Page 1


s. 2

Słowo wstępne Dr Michał Kaczmarczyk

Szanowni Państwo! Efektywna realizacja zadań naukowych, dydaktycznych oraz innych obowiązków związanych z pracą akademicką wymaga funkcjonowania na Uczelni sprawnego systemu obiegu informacji. Obecnie głównym kanałem uzyskiwania przez pracowników naukowo-dydaktycznych WSH bieżących informacji z życia Uczelni jest serwis internetowy www.humanitas.edu.pl oraz formalne i nieformalne kontakty interpersonalne w środowisku akademickim. W tej sytuacji konieczne jest uruchomienie nowych kanałów komunikacji między kierownictwem Uczelni a wykładowcami, dzięki którym wzrośnie poziom wiedzy pracowników na temat wydarzeń z życia Uczelni, wprowadzanych w niej zmian, oczekiwań wobec pracowników, planów kierownictwa Uczelni itp. Biorąc to po uwagę, zdecydowaliśmy się powołać do życia elektroniczny „Magazyn Humanitas. Akademicki Biuletyn Informacyjny”, za pośrednictwem którego cyklicznie, raz w miesiącu, będziemy przesyłać Państwu najważniejsze informacje czy wytyczne kierownictwa Uczelni, a także relacje i zapowiedzi wydarzeń z obszaru działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej WSH (np. zaproszenia na konferencje naukowe).

Chcemy, by Biuletyn stał się dla Państwa rzetelnym, wiarygodnym i regularnie dostępnym źródłem wiedzy o życiu naszej Uczelni i najważniejszych dla środowiska akademickiego sprawach. Jednocześnie proszę Państwa o wszelkie uwagi dotyczące treści i formy Biuletynu. Pozwolą one przygotować kolejne numery pisma w taki sposób, by w pełni odpowiadało ono Państwa potrzebom. Jednocześnie informuję, że łamy Biuletynu są otwarte dla wszystkich pracowników Uczelni, którzy chcą podzielić się z innymi naukowcami wiadomościami o swojej działalności, sukcesach czy organizowanych przez siebie lub macierzysty Instytut wydarzeniach. Zachęcam Państwa, aby przesyłać do nas wszelkie informacje zasługujące na publikację w Biuletynie. A póki co życzę Państwu miłej i owocnej lektury! Z pozdrowieniami: Dr Michał Kaczmarczyk Prorektor Wyższej Szkoły Humanitas prorektor@humanitas.edu.pl


W skrócie… s. 3 Targi Edukacyjne Pracownicy Działu Promocji i Reklamy WSH, wraz ze studentami z naszego samorządu, wzięli udział w XIII Ogólnopolskich Targach “EDUKACJA 2011”, które odbyły się w dniach 8-9-10 marca 2011 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej SPODEK w Katowicach. Wcześniej Wyższa Szkoła Humanitas wzięła także udział w IX Bielskich Targach Edukacyjnych, które odbywały się w dniach 15-17 lutego br. w hali BKS Stal Bielsko-Biała. Uczelnia prezentowała swoją ofertę edukacyjną na nowy rok akademicki. Kierunki, które oferujemy, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie pytali m.in. o konkretne specjalności, wysokość czesnego, atmosferę studiowania oraz praktyki studenckie.

Pies Tofik oficjalną maskotką WSH Studenci Wyższej Szkoły Humanitas mają swoją uczelnianą maskotkę! Po burzliwym głosowaniu w internecie pupilem WSH został… pies Tofik! Wita on radośnie wszystkich studentów co rano, poszczekując na wykładowców i merdając przyjaźnie do wszystkich gości Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zachęcamy również do zbiórki karmy dla potrzebujących zwierzaków, którą nadzorować będzie wirtualny Tofik. Zapraszamy na profil naszego ulubieńca na Facebooku: http://www. facebook.com/pages/Tofik/100429156705393#!/pages/ Tofik/100429156705393

HumanitasTV, czyli Uczelnia na TouTube.pl Wyższa Szkoła Humanitas uruchomiła oficjalny kanał w portalu YouTube - najpopularniejszym ogólnoświatowym banku plików video. Na stronie WSH - HumanitasTV - będą zamieszczane filmy dokumentujące najważniejsze wydarzenia z życia Uczelni, wykłady, fragmenty koncertów oraz imprez charytatywnych, a także materiały video przygotowywane przez naszych studentów, wykładowców i współpracowników. Na początek polecamy film promocyjny Uczelni przygotowany z okazji jej 13 urodzin. Zapraszamy do śledzenia kanału HumanitasTV. Aby to zrobić wystarczy wejść na stronę www.youtube.com/ HumanitasTV lub wpisać nazwę HumanitasTV w oknie wyszukiwarki Youtube lub Google.

Kolejny semestr Uniwersytetu Trzeciego Wieku Rusza kolejny semestr w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Uniwersytetu Rodzinnego. Słuchacze na wykładach, warsztatach i ćwiczeniach zdobędą wiedzę z dyscyplin humanistycznych, medycznych, przyrodniczych i ścisłych. Wykłady odbywają się w każdą środę o godz. 11.00 w auli WSH. Szczegółowy plan wykładów na najbliższy miesiąc znajduje się w zakładce: http://humanitas.edu.pl/utw/wyklady.html.


s. 4

Porozmawiajmy...

W ostatnim czasie nastąpiły zmiany na stanowiskach dyrektorów kilku instytutów Wyższej Szkoły Humanitas. Funkcję dyrektora Instytutu Administracji i Prawa objął dr Bolesław Ćwiertniak. Zastąpił on na tym stanowisku prof. dr hab. Andrzeja Matana, który ze względu na ważne zobowiązania zawodowe zrezygnował z pełnienia funkcji. Stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu sprawować będzie dr Anna Kalisz. Z kolei na stanowisko dyrektora Instytutu Filologii Wyższej Szkoły Humanitas powołany został prof. zw. dr hab. Dariusz Rott, a funkcję zastępcy dyrektora Instytutu sprawować będzie dr Artur Kijak. Prezentujemy Państwu rozmowy z nowymi dyrektorami Instytutu Administracji i Prawa oraz Instytutu Filologii WSH.

Nauka i współpraca z otoczeniem Rozmowa z dr Bolesławem Ćwiertniakiem, dyrektorem Instytutu Administracji i Prawa Jak zmieni się kierunek działalności naukowo-badawczej Instytutu Administracji i Prawa pod Pana kierownictwem? Wraz z zespołem będziemy kontynuować te działania, które zostały rozpoczęte przez poprzedniego dyrektora. Mam na myśli m.in. wydanie kolejnego numeru zeszytów naukowych z zakresu prawa i administracji oraz materiałów z konferencji na temat samorządu terytorialnego, która odbyła się w grudniu 2010 r. Mimo że konferencja dotyczyła tematyki stricte samorządowej,

po dodaniu kilku artykułów można opublikować nie tyle zbiór referatów, co książkę. Mam już sygnały od kilku pracowników Instytutu o gotowości wydania skryptów naukowych, co umożliwi w przyszłym roku akademickim skorzystanie z nich przez naszych studentów. W ramach Instytutu Administracji WSH będziemy starać się podejmować decyzje kolegialnie. Dlatego też dyrekcja Instytutu składa się nie tylko z mojej osoby, ale także z osoby dr Anny Kalisz, która pełni funkcję zastępcy dyrektora. Inne plany wydawnicze? Ze względu na znajomość z osobami, które specjalizują

dr Bolesław Ćwiertniak


Porozmawiajmy... s. 5 się w prawie pracy oraz w polityce społecznej, zaproponowałem wydanie w formie książkowej, pod koniec roku kalendarzowego, opracowania zbiorowego dotyczącego aktualnej problematyki z tych dwóch dziedzin. Mam nadzieję, że w pracy znajdą się teksty około dwudziestu autorów, w tym kilkunastu specjalistów o ogólnopolskiej renomie. Do współpracy serdecznie zapraszam także naszych pracowników naukowych. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły, nie tylko te dotyczące artykułów czy referatów konferencyjnych. Czy pracownicy Instytutu podzielili się już z Panem jakimiś ciekawymi pomysłami? Dr Anna Kalisz zaproponowała zintensyfikowanie działalności naukowej w zakresie organizacji (od przyszłego semestru) seminariów naukowych popularyzujących wiedzę o prawie. Polegałyby one na prowadzeniu przez osoby zatrudnione w Instytucie wykładów otwartych dotyczących tematycznie spraw interesujących naszych pracowników administracyjnych oraz studentów. W planach mamy także organizację konferencji o charakterze co najmniej regionalnym, która mogłaby się odbyć pod koniec roku kalendarzowego. Chcemy również sfinalizować projekt zgłoszony przez poprzednią dyrekcję instytutu, a dotyczący zorganizow-

ania konferencji poświęconej postępowaniom szczególnym w prawie administracyjnym. Czy Instytut będzie bardziej otwarty na współpracę z otoczeniem społecznym? Tak, w szerszym zakresie chcemy współpracować z praktykami – osobami zatrudnionymi w instytucjach administracji publicznej. W trakcie konferencji czy dyskusji naukowych warto zapoznać się z praktyczną stroną zastosowania prawa w administracji. Dlatego na wcześniej wspomnianą konferencję dotyczącą postępowań w prawie administracyjnym, zamierzamy zaprosić z wykładem prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Chcemy także wzmocnić współpracę z biurem terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich, które jest prowadzone przez dr Aleksandrę Wentkowską, naszą koleżankę z Instytutu oraz zachęcić sędziów, którzy są zatrudnieni w Instytucie do prowadzenia cyklicznych zajęć edukacyjnych dla studentów i młodzieży szkół średnich. Gdyby te plany udało się zrealizować w 2/3, byłby to sukces. Dzięki temu nasz Instytut umocniłby swoją pozycję w mieście i regionie. Rozmawiał: Piotr Celej

Na rzecz umiędzynarodowienia Rozmowa z prof. dr hab. Dariuszem Rottem, dyrektorem Instytutu Filologii Proszę nakreślić plany działalności Instytutu Filologii. Jakie wyzwania Instytut podejmie w najbliższym czasie? Na początku musimy przeanalizować stan bieżący, rozeznać potrzeby, potencjał i możliwości zaangażowania pracowników w prace Instytutu poza standardową pracą dydaktyczną. Musimy także popracować nad stworzeniem wyrazistego wizerunku Instytutu poprzez informowanie o jego pracach i inicjatywach w mediach wewnętrznych i zewnętrznych. Dodatkowo pracownicy Instytutu powinni się zaangażować w szeroko rozumianą działalność promocyjno-szkoleniową uczelni w środowisku uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Jak zatem osiągnąć założone cele? Aby nasza praca przynosiła efekty, należy stworzyć pracownikom warunki do prowadzenia nowoczesnej dy-

daktyki. Trzeba pod tym względem zinwentaryzować obecny stan posiadania oraz zastanowić się, jakie działania podjąć, aby studenci i prowadzący zajęcia mogli korzystać z instrumentów nowoczesnej dydaktyki. Będziemy także ściśle współpracować ze Studium Języków Obcych WSH, tak aby wykorzystać nasze możliwości ekspercko-doradcze w ramach kształcenia języka angielskiego na innych kierunkach. Co do dydaktyki, prześledzimy obecny program studiów oraz sylabusy, aby je na bieżąco aktualizować. Zamierzamy także porozmawiać ze studentami, aby wyrazili oni swoje zdanie na temat jakości kształcenia oraz pracy dydaktycznej pracowników Instytutu. Obecne programy i sylabusy powinny zostać ocenione także z punktu widzenia studentów. Ważne też, aby w przyszłości śledzić losy absolwentów, tak aby na bieżąco modyfikować program studiów, dostosowując go do realnych potrzeb rynkowych. Jakie będzie się kształtować działalność naukowa Instytutu? Badania naukowe, konferencje i publikacje także będą


s. 6

Porozmawiajmy...

jednym z podstawowych i priorytetowych obszarów działań podejmowanych pod moim kierownictwem. Trzeba określić podstawowe problemy badawcze, wokół których będziemy się skupiać. Chcę zaproponować jeden kierunek zasadniczy oraz jeden, dwa poboczne. Wokół głównego obszaru badawczego należy zaplanować w najbliższym czasie konferencję naukową o charakterze cyklicznym, w której wezmą udział naukowcy z kraju i z zagranicy. W ramach planowanych publikacji chcemy z kolei stworzyć serię wydawniczą oraz powołać do życia czasopismo naukowe. Ważne jest to, aby na bieżąco rejestrować prace naukowe i konferencje, w których będą brać udział pracownicy Instytutu. Każdy z nich powinien w krótkim czasie przestawić arkusz samooceny wraz z osiągnięciami dydaktyczno-naukowymi, które w WSH odnotował, a także przedstawić swoje plany naukowe, zarówno krótko-, jak i długookresowe. Czy Instytut Filologii, kształcący obecnie przyszłych anglistów, planuje jakieś działania wspierające procesy umiędzynarodawiania uczelni?

Instytut Filologii powinien być koordynatorem i katalizatorem działań związanych z e-learningiem oraz kształceniem cudzoziemców, co ma na celu m.in. umiędzynarodowienie WSH. Pomocne w realizacji tych działań będzie stworzenie modułu anglojęzycznego dla studentów z zagranicy oraz najlepszych studentów WSH. System jakości kształcenia zapisany w uczelnianych dokumentach będzie stanowił bazę oceny działań dydaktycznych pracowników Instytutu, po to, aby przekazywanie wiedzy przebiegało na jak najwyższym poziomie. Kolejnym zadaniem, które chcemy realizować, to promocja Instytutu w Internecie, choćby poprzez indywidualne wizytówki pracowników oraz rozpowszechnianie w sieci informacji o naszej aktywności. Rozmawiał: Piotr Celej

W następnym numerze Biuletynu przedstawimy Państwu sylwetki i rozmowy z kolejnymi, nowo powołanymi, dyrektorami instytutów WSH.

prof. dr hab. Dariusz Rott


Konferencje, sesje, spotkania… s. 7 Jubileusz Profesora Wojciecha Kojsa

Wyższa Szkoła Humanitas zaprasza na uroczystość wręczenia Księgi jubileuszowej pt. „Oblicza Edukacji”, wydanej z okazji 70. urodzin prof. zw. dra hab. Wojciecha Kojsa, pracownika naukowego Instytutu Pedagogiki WSH. Uroczystość odbędzie się 29 marca br. w murach WSH. Integralną część uroczystości stanowić będzie seminarium naukowe pt. „Jakość kształcenia najważniejszym wyzwaniem współczesnej edukacji”, w którym wezmą udział naukowcy związani z Wyższą Szkołą Humanitas oraz innymi polskimi ośrodkami akademickimi. Prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs należy do grona poważanych przedstawicieli polskiej pedagogiki. Zyskał solidne wykształcenie, kończąc Liceum Pedagogiczne w Nowym Sączu oraz studia pedagogiczne w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego pasja pedagogiczna ma swą genezę w praktycznej pracy z młodzieżą w Liceach Pedagogicznych w Bochni i Nowym Sączu oraz studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs był wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego (1966-1998) oraz Uniwersytetu Śląskiego (1982-2007). Wspaniały naukowiec i dydaktyk, który potrafił łączyć swoje powołanie naukowe z równie sprawnym zarządzaniem uczelnią w ramach piastowanych stanowisk kierowniczych (m.in. prorektora Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, dyrektora Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas). Jego szerokie zainteresowania badawcze obejmują m.in. działania dydaktyczne na wszystkich szczeblach edukacji, w których dominuje ujęcie całościowe szeroko rozumianych nauk humanistycznych. W badaniach Profesora odnajdujemy założenia i inspiracje filozoficzne, ekonomiczne, psychologiczne i pedagogiczne. Zainteresowania naukowe Jubilata koncentrują się wokół problematyki analizy dynamicznego rozwoju edukacji związanego z toczącymi się procesami globalizacji. Prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs jest aktywnym uczestnikiem wielu konferencji krajowych i zagranicznych. Zwolennik kontaktów

polskiego środowiska naukowego z kolegami z zagranicznych ośrodków badawczych. Niestrudzony dydaktyk oraz mistrz kolejnych pokoleń młodych polskich naukowców. Obecnie pracownik Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Ramowy program uroczystości 10.30-13.00: Część I: Jubileusz prof. dr hab. Wojciecha Kojsa: - Powitanie uczestników przez J. M. Rektora Wyższej Szkoły Humanitas; - Wygłoszenie laudacji ku czci szacownego Jubilata, prof. zw. dra hab. Wojciecha Kojsa przez prof. zw. dra hab. dr h.c. Kazimierza Denka; - Wręczenie Księgi Jubileuszowej dedykowanej prof. Wojciechowi Kojsowi przez redaktorów: dr Jolantę Gabzdyl oraz dr Beatę Oelszlaeger; - Wystąpienia gratulacyjne gości; odczytanie nadesłanych listów gratulacyjnych; - Przekazanie egzemplarzy Księgi jubileuszowej autorom. 13.00-13.30: przerwa kawowa 13.30 -16.00: Część II: Seminarium Naukowe „Jakość kształcenia najważniejszym wyzwaniem współczesnej edukacji”: - wystąpienia referentów; -dyskusja. 16.00-17.00: uroczysty obiad Wszelkich niezbędnych informacji na temat spotkania jubileuszowego oraz seminarium udziela: dr Aleksandra Kamińska, tel. 32 363-12-38 (pon.-śr. 10.00-15.00); 511-41-31-81; aleksandra.kaminska@humanitas.edu.pl


s. 8

Konferencje, sesje, spotkania…

O przemocy w rodzinie O problemach strategii postępowania wobec przemocy w rodzinie w samorządowym systemie interwencyjnym będą dyskutowali m.in. przedstawiciele władz lokalnych, pracownicy naukowi, pracownicy socjalni oraz przedstawiciele placówek oświatowych, podczas konferencji, która 21 marca br. odbędzie się w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Spotkanie organizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i Wyższą Szkołę Humanitas, skierowane jest przede wszystkim do specjalistów i osób pozostających w kontakcie z osobami pokrzywdzonymi i sprawcami. Intencją organizatorów konferencji jest zainicjowanie w regionie systemu interdyscyplinarnych oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych związanych z przemocą w rodzinie. Dlatego też tematyką przewodnią konferencji będą zagadnienia związane z wdrożeniem zapisów nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz

opracowywaniem i realizacją lokalnych programów przeciwdziałania przemocy. Problem przemocy w rodzinie, a szczególnie krzywdzenie dzieci, stanowi poważne wyzwanie społeczne, które wymaga szeroko zakrojonej współpracy międzyinstytucjonalnej. Stąd też konferencja jest próbą zintegrowania osób posiadających wiedzę zarówno praktyczną jak i naukową, dotyczącą procesów postępowania wobec przemocy w rodzinie. Jej celem jest opracowanie interdyscyplinarnych strategii profilaktycznych i interwencyjnych wobec zjawiska przemocy w rodzinie. Konferencje objął patronatem prezydent Sosnowca Kazimierz Górski. Więcej szczegółów na jej temat znaleźć można na stronie www.wsparcie.sosnowiec.pl. (IK)

77. rocznica urodzin Jacka Kuronia Przedstawiciele prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i władz województwa śląskiego, zagłębiowscy politycy, reprezentanci nauki, genealodzy oraz rodzina i przyjaciele Jacka Kuronia (1934 - 2004) spotkali się w auli Wyższej Szkoły Humanitas, by wspólnie uczcić 77. rocznicę urodzin wybitnego polityka i działacza społecznego, jednego z założycieli Komitetu Obrony Robotników, posła i ministra pracy. Uroczystość miała miejsce 3 marca br. Obchody 77. Rocznicy urodzin Jacka Kuronia, połączone z jubileuszem trzylecia działalności Zagłębiowskiego Koła Genealogicznego, w tym roku wyjątkowo odbyły się nie w Warszawie, a w Sosnowcu - mieście, w którym urodził się ojciec Jacka Kuronia, Henryk. -Spotkaliśmy się dzisiaj, by wspominać wyjątkowego człowieka, którego nazwisko na zawsze wpisało się w polską historię najnowszą. Jacek Kuroń był współtwórcą demokratycznych przemian w naszym kraju. Dbał też o to, by przemiany te miały ludzką twarz. Człowiek stanowił dla niego wartość najwyższą - mówił dr Michał Kaczmarczyk, prorektor Wyższej Szkoły Humanitas, witając zebranych gości. Był to początek wielu ciepłych słów i wspomnień związanych z postacią zmarłego w 2004 roku przywódcy opozycji demokratycznej w okresie PRL, historyka, współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników i dwukrotnego ministra pracy i polityki społecznej. -Jacek Kuroń żył dla innych. Pierwszy osobisty kontakt z nim miałem podczas obozu harcerskiego w Bieszczadach. „Ja wiem, że harcerze nie palą, ale ja muszę zapalić” powiedział wtedy do nas. Ta bezpośredniość, tak dla nie-

go charakterystyczna, ujęła mnie w Kuroniu najbardziej - wspominał Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca. Podczas obchodów zebrani goście mieli okazję poznać wiele ciekawych i nieznanych powszechnie faktów z życia rodziny Kuroniów. Między innymi o tym, jak Kuroniowie znaleźli się w Sosnowcu, opowiedział w swoim referacie Kazimierz Żmija, historyk-amator, który 1300 godzin spędził w archiwach i bibliotekach, poszukując faktów związanych z rodem polityka, sięgając aż do XVIII wieku. O narodowo-powstańczych tradycjach rodziny Jacka Kuronia mówił prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka, podkreślając przy okazji ogromne znaczenie Zagłębia Dąbrowskiego dla działań narodowo-wyzwoleńczych w Polsce. - Wydobywając z niebytu wiele wspaniałych postaci, takich jak Jacek Kuroń, możemy pokazać, jak wielką rolę odegrał Sosnowiec czy Dąbrowa Górnicza w historii całej Polski. To tu, w Zagłębiu, tworzyła się niepodległa Polska - podkreślał profesor Woźniczka. Z kolei prof. Włodzimierz Wójcik podsumował pracę zagłębiowskich genealogów, wspominał także spotkania z Jackiem Kuroniem, który w latach 80. odwiedzał Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Pod koniec uroczystości dr Michał Kaczmarczyk podzielił się z zebranymi pomysłem zorganizowania konferencji, której celem byłaby kontynuacja naukowej refleksji nad życiem i dziełem Jacka Kuronia. W obchodach wziął udział Andrzej Kuroń, brat polityka, który nie krył wzruszenia i radości z możliwości uczestniczenia w spotkaniu. (IK)


Współpraca z otoczeniem… s. 9 Inauguracja programu “Misja: Magister” Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu rozpoczęła program edukacyjny adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, obejmujący wykłady i warsztaty z różnych dziedzin wiedzy: od prawa i politologii, po dziennikarstwo i psychologię. 8 marca na uczelni ruszył projekt „Misja: magister”. Wykłady dla licealistów poprowadzili pracownicy naukowi WSH. Program „Misja: Magister” to cykliczne, odbywające się raz w miesiącu wykłady podzielone na cztery bloki tematyczne: „Cywilizacja medialna” (zajęcia dziennikarskie), „Tajniki Twego wnętrza” (zajęcia psychologiczne), „Lege artis…” (zajęcia z zakresu prawa) i „Jak rządzić światem” (zajęcia politologiczne). 8 marca młodzież zagłębiowskich szkół średnich wzięła udział w wykładach poświęconych politologii i prawu. Poprowadzili je dr Tomasz Słupik (wykład: „Władza, państwo, polityka - podstawowe terminy politologiczne”) oraz mgr Mariusz Lekston („Mały przewodnik prawny. Co obywatel wiedzieć powinien”). -Uczniowie szkół średnich mogą wybierać wykłady i warsztaty, które ich interesują. Zaproponowaliśmy kilkanaście tematów, a młodzież sama zdecydowała, jakie zajęcia mamy dla niej przygotować – mówi dr Michał Kaczmarczyk, prorektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. -Bloki, które proponujemy uczniom, skierowane są głównie do przyszłych studentów kierunków humanistycznych i społecznych, takich jak politologia, dziennikarstwo, socjologia, psychologia, administracja, prawo, pedagogika, kulturoznawstwo, europeistyka, historia, zarządzanie czy stosunki międzynarodowe – wylicza.

Wśród tematów, które będą realizowane na wykładach i warsztatach w WSH, znalazły się m.in.: „Psychoanaliza, czyli nie tylko o seksualności”, „Jak sprawić sobie autoterapię i poprawić komunikację międzyludzką”, „Jak polityk omamić potrafi. Negocjacje, manipulacje, język perswazji”, „Gender. Czym właściwie jest? Podstawowe teorie feministyczne”, „Autoprezentacja. Jak wypaść dobrze na maturze, egzaminie, pierwszej rozmowie o pracy”, „Etyka i prawo. Jak i czy bronić morderców. Podstawowe pojęcia z sali sądowej” oraz „Załóż swój biznes bez wtopy. Kurs umiejętnego nie-błądzenia po urzędach”. -Celem naszego programu jest zapoznanie uczniów z systemem pracy na uczelni wyższej, umożliwienie uczniom kontaktu z wykładowcami. Młodzi ludzie na chwilę staną się studentami i poczują magię środowiska akademickiego – mówi Milena Wrzesień z Działu Promocji Wyższej Szkoły Humanitas. -W trakcie wykładów organizowanych w ramach projektu „Misja: Magister” młodzież ma szansę zadać pytania wykwalifikowanej kadrze wykładowców i praktyków. Gwarantujemy wysoką jakość wykładów, rzetelne ich przygotowanie, możliwość dyskusji z prowadzącymi oraz uzyskanie od nich wskazówek związanych z karierą uczelnianą i zawodową. W pierwszych, inauguracyjnych wykładach w ramach projektu „Misja: Magister” udział wzięli uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. (M)


s. 10

Oficyna Wydawnicza „Humanitas” poleca…

NOWOŚCI:

W PRZYGOTOWANIU:

Jerzy Zieliński (red.), Wyzwania edukacji w dobie ponowoczesności Bartłomiej Jagłowski, Dariusz Rott, Wizerunek Kuby we współczesnych polskich reportażach podróżniczych Kazimierz M. Czarnecki, Erwin Gondzik, Ewa Kraus, Metoda pomiaru, oceny i samooceny autorytetu nauczycieli akademickich Jolanta Gabzdyl, Beata Oelszlaeger (red.), Oblicza edukacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kojsowi

Zenon Gajdzica (red.), Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Marian Gierula (red.), Przemiany systemu medialnego. Polsko-rosyjskie spojrzenie Ina Martela, Dariusz Rott, Rzecznik prasowy. Kompetencje interpersonalne – problemy i zagrożenia Grzegorz Krawiec, Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów administracji

Michał Kaczmarczyk, Zarządzanie redakcją prasową

Magazyn Humanitas - Akademicki Biuletyn Informacyjny Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ul. Kiliśnkiego 43, 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Redaguje: zespół Skład i łamanie: Ilona Pawłowska Koordynacja merytoryczna: dr Michał Kaczmarczyk, prorektor WSH Kontakt: prorektor@huamnitas.edu.pl

Biuletyn Humanitas 1/2011  

Pierwszy numer Akademickiego Biuletynu Wyższej Szkoły Humanitas

Advertisement