kluczowych klientów rmy, opracowywanie kampanii wykorzystuj cych zró nicowane kana y dotarcia do odbiorców i planowanie bud etów z nastawieniem na uzyskanie jak najlepszych efektów. Za miar sukcesu w asnego postrzega osi ganie celów postawionych projektom.

9 | imagin


Z ycia Grupy Unity Poznaj nasze najnowsze realizacje

Rynek Obroki stawia na internet magazynowym przechowywane w systemie ERP, b d dost pne online. Aplikacja b dzie informowa operatora o tym, jaki towar zosta zamówiony, jakie s terminy dostaw oraz gdzie docelowo nale y dostarczy produkt t umaczy Piotr Przyby kiewicz, Project Manager Grupy Unity. Do tej pory klienci rynku OBROKI mogli dokonywa zakupów jedynie w sposób tradycyjny. Nied ugo si to jednak zmieni, bo Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa szykuje prawdziw rewolucj . Najwi kszy rynek rolnospo ywczy na l sku b dzie mie swój odpowiednik w sieci.

Platforma wyposa ona jest równie w inteligentny system rekomendacji, który umo liwia zaawansowan komunikacj z klientem. Pozwala na zastosowanie newsletterów, akcji promocyjnych oraz przypomnie . Platforma Gildes to wdro enie dzia aj ce lokalnie, jednak w przysz o ci planowane jest rozszerzenie dzia alno ci na szersz skal .

Po wdro eniu systemu internetowego, zarówno zamówienia, reklamacje jak i informacje o stanie

Responsywne oblicze PPG

PPG Industries wiatowy lider na rynku farb, uruchomi dwa projekty z wykorzystaniem Responsive Web Design. Za wdro enie odpowiada Internet Designers z Grupy Unity. Pierwsz z uruchomionych stron automatycznie dopasowuj c swoj rozdzielczo do ekranu jest Malfarb serwis produktowy z katalogiem kolorowych farb do malowania cian (www.malfarb.pl). Drugi natomiast to Drewnochron serwis przedstawiaj cy portfolio PPG w zakresie bejc i lakierów do drewna (www.drewnochron.pl).

| 10

Wyzwaniem przy projektach z wykorzystaniem RWD, z jednej strony jest stworzenie interfejsu tak, by by on maksymalnie u yteczny, z drugiej za , spor cz czasu trzeba po wi ci na test serwisów na ró nych urz dzeniach. Efekt z pewno ci doceni u ytkownicy urz dze przeno nych, którym to rozwi zanie w atwy i szybki sposób umo liwi dotarcie do poszukiwanych informacji - wyja nia Anna Orzechowska z Internet Designers


Z ycia Grupy Unity

Z ycia Grupy Unity

Poznaj nasze najnowsze realizacje

AlmiDecor zaprasza do e-zakupów

Produkty AlmiDecor jednej z czo owych polskich marek bran y wyposa enia wn trz, dost pne s od niedawna w sklepie internetowym sklep.almi-decor.com. Za technologi oraz kompleksow obs ug sprzeda y online w e-sklepie odpowiedzialni s specjali ci Grupy Unity. Sklep jest zintegrowany z wdro onym wczeniej systemem ERP Microsoft Dynamics Navision. To gotowe narz dzie do budowania lojalno ci klientów. Dotychczas prowadzony jedynie w sklepach stacjonarnych program Loving Home Club, zyska swoj wersj inter-

netow , dzi ki czemu przyczynia si do wzmocnienia efektu odwróconego ROPO. Specjali ci Grupy Unity wspieraj mark AlmiDecor nie tylko od strony realizacyjnej. Wspó praca mi dzy rmami oparta jest o model efektywno ciowy, co w praktyce oznacza, e wynagrodzenie dostawcy uzale nione jest od realizacji wyznaczonych celów sprzeda owych. W ramach wspó pracy, Grupa Unity odpowiedzialna jest m.in. za media planning, pozycjonowanie serwisów w wyszukiwarkach czy obs ug email marketingu.

Microsoft Dynamics dla Unizeto Technologies

Specjali ci Grupy Unity wspieraj Unizeto Technologies w dostosowaniu i integracji systemu Microsoft Dynamics 2011. Nowy system mia zoptymalizowa obs ug procesu sprzeda y oraz zintegrowa bazy kontrahentów z wielu kana ów sprzeda y. Sytuacja by a o tyle skomplikowana, e chodzi o o dane z ró nych róde dystrybucji kana u e-commerce, programów partnerskich, sprzeda y kontraktowej oraz ró nych obszarów biznesowych funkcjonowania przedsi biorstwa.

Wa nym etapem tego projektu by a synchronizacja kontaktów i klientów mi dzy CRM z aplikacj e-commerce oraz systemem nansowo-ksi gowym, dzi ki czemu informacje o zamówieniach z e-sklepu i fakturach tra aj automatycznie do CRM. Specjali ci Grupy Unity zintegrowali tak e Microsoft Dynamics z wewn trznym systemem do zarz dzania dokumentami EDICTA.

11 | imagin


Z ycia Grupy Unity Zobacz, gdzie b dzie mo na nas spotka

wi to e-handlu na Stadionie Narodowym Zmiana lokalizacji na Stadion Narodowy w Warszawie to nie jedyna nowo jak zaserwowali nam organizatorzy V Targów eHandlu. Po raz pierwszy wydarzenie potrwa dwa dni i b dzie po czone z II edycj konferencji Ecommerce Trends. To oznacza jeszcze wi cej okazji do budowania biznesowych relacji, szans na poznanie oferty dostawców, udzia w warsztatach i zdobycie

praktycznej wiedzy, jak rozwija w asny biznes poza tradycyjnymi kana ami. wi to e-handlu startuje 23 wrze nia. W ród wystawców spotka b dzie mo na tak e przedstawicieli Grupy Unity, którzy czeka b d na Pa stwa przy stoisku E15. Po raz kolejny przygotowujemy tak e zabaw integruj c wystawców. Zapraszamy! www.targiehandlu.pl

Grupa Unity partnerem I Kongresu Biznesu Wizja ci kosztów, zwolnie czy bankructwa to w czasach kryzysu powszechne obawy przedsi biorców. Wydawnictwo Unit organizator Kongresu Biznesu, postara si przekona uczestników, e szansa na rozwój jest w zasi gu r ki. W czasie wydarzenia 4 pa dziernika w Warszawie wyst pi specjali ci w dziedzinie zarz dzania, w ród których pojawi si tak e

Krzysztof Murzyn, Manager Zespo u Sprzeda y Grupy Unity. Nasz ekspert przybli y mo liwe podej cia do budowania nowego biznesu opartego o e-commerce produktów i us ug oraz poka e, w jaki sposób mo na doda kana internetowy jako nowy punkt kontaktu z klientem.

II Forum e-Handel 23-24 pa dziernika Blue Business Media zaprasza na II Forum e-Handel, spotkanie bran y handlu detalicznego. To obowi zkowa konferencja dla tych, którzy chc dowiedzie si , jak budowa przemy lan strategi sprzeda y wielokana owej. W agendzie znalaz y si

m.in. takie tematy jak strategie zwi kszania konkurencyjno ci sprzeda y online, czy procesy warte zautomatyzowania w e-sklepie. W czasie Forum b dzie mo na wys ucha tak e prezentacji Piotra Wrzalika, Cz onka Zarz du Grupy Unity, która jest Partnerem wydarzenia.

RetailShow 2013 W kalendarzu warto zaznaczy te najwi ksz imprez o charakterze b2b dla sektora retail w Po l s c e I V M i d z y n a r o d o w e Ta r g i Wyposa enia Technologii i Us ug dla Handlu. Oprócz reprezentacji Grupy Unity pojawi si tam ponad 50 rm dzia aj cych w obszarach store design, retail technology, equipment & services, IT, e-commerce oraz w sektorze gastronomicznym. Targom b dzie towarzyszy

| 12

konferencja Retail Congress 2013, szkolenia i prezentacje w Retail Innovations eatre 2013. Dla tych, którzy ci gle zastanawiaj si nad uczestnictwem dodajmy, e na targach zbudowany zostanie nowoczesny sklep e Perfect Store 2013, wyposa ony w najnowsze urz dzenia i wyposa enie dla handlu. www.retailshow.pl


TechCamp wraca z trzecim sezonem

TechCamp wraca z trzecim sezonem

Kochamy nowe technologie. W ci gu dwóch sezonów TechCampu, znale li my mnóstwo osób takich jak my (a 2378 zarejestrowanych uczestników!). To dla nich Akademia Unity przygotowuje kolejny cykl wydarzenia. B dzie jeszcze wi cej programistycznych emocji i to w trzech lokalizacjach. TechCamp wraca od pa dziernika nie tylko do Krakowa! W poprzednim sezonie uda o si poruszy zagadnienia, nad którymi dyskutuje obecnie ca e rodowisko IT. Uczestnicy mieli okazj wys ucha rad dotycz cych bezpiecze stwa w IT, prze ledzi jak wygl da proces budowania stron w responsive web design, zajrze do wn trzno ci e-commerce czy pozna gra czne narz dzia do tworzenia najpopularniejszych gier komputerowych. Na scenie pojawili sie m.in. przedstawicieli takich marek jak Microsoft, OWASP Poland (Open Web Application Security Project), CD Projekt Red, Grupa Unity czy iMad. Liczba uczestników to dla nas niew tpliwie powód do dumy. Dumy z powodu rosn cej skali wydarzenia, jak równie z tego, e realnie uczestniczymy w budowaniu silnej spo eczno ci pasjonatów IT. Obecnie pracujemy intensywnie nad now formu wydarzenia. Za o enie jest jedno chcemy, by w kolejnych odcinkach to sami uczestnicy wspó tworzyli TechCamp, dzielili si swoj prac i dawali nam wskazówki, co ich naprawd interesuje podsumowuje Micha Kraus, koordynator Akademii Unity. W trzecim sezonie gospodarzem wydarzenia b dzie nie tylko Kraków. TechCamp zawita tak e do Wroc awia i po raz pierwszy do Stolicy. Ale to nie koniec nowo ci. Na koniec ka dego odcinka b dzie mo na

us ysze go cia specjalnego. Do Techno-Hyde Parku b dzie móg si zg osi ka dy, kto zechce opowiedzie o tym, co go inspiruje i nad czym pracuje w gara u . Nowo ci jest równie projekt Idea market, który zak ada, e techcampowicze b d mieli szans podzieli si z organizatorami swoimi pomys ami, uwagami i sugestiami dotycz cymi tematów oraz go ci. W czasie ka dego z odcinków b dziemy zbiera te idee, a pó niej korzysta z nich w kolejnych ods onach. Ju teraz nie mo emy doczeka si efektu ko cowego! Kodersi na start M odzi informatycy zagubieni podczas pierwszych dni na studiach? Specjalnie dla nich temat, od którego warto rozpocz pa dziernik. Jakie s mo liwe cie ki rozwoju programistów, na jakie warunki zatrudnienia mog liczy i jakie j zyki programowania s najbardziej po dane. To i jeszcze wi cej w odcinku Kariera IT 23 pa dziernika w Klubie Lizard King. G ówn si wydarzenia jest to, e uczestnicy mog wzajemnie czerpa ze swojej wiedzy, a wszystko dzieje si w lu nej barowej atmosferze. Wszystkie spotkania s bezp atne, a odkodowywane tematy pochodz z listy topowych zagadnie , którymi yje bran a. www.techcamp.pl.

fot. Marek Krempa - MediaSquareZone

13 | imagin


Dumni wspó organizatorzy InternetBeta 2013 To dla nas niezwykle wyró nienie, ale i ogromne wyzwanie bra udzia w tworzeniu prawdopodobnie najlepszej konferencji o internecie w Polsce InternetBeta 2013. Partnerem wydarzenia jest te Internet Designers, które w czasie konferencji zaprezentuje koncepcj marketingu konwersji. W Rzeszowie us yszymy najwa niejszych przedstawicieli wiata interactive z Polski oraz go ci zza granicy. Pod szyldem Grupy Unity pojawi si Ania Orzechowska, Ireneusz Dworzy ski i Krzysztof Murzyn. O tegorocznej edycji konferencji InternetBeta 2013 rozmawiamy z Mateuszem Tu eckim, organizatorem oraz Micha em Kraus, dyrektorem PR i marketingu Grupy Unity Dlaczego ta edycja b dzie wyj tkowa? Mateusz Tu ecki: B dzie wyj tkowo z wielu powodów, ale g ównie dlatego, e przygotowali my jeszcze wi cej eventów towarzysz cych konferencji. Po raz pierwszy wi kszo uczestników b dzie spa a na teranie kampusu w Kielnarowej w samym sercu wydarze . Zadbamy zarówno o ich umys , jak i cia o. Oprócz wyst pie , na uczestników czeka b dzie poranna gimnastyka, a po wyk adach wieczorne imprezy. Tam zagraj dla nas Novika i Skubas, czyli arty ci szerzej znani, z czego si ogromnie ciesz . Poza tym, ca a konferencja potrwa dzie d u ej, bo widzimy si ju

i licz , e uda mi si wys ucha wi kszo ci prelegentów. Pewien jestem, e Beta rozpocznie si mocno - od prelekcji Mariusza Weso owskiego i S awomira Rajcha. Zapewne ustawi wysoko poprzeczk pozosta ym prelegentom. Zmieniaj ce si trendy maj ogromny wp yw na tematyk konferencji. Czego w takim razie mo na spodziewa si w tej edycji? MK: Zawsze mam nadziej , e takie konferencje jak InternetBeta b d swego rodzaju sumieniem ca ej bran y, która w czasie prelekcji rozlicza si ze swojej pracy, a przy okazji

fot. Piotr Kordy - BlueCherry Studio

10 wrze nia na kolejnej ods onie rzeszowskich spotka XRAii. Micha Kraus: Tegoroczna konferencja jest dla nas jako wspó organizatorów wyj tkowa równie z tego powodu, e postanowili my w a nie w Rzeszowie zaprezentowa nowy pomys na jedn z naszych marek jak jest Internet Designers. Zdradzicie nam, na czyje prezentacje czekasz najbardziej? MT: Z wypiekami na twarzy czekam na prelegentów z zagranicy, szczególnie Camerana Ashrafa, dzi ki któremu us yszymy o tym, jak wygl da a Zielona Rewolucja w Iranie i jak rol odegra y w niej nowe technologie. Czekam równie na to, co poka e Romek ozi ski, który obieca , e to b dzie jego najlepsza w yciu prezentacja. A znaj c Romka, wierz e tak b dzie. Niestety smutna rzeczywisto organizatora jest taka, e finalnie niewiele prezentacji udaje si mi obejrze . MK: Ja mam wi cej szcz cia ni Mateusz

| 14

wyznacza trendy na kolejny rok. Pami tajmy bowiem, e bran a interactive jest stosunkowo m oda i wci ma prawo pope nia b dy. Takie spotkania jak InternetBeta mog pomóc w nauce na tych b dach. Grupa Unity zosta a wspó organizatorem InternetBeta 2013. Jak si ta wspó praca uk ada? MT: Ciesze si z naszej wspó pracy, dzi ki której mog zrzuci sporo obowi zków. My l e jako partnerzy dobrze si rozumiemy, a efekty naszych dzia a oceni ju sami uczestnicy. Cz rzeczy koordynowana jest przez Uczelni i ludzi na miejscu. G ównie sprawy formalne i widz , e jest to uk ad wr cz idealny. MK: Silnie wierzymy w idee InternetBety, z podziwem patrz c na prac jak ju po raz pi ty wykonuje Mateusz. Szczera ch pomocy wi e si dla nas ci le z realizacj naszej strategii marketingowej, przez co wspó praca staje si prawdziw przyjemno ci .


Cud Camerana

InternetBeta 2013

Przez ponad dwa lata walczy w obronie mieszka ców Iranu. W Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszka od urodzenia, powo a grup aktywistów, którzy m.in. zapewnili bezpieczny hosting stronom internetowym po wi conym Zielonej Rewolucji. Go specjalny InternetBeta 2013 Ashraf Cameran, redefiniuje dla nas wolno s owa i to, na czym polega w XXI wieku walka o t wolno

Cameran Ashraf Go specjalny InternetBeta 2013

Aktywny dzia acz na rzecz wolno ci s owa w Iranie. Wspó za o yciel organizacji humanitarnej AccesNow oraz Expression Technologies. Od kilku lat obie wspieraj i pomagaj obywatelom krajów uci nionych, dostarczaj c im odpowiednich interaktywnych narz dzi. Obecnie pracuje nad uko czeniem pracy doktorskiej na University of California w Los Angeles.

Co w dobie internetu i nowych mediów oznacza dla Ciebie wolno s owa? Wolno ci s owa nie mo na sprowadza tylko do wymiany wiadomo ci czy przesy ania filmów video. Wolno s owa to równie nieograniczony i nieocenzurowany dost p do internetu. Ka dy powinien mie prawo do wyszukiwania w internecie nurtuj cych go odpowiedzi i wyraania swoich my li w sieci za pomoc generowania tre ci. Idea wolno ci s owa pojawi a si pod koniec XVIII wieku, a od tego czasu wiele si zmieni o. Wystarczy zauwa y , e dzi zachowania w internecie przyczyniaj si do tworzenia tre ci marketingowych, co te jest swego rodzaju nasz form wypowiedzi. Obecn koncepcj wolno ci s owa trzeba zatem dobrze zrozumie , aby móc j wciela w ycie. Pokazujesz jak to robi w praktyce. Jeste wspó za oycielem dwóch organizacji humanitarnych: AccessNow.org oraz Expression Technologies. Jakie s ich najwa niejsze za o enia? AccesNow zrodzi o si z przekonania, e wolno w Internecie wymaga zarówno podnoszenia wiadomo ci jak i konkretnych akcji. Z kolei Expression Technologies by a od pocz tku bardziej skoncentrowana na rozwoju technologicznym oraz dzia aniu w zamkni tych grupach na ca ym wiecie. Bardzo zaanga owa e si na rzecz Ira skiej Zielonej Rewolucji. Powiedzia e kiedy , e by a to zwyk a potrzeba niesienia pomocy. Jak zach ci by innych do kontynuowania Twojej pracy? Skala naszych dzia a by a ogromna ponad 3 miliony pobra , ponad 12 milionów ods on na kanale YouTube, potajemny hosting, chroni cy setki stron odwiedzanych codziennie przez pi milionów u ytkowników oraz tysi ce cytatów pojawiaj cych si w mi dzynarodowych mediach, pochodz cych w a nie z tych róde . Nasze dzia ania to równie miliony ludzi, którzy otrzymywali codziennie naj wie sze, niecenzurowane wiadomo ci. Wiemy, e wiele z nich zmieni o dzi ki temu swoje postrzeganie sytuacji w kraju. To pokazuje, e poprzez zaanga owanie oraz ci k

prac mo emy u atwi komunikacj , która wp ywa w du ej mierze na nasze wyobra enie o wiecie. Pomagaj c jednej osobie zrozumie wiat, w którym yje, dokonujemy cudu. Internet za sprawia, e cudów s ca e miliony. Bior c pod uwag ostatnie wydarzenia zwi zane z PRISM, w jaki sposób inwigilacja wp ywa dzisiaj na nasz ycie? Jak to jest mo liwe, e nawet w krajach demokratycznych takich jak Stany Zjednoczone, rz d wiadomie nadu ywa praw ludzkich? Na prze omie wieków ró ne kultury mia y odmienny stosunek do sposobu przekazywania informacji. Nie ma odpowiedniej definicji na to, co jest dzisiaj publiczne, prywatne czy wspólne, bior c pod uwag zmieniaj ce si trendy. Pojawiaj ce si has a nie maj nic wspólnego z polityczn filozofi , ale s zrozumia e dla ludzi. Wierz , e to, co obecnie obserwujemy, to próba ponownego zdefiniowania poj : publiczny, prywatny oraz monitorowany. Wed ug mnie, pytanie typu w jaki sposób pa stwa demokratyczne mog kontrolowa przep yw informacji traci sens, kiedy poruszymy inn kwesti jak nasze spo eczne relacje wp ywaj na przep yw naszych danych oraz komunikacj . Nasz rz d sk ada si z osób, które s pod wp ywem obecnych trendów spo eczno ciowych i dlatego nie powinno nas dziwi , e demokratyczne pa stwa (cho jest to przykre) ulegaj spo ecznej presji. Jak wobec tego widzisz przysz o wolnego internetu? Z ka dym dniem dost p do internetu wzrasta. Zauwa y em, e powstaje coraz wi cej narz dzi uwzgl dniaj cych kulturowe ró nice danych spo eczno ci, które pomagaj ludziom w krajach znanych z cenzury dotrze do informacji. Takie zjawisko obserwujemy w Chinach, Iranie oraz innych krajach. Oznacza to, e idea wolno ci s owa nie ma dzi wiele wspólnego z zero-jedynkow filozofi , promowan przez Stany Zjednoczone w czasie Zimnej Wojny. Wolno s owa nie jest dzi warto ci absolutn . To wyzwanie dla innowatorów, którzy z pomoc internetowych narz dzi powinni stale u atwia ludziom

15 | imagin


Mi dzy trendem a warto ci Strateg. U podstaw wszystkiego co rekomenduje jest teza, która ma jak podstaw teoretyczn . Na InternetBeta 2013 opowie o zepsutym kompasie, a nam Romek ozi ski wyja nia, jak doj do nowej jako ci w reklamie i dlaczego pod anie za trendami bywa zgubne Mam przed sob specjalist od kreatywno ci. Powiedz mi prosz , jak by kreatywnym w postmodernizmie, skoro wszystko ju by o? Warto zaznaczy , e s dwa wymiary kreatywno ci. Jeden, to twórcze podej cie, które pozwala lepiej zrealizowa cel, si gaj c po zupe nie nowe rozwi zania. Do tego jeste my zdolni wszyscy, a sprzyja temu mo e nawet zwyk a niewiedza.

| 16

co innego ni zwykle i rozmawia z lud mi, którzy my l inaczej ni my. Silenie si na to, by tworzy rzeczy, których jeszcze nie by o, wydaje mi si sztuk dla sztuki.

Chyba jest z tym problem, bo sam kiedy przyzna e , e coraz wi cej osób przyznaje, e reklama na nich nie dzia a. Zastanawia mnie, czy to wina marketerów, czy publiczno ci, która widzia a ju wiele?

Drugim wymiarem, jest kreatywno oczekiwana , czyli coraz bardziej powszechny wymóg ponadprzeci tno ci. Kreatywno w reklamie i biznesie, to cz ciej ten drugi wymiar, b d cy konsekwencj naiwnego wyobra enia na temat róde sukcesu. To co kreatywne i nowe, atwo przyci ga nasz uwag , przez co cz sto upatrujemy w tym wyja nie bardziej z o onych zjawisk.

Pomijaj c fakt, e mówienie o nieskuteczno ci reklamy to z udzenie, które nale y traktowa w kategorii b dów poznawczych, faktycznie mamy do czynienia z pewnym przesytem komunikacji marketingowej. Przesyt ten jest jednak raczej konsekwencj ery informacji , a nie reklamy samej w sobie. Je eli marketerzy s czemu winni, to zbyt nisko postawionej poprzeczki estetycznej. Reklama nie musi by pi kna i urzekaj ca, aby by a skuteczna. Jednak

Nie wiem, jak by ponadprzeci tnym, chyba trzeba si takim urodzi . Kto musi wyznacza redni i ta rola przypada wi kszo ci z nas. Nieszablonowe my lenie, je eli nie jest wrodzone, ma swoje ród o w czynnikach zewn trznych, które nadaj perspektyw naszych my li. Ksi ki, które czytamy, lmy, które ogl damy, ludzie, z którymi rozmawiamy, maj wielki wp yw na nasze my lenie. Chc c my le inaczej ni inni, wystarczy czyta i ogl da

wszystkim nam y oby si lepiej, gdyby taka by a. Na InternetBeta us yszymy o pod aniu za trendami i o tym, gdzie nas ta polityka prowadzi. Jak oddzieli to co modne, od tego co przynosi zysk? Aby oddzieli jedno od drugiego, wystarcz jasno zde niowane cele biznesowe. Pod anie za trendami jest cz sto konsekwencj ich braku.


InternetBeta 2013

W to miejsce wkrada si konformizm. Trendy mog stanowi sprzyjaj ce okoliczno ci do osi gania wcze niej wyznaczonych celów, ale mog te u wiadomi nam istnienie nowych, które do tej pory pozostawa y niezauwa one. Opisz to na przyk adzie cloud computingu. Inwestowanie w skalowalne narz dzia przechowywania i przetwarzania danych jest korzystne dla tych, którzy poprzez przetwarzanie tych danych mog wytworzy jak warto . Tymczasem, cz sto zdarza mi si s ysze : a mo e wykorzystajmy do tego chmur ? , bez jasnego pomys u co ta chmura mia aby w a ciwie robi . Oczywi cie, obecno takich narz dzi otwiera nowe mo liwo ci, jak pro lowanie behawioralne, o których wiele rm dot d nie mog o marzy . Jednak wszystkie te mo liwo ci powinny by podporz dkowane celom, a nie, jak to cz sto bywa, stawa si celami samymi w sobie. Pytam o to, bo wydaje mi si , e cz sto reklama dzi to nie sztuka dla sztuki. Reklama jest sztuk , bo w swojej najwi kszej warto ci wymyka si wzorom i modelom. Tak d ugo, jak d ugo reklama odnosi spektakularne sukcesy i ponosi spektakularne pora ki, wszystko jest w porz dku. Najwi kszym wro-

giem reklamy jest przeci tno . Je eli w obawie przed pora kami, decydujemy si na przeci tno , to tak jakby my w obawie przed rozstaniem, nigdy si z nikim nie zwi zali. Poznajesz reklam i budujesz koncepcje marketingowe, czerpi c z psychologii. Jakie teorie i nurty wykorzystujesz? Staram si wykorzystywa wszystko, co wpada mi w r ce. Psychologia to dla mnie przede wszystkim ród o inspi-racji. Pasjonuj ce i nie-mal e niesko czone. W codziennej pracy najbardziej przydaje mi si wiedza z zakresu kognitywistyki, czyli praw, jakimi rz dzi si nasze postrzeganie wiata i my lenie. Wspania e jest to, e ma o jest w tym zakresie praw absolutnych , a wiele procesów zachodz cych w naszej g owie niemal e przeczy sobie nawzajem. Nie wyobraam sobie lepszej drogi, w poszukiwaniu nowych s p o s o b ó w o p o w i a d a n i a o starych rzeczach, ni zanurzenie si w skompli-kowanej i nieracjonalnej naturze cz owieka.

Roman ozi ski Head of Business Innovation, Agencja K2 Od 2010 roku zwi zany ze Strategi K2, gdzie zawodowo zajmuje si my leniem out of the box. cz c wiat nowych technologii i psychologii, sieje zam t i stymuluje innowacje. Idealista gaw dziarz, wirtuoz flip charta i minister PowerPointa. W wolnych chwilach my li nad rzeczami, na które nie szkoda czasu tylko wariatom.

17 | imagin


M TEMAT NU

E R U:

Jak zwi kszy produktowno wykorzystuj c systemy wspieraj ce digital workspace Tekst: Maciej Pondel

Termin produktywno mo e by rozpatrywany w kontek cie proces贸w produkcyjnych lub w uj ciu osobistym. Niezale nie od perspektywy, nale y traktowa go jako miar , maj c charakter liczbowy. Aby zoptymalizowa ten wska nik, wystarczy si gn po narz dzia elektronicznego rodowiska pracy

| 18


DIGITAL WORKSPACE

Produktywno jest uzale niona od dwóch podstawowych czynników:  Warto ci wytworzonej lub sprzedanej produkcji  Ilo ci zu ytych zasobów na wytworzenie produkcji. W przypadku produktywno ci osobistej, warto produkcji to po prostu efekty naszych dzia a , a zasobem jest najcz ciej czas. Jakie s podstawowe sposoby na jej zwi kszenie?  Rozwój osobisty, polegaj cy na nabywaniu wiedzy, pozyskiwaniu do wiadczenia, które pozwoli nam poprawia efekty naszej pracy.  Ograniczenie czasu potrzebnego na wykonanie zada , jakie przed nami stoj :  Automatyzacja czynno ci, które musimy wykonywa , a s proste i powtarzalne.  Zmniejszenie czasu potrzebnego na wykonanie niektórych czynno ci.  Minimalizacja czasu, w którym jeste my pozbawieni mo liwo ci wykonywania zada (bo nie mamy dost pu do plików, zasobów, innych osób). 

Zmniejszenie liczby pope nianych b dów, zapomnianych spraw, zgubionych dokumentów, które obni aj jako naszych prac, b d powoduj konieczno sp dzenia dodatkowego czasu na naprawienie naszych b dów.

Pomin celowo pierwsze punkty, stawiaj c pytanie czy i na ile, nowoczesne technologie s w stanie poprawi pozosta e wspomniane aspekty zwi zane z nasz prac . Na czym polega praca w gospodarce opartej na wiedzy? Je li pe nimy w firmie rol pracownika umys owego (inaczej nazwanego pracownikiem wiedzy), to wi kszo naszego czasu pracy sp dzamy na za atwianiu ró nego rodzaju spraw. Najcz ciej sprawa lub zadanie trafia do nas w postaci wiadomo ci mailowej. Za atwienie sprawy polega cz sto na przygotowaniu odpowiedzi, co zwi zane jest z analiz dokumentów, konsultacj z innymi osobami, przygotowaniem dokumentów czy wreszcie delegacji zada innym pracownikom. Realia pokazuj , e bardzo cz sto jednego dnia musimy wykona dzia ania w wielu zadaniach

(kilkunastu lub nawet kilkudziesi ciu), które to dzia ania musz si zako czy w odpowiednich terminach. Wynika st d, e aby efektywnie wykonywa swoj prac potrzebujemy sprawnych narz dzi:  komunikacji w innymi osobami,  wspó pracy (pracy grupowej),  przechowywania i przeszukiwania dokumentów,  kalendarza,  zarz dzania wykonaniem zada tzw. listy zada . Zw aszcza na ostatni element nale y zwróci szczególn uwag . Wszystkie metodyki efektywnej organizacji pracy nakazuj tworzenie list zada na no nikach zewn trznych, cz ste ich przegl danie, aktualizacj statusów oraz planowanie wykonania po-szczególnych prac. Jakich narz dzi u y do poprawy produktywno ci? W przypadku niektórych osób czy stanowisk, lista zada mo e mie form papierow . Jako narz dzie komunikacyjne czasami wystarczy zwyk a skrzynka mailowa ze standardowym klientem poczty oraz tradycyjny telefon. Do tego do o ymy segregator na dokumenty papierowe, folder na dysku na dokumenty elektroniczne oraz papierowy kalendarz i b dziemy w stanie sprawnie wykonywa swoj prac . Oczywi cie taki warsztat pracy wystarczy nam do pewnego momentu. Je li liczba spraw uro nie, wówczas aktualizacja ich statusu czy dodawanie opisów b dzie po prostu bardzo trudne na papierze. Warto wówczas skorzysta z elektronicznego narz dzia, jakim jest np. Microsoft Outlook. Dzi ki li cie zada znajduj cej si w tym narz dziu mo emy sprawnie dopisywa nowe tematy, planowa daty wykonania, maj c pewno , e system przypomni nam o wa nych terminach. Outlook posiada oczywi cie równie obs ug kalendarza, listy kontaktów, notatek oraz jest tradycyjnym narz dziem obs uguj cym poczt elektroniczn . W wiecie mobilnym ka de z tych funkcjonalno ci mo emy przenie na nasz tablet czy smartfon. Oczywi cie nie chc nikogo przekonywa , e u ywaj c smartfona i klawiatury d o t y k owe j m o e m y m i a o t w o r z y

19 | imagin


skomplikowane dokumenty Worda czy pracowa na rozbudowanych arkuszach Excela. Mo emy jednak mia o odczytywa wiadomo ci email oraz przekazywa je innym osobom, czy tworzy i wysy a proste odpowiedzi. Mo emy zatem ca kiem efektywnie wykorzystywa nasz czas w sytuacji, gdy nie mamy dost pu do komputera (podró , oczekiwanie na spotkanie itp.) Tego typu momenty s te idealne do dokonywania rewizji naszych list zada oznaczania zada wykonanych, planowania kroków koniecznych do wykonania kolejnych zada , aktualizacji terminów, wprowadzeniu nowych zada . Czy to wystarczy, by podnie nasz produ-

ktywno ? Kluczem do sukcesu jest synchronizacja. Us ugi IT wiadczone w podej ciu Cloud Computing, czyli przetwarzania w chmurze, gwarantuj nam centralne przechowywanie naszych danych oraz ich synchronizacj ze wszystkimi urz dzeniami zarówno tymi tradycyjnymi jak i mobilnymi. Przyk adem mo e by tutaj us uga Microsoftu Office 365. W jej sk ad wchodzi zarówno rozwi zanie pocztowe przechowuj ce wiadomo ci odebrane jak i wys ane, czy status poszczególnych wiadomo ci (nieprzeczytana, przeczytana, skategoryzowana, oznaczona flag ). Sposób porz dkowania wiadomo ci w tej us udze jest zgodny z ustawieniami naszego Outlooka, co oznacza, e zachowany jest uk ad folderów oraz efekt dzia a

zdefiniowanych w Outlooku regu automatycznych. Dzi ki temu, efekt pracy wykonanej na tablecie jest widoczny zarówno na komputerze jak i smartfonie. To samo dotyczy listy zada , kalendarza czy listy kontaktów. Ca kiem atwo mo emy sobie wyobrazi , e dzi ki u yciu takich narz dzi nasza produktywno wzro nie. Równie fakt, e mamy dost p do naszych elektronicznych danych (bazy kontaktów, kalendarza, notatek itp.) powoduje, e nie musimy po wi ca dodatkowego czasu na ich drukowanie, czy zapisywanie na kartce papieru. Minimalizujemy te w ten sposób mo liwo

pope nienia b dów, zapomnienia o wa nej sprawie czy terminie znajduj cym si w kalendarzu. Nale y wspomnie , e w ramach us ugi Microsoft Office 365 dysponujemy takimi narz dziami jak Sharepoint oraz SkyDrive, które pozwalaj nam trzyma nasze dokumenty w chmurze. Dzi ki temu, mamy do nich dost p zarówno z urz dze mobilnych jak i komputera, i w dodatku bez konieczno ci przenoszenia ich pomi dzy urz dzeniami na dysku zewn trznym.

Maciej Pondel maciej.pondel@unity.pl | 20


Aplikacje Digital Workspace na przyk adzie systemów work ow

DIGITAL WORKSPACE

Tekst: Maciej Pondel

Kluczem do osi gniecia sukcesu gospodarczego jest optymalne wykorzystanie potencja u intelektualnego wszystkich pracowników oraz mo liwie najwi ksza automatyzacja wszelkich czynno ci, które pracownicy wykonuj w ramach swoich obowi zków. Za automatyzacj procesów odpowiedzialne s sprawne i efektywnie wykorzystywane systemy informatyczne, w tym systemy workflow Musimy jednak pami ta , e yjemy w czasach permanentnej zmiany. Nasi pracownicy si rozwijaj , nabywaj c nowe kompetencje oraz ucz c si efektywniej wykorzystywa ju posiadane umiej tno ci. Zmienia si otoczenie zewn trzne oraz pojawiaj si nowe technologie. To wszystko powoduje, e przedsi biorstwa oparte na wiedzy, zmuszone s do nieustannej optymalizacji swoich procesów. W teorii zarz dzania mówimy o koncepcji Business Process Reeingenering (BPR), która pojawi a si w latach 90 ubieg ego stulecia i pocz tkowo mia a bardzo radykalny charakter. Przez to w tamtym czasie spotka a si z du ym oporem czynnika ludzkiego wobec nadchodz cych zmian. Z czasem jednak koncepcja BPR dojrza a i sta a si sprzyjaj ca

Informatyczne wspomaganie procesów Automatyzacja poszczególnych zada mo liwa jest dzi ki wykorzystaniu systemów IT. Niestety w dzisiejszych czasach pracownicy zmuszeni s cz sto do korzystania z ró nych, czasami niespójnych systemów informatycznych, w których musz powtarza kilkukrotnie te same czynno ci. Aby wykona swoj prac , najpierw szukaj odpowiednich danych w jednej aplikacji, a potem kopiuj je lub w inny sposób przenosz do drugiej. Pracownicy nie lubi takich zada , co powoduje, e wykonuj je niekonsekwentnie. To z kolei prowadzi do sytuacji, gdzie w przypadku zapotrzebowania na dane nie mamy pewno ci, czy w systemie s one aktualne i musimy prosi odpowiednie osoby

zarówno du ym i rewolucyjnym zmianom jak i stopniowemu ewolucyjnemu rozwojowi organizacji. W obecnych czasach podej cie procesowe czerpie mocno ze stosowanej od dawna w Japonii koncepcji kaizen oraz lean management a tak e Total Quality Management (TQM). Oczywi cie podstawowym celem optymalizacji procesów jest zwi kszenie ich efektywno ci. Nale y jednak pami ta , e je li naka emy wysoko wykwalifikowanym pracownikom wykonywa szereg prostych i powtarzalnych czynno ci, to spotkamy si z ich frustracj spowodowan monotoni i poczuciem nieodpowiedniego wykorzystywania ich zdolno ci. St d automatyzacja ma na celu nie tylko ograniczenie kosztów i czasu potrzebnych na wykonani podstawowych czynno ci, ale równie utrzymanie motywacji pracowników i przekonanie ich, e wykorzystuj pe ni swoich umiej tno ci do wykonywania zada kreatywnych, ambitnych, ciekawych i niepowtarzalnych.

o ich przygotowanie. St d du a obecnie popularno systemów zintegrowanych oraz rozwi za zak adaj cych integracj zarówno systemów informatycznych na poziomie przekazywania danych jak i procesów biznesowych. Aplikacje integruj ce procesy biznesowe i pozwalaj ce na ich zautomatyzowan obs ug nosz nazw systemów workflow. G ówne cele wdro enia aplikacji workflow to:  Zapewnienie obs ugi procesu zgodnie ze zdefiniowan procedur .  Tworzenie list procesów czy list zada tak, aby pracownicy nie zapominali o sprawach, które s zobowi zani za atwi i eby nie gubili papierowych dokumentów.  Dbanie o to, by wszystkie czynno ci by y przez pracowników wykonywane na czas.  Automatyzacja drobnych czynno ci oraz automatyzacja wymiany danych pomi dzy systemami IT jak i pomi dzy poszczególnymi procesami.

21 | imagin


| 22

Oczywi cie nale y pami ta , e nawet najlepszy system workflow bez odpowiedniego nastawienia pracownika nie spe ni stawianych przed nim celów. System informatyczny to jedynie narz dzie, które w za o eniu ma pomaga pracownikom w efektywnej obs udze procesów biznesowych. Niestety tych najbardziej wymagaj cych i wyrafinowanych zada system nie zrealizuje za cz owieka.

wych sytuacji, o których nie pomy leli my na etapie projektowania. 3. Pozostawi tam, gdzie to mo liwe pole do wykazania si kreatywno ci u ytkownikowi. Czasami lepiej, je li w procesie u ytkownik otrzyma zadanie ogólne, przy wykonaniu którego b dzie musia si wykaza ni jakby ka de zadanie rozpisywa dok adnie na czynniki pierwsze. Przy bardzo precyzyjnym definiowaniu wyj i interakcji pomi dzy poszczególnymi zadaniami tracimy mo liwo

Jak zatem podej do wdra ania systemu workflow w naszej organizacji? 1. Postara si w ramach wdro enia zautomatyzowa mo liwie du o drobnych zada , co pozwoli na osi gniecie realnej oszcz dno ci czasu naszych pracowników. 2. Nie stara si obs u y wszystkich mo liwych wyj tków. Przy ka dej sytuacji wyj tkowej nale y zastanowi si , jak cz sto ona wyst puje i czy koszt wdro enia obs ugi wyj tku nie b dzie przypadkiem wy szy ni korzy wynikaj ca z tego, e dany wyj tek jest obs u ony. Cz sto oka e si , e proces z definicji zak adaj cy, e czasami trzeba wykona jakie czynno ci poza systemem jest zdecydowanie ta szy we wdro eniu, bardziej elastyczny ( atwiejszy przy wprowadzaniu zmian) oraz bardziej uniwersalny mo na dzi ki niemu obs u y wiele ro nych wyj tko-

otrzymania nieszablonowych i b yskotliwych realizacji zada . 4. Mo liwie cz sto dokonywa przegl du procesów i analizowa , czy mo liwe jest wprowadzanie w nich usprawnie (eliminowanie w skich garde , przeprojektowywanie niektórych cie ek, zmiana odpowiedzialno ci poszczególnych pracowników itp. 5.Zawsze mie na uwadze pe ni procesów dziej cych si w naszej organizacji, a nie tylko jeden wybrany. Do prawid owego wdro enia potrzebujemy zatem narz dzia bazowego, które charakteryzuje si nast puj cymi cechami:  Daje mo liwo modelowania procesów przy u yciu narz dzia graficznego. Dzi ki temu, kszta t zaimplementowanego procesu b dzie analogiczny do kszta tu procesu biznesowego.


DIGITAL WORKSPACE

Pozwala na wykonanie mo liwie du ego zakresu implementacji przy pomocy narz dzia wizualnego omijaj c pisane kodu.  Pozwala na realizacj du ej liczby zada integracyjnych (automatyczne odczytanie danych z zewn trznego systemu i uzupe nienie wybranego kroku procesu tymi danymi zamiast proszenia u ytkownika o to, automatyczne przekazanie wyniku naszych prac do zewn trznego systemu zamiast zlecania u ytkownikowi przepisania ich).  Pozwala na dokonywanie zmian przez zaawansowanego u ytkownika biznesowego nie tylko przez specjalistów IT czy wr cz programistów.  Pozwala na obserwacj przebiegu zako czonych oraz trwaj cych procesów oraz na generowanie raportów dotycz cych poszczególnych cie ek przep ywu naszych procesów (ile czasu rednio trwaj poszczególne kroki, którzy pracownicy szybko wykonuj swoje zadania, a którym zabiera to du o czasu, która cie ka przep ywu jest najcz ciej wykorzystywana, a jaka zdecydowanie rzadziej). 

Jednym z narz dzi, które posiadaj te cechy jest Nintex Workflow, dzia aj cy w oparciu o rodowisko MS Sharepoint. Z jego pomoc Grupa Unity wdra a a do tej pory przep ywy pracy polegaj ce m.in. na:  Obiegu wniosku urlopowego;  Obiegu wniosku o zatrudnienie pracownika;  Przebiegu procesu zamawiania produktów i us ug na zewn trz naszej organizacji;  Obiegu wniosków inwestycyjnych;  Procesie tworzenia nowej placówki handlowej;

  

   

Przebiegu audytu; Akceptacji powstania nowego produktu; Przygotowaniu umowy z kontrahentem, akceptacj jej zapisów, tworzenie aneksów do umowy; Zatwierdzaniu dokumentów i wniosków w projektach budowlanych; Obiegu faktur kosztowych w firmie Obiegu zamówie ; Obiegu korespondencji papierowej.

W a ciwie ka dy proces, dla którego mo emy narysowa lub opisa procedur przebiegu mo emy zaimplementowa w narz dziu typu workflow. Taka automatyzacja przynosi realne korzy ci zw aszcza, gdy w ramach procesu odbywa si :  Akceptacja tre ci dokumentu, kosztów, wniosków, ryzyk itp. przez upowa- nione osoby, zw aszcza gdy mamy ró ne cie ki zale ne od parametrów procesu lub dokumentu.  Zbieranie danych od ró nych pracowników w celu wypracowania wspólnego dokumentu czy rozwi zania  Zak adanie zada pracownikom do realizacji ro nych prac poza systemem Systemy workflow jako cz systemów Digital Workspace s w stanie pomóc nam w optymalnym podej ciu do realizacji procesów biznesowych w naszej firmie, czego efektem mo e by obni enie kosztów realizacji procesu, wi ksze zadowolenia klientów (beneficjentów) czy osi gni cie przewagi konkurencyjnej na nieustannie zmieniaj cym si rynku.

Maciej Pondel, maciej.pondel@unity.pl Lider Biznesowego Centrum Kompetencji Digital Workspace Absolwent Informatyki na Wydziale Informatyki i Zarz dzania Politechniki Wroc awskiej. Doktor nauk ekonomicznych. Wyk adowca na Wydziale Zarz dzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu. Od 2000 roku zwi zany zawodowo z bran IT, obecnie w Grupie Unity, a tak e pracownik Instytutu Informatyki Ekonomicznej na UE we Wroc awiu. Najpierw jako programista i projektant, nast pnie kierownik zespo u projektowego i Project Manager. Prowadzi projekty z zakresu intranetów wewn trznych, systemów billingowych, e-commerce, systemów pracy grupowej, systemów workflow oraz Business Intellignce. Od pocz tku pracy zawodowej zwi zany z technologiami Microsoft.

23 | imagin


Chmura bezpiecze stwa Ci g e powi kszanie kosztownej przestrzeni dyskowej, brak kontroli nad poziomami dost pu do dokumentów i nieplanowane przerwy w dost pno ci do poczty. To by y g ówne problemy Centrum Rozwoju Energetyki. Rozwi zaniem okaza o si wdro enie us ugi Microsoft Office 365 z SharePoint On-line, przeprowadzone przez specjalistów Contium. O inwestycji opowiada Jacek Markowski, Cz onek Zarz du Spó ki CRE Jakie by y Pa stwa za o enia zwi zane z tym wdro eniem? Jeste my spó k projektow , która realizuje bardzo z o one projekty, wymagaj ce kompleksowej i sformalizowanej dokumentacji. Aby móc realizowa je w sposób spójny, powtarzalny i z trosk najwy sz jako , musieli my wdro y w naszej firmie zarz dzanie procesowe. W tym mia a pomóc nam ta inwestycja. Na ile to wdro enie by o strategiczne dla Pa stwa biznesu? Mo emy mówi o celach z dwóch punktów widzenia. Projekty, które realizujemy maj bardzo wysok warto , dlatego nie mo emy sobie pozwoli na ryzyko zwi zane z bezpiecze stwem i poufno ci przesy anych plików. I na tym poziomie, ju dzi widzimy, jaki wp yw ma to narz dzie na nasz prace. Wdro enie Office 365 pozwala nam na dost p do dokumentów niezale nie od miejsca czy lokalizacji. Dzi ki chmurze jeste my w stanie pracowa grupowo nad danym projektem, unikaj c konieczno ci przesy ania dokumentów i pomy ek zwi zanych z wersjonowaniem. Daje nam to poczucie bezpiecze stwa danych, zarówno w zakresie poufno ci dzi ki mechanizmom zagwarantowanym przez Microsoft jak i stabilno ci systemu. Czy pojawi y si jakie trudno ci przy wdro eniu Office 365 i przeniesieniu dokumentów z dropboxa na SharePoint On-Line ? Mieli my problemy nie tyle z narz dziem co z infrastruktur , w znaczeniu szybko ci cz internetowych. Chodzi o o mo liwo migracji bardzo ci kich plików z naszych biurach projektowych poza Warszaw , co zaj o nam wi cej czas ju pierwotnie zak adali my. Na szcz cie z Pa stwa wsparciem ten proces zako czy si powodzeniem. Pytam, bo cz sto wdro enie nowego systemu informatycznego powoduje obawy w ród pracowników. Czy ci ko

| 24

by o przekona zespó do korzystania z nowego rozwi zania? Nie mieli my tego typu problemów, bo od pocz tku nasi specjali ci znali korzy ci i cele inwestycji. Wiedzieli, e dzi ki przeniesieniu danych do Office 365 uda si nam unikn problemów, z którymi zmagali my si do tej pory zagro enia utraty dokumentów czy konkretnych wersji plików. W zwi zku z tym projektem, uda o si przy okazji uporz dkowa setki dokumentów, które zalega y w ró nych folderach, w kilku wersjach. Proces wdro enia i migracji by tak zaprojektowany, aby nie przenosi archiwum 1:1, a zweryfikowa pliki i usystematyzowa przy okazji nasz prac . To by du y wysi ek organizacyjny po obu stronach. Co zadecydowa o o wyborze wykonawcy? Zadecydowa y rekomendacje od firm, które ju z Pa stwem wspó pracowa y. Ponadto, na etapie rozmów, zobaczyli my ogromne dowiadczenie i podobne wdro enia w portfolio na Pa stwa koncie. Dostali my te opcj rozszerzenia narz dzia o modu zarz dzania projektami, co by o niew tpliwym plusem oferty Grupy Unity. Jakie s Pa stwa plany w zakresie rozwoju narz dzi informatycznych? Kolejny etap to wykorzystanie mo liwo ci SharePointa, ju nie tylko jako repozytorium danych w chmurze, ale i narz dzia, które pozwoli na wirtualny obieg dokumentacji. W planach jest próba wdro ania workflow zarz dzania przep ywem dokumentacji w firmie i automatyzacja procesów wewn trznych. Drugi obszar potencjalnego rozwoju, to jest integracja z naszymi stronami i portalami, po to, by mie sta y dost p do dokumentów tam zgromadzonych. Liczymy na


Sekret dopasowania narz dzi Digital Workspace do biznesu

DIGITAL WORKSPACE

Chyba ka dy ma na koncie spektakularne i jednocze nie nietrafione zakupy. Scenariusz jest zawsze podobny. Sprzedawca w sklepie zachwala produkt dla przyk adu garnitur i przekonuje nas usilnie promocj czy znan mark . Do tego jak tu nie skusi si na najmodniejszy w tym sezonie fason i kolor? Wszystko pasuje idealnie. Z pomy ki zdajemy sobie spraw zazwyczaj dopiero w domu, staj c przed lustrem Spotykaj c si z Klientami cz sto s ysz analogiczne historie zwi zane z systemami informatycznymi, na które wydano dziesi tki tysi cy z otych. Decyzja o ich wdro eniu mia a by strategicznym krokiem dla firmy, a Panu Szymonowi z dzia u IT przynie awans. Sko czy o si niesmakiem, straconymi nadziejami, rozwi zaniem, które wyl dowa o na przys owiowej pó ce i pe ni funkcj alertu ku przestrodze . Co zrobi , aby nie powiela takiego scenariusza? Co jest kluczem sukcesu projektów z zakresu Digital Workspace, które zdobywaj aprobat ich u ytkowników, usprawniaj dzia anie firmy, a dodatkowo s nagradzane przez ekspertów bran owych, w konkursach tak jak cho by Internale Poland? W ramach przypomnienia Digital Workspace to obszar narz dzi i produktów wspieraj cych prac :  w strukturach rozproszonych i ró nych lokalizacjach (biuro, dom, poci g, rozproszone geograficznie biura),  wielonarz dziow przy pomocy np.: komputera, tabletu, smartfona,  zwi zan z obs ug procesów przep ywami pracy (workflow) Internale Poland to presti owy, ogólnopolski konkurs na najlepsze intranety w Polsce. To wa ne wydarzenie bran owe, którego wyniki pozwalaj wyznacza trendy w zakresie budowy portali komunikacyjnych. W dwóch ostatnich edycjach a trzy wdro enia rmy Contium zosta y nagrodzone, w tym: VB Leasing za najlepszy intranet w kategorii MSP, Carrefour Polska nagroda g ówna w kategorii du e rmy oraz rok wcze niej Allianz Polska wyró nienie w tej samej kategorii.

zwi zan z dzieleniem si informacj , wyszukiwaniem informacji i komunikacj

Przyk ady tego typu narz dzi to: intranety komunikacyjne, repozytoria dokumentów, obiegi dokumentów i workflow procesów biznesowych (obieg faktury - skanowanie, OCR, dekretacja, akceptacja, zlecanie p atno ci oraz zarz dzanie projektami, obieg umów, obs uga korespondencji przychodz cej, wychodz cej i wewn trznej, zamówie wewn trznych, ofertowania, zlecania i zarz dzania zadaniami).  aplikacje dla HR (automatyzuj ce dokonywanie ocen pracowniczych, sk adanie wniosków urlopowych, zarz dzanie szkole  

niami czy zatrudnianie i zwolnienie pracownika.

Prze wietlamy biznes Ka da firma jest indywidualn ca o ci , sk adaj c si z ró nych pracowników, do wiadcze , z innymi przewagami konkurencyjnymi. Na rynku nie ma dwóch takich samych organizacji, a nawet id c krok dalej, firma o takiej samej nazwie w ró nych okres swojego rozwoju, jest specyficznym organizmem, którego potrzeby s niepowtarzalne. To w a nie potrzeby (te u wiadomione oraz te, które artyku ujemy wspólnie z Klientem podczas etapu analizy) s najistotniejsze. Sprawne przeprowadzenie analizy przedwdroeniowej powinno by kluczow cz ci projektu Digital Workspace, gdy pozwala okre li jego ramy, kierunki, zredukowa ryzyko zwi zane z implementacj nowego rozwi zania informatycznego oraz precyzyjnie okre li koszty projektu. Analiza

25 | imagin


z etapów wdro enia, ale równie cz sto jako osobne dzia anie, które ma istotne znaczenie w procesie decyzyjnym okre lania priorytetów potrzeb firmy(np. ustalanie bud etu). Etap analizy przedwdro eniowej sk ada si z kilku sta ych elementów rozszerzanych indywidualnie z zale no ci od skali projektu, specyfiki i wymaga organizacji. Sta ymi sk adowymi jest zebranie wymaga biznesowych oraz funkcjonalnych. W ramach wymaga biznesowych okre lany s takie elementy jak: kontekst biznesowy projektu, cele oraz kryteria sukcesu, wcze niej ju wspomniane potrzeby przysz ych u ytkowników oraz warunki i ryzyka biznesowe, które mo emy przewidzie .

dotychczasowe przyzwyczajenia pracowników oraz trendy z zakresu u yteczno ci. Wybieramy zaufanego partnera Aby efekty analizy by y zadowalaj ce, wa ny jest wybór firmy, która b dzie potrafi a w a ciwie przeprowadzi taki proces. Potrzebny jest partner, który w umiej tny sposób pozwoli zebra , a nast pnie pomo e wyartyku owa wymagania. Taki, który wys ucha, ale te podpowie w subtelny sposób, jakie rozwi zania warto rozwa y , jakie trudno ci przewidzie . Firma wdro eniowa pe ni przy wdro eniu rol konsultanta, który wspiera solidn dawk wiedzy i do wiadczeniem w pokrewnych projektach. Jak pokazuj nasze wdro enia, takie podej cie spe nia si najlepiej i daje najlepsze efekty. Grupa Unity udzieli a nam wielu cennych rad, sugeruj c na jakich elementach nale y skupi si podczas wdro enia intranetu. Ryzyka organizacyjne, na które wskazywali konsultanci Contium, wskazywali faktycznie wyst pi y, ale wiedz c o nich byli my przygotowani na poradzenie sobie z nimi . Beata Borucka- Kierownik Dzia u Marketingu VB Leasing

Nast pnie wyniki konsultujemy z Klientem, który ostatecznie potwierdza lub weryfikuje za o enia. Kolejnym etapem projektowania rozwi za Digital Workspace, jest opis wymaga funkcjonalnych, czyli odpowied na pytanie, w jaki sposób system b dzie realizowa za o one cele i wyniki biznesowe. Wówczas nale y zaplanowa , pod jakimi warunkami aplikacja b dzie wykonywa a okre lone zadania oraz w jaki sposób u ytkownik b dzie móg korzysta z systemu. Zebranie tych informacji, przetworzenie i prze o enie ich na system informatyczny, pozwoli stworzy narz dzie przyjazne jego u ytkownikom, które odzwierciedla realny kszta t organizacji uwzgl dnia

| 26

Stawiamy na dialog Cz sto niedocenianym elementem wdro enia rozwi zania Digital Workspace jest sprawna komunikacja z pracownikami wewn trz organizacji. Je li planujemy budow aplikacji, która wesprze prac ludzi, poznajmy ich potrzeby, ale te informujmy o wytyczonych celach projektu. Wa nym aspektem jest umiej tne prowadzenie tych rozmów, tak aby nie wzbudzi nadziei, które potem nie zostan spe nione. Zebrana lista ycze musi zosta mocno przeanalizowana i zestawiona z rzeczywistymi potrzebami ca ej organizacji oraz szacowanym bud etem. Musimy znale tzw. z oty rodek . To mo e by przyk adowo rozwi zanie modu owe, które pozwoli podzieli projekt na etapy i rozwija wdro one narz dzie w przysz o ci. Przy okre laniu zasobów zarówno tych finansowych, ale te ludzkich dedykowanych do projektu, konieczne jest w a ciwe zaplanowanie etapu szkole , które s kolejnym sekretem dopasowania. Nowe narz dzie


DIGITAL WORKSPACE

cz sto wzbudza niech , obaw , a te negatywne emocje cz sto staj si g ównym powodem braku akceptacji, a w konsekwencji braku sukcesu wdro enia. Istotnym elementem jest zatem wsparcie kierownictwa, które swoim autorytetem mo e zmotywowa pracowników do prze amywania dystansu, a je li narz dzie rzeczywi cie jest sprawnie zaprojektowane, to tylko kwestia czasu, kiedy stanie si codziennym wsparciem dla zespo u. M drze przemy lane, dobrze zaprojektowane narz dzie, dopasowane do potrzeb ustalonych w toku rozmów i analiz, umiej tne przedstawione przysz ym u ytkownikom to ca y sekret dopasowania. Je li okre limy potrzeby organizacji oraz otoczenia, w którym dzia a, trendy i mo liwo ci rozwi za ,

b dziemy sprawnie zapoznawa przysz ych u ytkowników z usprawnieniem sukces gwarantowany. Organizacja mo e sama przeprowadzi ten proces, je li posiada kompetentnych pracowników, ale istnieje te du o prostsza droga, wybór dobrej firmy wdro eniowej, która kompleksowo zadba o w a ciwe przeprowadzenie tego etapu. Dodatkowym atutem w tym przypadku jest obiektywizm, który nierzadko okazuje si kluczowy dla firmy. Niezale nie od tego, jakimi zasobami przeprowadzona zostanie analiza przedwdro eniowa, najwa niejsze to jej nie pomin , a tym samym nie pozwoli , aby system informatyczny, sta si uwieraj cym garniturem , który sporo kosztowa , a jedyn funkcj jak pe ni to wype nienie szafy.

Agnieszka Kasperska, agnieszka.kasperska@unity.pl Account Manager w Grupie Unity Absolwentka Uniwersytetu Wroc awskiego Stosunków Mi dzynarodowych oraz Psychologii Biznesu. Do wiadczony doradca klienta biznesowego w firmach polskich i mi dzynarodowych z 7-letni praktyk . W Grupie Unity pomaga klientom w doborze najbardziej optymalnych narz dzi IT dla ich biznesu. Specjalizuje si w zakresie wdro e Digital Workspace oraz platform B2B . Prywatnie pasjonatka podró y kulinarnych oraz psychologii behawioralnej. Praca z lud mi jest jej ywio em.

Blogosfera Grupy Unity Dzielenie si wiedz o tym, jak czy wiat biznesu i nowych technologii to jedna z zasada dzia ania Grupy Unity. Z powodzeniem udaje si nam wyja nia zagadnienia zwi zane z handlem elektronicznym na www.ecommerceblog.pl, teraz startujemy z now ods on www.microsoftblog.pl.

To nasze miejsce w sieci, w którym bierzemy pod lup tematy dotycz ce digital workspace. Zapraszamy na www.microsoftblog.pl

27 | imagin


Ma opolska - tu technologia staje si biznesem Wszystko co robimy, to ci g e budowanie systemu wspierania innowacyjno ci i konkurencyjno ci. To w a nie wsparcie najbardziej zaawansowanych technologicznie sektorów gospodarki stanowi najlepsz drog do efektywnego rozwoju Ma opolski, a co za tym idzie do bycia liderem na tle kraju , przekonuje w wywiadzie dla Magazynu Imagine Marek Sowa, Marsza ek Województwa Ma opolskiego

Wiele programów wspieraj cych dzi biznes zawiera przymiotnik innowacyjny . Czym w praktyce jest innowacyjno ? Innowacyjny to znaczy nowoczesny, lepszy, udoskonalony. Dotyczy to ca ej gospodarki us ug, produktów i procesów. Gdyby prze o y innowacyjno na codzienne dzia anie firmy, b dzie to w praktyce oznacza o wprowadzanie czego nowego, cz sto pionierskiego w danej bran y, co w konsekwencji wzmocni konkurencyjno przedsi biorstwa. Je li firma zwi ksza powierzchni produkcji albo inwestuje w kolejne maszyny, które maj poprawi potencja produkcyjny tego nie uznamy za innowacyjne. Ale ju zakup lub zastosowanie rozwi za , które pozwol na wprowadzenie nowatorskiego produktu, b d

innowacji i przedsi biorczo ci. W efekcie mo emy si poszczyci sporymi osi gni ciami w biotechnologii, informatyce, nanotechnologii, nowych technologiach w medycynie czy odnawialnych ród ach energii. Cieszy równie to, e znaczna cz absolwentów swoj przysz o zawodow i osobist wi e z Ma opolsk , dlatego tak nam zale y, aby mieli mo liwo pracy w swoim zawodzie.

dobrym przyk adem innowacyjno ci. Dlaczego warto zak ada biznes technologiczny w Ma opolsce? Cho by dlatego, e Ma opolska od wielu lat utrzymuje si w cis ej czo ówce regionów o najwy szym wska niku innowacyjno ci w Polsce. Pod wzgl dem nak adów na dzia alno B+R w sektorze publicznym zajmujemy 2. miejsce w kraju, podobnie jak w rankingu regionów, w których najwy szy odsetek osób pracuj cych jest zatrudniony w dzia alno ci badawczo rozwojowej. Pod wzgl dem liczby nabywanych licencji, a zw aszcza pozyskiwania zewn trznych prac badawczo rozwojowych, wypadamy najlepiej na tle redniej krajowej. Ale tak naprawd najwa niejszy jest potencja badawczy Ma opolski, zw aszcza Krakowa. Mamy 33 uczelnie wy sze, 14 z nich to uczelnie publiczne. Pod wzgl dem liczby studentów bran y IT/ICT zajmujemy pierwsze miejsce w kraju. Sektor B+R to równie o rodki naukowe. W 2012 r. dzia a o tu 68 o rodków wsparcia

| 28

W Krakowie i w Ma opolsce chc pracowa wysokiej klasy specjali ci, a firmy otwieraj tu swoje siedziby tak e dlatego, e jeste my kojarzeni z du ym potencja em bran technologicznych. Natomiast rozwój sektora technologicznego daje szans na dynamiczny rozwój ca ego regionu. Agencje Rozwoju Regionalnego, Klastry, Parki czy Inkubatory Technologiczne. Jak te instytucje mog pomaga przedsi biorcom, którzy dopiero rozpoczynaj swoj przygod z technologi ? W ca ej Ma opolsce dzia a wiele takich instytucji, które wspieraj firmy dopiero powstaj ce lub rozpoczynaj ce dzia alno . Na kolejne lata opracowana zosta a Regionalna Strategia Innowacji Województwa Ma opolskiego 2013-2020 . Szczególny nacisk po o yli my w niej na wspieranie przedsi biorców, którzy chc dzia a w naszym


Advertorial

regionie w bran ach technologicznych, w tzw. inteligentnych specjalizacjach Ma opolski czyli: nauka o yciu (life sciences), energia zrównowa ona, technologie informacyjne i komunikacyjne (w tym multimedia) oraz chemia. Badania potwierdzi y, e w a nie te dziedziny maj najwi ksze znaczenie dla rozwoju gospodarczego Ma opolski. A co z dojrza ym biznesem? Na jakie wsparcie mo e liczy przedsi biorca, który chcia by zinformatyzowa procesy w swojej firmie? Zgodnie z unijn polityk , dobrze zarz dzana firma, obecna na rynku ju od d u szego czasu, powinna radzi sobie w konkurencyjnych warunkach bez naszego wsparcia. Ale na tym polu te mamy co do zaoferowania. S to na przyk ad fundusze po yczkowe, oferuj ce wsparcie finansowe rozwoju przedsi biorstw aktualnie mamy 7 takich instytucji. Oprócz tego przedsi biorcy mog skorzysta z jednego z 3 funduszy por czeniowych, które w ramach swojej dzia alno ci oferuj wygodn , atwo dost pn , a przede wszystkim tani form zabezpieczenia kredytów i po yczek, zaci ganych na cele gospodarcze. Ma opolska to jeden z regionów lepiej wykorzystuj cych fundusze unijne. Jakie inwestycje s obecnie wspierane, które przyczyniaj si do wsparcia przedsi biorczo ci technologicznej? To prawda, ca kiem dobrze radzimy sobie z wydawaniem rodków unijnych. Pod koniec ubieg ego roku z wynikiem 88,6% wykorzystanej alokacji na lata 2007-2013 byli my w cis ej czo ówce regionów w Polsce. Je li chodzi o realizowane inwestycje wspieraj ce przedsi biorczo technologiczn , s to na pewno indywidualne projekty kluczowe Ma opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013. A w ród nich budowa Centrum Energetyki czy te Zintegrowane Laboratorium ProjektowoOperacyjne Inteligentnych Infrastruktur Energetycznych - Green AGH Campus. Co do Centrum Energetyki, to warto wspomnie , e ten projekt, wart 190 mln z , b dzie funkcjonowa w ramach europejskiego W z a Wiedzy i Innowacji (KIC InnoEnergy). B dzie go tworzy m.in. 38 specjalistycznych laboratoriów, w których prowadzone b d

zaawansowane badania, równie komercyjne. Ciekawym projektem jest powstaj cy Ma opolski Park Technologii Informacyjnych, aspiruj cy do roli najnowocze niejszego parku IT w regionie. Ma opolska 2020. Uniwersalny dost p do informacji, inteligentne systemy czy te czyste technologie energetyczne. Jak b dzie wed ug Pana wygl da wtedy nasz region? D ymy do tego, aby Ma opolska by a regionem silnym, konkurencyjnym i atrakcyjnym inwestycyjnie, opartym na wiedzy, aktywno ci zawodowej i przedsi biorczo ci mieszka ców. Chcemy wykorzystywa nasze najmocniejsze strony. W dziedzinie nauk o yciu skupimy si na poprawie transferu wiedzy na linii uniwersytety przedsi biorcy, tak e poprzez okre lenie potrzeb tych ostatnich. Przyk adem mo e by Life Science Park, powsta y w ramach dzia alno ci Jagiello skiego Centrum Innowacji. Park oferuje powierzchnie laboratoryjne przeznaczone zarówno na projekty naukowe, jak i dla przedsi biorców. Sektor ICT to dalszy rozwój w oparciu o najwi ksze zaplecze naukowe w Polsce. Przewaga, jak daje nam m.in. najwi ksza liczba studentów, pozwala z optymizmem patrze na przysz o tej ga zi w Ma opolsce. Energia zrównowa ona to rozwój czystych technologii oraz ci g y wzrost udzia u róde odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym. Osi gni cie tych celów z pewno ci u atwi powstaj ce Centrum Energetyki. I wreszcie w dziedzinie chemii Ma opolska stanowi coraz lepsze zaplecze badawczo-rozwojowe, jest te coraz ch tniej wybierana jako lokalizacja dla przedsi biorstw z bran y chemicznej. Wszystko co robimy, to ci g e budowanie systemu wspierania innowacyjno ci i konkurencyjno ci. Zdajemy sobie spraw , e to w a nie wsparcie najbardziej zaawansowanych technologicznie sektorów gospodarki stanowi najlepsz drog do efektywnego rozwoju Ma opolski, a co za tym idzie do bycia liderem na tle kraju.

29 | imagin


Wzór na u yteczno W projektowaniu sklepu internetowego nie chodzi wy cznie o stworzenie adnej grafiki. Pi kno przyci ga, fakt. Ale tylko u yteczna i wygodna witryna sprawi, e klient poczuje si tam na tyle bezpiecznie, by zrobi zakupy a co wi cej wróci przy najbli szej okazji

Sprawdzenie, czy e-sklep spe nia w praktyce te wymagania, powinno kojarzy si nieod cznie z etapem planowania. Ci, którzy zignoruj t konieczno ju na samym pocz tku, w ko cu dojd do ciany. W momencie, gdy b d podejmowa decyzj o zmianach na stronie, ich klienci rozgoszcz si u konkurencji. Dla polskich e-sprzedawców zasady u yteczno ci nie s jednak kwesti tak oczywist , jak mog oby si wydawa . Pokaza y to wyniki bada rmy Cal.pl, dostawcy us ug internetowych, z których wynika, e nawet 50 proc. portali i serwisów w Polsce nie spe nia podstawowych standardów usability.

Co sprawia, e klienci nie robi u nas zakupów?

20%

60%

Co 5 klient porzuca koszyk, gdy nie otrzymuje jasnej informacji o kosztach dostawy.

Konieczno rejestracji

14% rednio 60% osób porzuca koszyk w e-sklepach Czy wiesz, dlaczego?

Ukryte informacje o kosztach przesy ki

A 14 na 100 klientów rezygnuje z zakupu, je eli nie ma mo liwo ci dokonania zakupu bez rejestracji.

Skomplikowany proces zakupowy

11%

11% klientów rezygnuje z zakupu z powodu zbyt skomplikowanego procesu zakupowego

Po co komu u yteczno ? Tak naprawd u yteczno warunkuje wykorzystanie pe nego potencja u sklepu internetowego. Je li klient ma problemy ze zrobieniem zakupów lub przerywa zbyt d ugi proces zamówienia, wtedy nawet naj adniejsza gra cznie witryna, staje si nieprzydatna. Przecie , skoro my l o zakupie zakie kowa a w g owie u ytkownika, to zadaniem strony internetowej sklepu jest doprowadzenie do szcz liwego na u tego procesu. W tym obszarze pod k tem usability nale y zwerykowa m.in. elementy takie jak po o enie koszyka, wyszukiwarki, dost pno kontaktu i informacji pomocowych. Podstawowe zasady opisuj poni ej.

| 30

Nawigacja: upraszczaj Intuicyjna struktura nawigacji witryny pozwala na sprawne i atwe przegl danie zawarto ci e-sklepu. Dlatego te na wst pie warto sprawdzi , czy nie wyst puje tam jeden ze strategicznych b dów w e-commerce nawigacja ukryta w g szczu skomplikowanej sieci klikni . Projektuj c jej struktur , trzeba opiera si o taktyczne my lenie i pod a cie kami, którymi b dzie zmierza klient. Dopiero wtedy mo emy by pewni, e b dzie on w stanie znale produkt, doda go do koszyka i s nalizowa transakcj przy minimalnej liczbie klikni . Strona startowa: zrób dobre pierwsze wra enie Strona g ówna jest sprawc pierwszego wra enia dla odwiedzaj cych j konsumentów. Niezb dne jest zatem, aby od samego pocz tku klienci mogli znale na stronie te informacje, których szukali w momencie przybycia. W przypadku sklepu internetowego dobrze jest wyra nie pokaza liczne oferty produktów, a nie ogranicza si tylko do wy wietlenia pojedynczych artyku ów. Widoczno czcionek: przykuj uwag odwiedzaj cego Odpowiednie po czenie kolorów z rozmiarem i barwami czcionek sprawia, e klienci e-sklepu n i e m a j p ro b l e m u z w y w i e t l a n i e m szczegó ów produktu oraz ze znalezieniem istotnych informacji w mo liwie najkrótszym czasie. Przycisk Dodaj do koszyka : wystarczy klikn Co utrudnia z apanie potencjalnego klienta? Z e zaprojektowanie przycisku "Dodaj do koszyka" oraz nieumieszczenie go w strategicznym miejscu. Kszta t, kolor, typogra a czcionki i tre ci przycisku to wszystko ma znaczenie dla efektu ko cowego.


IT Crew

Okruszki: gdzie ja jestem? Breadcrumb (okruszki) pokazuj w formie tekstowej aktualn pozycj u ytkownika w hierarchii witryny. Je li sklep nie posiada tego u atwienia, klienci mog odczuwa dyskomfort w momencie prze czania si pomi dzy poprzednimi widokami sklepu. Stosowanie breadcrumb powinno by standardem w ród wykorzystywanych narz dzi nawigacji w sklepach internetowych. Wra enie: godny zaufania E-commerce opiera si na zasadzie budowania zaufania klienta do sprzedaj cego. W tej kwestii bardzo wa ne jest zrozumienie toku my lenia klienta. Brak zabezpiecze (https) lub brak certy kacji zaufania internetowego, mo e sprawi , e u ytkownik wycofa si i zrezygnuje z zakupów. Sklep internetowy powinien stosowa zabezpieczenia przed wyciekiem informacji poufnych, eksponuj c jednocze nie polityk prywatno ci. Na popraw wiarygodno ci witryny wp ywa zamieszczenie opinii realnych klientów oraz umieszczenie informacji kontaktowych w widocznych miejscach. Cz sto stosowan technik w przypadku procesu zamówienia jest dzielenie go na mniejsze etapy. Dzi ki temu, klienci maj rozpisan cie k zakupow i wiedz , co dzieje si w danym etapie. Wp ywa to na zwi kszenie ich poczucia bezpiecze stwa podczas sk adania zamówienia. Poka zawarto koszyka Inn powszechnie stosowan praktyk jest sta e pokazywanie zawarto ci koszyka, tzw. koszyk podr czny, dzi ki czemu klienci mog stale kontrolowa swoje zakupy. Warto pami ta , e koszyk powinien by równie przejrzysty nie

Je eli...

mo e zawiera ukrytych op at, a co za tym idzie, powodów zniech caj cych do podj cia nalnej decyzji. Skomplikowane ltry Prawie ka dy produkt cechuj indywidualne atrybuty, takie jak rozmiar, kolor, waga itp. Je li witryna sklepu internetowego ma prosty i jasny system ltrów, to po wpisaniu odpowiednich parametrów nawet najbardziej wymagaj cy klient znajdzie to czego szuka. Umie wyszukiwark w zasi gu wzroku Dobr praktyk jest umieszczenie paska wyszukiwania w widocznym miejscu na stronie g ównej. U ytkownik, który wchodzi do sklepu internetowego i na pierwszy rzut oka nie znajduje tego, czego potrzebuje, mo e wtedy naturalnie skorzysta z tej opcji. Warto pami ta o odpowiednim wyró nieniu miejsca do wpisania tekstu. Zdj cia U ytkownicy kupuj oczami, dlatego aby mogli poczu , e widz nieomal prawdziwe produkty, warto zamie ci dobre jako ciowo zdj cia. Je li specy ka bran y tego wymaga, dobrym rozwi zaniem jest wykorzystanie zdj 360 stopnii lub umieszczenie lmu o produkcie. Ka dy kto nawet w minimalnym stopniu obcuje z e-commerce, potwierdzi ogromny potencja tych rozwi za w sklepach interne-towych. Pami tajmy, e zachowanie wytycznych usability jest wr cz konieczno ci i czyni ka dy sklep na swój sposób wyj tkowym.

 nie wiesz, czy audyt u yteczno ci to rozwi zanie dla Ciebie  zastanawiasz si jaki zakres badania wybra  chcesz sprawdzi swój e-biznes na tle konkurencji

Skontaktuj si z nami! Doradzimy, odpowiemy na pytania i sprawdzimy czy Twój e-biznes potrzebuje audytu u yteczno ci. Barbara Molga, barbara.molga@unity.pl Specjalista ds. e-commerce w Grupie Unity

31 | imagin


Jak zaplanowa dobr kampani reklamow e-sklepu Droga do sklepu internetowego bywa d u sza ni do marketu oddalonego kilka kilometrów od domu. Si a przyzwyczaje sprawia, e cz sto atwiej nam wybra si do galerii handlowej ni zrobi zakupy we w asnym fotelu. Zmiana nawyków konsumenckich to rzecz trudna i kosztowna, o czym przekonali si ju producenci mleka w kartonie, tabletek do prania czy zup w puszce. Zanim wydamy pierwsz z otówk na promocj naszego e-sklepu, warto wi c dobrze przemy le , do kogo chcemy dotrze z reklam i jak alokowa bud et mediowy W pewnym uproszczeniu mo na powiedzie , e zakupy w sieci przyci gaj obietnic dobrych okazji oraz du ym wyborem produktów i us ug s u cych podkre leniu statusu. Te atrybuty z pewno ci wa ne s dla nabywców produktów z kategorii kosmetyki i perfumy oraz wyposa enie domu i zapewne dlatego s to bran e, które coraz pr niej rozwijaj sprzeda przez Internet. Przyjrzyjmy si im bli ej. Kto pachnie i urz dza? Zgodnie z badaniem Target Group Index SMG/KRC (wszystkie dane u yte w artykule pochodz z tego ród a) Kosmetyki i perfumy to produkty kupowane online przede wszystkim przez kobiety (73,8%). A 58% nabywców tej kategorii ma od 20 do 34 lat, a niemal 70% wy sze wykszta cenie (w ca ej populacji taki poziom wykszta cenia ma nieca e 25% osób). Ponad 53% kupuj cych kosmetyki i perfumy przez Internet dysponuje miesi cznym dochodem netto pow. 1.800 z , wi cej ni 19% deklaruje brak dochodu. W ród osób kupuj cych online artyku y wyposa enia domu rozk ad p ci jest bardziej równomierny (m czy ni to 50,32% tej grupy, kobiety 49,68%). Najwi ksza nadreprezentacja ma miejsce w grupach wiekowych pomi dzy 25-39 lat i w tym przedziale mie ci si 59% e-konsumentów tej kategorii. Podobnie jak w przypadku kosmetyków, w ród jej internetowych nabywców równie dominuj osoby z wykszta ceniem wy szym (62,19%) i stosunkowo wysokimi dochodami - 46,5% zarabia pow. 2,5 tys. z netto miesi cznie. 48,6% tej grupy mieszka w bloku, a 35% w domu. Jak zaplanowa kampani do e-konsumenta? Pozyskanie lojalnych e-konsumentów nie jest

| 32

rzecz atw . Pierwszym krokiem do tego celu jest na pewno zbudowanie wiadomo ci marki danego e-sklepu i przypisanie do niej konkretnych korzy ci emocjonalnych i racjonalnych. Sklep musi si te oczywi cie obroni funkcjonalno ci , ofert i cen , ale te cechy wykraczaj poza przedmiot dzia a promocyjnych, nie b dziemy si wi c nimi tutaj zajmowa . Dzia ania wizerunkowe warto rozpocz od precyzyjnego okre lenia grupy docelowej. Mo emy je skierowa generalnie do osób deklaruj cych zakupy online, zaw zi grup do osób potencjalnie najbardziej zainteresowanych oferowanymi przez dany serwis produktami lub us ugami czy te podj prób pozyskania klientów w ród osób mniej aktywnych w sieci i przekona ich do zakupów online (pami tajmy, e a 43% Polaków nie korzysta z Internetu). Wybór grupy determinuje z kolei wybór mediów, w których powinni my wyemitowa kampani . Aby podj w a ciw decyzj , musimy przeprowadzi analiz konsumpcji mediów w zdefiniowanej przez nas grupie docelowej kampanii. W przypadku promocji e-sklepów naturalnym wyborem wydaje si Internet. W ród osób kupuj cych online generuje on najwi kszy, bo 100-procentowy zasi g. Jest to jednak zasi g ca ego medium, poszczególne serwisy nie docieraj oczywi cie do e-konsumentów w takim stopniu. Na kampani , która zapewniaby nam 100-procentowe pokrycie w grupie docelowej, musieliby my przeznaczy ogromny bud et, dlatego warto poszuka alternatywy w ród innych kana ów przekazu. W grupie osób kupuj cych online media o bardzo du ym zasi gu to radio (95,02%), prasa kolorowa (93,80%) oraz telewizja (91,06%). Bior c pod uwag fakt, e kilkutygodniowa


Oczami ekspertów

kampania w wiod cej ogólnopolskiej stacji radiowej mo e kosztowa mniej ni kilka dni emisji reklamy na stronie g ównej ogólnopolskiego portalu, warto rozwa y t alternatyw . Poza zasi giem medium powinni my zwróci równie uwag na tzw. Affinity Index wska nik b d cy stosunkiem zasi gu danego medium w naszej grupie docelowej do jego zasi gu w ca ej populacji, który wietnie obrazuje dopasowanie danego kana u do naszego targetu. I tak, w grupie osób robi cych zakupy przez internet najlepsze dopasowanie ma kino (z tego medium korzysta 47,15% e-konsumentów wobec 22,97% korzystaj cych w populacji). W niektórych sytuacjach warto wybra medium o mniejszym zasi gu, ale lepiej dopasowane do naszej grupy, przede wszystkim z uwagi na ni szy koszt dotarcia do tych, którzy s dla nas najbardziej interesuj cymi konsumentami. O tym, jak bardzo profil grupy docelowej wp ywa na wybór mediów do kampanii mo emy si przekona , je li przeanalizujemy konsumpcj mediów w ród e-konsumentów dwóch wspomnianych bran . Kupuj cy w sieci kosmetyki i perfumy to g ównie m ode,

docelow . Z bada aktywno ci p ci w sieci przeprowadzonych w USA przez Pew Internet and American Life oraz Burst Media wynika m.in., e m czy ni u ywaj Internet g ównie do czytania newsów dot. sportu, polityki i motoryzacji, dokonywania rezerwacji oraz korzystania z aukcji internetowych, podczas gdy kobiety szukaj w sieci informacji zdrowotnych, czytaj teksty motywacyjne i duchowe oraz bior udzia w grupach wsparcia i forach dyskusyjnych.

wykszta cone kobiety, z du nadreprezentacj pracowników umys owych. W tej grupie w ród mediów prym wiod wi c radio (z zasi giem 95,94%) oraz prasa kolorowa (z zasi giem 94,82%). Z kolei medium najlepiej dopasowanym do internetowych nabywców kosmetyków i perfum jest kino. Internetowi nabywcy artyku ów wyposa enia domu to osoby o nieco innym profilu demograficznym, z bardziej równomiernym rozk adem p ci, troch starsze, z wi kszym udzia em zam nych lub onatych (70%). Ranking mediów pod wzgl dem zasi gu wygl da w tej grupie podobnie, z nieco wi kszym ni w przypadku nabywców kosmetyków udzia em radia (97,5%), a nieco mniejszym prasy kolorowej (94,1%). Przy planowaniu dobrej kampanii reklamowej e-sklepu oprócz wska ników zasi gowych czy Affinity Index nale y te wzi pod uwag specyfik u ytkowania sieci przez grup

Warto te rozwa y promocje cz ce ró ne kategorie produktowe, poniewa odsetek osób kupuj cych online kilka ró nych kategorii produktowych jest du y. A 38,7% kupuj cych w sieci kosmetyki i perfumy deklaruje równie kupowanie w tym kanale odzie y, bielizny i obuwia. Prawie 15% kupuj cych w sieci artyku y wyposa enia domu, drog online zaopatruje si tak e w kosmetyki i perfumy. Dlaczego warto korzysta z danych? Dane i ich w a ciwa interpretacja pozwalaj efektywnie wykorzysta bud et reklamowy i unikn b dów w komunikacji. Warto wi c t wiedz aktualizowa i wykorzystywa , tym bardziej, e trendy i liczby zmieniaj si ca y czas. Dane z badania Target Group Index SMG/KRC, wykorzystane w powy szym tek cie pochodz z grudnia 2012 r., a dwa kwarta y, które up yn y od tego czasu, to w wiecie e-konsumentów ca a epoka.

Dominika Meinardi PRO Media House, DiGi Media Store 33 | imagin


Bezcenne logo Wydaje si , e rozpoznawalno marki i renoma przedsi biorcy to obok jako ci po owa sukcesu w prowadzeniu dobrze prosperuj cego biznesu. No bo có mo e by wa niejszego od tego, aby nasze towary czy us ugi by y powszechnie znane, a o nas samych jako przedsi biorcach mówiono dobrze?

To dlatego coraz cz ciej jedn z pierwszych

zasi g. Nie popadaj c jednak w zbytni

czynno ci towarzysz cych zak adaniu firmy, zaraz po wymy leniu nazwy przedsi biorstwa, jest stworzenie unikalnego, wpadaj cego w oko i chwytliwego logo. I cho historia naszego biznesu mo e mie ró ny fina (czasem z happy endem, czasem bez), warto w odpowiednim momencie zg osi stworzony przez nas znak towarowy do Urz du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), aby uzyska na niego odpowiednie prawo ochronne.

przesad mo na przyj , i w wi kszo ci przypadków wystarczaj ce b dzie obj cie ochron tylko s owno-graficznej warstwy znaku towarowego. Zg oszenie znaku towarowego do UPRP nie jest skomplikowane, mo e by za to kosztowne. Cho zak adaj c, e logo przedsi biorstwa mo e sta si w pewnym momencie jego najcenniejszym elementem [cz ci sk adow ], koszty które trzeba ponie w zwi zku z rejestracj znaku towarowego w UPRP, nie wydaj si by ju tak dotkliwe .

Co ono daje? Wraz z uzyskaniem prawa ochronnego na znak towarowy nabywa si prawo wy cznego u ywania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na ca ym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Znak towarowy mo e zosta obj ty ochron co do jego warstwy s ownej, s owno-graficznej lub graficznej. Im wi cej warstw znaku zg osimy do ochrony, tym wi kszy b dzie jej faktyczny

| 34

Jak si do tego zabra ? W pierwszej kolejno ci powinni my przegl dn zarówno polsk , jak i mi dzynarodow baz danych urz dów patentowych, aby upewni si , czy przypadkiem nasz innowacyjny i nietuzinkowy znak towarowy nie zosta ju gdzie wcze niej zarejestrowany. W przypadku uzyskania potwierdzenia, e logo, które mamy zamiar zg osi do UPRP nie figuruje w adnym


Aspekty prawa

z rejestrów, mo emy przej do kolejnego etapu procedury, tj. do wype nienia wszystkich wymaganych dokumentów i formularzy (ich wzory znajduj si na stronie UPRP pod adresem: www.uprp.pl. W formularzu zg oszeniowym, oprócz opisu znaku towarowego, musimy koniecznie poda klasy towarów lub us ug, których dotyczy zg aszany logotyp i w zakresie których b dzie podlega on ochronie. Pomo e nam w tym Mi dzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Us ug, czyli tzw. klasyfikacja nicejska. Wskazuj c okre lone klasy towarów lub us ug, powinni my unika uogólnie i stara si by jak najbardziej dok adnymi w charakterystyce dzia alno ci gospodarczej przez nas prowadzonej. W przeciwnym razie atwo o zarzut dzia ania niezgodnego z prawem, naruszaj cego zasady uczciwej konkurencji lub w asno ci przemys owej. A ile to kosztuje? Podczas ca ej procedury rejestracji znaku towarowego w UPRP pobierane s op aty dwojakiego rodzaju jednorazowe oraz okresowe. Op aty jednorazowe pobiera si z tytu u z o enia wniosku o rejestracj danego znaku towarowego w UPRP i ich wysoko uzale niona jest od liczby klas towarów lub us ug, w ramach których znak ten ma by chroniony. Zg oszenie nie przekraczaj ce 3 klas to koszt rz du 550 z , ka da dodatkowa klasa to kolejne 120 z . Op aty okresowe UPRP pobiera ju po wydaniu pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Gwarantuj one ochron znaku towarowego przez okres 10 lat i wynosz 400 z za ka d klas towarów i us ug, w ramach których znak ten ma by chroniony do 3 klas towarowych oraz 450 z za ka d kolejn klas powy ej 3 klas towarowych. Co dzieje si z prawem ochronnym po up ywie 10-letniego okresu? Sprawa jest prosta

wygasa. Dlatego nale y pami ta o tym, e to uprawniony zobowi zany jest do pilnowania jego up ywu i do wniesienia przed jego zako czeniem (nie wcze niej jednak ni na rok przed up ywem 10 lat) kolejnej op aty okresowej, je li w dalszym ci gu zainteresowany jest wy cznym korzystaniem ze znaku towarowego. Co wa ne, termin, w którym mo liwe jest przed u enie prawa ochronnego na zg oszony znak towarowy jest terminem nieprzywracanym. Oznacza to, e po jego up ywie adne czynno ci czy usprawiedliwienia nie pozwol na uzupe nienie brakuj cej wp aty i zapewnienie ci g o ci ochrony na dany znak towarowy. Je li zatem kto w trakcie takiej przerwy zg osi by zamiar rejestracji naszego znaku towarowego, UPRP nie mia by w tym zakresie podstaw do odmowy udzielenia mu prawa ochronnego na ten znak, a my musieliby my rozpocz d ug i mudn batali o to, aby udowodni bezprawne korzystanie ze znaku towarowego przez podmiot, który dokona zg oszenia, a nast pnie rozpocz ca procedur rejestracji od nowa. Ju na samo zako czenie zwracam uwag , e opisana powy ej procedura dotyczy wy cznie zg oszenia krajowego. Uzyskanie ochrony na z n a k t ow a row y n i e t y l k o n a t e re n i e Rzeczypospolitej Polskiej, ale tak e poza jej granicami, rz dzi si zupe nie innymi prawami (w tym w zakresie wysoko ci op at). * Znakiem towarowym mo e by ka de oznaczenie, które mo na przedstawi w sposób graficzny (w szczególno ci wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a tak e melodia lub inny sygna d wi kowy), je eli oznaczenie takie nadaje si do odró nienia w obrocie towarów jednego przedsi biorstwa od towarów innego przedsi biorstwa /Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w asno ci przemys owej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z pó n. zm.)/.

Marianna Poproch-Weso owska www.mpw-kancelaria.pl Absolwentka kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiello skim oraz Szko y Prawa Ameryka skiego. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego UJ. Uko czy a aplikacj radcowsk przy Okr gowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje si m.in. w prawie nowych technologii, e-commerce oraz prawie gospodarczym. Prowadzi kancelari prawn w Krakowie. Autorka bloga Aspekty Prawa . www.mpw-kancelaria.pl | www.aspektyprawa.pl

35 | imagin


E-commerce w trybie testu Aby transakcja w sklepie internetowym mog a mie swoje szcz liwe zako czenie klienta z zakupem w r ce i sprzedawc z zap at na koncie potrzebne s liczne testy systemu e-commerce. Falstart w tym biznesie oznacza przecie utrat zaufania klienta, a na to nikt nie mo e sobie pozwoli Testy aplikacji maj za zadanie znale b dy w systemie oraz wyró ni obszary szczególnie na nie nara one. Niestety, tego procesu nie u atwia samo przeznaczenie sklepu internetowego. Istotny problem stanowi ró nice pomi dzy do wiadczeniem u ytkowników i ich odmienne wymogi co do witryny. Cz z e-konsumentów skupia si jedynie na mo liwo ci dokonania prostej transakcji, podczas gdy inna grupa poszukuje znacznie bardziej skomplikowanych funkcjonalno ci. To spore wyzwanie dla testera, poniewa aplikacja powinna dzia a poprawnie zarówno w wersji uproszczonej, jak i w tej mocno rozbudowanej. Generuje to coraz nowsze zbiory akcji i scenariuszy, które ka dorazowo nale y sprawdzi na stronie. Nie lada wyzwaniem dla testera s równie testy bezpiecze stwa aplikacji. W du ej mierze wynika to z braku standardowych metod testowych. Powodem mog by tak e niekonwencjonalne metody ataku, a tak e konieczno zapewnienia bezpiecze stwa danych u ytkowników. Co i jak testowa ? Odpowied na to pytanie jest z o ona i zale y od tego, w jakim stadium rozwoju znajduje si aplikacja. Je li jest budowana od podstaw, wymaga znacznie wi kszej ilo ci testów. Nale y je wówczas rozpocz od sprawdzenia wymogów funkcjonalnych, a sko czy na badaniu bezpiecze stwa. W przypadku oprogramowania, które ju by o wdra ane lub jest oparte o istniej ce systemy, sytuacja jest nieco mniej skomplikowana. Najcz ciej sprawdza si je po implementacji modyfikacji (testy regresyjne oraz testy nowej funkcjonalno ci) lub te po wdro eniu sklepu na rodowisko produkcyjne. Testy aplikacji e-commerce mog zosta podzielone na kilka obszarów:  Testy frontu sklepu  Testy panelu administratora

| 36

Testy integracji Testy wydajno ci Testy bezpiecze stwa Przed przyst pieniem do bada warto opracowa dok adny plan, który u atwi i skróci ca y proces konieczny do testowania. Pierwszym krokiem w takiej sytuacji b dzie dok adne zapoznanie si ze specyfikacj projektu, w oparciu o któr przygotowywany jest zakres dzia a testera. To o tyle istotne, poniewa ró nice pomi dzy aplikacjami typu e-commerce pojawiaj si w obszarach zwi zanych z cennikami, przeliczaniem cen, rabatami i promocjami. Nast pnym etapem jest przygotowanie zbioru przypadków i scenariuszy dla aplikacji (frontend i backend), a ostatecznym krokiem przygotowanie danych testowych.   

pieszmy si testowa Istotne jest te , eby testy aplikacji odbywa y si w ca ym cyklu ycia oprogramowania. Co wi cej, wczesne rozpocz cie sprawdzania witryny jest równoznaczne z szybszym wykryciem b dów. Taka interwencja mo e wyeliminowa niektóre z problemów w dalszych fazach realizacji. Je li aplikacja przejdzie pierwsze próby ca o ciowe, w nast pnej kolejno ci, podczas testów regresyjnych nale y sprawdzi czy dokonane zmiany nie s powi zane z wyst pieniem nowych b dów. Takie testy ze wzgl du na swoja powtarzalno s dobrymi kandydatami do automatyzacji, a dodatkowo pozwalaj na wykrycie wcze niej pomini tych nieprawid owo ci. Jak to wygl da w praktyce? Pierwsze testy powinny by zawsze wykonane fizycznie przez testera. Dotyczy to w szczególno ci wszelkich operacji na cenach (rabaty, promocje, cenniki), a tak e obszarów integracji z systemami klasy ERP. Dopiero na dalszym etapie mo na skorzysta z dobrodziejstw oferowanych przez automatyzacj .

Krzysztof Sobota Tester aplikacji w Grupie Unity


W nurcie danych

Who is who

To chodz ca legenda Grupy Unity. Je li chodzi o wiedz w zakresie utrzymania serwerów i bezpiecze stwa sieci, ma o kto mo e mu dorówna . O pasjach zawodowych i nie tylko rozmawia z nami Ryszard ach, Dyrektor Dzia u IT i Wsparcia Klienta Czy wi cej problemów stwarzaj ludzie, czy maszyny? Lekko prowokacyjne pytanie ( miech). Nale do tej grupy specjalistów, którzy uwa aj , e informatyka jest nauk cis . Maszyny s i powinny by przewidywalne, a je li czasem jest inaczej, to jest to tylko i wy cznie wynikiem b dów ludzkich. Od niedawna jeste Dyrektorem Dzia u IT i Wsparcia Klienta. Czym dok adnie zajmujesz si w Grupie Unity? My l , e nie jest to odosobniony przypadek, gdzie nazwa stanowiska niewiele mówi o zakresie obowi zków. Cz mojej pracy oznacza dbanie o to, aby wszystkie systemy (zarówno wewn trzne jak i te, na których s utrzymywane us ugi klientów) dzia a y bez zarzutu. W firmie pracuj od 1998 roku i przez ten d ugi czas zajmowa em si administrowaniem sieciami (firma by a tak e dostawc internetowym) i serwerami, migruj c stopniowo w stron warstwy aplikacji, potem tak e projektowania architektury systemów dla coraz wi kszych i bardziej wymagaj cych Klientów. Ostatni okres to coraz cz ciej prowadzenie projektów zwi zanych z prac administratorów, czy zarz dzanie rosn cym zespo em. Ze wzgl du na sta pracy w Grupie i wieloletni znajomo Klientów, z którymi wspó pracujemy przez lata, cz sto mam do czynienia z wykonywaniem zada czysto in ynierskich. Czuj si in ynierem z urodzenia (co zosta o mocno utrwalone na wroc awskiej politechnice) i te "in ynierskie wycieczki" ci gle przynosz mi mnóstwo rado ci. Co jest najtrudniejszego w pracy na Twoim stanowisku? Je li mia bym wymieni jeden element, to powiedzia bym: pogodzenie potrzeb sprzeda y z mo liwo ciami realizacji. Ten konflikt pojawia si na wielu obszarach. We my np. technologie, w oparciu o które s sprzedawane, a potem realizowane nasze us ugi. Naturalne jest, e zmieniaj cy si rynek i dynamiczny rozwój us ug internetowych sk ania do

próbowania ró nych nowo ci (np. platform do budowania sklepów czy portali). Bywa, e powstaje w Grupie serwis napisany w oparciu o silnik, którego nie znaj administratorzy, wdra amy go i wszystko jest ok, ale czasem taki serwis odnosi sukces wi kszy ni wcze niej zak adali my. Wtedy pojawia si problem: trzeba na szybko znale ludzi, którzy pomog wytropi b dy czy wskaza sposób na popraw wydajno ci, cz sto w sytuacji, gdy czas programistów jest ju zaplanowany do kolejnych projektów. Wówczas nie ma innego wyj cia, ni przyj taki temat "na klat " i wspólnymi si ami znale rozwi zanie. Drugi, wcale nie atwiejszy problem, to umiej tno dostosowania pracy zespo u zarówno do Klientów, dla któr ych najwa niejszy jest termin realizacji przy jednoczesnej zgodzie na wi ksze ryzyko pope nienia b dów, jak i tych, dla których wysoka niezawodno jest priorytetem.

i dost pno

systemów

Czy zdarzaj si jakie zabawne sytuacje? Oczywi cie, najcz ciej jednak rzeczy, z których miejemy si w naszym pokoju, by yby raczej ma o zabawne dla nie-adminów. Pami tam jednak jeden art primaaprilisowy, który uda o nam si sprawi koledze dy urnemu. Mieli my wówczas serwerowni w nieistniej cym ju budynku wroc awskiego Poltegoru. Pierwszego kwietnia, w trakcie dy uru w serwerowni, administrator dy urny dzwoni do nas do biura z alarmuj c wiadomo ci "na konsoli po zalogowaniu wyskakuje komunikat <<w Wasze serwery mo na wchodzi jak w mas o !!!>>". Komunikat zosta przez nas spreparowany, mieli my mnóstwo uciechy próbuj c pomóc dy urnemu w znalezieniu intruza. Co robisz, kiedy odejdziesz ju od serwerów? Z serwerami ostatnio mam coraz mniej do czynienia. Staram si jak najwi cej czasu

37 | imagin


zwa ywszy, e ka de z mojej trójki dzieci potrzebuje uwagi rodzica "jeden na jeden". Ale bardzo lubi te wszelkiego rodzaju outdoor, nawet je li jest to tylko pó godzinny bieg przez pola czy runda z sekatorem po ogrodzie. Zdarza mi si wybra ze znajomymi pogra w pi k (najch tniej siatkow ), ale najcz ciej wrzucam kajak na dach samochodu, by za kwadrans "zej na wod " i powios owa maj c za towarzystwo jedynie zamieszkuj ce brzegi Odry ptactwo. Jak zrodzi a si pasja do kajaków? Kajakarstwem zarazi em si g ównie za spraw ojca, który odk d pami tam mia dewiz "dzie bez sportu, to dzie stracony". Nasze wakacje zawsze w jaki sposób by y zwi zane z wod . Regularnie brali my udzia w mi dzynarodowych sp ywach kajakowych na Bobrze czy Dunajcu, gdzie by o mnóstwo pasjonatów najró niejszych form kajakarstwa, zawsze te by element rywalizacji. To wystarczy o, by sk oni m odego cz owieka do

sp dzania i doskonalenia swoich umiej tno ci na wodzie. Czy bierzesz udzia w jaki zawodach kajakarskich? Karier zawodnicz mia em do krótk i bardzo ubog - rok we wroc awskim MOS-ie pozwoli zasmakowa ci kiej pracy, jak wykonuj kajakarze czy wio larze (20-30 ton przerzucanych na jednym treningu si owym) i nieco poprawi technik . Zaczynaj c przygod z prawdziwym sportem na trzecim roku studiów nie nale y liczy na wi cej, zw aszcza, gdy równocze nie zaczyna si pojawia mo liwo rozwoju zawodowego. Na szcz cie PZKaj (Polski Zwi zek Kajakowy) organizuje szereg imprez sportowo-turystycznych o nazwie "Grand Prix", w których bior udzia pasjonaci kajakarstwa, cz sto tak e byli zawodnicy, gdzie jest tak e miejsce dla takich jak ja, "turystów z zaci ciem sportowym". Kolejna ods ona to krakowski Maraton Kajakowy Wis a 2013 organizowany 28-go wrze nia, kibiców serdecznie zapraszam.

Ryszard ach Dyrektor Dzia u IT i Wsparcia Klienta Grupy Unity Dyrektor Dzia u IT i Wsparcia Klienta Grupy Unity. Absolwent Politechniki Wroc awskiej (specjalno Systemy i Sieci Komputerowe), zwi zany z Grup Unity niemal od pocz tku istnienia pierwszej z firm wchodz cych obecnie w sk ad spó ki. Odpowiada za administrowanie i utrzymanie systemów. Prywatnie m , tata trójki pociech i zapalony kajakarz.. Odpowiada za administrowanie i utrzymanie systemów Grupy Unity. Prywatnie m , tata trójki pociech i zapalony kajakarz.

| 38


O marketingu konwersji czytaj tak e wewn trz magazynu Imagine

IMAGINE NR 11  

Tematem 11 numeru jest marketing konwersji i systemy wspierające Digital Workplace.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you