Page 1

=HSPKHKLKLZ[LMVSOL[V!ZLTHUHZn KLFFFFFFHFFFFFF

9,75,1(c

'rXP3OXV QDVXDFR]LQKD


)YPUKLKL(NYHKLJPTLU[V!  

:L\HYTmYPVTHPZVYNHUPaHKV

*HPWPYtYYPTHž1tYHO ‹),( 

 

4VK\SHY9L[HUN\SHY5¢3P[YVZ 4VK\SHY6]HS5¢3P[YVZ4VK\SHY6]HS5¢ 3P[YVZ

ž1tYHO‹),( 4VK\SHY9L[HUN\SHY5¢3P[YVZ
%ULQGH(VSHFLDOSDUD$QILWULm

=LQHJVTVtMmJPSNHUOHYV),(!6MLYLsHZ\HJHZHWHYH\TH9L\UPqV ;<77,9>(9,LPUJLU[P]LHZZ\HZHTPNHZHTHYJHYLT\THYL\UPqV[HTItT

),(

),( 

ž1tYHO‹),( 4VK\SHY6]HS5¢TSJHKH 4VK\SHY6]HS5¢3P[YVZ4VK\SHY6]HS5¢3P[YVZ


SPUOHc3UHSDUDomR3OXV

/DQoDPHQWRV 

*VTVKPKHKL!:LN\YLWLSHK\HZ HSsHZSH[LYHPZLSL]LZVImN\H JVYYLU[L

6KLZPNUKHHIHSH[LYHSWLYTP[LX\L HTPZ[\YHZLQHKLZWLQHKHLTV\[YV YLJPWPLU[LZLTLZJVYYLYWLSHIHZL

/LWURV

,UJHP_HTZLWLYMLP[HTLU[L\TZVIYL VV\[YVWHYHVYNHUPamSVZUVHYTmYPV ,ZJVYYLKVY7S\Z3P[YVZ __JT


79,7(9(h²6

 ;HTWH(U[P9LZWPUNV7S\Z _ JT

 <[PSPaLHJVTH;PNLSH)H[LKLPYH 7S\Z3P[YVZ0KLHSWHYH\ZHY JVTLZWm[\SHZTP_LYZ V\IH[LKLPYHZ

 H[t

KL KLZJVU[V

UH3PUOH7YLWHYHsqV7S\Z/LWURV

 ;PNLSH)H[LKLPYH7S\Z3P[YVZ __JT

PO

  4PUP;PNLSH)H[LKLPYH7S\ZTS __JT


SPUOHc0LFURSOXV

$WHQÍÂR$/,QKD0LFURSOXVQÂRSRGHVHUXWLOL]DGD QRIRUQRFRQYHQFLRQDODSHQDVQRPLFURRQGDV

/LWURV

 4PJYVWS\Z-VYTHKL(ULS3P[YVZ __ JT0KLHSWHYHWYLWHYHY YLJLP[HZKLW\KPUZ THUQHYZ\ÅvZV\ TLZTVHZZHYIVSVZ UVTPJYVVUKHZ


/DQoDPHQWRV =LQH\THKLSPJPVZHYLJLP[HKL;VY[HKL-Y\[HZ=LYTLSOHZ UVZP[L!^^^[\WWLY^HYLJVTIY

 H[t

KL KLZJVU[V

40*9665+(:UH3PUOH4PJYVWS\Z

/LWURV

(P3ROLFDUERQDWR

0KLHSWHYHTHZZHZ KL[VY[HZWH]vZ L[HTItT HZZHYIVSVZ UVTPJYVVUKHZ

 4PJYVWS\Z-VYTH7SHUH3P[YVZ __JT


SPUOHc$UPD]HQDJHPKL KLZJVU[V

UH*HP_HWHYH*OVJVSH[L

NJ *HP_HWHYH*OVJVSH[L2N JTKLKPoT_JTKLHS[ *HP_HWHYH*HMtN JTKLKPoT_JTKLHS[ HS[


(94(A,5(.,4 ,5(.,4

J

8PGHOLFLRVRFDIp GDPDQKmSDUDRSDSDL

J

 *HP_HWHYH*OmN JTKLKPoT_JTKLHS[


5HFHLWD 9HZWHKPUOHKL3PTqV

0UNYLKPLU[LZ!

Â&#x2039;TSKL3LP[L*VUKLUZHKV Â&#x2039;TSKL:\JVKL3PTqV Â&#x2039;JVSOLYJOmKLYHZWHZKLSPTqV Â&#x2039;.LSVWPJHKV

4VKVKLWYLWHYV! 5V8\PJR:OHRL;\WWLY^HYLHKPJPVULVSLP[LKL KLZJVU[V

UV8\PJR:OHRL

JVUKLUZHKVVZ\JVLHZYHZWHZKLSPTqVHNP[LILT H[tX\LMVYTL\TJYLTLJVUZPZ[LU[L,UJOHVZ *VWPUOVZ3PTVUHKH;\WWLY^HYL JVTNLSV WPJHKVLKLZWLQLVJYLTLKLSPTqVZVIYLVNLSV LJVSVX\L\TJHU\KPUOVWHYHZLY]PY :PY]HLZZHYLMYLZJHU[LYLJLP[HWHYHVWHWHP

PO
&RPHPRUHHVVHGLD

LZWLJPHSJVTVWHWHP

 8\PJR:OHRLTS JTKLKPoT_JTKLHS[

PO FDGD

/DQoDPHQWR

*VWPUOV3PTVUHKHTSJHKH JTKLKPoT_JTKLHS[

79,7(9(h²6
*VTWSL[L Z\HJVSLsqV =LQHHJHP_HKPZWVUx]LS UVWY}_PTV=P[YPUL!

GRSRU

D 5HFRPHQG

(GLomR/LPLWDGD $UPD]HQDJHP 

,TJHKH]P[YPUL\THUV]H*HP_HKL(YTHaLUHNLTWHYH ]VJvJVTWSL[HYHZ\HSPUOHH[tVÄUHSKL

(Y[LHILY[H

6RPHQWHQHVWHYLWULQH HVWDHVWDPSD


HKH

ZPU VHZ

GHV H X * (GX sq

*VSL WVY

 NJ

(94(A,5(.,4KL KLZJVU[V

 *HP_HWHYH:HS.YVZZV2N JTKLKPoT_JTKLHS[


(94(A,5(.,4

SPUOHc&DL[DV

 *HP_HWHYH-LPQqVRN JTKLKPoT_JTKLHS[ JT KL KPoT _ JT KL H

 *HP_HWHYH:HSRN JTKLKPoT_JTKLHS[

NJ  *HP_HWHYH(s‚JHY2N JTKLKPoT_JTKLHS[ *HP_HWHYH-HYPUOHRN JTKLKPoT_JTKLHS[


79,7(9(h²6

KL KLZJVU[V

UV4PUP,ZJVYYLKVY

/DQoDPHQWR 4PUP,ZJVYYLKVY __JT ,UJHP_HZLWLYMLP[HTLU[LUHIVYKHKH[PNLSHMHJPSP[HUKVVTHU\ZLPV


7HPSHURVHPSUHIUHVTXLQKRKL KLZJVU[V

UH9LKVUKPUOH WHYH;LTWLYVZ

 9LKVUKPUOHWHYH;LTWLYVZTS JTKLKPoT_ JTKLHS[
9ROWRX

‹*VUZLY]HVHSOV WVYT\P[VTHPZ[LTWV LKLP_HZ\HJVaPUOH ZLTJOLPYVKL KLZJVU[V

UV7VY[H(SOV

79,7(9(h²6 7VY[H(SOVJHILsHZKLHSOVTtKPV JTKLKPoT_JTKLHS[


79,7(9(h²6

(0iJLFDtJVTWVZ[HWVY!IHZL[HTWHOLYTt[PJH [HTWPUOHZKLJVYH[P]HZLIHUKLQHWHYHZLY]PY

 (4mNPJH3P[YV JTKLKPoT_JTKLHS[‹(W}ZYL[PYHYKVYLMYPNLYHKVY YL[PYLH[HTWHOLYTt[PJH KHIHZL

‹(WVPLVWYH[VIHUKLQH ZVIYLHMYTHL]PYLVWYVK\[V

‹9L[PYLH[HTWHWLX\LUH KLJPTHJVTKLJVYHsqV VHSPTLU[VPYmZVS[HY [V[HSTLU[LKHMYTH

‹9L[PYLHMYTHLVHSPTLU[V LZ[mWYVU[VWHYHZLY]PY
KL KLZJVU[V

UH4H_P1LP[VZH

-9,,A,9/LWURV

1RYD&RU 4H_P1LP[VZH3P[YVZ __JT


SPUOHc-HLWRVRV

 *HP_H0KLHS3P[YVZ __JT

  +\V1LP[VZPUOVWLsHZKLTSJHKH __JTJHKH   +\V1LP[VZVWLsHZKL TSJHKH __ JTJHKH

PO PO 
de desconto

na Jeitosa

FREEZER

37

%

3

21

5

1,4 Litros 1,8 Litros

3 Litros Nova tampa “com aba” do Duo Jeitoso, Duo Jeitosinho e Jeitosa.

4

4 87433 Espaçosa - 3 Litros 23 x 14 x 12,8cm

5 87492 Jeitosa - 1,8 Litros 12,7 x 11,5 x 20,5cm


6XDPHVD

THPZJVSVYPKHKL KLZJVU[V

UV;\WWLY7V[L

PO ;\WWLY7V[LTS __JT
:,9=09PO FDGD

7DÍD0XUDQRPOFDGD FPGLÁP[FPDOWFDGD /DUDQMD $PDUHOD


SPUOHc6HQVDomR

6XDPHVDPHUHFH 

PO/LWURV /LWURV

  :LUZHsqV;PNLSH7LX\LUH3P[YVZ _ _ JT  :LUZHsqV0UZ[HU[oULHTS JTKLKPoT_ JTKLHS[  :LUZHsqV;PNLSH.YHUKL3P[YVZ __JT

-LJOHZLJVT\TÂ&#x201A;UPJV [VX\LUVJLU[YVKH[HTWH


:,9=09

KL KLZJVU[V

7VKLZLY HYTHaLUHKHUH WVZPsqVOVYPaVU[HS LJVUVTPaHUKV LZWHsVUHZ\H NLSHKLPYH

;HTWH KLZTVU[m]LSX\L WLYTP[LHSPTWLaH WLYMLP[HKHWLsH

7VZZ\P[HTWH OLYTt[PJH LLZ[HUX\LX\L L]P[H]HaHTLU[V LNV[LQHTLU[V

/LWURV

&RUHVSHFLDO

  (1HYYH3P[YVZ ( ( 1 JTKLKPoT_JTKLHS[  


SPUOHc$FWXDOLWp

ย‹7VKLZLY\ZHKHWHYH ZLY]PYMYHUNVHZZHKV YVJHTIVSLZHIHJH_P MH[PHKVLU[YLV\[YVZ

 (J[\HSP[t4H_P*OHYT3P[YVZ __JT  (J[\HSP[t(]LaPUOH3P[YV _ _JT  (J[\HSP[t-HJPSP[HTS JTKLKPoT_JTKLHS[$WHQรร‚RDOLPHQWRVTXHFRQWHQKDPRXSUHFLVHPGHDFUร’VFLPRGHVXEVWรQFLDV ROHRVDVSDUDVHUHPDTXHFLGRVQRPLFURRQGDVGDQLรฐFDPRSURGXWR


:,9=09KL KLZJVU[V

UH(J[\HSP[t;\[[P*OHYTGDV Q R R LFU HVD P R ' DP

 (J[\HSP[t;\[[P*OHYT3P[YVZ __JT


%5,772

70

¸9VTLYV)YP[[Vt\THY[PZ[HWVWX\L\ZHJVYLZ]PIYHU[LZ LLZ[HTWHZMVY[LZJVTVSPUN\HNLTKLLZWLYHUsHLMLSPJPKHKL ,SLMVPYLJVUOLJPKVWLSHTHPVYPUZ[HSHsqVKLHY[LKHOPZ[}YPH KV/`KL7HYRLT3VUKYLZL[L]LZ\HZVIYHZL_PIPKHZUV *HYYV\ZLSK\3V\]YLUV4\ZL\KL 3V\]YLLT7HYPZ(HY[LKL9VTLYV)YP[[VZLUZPIPSPaHH[VKVZ ^^^IYP[[VJVT¹3HUsHTLU[V

7VZZ\PMLJOHTLU[VKL\T‚UPJV [VX\LIHZ[H\THZPTWSLZ WYLZZqVKVWVSLNHYUVJLU[YV KH[HTWHH[tV\]PY\T¸JSPJ¹


3$,6

KL KLZJVU[V

UV7V[L4HZ[LY(IYHsV

/LWURV

 7V[L4HZ[LY(IYHsV3P[YVZ JTKLKPoT_JTKLHS[

(Y[LHILY[H

,+0h²6,:7,*0(3

LZWLJPHS KPHKVZ


“Conheça minha nova fragrância EG Sport e desperte seu espírito mais aventureiro.”

30

A

Um espírito

pode ultrapassar todos os limites

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes é também piloto da Fórmula Porsche.


fr

Conheça a

Lançamento! Fougére Aromático Fresco

especial

especial

Edu Guedes Sport Deo-Colônia Desodorante Spray 100ml

94927

Necessaire Masculina

(23cm x 13,5cm)

31

edes

94915

EG Sp o rt b Gu du yE

cia rân ag


O cuidado

íntimo feito para você.

Intimate Sabonete Líquido Feminino possui Extrato de Aloe Vera que tem ação emoliente, suavizante, hidratante e refrescante. Ele é formulado com higienizantes suaves que não causam irritação.

especial

94546

32

Intimate Sabonete Líquido Feminino 200ml


33

C

om seu jeito especial e feminino atrai olhares e encanta a todos.

especial

94534

Armand Dupree White Deo-Col么nia Spray 75ml Floral Frutal Oriental Gustativo


SPUOHc5HIUL%R[

Chรก de Cozinha

3PUOH9LMYP)V_

ย‹7HYH\ZVUV9LMYPNLYHKVY ย‹7YVK\[VZLTWPSOm]LPZWHYHTLSOVY VYNHUPaHsqV ย‹;HTWHOLYTt[PJHLLZ[HUX\LX\LHQ\KH HJVUZLY]HYMY\[HZL]LYK\YHZZLTWYLMYLZJHZ HSPTLU[VZJVTNYHUKLWVYJLU[HNLTKLmN\H JVTVJHYULZLMYPVZUVYLMYPNLYHKVYย‹-LP[HJVTTH[LYPHS[YHUZSย‚JPKV X\LWLYTP[LPKLU[Pร„JHYVJVU[Lย‚KV
KL KLZJVU[VUH(YHYH1RYD&RU  (YHYHTS __JT

*/Í+,*6A05/( 9LMYP)V_U¢TS __JT

 9LMYP)V_U¢3P[YVZ __JT

 9LMYP)V_U¢3P[YVZ __JT


“ “

+LJLHQHEXFDO (OPNPLULI\JHStHTLSOVYMVYTHKLWYL]LUPY JmYPLZNLUNP]P[LLV\[YVZWYVISLTHZUHIVJH iPTWVY[HU[LX\LVHK\S[VZLQH\TL_LTWSV KLTVUZ[YHUKVWHYHHJYPHUsHX\L[VTHVZKL]PKVZ J\PKHKVZWHYHTHU[LYHIVJHZH\Km]LS

,U[YLLHUVZKLPKHKLHJYPHUsHJVTLsHH WLYKLYVZKLU[LZKLSLP[LLUVS\NHYKLZZLZ UHZJLTVZKLU[LZWLYTHULU[LZ7VY]VS[HKVZHUVZ UHZJLTVZKLU[LZTVSHYLZX\LMPJHTUHWHY[LWVZ[LYPVY KHIVJH,ZZLZKLU[LZZqV[HTItTWLYTHULU[LZ :LHJYPHUsH[L]LHVWVY[\UPKHKLKLHWYLUKLYHJ\PKHY KVZKLU[LZKLSLP[LHNVYHMPJHTHPZMmJPS THU[LYHOPNPLULKVZKLU[LZWLYTHULU[LZ

“ 

7HYHTHU[LYVZKLU[LZZH\Km]LPZHJYPHUsHWYLJPZH KLHSPTLU[HsqVZH\Km]LSL]P[HUKVKVJLZLYLMYPNLYHU[LZ (JYPHUsHKL]LLZJV]HYVZKLU[LZHVHJVYKHYKLWVPZ KHZYLMLPsLZHU[LZKLKVYTPYL[VKH]LaX\LJVTLY V\ILILYHSN\THSPTLU[VKVJLLtPTWVY[HU[LSL]mSH HVKLU[PZ[H\TH]LaHVHUV=VJvWVKLPUJLU[P]HY HOPNPLULI\JHSKLMVYTHKP]LY[PKHKLP_HUKVX\L HJYPHUsHLZJVSOHHWY}WYPHLZJV]HV\JVU]LYZHUKV JVTLSHZVIYLVHZZ\U[V


PK H H K X \ PY U PK H K L \ H T K V H ( J PY m J V U [Y PI \ ] V J v J 9  [V YV QL H W YH V W ] P] L U J PH YL I V : S¹ n 0 U MH U [P ¸ + PYL [V PT L U [V S] V ] U L Z - L H V + L < 5 0* ,

PO

 9LKVUKPUOH5LVUTS JTKLKPoT_ JTKLHS[ H K L YV N YH T L W H YH 7 HK T L PK U ] [P H =L U K T S \ J YH U [H W H YH YV K \ [V U q V [ L V J V q ML Y[ H U , Z [L W , Z [H V Z K V W L Yx V K V V ] [P U L J 0U
/HYHVXDUHIHLomR SDUDRQGHTXLVHU

/LWUR

 ;\WWLY7VY[m[PS3P[YV JTKLKPoT_JTKLHS[7LYMLP[VWHYHZHSHKHZLTHZZHZ \[PSPaHUKVV7V[PUOVWHYHSL]HYVTVSOV

(IHZLWVKLPYHV TPJYVVUKHZ ZLTH[HTWH

([HTWHWVZZ\P VYPMxJPVWHYHLUJHP_L KV7V[PUOVWHYH 4VSOV

7V[PUOVWHYH4VSOV JVTLZJHSHKL TLKPKHZ*HWHJPKHKL WHYHTS7VZZ\P [HTWHOLYTt[PJH WHYH[YHUZWVY[HYJVT ZLN\YHUsH

7HYHLUJHP_HYVZ [HSOLYLZUH[HTWH IHZ[HKLZSPamSVZV\ WYLZZPVUmSVZUV JLU[YVKH[HTWH

7HYHLUJHP_HYVZ ;HSOLYLZWYLZZPVUL VNHYMVZVIYLHMHJH LLUJHP_LVZ

7HYHHIYPYYL[PYLVZ ;HSOLYLZLV7V[PUOV HWVPL\THTqVUV SHKVVWVZ[VnHIH LJVTHV\[YHTqV HWVPLVWVSLNHYWLY[V KHHIHLSL]HU[LH

7HYHMLJOHYHWVPLVYLJPWPLU[LLT\TH Z\WLYMxJPLWSHUHLLUJHP_LH[HTWHZVIYL VWYVK\[V*VTLJLWLSVSHKVVWVZ[Vn HIHLKLZSPaLVZWVSLNHYLZWYLZZPVUHUKV Ã&#x201E;YTLTLU[LH[tLSHMLJOHY[V[HSTLU[L
KL KLZJVU[V

UV;\WWLY;HWPVJH

7VZZ\P[YH]HKLZLN\YHUsH KLMmJPSHILY[\YHLMLJOHTLU[V

Lanรงamento

 ;\WWLY;HWPVJH __JTJHKH

769;ร;03
SPUOHc0DUDYLOKRVD

/LWURV

/LWUR

/LWURV

 ;PNLSH4HYH]PSOVZH3P[YV JTKLKPoT_ JTKLHS[ ;PNLSH4HYH]PSOVZH3P[YVZ JTKLKPoT_JTKLHS[

 ;PNLSH4HYH]PSOVZH3P[YVZ JTKLKPoT_JTKLHS[


6LPSOHVPHQWH0DUDYLOKRVD

9,-90.,9(+69/LWURV

 :HSHKLPYH3P[YVZ JTKLKPoT_JTKLHS[


Â&#x2039;6$15,2&2/7'8VHG8QGHU/LFHQVHKL KLZJVU[V

UH/LSSV2P[[` 7VY[H:HUK\xJOL

 

 /LSSV2P[[`7VY[H:HUK\xJOL JT_JT_JT /LSSV2P[[`9LKVUKPUOHTS JTKLKPoT_ JTKLHS[

 /LSSV2P[[`*HULJHTS JTKLKPoT_ JTKLHS[


 *VWPUOV(UPTHPaPUOVZTS JTKLKPoT_JTKLHS[

 7YH[PUOV(UPTHPaPUOVZTS JTKLKPoT_JTKLHS[

$UWHGR&RSLQKR

$UWHGR3UDWLQKRKL KLZJVU[V

UH9LKVUKPUOH (UPTHPaPUOVZ

$UWHGD5HGRQGLQKD

 9LKVUKPUOH(UPTHPaPUOVZTS JTKLKPoT_ JTKLHS[05-(5;03

SPUOHc$QLPDL]LQKRV


 ;HTWHWHYH(X\LJLYUVTPJYVVUKHZ JTKPHT_JTKLHS[
40*9665+(:

KL KLZJVU[V

UV*YPZ[HS^H]L3P[YVZ

/LWURV

7HYHHX\LJLYUVTPJYVVUKHZ JVTZLN\YHUsH\[PSPaLHHILY[\YH KH[HTWHWHYHSPILYHYV]HWVY KVZHSPTLU[VZ

9ROWRX

 *YPZ[HS^H]L3P[YVZ JTKLKPoT_JTKLHS[


SPUOHc&ULVWDOZDYH  *YPZ[HS^H]L3P[YV JTKLKPoT_JTKLHS[  *YPZ[HS^H]LJVT+P]PZ}YPHZ3P[YVZ JTKLKPoT_JTKLHS[

/LWUR

  (X\LJLY4PTVZH3P[YV JTKLKPoT_JTKLHS[ /LWUR

/LWURV

/LWURV $WHQรร‚RDOLPHQWRVTXHFRQWHQKDPRXSUHFLVHPGHDFUร’VFLPRGHVXEVWรQFLDV ROHRVDVSDUDVHUHPDTXHFLGRVQRPLFURRQGDVGDQLรฐFDPRSURGXWR

7VZZ\PKP]PZ}YPHZ


 *YPZ[HS^H]L3P[YVZ JTKLKPoT_ JTKLHS[40*9665+(:

 *YPZ[HS^H]L3P[YVZ JTKLKPoT_JTKLHS[7HYHHX\LJLYUVTPJYVVUKHZ JVTZLN\YHUsH\[PSPaLHHILY[\YH KH[HTWHWHYHSPILYHYV]HWVY KVZHSPTLU[VZ/LWURV


(VWLORV

&HQWUtIXJD $OWDWHFQRORJLDHHOHJkQFLDTXHWRUQDPDPDQHLUDGHSUHSDUDURVSUDWRV PXLWRPDLVIiFLOHSUD]HURVR$VRILVWLFDomRGD&HQWUtIXJDSHUPLWHVHFDU RVDOLPHQWRVDSyVDODYDJHPVHPTXHHOHVSHUFDPDDSDUrQFLDGHVDXGiYHO 8PDSHoDLQGLVSHQViYHOSDUDTXHPSULPDSHORHVWLORHWHFQRORJLD

Â&#x2021;(VFRUUHGRU TXHVHSDUD DiJXDGR DOLPHQWR

Â&#x2021;8WLOL]HEDVH HWDPSDSDUD FRQVHUYDU RDOLPHQWR

Â&#x2021;*LUHUDSLGDPHQWH SDUDTXHRSURGXWR H[WUDLDDiJXD GRDOLPHQWR Â&#x2021;3UHVVLRQH RERWmRSDUD D&HQWUtIXJD SDUDUGHJLUDUÂ&#x2021;(OLPLQH RH[FHVVRGH iJXDVHPDEULU RSURGXWR

e

Secastes s a r u Verd cos instan m pou


EFEFTDPOUP

JLUDUDPDQLYHO

D

3DUDSDUDU GHJLUDU DSHUWH RERWmR/LWURV

9RFr6DELD"

&YUSBJOEPBÈHVBEBTGPMIBT B TBMBEBDPOTFSWBSÈGSFTDBF DSPDBOUFQPSNVJUPNBJTUFNQP

 *LU[YxM\NH;\WWLY^HYLŽ *HWHJPKHKL!3P[YVZ

(VWLORV (

(VVWLORV

%DVWD

(VWLORV ( (V (VW VWL VWWL WLO LOR LO ORRVV OR

1RYLGDGH

VWLO
3RVVXLIXQGR HPERUUDFKDGR TXHHYLWDGHVOL]DU GXUDQWHRXVR

)iFLOGHXVDU EDVWDFRORFDU RVLQJUHGLHQWHV IHFKDUHJLUDU FRPPRYLPHQWRV ´YDLHYHPµ

6XDOkPLQD GXSOD HPDoR LQR[LGiYHO FRUWDHUYDV DOKRFHEROD WRPDWH SUHVXQWRHWF

9HMDDSRVLomR FRUUHWDSDUD XWLOL]DU RSURGXWR6NQSPEVUP,1&5Ì9(/QBSBTVBDP[JOIB t%FTJHOBSSPKBEPt1SÈUJDPt'VODJPOBM


 4PUP*OLM;\WWLY^HYLŽ *HWHJPKHKL!TS JTKLKPoT_JTKLHS[

(VWLORV ( (V (VW VWL VWWL WLO LOR LO ORRVV OR

(VWLORV (

$FRPSDQKD WDPSDKHUPpWLFD

por

(VVWLORV

ado Recomend

VWLO

(VWLORV

 


 ,ZWm[\SH;\WWLY^HYLŽ 4LKPKHZ!JTKLJVTWYPTLU[V

 ,ZWm[\SHKL:PSPJVUL;\WWLY^HYLŽ 4LKPKHZ! JTKLJVTWYPTLU[V

 ,ZJ\THKLPYH;\WWLY^HYLŽ 4LKPKHZ! JTKLJVTWYPTLU[V

 *VSOLYWHYH:LY]PY;\WWLY^HYLŽ 4LKPKHZ!JTKLJVTWYPTLU[V

 ,ZWm[\SH3HYNH;\WWLY^HYLŽ 4LKPKHZ!JTKLJVTWYPTLU[V([LUsqV!5qVtYLJVTLUKHKVX\LVZ\[LUZxSPVZ;\WWLY^HYL ÄX\LTJVUZ[HU[LTLU[LV\JVU[PU\HTLU[LLTJVU[H[VH[YP[VKPYL[VJVTTL[HSX\LU[LV\JOHTH
(VWLORV 8WHQVtOLRVFRPGHVLJQVRILVWLFDGR G

EFEFTDPOUP

V R G D W U R S P , V R 3URGXW

 *VUJOH;\WWLY^HYLยŽ 4LKPKHZ!JTKLJVTWYPTLU[V

VWLO

(VWLORV (

FFNDPSFTEJGFSFOUFTQBSBGรˆDJMJEFOUJmDBรŽรP4VBTBMรŽBT FSHPOร™NJDBTFUPRVFTVBWFTรPJEFBJTQBSBFWJUBSBSSBOIBS BTTVQFSGร“DJFTBOUJBEFSFOUF TVQPSUBOEPUFNQFSBUVSBTEFBUรยก$

(VVWLORV

(VWLORV ( (V (VW VWL VWWL WLO LOR LO ORRVV OR
 ;\WWLYQ\TIV3P[YVZ __JT

+,:*65;6:

/LWURV+,


(;i

ULZ[HZ WmNPUHZ

 7VY[H*VUKPTLU[VZTS JTKLKPoT_ JTHS[

:LYmLU[YLN\LUHJVY KPZWVUx]LSUVLZ[VX\L

 ;PNLSH4HYH]PSOVZH *VYLZ+P]LYZHZTSJHKH JTKLKPoT_JTHS[

PO

PO


+,:*65;6: *HP_HWHYH(YYVaRN JTKLKPoT_JTKLHS[

/LWUR .J+,


(;i

ULZ[HZ WmNPUHZ

 9LKVUKPUOHWHYH4VSOVKL;VTH[LTS JTKLKPoT_ JTKLHS[

:LYmLU[YLN\LUH JVYKPZWVUx]LSUVLZ[VX\L

 ,_H[H*VYLZ+P]LYZHZ3P[YVJHKH JTKLKPoT_JTKLHS[

PO


Sonhar é bom. Realizar é muito melhor!

Que tal poder fazer suas compras

SEM TER QUE FAZER CONTAS? Torne-se uma Executiva ou Revendedora Autônoma Tupperware e como muitas delas faça seu sonho virar realidade.


(94(A,5(.,4

 *HP_HWHYH*HWW\JJPUV2N

),4,:;(9

 ;\WWLY:JLU[Z (YVTH[PaHU[L 3H]HUKHTS

 *HP_HWHYH-\Im2N :<:;,5;Í=,3

 ;\WWLY:JLU[Z (YVTH[PaHU[L =LY]LPUL TS 

 :HJVSH,JVS}NPJH ;\WWLY^HYL __JT

(:HJVSH,JVS}NPJHUqVJVU[HWHYH=LUKHZ ULTWHYH7YVNYHTHKL0UJLU[P]VZ

 *HP_HWHYH(YYVa2N

79,7(9(h²6

 4‚S[PWSH 3P[YVZ

  7m)H[LKLPYH 7Ym[PJH 3P[YVZ _JT

     ;PNLSH)H[LKLPYH;PNLSH)H[LKLPYH;P ;PNLSH)H[LKLPYH ;PNL N SH)H[ NL )H[ H[LK LK KLP LPYH LPYH YH H 7LX\LUH3 4tKPH3 .YHUKL3

9,-90.,9(+69

;VKVZVZWYLsVZHWYLZLU[HKVZULZ[LMVSOL[VZqVTLYHTLU[L Z\NLYPKVZ6ZWYVK\[VZHWYLZLU[HKVZZLYqVH[LUKPKVZH[tVÄUHS KVZLZ[VX\LZ6ZP[LUZKLHTIPLU[HsqV\[PSPaHKVZULZ[LMVSOL[V UqVHJVTWHUOHTVZWYVK\[VZ(NHYHU[PHZVIYLUVZZVZ WYVK\[VZUqVZLHWSPJHnKLJVYHsqVKVZTLZTVZ 6ZWYVK\[VZ;\WWLY^HYL[vTNHYHU[PHKLHUVZJVU[YH X\HSX\LYKLMLP[VKLMHIYPJHsqVL\TZLY]PsVLZWLJPHSWHYH YLWVZPsqVKLHJLZZ}YPVZ[HPZJVTV[HTWHZHSsHZLNYHKLZ JVUMVYTLKPZWVUPIPSPKHKLKVLZ[VX\LUVTVTLU[VKHZVSPJP[HsqV 6\[YHZPUMVYTHsLZ!+HY[KV)YHZPS0UKL*VT3[KH*HP_H7VZ[HS *,7 :qV7H\SV:7 ;\WWLY^HYLŽ;VKVZVZKPYLP[VZYLZLY]HKVZ6ZKPYLP[VZKL W\ISPJHsqVKLZ[HLKPsqVLKLX\HSX\LYV\[YHTHYJHYLNPZ[YHKH ULSH\[PSPaHKHZqVWYVWYPLKHKLZKL+HY[KV)YHZPS0UKL*VT 3[KH5LUO\THWHY[LKLZ[HW\ISPJHsqVWVKLYmZLYYLWYVK\aPKH HYX\P]HKVV\[YHUZTP[PKHKLULUO\THMVYTHLWVYULUO\TTLPV ZLTWLYTPZZqVL_WYLZZHLWVYLZJYP[VKHKL[LU[VYHKVZKPYLP[VZ *YPHsqVLWYVK\sqVNYmÄJH!)7*VT\UPJHsLZ -V[VZ!MLYUHUKHZHJVTIYJOPJVH\KPJVTIY ^H`VÅPNO[JVTIY^^^LTWVYPVMV[VNYHÄJVJVTIY

7HYHTHPZPUMVYTHsLZKLWYVK\[VZV\WHYHZL [VYUHY\TH9L]LUKLKVYH+LTVUZ[YHKVYH

=,9:Í;03 ;\WWLY^HYL)YHZPS6ÄJPHS

 7V[LWHYH 4VSOVKL ;VTH[L 3P[YVZ

  :\WLY*HP_H 7VY[H;\KV 3P[YVZ 3P[YVZ 

 7VY[H;VY[H 3P[YVZ 

 -HI\SVZH 7V[LWHYH 4LKPJHTLU[VZ :HIqVLT7} _ _JT 2N

([LUsqV!]VJvWVKLVI[LYTHPZPUMVYTHsLZKLZ[LZWYVK\[VZUVUVZZVZP[L!^^^[\WWLY^HYLJVTIY

:PNHUV;^P[[LY! ';>)YHZPS6ÄJPHS


Lançamento

especial dia dos

PAIS

500ml

Clássico Fumê

28

%

de desconto

87524 Eco Tupper Garrafa - 500ml 4,2cm de diâm. x 21cm de alt.

VITRINE 07/2012

Revendedor(a) Demonstrador(a):

Não pode ser levada ao freezer.

Telefone:

Tupperware - Vitrine 07/2012  

Vitrine de produtos Tupperware - Validade: semanas 26 à 29 de 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you