Page 1


s. 2

W skrócie...

Szkolne Targi Edukacyjne w WSH Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu organizuje I Targi Edukacyjne Sosnowieckich Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Prezydenta Sosnowca Kazimierza Górskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Sosnowca Mateusza Rykały. Targi, które odbędą się 30 marca 2012 r. w godz. 9.00 - 15.00 w siedzibie WSH, adresowane są do uczniów gimnazjów z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. W ramach przedsięwzięcia swoją ofertę edukacyjną uczniom ostatnich klas gimnazjów zaprezentują sosnowieckie szkoły ponadgimnazjalne wszystkich typów. Przedsięwzięcie koordynuje Dział Promocji WSH. Propozycja organizacji Targów spotkała się już z pozytywnym odzewem wielu szkół, które uważają, że warto stworzyć młodzieży możliwość bezpośredniego poznania oferty edukacyjnej sosnowieckich szkół. Uczestnictwo w przedsięwzięciu jest bezpłatne. Zgłoszenia szkół redakcją tygodnika „Wiadomości Zagłębia”. Konfeprzyjmujemy do 13 marca 2012 roku. rencja była odpowiedzią na problem niewłaściwego wspólnot mieszkaniowych w regionie WSH na X Targach w Bielsku-Białej funkcjonowania i służyła upowszechnieniu wśród mieszkańców wiedzy na temat zarządzania nieruchomościami. 26 -27 stycznia odbyły się X Targi Edukacyjne w BielskuBiałej, na których nie zabrakło Wyższej Szkoły Hu- W trakcie konferencji Jan Krzysztof Pięta z firmy manitas. Największym zainteresowaniem przyszłych ADM wyjaśniał zebranym prawa i obowiązki wspólmaturzystów cieszyły się trzy kierunki: bezpieczeństwo noty oraz modele zarządzania nieruchomościami. narodowe, dziennikarstwo oraz prawo. Słuchacze mieli możliwość zadawania pytań. Uczestników interesowały szczegółowe kwestie Na targach zaprezentowało się łącznie kilkadziesiąt szkół, związane z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniozarówno średnich, jak i wyższych o różnych kierunkach wych i prawem lokatorskim. -Mogę powiedzieć, że po i specjalizacjach. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz tej konferencji stałam się świadomą mieszkanką. Wszelwalk uczniów klasy mundurowej z Zespołu Szkół Agro- kie moje wątpliwości rozwiała indywidualna rozmowa technicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego z ekspertami. Zdobytymi informacjami podzielę się w Żywcu, z którym jesteśmy w fazie nawiązywania z sąsiadami, którzy nie mogli być na konferencji - mówi współpracy (będzie ona dotyczyła pozyskiwania kandy- Justyna Słowińska, jedna z uczestniczek spotkania. datów na kierunek bezpieczeństwo narodowe). W ramach prezentacji WSH pracownicy Działu Promocji i studenci przedstawili ofertę naszej uczelni, jej nagrody Kodeks wyborczy – pierwsze i wyróżnienia, a także inicjatywy samorządu i kół naukowych. Oryginalnym elementem prezentacji WSH był doświadczenia krótki koncert Konrada Bilskiego z Działu Promocji, który - wykonując piosenki „Come Fly with me” oraz „Sway” - Instytut Politologii Wyższej Szkoły Humanitas zorganizował 18 stycznia 2012 roku konferencję naukową promował studia na kierunku filologia angielska. pt. „Kodeks wyborczy – pierwsze doświadczenia”.

To jak mieszkamy, zależy od nas… 25 stycznia 2012 roku w auli Wyższej Szkoły Humanitas odbyła się konferencja “To jak mieszkamy zależy od nas - czyli jak sprawnie zarządzać nieruchomością Wspólnoty?” Projekt zrealizowany został we współpracy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ADM” oraz

Wystąpienia zaprezentowali praktycy i teoretycy zagadnienia – prawnicy, politolodzy oraz posłowie, którzy omówili najistotniejsze zmiany dokonane w polskim prawie wyborczym. - Na spotkaniu poruszyliśmy sprawy kontrowersyjne, jak na przykład wprowadzenie okręgów jednomandatowych w wyborach do senatu – mówi mgr Magdalena Półtorak, wykładowczyni WSH.


Porozmawiajmy... s. 3 Echa konferencji Instytutu Zarządzania i Ekonomii

Jak skuteczne zarządzać? O grudniowej konferencji „Gospodarka-Zmiany-Zarządzanie”, organizowanej przez Instytut Ekonomii i Zarządzania WSH, rozmawiamy z prof. Andrzejem Kupichem, dyrektorem Instytutu oraz dr Olimpią Grabiec. Konferencja „Gospodarka-Zmiany-Zarządzanie” to jedno z najważniejszych przedsięwzięć realizowanych ostatnio przez jednostkę, którą Pan kieruje. Jak ocenia Pan konferencję? Czy spełniła oczekiwania organizatorów? Prof. WSH dr Andrzej Kupich: Tytuł spotkania był tak skonstruowany, abyśmy mogli zaprezentować wybrane zagadnienia gospodarcze z punktu widzenia makro- i mikroekonomii. Omawialiśmy także zmiany, które występują na obu tych poziomach oraz ich metody zarządzanie tam stosowane. Istotne jest, że poruszane kwestie zostały przeanalizowane przez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie: prof. Jerzego Osiatyńskiego, doradcę ekonomicznego Prezydenta RP oraz prof. Elżbietę Mączyńską, prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pani profesor odniosła się do bieżących wydarzeń ekonomicznych związanych z globalnym kryzysem, natomiast prof. Osiatyński wspominał o bliskiej perspektywie wejścia Polski do strefy euro. Jego referat pod tytułem „Lekcja dla Polski” był symptomatyczny dla naszych starań i wskazywał na doświadczenia innych krajów, z których możemy czerpać. Jakie odpowiedzi na pytania nurtujące ekonomistów i specjalistów od zarządzania można było usłyszeć? Dr Grabiec: Skupiliśmy się na omawianiu zagadnień w ramach trzech dziedzin: przedsiębiorczości i innowacji, społecznej odpowiedzialność firm oraz przedsiębiorstw i innowacji na rynkach lokalnych. Przedsiębiorczość i innowacje to kluczowe pojęcia każdej nowoczesnej gospodarki. Analizowaliśmy te kwestie z punktu widzenia makro. Podkreślaliśmy, jak ważny jest kapitał ludzki oraz wzajemny szacunek we wprowadzaniu innowacji w przedsiębiorstwie. Cenne uwagi w tej części konferencji przekazał prof. Jan Klimek, który jest nie tylko nauczycielem akademickim Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ale także przedsiębiorcą, co pozwoliło zebranym poznać praktyczne aspekty wprowadzania innowacji i konsekwencje z tym związane. Jan Klimek podkreślał także w swoim wystąpieniu, że bez dobrych kontaktów w otoczeniu i wyzwalaniu przedsiębiorczych inicjatyw na poziomie mikro, trudno mówić o innowacjach. Proble-matyka społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw to problematyka coraz bardziej popularna w naszym kraju…

Prof. Kupich: Tutaj także skupiliśmy się na praktykach, którzy w swoich codziennych działaniach próbują wcielić w życie kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw. Marek Bączkiewicz, prezes jednej z firm komunalnych w Słupsku, wskazywał, jak niewielkim kosztem potrafi nie tylko dla firmy, ale całego regionu uzyskać społecznie pożądane efekty. To ważne, aby podkreślać w działalności firm nie tylko zysk materialny, ale także ten niematerialny – społeczny, który niekiedy jest cenniejszy od tego pierwszego. Dodatkowo jeden z prelegentów, prof. Andrzej Chodyński, przedstawił zebranym aspekty społecznej odpowiedzialności firm, ale z punktu widzenia ekologii. Wskazywał tutaj na potrzebę nie tyle posiadania kapitału w sensie materialnym – on oczywiście jest niezbędny – ale także kapitału w sensie intelektualnym, który prowadzi do większej świadomości w tworzeniu i działalności firm społecznie odpowiedzialnych. Warto także wspomnieć o wystąpieniu naszego uczelnianego profesora, Jana Porvaznika, który tą tematyką zajmuje się od lat i przewodniczy m.in. Klubowi Ekonomistów w Bratysławie. Czy innowacje na rynkach lokalnych mają przełożenie na gospodarkę i zarządzanie w skali makro? Dr Grabiec: O tym dyskutowano w trakcie trzeciego bloku pt. „Innowacje na rynkach lokalnych”. Podejmowano m.in. tematykę, jak ważne są zasoby ludzkie w skali mikro i na te kwestie zwracała uwagę dr Beata Chmielowiec w swoim wystąpieniu pt. „Kapitał ludzki kadr menedżerskich”. Prof. Miloslava Chovancova, z Uniwersytetu Tomasza Baty ze Zlinu, która prowadziła ów panel, również wskazywała na istotę innowacji na rynkach w skali mikro oraz na to, jak lokalne przewagi konkurencyjne można wykorzystać do rozwoju regionu. Trzeba je znaleźć, określić i rozwijać tak, aby przewagę konkurencyjną pogłębiać. Te cenne wskazówki można wykorzystać dla rozwoju naszego regionu – Zagłębia Dąbrowskiego. Czy konferencja „Gospodarka-Zmiany-Zarządzanie” dała odpowiedź na najważniejsze pytania stawiane przez komitet naukowy? Tak. Można je odnieść do kilku kwestii. Pierwsza to taka, że zmian na poziomie mikroekonomicznym nie da się oderwać od zmian w jego szerszym otoczeniu. Druga


s. 4

Porozmawiajmy/nasze konferencje...

to konieczność kompleksowego traktowania spraw dotyczących innowacji i społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach działalności firm o zasięgu lokalnym. Z naszego spotkania pozostanie ślad w postaci monografii w języku polskim i angielskim. Podsumowując, cieszymy się, że na nasze zaproszenie odpowiedziały inne, znakomite ośrodki akademickie, nie tylko z kraju,

ale także z zagranicy, które nawet przeważały osobowo nad uczestnikami z Instytutu Ekonomii i Zarządzania WSH. To daje nam możliwość realizacji kolejnych tego typu spotkań i inicjatyw z najważniejszymi ośrodkami akademickimi w Polsce zajmującymi się ekonomią i zarządzaniem.

Opinie na temat konferencji: Prof. Jan Klimek, Szkoła Główna Handlowa, przedsiębiorca Konferencja „Gospodarka-Zmiany-Zarządzanie”, organizowana przez Instytut Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas, była wyjątkowo udana. Organizatorzy umiejętnie rozłożyli „naukowy środek ciężkości”, ponieważ w trakcie przedsięwzięcia poruszaliśmy kwestie teoretyczne i odnosiliśmy je do praktyki. To w dalszych latach będzie miało kapitalne znaczenie dla funkcjonowania firm i sposobu ich zarządzania. Dyskutanci oraz publiczność wymieniali poglądy m.in. na temat odpowiedzialnego biznesu, który odgrywa coraz większą rolę w działalności firm. Życzyłbym sobie, aby każda konferencja była tak dobrze zorganizowana pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Dr Ewa Wierzbicka, Szkoła Główna Handlowa Nasze spotkanie w ramach konferencji oceniam jako udane. Udało się spojrzeć na problematykę zarządzania zmianami w gospodarce z dwóch punktów widzenia: teoretycznego i praktycznego. Szczególnie duży wkład w obradach wniosły wystąpienia prof. Osiatyńskiego

oraz prof. Mączyńskiej, którzy wskazywali na obecne problemy europejskich gospodarek związanych z euro, ale także szans i korzyści, które można osiągnąć wprowadzając innowacje, właśnie w czasach kryzysu. Cieszy także fakt wymiany poglądów i doświadczeń z gośćmi z Czech i Słowacji, ponieważ ich udział zdecydowanie podniósł rangę wydarzenia oraz będzie przyczynkiem do dalszej współpracy naukowej z Instytutem Ekonomii i Zarządzania WSH. Dr Michał Kaczmarczyk, prorektor WSH Konferencja udowodniła, że Instytut Zarządzania i Ekonomii WSH posiada ogromny potencjał naukowy, który udało się bardzo dobrze wykorzystać. Przedsięwzięcie to może być wzorem dla innych Instytutów, jak należy organizować konferencje naukowe pod względem merytorycznym, logistycznym i komercyjnym. Gratuluję władzom Instytutu znakomitego pomysłu i wierzę w to, że w przyszłości nasza uczelnia będzie mogła być gospodarzem wielu podobnych, równie udanych, przedsięwzięć. Rozmawiał: Piotr Celej

Student WSH nagrodzony w „X Factor” 11 i 12 stycznia w Zabrzu odbyły się pierwsze castingi do II edycji programu TVN „X Factor”. Zaprezentowały się zespoły muzyczne, tria, duety i soliści. Nie zabrakło tam naszych studentów, którzy jako publiczność przez wiele godzin podkręcali energię programu. Studenci WSH na planie show spędzili ok.15 godzin, dobrze się bawiąc, podpatrując organizację pracy i techniczne aspekty powstawania programu. -Jako student dziennikarstwa zwracałem uwagę na pracę operatorów kamer i wszystkie te rzeczy, których nie widać bezpośrednio w telewizji, a bez których nic nie mogłoby się odbyć. To świetna praktyczna nauka zawodu – mówi Dawid Białek, student III roku dziennikarstwa.


porozmawiajmy… s. 5

Studia zimą? Warto! „Obecny rok akademicki jest już piętnastym w historii uczelni. Rozpoczynaliśmy funkcjonowanie w 1997 roku jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu i wówczas proponowaliśmy tylko jeden kierunek: zarządzanie i marketing. Dziś dajemy możliwość podjęcia kształcenia aż na trzynastu kierunkach, w tym tych najbardziej elitarnych, jak prawo. Staramy się także, aby cały proces kształcenia odbywał się płynnie i bezproblemowo, w partnerskiej, przyjaznej atmosferze.” O zimowej rekrutacji na studia rozmawiamy z Jolantą Łozińską - Dudek, prodziekanem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Jak co roku Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu prowadzi zimowy nabór na studia. Do kogo jest on adresowany?

Rok akademicki w tradycyjnym rozumieniu trwa od października do czerwca, jednakże uczelnie niepubliczne - a taką jest sosnowiecka Alma Mater - oferują podjęcie studiów od semestru zimowego. W naszym przypadku rozpocznie się on w marcu br. Wiąże się to z większą dostępnością do oferty edukacyjnej: przyszli studenci nie muszą czekać z rozpoczęciem kształcenia do października. Zimą na studia zapraszamy m.in. osoby, które nie zdążyły zapisać się na uczelnię latem lub jesienią, bo pracowały za granicą, jak i osoby decydujące się uzupełnić wykształcenie z powodów zawodowych.

Zimowy nabór to także możliwość zaprezentowania oferty nowych kierunków... Szczególnie tych, które uczelnia otworzyła po zakończonej rekrutacji letniej. Przykładem takiego kierunku jest prestiżowe prawo. Zgodę na kształcenie przyszłych prawników uzyskaliśmy jesienią 2011 roku. Po raz pierwszy trafił on do gamy proponowanych kierunków właśnie w ramach trwającej, zimowej rekrutacji. Ponadto kandydaci mogą wybierać spośród administracji, bezpieczeństwa narodowego, pedagogiki i zarządzania. Proponujemy także bezpieczeństwo i higienę pracy oraz filologię angielską w ramach projektu „Inżynier z Humanitas”, który jest dofinansowany z funduszy UE. Dzięki temu studenci płacą mniej za kształcenie i oszczędzają ponad 7 tys. złotych w ciągu całych studiów.


s. 6

Porozmawiajmy/informacje...

Czym kierują się osoby wybierające studia w Wyższej Szkole Humanitas? Na pewno bogatą ofertą kierunków. Obecny rok akademicki jest już piętnastym w historii uczelni. Rozpoczynaliśmy funkcjonowanie w 1997 roku jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu i wówczas proponowaliśmy tylko jeden kierunek: zarządzanie i marketing. Dziś dajemy możliwość podjęcia kształcenia aż na trzynastu kierunkach, w tym tych najbardziej elitarnych, jak prawo. Staramy się także, aby cały proces kształcenia odbywał się płynnie i bezproblemowo, w partnerskiej, przyjaznej atmosferze. To wielki atut WSH. Myślę, że także dobra opinia o szkole - bo tak wynika z naszych wewnętrznych badań - ma wpływ na podjęcie studiów w naszej uczelni. Poza tym znajdujemy się w centrum Sosnowca. Dogodny dojazd komunikacją miejską, pociągiem czy samochodem też nie jest bez znaczenia dla naszych kandydatów.

Do kiedy chętni mogą zapisywać się na studia? Nabór na studia licencjackie: administrację, bezpieczeństwo narodowe, pedagogikę oraz zarządzanie, potrwa do końca lutego. Natomiast zapisy na kierunki: filologia angielska oraz bezpieczeństwo i higiena pracy, a także na studia magisterskie, potrwają do 20 marca. Chętnych do podjęcia kształcenia zapraszamy do Punktu Rekrutacyjnego WSH przy ul. Kilińskiego 43, tel. 32-36312-06. Serdecznie zapraszam również na naszą stronę internetową www.humanitas.edu.pl, gdzie można znaleźć wszelkie niezbędne informacje o ofercie uczelni i zimowej rekrutacji na studia. Rozmawiał: Piotr Celej

Praktyka przed pracą Jest szansa na podniesienia kwalifikacji zawodowych dla osób studiujących pedagogikę i filologię angielską. Dzięki unijnemu projektowi „Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas” można uzyskać dodatkowe umiejętności i to zupełnie bezpłatnie. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2010 roku. Ma ono na celu zwiększenie potencjału wybranych placówek oświatowych (których organem prowadzącym jest gmina Sosnowiec) w zakresie realizacji praktyk pedagogicznych oraz podniesienia kompetencji studentów WSH niezbędnych w pracy nauczyciela. Projekt, którego realizacja potrwa do 2014 roku, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją nadzorującą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oferta praktyk jest adresowana do żaków trzeciego semestru Wyższej Szkoły Humanitas, kształcących się na pedagogice (specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne) oraz filologii angielskiej (specjalność nauczycielska). W przeciągu całego projektu uczelnia zamierza przeszkolić łącznie stu studentów. Trzydziestu nauczycieli, będącymi opiekunami studenckich praktyk, już zostało przeszkolonych. Pierwsza rekrutacja miała miejsce w styczniu 2011 roku, kiedy to z oferty unijnych szkoleń skorzystało czterdziestu studentów WSH. - Właśnie dobiega końca I edycja projektu - mówi Katarzyna Czepiel z Instytutu Pedagogiki. - Żacy odbyli już praktyki w przedszkolach oraz szkołach

podstawowych, gdzie zdobyli doświadczenie potrzebne w pracy nauczyciela. Kolejna edycja adresowana jest do trzydziestu studentów. Szkolenia z nową grupą rozpoczną się wiosną, a jesienią odbędą się zawodowe praktyki. Każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne oraz pakiet biurowy - informuje Czepiel. Sylwia Flankiewicz, studentka pedagogiki biorąca udział w pierwszej edycji stwierdza, że dzięki zajęciom mogła sprawdzić wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów. - Moje zaangażowanie w PPP pozwoliło mi uwierzyć we własne możliwości oraz w to, że praca nauczyciela wychowawcy przynosi pozytywne efekty. Dzięki szkoleniom mam rzeczywisty ogląd pracy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga czy psychologa oraz zadań jakie stawia się przed nimi - dodaje. (PC)


informacje... s. 7

Radio Humanitas nadaje Od połowy lutego w Internecie nadaje radio „Humanitas” - inicjatywa studentów dziennikarstwa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Radio nadaje głównie muzykę, ale także wiadomości lokalne i newsy z życia uczelni. Póki co nadaje testowo. Pełną parą ruszy po załatwieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją stacji. -Docelowo chcielibyśmy emitować program przez całą dobę. Stała ramówka jest w fazie tworzenia, teraz program dnia układamy na bieżąco. Mamy w planach serwisy informacyjne nadawane o stałych porach oraz przeprowadzanie wywiadów w studio - mówi Artur Kostiw, dziennikarz radia „Humanitas”. Redakcję rozgłośni tworzą studenci dziennikarstwa w WSH: Tomasz Brząkała (założyciel radia) oraz Artur Kostiw, Ariel Brodnicki, Piotr Paździora, Dawid Białek i Mateusz Herman. -Idea powstania radia zrodziła się rok temu. Dyskutując o naszych zainteresowaniach, wpadliśmy na pomysł założenia uczelnianej stacji wspomina Artur Kostiw. Mikser oraz mikrofon zdobył

założyciel radia, Tomasz Brząkała. Uczelnia udostępniła studentom pomieszczenie, meble, komputer oraz łącze internetowe. Programu redagowanego przez żaków może słuchać jednocześnie do 150 osób. Jest on dostępny w sieci pod adresem: http://www.4stream.pl/ listen-18578.html -Profil muzyczny stacji jest różnorodny. Do godz. 18.00 dominuje muzyka lat 80. i 90. Po 18.00 gramy głównie najnowszy pop i przeboje z list przebojów - mówi Tomasz Brząkała. Założyciele studia „Humanitas” mają już za sobą pierwsze doświadczenia radiowe. Tomasz Brząkała współpracował z lokalnym radiem w Zawierciu, a Artur Kostiw z Polskiem Radiem we Lwowie na Ukrainie. -Teraz mamy nadzieję, że naszą pasją „zarazimy” innych studentów i że nasze redakcyjne grono szybko się powiększy - mówi Tomasz Brząkała. (K)


s. 8

Z bibliotecznej półki...

Nowości w bibliotece Biblioteka WSH, dzięki regularnemu, comiesięcznemu uzupełnianiu zbiorów, może zaoferować swoim Użytkownikom dostęp do najnowszej literatury fachowej gromadzonej zgodnie z profilem kształcenia na naszej Uczelni. Stały wzrost księgozbioru jest efektem systematycznej współpracy z kadrą naukowo-dydaktyczną uczelni a także otwartości na potrzeby zgłaszane przez studentów WSH. Poniżej prezentujemy kilka wybranych tytułów, które ostatnio wzbogaciły zbiory biblioteki. Wszystkie książki można znaleźć w naszym katalogu online www.humanitas.edu.pl/biblioteka

Barbara Skałbania

Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Wydanie 2 Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2011

Celem publikacji jest uświadomienie przyszłym pedagogom znaczenia diagnostyki w przygotowaniu zawodowym oraz kształtowanie wrażliwości i umiejętności związanych z procesem diagnozowania w pracy terapeutyczno-wychowawczej. Adresatami książki są studenci kierunków pedagogicznych, nauczycielskich, którzy w przyszłości podejmą pracę pedagogiczną z dziećmi i młodzieżą, stąd w książce posłużono się określeniami „nauczyciel”, „pedagog” – jako osoby dokonujące diagnozy pedagogicznej. Michał Janczewski

„CeWEBryci – sława w sieci”

Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2011 “Cewebryci” to książka opisująca relację między internetem a sławą. Wychodząc z założenia, że tak jak kino i teatr stworzyły gwiazdę, radio i telewizja - celebrytę, a prasa tabloidowa - celetoida, można powiedzieć, że i sieć powołuje do życia własny rodzaj bytu: cewebrytę. W części pierwszej tekst nakreśla historię sławy, prezentuje koncepcje na temat tego, skąd bierze się jej żądza oraz zainteresowanie osobami nią obdarzonymi, i zastanawia się, jaką rolę sława odgrywa we współczesnym społeczeństwie. Druga część to barwna galeria cewebrytów, z których każda z tych postaci ma własną historię. Część trzecia skupia się na zdefiniowaniu oraz teoretycznym ujęciu cewebryty i skonfrontowaniu go z celebrytą

Ewa Sońta-Drączkowska

„Zarządzanie wieloma projektami”

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2011 W skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej firmy coraz częściej muszą realizować jednocześnie wiele projektów. Stwarza to liczne problemy i wymaga innego podejścia niż realizacja pojedynczego projektu. Książka jest przeznaczona dla praktyków zarządzania projektami, zwłaszcza kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, oraz zarządów przedsiębiorstw. Będzie ona również wartościową pozycją dla studentów zarządzania oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami.


Oficyna Wydawnicza „Humanitas” poleca… s. 9 Anna Gronkiewicz

„Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym” Wolters Kluwer Polska Warszawa 2012

W ostatnich latach szeroko dyskutowana jest idea społeczeństwa obywatelskiego, którego istotną częścią są organizacje społeczne (pozarządowe) działające w interesie ogółu. Celem niniejszej monografii jest próba zinterpretowania konstrukcji prawnej udziału organizacji społecznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem odmiennych form, w jakich mogą w nim wystąpić - tj. jako organ prowadzący postępowanie administracyjne, strona postępowania administracyjnego, uczestnik na prawach strony lub inny uczestnik postępowania. W publikacji uwzględniono dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo.

Jacek Hugo-Bader

„Dzienniki kołymskie” Wydawnictwo Czarne Wołowiec 2011 “Jadę na Kołymę, żeby zobaczyć, jak się żyje w takim miejscu, na takim cmentarzu. Najdłuższym. Można się tu kochać, śmiać, krzyczeć z radości? A jak tu się płacze, płodzi i wychowuje dzieci, zarabia, pije wódkę, umiera? O tym chcę pisać. I o tym, co tu jedzą, jak płuczą złoto, pieką chleb, modlą się, leczą, marzą, walczą, tłuką po mordach... Gdy ląduję, w aeroporcie pod Magadanem czytam wielki napis: WITAJCIE NA KOŁYMIE - W ZŁOTYM SERCU ROSJI”. Jacek Hugo-Bader

Oficyna Wydawnicza „Humanitas” poleca… Ukazały się: OBLICZA MEDIÓW ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO, red. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott PUBLIC RELATIONS I MARKETING W SEKTORZE PUBLICZNYM, red. Michał Kaczmarczyk Bartosz Baran, PRAWO ŁASKI W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM NA TLE POWSZECHNYM W przygotowaniu: Kazimierz M. Czarnecki, RÓŻNICE INDYWIDUALNE STUDENTÓW JAKO PROBLEM PEDAGOGICZNY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Anna Klinik, Dorota Prysak, EDUKACJA I SOCJALIZACJA W ŻYCIU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Agnieszka Maziarz, POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE W PROCESIE CYWILNYM

Magazyn Humanitas - Akademicki Biuletyn Informacyjny Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Redaguje: zespół Skład i łamanie: Ilona Pawłowska Koordynacja merytoryczna: dr Michał Kaczmarczyk, prorektor WSH Kontakt: prorektor@humanitas.edu.pl

Humanitas - Akademicki Biuletyn Informacyjny  

Najnowszy numer biuletynu zawiera informacje o wydarzeniach w WSH oraz porcję wywiadów i wieści z Uczelni