Page 1

Institut d’Educació Secundària La Serreta Departament de Tecnologia Dossier Tecnologia. Tema 5 – Introd. electricitat ... Nom: Curs:

Data:

.

Circuit elèctric: http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/circuits/index.htm Generador, receptor, elements de comandament i control, conductors o fils elèctrics de connexió!!!

1. Quin d'aquests elements és una font d'energia elèctrica? Un fil / Una pila / Un motor 2. Quan fa llum la bombeta d'un circuit? Quan el circuit és tancat Quan el circuit és obert Quan el circuit ha sortit a fer un volt 3. Quin és el funcionament de l'aparell representat per aquest símbol? Si es prem deixa passar el corrent Si es prem no deixa passar el corrent Quan passa el corrent, fa soroll 4. Quin nom rep l'aparell representat per aquest símbol? Doble interruptor Bombeta Commutador d'encreuament 5. Observa l'esquema del circuit següent, i digues quin és el seu funcionament: Sense prémer res, el brunzidor funcionarà fins que es premi l'interruptor En prémer l'interruptor, el brunzidor funcionarà mentre no es premi el polsador En prémer l'interruptor i el polsador, tots dos alhora, el brunzidor funcionarà 6. Observa l'esquema del circuit següent, i digues quina és la seva utilitat: En prémer el polsador i el commutador, la bombeta farà llum i el brunzidor farà soroll. En prémer el polsador, la bombeta farà llum o el brunzidor farà soroll, depenent de la posició del commutador. No funcionarà, ja que el circuit sempre està obert.

Unitat 5inc: Magnituds elèctriques fonamentals by jmbis

pàg. : 1 / 4


Magnituds elèctriques fonamentals: Dades de les bombetes? Bombeta de de 220 volts i de 100 watts? Tensió i consum/potència!!! Les magnituds elèctriques bàsiques: tensió, intensitat i resistència. 1 -Magnituds elèctriques fonamentals Magnitud: tot el que es pot mesurar Les magnituds fonamentals que caracteritzen el corrent elèctric són: la tensió, la intensitat, la resistència i la potència. Tensió: és

La tensió, que també rep els noms de voltatge i diferència de potencial (d.d.p.), es mesura en volts (V) La intensitat elèctrica és

La resistència elèctrica

Tots els elements d'un circuit tenen resistència, però normalment l'aparell receptor és el que en té més. Els cables i el generador han de tenir una resistència baixa, que, a efectes pràctics, es considera nul·la. La potència és

Un motor més potent que un altre vol dir que gira més ràpid o que pot suportar esforços més grans La potencia: d'un receptor està directament relacionada amb el voltatge i la intensitat amb què l'alimenta el circuit. La potència es mesura en . També s'utilitza molt el

, que equival a 1000 W. 1kW = 1000W

Exercici: Calcula la potència d'una planxa que, connectada a una tensió de 220 V, és travessada per un corrent de 10 A d'intensitat. Dades: P = ?

V=

I=

La potència de la planxa serà:

Unitat 5inc: Magnituds elèctriques fonamentals by jmbis

pàg. : 2 / 4


Exercici: Calcula la intensitat que travessa el circuit d’un motor que genera una potència de 3 kW, connectat a una tensió de 220 V. La intensitat al circuit del motor serà:

Llei d'Ohm En un circuit elèctric, les tres magnituds bàsiques (tensió, intensitat i resistència) estan íntimament relacionades entre elles. Aquesta relació es coneix com la llei d'Ohm La llei d’Ohm:

Matemàticament, la llei d'Ohm s'expressa de la manera següent:

on I és la intensitat expressada en amperes (A); V, la tensió en volts (V), i R, la resistència en ohms (Ω). Exercici: Determina la intensitat que circularà per un receptor de 10 Ω de resistència si el connectem a un generador que subministra una tensió de 24 V. Dades: I = ¿?

R=

V=

Aplicant la llei d'Ohm, tenim que:

Activitats: 001 - Relaciona les principals magnituds elèctriques amb les seves definicions. l'energia amb la qual un generador és capaç d'impulsar els electrons a través d'un circuit la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric la capacitat que té un receptor de realitzar la seva funció més intensament i/o amb més rapidesa, i es mesura en watts el nombre de càrregues elèctriques que travessa el circuit per unitat de temps

La intensitat és... La resistència elèctrica és... La potència indica... S'anomena tensió o força electromotriu (f.e.m.)...

002 - Relaciona les principals magnituds elèctriques amb les seves unitats de mesura. Tensió

Intensitat

Unitat 5inc: Magnituds elèctriques fonamentals by jmbis

Resistència

Potència pàg. : 3 / 4


Vols (V) Ohms (Ω) Ampers (A) Watts (W) 003 - Què escalfarà més ràpid la teva habitació, una estufa de 1 000 W o una de 1 500 W?

Perquè?

004 - Una làmpada de 125 V es pot connectar a un circuit de 220 V? Si una làmpada de 125 V es connecta a un circuit de 220 V es farà malbé. Si una làmpada de 125 V es connecta a un circuit de 220 V farà menys llum del normal.

005 - Una làmpada de 125 V es pot connectar a un circuit de 60 V? Si una làmpada de 125 V es connecta a un circuit de 60 V farà menys llum del normal. Si una làmpada de 125 V es connecta a un circuit de 60 V es farà malbé.

006 - Calcula la potència d'una làmpada que, connectada a una pila de 4,5 V, consumeix 0,2 A

007 - Calcula la intensitat del corrent d'un circuit que alimenta un motor d'1,1 kW, si té una tensió de 220 V

008 - Calcula la intensitat que circularà per un receptor que té una resistència de 9 Ω si el connectem a una tensió de 4,5 V

009 - Calcula la resistència d'un receptor que és travessat per un corrent de 5 A quan està connectat a 220 V

010 - Calcula la tensió a què està connectada una làmpada que té una resistència de 625 Ω i consumeix 0,2 A

Unitat 5inc: Magnituds elèctriques fonamentals by jmbis

pàg. : 4 / 4

Magnituds elèctriques fonamentals  

Dossier de classe, Magnituds elèctriques fonamentals

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you