Page 1


斕ૣၞ娄ࣳඪຝ ᔜૣ僻櫕ጱ࣐ᤍବଷ҅斔զय़展準กጱ㮆௔۸戔懯҅ե7UHHSRG౮傶3KDQWRP,ጱቘ మ֎㭏̶ 7UHHSRGਠᗦ岈3KDQWRP,昧ള҅傶䟴宙࢏ጱ妿ԋֵአ൉‫๋֯׀‬ඪ೮̶ 7UHHSRGฎ๙๭敋‫ڷ‬ૡ廫ጱਠᗦ奾ส҅ኧӣ㮆䁎ࢴጱઊྷ䳥ඪຝᚹ岈Ӟ䂄ಋૡ䝦‫ط‬ጱ ᩻ᘔԋ௔栝‫ݳ‬ᰂ榙կ僻婕્ളᘒ౮̶

੮ੑ

塅㾶 3+$1720,

340 mm / 13.4 in.

397 mm / 15.6 in.妿َጮ欋ᶎἓ

345 mm / 13.6 in.

क़懃

660 mm / 26 in.

m / 17.9 in.

TREEPOD

424 mm / 16.6 in.

'(9,$/(7&20

290

67

4


TREE

አෝṛᔜ伛ᘰ室 7UHHզ妃䌘ᔜ伛䌔3KDQWRP,‫܋‬ṛᛗቘమጱᘰ室ṛଶ҅晒‫ݳ‬ṛ‫כ‬፥ᒈ℆宙戔ᗝ҅冓᭜ 妃֯室憽泏਷̶ 岈3KDQWRP,ਠᗦ昧ളզ䋿匍‫ق‬ᶎ坦ਧ҅7UHH൉‫׀‬ԧṛᘔአଶጱ๋֯晁ᤈ䬈կ̶ 䮩墋ᘒ֗抠҅7UHHૣওࣈ䌔3KDQWRP,ጱ櫮娄櫀ᡐ᩸㬵̶

塅㾶

੮ੑ

3+$1720,

660 mm / 26 in.

475 mm / 18.7 in.

क़懃

455 mm / 17.9 in.妿َጮ欋ᶎἓ

340 mm / 13.4 in.

397 mm / 15.6 in.

'(9,$/(7&20

67 m

47


G E C KO

አෝṛᔜ伛ᘰ室 *HFNRᙧ䟑ୗਞ愇ฎૡᑕ戔懯ጱӞ殻䄉岊҅൉‫܋‬ᛗ‫ق‬ෛहኴ̶℆涢ๅᔜ嘦̵坦ਧӬਠ ᗦጱඪ䡱̶ኧጮᜋ䃲榙栝愚౮҅㽆Ꮂᤒᶎ̶

660 mm / 26 in.

345 mm / 13.6 in.

*HFNR䮩ฃਞ愇ғ‫ݝ‬ᵱ晝䢔晒‫ݳ‬ጱ℃ᶎṛଶ҅զ妃䌘ᔜ伛࿜ଘࣈ抠ෆ*HFNR‫ݢܨ‬ ts ̶ 嶫唰ᆌ焧౲‫כ‬೮֗抠҅*HFNR᮷ᚆ䋿匍ਠᗦጱ室憽℆涢̶

mm / 17.9 in.

424 mm / 16.6 in.

340 mm / 13.4 in.

397 mm / 15.6 in.

塅㾶

੮ੑ

3+$1720,

110 mm / 4.5 in.

290 mm / 11.4 in.

67 mm / 3.5 in.

47,5 mm / 2 in.

mm / 9 in.

क़懃 66 mm / 3.4 in.

 妿َጮ

168 mm / 6.6 in.

277 mm / 10.9 in.

'(9,$/(7&20 155 mm /


REMOTE

ਠ‫ق‬඙ഴ妃䌘ᔜ伛 3KDQWRPತ‫ک‬ԧਙጱ欥ṯ֎㭏̶ℂ晍ᒒ඙ഴ఍๋ࡅ䙄ጱඎනႴ㻌౲櫮୽僻ྲᔜ伛̶ ഴ‫ګ‬3KDQWRP戔㯪捧஑ๅ斕ᘒฃ岊̶ 妿晃᯿ෛ戔懯ጱ䮩墋斕ᰁ岈ಥ慺ٌ㾼侨ጱक़懃̶ 䟖አᔜ娥ጱ奞℄ਨই㱢ᵝጱ栝厏઀匍ԧਠᗦጱ඙ഴ岈ᔜ伛ጱૡ廫̶ ྯ㮆ഴ‫࢏ګ‬᮷ฎኧ'HYLDOHW加ᇙጱᔜვૡ廫޾‫ܓ‬᩼ದ悬ᔜஞ奲愇ᘒ౮̶

塅㾶

੮ੑ

3+$1720, 21,2 mm / 1 in.

3+$1720,,

क़懃 

妿َጮ欋ᶎἓ

80 mm / 3,2 in.

'(9,$/(7&20


COCOON

檸䦒檸ࣈ҅哴Ձ奈亣ᶪ搡 3KDQWRP,䌕አጱ‫׎‬䣛۱ٍํਧ‫ګ‬ጱ斪ୄ҅晒‫ٌݳ‬੮ੑ̶‫ڊ‬唰ጱૡ廫ֵٌٍํਠᗦጱ ‫כ‬捔௔ᚆ̶春䰬҅఍੪‫ݢ‬զ䒕Ӥ3KDQWRP,‫ک‬ձ֜఍ࡅ䴽ጱࣈො̶ &RFRRQኧෛӞդጱᤒᶎᥟ帜៪Ӟ䍅ॠᆐᗤྷ䶫ጱ愢‫ݳ‬๭ා愚౮̶&RFRRQྯӞկጼ ᶐ᮷ࣁဩ㾴泷ٍ䔀㲌ಋૡ愚౮̶

塅㾶

੮ੑ

3+$1720, 299 mm / 11.7 in. 299 mm / 11.7 in.

345 mm / 13.6 in. 345 mm / 13.6 in.

660 mm / 26 in. 660 mm / 26 in.

क़懃  ᆗᅢᅍ  ॠᆐᗤྷ䶫݊ጼᶐ 424 424 mmmm / 16.6 / 16.6 in. in.

40 340 mmmm / 13.4 / 13.4 in. in.

375 mmmm / 14.7 in. in. 375 / 14.7

296 296 mmmm / 11.6 / 11.6 in. in.

'(9,$/(7&20

16 16

290 290

67 67


COCOON 345 mm / 13.6 in.

345 mm / 13.6 in.

660 mm / 26 in.

660 mm / 26 in.

檸䦒檸ࣈ҅哴Ձॠ壁ԏ宙 / 455 17.9mm in. / 17.9 in.

傶3KDQWRP,,ᇙ愚ጱक़䒕ᤢ҅&RFRRQ䟖አ櫕䍅愢‫ݳ‬๭ා戔懯҅क़䍅䁎殌҅ᴠ࿜҅㲌 ᮱ຨ敟҅僻抷఍ᩳ‫ߺک‬愊҅᮷‫ݢ‬傶3KDQWRP,,൉‫ق׀‬ᶎ‫כ‬捔̶

䢐ํᴠ࿜ᴠჶ䒕戔懯ֵ҅&RFRRQԞ‫ݢ‬զ㯎ᙧ҅ๅ‫ے‬ᛥ晒̶ 66 mm / 3.4 66 in. mm / 3.4 in.

168 mm / 168 6.6 in. mm / 6.6 in. 277 mm / 277 10.9mm in. / 10.9 in.

੮ੑ

3+$1720,,

 ၹሴจ廠  ࿜จᅍ  ๙จཧ

245 mm / 245 9.6 in. mm / 9.6 in.

195 mm / 195 7.6 in. mm / 7.6 in.

'(9,$/(7&20

235 mm / 9.2 in.

235 mm / 9.2 in.

155 mm / 6.1 in.

塅㾶

क़懃 173 mm / 173 6.8 in. mm / 6.8 in.

290 mm / 11.4 in.

栝愚ಋຢጱ愚ဩ‫ݶ‬ጭઊ柃҅嘦‫כ‬斕ፄ̵䁎ࢴ҅嶫僻Ӟ०̶

290 mm / 11.4 in.

110 mm / 110 4.5 in. mm / 4.5 in.

67 mm / 3.5 in.

47,5 mm / 2 in.

67 mm / 3.5 in.

&RFRRQᴻԧ‫ํތ‬㮆厏媅3KDQWRP,,ጱ‫כ‬捔ବଷ҅晤൉‫ਂ׀‬න櫮娄ጱᑮ樌̶

155 mm / 6.1 in.

98 8 in. mm / 3.8 in.

397 mm / 397 15.6mm in. / 15.6 in.

47,5 mm / 2 in.

m / 220 9 in.mm / 9 in.

424 mm / 424 16.6mm in. / 16.6 in.

340 mm / 340 13.4mm in. / 13.4 in.


LEGS

斕桗戔懯ጱ䌕䍋ඪຝ /HJV岈3KDQWRP,,僻婕ള‫҅ݳ‬಑᭜‫ڊ‬य़展ጱ戔懯氱໒̶ 奾‫ݳ‬䦒੢क़懃岈ਠᗦጱ坦ਧ௔҅䟖አᒵ欴䃲ܻቘ戔懯̶ /HJVጱਞ‫ق‬䱛‫כݢګ‬挨3KDQWRP,,ࣁବଷࣁձ֜ఘ丆ӥ᮷ํᇑࢴಬ‫̶ێ‬

塅㾶

੮ੑ

3+$1720,, 475 mm / 18.7 in.

क़懃 

妿َጮ欋ᶎἓ

455 mm / 17.9 in.

397 mm / 15.6 in.

'(9,$/(7&20

47,5


G E C KO 475 mm / 18.7 in.

አෝṛᔜ伛ᘰ室

*HFNRᙧ䟑ୗਞ愇ฎૡᑕ戔懯ጱӞ殻䄉岊҅൉‫܋‬ᛗ‫ق‬ෛहኴ̶℆涢ๅᔜ嘦̵坦ਧӬਠ ᗦጱඪ䡱̶ኧጮᜋ䃲榙栝愚౮҅㽆Ꮂᤒᶎ̶ 455 mm / 17.9 in. 397 mm / 15.6 in. *HFNR䮩ฃਞ愇ғ‫ݝ‬ᵱ晝䢔晒‫ݳ‬ጱ℃ᶎṛଶ҅զ妃䌘ᔜ伛࿜ଘࣈ抠ෆ*HFNR‫ݢܨ‬ ts ̶ 47,5 mm / 2 in.

嶫唰ᆌ焧౲‫כ‬೮֗抠҅*HFNR᮷ᚆ䋿匍ਠᗦጱ室憽℆涢̶

220 mm / 9 in.

塅㾶

110 mm / 4.5 in.

੮ੑ

3+$1720,, 155 mm / 6.1 in.

क़懃  妿َጮ

98 mm / 3.8 in.

173 mm / 6.8 in.

'(9,$/(7&20


3+$1720ෛᶐ޸ғ‫ڹ‬ಅ๚ํጱᔜૣ ఍岈3KDQWRPጱᒫӞེፘ᭬䌔եՈ櫞஫̶ఽ‫ݑ‬3KDQWRP,,G%ጱ䔶य़‫ۑ‬ᚆ҅咳‫ڊ‬ 掘੄奈亣ጱ宙ᶪ㶴ইྌᔜૣ҅墋ፗ僻‫܃ݢ‬䤔̶‫֗ࣁֵܨ‬ᶪᰁ䦒3KDQWRP,,Ԟᚆఽ㵕 ఍̶斕斕Ӟ懡‫ݢܨ‬捰఍ਠ‫ق‬ഩഴ3KDQWRP,,̶

G%

ᶪᰁG%63/ 毱ሲ段䛑+]N+] ଘ࣐‫ۑ‬ሲ:506 ᵭ०፥ᵭ‫ۑ‬ሲ決޾ᵭᙧว࢑ᶪ

廠ᇌ

6327,)< &211(&7

‫ط‬媼ള৿ 375 mm / 14.7 in.

424 mm / 16.6 in.

0 mm / 13.4 in.

斸‫ف‬ൊ৿

296 mm / 11.6 in.

੮ੑ:(,*+7.*/%6

塅㾶 3+$1720,,

 168 mm / 6.6 in.妿َጮ 欋ᶎἓ

277 mm / 10.9 in.

168 mm / 6.6 in.

क़懃

290 mm / 11.4 in.

67 mm / 3.5 in.

mm / 3.4 in.

$,53/$<

299 mm / 11.7 in.

660 mm / 26 in.

345 mm / 13.6 in.

఍ጱᶪ段҅ኧ఍֢Ԇ̶62/2҅'82҅౲ग़಄樌ཛྷୗ̶

219 mm / 8.5 in.

157 mm / 6.1 in.

'(9,$/(7&20


䮩ᒒ䔶य़Ӭᔜૣ ᔜૣ㶴䔶य̶़3KDQWRP,,G%ฎ宙ᶪૡᑕጱ䄉岊҅䢐ํӧ‫ݢ‬௏捍ጱ‫ێ‬ᰁ̶ࠔӞᚆ ℆匍ṛ‫כ‬፥ଶ޾ఽਥᵵඕጱ᩻ᔜૣጱਹꁿᶪ段ᔮ妞҅僻抷ձ֜ᶪᰁ̶斕斕Ӟ懡‫ݢܨ‬捰 ఍ਠ‫ق‬ഩഴ3KDQWRP,,̶

G%

ᶪᰁG%63/ 毱ሲ段䛑+]N+] ଘ࣐‫ۑ‬ሲ:506 ᵭ०፥ᵭ‫ۑ‬ሲ決޾ᵭᙧว࢑ᶪ

廠ᇌ

6327,)< &211(&7

‫ط‬媼ള৿ 375 mm / 14.7 in.

424 mm / 16.6 in.

0 mm / 13.4 in.

斸‫ف‬ൊ৿

296 mm / 11.6 in.

੮ੑ:(,*+7.*/%6

塅㾶 3+$1720,,

 168 mm / 6.6 in.妿َጮ 欋ᶎἓ

277 mm / 10.9 in.

168 mm / 6.6 in.

क़懃

290 mm / 11.4 in.

67 mm / 3.5 in.

mm / 3.4 in.

$,53/$<

299 mm / 11.7 in.

660 mm / 26 in.

345 mm / 13.6 in.

఍ጱᶪ段҅ኧ఍֢Ԇ̶62/2҅'82҅౲ग़಄樌ཛྷୗ̶

219 mm / 8.5 in.

157 mm / 6.1 in.

'(9,$/(7&20


ᵵඕᶪප҅䌄橃ᶪ䁰҅妿َԏ֢

ᶪᰁG%63/

299 mm / 11.7 in.

660 mm / 26 in.

345 mm / 13.6 in.

G%

3KDQWRP,G%䟖አྯ㮆毎‫ض‬ጱ'HYLDOHW咳ก҅傶఍䒕㬵ṛ‫כ‬፥޾᩻ṛੂଶጱ宙 ᶪ҅ᔜૣ戔懯晒‫ݳ‬఍ጱਹ੷̶ఽ‫ڹݑ‬ಅ๚ํጱఽਥ悳䢗̶

毱ሲ段䛑+]N+] ଘ࣐‫ۑ‬ሲ:506 ᵭ०፥ᵭ‫ۑ‬ሲ決޾ᵭᙧว࢑ᶪ 424 mm / 16.6 in.

340 mm / 13.4 in.

375 mm / 14.7 in.

296 mm / 11.6 in.

6327,)< &211(&7

168 mm / 6.6 in.

168 mm / 6.6 in.

67 mm / 3.5 in.

66 mm / 3.4 in.

廠ᇌ

290 mm / 11.4 in.

఍ጱᶪ段҅ኧ఍֢Ԇ̶62/2҅'82҅౲ग़಄樌ཛྷୗ̶

$,53/$<

‫ط‬媼ള৿ 219 mm / 8.5 in.

277 mm / 10.9 in.

157 mm / 6.1 in.

੮ੑ:(,*+7.*/%6

塅㾶 3+$1720,

欋ᶎጮᯈզ亮柙㯎຃欋ᶎἓ

195 mm / 7.6 in.

255 mm / 10 in.

 245 mm / 9.6 in.

235 mm / 9.2 in.

क़懃

342 mm / 13.4 in.

252 mm / 9.9 in.

'(9,$/(7&20


ᶋ‫ٿ‬ጱᔜ伛ଶ޾ᵵඕ‫ۑ‬ሲ҅妿َӾጱ妿̶َ

299 mm / 11.7 in.

660 mm / 26 in.

345 mm / 13.6 in.

G%

䵍‫ۑ‬ෝӞ奍7LWDQLXPṛᶪ㻌℆҅զӧ‫ݢ‬௏捍ጱႴศଶ޾ᔜ嘦ଶᘰ室ྯӞ㮆奞℄̶ᶋ ‫ۑٿ‬ሲ̶䮩ᛘᵵඕ֗ᶪ̶春ฎ宙ᶪ๋奈亣ጱ୵ୗ҅㯎຃汻ᶎ‫ݢ‬晝አ.ᰂ౲Ⴎ柙҅岈 'HYLDOHWጱ([SHUW3UR䢷य़䱛ፘ‫̶ݶ‬ ᶪᰁG%63/ 毱ሲ段䛑+]N+] ଘ࣐‫ۑ‬ሲ:506 ᵭ०፥ᵭ‫ۑ‬ሲ決޾ᵭᙧว࢑ᶪ 424 mm / 16.6 in.

340 mm / 13.4 in.

375 mm / 14.7 in.

296 mm / 11.6 in.

఍ጱᶪ段҅ኧ఍֢Ԇ̶62/2҅'82҅౲ग़಄樌ཛྷୗ̶

168 mm / 6.6 in.

168 mm / 6.6 in.

6327,)< &211(&7

290 mm / 11.4 in.

67 mm / 3.5 in.

66 mm / 3.4 in.

廠ᇌ

$,53/$<

‫ط‬媼ള৿ 219 mm / 8.5 in.

277 mm / 10.9 in.

157 mm / 6.1 in.

੮ੑ:(,*+7.*/%6

塅㾶 3+$1720,

 245 mm / 9.6 in.255 mm / 10 in.

235 mm / 9.2 in.

क़懃 欋ᶎἓᯈզႮ柙㯎຃ 195 mm / 7.6 in. 欋ᶎጮᯈզ.ᰂ㯎຃

342 mm / 13.4 in.

252 mm / 9.9 in.

'(9,$/(7&20


࿞䗋夵ஷቊᡐ҅僻抷఍ࣁ֜ො̶ $WHOLHUV*RKDUGૡ࣑ጱय़䒍㮉ׁ䢡妿䦒樌Ⴌ梤ጱ䌕䮣ದ悬ਠ౮ԧ3KDQWRPጱᰂᓐ愇 汻̶ྯᇆᰂᓐ᮷ฎಋૡ䂍ಾጱ҅զ劧஑加ᇙӧ‫๊ݢ‬դጱ柣姌̶晟叨ದ悬Ḓଶᥝ࿢妃䌘 ਠᗦ҅ᰂᓐӞ෮䂍Ӥ੪僻ဩၾᴻ̶柵‫ڰ‬3KDQWRP૬ἑྈ㴣ᴺᇇ_'HYLDOHWጱ䰤扮҅㪔 զ0RRQ*ROG梧ᰂ҅春ฎӞ圵ቊ揫ጱӧ栕桗束焗ᰂ‫ݳ‬ᰂ̶ ᶪᰁ

G%63/

G%63/

毱ሲ段䛑

+]N+]

+]N+]

ଘ࣐‫ۑ‬ሲ

:506

:506

ᵭ०፥ᵭ‫ۑ‬ሲ決޾ᵭᙧว࢑ᶪ

఍ጱᶪ段҅ኧ఍֢Ԇ̶62/2҅'82҅౲ग़಄樌ཛྷୗ̶

廠ᇌ

6327,)< &211(&7

$,53/$<

‫ط‬媼ള৿

斸‫ف‬ൊ৿ 3+$1720,,

塅㾶 3+$1720,,3+$1720, क़懃 

妿َጮ  ᰂᓐ愇汻 '(9,$/(7&20


DEVIALET CARE

給您的產品絕佳保護 讓您的PHANTOM I或PHANTOM II享有5年保固。 使用DEVIALET CARE,您的PHANTOM產品將享有額外3年的保固。

範圍 PHANTOM I PHANTOM II DEVIALET.COM


犋҂‫ݢ‬绝蝚ጱ肨ᶪ ᵇ᯿വ‫'ڊ‬HYLDOHW*HPLQL፥僻娄ᘦ䱛๋҅অጱᶪ搡҅‫ق‬ᶎఽ‫̶ݑ‬ 奾‫ݳ‬ଙጱᎸᑪ樄咳޾宙䋊ದ悬҅捰఍檸䦒檸ࣈՁ‫ݑ‬ᶪ䰐̶

加Ӟ僻ԫጱᶪ懱ದ悬̶

奈亣ᶪ搡̶僻䦒僻‫ڰ‬岈఍‫ݶ‬ᤈ̶

'HYLDOHWԆ㵕ᴳ࢑ದ悬޾᭐กཛྷୗ

๋槱晄ੜ䦒ጱ櫮࿰媲ᛯ‫҅ێ‬ 㻌ེ꧌櫮஍‫ݢ‬槱晄ੜ䦒ጱᘰ室䦒樌

室憽Ԇ㵕ᯈ䌘ғฬ్‫ܨ‬䦒抠ෆᶪრ‫מ‬彚҅ ਠᗦᘰ室℆涢

,3;ᴠ࿜ᒵ奍

ඪൔ承ᶪۗቘ‫ۑ‬ᚆ

䃲‫ێ‬ଘᤍ奾䯤ғ抠℄ᘦ๡㲌᮱䃲‫҅ێ‬ ൉‫๋׀‬奈ᔙጱᶪ搡

承ᶪ᭗扖 㲌᮱୊晙愆㱘ғी䔶ࣁṛ毱ሲӥጱᴳ࢑௔ᚆ %OXHWRRWK

4XDOFRPPqDSW;Ŭ

੮ੑ

31,4 mm

33 mm

क़懃 ၾ‫ط‬ἓ

15 mm

58 mm

'(9,$/(7&20


妃䌘ጱ咳籞‫݋‬羬翄

(;3(57352

([SHUW3URฎ‫ق‬Ӯኴ๋‫ض‬昲ጱᶪ懱昲۸ᔮ妞҅䌕槹傶ᶪ䰐䙄অᘏ಑᭜ᔜ娥̵꧌佝ఘఽ ጱᘰ室℆涢̶([SHUW3UR奾‫ݳ‬ಅํඎනጱ໐ஞ‫ز‬ᔰզ๊դෆॺᶪ段戔㯪҅‫ڹ‬ᗝනय़࢏̵ නय़࢏̵䤖֖气ྲ旉䟵࢏̵Ԁၞড়℆҅ࠖ毣නय़࢏‫ق‬᮱ᵞෝӞ᮱ᔜૣ䱛᫝ԏӾ̶ 'HYLDOHWጱૡᑕ䒍᭗晃᯿ෛਧ嬝宙ᶪٚ匍ጱྯӞ㮆檦ྦྷ҅ࣁಅํ‫ۑ‬ሲ奍㳨᮷‫ޝ‬匍ํ‫ݥ‬զ 㬵戺介ጱ๋֯௔ᚆ̶ᔜ伛ᘒᛔᆐጱ᩸ॵ̵꧌佝ᆷᅨ௔ጱ‫ێ‬ଶ̵妃䌘ጱဃἕ̵ਠᗦጱᶪ ᜋ㯽፥ଶ҅奾ຎ҅եՈᵵඕ̶ ([SHUW3URٍํਠ‫ݢق‬戔ਧ݊‫ݢ‬䢷઀ጱᇙ௔҅᮷ᚆ朰නᶪ䰐ጱಅํ侢‫҅ێ‬僻抷ձ֜ᶪ რ̵䟴宙࢏圵气̶ ӣ㮆ᒈ℆宙ᔮ妞҅‫܋ݢ‬奍傶櫕㻌宙᭲౲ग़᯿නय̶़

加Ӟ僻ԫ҅僻抷఍ই֜ᘰ室 (;3(57352

ໟӤࣳ櫮尝

&'ඎන࢏

ࠖ哷

櫮憙

ฬ్ࣳಋ䱛

ଘ຃櫮尝

(;3(57352 '(9,$/(7&20


(;3(57352 ;:$77681'(5ľ

(;3(57352'8$/ ;:$77681'(5ľ

(;3(57352 ;:$77681'(5ľ

(;3(57352'8$/ ;:$77681'(5ľ

(;3(57352 ;:$77681'(5ľ

(;3(57352'8$/ ;:$77681'(5ľ

Profile for 映象音響 IMAGE AUDIO

Devialet Brochure 2021  

Devialet Brochure 2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded