Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Quadern de tutoria de 3r d'ESO Pla d'acció tutorial INS Damià Campeny Curs 2011-2012


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Índex de temes

Primer trimestre Rebuda i presentació del grup Coneixement i cohesió del grup Elecció de delegats Qüestionari d'hàbits d'estudi Tècniques d'estudi Coneixement del grup Treball en grup

Segon trimestre Anàlisi de la primera avaluació. Diagnosi dels errors Orientació personal sobre habilitats i aptituds, a partir de tests Orientació dels itineraris de 4t d'ESO Rendiment acadèmic

Tercer trimestre Anàlisi de la segona avaluació. Diagnosi dels errors Orientació dels itineraris de 4t Rendiment acadèmic i valoració del curs

PAT de 3r d'ESO

1


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Objectius Els objectius del PAT de Tercer d'ESO tenen com a fil conductor el coneixement i cohesió del propi grup i el treball de tècniques i hàbits d'estudi que ajudin l'alumnat a treure el màxim profit dels estudis. Es tractaran igualment temes de caràcter transversal que els conscienciïn de determinats valors per a la vida, l'autoconeixement i l'acceptació d'un mateix. A partir del segon trimestre es treballarà de manera paral·lela l'orientació acadèmica que necessitarà l'alumnat a l'hora de decidir per quina via optar en els estudis de quart curs, i les opcions d'estudis postobligatoris que podria triar. Les competències que es treballaran seran les transversals, en especial la competència comunicativa, la d'aprendre a aprendre i la d'autonomia personal. S'insistirà també al llarg del curs en la competència social i ciutadana en el fet que es propiciarà el treball en grup i l'interrelació entre els components del grup classe. El que es presenta en aquest dossier és una proposta que cada tutor o tutora pot adaptar com cregui oportú a les necessitats del seu grup. Pot completar o modificar els continguts plantejats aquí amb el material ofert en l'aula virtual (http://agora.xtec.cat/iesdamiacampeny/moodle/course/view.php?id=1502). Per als test de memòria o altres es pot consultar i/o fer servir material de la web http://psicoactiva.com/.

PAT de 3r d'ESO

2


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Primer trimestre

El nostre centre CURS: 3r d'ESO

ACTIVITAT: El nostre centre

SESSIÓ: 1

OBJECTIU: Conèixer les pautes d'actuació de l'institut, tant en el que respecta al professorat dins i fora de l'aula com per part de l'alumnat.

DURADA APROX.: 1 h. MATERIAL: La seva pròpia agenda. Llibreta i bolígraf.

En aquesta primera sessió s'explicarà com funciona l'institut. S'agafarà com a pauta la guia del professorat i s'esmicolaran aspectes com: 

Què fem quan falta un professor/a?

Com presentem els treballs?

Com hem d'estudiar?

Com ens hem de planificar el temps?

Què farem quan faltem o sabem que hem de faltar a classe?

Quina diferència hi ha entre falta lleu i falta greu?

Quin paper tenen el tutor individual i el tutor de grup?

...

Al final, cada alumne farà un resum del que s'ha dit i es demanarà un/a voluntari/a per tal d'explicar el que ha entès. Els companys i les companyes completaran el que calgui.

PAT de 3r d'ESO

3


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Cercles dobles

CURS: 3r d’ESO

ACTIVITAT: Cercles dobles

SESSIÓ: 2

OBJECTIU: Desinhibir el coneixement interpersonal.

DURADA APROX.: 1 h.

MATERIAL: Llista de preguntes

grup.

Estimular

el

Desenvolupament de l’activitat: Consta de dues fases: 1a fase: Els alumnes es posen drets. Es copien a la pissarra algunes preguntes de coneixement personal (seleccionar de la llista del final). Els alumnes poden afegir alguna pregunta més. En total, hi ha d’haver tantes preguntes com alumnes al grup/2. Es divideix la classe en dos grups iguals en nombre, utilitzant el procediment de numerar-se (1, 2, 1, 2). Tots els números 1 formen un grup mirant a fora. Els números 2 formen un cercle exterior a l’altre, mirant els primers i formant parelles entre ells. Es donen les següents instruccions: “Si no saps el nom de la teva parella, pregunta-li i digues al teu company què faries amb 30 euros”. Una vegada resposta aquesta pregunta, el cercle exterior avança un pas i es formen noves parelles. Es fa la següent pregunta de la llista de la pissarra. Es contesta. S’avança un nou pas. Es forma la nova parella. Això es fa amb totes les preguntes fins que s’arriba a la pregunta final. 2a fase: Es fa un diàleg general amb posada en comú. Es pot enfocar com a un diàleg espontani o bé anar, alumne per alumne, fent que els altres comentin què han esbrinat.

PAT de 3r d'ESO

4


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Llista de preguntes: 1. Descriu el lloc on vivies quan tenies 4 anys. 2. Professió del pare i de la mare. 3. Si t’haguessis de canviar el nom, quin triaries? per què? 4. Quin és el teu personatge preferit? per què? (pot ser de ficció o real) 5. El record més feliç de la teva vida és... 6. Quina assignatura t’agrada més i quina t’agrada menys? 7. Quines han estat les millors vacances que has passat? 8. Si tinguessis la possibilitat d’estar durant 1 hora parlant amb una persona famosa, a qui triaries? 9. Digues una cosa que et faci feliç. 10. Si haguessis de viatjar a un altre planeta i només poguessis dur tres coses, quines triaries? 11. Digues una o diverses aficions que tinguis i practiquis. 12. Si et donessin un premi que consistís a anar a viure un any a qualsevol lloc del món, quin triaries? Per què? 13. Digues una cosa bona que t’hagi passat fa poc. 14. Quin és el teu millor amic o la teva millor amiga? 15. Com descriuries el teu país a una persona estrangera que te’n demanés informació? 16. ...

PAT de 3r d'ESO

5


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Qui és qui al grup

CURS: 3r d’ESO

ACTIVITAT: Qui és qui al grup

SESSIÓ: 3

OBJECTIU: Conèixer els companys i/o aprofundir en el seu coneixement des d’altres punts de vista

DURADA APROX.: 45’

MATERIAL: Qüestionari

Desenvolupament de l’activitat: Cada un dels alumnes (i també el professor, si es vol) omplen el qüestionari annex. Tots els noms que s’utilitzin com a resposta han de correspondre a gent del grup i no es pot repetir cap nom. Una vegada realitzat el qüestionari, els alumnes se situen en cercle i el posen en comú, seguint la pauta següent: 

Quina ha estat la pregunta més difícil de contestar?

Què has après?

Què t’ha sorprès?

PAT de 3r d'ESO

6


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Qüestionari “Qui és qui al grup”

Escriu el nom de: 1. Una persona del grup que mai hagi sortit d’Espanya: ............................. 2. Que tingui un nom que comenci amb la mateixa lletra que el meu: ............................. 3. A qui li agradin els mateixos esports que a mi: ............................. 4. Que no va néixer a Mataró: ............................. 5. Que tingui el cabell del mateix color que el meu: ............................. 6. Que tingui els ulls del mateix color que els meus: ............................. 7. Que hagi llegit el mateix llibre que jo: ............................. 8. Que sigui més jove que jo: ............................. 9. Que compleixi els anys el mateix mes que jo: ............................. 10. Que calci el mateix número de peu (talla de calçat) que jo: ............................. 11. Que sigui més alt/a que jo: ............................. 12. Que tingui la mateixa afició que jo: ............................. 13. A qui li agradi el mateix programa de televisió que a mi: ............................. 14. A qui li agradi venir a l’institut: ............................. 15. A qui m’agradaria conèixer més: ............................. 16. Amb un cognom que comenci per la mateixa lletra que el meu: ............................. 17. Que sempre ha viscut al mateix habitatge: ............................. 18. Que tingui el mateix nombre de germans i germanes que jo: ............................. 19. A qui li agradin més les matemàtiques que la literatura: ............................. 20. Que jugui en algun equip esportiu o practiqui esport regularment: ............................

PAT de 3r d'ESO

7


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

La colla d'amics

CURS: 3r d’ESO

ACTIVITAT: La colla d’amics

SESSIÓ: 4

OBJECTIU: Unificar criteris sobre les colles d’amics i la importància que tenen en aquestes edats.

DURADA APROX.: 1h. MATERIAL: Fitxes dels alumnes

Desenvolupament de l’activitat: Per portar a terme aquesta sessió, els explicarem la importància que té la colla d’amics en aquestes edats, i que això està molt bé, però que també hem de ser conscients de les eleccions que fem i que aquestes no sempre han de ser incondicionals. Primer, els alumnes faran una reflexió en petit grup sobre el que és una colla d’amics i quins condicionants ha de tenir. Posteriorment, es posarà en comú els pensaments de cadascun dels petits grups, i s’iniciarà un debat entre els membres de la classe, anotant els resultats en els fulls de resultats. A continuació, hi ha una activitat per començar a tenir un llenguatge comú, compartit i exacte, no per a tothom un amic vol dir el mateix, de vegades confonem termes com amic i company, etc. Finalment es presenten diferents casos d’alumnes i hem d’escollir a qui faríem el nostre amic o amiga i per tant quina és la nostra preferència pel que fa a les relacions que triem.

PAT de 3r d'ESO

8


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

QÜESTIONARI A OMPLIR EN PETITS GRUPS: 1. Què és per a vosaltres una colla d’amics? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

2. És important tenir una colla d’amics a la vostra edat? Per què? (digueu tres o quatre raons). _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

3. En una colla sempre hi ha persones que tenen més popularitat que d’altres. Enumereu per ordre de l’1 al 10 els factors que creieu més importants per ésser popular dins d’una colla:

         

PAT de 3r d'ESO

Ser simpàtic. Gaudir fent bromes. Tenir iniciatives per fer coses noves. Tenir molta “marxa”. Ser guapo/a. El físic. L’habilitat esportiva. Estar al dia en qüestió de música. La roba. Ser un bon amic. Que els pares el deixin sortir.

9


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Full de resultats de qüestionari

Curs: ________

Tutor/a: ________________________________

Per fer el buidatge cal que el portaveu de cada grup doni els resultats i es vagin apuntant a la pissarra. A la tercera qüestió cal apuntar cada factor, per veure quins són en general i tenen més importància per el noi/a. Cal que en parlin una mica. 

Els sorprenen els resultats?

Hi està d’acord la majoria?

A partir d’aquí pot començar el debat. 1. Què és per a vosaltres una colla d’amics? 2. És important tenir una colla d’amics a la vostra edat? Per què? (digueu tres o quatre raons). 3. En una colla sempre hi ha persones que tenen més popularitat que d’altres. Enumereu per ordre de l’1 al 10 els factors que creieu més importants per ésser popular dins d’una colla:

 Ser simpàtic.  Gaudir fent bromes.  Tenir iniciatives per fer coses noves.  Tenir molta “marxa”.  Ser guapo/a. El físic.  L’habilitat esportiva.  Estar al dia en qüestió de música.  La roba  Ser un bon amic.  Que els pares el deixin sortir. 4. Resum del debat _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________

PAT de 3r d'ESO

10


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Els amics: Tots necessitem amics a qui explicar els nostres problemes i sentiments, amb qui compartir les coses quotidianes i especials. A l’adolescència els amics són molt importants, però sovint utilitzem la paraula amics amb poca exactitud. Completeu les següents frases: 

Per a nosaltres un CONEGUT és:

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Per a nosaltres un COMPANY és:

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Per a nosaltres un AMIC és:

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

PAT de 3r d'ESO

11


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Ara et descrivim un cas: CARME, 15 ANYS “Anem juntes a quasi tot arreu. De vegades dorm a casa, i parlem fins a altes hores de la nit. També parlem llargues estones per telèfon. Sé que és capaç de guardar un secret. És sincera i em diu si em comporto com una “tonta” o he jugat malament a basquet. Ens agraden les mateixes coses i riem juntes. És la meva millor amiga”. Valora els fets de l'escrit que creus que són importants per a una bona amistat.

I ara numera per ordre d’importància els que s'han de tenir per una bona amistat.

Respectar les opinions.

Riure i divertir-se junts.

Comunicació.

Donar suport l’un a l’altre.

Confiança.

Aconsellar-se.

Lleialtat.

La sinceritat.

Està al teu costat quan ho necessites.

Parlar-hi sense por de fer el ridícul.

PAT de 3r d'ESO

12


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

L'elecció de delegat/da I

CURS: 3r d'ESO

ACTIVITAT: Elecció de delegat amb coneixement.

SESSIÓ: 5

OBJECTIU: Escollir les persones adequades pel càrrec de delegat.

DURADA APROX.: 1h.

MATERIAL: Full de treball de l’alumne.

Desenvolupament de l’activitat: Dividir la classe en dos grups. Un grup haurà de resoldre el problema que es plantejarà i l’altre grup farà d’observador dels seus companys. El grup d’observadors el partirem per la meitat i donarem un full amb les pautes d’observació a cada grup. L’objectiu és que el primer grup d’observadors es fixi més en el primer objectiu i el segon grup en el segon objectiu. Després de l’activitat comprovem si hem seguit la norma: “si no escolto els meus amics no puc saber el que han dit”. Els que han fet d’observadors expliquen les notes que han pres.

PAT de 3r d'ESO

13


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

PROBLEMA

En una classe de primer, s’ha d’escollir delegat de curs. S’han presentat dues noies i un noi. Llegiu les seves característiques i digueu a qui triaríeu i per què. És molt important que doneu els motius de la vostra elecció. Heu de triar qui ho faria millor. Sònia:  Li agrada estudiar i treu molt bones notes.  És força tímida i per això de vegades sembla seriosa.  És molt responsable en els càrrecs que li toca fer a la classe.  Normalment sempre va acompanyada per les seves dues millors amigues. Esteve:  És el millor futbolista de la classe.  Té molt amics però no li agrada anar amb les nenes perquè diu que juguen malament al futbol i a més són força avorrides.  És un nen tranquil i a classe es porta bé. Mai no ha fet res perquè el castiguin.  Sempre oblida de complir amb els càrrecs de la classe. Núria:  No li agrada gens estudiar. Poques vegades fa els deures i a classe sempre està distreta.  És molt simpàtica i oberta i se sap explicar molt bé. No es “talla” gens quan parla, sigui amb qui sigui.  Té molts amics i coneix molts nens i nenes d’altres cursos.  Sovint fa entremaliadures i els mestres la castiguen a l’hora del pati o del menjador.

PAT de 3r d'ESO

14


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

EQUIP D’OBSERVADORS NÚM.1 1. Els/les vostres companys/es parlen sempre d’un en un o parlen uns quants alhora? 2. Respecten els torns de paraula o no? 3. S’han enfadat, barallat o insultat alguns companys/es al llarg de la discussió? 4. Mentre un company/a parla, els seus companys/es paren atenció al que diu o fan altres coses?

EQUIP D’OBSERVADORS NÚM.2 1. Tothom opina el mateix o hi ha diferent opinions? 2. Quan un company/a parla, agafa idees d’altres companys/es? Apunta les vegades que un company/a ha anomenat el que ha dit un altre. 3. Han parlat tots o només uns quants? 4. El grup ha arribat a un acord? A quin?

PAT de 3r d'ESO

15


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

L'elecció de delegat/da II

CURS: 3r d'ESO

ACTIVITAT: L’assemblea de classe I

SESSIÓ: 6

OBJECTIU: Que els alumnes, abans d’escollir els delegats de classe, coneguin les seves funcions i les seves tasques.

DURADA APROX.: 1 h

MATERIAL: Fitxa per al professor/a

Desenvolupament de l’activitat: El professor/a introduirà la primera sessió explicant l’alumnat què són els delegats i les funcions que han de tenir. Seguidament explicarà que s’han d’escollir uns representants de la classe (Fitxa A per al professor/a), i els animarà perquè es presentin diferents candidats (com a mínim hauran de ser dos). Cada candidat haurà d’elaborar un “programa electoral” que serà presentat a la resta de la classe. Es donarà una setmana perquè es preparin. Per tal d'elaborar el programa, els candidats poden demanar ajuda a alguns companys que recolzaran la candidatura. Es pot incloure una presentació visual (Power Point, Glog, etc.) per al dia de l'elecció. A la resta de la classe els demanarà que es preparin preguntes per fer als candidats sobre com realitzaran les seves tasques de delegats.

PAT de 3r d'ESO

16


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Fitxa per al professor/a Els delegats són representants dels estudiants. S’elegeixen a nivell de classe i poden ser revocats si no acompleixen el paper que se’ls havia encomanat. El delegat és el portaveu de la voluntat dels seus companys i de la defensa dels seu drets. Les seves funcions principals són: 

Fer d’interlocutor en qualsevol problema entre els alumnes i els professors o els òrgans de gestió i de govern del centre.

Mantenir informats la resta d’estudiants de les decisions preses pels òrgans de direcció del centre, així com de qualsevol esdeveniment que pugui afectar la seva vida estudiantil.

Participar en el sistema d’avaluació existent amb la possibilitat de revisar els exàmens i rebre explicacions adients sobre les qualificacions obtingudes.

A més d’aquestes funcions, també tindrà aquelles que específicament estableixin els estudiants de la seva classe. El Consell de Delegats És un organisme que ha de garantir la relació del conjunt dels alumnes del centre. Està format per: 

El conjunt de delegats de classe

Els representants al consell escolar del centre

Representants de les associacions d’estudiants

El consell de delegats ha de: 

Donar assessorament i suport als representants dels estudiants del consell escolar del centre, a qui faran arribar la problemàtica específica dels cursos o classes als quals representen.

Elaborar informes per al consell escolar del centre, bé per iniciativa pròpia o bé per requeriment d’aquest òrgan col·legiat.

Ser informat de l’ordre del dia de les reunions del consell escolar del centre.

Informar de les seves activitats a tots els alumnes del centres.

PAT de 3r d'ESO

17


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

L'elecció de delegat/da III

CURS: 3r d’ESO

ACTIVITAT: L’assemblea de classe II

SESSIÓ: 7

OBJECTIU: Elecció de delegats

DURADA APROX.: 1 h

MATERIAL: Acta de la votació

Desenvolupament de l’activitat: S’establirà a classe un debat dels diferents programes, conduït per un/a moderador/a prèviament designat/da. Es distribuirà la classe de manera que hi hagi al davant de tot tantes taules com candidats es presentin a delegats. Es demanarà a cada candidat que se situï en una de les taules, posant el seu nom al davant de manera visible. El/la moderador/a demanarà, per torns, que cada candidat/a presenti el seu programa i expliqui per què l’han d’escollir a ell/a. Cada candidat/a disposarà de deu minuts per fer la seva exposició. Un cop acabades totes les exposicions, es demanarà a la resta de la classe que faci les preguntes que prèviament havia preparat. El/la moderador/a serà l’encarregat/da que aquesta part es faci amb ordre. Un cop finalitzat, es procedirà a la votació de les candidatures. Cada alumne/a escriurà en un paper el seu candidat/a i el donarà al professor/a; la votació serà anònima. El recompte de vots es farà públicament, escrivint a la pissarra el nom de les diferents candidatures i apuntant els vots que vagi obtenint cadascuna d’elles.

PAT de 3r d'ESO

18


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Curs 2011-2012 ACTA D'ELECCIÓ DE DELEGAT/DA Curs:______

Data de l'elecció: ________________

Components de la mesa: Tutor : ___________________________________________________________ Alumne: _________________________________________________________ Alumne: _________________________________________________________

Primera votació Vots emesos: ____

Vots en blanc: _____

Vots nuls :_______

ALUMNES MÉS VOTATS

VOTS

Si un/a alumne/a ha obtingut més del 50% dels vots emesos serà designat delegat/da i sotsdelegat/da qui hagi obtingut el segon nombre de vots més gran. Si cap alumne/a ha obtingut el 50% dels vots emesos, s'efectuarà una segona votació entre els/les quatre alumnes que hagin mes vots a la primera votació.

Segona votació ALUMNES MÉS VOTATS

VOTS

Signatura dels components de la mesa

PAT de 3r d'ESO

19


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Preparant l'avaluació. Qüestionari d'hàbits d'estudi

CURS: 3r d'ESO

ACTIVITAT: Qüestionari d’hàbits d’estudi

SESSIÓ: 8

OBJECTIU: Avaluar els hàbits d’estudi dels nostres alumnes i, d’aquesta manera, evidenciar-los que no en tenen gaires.

DURADA APROX.: 1h. MATERIAL: Qüestionari de l’alumne

Desenvolupament de l’activitat: El professor/a pregunta al seu alumnat si consideren que tenen assolits els hàbits d’estudi mínims per a poder realitzar qualsevol curs de l’ESO sense dificultats. Després de comentar-ho breument, es passa el qüestionari que s'adjunta a continuació i posteriorment es valora amb l’alumne/a. Les respostes negatives evidencien que l’alumne/a observa alguna carència en aquests aspectes i per tant cal que les treballin per millorar-les.

PAT de 3r d'ESO

20


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Qüestionari sobre hàbits d’estudi Contesta SÍ o NO a la dreta de cada qüestió: 

Preparo tot el material d’estudi abans de seure a estudiar?

Començo l’estudi amb exercicis de concentració?

Sempre estudio en el mateix lloc?

Llegeixo ràpidament el tema abans d’aprofundir en ell?

Normalment estudio tots els dies? (cinc a la setmana)

Abans de començar a estudiar em miro les parts més importants?

Em situo deixant la finestra o la llum a la meva esquerra (dreta en el cas que sigui esquerrà/na)?

Distribueixo el temps en les matèries d’estudi sense deixar-ne cap?

Subratllo i faig esquemes quan estudio?

Planifico anticipadament el meu temps lliure i d’estudi?

Quan estudio, em faig preguntes sobre el contingut del text?

Procuro tenir llum adequada?

Busco les idees fonamentals quan llegeixo?

Descobreixo amb facilitat les idees principals del tema?

Després de subratllar, confecciono l’esquema?

Faig resums quan la lliçó em sembla difícil o confusa?

Consulto les paraules o expressions que no conec?

Tots els dies estudio a les mateixes hores?

Tinc força de voluntat per estudiar el temps que necessito?

Dins de l’horari d’estudi faig descansos?

Procuro mantenir una postura correcta?

M’ocupo de ventilar la sala d’estudi?

No em deixo portar per la fantasia i la imaginació, per la música, pel mòbil, pel xat...?

Estudio allunyat de la televisió i dels sorolls?

Què crec que necessito per estudiar millor? Per què?

PAT de 3r d'ESO

21


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

La planificació del temps d'estudi

CURS: 3r d'ESO

ACTIVITAT: Graella de planificació del temps d'estudi

SESSIÓ: 9

OBJECTIU: Conscienciar l'alumnat i fer conèixer el tutor/a les hores que dedica cadascun a l'estudi i a l'oci o l'esport i del que necessitaria per treure'n millor profit.

DURADA APROX.: 1h. MATERIAL: Graella (dues còpies)

Desenvolupament de l’activitat: El tutor/a passarà el full adjunt en dos fulls diferents per tal que l’alumnat elabori un horari setmanal d’estudi en el primer, on haurà de constar el nom. Es convenient que l’alumne/a faci constar les hores d’oci (TV, xat, Facebook, telèfon, sortir amb amics/gues...), pràctica esportiva (gimnàs, entrenaments...) i activitats extraescolars (repàs, idiomes...) per veure si hi ha coherència i equilibri entre les hores dedicades a cadascuna d’aquestes activitats i les d’estudi. Seria bo fer servir diferents colors per ombrejar les caselles segons els tipus d’activitats citades anteriorment, és una manera molt visual de veure la distribució. Una vegada fet, el tutor/a el revisarà juntament amb l’alumne/a i, si és el cas, demanarà que es torni a fer (a l'altre full) amb les consideracions i/o correccions recomanades. Premisses que cal aconsellar per elaborar una bona planificació d’estudi: 

Intentar que les hores d’estudi siguin sempre a la mateixa o semblant franja horària.

El mínim d’hores d’estudi a la setmana no pot ser inferior a 14h (mínim) i haurien d’estar repartides equitativament entre els 7 dies, és a dir s’ha d’estudiar cada dia (no deixar ningun sense estudi incloent els caps de setmana).

Ha d’haver-hi un equilibri entre les hores d’estudi i/o extraescolars; i les d’oci i/o de pràctica esportiva.

Una vegada acabada l’activitat el tutor/a pot fer-se una fotocòpia (si ho considera necessari) i retornarà el full a l’alumne/a perquè el pugui seguir i aconsellarà de posarlo ben visible al seu lloc d’estudi. La informació obtinguda permetrà fer un anàlisi a nivell de grup i individual molt útil per al seguiment tutorial. Caldria fer arribar aquesta informació al tutor/a individual de cada alumne/a.

PAT de 3r d'ESO

22


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Planificació del temps d'estudi HORA 8,009,00 9,0010,00 10,0011,00 11,0011,30 11,3012,30 12,3013,30 13,3015,00 15,0016,00 16,0017,00 17,0018,00 18,0019,00 19,0020,00 20,0021,00 21,0022,00 22,0023,00

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

23 PAT de 3r d'ESO


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Tècniques d'estudi: Atenció i concentració CURS: 3r d'ESO

ACTIVITAT: Atenció i concentració

SESSIÓ: x

OBJECTIU: Evidenciar que per realitzar qualsevol feina, tant escolar com d’un altre tipus, cal que s’estigui atent i concentrat en allò que es fa.

DURADA APROX.: 1h.

MATERIAL: Fulls d’activitats que s’annexen.

Desenvolupament de l’activitat: Seguint les orientacions que es van donant a les diferents fitxes, cal que les intentin treballar individualment i en silenci. Per començar podem fer-ho amb un exercici de relaxació d’aquest tipus: Exercici de relaxació: Col·loca els palmells de les mans damunt de la taula i seu bé. Tanca els ulls i respira a poc a poc i profundament, de manera que notis com entra l’aire als pulmons. Durant un minut més i menys, faràs aquest exercici concentrant-te a notar com respires, com entra l’aire, les sensacions que tens, com es dilaten els pulmons, etc., sense pensar en res més. Aquest exercici de relaxament és molt útil que el realitzis abans de començar feines que necessiten la teva atenció. A partir d’aleshores, podem fer la proposta de les activitats. Se n’ofereixen diverses i cal fer un recull de les que es considerin més interessants.

24


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut DamiĂ Campeny

Activitat 1 Busca els quadrats que siguin iguals i vigila amb les ratlles i els punts.

25


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Activitat 2 On és el tros del gerro amb el mateix dibuix?

26


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Activitat 3 Troba els cercles amb les mateixes fraccions i vigila la posició

27


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Activitat 4 Troba les figures amb cercles iguals i vigila la posició dels cercles

28


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Activitat 5 Quines figures són exactament iguals?

29


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut DamiĂ Campeny

Activitat 6 Busca els mateixos dibuixos

30


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

A partir d'aquest punt, es pot consultar el dossier de Tècniques d'estudi que hi ha a Coordinació pedagògica per exercitar determinades eines amb l'alumnat segons les seves necessitats. Es pot anar treballant durant tot el curs.

31


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Superar-nos junts

CURS: 3r d'ESO

ACTIVITAT: Superar-nos junts

SESSIÓ: x

OBJECTIU: Fomentar la col·laboració i la idea de treballar cooperativament. Adonar-se que tothom té capacitat per aprendre, encara que existeixin diferències entre els uns i els altres. Ajudant-se els uns als altres s’aconsegueix una millora en les habilitats de cadascú.

DURADA APROX.: 1h. MATERIAL: Full de l’alumnat

Desenvolupament de l’activitat: El professor/a explica breument, al començament de la sessió, que tothom té habilitats escolars i capacitat per aprendre i desenvolupar-les. Seguidament es reparteix el full de l’alumnat i els nois i noies, individualment, han de respondre el qüestionari. Acabem la sessió amb una posada en comú en gran grup. Una possible variant de l’activitat seria apuntar el nom de cada noi/a en un foli i després repartir-los aleatòriament. Cada alumne ha d’apuntar quelcom que pot fer per ajudar el company/a que li ha tocat.

32


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Full de l’alumne/a LLegeix: Tots sabem que les persones tenen capacitats diferents i que tothom té unes habilitats per aprendre, però per desenvolupar-les moltes vegades necessitem l’ajut dels altres. Per això és tan important la col·laboració en les nostres tasques escolars. Ara intenta expressar, mitjançant la resposta de les preguntes següents, el que tu penses: 1. Què puc fer per ajudar un company/a a superar-se?

2. Què poden fer els altres companys/es per ajudar-me a mi?

3. Com ha de ser el treball a la classe per no discriminar ningú i que tothom pugui aprendre?

4. És important per l’aprenentatge treballar en col·laboració? Per què?

5. T’agrada que els teus companys/es t’ajudin a fer alguna cosa que no entens o no saps fer? Per què?

33


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Preparant l'avaluació

CURS: 3r d'ESO

ACTIVITAT: Preparació de la sessió d’avaluació

SESSIÓ: X

OBJECTIU: Preparar la sessió d’avaluació.

DURADA APROX.: 1h

MATERIAL: Guió per a l’alumnat.

Desenvolupament de l’activitat: El principal d’aquesta activitat és que l’opinió que es porti a la sessió sigui la de tot el grup, i no tan sols la d’uns quants alumnes. Els/les representants del curs confeccionaran al final un informe redactat i presentat correctament que es llegirà a la sessió següent. És convenient que el tutor supervisi aquest informe per tal d’evitar comentaris i apreciacions innecessàries. Guió de l’alumnat: 1. Valoració de les matèries: 

Interès i motivació: actitud i participació.

Metodologia i activitats.

Nivell de comprensió: rendiment.

Propostes dels alumnes.

2. Valoració del nivell de relació i convivència del grup: 

Relació grupal.

Assistència, participació, incidències, etc.

Propostes dels alumnes.

Cal insistir als/les alumnes que l’informe que confeccionen ha de tenir un sentit general que eviti les particularitzacions. Els problemes de cada matèria s’han de tractar directament amb el professor de la mateixa. Per tant, les possibles (però inevitables) referències a les assignatures es procuraran que s’insereixin en un marc general que eviti les concrecions. L’altra gran directriu de l’informe és la seva finalitat autocrítica: els alumnes han de reflexionar també sobre les seves pròpies actituds i dificultats, sobre ells mateixos, de tal manera que entenguin que una crítica inclou tant els elements negatius com els positius. Creiem que és convenient descartar aquesta idea que els alumnes a la sessió d’avaluació tan sols han de comentar problemes.

34


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Guió de l’alumnat

Valoració de les matèries Interès i motivació: actitud i participació

Metodologia i activitats

Nivell de comprensió: rendiment

Propostes de millora dels alumnes

Valoració del nivell de relació i convivència del grup Relació del grup

Assistència, participació, incidències, etc.

Propostes de millora dels alumnes

35


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Anàlisi de l'avaluació CURS: 3r d'ESO

ACTIVITAT: Analitzar els resultats de l’avaluació

SESSIÓ: x

OBJECTIU: Fer una reflexió global i en conjunt de l’avaluació del grup i de cadascun dels seus membres.

DURADA APROX.: 1h.

MATERIAL: Full de treball per al’alumnat.

Desenvolupament de l’activitat: Aquesta activitat està pensada de fer un cop ja sabem els resultats de l’avaluació. El tutor/a té recollits el nombre d’assignatures suspeses pels components del grup, i es poden utilitzar per veure en quines assignatures van pitjor, en què és amb el que més fallen, i com poden fer per a millorar. Podem fer que omplin la fitxa de treball que a continuació indiquem per a poder comparar-la amb les posteriors avaluacions i comprovar si es compleixen les intencions que indiquen. Tot plegat és una sessió per a reflexionar en què hem fallat o què hem fet bé per tal de seguir amb les accions que ens aporten fruits i canviar aquelles que no ens aporten res positiu. Cal que entenguin que el full de treball és com un contracte amb el tutor/a i que els compromisos als que s’arriba, cal fer el possible per assolir-los.

Nom:

Curs: 36


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Valoració dels resultats de la ______ avaluació 1. Els resultats que he obtingut en aquesta avaluació són: (senyala amb una creu) Millors del que m’esperava. Els que m’esperava Pitjors del que m’esperava 2. Per què creus que has obtingut aquests resultats?

3. Digues tres coses que SÍ has fet bé aquest trimestre. a) b) c) 4. Digues tres coses que NO has fet bé aquest trimestre. a) b) c) 5. Digues tres propòsits que et planteges a fer durant aquest trimestre per millorar el teu rendiment. Han de ser reals i has de posar aquells que procuraràs complir-los.

37


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Valoració de les activitats de tutoria Activitat

Data

Valoració i/o comentaris

38


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Segon trimestre Comencem l’orientació que ha de servir l’alumnat per triar l’itinerari de 4t d’ESO que els és més adient, començant per un estudi de les seves habilitats i aptituds. Al final del segon trimestre hauran de decantar-se per una opció, i és interessant que estiguin informats de les qüestions principals que se li plantejaran a final de curs. Farem servir com a material complementari els dossiers que CamiNet ofereix (http://www.diba.es/web/educacio/recursos/publica/publicacions/caminet), depenent de la Diputació de Barcelona. Es pot fer servir també el test de Raven per mesurar l’ intel·ligència de l’alumnat (http://www.testdeinteligencia.com.ar/v-test-de-raven.htm) i tests de personalitat (http://www.psicologiapopular.com/personalidad.htm). Un test més complex però interessant és l’Eneagrama (http://www.personarte.com/test.htm).

39


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

ALGUNES DECISIONS SÓN DIFÍCILS DE PRENDRE Llegeix les següents qüestions i pren un decisió encerclant l’alternativa que has triat. Decisions fàcils Activitat 1. Un matí apareix una fada a la teva habitació i t’ofereix dues alternatives pel teu futur. Una és que arribaràs a ser ric, savi i amb salut i l’altra és que seràs pobre, tonto i malaltís.

pobre, tonto i malaltís

ric savi i amb salut

Activitat 2. Després la fada t’ofereix que triïs entre una bicicleta nova de quinze velocitats o un equip de música del mateix preu que la bicicleta. Tria el que tu escolliries.

bicicleta

equip música

Decisions difícils

Activitat 3. Més tard la fada et dóna una caixa que conté milions d’esperits petis. Ella no sap si els esperits són bons o dolents. Si són bons, eliminaran tota la maldat, la misèria i les desigualtats del món. Però, si són dolents eliminaran tota la caritat, l’amor i la felicitat que existeix. Tria una opció i omple la cara corresponent.

40


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

obrir la caixa ...

...s’eliminaran la maldat, la misèria i les desigualtats, o bé s’eliminaran la caritat, l’amor i la felicitat.

no obrir la caixa ...

...no s’eliminaran ni la maldat, la misèria i les desigualtats, ni tampoc la caritat, l’amor i la felicitat.

Activitat 4. Per què creus que la decisió anterior és tant difícil de prendre?

Algunes decisions són difícils de prendre, per fer-ho hem d’analitzar totes les alternatives, mirant de comparar els aspectes positius i els negatius de cada opció.

Activitat 5. Imagina que vols comprar-te una televisió i has trobat tres ofertes. Has llegit uns anuncis, però no et decideixes. Per prendre la decisió seguirem uns passos,

Televisió A

Televisió B

Televisió C

Polzades: 35”

Polzades: 42”

Polzades: 50”

Preu: 900 €

Preu: 1200 €

Preu: 1500 €

Píxels: 1024x768

Píxels: 1920x1080

Píxels: 1365x768

Pas 1: Omple la 30 taula següent ambPotència un 3 perdeaSo: l’opció que més t’agrada i un de 1 per a la Potència de So: Wats 26 Wats Potència So: 20 Wats pitjor.

41


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Televisió A

Televisió B

Televisió C

Polzades Preu Píxels Potència de so Suma total

Pas 2: Suma els nombres de cada columna. Pas 3: Pren una decisió tenint en compte la puntuació que t’ha sortit i encercla l’opció escollida. Televisió A

Televisió B

Televisió C

Quan érem petits i ens preguntaven, què vols ser de gran?, casi sense dubtar responíem, metge, policia, mestra, infermera, advocat ... Però, ara que ens trobem en el punt de partida on hem de decidir quin camí escollir no és tant fàcil de respondre . Unes de les decisions més difícils de prendre són les relacionades amb el nostre futur. Per això igual que hem fet amb els exercicis anteriors analitzarem tots els factors per separat i després prendrem LA DECISIÓ.

42


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Analitzem les dades En aquesta etapa de la teva vida en què et preocupa triar la teva futura professió, seria bo que analitzessis la teva manera de ser. També hauràs de considerar el món del treball i els diferents estudis que pots escollir per tractar de determinar quina ocupació et pot proporcionar més satisfacció. Cal advertir que l’elecció d’uns estudis o professió és un procés llarg. No esperis arribar a una decisió final d’una manera immediata. El que ara pretenem és que organitzes les teves idees per fer una bona elecció. A) Grups Ocupacionals A continuació et presentem l’agrupació que s’ha fet de les diverses ocupacions o activitats en 14 grups ocupacionals. Cada grup ocupacional inclou un conjunt de professions o titulacions que tenen aspectes comuns. 1. Oficis. Les professions d’aquest grup són les que fan coses amb les mans, de vegades ajudats per màquines. Per tant, és important l’habilitat manual. Exemples: Perruquer, fuster, vidrier, modista, tapisser, ferrer, rellotger, joier, paleta, enguixador, etc. 2. Agropecuària, Pesca i Mineria. Professions relacionades amb el treball al camp, la ramaderia, la pesca i la mineria. Exemples: Agricultor, ramader, horticultor, floricultor, jardiner, miner, picapedrer, pescador, agent forestal, expert en piscifactories, etc. 3. Transports. Professions relacionades amb els transports terrestres, marítims o aeris. Exemples: Conductor d’autobús, camioner, taxista, ferroviari, conductor de metro, capità de vaixell mercant, oficial de vaixell de viatgers, pilot civil, etc. 4. Cossos de seguretat i serveis de protecció. Professions que tenen com a funcions primordials la defensa del territori i el manteniment de l’ordre públic. Exemples: Oficial de les forces armades, policia, guàrdia civil, mosso d’esquadra, guarda jurat, guardaespatlles, vigilant, etc. 5. Suport administratiu. Treball d’oficina. Treballs de gestió d’assumptes administratius que es realitzen en una oficina. Pot implicar l’atenció al públic o no. Exemples: Empleat de banca, gestor administratiu, secretari, telefonista, oficial de correus, recepcionista, etc. 6. Comercial (Economia i Negocis). Professions relacionades amb el món del comerç, les vendes, els negocis i la vida empresarial. Exemples: Economista, comerciant o venedor, agent de borsa, assessor d’inversions, agent d’assegurances, direcció i administració d’empreses, màrqueting, relacions públiques, botiguer, serveis al consumidor (com perruqueria, hosteleria, turisme, etc), etc. 7. Serveis socials. Professions de l’Administració pública i d’entitats privades que s’ocupen de drogodepèndències, salut mental, vellesa, mediació familiar, infància, hospitals, disminuïts, immigrants, etc. Exemples: Treball social, especialista en geriatria, educació social, etc. 8. Educació i cultura. Impliquen treballs relacionats amb l’ensenyament, la formació cultural i la difusió d’informació. Exemple: Professor de primària, secundària, d’educació especial, orientador, pedagog, monitor de temps lliure, bibliotecari, traductor, gestió de museus, etc. 43


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

9. Humanitats i Ciències socials. Professions relacionades amb l’estudi de les Ciències humanes i les Ciències socials. Exemple: Sociòleg, advocat, filòsof, psicòleg, filòleg, historiador, periodista, relacions públiques, turisme, redactor de noticies de TV, etc. 10. Ciències de la salut. Professions relacionades amb la prevenció el diagnòstic i el tractament de la salut. Exemples: Metge, infermera, farmàcia, veterinària, auxiliar de clínica, fisioteràpia, teràpia ocupacional, òptica, dentista, tec. 11. Ciències de la naturalesa i Matemàtiques. Professions relacionades amb les Ciències experimentals o fisiconaturals i les Matemàtiques. Exemples. Professionals especialistes en Biologia, Física, Química, Geologia, Ciències del mar, Matemàtiques, Estadística, etc. 12. Tècnics i Tecnològics. Agrupa les professions relacionades amb la Mecànica, la Tècnica, les Tecnologies de la informació i la comunicació, i les Tecnologies punta en general. Exemples: Enginyeries (industrial, agrònoms, forestal, materials, electrònica, telecomunicacions, camins, etc.), informàtic, programador, expert en xarxes de comunicació i internet, arquitecte, tècnic especialista (en arts gràfiques, automoció, electricitat, electrònica, de so, etc.), etc. 13. Artístics. S’inclouen aquí les professions relacionades amb les set arts clàssiques: Literatura, Pintura, Escultura, Arquitectura, Música, Dansa i Cinema. Exemples: Novel·lista, guionista de cinema, escultor, música, actor, dissenyador de moda, decorador, restaurador d’obres d’art, etc. 14. Educació física i Esports. Inclou professions relacionades amb l’esport. Exemples: Esportista professional, professor d’educació física, entrenador esportiu, monitor d’esquí, etc.

Activitat 1. Després de llegir atentament els catorze grups ocupacionals anteriors, escull-ne dos. A la primera opció tria el grup ocupacionals que més s’adapti als teus propòsits, i la segona opció un altre grup que també inclogui professions que et poden interessar.

A- Grups Ocupacionals

1a Opció: ______________________ 2a Opció: ______________________

44


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

B) Àrees o Matèries escolars Revisa atentament la següent llista formada per grups d’àrees o matèries escolars. 1. Matemàtiques; Àlgebra, Geometria, Càlcul, Estadística, Matemàtica aplicada a 1'Economia, etc. 2. Ciències; Física, Química, Ciències naturals, Biologia, Geologia, Ciències de la Terra i del medi ambient, etc. 3. Llenguatge: Llengua catalana, Llengua castellana, Literatura, Comentari de textos, Composició escrita, etc. 4. Idiomes: Ang1es, Francès, Alemany, Italià, Llatí, Grec, etc. 5. Ciències socials: Filosofia, Historia, Geografia, Sociologia, Psicologia, Educació cívica, etc. 6. Art: Historia de l' Art, Dibuix artístic, Pintura, Escultura, Disseny, Ceràmica, Esmalt, Volum, Tècniques d’expressió gràficoplàstica, etc. 7. Música: Solfeig, Cant, Composició, Interpretació instrumental, etc. 8. Teatre: Expressió oral, Expressió corporal, Interpretació, Direcció teatral o de cinema, Escenografia, etc. 9. Imatge i So: Fotografia, Cinema, Vídeo, etc. 10. Oficina-Comptabititat: Mecanografia, Tècniques d'oficina, etc. 11. Administració d’empreses: Vendes, Relacions laborals, Dret mercantil i fiscal, Economia, Gestió de personal, Legislaci6 laboral, etc. 12. Treballs de taller: Marqueteria, Impremta, Enquadernació, Macramé, Fusteria, Torn, Mecànica de motors, etc. 13. Tecnologia: Dibuix tècnic, Interpretació de plànols, Experiments de laboratori, Electrònica, Tecnologia industrial, Mecànica, Electrotècnia, etc. 14. Educació física i Esports: Gimnàstica, Atletisme, Bàsquet, Handbol, Natació, etc. 15. Higiene i Seguretat: Dietètica, Prevenció d'accidents, Prevenció de la sida, Prevenció del consum de drogues, Primeres cures, etc. 16. Informàtica: Maneig d’ordinadors, Llenguatges i programació, Internet, etc.

45


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Activitat 2. Tria quatre d’aquestes àrees o matèries escolars per ordre de preferència.

B- Àrees o Matèries escolars

1a: ______________________ 2a: ______________________ 3a: ______________________ 4a: ______________________

C) Aptituds i Habilitats A continuació es presenta una relació d’aptituds i habilitats, llegeix-les molt detingudament. 1. Artística: Aptitud per al dibuix la pintura, la decoració, I l’escultura, el disseny, etc. Percepció estètica i apreciació de la bellesa. Ser imaginatiu i creatiu. 2. Numèrica: Rapidesa i precisió per treballar amb nombres fent operacions aritmètiques, mesurant, analitzant estadístiques, etc. 3. De lideratge: Aptitud per a la direcció d’activitats de grup, i saber prendre decisions, ser sol·licitat per altres per dur a terme una acció o tirar endavant una idea o projecte, etc. 4 Musical: Saber tocar un instrument, cantar en una coral, compondre música, etc. 5. Físicoesportiva: Habilitat en la coordinació del cos en moviment, resistència muscular, forta, flexibilitat, agilitat, etc. 6. Manual: Saber treballar amb les mans, tant en treball d'esforç; físic com en activitats de precisió. 7. Lingüística: Domini de l' expressió verbal. tant oral com escrita. Ús correcte de 1'idioma. 8. Didàctica: Saber ajudar els altres a aprendre, saber ensenyar. 9. De concentració: Habilitat per mantenir 1'atenció en una tasca de manera constant o durant força temps. Atenció a1s detalls. Resistència a la monotonia. 10. Mecànica: Aptitud per al treball amb maquilles o eines. Saber reparar aparells. Facilitat per a la comprensió funcionament de mecanismes.

46


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

11. De persuasió: Influir en les altres persones. Saber convèncer. Saber vendre un producte o un servei o una idea. Saber negociar. 12. Matemàtica: Saber resoldre problemes matemàtics, comprensió de relacions numèriques i de la lògica matemàtica. 13. Científica: Curiositat i capacitat per a la compren dels principis científics, afecció per l’observació i l’experimentació científiques, afany de trobar explicació als fets, situacions o esdeveniments, etc. 14. Espacial: Saber distingir diferencies de formes, de llums, de posicions en l’espai. Facilitat per representar mentalment figures o objectes de dues o tres dimensions. 15. Social: Relacionar-se bé amb els altres. Aptitud per treballar amb la gent. Ser considerada una persona amable. Saber afrontar situacions de tensió. Prevenir i resoldre conflictes. 16. Administrativa: Aptitud per la mecanografia, la utilització de calculadores, processadors de textos. Habilitat en feines d’oficina en general. Ser una persona ordenada i sistemàtica.

Activitat 3. Decideix, entre totes les aptituds i habilitats anteriors, quines són les quatre que consideres que tu més posseeixes, les teves quatre millors habilitats.

C- Aptituds i Habilitats

1a: ______________________ 2a: ______________________ 3a: ______________________ 4a: ______________________

47


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

D) Valors ocupacionals Els valors ocupacionals són allò que la gent considera important en el treball i que li ofereix satisfacció. Llegeix els següents valors ocupacionals. 1. Disponibilitat de temps lliure: Tenir una ocupat que permeti un horari flexible, que es pugui compaginar amb la realització d’altres activitats. 2. Independència: Poder complir les tasques ocupacionals de manera autònoma, que possibiliti seguir les prop idees i conviccions. 3. Assolir prestigi: Adquirir reconeixement, reputació o popularitat pels èxits aconseguits en el treball. Destacar entre les persones que exerceixen la mateixa professió. 4. Altruisme: Poder ajudar els altres i facilitar el seu benestar. Solidaritat amb els problemes i les dificultats socials. 5. Treball guiat o supervisat: Ocupació en la qual s’actuï sota la direcció o les ordres dels altres, sense que sigui necessari haver d'adjudicar-se responsabilitats. 6. Creativitat; Tenir una ocupació en la qual! es poden idear coses, es pot usar la imaginació, es pot ser creatiu. 7. Relació social: Treballar en contracte directe amb persones. Tenir 1'oportunitat de comunicar-se amb els altres, de conèixer nova gent i de fer amics. 8. Assumir poder i responsabilitat: Ser el dirigent o el cap del grup en el treball, tenir capacitat per prendre decisions, ser el líder que mana i ser responsable de l’actuació d’altres persones. 9. Seguretat en l’ocupació: Tenir un treball fix o estable, en el qual és poc probable que et quedis sense reina. 10. Bon sou: Ser ben pagat pel treball que s’exerceix. 11. Activitat rutinària: Treball que no és complicat, que esta organitzat sobre la base de repetir tasques iguals o semblants. 12. Varietat-diversitat: Tenir l’oportunitat de fer feines diferents, de viatjar, d’emprendre tasques que impliquin aventura, etc.

48


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Activitat 4. Dels valors ocupacionals anteriors, tria els quatre que per a tu són més destacats.

D- Valors ocupacionals

1a: ______________________ 2a: ______________________ 3a: ______________________ 4a: ______________________

49


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

E) Inventari d’interessos L’inventari d’interessos consta de dues parts: les activitats i ocupacions i la llista de característiques personals. Les activitats i ocupacions són tasques que es realitzen als diferents treballs, tu has de puntuar-les segons t’agraden molt o poc. A les característiques personals has de contrastar cada una d’aquestes característiques amb la teva manera de ser i reflexionar en quin grau la posseeixes, és a dir, quin acord hi ha entre la teva manera de ser i la proposta que s’ofereix. Escriu el número que indica el valor que atorgues a cada aspecte en el requadre ombrejat corresponent.

Molt

3

Bastant

2

Poc

1

Gens

0

50


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Activitats i Ocupacions

R C A S

1 Encarregar-se de la compra de mercaderies en uns grans magatzems. 2 Ocupar-se de fer les reserves de bitllets d’avió i d’hotels en una agencia 3 Dedicar-se de viatges. a l’horticultura i la jardineria. 4 Analitzar les causes i els efectes dels fenòmens atmosfèrics. 5 Escriure contes o poesies per a adults o per a infants. 6 Treballar amb persones disminuïdes físiques per entrenar-les per a un 7 Fer de manager, representant o promotor d’un conjunt musical, d’un treball. club ciclista,aletc. 8 Mantenir dia l’inventari de mercaderies d’un magatzem: entrades i sortides. 9 Conduir un autobús o un camió. 10 Estudiar les causes de les malalties del cor i les mesures per 11 Fer il·lustracions o caricatures per a diaris o revistes. prevenir-les. 12 Ensenyar en una escala primària o secundaria. 13 Seleccionar, contractar i dirigir els empleats d'una empresa. 14 Revisar comptes corrents en un banc i enviar extractes i rebuts pagats 15 Fer mobles: als clients. taules, armaris. cadires, etc. 16 Investigar els efectes de la contaminació de l’aire. 17 Compondre música o interpretar-la al piano o amb altres instruments. 18 Ajudar a trobar una feina o ocupació a joves o adults. 19 Ser agent de la propietat immobiliària: ensenyar i vendre o llogar cases 20 Ordenar o locals. i guardar dades en un arxiu informàtic, en una base de 21 Tenir cura d'animals (conills, pollastres. vaques. etc.) en una granja. dades, 22 Projectar o dissenyar aparells per a la transformació i l’aplicació de l’energia 23 Dissenyar solar.anuncis comercials per a la televisió o la premsa. 24 Treballar en campanyes per al desenvolupament social de persones marginades. 25 Ser advocat encarregat d’ajudar a resoldre els problemes entre empresa 26 Rebre ii treballadors. transmetre encàrrecs telefònics en la centraleta d’unes 27 Treballar en la construcció de cases o edificis. oficines. 28 Realitzar treballs de recerca per controlar les plagues i epidèmies. 29 Participar en la representació d’obres teatrals, com a actor o com a 30 Programar i dirigir activitats d’esbarjo en una associació esportiva i tècnic. 31 Viatjar pel país promocionant i venent productes d'una casa cultural comercial. 32 Classificar i ordenar llibres en una biblioteca. 33 Instal·lar o reparar telèfons. 34 Resoldre problemes tècnics o científics que requereixen coneixements 35 Fer escultures matemàtics. en pedra, fusta o metall. 36 Assessorar les persones que ho necessitin en qüestions legals, familiars, 37 Organitzar escolars. i dirigir etc. un negoci propi: botiga, restaurant, supermercat, assessoria, 38 Encarregar-se etc. de la caixa enregistradora en una botiga. 39 Ser agent forestal o encarregar-se del control de caça i pesca. 40 Ocupar-se en l’anàlisi de terratrèmols enregistrats en observatoris. 41 Ser expert en la fotografia en color i en la filmació en vídeo. 42 Tenir cura de malalts. 43 Promoure la construcció d’un mercat o d’un centre comercial en la població 44 Assignar on vius. habitacions i atendre els clients a la recepció d’un hotel. 45 Muntar o reparar equips estereofònics o aparells de ràdio o televisió. 46 Treballar amb microscopis per estudiar cèl·lules i bacteris. 47 Cantar en una coral. 48 Treballar per resoldre problemes de persones de la tercera edat SUMA (Activitats i Ocupacions)

51

E

O


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Característiques personals

R C A S E O

1 Considero que sóc una persona pràctica, em plau ocupar-me en treballs útils que en pugui veure aviat els resultats. 2 Em diverteixen els jocs que requereixen pensar o reflexionar: escacs, resoldre qüestions matemàtiques, deduir combinacions. aplicar estratègies, etc. 3 Quan realitzo algun treball o tasca m’agrada fer-ho de manera original, de manera diferent que la majoria de persones. 4 Sóc una persona disposada a cooperar amb els a1tres i participar en activitats socials. 5 Sóc capaç d’explicar les coses a1s altres amb claredat i entusiasme, aconseguint convèncer-los o persuadir-los de les meves idees i punts de vista. 6 M’agrada acceptar els suggeriments que em fan els companys de treball, i també complir amb responsabilitat les instruccions rebudes dels meus superiors. 7 M’agrada manipular eines o màquines. 8 Sé controlar les meves emocions i els meus sentiments i actuar de manera assenyada, meditant i raonant les coses abans de fer-les. 9 Voldria ser independent, actuar sense fer cas als costums o normes establertes. 10 Em considero capaç de comprendre les persones tristes o avorrides i de procurar despertar en elles l’optimisme. 11 M’agrada ser el líder del grup i que els altres reconeguin les meves qualitats. 12. Tinc les meves coses endreçades i presento amb pulcritud els treballs que realitzo. 13 M’estimo més dedicar-me a feines de tipus manual que a altres ocupacions que es basen en l’ús de les idees i/o de les paraules. 14 Quan inicio el coneixement d’un tema nou m’entusiasma aprofundir-lo i no el deixo fins a entendre’l tant com puc. 15 M’agrada dedicar-me a feines o treballs que es puguin fer en tota llibertat, sense condicions ni imposicions.

52


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

16 Una de les meves característiques és ser una persona generosa i servicial per prestar suport als altres per a què resolguin els seus problemes o dificultats. 17 Sovint sé fer veure als altres els aspectes positius i agradables de les situacions. 18 Crec que sóc eficaç, i tinc sentit pràctic en tasques d’organització, sé estar atent i preocupar-me de tots els detalls. 19 M’atrauen les activitats que impliquen un esforç físic. 20 Dedico força temps a les lectures de llibres i revistes de caire científic. 21 Em considero una persona imaginativa, amb inspiració, capaç de trobar solucions noves als problemes que es presenten. 22 M’agrada meditar sobre la realitat social i em preocupen les injustícies que de vegades pateixen certes persones. 23 Tinc ambició, m’agradaria aconseguir alts nivells de responsabilitat, ser una persona important. 24 Sovint planifico el que he de fer de manera realista, metòdica i detallada. M’agrada tenir les coses previstes i no actuar a l’atzar o improvisant. 25 M’estimo més les activitats que suposen el contacte amb coses (manipular objectes, utilitzar màquines) que les que comporten el tracte i la relació amb persones. 26 Estic millor quan puc treballar o estudiar sol i puc concentrarme en el que faig. 27 Em desagrada la manca d’estètica en cartells, publicacions, aparadors, etc. 28 Tinc facilitat per iniciar converses amb persones que acabo de conèixer i m’interesso per les seves preferències o afeccions. 29 Opino que l’economia (comerç, negocis, finances, etc.) és un dels aspectes més importants per al desenvolupament de l’individu i de la societat. 30 Prefereixo un mateix tipus i ritme de treball cada dia i no canviant-lo contínuament. SUMA (Característiques personals)

53


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Activitat 5. Un cop completis els dos qüestionaris de les pàgines anteriors copia en aquest quadre els resultats que has obtingut. Suma’ls i encercla els dos valors més grans.

E- Inventari d’interessos

R C A S E O SUMA (Activitats i Ocupacions) SUMA (Característiques personals) SUMA TOTAL

54


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

F) Tipologia personal-professional Les persones que exerceixen les mateixes professions o professions semblants tenen trets de personalitat similars. Així, establirem 6 tipus de personalitat: realista, científic, artístic, social, emprenedor i convencional. Cadascun d’ells es relaciona amb un àmbit ocupacional: d’oficis, científic, artístic, social, emprenedor (direcció o negocis) i de treball convencional. Per simplificar hem abreujat els noms d’aquesta tipologia de la manera següent: Realista (R), Científic (C), Artístic (A), Social (S), Emprenedor (E) Convencional (O). Observa que es corresponen amb les sis columnes en què situaves les respostes als qüestionaris. Tot seguit tens una descripció dels tipus i ambients:

(R) Tipus realista/ambient d’oficis: Són persones que demostren interès per activitats pràctiques, mecàniques, que sovint exigeixen esforç físic, o bé, activitats que comporten el contacte amb la natura (conrear cultius, criar animals, etc.). Prefereixen treballar amb eines i objectes en lloc de treballar amb paraules i persones. Desitgen construir coses i veure resultats pràctics del seu treball. Normalment no busquen el contacte social i eviten fer-se notar. Entre les ocupacions típiques d’aquesta categoria trobem: agricultura, mecànica, fusteria, conducció de vehicles, instal·1acions (electricitat, aigua, gas), reparacions (aparells, màquines, etc.). També inclouria activitats relacionades amb 1’esport. (C) Tipus científic/ambient intel·lectual: Els agrada observar i experimentar per comprendre els fenòmens que els envolten. Resolen els problemes amb l’ús d’idees i del llenguatge. Valoren altament les matemàtiques i el treball científic en general. Tendeixen a ser persones curioses, reflexives, analítiques, teòriques, crítiques, estudioses i metòdiques, i sovint els agrada treballar soles. Senten atracció per professions relacionades amb la biologia, la química, l’arquitectura, la medicina, l’enginyeria informàtica, les ciències socials, etc., i, en general la investigació referida a qualsevol camp. (A) Tipus artístic/ambient artístic: Es relacionen amb l’entorn físic i social, emprant els seus sentiments i la seva intuïció i imaginació. Demostren interès per activitats creatives. Freqüentment prefereixen un estil de vida no convencional, valoren molt la independència i cerquen activament oportunitats d’autoexpressió. Tendeixen a ser introspectius. Els solen mancar habilitats de tipus administratiu. Els agrada el contacte amb els altres. Les ocupacions d’aquestes persones són escriptor, decorador, pintor, dissenyador, músic, actor, etc. (S) Tipus social/ambient social: Són persones que es preocupen pel benestar dels altres i mostren el desig d’ajudar-los. Generalment es relacionen bé amb tota mena de persones, tenen habilitat per a la comunicació interpersonal. Són comprensives, generoses i sensibles als problemes dels altres. Busquen oportunitats d’expressar el seu interès social a través d’ocupacions com les de treball social, infermeria, geriatria, educació, etc. També inclouria professions relacionades amb el turisme, les relacions públiques i la publicitat.

55


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

(E) Tipus emprenedor/ambient de direcció o negocis: S’enfronten amb el món mitjançant una actitud audaç, dominant, enèrgica i "agressiva". Són dinàmics, organitzadors, estan segurs d’ells mateixos. Senten atracció per activitats que els proporcionen l’oportunitat de guiar els altres, persuadir-los i influir en la seva manera de pensar, o bé convèncer-los per a què comprin els seus "productes". Valoren els diners, el poder, la posició social. Ocupacions típiques: executius, càrrecs públics, empresaris, venedors, etc. (O) Tipus convencional/ambient de treball d’oficina: Adopten pautes de conducta i normes sancionades pels costums establerts per la societat. Prefereixen ocupacions amb deures clarament definits: tasques de caràcter rutinari, activitats verbals o numèriques pròpies del treball d’oficina. Són persones ordenades, sistemàtiques, perseverants i conformis- tes. Els camps ocupacionals més escaient a aquest tipus de personalitat són els de secretaria, administració, comptabilitat, arxius, telefonia, carteria, distribució interna de missatges, etc.

56


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Les persones tendeixen cap a treballs que estiguin en harmonia amb els seus tipus de personalitat, així, per exemple, les persones de tipus intel·lectual trobaran més satisfacció en l’ambient d’una ocupació científica. Però la majoria de les persones no es classifiquen només en un dels tipus que hem descrit, sinó que són una combinació de dos o més tipus.

Activitat 6. Fixa’t en els resultats que has obtingut als qüestionaris, és a dir, les sumes totals de cada columna de l’apartat E- Inventari d’interessos. Has de considerar la combinació dels dos totals més alts. Poden ser combinacions com Científic-Social (C-S), Emprenedor-Convencional (E-O), etc. Aquesta combinació, la denominem codi ocupacional Per exemple, si els resultats obtinguts per un noi que es diu Agustí són: R= 26, C= 20, A= 5, S= 10, E= 14 i O= 12, el seu codi ocupacional és Realista-Científic (R-C). Fixa’t amb l’exemple d’una noia que es diu Clara: R= 7, C= 25, A= 30, S= 25, E = 18, O = 11. Hi ha un empat a les segones puntuacions. Així doncs, els seus codis ocupacionals serien: Artístic-Social (A-S) i també ArtísticCientífic (A-C). Determina quin és el teu codi ocupacional i escriu el nom del tipus de personalitat en el qual obtens la puntuació més alta de la suma total, i en segon lloc la segona puntuació més destacada. En cas d’empat, actua com en els exemples anteriors i determina els teus codis ocupacionals. F- Tipologia personal La meva tipologia personal és: _______________________________ (Altres tipologies en cas d’empat):

__________________________ __________________________ __________________________

57


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

G) Crups ocupacionals A la taula següent s’indiquen els grups ocupacionals que més es corresponen amb cada codi ocupacional, s’indiquen per ordre de prioritat indicat amb els números 1, 2, 3 i 4.

Realista- Científic Realista- Artístic Realista- Social Realista- Emprenedor Realista- Convencional Científic- Realista Científic- Artístic Científic- Social Científic- Emprenedor Científic- Convencional Artístic- Realista Artístic- Científic Artístic- Social Artístic- Emprenedor Artístic- Convencional Social- Realista Social- Científic Social- Artístic Social- Emprenedor Social- Convencional Emprenedor- Realista Emprenedor- Científic Emprenedor- Artístic Emprenedor- Social Emprenedor- Convencional Convencional- Realista Convencional- Científic Convencional- Artístic Convencional- Social Convencional- Emprenedor

1 3 1 1 1 3

2

3

Educació física i Esports

3 2

4

4 4

3

3

4

2

4 3 4 4

4 1

2 1 2 1 1

1 2

3

2

2 2

2

3

4

2 1 1 1 1 1

2 3

3

4 3

4 3

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

4 3 3

4 3 4 4

2

3

4 3 4

3

3

2

2 2

2

2 4 3

1 1 1 1 1

4

4 4 2

4

2

3

3 2

2

4

4

2

4

3

Artístics

Ciències de la naturalesa i Matemàtiques

Tècnics i Tecnològics

3 2

4 4 3

2

2

Ciències de la salut

4

2

4

Humanitats i Ciències socials

2 1

2 3

Educació i Cultura

Serveis socials

Comercial (Economia i Negocis)

Suport administratiu. Treball d’oficina

Cossos seguretat i Serveis de protecció

Transports

Agropecuària, Pesca i Mineria

Oficis

Tipologia personal

Grup ocupacional

Consulta la taula i anota els grups ocupacionals que es corresponen amb el teu codi ocupacional (o amb els teus codis ocupacionals, si te’n resulten més d’un).

3

3 3

2

4

58


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Activitat 7 G- Grups ocupacionals

Els meus grups ocupacionals són:

1.

__________________________

2.

__________________________

3.

__________________________

4.

__________________________

H) Correspondències entre Grups ocupacionals i les Àrees, Aptituds i Valors.

59


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut DamiĂ Campeny

60


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Activitat 8. Omple el següent quadre amb les correspondències que t’han sortit a l’apartat anterior.

H- Resultats proves

Àrees o Matèries escolars

Aptituds i Habilitats

Valors Ocupacionals

61


RESULTATS PROVES

COMPARACIÓ

PRIMERA IMPRESSIÓ

G- Grups Ocupacionals

A- Grups Ocupacionals

H- Àrees o Matèries escolars

B- Àrees o Matèries escolars

H- Aptituds i Habilitats

C- Aptituds i Habilitats

ANÀLISI DELS RESULTATS, COMPARATIVA DE RESULTATS

H- Valors Ocupacionals

D- Valors Ocupacionals

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

62


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Presa de la decisió Després de fer tota la reflexió que t’hem proposat ara has de prendre la decisió.

Activitat Contesta les següents qüestions especificant tot el que puguis:

Quins estudis t’ agradaria realitzar en el futur?

A quin centre hauràs d’anar?

Quina titulació obtindràs?

En què podràs treballar una vegada els hagis acabat?

63


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

El meu rendiment acadèmic

CURS: 3r d’ESO

ACTIVITAT: El meu rendiment acadèmic

SESSIÓ: X

OBJECTIU: Fer reflexionar sobre aspectes determinats de la seva situació acadèmica

DURADA APROX.: 1h

MATERIAL: Fitxa de l’alumnat

Desenvolupament de l’activitat: Aquesta activitat serveix per a fer reflexionar als alumnes sobre la seva resposta educativa i els resultats que obtenen. Tanmateix també deixa un espai per a poder debatre amb tot el grup els resultats que han obtingut. Individualment l’alumne/a omple la fitxa que s’annexa a continuació. Un cop omplerta es comparteixen les respostes amb el grup i s’inicia un debat. El professor/a pot avaluar la sessió valorant la participació i actitud de l’alumnat, tant en el treball individua, com el de debat. Cal tenir en compte que sovint els joves tenen una idea molt imprecisa de la seva trajectòria acadèmica. L’autoconcepte acadèmic és un aspecte molt concret de l’autoconcepte global. El tutor o tutora pot detectar desajustaments en analitzar les respostes entre aptituds i rendiment, tant a nivell individual com grupal.

64


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Fitxa de l’alumnat Nom: _____________________________________ Data: ___________________ Curs: _____________ Contesta amb sinceritat. Fes una creu a l’opció proposada: Hi véns a gust a l’institut?

No

Per què?_______________________________________________________ ______________________________________________________________ T’agrada estudiar?

No

Per què?_______________________________________________________ ______________________________________________________________ Quina àrea t’agrada més? _________________________ Per què? ____________________________________________________________

 N’has de fer pocs exercicis.  L’has d’estudiar poc  S’hi fan experiments i observacions  S’hi fan sortides, enquestes, etc.  T’agrada com explica el professor/a  Altres motius…………. Quina àrea t’agrada menys? ________________________ Per què? _____________________________________________________________

 N’has de fer molts exercicis.  L’has de memoritzar molt  No hi ha ni observació ni experimentació  No l’entens quan explica el professor/a  Altres motius…………. Les teves notes corresponen al teu esforç en l’estudi i en el teu treball? Sí

No

Per què?_______________________________________________________ ______________________________________________________________

65


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Preparant l'avaluació

CURS: 3r d'ESO

ACTIVITAT: Preparació de la sessió d’avaluació

SESSIÓ: X

OBJECTIU: Preparar la sessió d’avaluació.

DURADA APROX.: 1h

MATERIAL: Guió per a l’alumnat.

Desenvolupament de l’activitat: El principal d’aquesta activitat és que l’opinió que es porti a la sessió sigui la de tot el grup, i no tan sols la d’uns quants alumnes. Els/les representants del curs confeccionaran al final un informe redactat i presentat correctament que es llegirà a la sessió següent. És convenient que el tutor supervisi aquest informe per tal d’evitar comentaris i apreciacions innecessàries. Guió de l’alumnat: 3. Valoració de les matèries: 

Interès i motivació: actitud i participació.

Metodologia i activitats.

Nivell de comprensió: rendiment.

Propostes dels alumnes.

4. Valoració del nivell de relació i convivència del grup: 

Relació grupal.

Assistència, participació, incidències, etc.

Propostes dels alumnes.

Cal insistir als/les alumnes que l’informe que confeccionen ha de tenir un sentit general que eviti les particularitzacions. Els problemes de cada matèria s’han de tractar directament amb el professor de la mateixa. Per tant, les possibles (però inevitables) referències a les assignatures es procuraran que s’insereixin en un marc general que eviti les concrecions. L’altra gran directriu de l’informe és la seva finalitat autocrítica: els alumnes han de reflexionar també sobre les seves pròpies actituds i dificultats, sobre ells mateixos, de tal manera que entenguin que una crítica inclou tant els elements negatius com els positius. Creiem que és convenient descartar aquesta idea que els alumnes a la sessió d’avaluació tan sols han de comentar problemes.

66


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Guió de l’alumnat

Valoració de les matèries Interès i motivació: actitud i participació

Metodologia i activitats

Nivell de comprensió: rendiment

Propostes de millora dels alumnes

Valoració del nivell de relació i convivència del grup Relació del grup

Assistència, participació, incidències, etc.

Propostes de millora dels alumnes

67


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Anàlisi de l'avaluació CURS: 3r d'ESO

ACTIVITAT: Analitzar els resultats de l’avaluació

SESSIÓ: x

OBJECTIU: Fer una reflexió global i en conjunt de l’avaluació del grup i de cadascun dels seus membres.

DURADA APROX.: 1h.

MATERIAL: Full de treball per als/les alumnes.

Desenvolupament de l’activitat: Aquesta activitat està pensada de fer un cop ja sabem els resultats de l’avaluació. El tutor/a té recollits el nombre d’assignatures suspeses pels components del grup, i es poden utilitzar per veure en quines assignatures van pitjor, en què és amb el que més fallen, i com poden fer per a millorar. Podem fer que omplin la fitxa de treball que a continuació indiquem per a poder comparar-la amb les posteriors avaluacions i comprovar si es compleixen les intencions que indiquen. Tot plegat és una sessió per a reflexionar en què hem fallat o què hem fet bé per tal de seguir amb les accions que ens aporten fruits i canviar aquelles que no ens aporten res positiu. Cal que entenguin que el full de treball és com un contracte amb el tutor/a i que els compromisos als que s’arriba, cal fer el possible per assolir-los.

68


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Nom:

Curs:

Valoració dels resultats de la ______ avaluació 1. Els resultats que he obtingut en aquesta avaluació són: (senyala amb una creu) Millors del que m’esperava. Els que m’esperava Pitjors del que m’esperava 2. Per què creus que has obtingut aquests resultats?

3. Digues tres coses que SÍ has fet bé aquest trimestre. a) b) c) 4. Digues tres coses que NO has fet bé aquest trimestre. a) b) c) 5. Digues tres propòsits que et planteges a fer durant aquest trimestre per millorar el teu rendiment. Han de ser reals i has de posar aquells que procuraràs complir-los.

69


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Valoració de les activitats de tutoria Activitat

Data

Valoració i/o comentaris

70


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Tercer trimestre Partirem, en aquesta part del curs, de la concreció dels itineraris previstos per a 4t d’ESO. Ens podria servir d’ajut un PowerPoint elaborat al cas i penjat a l’aula virtual de tutories, i que també s’adjunta juntament amb aquest document via correu electrònic.

71


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Els itineraris de 4t. Curs 2012-2013 El currículum de la nova llei d’educació contempla la tria d’itineraris a 4t d’ESO. Hem elaborat aquesta dossier de tutoria per donar-vos a conèixer el currículum i perquè us ajudi a descobrir les matèries que haureu de fer. Primer de tot, aquestes són les matèries que tots haureu de cursar:

MATÈRIES COMUNES

HORES

IDC

Llengua catalana i literatura

3

3

Llengua castellana i literatura

3

(4)

Llengua estrangera

3

(3)

Matemàtiques

3

(4)

Ciències socials, geografia i història

3

3

Educació eticocívica

1

1

Educació física

2

2

Religió/Estudis alternatius

1

(0)

Projecte de recerca

1

0

Tutoria

1

1

TOTAL HORES

21

21

Aquest quadre és orientatiu, car hem d’esperar que es puguin confegir amb els criteris que ens ha de donar el Departament d0’Ensenyament

La resta de matèries, organitzades en itineraris corresponen a les nou hores restants. Estan relacionades amb el vostre futur acadèmic i professional i el condicionaran. Per això és molt important que feu la tria de l’itinerari amb la màxima concentració, interès i realisme. La diferència entre itineraris del mateix grup correspon a interessos particulars de cada alumne i suposen un ajustament a futurs estudis superiors. En el nostre centre hem organitzat els itineraris de la següent manera: Batxillerat Científic-Tecnològic, Batxillerat Humanístic-Socioeconòmic i CFGM (Cicles Formatius de Grau Mitjà). Com triar l’itinerari. Cada alumne/a s’ha de plantejar “què vol ser quan sigui gran”. Des de la tutoria es treballa l’autoconeixement sobre les destreses i es posen en relació amb les expectatives (per ampliar activitats podeu consultar el portal edu365).

72


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Bloc 1: Cicles Formatius de Grau Mitjà

Bloc 2: Batxillerat Humanístic-social

Bloc 3: Batxillerat Científicotecnològic

Triar dues:

Triar dues:

Triar dues:

 

 

  

Tecnologia Ciències aplicades a l'activitat professional

Llatí Ed. Visual i Plàstica

Biologia i Geologia Física i química Tecnologia

Triar 1 d'entre aquestes:   

Informàtica Francès 2a llengua Orientació professional i iniciativa emprenedora

ITINERARI CIENTÍFICO-TECNOLÒGIC: Aquest itinerari està orientat a la realització en el futur d’un batxillerat de ciències i tecnologia. La realització d’aquest tipus de batxillerat portaria a carreres com Arquitectura, Biologia, CAFE (Ciències de l’Activitat Física i l’Esport), Enginyeria, Estadística, Física, Infermeria, Logopèdia, Matemàtiques, Magisteri, Medicina, Medi ambient, Psicologia, Química... o a cicles formatius de grau superior de les famílies del grup 1 o 2. ITINERARI HUMANÍSTICO-SOCIOECONÒMIC: Aquest itinerari està orientat a la realització en el futur d’un batxillerat d’Humanitats i ciències socials. La realització d’aquest tipus de batxillerat porta a carreres com Dret, Empresarials, Filologia, Filosofia, Història, Magisteri, Periodisme... o a cicles formatius de grau superior de les famílies del grup 3 ITINERARI CFGM: Aquest itinerari està orientat a cursar cicles formatius de grau mitjà, tot i que també és una de les opcions a triar si el que voleu és anar a treballar. Consideracions generals: 

Els cicles es poden consultar a http://www.xtec.cat/fp/ opció “Cicles formatius” i després “Famílies professionals”.

El lloc on es fan el sabreu anant a la pàgina web http://www.gencat.net/educacio/centres/ i clicant l’opció “Consulta de centres i ensenyaments”.

Fer un cicle formatiu de grau mitjà us portarà a treballar en feines relacionades amb el que heu estudiat o a fer un cicle de grau superior d’una família del mateix grup del cicle que trieu En aquest cas us caldrà fer una prova d’accés o un curs preparatori (consulteu grups i llocs on preparen les proves als annexos). .

Per exemple, si feu un de grau mitjà d’administració podreu accedir a un de grau superior d’informàtica o d’educació infantil ja que tant el mitjà com els superiors dos són del grup 3. 73


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

A la pàgina 6 d’aquest dossier trobareu els grups, les famílies professionals i les corresponents optatives específiques recomanades. També els cicles formatius que es fan a Mataró.

Si esteu interessats en fer un batxillerat d’arts, qualsevol dels itineraris us hi porta. Parleu amb el tutor/a.

Si ja teniu clar que tan sols voleu acabar l’ESO i voleu anar directament a treballar també hi ha altres opcions com són els programes de qualificació professional inicial PQPI (si ja heu repetit una vegada). Consulteu on es fan els PQPI propers a la pàgina 11 i els no tan propers a http://www.xtec.cat/fp/

La implantació de la nova Formació Professional comporta la reorganització de famílies i títols. Els títols de tècnic i de tècnic superior s’agruparan en 26 famílies professionals que estableix el RD 1128/2003, que regula el catàleg de qualificacions professionals (es ressalten les noves famílies):             

Activitats físiques i esportives Administració i gestió Agrària Arts i artesanies Arts gràfiques Comerç i màrqueting Edificació i obra civil Electricitat i electrònica Energia i aigua Fabricació mecànica Fusta, moble i suro Hoteleria i turisme Imatge i so

            

Imatgepersonal Indústries alimentàries Indústries extractives Informàtica i comunicacions Instal·lació i manteniment Marítim pesquera Química Sanitat Seguretat i medi ambient Serveis socioculturals i a la comunitat Tèxtil, confecció i pell Transport i manteniment de vehicles Vidre i ceràmica

Aquesta ordenació de les famílies serà la mateixa per als títols de Formació Professional, per als Certificats de professionalitat i per a les Qualificacions Professionals. Tots els títols tindran 2000 hores. Excepcionalment algun títol podrà tenir més de 2000 h. (Exemple: per requeriments de la professió a Europa, perquè acrediti determinats carnets professionals, etc. ). En alguns títols s’hi podran definir ESPECIALITATS (amb formació afegida).

74


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Vinculació de les matèries optatives específiques de 4t d’ESO amb el Batxillerat Al nostre centre s'ofereixen les modalitats de Ciències i Tecnologia i d'Humanitats i Ciències socials. Modalitats

Matèries de Batxillerat

Optatives específiques vinculades

Matemàtiques*

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Física

Física i química

Química

Física i química

Biologia

Biologia i geologia

Tecnologia Industrial

Tecnologia

Dibuix tècnic Ciències de la Terra

Biologia i geologia

Matemàtiques aplicades CS Llatí

Llatí

Grec Literatura catalana Literatura castelana HUMANITAT I CIÈNCIES SOCIALS

Economia

Orientació professional i iniciativa emprenedora

Economia i org. d’empresa

Orientació professional i iniciativa emprenedora

Geografia Història del Món Història de l'art Francès segona llengua ARTS

Francès segona llengua Educació visual i plàstica

75


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Vinculació de les modalitats de Batxillerat amb els estudis universitaris Estudis a partir de les modalitats de batxillerat Estudis universitaris vinculats a les vies de les proves d'accés que es relacionen amb les modalitats del Batxillerat, segons l'Ordre de 25 de novembre de 1999 (BOE núm. 286 de 30 de novembre de 1999), previst en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre. Estudis als quals s'accedeix des de qualsevol via A les llicenciatures en Belles Arts, Dret, inclosa la titulació conjunta hispano-francesa de la Universitat Complutense de Madrid, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Ciències Polítiques i de l'Administració, Comunicació Audiovisual, Filosofia, Geografia, Humanitats, Pedagogia, Periodisme, Psicologia, Publicitat i Relacions Públiques, Sociologia i Traducció i Interpretació i a les diplomatures en Biblioteconomia i Documentació, Educació Social, Gestió i Administració Pública, Logopèdia, Mestre, en les diferents especialitats, Relacions Laborals, Teràpia Ocupacional, Treball Social i Turisme, s'hi podrà accedir des de qualsevol via. Via científico-tècnica Llicenciat, Arquitecte o Enginyer: Administració i Direcció d'Empreses Arquitectura Biologia Ciències Ambientals Ciències del Mar Economia E. Aeronàutica E. Agronòmica E. de Camins, Canals i Ports E. de Forests E. de Mines E. de Telecomunicació E. Industrial E. Informàtica E. Naval i Oceànica E. Química Física Geologia Matemàtiques Química Títols propis: Graduat Superior en Cinema i Audiovisuals Graduat Superior en Comerç Internacional Graduat Superior en Disseny Graduat Superior en Biotecnologia Graduat Superior en Enginyeria Geològica Diplomat, Arquitecte tècnic o Enginyer tècnic: Arquitectura Tècnica Ciències Empresarials

PAT de 3r d'ESO

76


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

E.T. Aeronàutica, esp. en Aeromotors E.T. Aeronàutica, esp. en Aeronaus E.T. Aeronàutica, esp. en Aeronavegació E.T. Aeronàutica, esp. en Aeroports E.T. Aeronàutica, esp. en Equips i Materials Aeroespacials E.T. Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries E.T. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria E.T. Agrícola, esp. en Indústries Agràries i Alimentàries E.T. Agrícola, esp. en Mecanització i i Cions. Rurals E.T. d'Obres Públiques, esp. en Hidrologia E.T. d'Obres Públiques, esp. Construccions Civils E.T. d'Obres Públiques, esp. Transports i Serveis Urbans E.T. de Mines, esp. en Explotació de Mines E.T. de Mines, esp. en Recursos Energètics, Combustibles i Explosius E.T. de Mines, esp. en Mineralúrgia i Metal.lúrgia E.T. de Mines, esp. en Sondeigs i Prospeccions Mineres E.T. de Mines, esp. en Instal.lacions Electromecàniques Mineres E.T. de Telecomunicació, esp. en Sist. Telecomunicació E.T. de Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics E.T. de Telecomunicació, esp. en So i Imatge E.T. de Telecomunicació, esp. en Telemàtica E.T. de Topografia E.T. en Disseny Industrial E.T. en Informàtica de Gestió E.T. en Informàtica de Sistemes E.T. Forestal, esp. Indústries Forestals E.T. Forestal, esp. Explotacions Forestals E.T. Industrial, esp. en Electricitat E.T. Industrial, esp. en Electrònica Industrial E.T. Industrial, esp. en Mecànica E.T. Industrial, esp. en Química Industrial E.T. Industrial, esp. Tèxtil E.T. Naval, esp. en Estructures Marines E.T. Naval, esp. en Propulsió i Serveis del Vaixell Estadística Màquines Navals Navegació Marítima Òptica i Optometria Radioelectrònica Naval Títols propis: Graduat en Administració i Gestió Immobiliària Graduat en Comunicació i Relacions Públiques Graduat en Direcció Hotelera Graduat en Disseny Graduat en Empresa Internacional Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Graduat en Enginyeria Multimèdia Graduat en Estudis Immobiliaris i de la Construcció Graduat en Fotografia Graduat en Multimèdia Graduat en Prevenció i Seguretat Integral Graduat en Relacions Públiques i Comunicació

PAT de 3r d'ESO

77


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Graduat Tributari i Comptable Via de ciències de la salut Llicenciat, Arquitecte o Enginyer: Administració i Direcció d'Empreses Arquitectura Biologia Ciències Ambientals Ciències del Mar E. Agronòmica E. de Camins, Canals i Ports E. de Forests E. de Mines E. Naval i Oceànica E. Industrial E. Química Economia Farmàcia Física Geologia Matemàtiques Medicina Odontologia Química Veterinària Títols propis: Graduat Superior en Cinema i Audiovisuals Graduat Superior en Comerç Internacional Graduat Superior en Disseny Graduat Superior en Biotecnologia Graduat Superior en Enginyeria Geològica Diplomat, Arquitecte tècnic o Enginyer tècnic: Arquitectura Tècnica Ciències Empresarials E.T. Agrícola, esp. en Explotacions Agropecuàries E.T. Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria E.T. Agrícola, esp. en Indústries Agràries i Alimentàries E.T. Agrícola, esp. en Mecanització i i Cions. Rurals E.T. d'Obres Públiques, esp. Construccions Civils E.T. d'Obres Públiques, esp. en Hidrologia E.T. d'Obres Públiques, esp. Transports i Serveis Urbans E.T. de Mines, esp. en Explotació de Mines E.T. de Mines, esp. en Recursos Energètics, Combustibles i Explosius E.T. de Mines, esp. en Mineralúrgia i Metal.lúrgia E.T. de Mines, esp. en Sondeigs i Prospeccions Mineres E.T. de Mines, esp. en Instal.lacions Electromecàniques Mineres E.T. Forestal, esp. Indústries Forestals E.T. Forestal, esp. Explotacions Forestals E.T. Industrial, esp. en Electricitat E.T. Industrial, esp. en Electrònica Industrial E.T. Industrial, esp. en Mecànica

PAT de 3r d'ESO

78


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

E.T. Industrial, esp. en Química Industrial E.T. Industrial, esp. Tèxtil E.T. Naval, esp. en Estructures Marines E.T. Naval, esp. en Propulsió i Serveis del Vaixell Fisioteràpia Infermeria Màquines Navals Navegació Marítima Nutrició Humana i Dietètica Òptica i Optometría Podologia Radioelectrònica Naval Títols propis: Graduat en Administració i Gestió Immobiliària Graduat en Comunicació i Relacions Públiques Graduat en Direcció Hotelera Graduat en Disseny Graduat en Estudis Immobiliaris i de la Construcció Graduat en Fotografia Graduat en Multimèdia Graduat en Prevenció i Seguretat Integral Graduat en Relacions Públiques i Comunicació Graduat Tributari i Comptable Via d'Humanitats Llicenciat, Arquitecte o Enginyer: Filologia Alemanya Filologia Anglesa Filologia Àrab Filologia Basca Filologia Catalana Filologia Clàssica Filologia Eslava Filologia Francesa Filologia Gallega Filologia Hebrea Filologia Hispànica Filologia Italiana Filologia Portuguesa Filologia Romànica Història Història de l'Art Títols propis: Graduat Superior en Cinema i Audiovisuals Graduat Superior en Comerç Internacional Graduat Superior en Disseny Graduat en Administració i Gestió Immobiliària Graduat en Comunicació i Relacions Públiques Graduat en Direcció Hotelera Graduat en Disseny Graduat en Estudis Immobiliaris i de la Construcció

PAT de 3r d'ESO

79


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Graduat en Fotografia Graduat en Multimèdia Graduat en Prevenció i Seguretat Integral Graduat en Relacions Públiques i Comunicació Graduat Tributari i Comptable Via de ciències socials Llicenciat, Arquitecte o Enginyer: Administració i Direcció d'Empreses Economia Història Història de l'Art Títols propis: Graduat Superior en Cinema i Audiovisuals Graduat Superior en Comerç Internacional Graduat Superior en Disseny Diplomat, Arquitecte tècnic o Enginyer tècnic: Ciències Empresarials E.T. en Disseny Industrial Estadística Títols propis: Graduat en Administració i Gestió Immobiliària Graduat en Comunicació i Relacions Públiques Graduat en Criminologia i Política Criminal Graduat en Direcció Hotelera Graduat en Disseny Graduat en Empresa Internacional Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Graduat en Estudis Immobiliaris i de la Construcció Graduat en Fotografia Graduat en Multimèdia Graduat en Investigació Privada Graduat en Prevenció i Seguretat Integral Graduat en Relacions Públiques i Comunicació Graduat Tributari i Comptable Via d'arts Llicenciat, Arquitecte o Enginyer: Història Història de l'Art Títols propis: Graduat Superior en Cinema i Audiovisuals Graduat Superior en Comerç Internacional Graduat Superior en Disseny Diplomat, Arquitecte tècnic o Enginyer tècnic: E.T. en Disseny industrial

PAT de 3r d'ESO

80


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Títols propis: Graduat en Administració i Gestió Immobiliària Graduat en Comunicació i Relacions Públiques Graduat en Direcció Hotelera Graduat en Disseny Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Graduat en Estudis Immobiliaris i de la Construcció Graduat en Fotografia Graduat en Multimèdia Graduat en Prevenció i Seguretat Integral Graduat en Relacions Públiques i Comunicació A les llicenciatures en Belles Arts, Dret, inclosa la titulació conjunta hispano-francesa de la Universitat Complutense de Madrid, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Ciències Polítiques i de l'Administració, Comunicació Audiovisual, Filosofia, Geografia, Humanitats, Pedagogia, Periodisme, Psicologia, Publicitat i Relacions Públiques, Sociologia i Traducció i Interpretació i a les diplomatures en Biblioteconomia i Documentació, Educació Social, Gestió i Administració Pública, Logopèdia, Mestre, en les diferents especialitats, Relacions Laborals, Teràpia Ocupacional, Treball Social i Turisme, s'hi podrà accedir des de qualsevol via.

PAT de 3r d'ESO

81


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Famílies professionals que s’imparteixen a la ciutat de Mataró Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

Família i Grup

Cicle

Llocs

Manteniment de vehicles autopropulsats (grup 1)

Electromecànica de vehicles

Ins. Miquel Biada

Edificació i obra civil (grup 1)

Obres de la construcció

Ins. Miquel Biada

Equips i instal·lacions electrotècniques

Ins. Miquel Biada

Equips electrònics de consum

Ins. Miquel Biada

Equips i instal·lacions electrotècniques (concertat)

Escola Pia de Mataró

Manteniment i serveis a la producció (grup 1)

Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies

Ins. Miquel Biada

Fabricació mecànica (grup 1)

Mecanització

Ins. Miquel Biada

Activitats físiques i esportives (grup 2)

Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural (concertat)

Escola Pia de Mataró

Química (grup 2)

Laboratori

Ins. Miquel Biada

Cures auxiliars d'infermeria

Ins. Alexandre Satorras

Farmàcia

Ins. Alexandre Satorras

Cures auxiliars d'infermeria (concertat)

Freta

Explotació de sistemes informàtics

Ins. Thos i Codina

Explotació de sistemes informàtics (concertat)

Escola Pia de Mataró

Atenció sociosanitària

Ins. Puig i Cadafalch

Electricitat i electrònica (grup 1)

Sanitat (grup 2)

Informàtica (grup 3)

Serveis socioculturals i a la comunitat (grup 3)

Gestió administrativa Administració (grup 3)

Gestió administrativa (concertat) Comerç

PAT de 3r d'ESO

Ins. Miquel Biada Ins. Thos i Codina Escola Pia de Mataró Freta Ins. Thos i Codina

82


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny Tècnic d'esport en futbol: Cicle formatiu de grau mitjà de règim especial (cal prova d’accés)

Ins. Alexandre Satorras

Curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior (públic)

Ins. Miquel Biada

Curs de preparació de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior (privat)

Escola Pia de Mataró

PAT de 3r d'ESO

83


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Adreces CFGM (Cicles Formatius de Grau Mitjà) Escola Pia de Mataró

Freta

Ins. Alexandre Satorras

(08021107) pl. Santa Anna, 1 08302 - Mataró

(08034141) Pg. Rocafonda, 45-47 08304 - Mataró

(08021260) Av. Velòdrom, s/n 08304 - Mataró

937901627

937904758

937987711

Ins. J. Puig i Cadafalch

Ins. Miquel Biada

Ins. Thos i Codina

(08052979) C. Sant Josep de Calassanç,16 08303 - Mataró

(08021259) c. Puig i Cadafalch, 89 08303 - Mataró

(08046748) Riera de Cirera, 57 08304 - Mataró

937980762

PAT de 3r d'ESO

937981489

937414203

84


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Adreces Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) Ajuntament d'Argentona (08960064) Av. Mediterrani, s/n 08310 Argentona 937970711 Web:

Formació impartida Auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis Auxiliar de pastisseria i fleca

http://www.xtec.es/centres/a8960064 A/e: argentona@diba.es PTT Mataró (08960049) C/ Josep Punsola, 45-47 08304 Mataró 937964801 Web: No disponible A/e: a8960049@xtec.net

Formació impartida

Escola Pia de Mataró (08021107) pl. Santa Anna, 1 08302 Mataró 937901627 Web: http://www.xtec.es/centres/a8021107 A/e: mataro@escolapia.cat

Formació impartida

Ajuntament de Mataró (08960231) Baixada de les Figueretes, 2-4 08301 Mataró 937962102 Web: http://www.xtec.es/centres/a8046438 A/e: ime@ajmataro.cat

Formació impartida

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració Auxiliar d'electromecànica

Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis administratius generals Auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis

Auxiliar en comerç i atenció al públic Auxiliar de paleta i construcció Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica

Salesians de Sant Jordi (08960232) Av. Puig i Cadafalch, 80 08303 Mataró 937578489 Web: http://www.xtec.es/centres/a8021089 A/e: coordafa.mataro@salesians.info

Formació impartida Auxiliar de reparació i manteniment de l'automòbil Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

A completar a meitat de curs.

PAT de 3r d'ESO

85


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Prematrícula 3r d’ESO, curs 2011-2012 Nom alumne/a: ........................................................................................... Grup: ..............

Bloc 1:

Bloc 2:

Bloc 3:

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Batxillerat Humanísticsocial

Batxillerat Científicotecnològic Triar dues d’aquestes:

Triar les dues:

Triar les dues:

 Tecnologia  Ciències aplicades a

 Llatí  Ed. Visual i Plàstica

l'activitat professional

 Biologia i Geologia  Física i química  Tecnologia

Triar 1 d'aquestes:

 Informàtica  Francès 2a llengua  Orientació professional i iniciativa emprenedora La meva situació acadèmica d’aquest curs és:

 Ho aprovo tot o em queden fins a dues matèries pendents  Em queden 3 o 4 matèries pendents  Em queden 5 o més matèries pendents TRIA D’ITINERARIS: Signatura de l’alumne/a

Signatura del pare/mare/tutor/a

Nom pare/mare/tutor/a:...................................................................DNI................................. Mataró, a ………. d’abril de 2012

PAT de 3r d'ESO

86


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Preparant l'avaluació

CURS: 3r d'ESO

ACTIVITAT: Preparació de la sessió d’avaluació

SESSIÓ: X

OBJECTIU: Preparar la sessió d’avaluació.

DURADA APROX.: 1h

MATERIAL: Guió per a l’alumnat.

Desenvolupament de l’activitat: El principal d’aquesta activitat és que l’opinió que es porti a la sessió sigui la de tot el grup, i no tan sols la d’uns quants alumnes. Els/les representants del curs confeccionaran al final un informe redactat i presentat correctament que es llegirà a la sessió següent. És convenient que el tutor supervisi aquest informe per tal d’evitar comentaris i apreciacions innecessàries. Guió de l’alumnat: 5. Valoració de les matèries: 

Interès i motivació: actitud i participació.

Metodologia i activitats.

Nivell de comprensió: rendiment.

Propostes dels alumnes.

6. Valoració del nivell de relació i convivència del grup: 

Relació grupal.

Assistència, participació, incidències, etc.

Propostes dels alumnes.

Cal insistir als/les alumnes que l’informe que confeccionen ha de tenir un sentit general que eviti les particularitzacions. Els problemes de cada matèria s’han de tractar directament amb el professor de la mateixa. Per tant, les possibles (però inevitables) referències a les assignatures es procuraran que s’insereixin en un marc general que eviti les concrecions. L’altra gran directriu de l’informe és la seva finalitat autocrítica: els alumnes han de reflexionar també sobre les seves pròpies actituds i dificultats, sobre ells mateixos, de tal manera que entenguin que una crítica inclou tant els elements negatius com els positius. Creiem que és convenient descartar aquesta idea que els alumnes a la sessió d’avaluació tan sols han de comentar problemes.

PAT de 3r d'ESO

87


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Guió de l’alumnat

Valoració de les matèries Interès i motivació: actitud i participació

Metodologia i activitats

Nivell de comprensió: rendiment

Propostes de millora dels alumnes

Valoració del nivell de relació i convivència del grup Relació del grup

Assistència, participació, incidències, etc.

Propostes de millora dels alumnes

PAT de 3r d'ESO

88


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Anàlisi de l'avaluació CURS: 4t d'ESO

ACTIVITAT: Analitzar els resultats de l’avaluació

SESSIÓ: x

OBJECTIU: Fer una reflexió global i en conjunt de l’avaluació del grup i de cadascun dels seus membres.

DURADA APROX.: 1h.

MATERIAL: Full de treball per als/les alumnes.

Desenvolupament de l’activitat: Aquesta activitat està pensada de fer un cop ja sabem els resultats de l’avaluació. El tutor/a té recollits el nombre d’assignatures suspeses pels components del grup, i es poden utilitzar per veure en quines assignatures van pitjor, en què és amb el que més fallen, i com poden fer per a millorar. Podem fer que omplin la fitxa de treball que a continuació indiquem per a poder comparar-la amb les posteriors avaluacions i comprovar si es compleixen les intencions que indiquen. Tot plegat és una sessió per a reflexionar en què hem fallat o què hem fet bé per tal de seguir amb les accions que ens aporten fruits i canviar aquelles que no ens aporten res positiu. Cal que entenguin que el full de treball és com un contracte amb el tutor/a i que els compromisos als que s’arriba, cal fer el possible per assolir-los.

PAT de 3r d'ESO

89


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Nom:

Curs:

Valoració dels resultats de la ______ avaluació 6. Els resultats que he obtingut en aquesta avaluació són: (senyala amb una creu) Millors del que m’esperava. Els que m’esperava Pitjors del que m’esperava 7. Per què creus que has obtingut aquests resultats?

8. Digues tres coses que SÍ has fet bé aquest trimestre. a) b) c) 9. Digues tres coses que NO has fet bé aquest trimestre. a) b) c) 10. Digues tres propòsits que et planteges a fer durant aquest trimestre per millorar el teu rendiment. Han de ser reals i has de posar aquells que procuraràs complir-los.

PAT de 3r d'ESO

90


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut Damià Campeny

Valoració de les activitats de tutoria Activitat

PAT de 3r d'ESO

Data

Valoració i/o comentaris

91


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Institut DamiĂ Campeny

PAT de 3r d'ESO

92

Quadern de tutoria de 3r  
Quadern de tutoria de 3r  

INS Damià Campeny Curs 2011-2012 Pla d'acció tutorial Institut Damià Campeny Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Advertisement