Page 1

2012-2013


Wy多sza Szko続a

Humanitas ul. Kili単skiego 43, 41-200 Sosnowiec tel. 32/363 12 10, 363 12 00, 363 12 06 www.humanitas.edu.pl


S³owo Rektora JM Prof. Jerzy Kopel, Rektor WSH przemawia do studentów i wyk³adowców podczas Inauguracji Roku Akademickiego

Szanowni Kandydaci! Wybieraj¹c uczelniê, inwestujecie Pañstwo w swoj¹ przysz³oœæ. Warto wiêc œwiadomie wybraæ szko³ê wy¿sz¹, kieruj¹c siê nie tylko swoimi zainteresowaniami, ale tak¿e renom¹ oœrodka akademickiego, jego osi¹gniêciami, jakoœci¹ oferty edukacyjnej, dzia³alnoœci¹ naukow¹, kulturaln¹, studenck¹. Wy¿sza Szko³a Humanitas w Sosnowcu to uczelnia, która bez w¹tpienia spe³nia oczekiwania stawiane szko³om wy¿szym, uznawanym za elitarne, presti¿owe, atrakcyjne dla studentów. Od piêtnastu lat kszta³cimy na najwy¿szym poziomie, gwarantuj¹c studentom wszechstronny rozwój intelektualny i mo¿liwoœæ uczestniczenia w bogatym ¿yciu akademickim. Decydujecie siê Pañstwo rozpocz¹æ naukê na europejskim poziomie w dynamicznie rozwijaj¹cym siê, przysz³oœciowym oœrodku akademickim. Oœrodku, dla którego naukowy rozwój studentów i zagwarantowanie im atrakcyjnych zawodowych perspektyw, jest najwy¿sz¹ wartoœci¹. prof. dr Jerzy Kopel, Rektor WSH

3


O Wy¿szej Szkole Humanitas Gmach Wy¿szej Szko³y Humanitas, zlokalizowany w centrum Sosnowca, otaczaj¹ tereny zielone.

Wy¿sza Wy¿sza Szko³a Humanitas w Sosnowcu powsta³a w kwietniu 1997 roku Szko³a Humanitas w Sosnowcu – by³a pierwsz¹ uczelni¹ niepubliczn¹ w Sosnowcu w Zag³êbiu. by³a pierwsz¹ niepubliczn¹ szko³¹ wy¿sz¹iwdrug¹ Sosnowcu Obecniei drug¹ jest najwiêkszym niepublicznym oœrodkiem akademickim w regionie w Zag³êbiu D¹browskim - powsta³a 23 kwietnia œl¹sko-d¹browskim. Kadrê Humanitas tworzy ponad 350 pracowników 1997 roku. naukowych, w tym ponad 90 profesorów i doktorów habilitowanych. W uczelni kszta³ci siê ok. 6000 studentów. Najistotniejszym celem Uczelnidotychczas jest zagwarantowanie wysokiej jakoœci Mury WSH opuœci³o ponad 10000 absolwentów. kszta³cenia oraz wspania³ej atmosfery studiów m.in. poprzez rozwijanie Uczelnia zatrudnia blisko 200 nauczycieli akademickich. ¿ycia studenckiego (koncerty, juwenalia, konferencje naukowe, debaty m³odzie¿owe, zawody sportowe, wyjazdy integracyjne). Uczelnia rozwija swoj¹ Dyplom WSH jest honorowany w ca³ej Unii stale Europejskiej. ofertê kszta³cenia, dostosowuj¹c j¹ do potrzeb rynkuuprawnia pracy. Programy studiów Ukoñczenie w WSH studiów wy¿szych oparte s¹ zajêciach praktycznych, dziêki czemu absolwenci posiadaj¹ donakontynuowania nauki na kolejnym poziomie kszta³cenia przydatne w pracy zawodowej kwalifikacje. w szko³ach wy¿szych w Polsce i krajach UE.

WSH wysoko w rankingach WSH cieszy siê opini¹ jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w województwie œl¹skim. W raporcie przygotowanym przez MillwardBrown SMG/KRC zosta³a zaprezentowana wœród 30 uczelni z ca³ej Polski najlepiej ocenianych przez studentów. Uczelnia zajê³a tak¿e I miejsce w ogólnopolskim rankingu “Gazety Bankowej”, II miejsce w regionie w rankingu “Wprost” oraz IV w rankingu magazynu “Home & Market”.

4


W budynku znajduj¹ siê 3 aule wyk³adowe (w tym na 250 osób) oraz 20 sal æwiczeniowych. Studenci korzystaj¹ z 4 wyspecjalizowanych pracowni komputerowych. S³uchacze i pracownicy WSH maj¹ dostêp do sklepiku studenckiego oraz ksiêgarni. Uczelnia dysponuje 40 miejscami noclegowymi dla studentów oraz 11 mieszkaniami dla nauczycieli akademickich. Nagrody i wyró¿nienia WSH: - Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków Zarz¹dzanie i Afministracja - Certyfikat „Uczelnia Liderów 2011” nadawany przez Fundacjê Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wy¿szego w ramach konkursu pod patronatem Parlamentu Europejskiego. Certyfikat otrzymuj¹ uczelnie z ca³ej Polski, które kszta³c¹ z myœl¹ o rynku pracy.

O Wy¿szej Szkole Humanitas

Uczelnia mieœci siê w budynku po³o¿onym przy ul. Kiliñskiego 43. Dogodna lokalizacja szko³y w centrum miasta pozwala na ³atwy i szybki dojazd. Obok Uczelni znajduje siê parking na 250 samochodów.

- I miejsce w ogólnopolskim rankingu uczelni „Gazety Bankowej” (kwiecieñ 2011). W rankingu oceniono dwa kierunki prowadzone przez WSH: administracjê i zarz¹dzanie. Autorzy zestawienia wziêli pod uwagê przede wszystkim stosunek liczby pracowników naukowych do iloœci studentów, dzia³alnoœæ naukow¹ uczelni i jej pracowników oraz aktywnoœæ szko³y na polu wspó³pracy z otoczeniem. - W 2010 roku Wy¿sza Szko³a Humanitas w Sosnowcu znalaz³a siê w gronie 10 najlepiej ocenionych przez studentów i absolwentów uczelni w Polsce, zajmuj¹c 6 miejsce w zestawieniu przygotowanym na potrzeby konkursu „Uczelnia Przyjazna Pracodawcom" przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz firmê e-Dialog.

WSH kszta³ci tak¿e seniorów Uczelnia organizuje zajêcia dydaktyczne dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Uniwersytetu Rodzinnego. Zajêcia odbywaj¹ siê w Sosnowcu oraz D¹browie Górniczej i Lubliñcu. £¹czna liczba s³uchaczy UTW to oko³o pó³ tysi¹ca osób. Szczegó³owe informacje oraz terminarze wyk³adów i warsztatów dostêpne s¹ na stronie www.humanitas.edu.pl/trzeciwiek

5


W³adze Uczelni W³adze Uczelni zdmuchuj¹ œwieczki z urodzinowego tortu przygotowanego z okazji jubileuszu 10-lecia WSH (rok 2007). 23 kwietnia 2012 roku Uczelnia koñczy ju¿ 15 lat.

prof. dr WSH Jerzy Kopel, rektor Ukoñczy³ socjologiê na Uniwersytecie Warszawskim (1969). Stopieñ doktora nauk humanistycznych otrzyma³ na Uniwersytecie Wroc³awskim w 1977 roku. Funkcjê rektora Wy¿szej Szko³y Humanitas pe³ni od 1998 roku. Wczeœniej, w latach 1969-2002, pracowa³ jako asystent, a nastêpnie adiunkt na Uniwersytecie Œl¹skim w Katowicach. Opublikowa³ oko³o czterdziestu prac naukowych, m.in. Lokalny rynek pracy w perspektywie procesów globalizacji, Samorz¹dy wobec problemów spo³ecznoœci lokalnych.

mgr Aleksander Dudek, kanclerz Ukoñczy³ studia wy¿sze na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1975). Jest tak¿e absolwentem filozofii na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie (1981). W 1997 roku za³o¿y³ Wy¿sz¹ Szko³ê Humanitas (wówczas Wy¿sz¹ Szko³ê Zarz¹dzania i Marketingu), w której pe³ni funkcjê kanclerza. Wczeœniej, w latach 1975-1985, pracowa³ jako nauczyciel akademicki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Œl¹skiego.

6


Politolog i literaturoznawca. W 2006 roku uzyska³ stopieñ doktora w zakresie nauki o literaturze, zostaj¹c najm³odszym doktorem nauk humanistycznych w Polsce. W latach 2004-2006 pe³ni³ funkcjê rzecznika WSH, od 2009 roku dyrektor Instytutu Zag³êbiowskiego. Od 2004 roku zwi¹zany z Zak³adem Dziennikarstwa UŒ. Autor kilkudziesiêciu medioznawczych publikacji naukowych, redaktor naczelny pó³rocznika „Problemy Komunikacji Spo³ecznej”.

dr Maria Zra³ek, dziekan Wydzia³u Nauk Humanistycznych

W³adze Uczelni

dr Micha³ Kaczmarczyk, prorektor ds. nauki, dydaktyki i wspó³pracy z otoczeniem spo³ecznym

Jej obszar zainteresowañ badawczych obejmuje zagadnienia polityki spo³ecznej, problemów ludzi starych i niepe³nosprawnych oraz zagadnieñ patologii spo³ecznych. Cz³onek zespo³u opracowuj¹cego Strategiê Polityki Spo³ecznej Województwa Œl¹skiego na lata 20062020.Ekspert w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach EFRR. Przewodnicz¹ca Oddzia³u Katowickiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

dr Joanna Naczyñska, dziekan Wydzia³u Administracji i Zarz¹dzania Absolwentka Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach, doktor nauk prawnych. Odby³a aplikacjê s¹dow¹ w okrêgu S¹du Wojewódzkiego w Katowicach, zakoñczon¹ egzaminem sêdziowskim. Pracowa³a w Katedrze Prawa Finansowego UŒ, obecnie, poza pe³nieniem funkcji dziekana w Wy¿szej Szkole Humanitas, zajmuje stanowisko sêdziego S¹du Okrêgowego w Zabrzu.

dr Jadwiga Bakonyi, prodziekan Absolwentka Wydzia³u Techniki Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach. W 1998 roku uzyska³a stopieñ doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii i ekonometrii na podstawie pracy „Wykorzystanie systemu informatycznego do badañ porównawczych rynku pracy w Polsce i w grupie krajów wysoko rozwiniêtych”.

mgr Jolanta £oziñska-Dudek, prodziekan Ukoñczy³a studia wy¿sze na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie (1979). Jest nauczycielem z wieloletnim sta¿em dydaktycznym. Od 1997 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Wy¿szej Szkole Humanitas. Pe³ni tak¿e funkcjê prodziekana ds. nauczania WSH.

mgr Ewa Kraus, prodziekan Ukoñczy³a studia wy¿sze na kierunku zarz¹dzanie (Politechnika Czêstochowska, 2000) oraz pedagogika (Wy¿sza Szko³a Humanitas, 2008). Prowadzi równie¿ zajêcia dydaktyczne na kierunku pedagogika. Jest trenerem umiejêtnoœci spo³ecznych. Doktorantka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

7


Atuty Uczelni w pigu³ce W dziekanatach WSH panuje przyjazna, partnerska atmosfera. Pracownicy Uczelni s¹ zawsze gotowi udzieliæ informacji i pomóc w rozwi¹zywaniu studenckich problemów.

- W WSH wyk³adaj¹ nauczyciele akademiccy z doœwiadczeniem i bogatym dorobkiem naukowym, wybitni specjaliœci w swoich dziedzinach. S¹ to m.in.: prof. Czes³aw Kupisiewicz, nestor polskiej pedagogiki, prof. Jêdrzej Krakowski, by³y ekspert Parlamentu Europejskiego ds. bud¿etu, prof. Andrzej Kupich, by³y zastêpca ambasadora RP na S³owacji, prof. Eugeniusz Zwierzchowski, wybitny konstytucjonalista, prof. Marian Gierula, jeden z czo³owych polskich medioznawców, red. Krzysztof Mroziewicz, korespondent wojenny, publicysta „Polityki”, red. Tomasz Kammel, dziennikarz Telewizji Polskiej. - Uczelnia prowadzi wspó³pracê z uczelniami i innymi oœrodkami naukowymi na ca³ym œwiecie, m.in. w Niemczech, Czechach, S³owenii, Grecji, Turcji, Francji, Portugalii. Studenci WSH mog¹ uczestniczyæ w miêdzynarodowych wymianach m³odzie¿y w ramach programu „LLP-Erasmus”. - Wspania³a atmosfera studiowania. WSH zapewnia studentom warunki wszechstronnego naukowego i kulturalnego rozwoju. Kszta³cenie w uczelni przebiega w mi³ej, przyjacielskiej atmosferze. Tworzymy relacje partnerskie miêdzy wyk³adowcami i studentami, budujemy atmosferê wzajemnego szacunku i zaufania, traktujemy naszych s³uchaczy podmiotowo.

8


Studenci sprawdzaj¹ plany zajêæ korzystaj¹c z infokiosków

- Liczne zajêcia wzbogacaj¹ce program studiów. W uczelni odbywaj¹ siê m.in. wyk³ady otwarte w ramach programów „Humanitas” i „Praxis”. Dotychczas w ramach „Humanitas” WSH odwiedzili m.in.: prof. Jan Tomasz Gross, red. Adam Michnik, Kamil Durczok, Krystyna Janda, Jacek Kaczmarski, Kazimierz Kutz, Janina Ochojska.

Atuty Uczelni w pigu³ce

- Znakomicie wyposa¿ona biblioteka i czytelnia, które gwarantuj¹ komfort pracy w estetycznych i skomputeryzowanych pomieszczeniach. W bibliotece WSH nasz student znajdzie wszystkie podrêczniki i monografie niezbêdne do studiowania.

- Uczelnia oferuje swoim studentom mo¿liwoœæ korzystania z nowoczesnych, znakomicie wyposa¿onych pomieszczeñ naukowo-dydaktycznych (komputery, projektory multimedialne, sprzêt RTV). Uczelnia posiada nowoczesne aule wyk³adowe i sale audytoryjne. Studenci mog¹ korzystaæ z obiektów sportowych: basenów i sal gimnastycznych. - Bogate ¿ycie studenckie. W uczelni prê¿nie dzia³a samorz¹d studencki, funkcjonuj¹ ko³a naukowe (m.in. Ko³o Naukowe M³odych Dziennikarzy, Ko³o Naukowe Twórczych Pedagogów, Ko³o Naukowe Eurokrata), a tak¿e inne organizacje studenckie. WSH jest organizatorem licznych studenckich imprez kulturalnych – koncertów, festiwali, juwenaliów. Studenci WSH uczestnicz¹ corocznie w wakacyjnych obozach dziennikarskich, które odbywaj¹ siê w Zakopanem. - W WSH prê¿nie dzia³a Akademicki Zwi¹zek Sportowy, w ramach którego funkcjonuj¹ liczne sekcje, m.in. pi³ki no¿nej, siatkowej, koszykówki, lekkiej atletyki, pi³ki rêcznej, futsalu, szachów, curlingu.

Studenci polecaj¹: Kornel, dziennikarstwo O Wy¿szej Szkole Humanitas dowiedzia³em siê od starszej kole¿anki, która poleci³a mi zarówno uczelniê, jak i kierunek – dziennikarstwo. Zdecydowa³em siê, bo w WSH nie tylko realizowane s¹ ciekawe przedmioty, ale mo¿na poznaæ fajnych ludzi. I co dla mnie wa¿ne, bo wynajmujê mieszkanie w Katowicach, jest œwietny dojazd.

9


Wydzia³ Administracji i Zarz¹dzania

Instytut Administracji i Prawa. Dyrektor: dr Boles³aw Æwiertniak

Kierunek:

Administracja Studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie uzupe³niaj¹ce)

Specjalnoœci:

a administracja europejska a administracja samorz¹dowa a administracja publiczna a administracja wymiaru sprawiedliwoœci a obrót prawny nieruchomoœciami

Kierunek dla osób interesuj¹cych siê prawem, histori¹, polityk¹, gospodark¹. Dla tych, którzy nie boj¹ siê przepisów, paragrafów i kodeksów. Po studiach mo¿esz pracowaæ w organach administracji (urzêdach miast, urzêdach wojewódzkich i marsza³kowskich, starostwach powiatowych), instytucjach wymiaru sprawiedliwoœci, kancelariach prawnych, biurach nieruchomoœci, partiach politycznych, przedsiêbiorstwach pañstwowych i prywatnych firmach. Proponujemy Ci zajêcia z naukowcami i praktykami: radcami prawnymi, sêdziami, adwokatami, doradcami finansowymi, samorz¹dowcami. Kierunek posiada pozytywn¹ ocenê Polskiej Komisji Akredytacyjnej! Wybrane przedmioty w programie: - Prawo karne i prawo wykroczeñ - Ustrój organów ochrony prawnej - Techniki negocjacji i mediacji w administracji - Socjologia i metody badañ - Zarys prawa pracy z prawem urzêdniczym - Instytucje i Ÿród³a prawa Unii Europejskiej - Ustrój samorz¹du terytorialnego - Prawo karne i prawo wykroczeñ - Prawo cywilne i handlowe w dzia³aniach adm. publicznej - Polityka spo³eczna i system ubezpieczeñ spo³ecznych

Studenci polecaj¹: Ania, administracja Do Wy¿szej Szko³y Humanitas przyjecha³am z bardzo daleka, bo a¿ z Moskwy! I nie ¿a³ujê swego wyboru. Têskniê za Rosj¹, ale w Polsce czujê siê œwietnie. Kierunek jest wymagaj¹cy, ale myœlê, ze daje doskona³e perspektywy

10


Kierunek:

Bezpieczeñstwo i higiena pracy Studia I stopnia (in¿ynierskie)

Specjalnoœci:

b bezpieczeñstwo procesów technologicznych b in¿ynieria bezpieczeñstwa transportu

Studia dla osób chc¹cych zdobyæ atrakcyjny na rynku pracy tytu³ in¿yniera, interesuj¹cych siê zagadnieniami ochrony ¿ycia i zdrowia cz³owieka w jego œrodowisku pracy, monitorowania i kontrolowania bezpieczeñstwa i higieny pracy, zarówno w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach (MŒP), jak równie¿ du¿ych zak³adach czy w transporcie. Kierunek dla wszystkich, którzy chc¹ w przysz³oœci zarz¹dzaæ zespo³ami ludzkimi, dbaæ o bezpieczeñstwo procesów technologicznych i strzec przepisów z zakresu BHP. Podczas studiów student zapozna siê z zasadami kszta³towania w³aœciwych warunków pracy, a tak¿e zagadnieñ z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeñstwa czy transportu. Absolwent kierunku BHP bêdzie spe³nia³ wymagania stawiane przed doradcami i administratorami systemów bezpieczeñstwa i higieny pracy na ró¿nych poziomach funkcjonowania przedsiêbiorstwa i bêdzie móg³ staæ siê ekspertem z dziedziny zasad i procedur ochrony pracy obowi¹zuj¹cych w Polsce i Unii Europejskiej. Wybrane przedmioty w programie: - Wirtualne modele w budowie, eksploatacji maszyn z uwzglêdnieniem ich bezpieczeñstwa - Bezpieczeñstwo w in¿ynierii materia³ów - Technologia procesów wydobywczych - Fizjologia pracy i higiena przemys³owa - Analiza i ocena zagro¿eñ - Bezpieczeñstwo transportu l¹dowego - Technologia procesów monta¿owych - Ochrona œrodowiska

Wydzia³ Administracji i Zarz¹dzania

Instytut Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy. Dyrektor: prof. Danuta Kokociñska

Kierunek BHP jest czêœci¹ programu “In¿ynier z Humanitas” dofinansowanego ze œrodków Unii Europejskiej, dziêki czemu studenci WSH p³ac¹ ponad 7000 z³otych mniej za studia oraz uzyskuj¹ dostêp do nowoczesnych rozwi¹zañ informatycznych.

11


Wydzia³ Administracji i Zarz¹dzania

Instytut Bezpieczeñstwa Narodowego. Dyrektor: dr Wies³aw Szot

Kierunek:

Bezpieczeñstwo narodowe Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalnoœci:

a zarz¹dzanie i edukacja w s³u¿bach publicznych a ochrona przeciwpo¿arowa w zintegrowanych s³u¿bach ratowniczych

W ramach studiów pierwszego stopnia student bêdzie przygotowywany do podjêcia pracy w sektorze bezpieczeñstwa pañstwa, w administracji samorz¹dowej i pañstwowej, w tym w instytucjach wojskowych oraz placówkach badawczych i gospodarczych zajmuj¹cych siê problematyk¹ bezpieczeñstwa i obronnoœci. Uzyskanie powy¿szych kwalifikacji przez absolwenta studiów kierunku wymagane w tych instytucjach zapewnione bêdzie poprzez wyposa¿enie go w wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu problematyki bezpieczeñstwa narodowego, jako jednego z najwa¿niejszych zadañ wspó³czesnego pañstwa. Absolwent posiadaæ bêdzie w pe³ni usystematyzowan¹ wiedzê teoretyczn¹ i umiejêtnoœci praktyczne z zakresu bezpieczeñstwa narodowego a tak¿e dodatkowe umiejêtnoœci skutecznego zachowania siê w warunkach realnych zagro¿eñ. Wybrane przedmioty w programie: - Systemy reagowania kryzysowego - Wybrane zagadnienia planowania strategiczno-operacyjnego - ¯andarmeria w systemie bezpieczeñstwa pañstw - Strzelectwo sportowe - Legitymowanie, kontrola osobista oraz zatrzymanie osób - Przyczyny powstawania po¿arów - Przygotowanie do u¿ycia œrodków przymusu bezpoœredniego i broni palnej

Studenci polecaj¹: Micha³, Bezpieczeñstwo narodowe Po skoñczonych studiach mam zamiar pracowaæ w policji. Wybra³em WSH, poniewa¿ Bezpieczeñstwo Narodowe to nowy kierunek. Nie ukrywam, ¿e dodatkow¹ motywacj¹ do przyjœcia tutaj by³a lokalizacja uczelni.

12


Kierunek:

Prawo Jednolite studia magisterskie - studia trwaj¹ 3,5 roku. Rok akademicki podzielony jest na 3 semestry

Studia na kierunku prawo trwaj¹ 3,5 roku i koñcz¹ siê uzyskaniem tytu³u magistra. Daj¹ one mo¿liwoœæ dalszego rozwoju kwalifikacji w ramach wybranej przez studenta aplikacji (adwokackiej, sêdziowskiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej). Szczególny nacisk stawiamy na prawo gospodarcze, handlowe i finansowe oraz prawne aspekty zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Dla studentów przygotowaliœmy szerok¹ ofertê zajêæ w s¹dach, prokuraturach, laboratoriach kryminalistycznych, a tak¿e propozycje atrakcyjnych praktyk w najlepszych kancelariach prawnych w regionie oraz firmach, gdzie studenci zdobywaæ bêd¹ wiedzê na temat prawa gospodarczego. Prawo to elitarny kierunek studiów umo¿liwiaj¹cy podjêcie pracy w organach wymiaru sprawiedliwoœci, organach œcigania, wiêziennictwie, obs³udze prawnej gospodarki, a tak¿e umo¿liwia zatrudnienie w administracji pañstwowej, bankowoœci, czy placówkach dyplomatycznych w Polsce i na œwiecie.

Wydzia³ Administracji i Zarz¹dzania

Instytut Administracji i Prawa. Dyrektor: dr Boles³aw Æwiertniak

Wybrane przedmioty w programie:

- Prawo konstytucyjne - Prawo cywilne - Prawo pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych - Prawo miêdzynarodowe publiczne - Publiczne prawo gospodarcze

13


Wydzia³ Administracji i Zarz¹dzania

Instytut Zarz¹dzania i Ekonomii. Dyrektor: prof. WSH dr Andrzej Kupich

Kierunek:

Zarz¹dzanie Studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie uzupe³niaj¹ce)

Specjalnoœci: a zarz¹dzanie nowoczesn¹ firm¹ a rachunkowoœæ i finanse w zarz¹dzaniu a zarz¹dzanie zasobami ludzkimi a psychologia w biznesie a zarz¹dzanie uslugami publicznymi a nowoczesny marketing

Kierunek dla osób interesuj¹cych siê ekonomi¹, finansami, bankowoœci¹, prac¹ menad¿era. Wymarzone studia dla wszystkich, którzy chc¹ profesjonalnie zarz¹dzaæ firm¹, kierowaæ zespo³ami pracowniczymi, planowaæ i wdra¿aæ strategie marketingowe. Dla tych, którzy nie boj¹ siê podejmowaæ szybkich decyzji, maj¹ osobowoœæ lidera, myœl¹ o prowadzeniu w³asnego biznesu. Po studiach mo¿esz znaleŸæ pracê w administracji, ma³ych, œrednich i wielkich przedsiêbiorstwach ró¿nych bran¿ oraz instytucjach gospodarczych (np. bankach, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych). Proponujemy zajêcia prowadzone przez teoretyków i praktyków: menad¿erów, ekonomistów, informatyków, finansistów, psychologów biznesu, prawników, politologów. Kierunek zarz¹dzanie otrzyma³ pozytywn¹ ocenê Polskiej Komisji Akredytacyjnej! Wybrane przedmioty w programie:

- Badania rynkowe i marketingowe - Rachunkowoœæ finansowa - Zachowania organizacyjne - Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi - Zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstw - Zarz¹dzanie strategiczne - Marketing miêdzynarodowy - Problemy globalizacji - Negocjacje w biznesie - Badania operacyjne - Prawo cywilne Studenci podczas warsztatów z zakresu zarz¹dzania czasem

14


Kierunek:

Dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna Studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie)

Specjalnoœci:

a dziennikarz prasowy i sportowy a dziennikarstwo internetowe a dziennikarz radiowy i telewizyjny a zarz¹dzanie mediami a publicystyka kulturalna

Studenci Dziennikarstwa podczas warsztatów z dziennikarstwa radiowego z red. Beat¹ Tomanek z Radia Katowice

Wydzia³ Nauk Humanistycznych

Instytut Dziennikarstwa. Dyrektor: prof. nadzw. dr hab. Marian Gierula

Kierunek dla osób interesuj¹cych siê polityk¹, jêzykiem polskim, filozofi¹, funkcjonowaniem mediów, histori¹ i kultur¹. Dla tych, którzy lubi¹ pisaæ, nie boj¹ siê mikrofonu i oka kamery. Proponujemy zajêcia z naukowcami i praktykami: dziennikarzami, rzecznikami prasowymi, specjalistami ds.. reklamy i marketingu politycznego. Wyk³ady prowadz¹ m.in.: prezenter telewizyjny Tomasz Kammel, publicysta „Polityki” Krzysztof Mroziewicz, komentator „Gazety Wyborczej” i „Polityki” Jacek ¯akowski. Wybrane przedmioty w programie studiów:

- Marketing i reklama - Fotografia prasowa i sportowa - Warsztat dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego

Studenci polecaj¹: Piotrek, dziennikarstwo Sport to moja pasja, wiêc nie zastanawia³em siê d³ugo, gdy us³ysza³em, ¿e Wy¿sza Szko³a Humanitas proponuje specjalnoœæ: dziennikarstwo sportowe. To najlepszy wybór! Poza tym chwalê sobie po³o¿enie uczelni, a tak¿e konkurencyjne ceny czesnego.

15


Wydzia³ Nauk Humanistycznych 16

Instytut Europeistyki. Dyrektor: dr Aleksandra Wentkowska

Kierunek:

Europeistyka Studia I stopnia (licencjackie)

SpecjalnoϾ:

a fundusze unijne

Kierunek dla osób zainteresowanych histori¹ Europy, prawem europejskim, instytucjami zjednoczonej Europy oraz kultur¹ i gospodark¹. Dla tych, którzy s¹ ciekawi œwiata, ³atwo nawi¹zuj¹ nowe kontakty i interesuj¹ siê jêzykami obcymi. Kierunek pozwala zdobyæ praktyczn¹ wiedzê: jak skutecznie pozyskiwaæ pieni¹dze unijne?; jak pisaæ dobre wnioski o dotacjê?; gdzie i w jaki sposób wykorzystywaæ œrodki UE?; jak bud¿etowaæ i promowaæ projekty europejskie? Dziêki europeistyce uzyskasz jeden z najbardziej poszukiwanych dyplomów na rynku pracy i zdobêdziesz wiedzê przydatn¹ w ka¿dej firmie i instytucji. Wybierz studia, które dadz¹ Ci szansê znalezienia ciekawej, œwietnie p³atnej pracy! Wybrane przedmioty w programie:

- Instytucje Wspólnot Europejskich i zasady funkcjonowania UE - Procesy integracyjne w Europie - Prawo Wspólnotowe Finanse Unii Europejskiej - Polska polityka zagraniczna - Spo³eczne i kulturowe aspekty integracji europejskiej - Europejski system partii politycznych - Wspó³czesne organizacje miêdzynarodowe - Mniejszoœci narodowe w europejskich systemach politycznych


Kierunek:

Filologia angielska Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalnoœci:

a nauczycielska a translatoryczna a jêzyk techniczny i biznesu

Kierunek dla osób chc¹cych p³ynnie pos³ugiwaæ siê najpopularniejszym jêzykiem obcym na œwiecie, biegle t³umaczyæ teksty, znaæ historiê i literaturê krajów anglojêzycznych. Po studiach mo¿esz pracowaæ w charakterze t³umacza, nauczyciela, przedstawiciela s³u¿by dyplomatycznej, s³u¿by celnej, stra¿y granicznej, biura podró¿y, linii lotniczej czy firmy spedycyjnej. Proponujemy zajêcia z historykami jêzyka angielskiego, lektorami, t³umaczami - praktykami oraz metodykami. Program obejmuje szeroki zakres zajêæ praktycznych pozwalaj¹cych zdobyæ konkretne, przydatne w pracy zawodowej umiejêtnoœci jêzykowe. Wybrane przedmioty w programie studiów:

- Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Fonetyka - Gramatyka praktyczna - Kultura krajów anglojêzycznych - Historia krajów anglojêzycznych - Konwersacje - Historia literatury brytyjskiej - Historia literatury amerykañskiej

Wydzia³ Nauk Humanistycznych

Instytut Filologii. Dyrektor: prof. zw. dr hab. Dariusz Rott

Filologia angielska ze specjalnoœci¹ jêzyk techniczny i biznesu, to kierunek dofinansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach projektu “In¿ynier z Humanitas”. Program zajêæ realizowany jest wy³¹cznie w jêzyku angielskim.

Studenci polecaj¹: Piotrek, filologia angielska Ka¿dy kto rozpoczyna studia filologiczne musi lubiæ jêzyk, o którym siê bêdzie uczy³. Tak jest ze mn¹. Uwielbiam angielski, wiêc studia to sama przyjemnoœæ. W przysz³oœci chcia³bym zostaæ t³umaczem i dlatego wybra³em specjalnoœæ t³umaczeniow¹. Jestem naprawdê zadowolony.

17


Wydzia³ Nauk Humanistycznych

Instytut Historii

Kierunek:

Historia Studia I stopnia (licencjackie)

SpecjalnoϾ:

a nauczycielska a historia Zag³êbia D¹browskiego

Historia w WSH to kierunek dla osób: -interesuj¹cych siê przesz³oœci¹ Polski i Europy; -ciekawych dziejów politycznych, gospodarczy i spo³ecznych œwiata; -chc¹cych rozwijaæ swoje ogólnohumanistyczne zainteresowania; -zainteresowanych problemami to¿samoœci lokalnej i historii ma³ych ojczyzn; -pasjonuj¹cych siê wydarzeniami historycznymi czy biografiami wielkich postaci z przesz³oœci Polski, Europy i œwiata; -zainteresowanych studiami interdyscyplinarnymi, ³¹cz¹cymi w sobie elementy historii, socjologii, politologii i kulturoznawstwa. Studia na kierunku historia pozwol¹ zdobyæ wszechstronn¹ wiedzê z zakresu nauk historycznych oraz nauk wspomagaj¹cych historiê. Zostan¹ ponadto zapoznani z warsztatem badawczym historyka. Dodatkowo - w ramach poszczególnych specjalnoœci - zdobêd¹ wiedzê na temat historii Zag³êbia D¹browskiego oraz wiedzê i umiejêtnoœci niezbêdne do pracy w zawodzie nauczyciela historii i wiedzy o spo³eczeñstwie. Wybrane przedmioty w programie:

- Historia nowo¿ytna powszechna (do koñca XVIII w.) - Prahistoria ziem polskich - Najnowsza historia polityczna - Myœl polityczna polskiej emigracji po 1945 r.

18


Instytut Pedagogiki. Dyrektor: dr Aleksander Mañka

Pedagogika Studia I i II stopnia (licencjackie i uzupe³niaj¹ce magisterskie)

Specjalnoœci:

a resocjalizacja z profilaktyk¹ a pedagogika opiekuñczo-wychowawcza a zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

i wychowanie przedszkolne a pedagogika ma³ego dziecka a asystent osoby niepe³nosprawnej a edukacja w s³u¿bach publicznych

Wymarzone studia dla wszystkich, którzy chc¹ pracowaæ w przedszkolach, szko³ach, oœrodkach opiekuñczo-wychowawczych, a tak¿e zak³adach pracy, zak³adach karnych itp. Zajêcia prowadz¹ wybitni profesorowie – teoretycy (prof. Czes³aw Kupisiewicz, prof. Kazimierz Czarnecki, prof. W³adys³awa £uszczuk) i praktycy: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, prawnicy z najbardziej renomowanych oœrodków naukowych w Polsce i za granic¹. Absolwent pedagogiki bêdzie móg³ znaleŸæ pracê równie¿ jako pracownik urzêdów pracy, administracji oœwiatowej, domów pomocy spo³ecznej, fundacji czy stowarzyszeñ edukacyjnych i opiekuñczych, ekspert w poradniach rodzinnych, terapeuta, nauczyciel, coach, szkoleniowiec, kurator spo³eczny i s¹dowy, pedagog w szkole, policji, wojsku, zak³adach karnych i placówkach opiekuñczo-wychowawczych.

Wydzia³ Nauk Humanistycznych

Kierunek:

Wybrane przedmioty w programie studiów:

- Podstawy jêzyka migowego - Podstawy arteterapii - Metody twórczej resocjalizacji - Socjoterapia - Praca z dzieckiem z trudnoœciami wychowawczymi - Pedagogika spo³eczna - Psychologia rozwojowa

Studenci polecaj¹: Kamila, pedagogika Praca z dzieæmi to u mnie w rodzinie tradycja. Moja mama jest przedszkolank¹, wiêc posz³am w jej œlady. Wy¿sz¹ Szko³ê Humanitas wybra³am, bo s³ysza³am o niej bardzo du¿o pozytywnych opinii. Nie ukrywam, ¿e znaczenie mia³o równie¿ po³o¿enie uczelni. Mam œwietny dojazd.

19


Instytut Politologii. Dyrektor: prof. zw. dr hab. Jan Iwanek

Wydzia³ Nauk Humanistycznych

Kierunek:

Politologia Studia I stopnia (licencjackie)

SpecjalnoϾ:

a polityk samorz¹dowy a specjalista ds. kreowania wizerunku politycznego

Kierunek dla osób interesuj¹cych siê systemami politycznymi Europy i œwiata. Dla tych, którzy chc¹ dobrze poznaæ polski system polityczny ze szczególnym uwzglêdnieniem systemu partyjnego, dla osób zainteresowanych tematyk¹ ¿ycia politycznego, procesów i zjawisk politycznych, stosunków miêdzynarodowych i historii, w szczególnoœci historii politycznej, gospodarczej oraz historii doktryn politycznych. Na studia zapraszamy wszystkich, którzy w szkole œredniej pasjonowali siê polityk¹ i histori¹, a w szczególnoœci histori¹ konfliktów zbrojnych, histori¹ dyplomacji i histori¹ kultury. Po studiach mo¿esz znaleŸæ pracê w instytucjach administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, instytucjach europejskich, organizacjach pozarz¹dowych, mediach, oœrodkach badania opinii publicznej, partiach politycznych. Politologia daje ponadto przygotowanie do pracy w charakterze specjalisty od wizerunku, marketingu politycznego, rzecznika prasowego czy dziennikarza. Na studiach dajemy Ci mo¿liwoœæ zdobycia doœwiadczenia zawodowego w wydawanych przez uczelniê mediach lokalnych: „Wiadomoœciach Zag³êbia” i portalu e-sosnowiec.pl. Masz ponadto mo¿liwoœæ udzia³u w wakacyjnych obozach naukowych w Zakopanem. Wybrane przedmioty w programie:

-Nauka o polityce - Myœl spo³eczna - Systemy polityczne pañstw Europy Zachodniej i USA - Systemy polityczne pañstw Europy Wschodniej - Technologia informatyczna - Partie polityczne i systemy partyjne - Administracja publiczna z elementami prawa administracyjnego

Jak zostaæ studentem WSH? Nabór na wszystkie kierunki studiów jest prowadzony od stycznia do koñca lutego na studia zaoczne (pierwszy semestr trwa od lutego do czerwca), od maja do paŸdziernika nabór letni na studia dzienne i zaoczne. Aby rozpocz¹æ studia, wystarczy wype³niæ formularz on-line na stronie www.humanitas.edu.pl/kandydat i skontaktowaæ siê z Centrum Rekrutacji (tel. 32/363 12 10, 32/363 12 06).

20


Instytut Socjologii

Socjologia Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalnoœci: a socjologia miasta i procesów urbanizacji a socjologia spo³ecznoœci lokalnych i regionalnych Kierunek dla osób interesuj¹cych siê polityk¹, psychologi¹, kultur¹, gospodark¹, funkcjonowaniem spo³eczeñstwa i zachodz¹cymi w nim zmianami. Absolwenci socjologii bêd¹ posiadali interdyscyplinarn¹ wiedzê m.in. z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, ekonomii i historii. Absolwenci bêd¹ przygotowani do wykonywania obowi¹zków zawodowych zwi¹zanych z zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi, prowadzeniem badañ (sonda¿owych, marketingowych), kreowaniem wizerunku firm i instytucji publicznych, diagnozowaniem problemów spo³ecznych i ich rozwi¹zywaniem. Proponujemy zajêcia z naukowcami - socjologami, psychologami, pedagogami i historykami oraz praktykami – m.in. pracownikami oœrodków badania opinii publicznej, specjalistami z zakresu kreowania wizerunku, zarz¹dzania miastem i polityki spo³ecznej.

Wydzia³ Nauk Humanistycznych

Kierunek:

Wybrane przedmioty w programie studiów:

- Wspó³czesne teorie socjologiczne - P³eæ a spo³eczeñstwo - Procesy integracyjne w Europie - Demografia spo³eczna - Etyczne problemy zawodu socjologa - Wybrane zagadnienia antropologii filozoficznej i filozofii kultury - Systemy ochrony praw czlowieka - Globalizacja i spo³eczeñstwo wiedzy - Konflikt w skali lokalnej - negocjacje i mediacje

21


Wydzia³ Ekologii i Nauk o Zdrowiu

Instytut Ochrony Œrodowiska

Kierunek:

Ochrona œrodowiska Studia I stopnia (in¿ynierskie)

Specjalnoœci: a metody monitorowania stanu œrodowiska a zrównowa¿ony rozwój terenów industrialnych Kierunek dla wszystkich, którzy interesuj¹ siê biologi¹, chemi¹ i fizyk¹, pasjonuj¹ ich zagadnienia ochrony œrodowiska i problematyka ekologii. Absolwent ochrony œrodowiska bêdzie móg³ znaleŸæ pracê w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronê œrodowiska, przemyœle, rolnictwie, drobnej wytwórczoœci, placówkach s³u¿by zdrowia i administracji. Proponujemy Ci zajêcia teoretyczne oraz laboratoria, warsztaty, zajêcia w terenie, praktyki zawodowe. Wybrane przedmioty w programie studiów:

- Nieorganiczna chemia œrodowiska z elementami bio- i geochemii oraz technologiami ochrony œrodowiska - Chemia organiczna œrodowiska z elementami bio- i geochemii - Biologia (botanika, zoologia) - Struktura i funkcje komórki - Mikrobiologia ogólna - Hydrologia i hydrogeologia - Meteorologia i klimatologia

Studenci ochrony œrodowiska prowadz¹ m.in. obserwacje stanu œrodowiska naturalnego na terenach poprzemys³owych

22


Absolwenci kierunku Psychologia w zarz¹dzaniu pozuj¹ do pami¹tkowego zdjêcia po odebraniu dyplomów ukoñczenia studiów

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleñ

Studia podyplomowe/szkolenia

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleñ. Dyrektor: mgr Agata Dudek

Ci¹g³e uczenie siê i podnoszenie kwalifikacji jest wymogiem naszych czasów. Wzbogacanie wiedzy istotnie wp³ywa na mo¿liwoœci wyboru zawodu i planowanie œcie¿ki kariery. Studia podyplomowe oraz profesjonalne szkolenia s¹ odpowiedz¹ WSH na potrzeby rozwijaj¹cego siê spo³eczeñstwa wiedzy, gdzie umiejêtnoœci s¹ najcenniejszym kapita³em. Uczelnia oferuje bogaty i urozmaicony program studiów podyplomowych, które adresowane s¹ do absolwentów studiów wy¿szych, którzy zamierzaj¹ poszerzyæ wiedzê i zdobyæ nowe kwalifikacje. Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleñ mieœci siê w gmachu Uczelni, pokój 104. Biuro czynne jest: pn. – pt. w godzinach 8.30 - 16.30, tel. (32) 36 31 221, e-mail: podyplomowe@humanitas.edu.pl. Szczegó³owa oferta studiów dostêpna jest tak¿e na stronie internetowej www.humanitas.edu.pl/podyplomowe

CSPiS prowadzi tak¿e szkolenia Zajêcia prowadz¹ wysokiej klasy specjaliœci, zarówno teoretycy (naukowcy zwi¹zani z Wy¿sz¹ Szko³¹ Humanitas i innymi oœrodkami akademickimi), jak i praktycy z bogatym doœwiadczeniem, w tym m.in. radcy prawni, adwokaci, sêdziowie, menad¿erowie, dziennikarze, specjaliœci ds. public relations i reklamy, psychologowie i trenerzy umiejêtnoœci interpersonalnych. Program szkoleñ aktualizowany co miesi¹c, dostosowywany do bie¿¹cych potrzeb rynku pracy. Organizujemy jednodniowe szkolenia z nastêpuj¹cych dziedzin: administracji, interpersonalnych, biznesowych, prawa, finansów, pedagogiki.

23


Studia podyplomowe: kierunki

Prawo i Administracja 1. Studia podyplomowe administracyjne w zakresie rejestracji stanu cywilnego 2. Administracja publiczna – zajêcia w trybie weekendowym 3. Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej 4. Podatki i prawo podatkowe 5. Prawo pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych - zajêcia w trybie weekendowym 6. Zarz¹dzanie i marketing w administracji publicznej Finanse i rachunkowoœæ 1. Rachunkowoœæ i zarz¹dzanie finansami 2. Prawo finansowe i rachunkowoœæ bud¿etowa w administracji publicznej Bezpieczeñstwo 1. Bezpieczeñstwo i higiena pracy (w tym Certyfikat Auditora Wewnêtrznego Systemu Zarz¹dzania BHP wg PN-N-18001/OHSAS 18001) Zarz¹dzanie 1. Jêzyk angielski w biznesie 2. Organizacja i zarz¹dzanie oœwiat¹ 3. Windykacja nale¿noœci 4. Zamówienia publiczne 5. Zarz¹dzanie projektami wspó³finansowanymi z funduszy UE 6. Logistyka w biznesie Studia interpersonalne 1. Psychologia w zarz¹dzaniu 2. Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi 3. Coaching Studia menad¿erskie 1.Controlling w przedsiêbiorstwie 2. Przedsiêbiorczoœæ i zarz¹dzanie firm¹ 3. Zarz¹dzanie ci¹g³oœci¹ biznesu (w tym Certyfikat audytora wewnêtrznego systemu zarz¹dzania ci¹g³oœci¹ dzia³ania wydany przez Bristish Standard Instytut) Komunikacja spo³eczna 1. Dziennikarstwo 2. Public relations 3. Marketing polityczny Pedagogika (studia trzysemestralne) 1. Oligofrenopedagogika 2. Pedagogika pracy opiekuñczo-wychowawczej 3. Pedagogika s¹dowa z mediacj¹ 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5. Edukacja dla bezpieczeñstwa

24


Wy¿sza Szko³a Humanitas jest Licencjonowanym Oœrodkiem Egzaminacyjnym TELC i posiada prawa do przeprowadzania egzaminów z pakietu TELC LANGUAGE TESTS. Certyfikaty jêzykowe TELC s¹ oficjalnie uznawane przez administracjê Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomoœci jêzyka obcego. Ponadto Wy¿sza Szko³a Humanitas rejestruje kandydatów na egzaminy KET, PET & BEC, które s¹ niezale¿n¹ czêœci¹ programu uznawalnoœci dyplomów jêzykowych Look Ahead prowadzonego pod auspicjami Rady Europy przez: British Council, University of Cambridge ESOL Examinations, BBC i wydawnictwo Longman. W ofercie Studium znajduj¹ siê równie¿ KURSY JÊZYKOWE z jêzyka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego na trzech poziomach zaawansowania (podstawowym, œrednio-zaawansowanym, zaawansowanym), które przygotowuj¹ do egzaminów umo¿liwiaj¹cych uzyskanie certyfikatów jêzykowych. Zajêcia prowadzone s¹ przez doœwiadczonych lektorów oraz native speakers i oparte na nowoczesnych technikach i metodach nauczania. JÊZYK OBCY W PODRÓ¯Y, to przyspieszony kurs, przeznaczony dla osób, które chc¹ zdobyæ podstawowe umiejêtnoœci jêzykowe, s³ownictwo z ¿ycia codziennego, u¿yteczne informacje na temat kultury i historii kraju docelowego. KONWERSACJE JÊZYKOWE, których celem jest podniesienie umiejêtnoœci werbalnych s³uchacza.

Kursy i certyfikowane egzaminy jêzykowe

Studium Jêzyków Europejskich. Kierownik: mgr Maja Chy¿y

JÊZYK DLA MATURZYSTÓW to z kolei kurs dla uczniów szkó³ œrednich pragn¹cych przygotowaæ siê do matury na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Kurs przygotowuje zarówno do matury ustnej, jak i pisemnej. KURSY PROFILOWANE adresowane do osób, które maj¹ opanowany jêzyk ogólny, a chc¹ rozwijaæ s³ownictwo fachowe (specyfika jêzyka angielskiego u¿ywanego w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, prezentacji, prowadzenia korespondencji itp.).

Jak zapisaæ siê na kurs? WSH oferuje zarówno kursy jêzykowe, jak i udzia³ w samych egzaminach, a po ich zdaniu otrzymanie miêdzynarodowego certyfikatu potwierdzaj¹cego znajomoœæ jêzyka obcego na wskazanym poziomie. Aby skorzystaæ z oferty wystarczy skontaktowaæ siê ze Studium lub odwiedziæ siedzibê SJE (pokój 104 w budynku WSH przy ul.Kiliñskiego 43 w Sosnowcu). Kontakt telefoniczny: 32/363 12 20, e-mail: wspolpracazzagranica@humanitas.edu.pl

25


Wymiana miêdzynarodowa

Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹. Kierownik: mgr Maja Chy¿y Studentka WSH podczas wymiany studenckiej w ramach programu ERASMUS w Turynie we W³oszech

Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹ koordynuje dzia³ania zwi¹zane z uczestnictwem Uczelni w programach i projektach europejskich. Do zadañ Biura nale¿y tak¿e organizacja i obs³uga wyjazdów studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej w ramach programów miêdzynarodowych, przygotowanie i uczestnictwo w kongresach, sympozjach i seminariach naukowych, realizacja umów bilateralnych, kontraktów oraz projektów o charakterze miêdzynarodowym, nawi¹zywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami i instytucjami, promocja Uczelni na forum miêdzynarodowym, wspó³praca ze studentami i organizacjami studenckimi, pomoc w odbyciu praktyki lub sta¿u w kraju UE. Studenci WSH mog¹ odbywaæ czêœæ studiów w najlepszych uczelniach europejskich w ramach programu LLP-Erasmus. Umo¿liwiamy tak¿e odbycie zagranicznych praktyk zawodowych. Partnerami WSH w projekcie s¹: Abant Izzet Baysal University w Bolu w Turcji, Thomas Bata University w Zlinie w Czechach, Klaipeda College of Social Sciences na Litwie, Mediterranean Agronomic Institute of Chania w Grecji, IPAM w Porto w Portugalii, Comenius University w Bratys³awie na S³owacji, GEA College of Entrepreneurship na S³owenii, University of Torino we W³oszech, Zeppelin University w Friedrichshafen w Niemczech oraz University of Valladolid w Hiszpanii. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby zostaæ stypendystami Erasmusa, wyjechaæ na praktykê zagraniczn¹, b¹dŸ czynnie uczestniczyæ w ¿yciu Biura prosimy o kontakt: Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹, pokój 104, tel: +48 32 36 31 220, e-mail: wspolpracazzagranica@humanitas.edu.pl, cooperation.office@humanitas.edu.pl.

26


Centrum Kszta³cenia S³u¿b Mundurowych to unikalne centrum edukacji przeznaczonej dla pracowników s³u¿b mundurowych chc¹cych podnieœæ kwalifikacje zawodowe i uzupe³niæ wykszta³cenie, a tak¿e dla absolwentów szkó³ œrednich, którzy marz¹ o karierze w policji, stra¿y po¿arnej, wojsku i pozosta³ych s³u¿bach mundurowych. Celem dzia³alnoœci CKSM jest przede wszystkim prowadzenie kszta³cenia zawodowego oraz magisterskiego z uwzglêdnieniem specyfiki oraz potrzeb kandydatów zorientowanych na zdobywanie/podnoszenie kwalifikacji zawodowych z dziedziny szeroko pojêtego bezpieczeñstwa. Oferta edukacyjna obejmuje kszta³cenie w ramach specjalnie przygotowanych studiów licencjackich lub magisterskich uzupe³niaj¹cych, w ramach nastêpuj¹cych kierunków: Administracja, Zarz¹dzanie, Pedagogika, a tak¿e w ramach kierunku Bezpieczeñstwo Narodowe. Studenci mog¹ doskonaliæ swoje umiejêtnoœci w ramach sekcji dedykowanych wszystkim kszta³c¹cym siê w CKSM. Jednostki dzia³aj¹ce na uczelni to: sekcja spadochronowa, sekcja wspinaczki, sekcja p³etwonurków, sekcja strzelecka, sekcja snowboardowo-narciarska. CKSM przygotowa³o, w ramach dostêpnych w WSH kierunków, program studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych przygotowuj¹cych do pracy w Policji, Stra¿y Miejskiej, Stra¿y Granicznej, Wojsku, Stra¿y Po¿arnej. Wiêcej informacji o Centrum: www.humanitas.edu.pl

Centrum Kszta³cenia S³u¿b Mundurowych

Instytut Bezpieczeñstwa Narodowego. Dyrektor: dr Wies³aw Szot

27


Program „Humanitas” „Humanitas” Program

Jan Tomasz Gross podczas spotkania ze studentami w ramach programu “Humanitas” opowiada³ o ksi¹¿ce “Strach”

Zasadniczy program studiów wzbogacony jest o zajêcia w ramach "Humanitas" - cyklu comiesiêcznych spotkañ z najwybitniejszymi przedstawicielami œrodowisk nauki, kultury, polityki, mass mediów i biznesu. Celem "Humanitas" jest zapoznanie studentów z najistotniejszymi problemami wspó³czesnoœci, rozszerzenie ich horyzontu intelektualnego. Do tej pory w murach Wy¿szej Szko³y Humanitas goœcili m.in.: h Jacek Rakowiecki, redaktor naczelny miesiêcznika “Film”; h Magdalena Œroda - etyczka, filozofka, publicystka i feministka, by³a

pe³nomocniczka rz¹du RP ds. równego statusu kobiet i mê¿czyzn; h Ken Schoolland - ekonomista, wyk³adowca Hawaii Pacific University

i by³y doradca Komisji Handlu Zagranicznego USA; h Kevin Browne - dyrektor Centrum Psychologii Rodzinnej i S¹dowej Uniwersytetu w Birmingham; h Jan Tomasz Gross - profesor Wydzia³u Historii Uniwersytetu Princeton, autor ksi¹¿ek "Strach" i "S¹siedzi”; h Adam Michnik - redaktor naczelny "Gazety Wyborczej”; h Jerzy Buzek - przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego; h Adam Matusiewicz - Marsza³ek Województwa Œl¹skiego.

28


Wy¿sza Szko³a Humanitas, dzia³aj¹c na rzecz umacniania to¿samoœci Zag³êbia D¹browskiego, promowania regionalnych osi¹gniêæ oraz integrowania mieszkañców wokó³ lokalnych wartoœci, wyst¹pi³a w 2006 roku z inicjatyw¹ przyznawania Zag³êbiowskiej Nagrody „Humanitas” - wyró¿nienia dla osób i instytucji, które swoj¹ dzia³alnoœci¹ przyczyniaj¹ siê do promowania Zag³êbia, umacniania lokalnej to¿samoœci, tworzenia fundamentów spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Program „Humanitas” Zag³êbiowska Nagroda „Humanitas”

Nagrodê honorow¹ VI edycji Zag³êbiowskiej Nagrody “Humanitas” dla Jacka Cygana odebra³a z r¹k rektora WSH siostra poety

Zag³êbiowska Nagroda "Humanitas" ma charakter honorowy lub promocyjny. Nagrody Honorowe przyznawane s¹ najwybitniejszym, uznanym osobistoœciom zag³êbiowskiego ¿ycia naukowego, kulturalnego, gospodarczego. Nagrody Promocyjne otrzymuj¹ instytucje i organizacje pozarz¹dowe (fundacje, stowarzyszenia) realizuj¹ce projekty zorientowane na promocjê Zag³êbia i jego osi¹gniêæ, tworzenie fundamentów spo³eczeñstwa obywatelskiego. Wyró¿nienia promocyjne maj¹ charakter nagrody pieniê¿nej. Jacek Cygan - pochodz¹cy z Sosnowca czo³owy autor tekstów piosenek w Polsce oraz Zespó³ Szkó³ Specjalnych nr 4 w Sosnowcu - to laureaci Nagrody za rok 2011.

29


Dzia³alnoœæ naukowa

Wy¿sza Szko³a Humanitas prowadzi liczne badania naukowe, jest tak¿e organizatorem krajowych i miêdzynarodowych konferencji i sympozjów. WSH prowadzi³a m.in. autorskie badania lokalnego rynku pracy, badania systemu medialnego Irlandii i badania to¿samoœci lokalnej mieszkañców Zag³êbia. Na co dzieñ badania naukowe prowadzone s¹ w ramach pracy poszczególnych instytutów. Instytut Administracji prowadzi badania nad prawem europejskim w kontekœcie funkcjonowania organów administracji publicznej, Instytut Dziennikarstwa specjalizuje siê w badaniach nad mediami lokalnymi oraz ma³o znanymi systemami medialnymi œwiata, Instytut Europeistyki bada wybrane zagadnienia instytucji Unii Europejskiej oraz procesy globalizacyjno-integracyjne w Europie, a Instytut Pedagogiki koncentruje siê na problematyce wykluczenia spo³ecznego, metod dydaktycznych i agresji w szkole. Badania Instytutu Politologii dotycz¹ zagadnieñ ustrojów polityczno-prawnych pañstw europejskich oraz partii i systemów partyjnych RP i Europy. Dzia³alnoœæ badawcza w zakresie zarz¹dzania obejmuje dwie g³ówne grupy tematyczne: zarz¹dzanie rozwojem organizacji oraz zarz¹dzanie marketingiem. W paŸdzierniku 2011 roku Wy¿sza Szko³a Humanitas, wspólnie z Urzêdem Miasta Sosnowca zorganizowa³a miêdzynarodow¹ konferencjê naukow¹ „Komunikacja spo³eczna w UE i jej rola w dzia³aniach podejmowanych przez europejskie miasta”. Wziêli w niej udzia³ naukowcy, studenci i samorz¹dowcy, w tym przedstawiciele miast partnerskich Sosnowca: Les Mureaux i Roubaix (Francja), Komárom (Wêgry), Suceava (Rumunia), Idar-Oberstein (Niemcy), Dergacze (Ukraina) oraz Casablanka (Maroko). Sympozjum odby³o siê pod oficjalnym patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Uczelnia by³a tak¿e organizatorem Tatrzañskiego Sympozjum Naukowego „Edukacja Jutra” w Zakopanem – konferencji, w której uczestnicz¹ najwybitniejsi przedstawiciele nauk pedagogicznych z ca³ej Polski. Na uczelni odby³a siê ponadto konferencja „Administracja samorz¹dowa - tradycje i wyzwania dla Polski", której celem by³o dokonanie refleksji naukowej nad miejscem samorz¹du w strukturze administracji publicznej w Polsce i tradycjami polskiego samorz¹du terytorialnego. W 2011 roku w WSH odby³a siê m.in. regionalna konferencja poœwiêcona problemom przemocy w rodzinie i konferencja „W krêgu idei Jacka Kuronia” z udzia³em naukowców, przyjació³ i krewnych legendarnego dzia³acza „Solidarnoœci”. Wœród innych konferencji organizowanych przez WSH wymieniæ mo¿na m.in.: „Zarz¹dzanie-Doskonalenie-Zmiany”, „Wymiary to¿samoœci zag³êbiowskiej”, „Bibliotekarz obywatelem œwiata”.

30


Dzia³alnoœæ studencka - Samorz¹d

Zarz¹d samorz¹du studenckiego w roku akademickim 2011/2012

Samorz¹d Studencki Wy¿szej Szko³y Humanitas istnieje od momentu powstania Uczelni. Zakres dzia³ania Samorz¹du Studenckiego: - jest tworzony przez studentów studiów dziennych i zaocznych; - nale¿¹ do niego przedstawiciele studentów wszystkich lat; - reprezentuje studentów Uczelni bior¹c udzia³ w obradach Senatu; - przedstawiciele samorz¹du uczestnicz¹ w zebraniach Komisji Dyscyplinarnej oraz Komisji Odwo³awczej; - nawi¹zuje oraz utrzymuje wspó³pracê z samorz¹dami innych Uczelni; - popiera poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ przedsiêwziêcia kulturalne, naukowe, sportowe; - wspiera procesy integracyjne Uczelni poprzez organizowanie imprez i wyjazdów studenckich. Samorz¹d Studentów WSH organizuje m.in.: - sosnowiecki sztab Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, - akcje honorowego krwiodawstwa, - zbiórki zabawek i s³odyczy dla sosnowieckich domów dziecka i innych placówek oœwiatowo-wychowawczych.

31


Biblioteka Biblioteka WSH oferuje swoje zbiory: · studentom i pracownikom uczelni - do wypo¿yczenia, · goœciom spoza uczelni – do skorzystania na miejscu. Jest placówk¹: · innowacyjn¹, œwiadcz¹c¹ us³ugi na wysokim poziomie, · zapewniaj¹c¹ komfort pracy w przestronnych, estetycznych pomieszczeniach, · posiadaj¹c¹ nowoczesny, aktualny zbiór 34 tys. ksi¹¿ek i 90 czasopism, · ze sta³ym, swobodnym dostêpem do internetu, · gwarantuj¹c¹ us³ugê korzystania z komercyjnych baz komputerowych (LexPolonica) oraz zasobów Wirtualnej Biblioteki Naukowej, · wspó³pracuj¹c¹ z najwiêkszymi bibliotekami w regionie, · wspó³tworz¹c¹ zasoby Œl¹skiej Biblioteki Cyfrowej. Wprowadzanie spisów treœci ksi¹¿ek oraz tytu³ów artyku³ów z ka¿dego posiadanego czasopisma pozwala na niezwykle szczegó³owe i kompletne wyszukiwanie w katalogu online. Tak dok³adne opracowanie zbiorów wyró¿nia nas spoœród innych placówek bibliotecznych. Dla wygody Czytelnika wprowadzono us³ugê Rezerwowania/Zamawiania online, a tak¿e szkolenie biblioteczne w trybie zdalnym.Mi³oœnikom literatury piêknej proponujemy zbiór Beletrystyki w jêzyku polskim i angielskim. Tê propozycjê tworz¹ i prezentuj¹ U¿ytkownikowi wysoko wykwalifikowani, doœwiadczeni bibliotekarze. Kreujemy bibliotekê, która jest miejscem nauki, rozwoju i spotkañ.

32


Logo Oficyny Wydawniczej “Humanitas” WSH

Wœród nich m.in.: „O wybitnych myœlicielach, dydaktyce i szkole” Czes³awa Kupisiewicza, „Profesjologia. Nauka o zawodowym rozwoju cz³owieka” Kazimierza M. Czarneckiego, „Zarz¹dzanie produktem turystycznym” Cezarego Marcinkiewicza, „Wizerunek Kuby we wspó³czesnych polskich reporta¿ach podró¿niczych” Bart³omieja Jag³owskiego i Dariusza Rotta.

Dzia³alnoœæ wydawnicza

W Wy¿szej Szkole Humanitas dzia³a Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, która zajmuje siê wydawaniem monografii, podrêczników, skryptów, zeszytów, prac naukowych, roczników oraz materia³ów konferencyjnych. Tematycznie dotycz¹ one przede wszystkim zagadnieñ zarz¹dzania, administracji i prawa, europeistyki, pedagogiki, dziennikarstwa i komunikacji spo³ecznej, ale tak¿e literaturoznawstwa, filozofii, socjologii, politologii, historii. Autorami publikacji s¹ pracownicy naukowo-dydaktyczni WSH oraz innych wy¿szych uczelni. W roku 2011 nak³adem Oficyny ukaza³o siê oko³o 20 tytu³ów.

Na XVI Tatrzañskie Sympozjum Naukowe „Edukacja Jutra” zosta³a wydana 4-tomowa publikacja pod red. Kazimierza Denka, Aleksandry Kamiñskiej, Wojciecha Kojsa i Piotra Oleœniewicza. Zeszyty naukowe i czasopisma wydawane przez Oficynê to m.in.: „Rocznik Prasoznawczy”, „Problemy Komunikacji Spo³ecznej”, „Rocznik Administracji i Prawa”, „Regionalne Studia Polityczne Humanitas”. Oprócz publikacji zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ poszczególnych instytutów wydawnictwo wydaje ksi¹¿ki zwi¹zane tematycznie z Zag³êbiem D¹browskim i Œl¹skiem. W minionym roku ukaza³y siê m.in.: „Media w Zag³êbiu D¹browskim. Tradycje i wspó³czesnoœæ” Micha³a Kaczmarczyka, „Oblicza prasy Œl¹ska i Zag³êbia” pod red. Micha³a Kaczmarczyka i Dariusza Rotta. Pe³na oferta wydawnicza na stronie internetowej Oficyny:

www.humanitas.edu.pl/wydawnictwo Publikacje dostêpne s¹ w ksiêgarni na terenie uczelni lub poprzez zamówienie e-mailem.

33


Stypendia/szkolenia/praca po studiach

System stypendialny Wszyscy studenci WSH w Sosnowcu niezale¿nie od trybu studiów, objêci s¹ system stypendialnym, na który sk³adaj¹ siê: - stypendia za wyniki w nauce; - stypendia za wyniki w sporcie; - stypendia socjalne; - stypendia na wy¿ywienie; - stypendia mieszkaniowe; - stypendia specjalne dla osób niepe³nosprawnych; - stypendium artystyczne; - zapomogi. Student WSH mo¿e odbywaæ tak¿e p³atne praktyki („Wiadomoœci Zag³êbia”) lub znaleŸæ zatrudnienie na Uczelni. Dziêki systemowi pomocy materialnej student mo¿e otrzymaæ wsparcie finansowe nawet kilkakrotnie wy¿sze, ni¿ op³aty czesnego, jakie wnosi za studia.

Centrum Karier i Promocji Studentów CKiPS organizuje szkolenia zwi¹zane z tematyk¹ poszukiwania pracy, dotycz¹ce g³ównie etapów procesu rekrutacyjnego oraz zak³adania i prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Tworzenie baz danych studentów poszukuj¹cych pracy, doradztwo indywidualne i zbiorowe, udostêpnianie ofert pracy sta³ej i czasowej oraz praktyk i sta¿y zawodowych, organizowanie warsztatów doskonal¹cych umiejêtnoœci - to g³ówne narzêdzia, jakie Centrum Karier wykorzystuje w kreowaniu aktywnej postawy zawodowej u studentów. Od 2009 r. ka¿dy student i absolwent WSH mo¿e uczestniczyæ w warsztatach: „Doskonalenie umiejêtnoœci asertywnego zachowania”, „Metody kreowania dobrego wizerunku”, „Autoprezentacja”, „Zasad rozwi¹zywania konfliktów w sytuacjach spo³ecznych”, „Stres - jak sobie z nim poradziæ” oraz szkoleniach z zakresu prawa pracy. W latach 2002 – 2011 CKiPS przeszkoli³o 616 studentów i absolwentów WSH. Studenci i absolwenci WSH maj¹ sta³y dostêp do aktualnych ofert pracy, umieszczanych na tablicach og³oszeñ w siedzibie CKiPS, na stronie internetowej Uczelni oraz przesy³ane drog¹ emaliow¹ bezpoœrednio do zainteresowanych. Oferty pracy, sta¿y i praktyk, studenci oraz absolwenci mog¹ równie¿ pozyskaæ na organizowanych przez CKiPS Targach Pracy.

Jak zapisaæ siê na szkolenie? Osoby zainteresowane udzia³em w bezp³atnym szkoleniu, b¹dŸ pomoc¹ w poszukiwaniu zatrudnienia, mog¹ kontaktowaæ siê z pracownikami Centrum: telefonicznie: 32/363-12-13, e-mailowo: kariera@humanitas.edu.pl lub odwiedzaj¹c stronê: www.humanitas.edu.pl/absolwent

34


Akademicki Zwi¹zek Sportowy

Studentki z sekcji pi³ki siatkowej kobiet reprezentuj¹ Uczelniê w rozgrywkach akademickich oraz ligowych

Akademicki Zwi¹zek Sportowy Wy¿szej Szko³y Humanitas w Sosnowcu istnieje od paŸdziernika 2003 roku. Ma na koncie wiele sukcesów, m.in: - I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Œl¹ska w futsalu, 2009 - IV miejsce w Akademickich Mistrzostwach Œl¹ska w koszykówce, 2008 - IV miejsce w Akademickich Mistrzostwach Œl¹ska w siatkówce kobiet, 2008 - Maciej Grzyb – wicemistrzostwo Polski w karate kyokushin oraz III miejsce w Otwartych Mistrzostwach Austrii Klub AZS WSH wspó³pracuje ze Studium Wychowania Fizycznego WSH oraz z samorz¹dem studenckim. W³¹cza siê we wszelakie akcje organizowane przez samorz¹d studencki, m.in. Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. W AZS WSH dzia³aj¹ nastêpuj¹ce sekcje: 1. 2. 3. 4.

siatkówki; futsalu; koszykówki; pi³ki no¿nej;

5. 6. 7. 8.

p³ywania kobiet i mê¿czyzn; curlingu; kickboxingu; szachów.

35


Wspó³praca z otoczeniem/projekty

Zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci w ramach projektu “Zag³êbiowskie bajanie”

WSH jest instytucj¹, która aktywnie dzia³a na rzecz Sosnowca i Zag³êbia, organizuj¹c lub wspieraj¹c wartoœciowe przedsiêwziêcia kulturalne, naukowe, dydaktyczne. Wœród obszarów wspó³pracy z otoczeniem wymieniæ mo¿na m.in.: • Realizowanie - wspólnie z instytucjami naukowymi i gospodarczymi regionu - projektów naukowych adresowanych do spo³ecznoœci lokalnej, w tym seminariów, konferencji, debat czy badañ; • Dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ i wydawnicz¹ dotycz¹c¹ tematyki zag³êbiowskiej w ramach Instytutu Zag³êbiowskiego. • Prowadzenie badañ naukowych dotycz¹cych lokalnego rynku pracy; • Wspó³pracê z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Sosnowcu, na rzecz której uczelnia przekazuje nieodp³atnie publikacje ksi¹¿kowe; • Wspó³pracê z sosnowieckimi szko³ami i innymi placówkami edukacyjnymi poprzez organizacjê bezp³atnych warsztatów i zajêæ akademickich dla m³odzie¿y w ramach cyklu „Lataj¹cy Uniwersytet” i „Misja Magister”. • Wspieranie, organizowanie lub wspó³organizowanie w Sosnowcu imprez kulturalnych, m.in.: Sosnowieckich Juwenaliów, Dni Sosnowca, cyklu Turniejów Jednego Wiersza o Laur Plateranki (uczelnia jest sponsorem nagrody specjalnej konkursu), obchodów Œwiatowego Dnia Zdrowia.

36


• Prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sosnowcu, Lubliñcu oraz D¹browie Górniczej. Uniwersytet Trzeciego Wieku - Uniwersytet Rodzinny dzia³a od 2008 r. Na UTW uczêszcza 250 s³uchaczy. Oferta obejmuje wyk³ady akademickie, warsztaty (komputerowe, jêzyk angielski, jêzyk hiszpañski, joga fitness, warsztaty psychologiczne, medioznawcze, fotograficzne, treningi pamiêci). Studenci mog¹ równie¿ zrzeszaæ siê w klubach zainteresowañ, np. Klubie Literackim, Klubie Filmowym, Klubie Ekspresji Artystycznej, Klubie Porad Prawnych, Klubie Podró¿niczym, Klubie Muzycznym; • Wprowadzanie serii projektów naukowych i dydaktycznych dla studentów i licealistów przy wspó³pracy Urzêdu Miasta Sosnowca takich jak: turniej wiedzy o miastach partnerskich Sosnowca, projekt informatyzacji uczelni (w budynku uczelni pojawi³y siê specjalne infokioski, w których studenci oraz kandydaci na studia znajduj¹ informacje dotycz¹ce uczelni, najœwie¿sze wiadomoœci czy mog¹ sprawdziæ plan zajêæ, na uczelni funkcjonuje wirtualny dziekanat, system e-learningowy), projekt praktyk pedagogicznych dla sosnowieckich studentów pedagogiki i nauczycieli, konferencje naukowe, warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci zwieñczone publikacj¹ ksi¹¿kow¹ “Zag³êbiowskie bajanie” - zbiorem podañ z historii Zag³êbia D¹browskiego.

Wspó³praca z otoczeniem/projekty

Turniej europejski zorganizowany przez WSH we wspó³pracy Urzêdu Miasta Sosnowca dla sosnowieckich szkó³ œrednich - paŸdziernik 2011

37


Baza materialna

Siedziba Wy¿szej Szko³y Humanitas - g³ówny budynek dydaktyczny oraz punkt rekrutacyjny.

Studenci WSH korzystaj¹ z przyuczelnianego parkingu, który jest w stanie pomieœciæ 250 samochodów. Koszt jego budowy wyniós³ ok. 2 mln z³. Uczlenia jest tak¿e w³aœcicielem akademika z kilkudziesiêcioma komfortowymi pokojami. Dysponujemy: 18 mieszkaniami akademickimi i 40 miejscami noclegowymi. Proponujemy studentom dwuosobowe pokoje wraz z kuchni¹ i ³azienk¹. Akademik mieœci siê w odleg³oœci zaledwie 20 m od siedziby Uczelni. Koszt: studenci dzienni - 350 z³ miesiêcznie + media; studenci zaoczni - 35 z³ za nocleg.

Uczelnia zapewnia studentom doje¿d¿aj¹cym (tak¿e z zagranicy) zakwaterowanie w akademiku po³o¿onym tu¿ za siedzib¹ WSH

38

Parking WSH jest jednym z najwiêkszych miejsc postojowych w centrum Sosnowca. Mieœci 250 samochodów.


Media Wy¿sza Szko³a Humanitas jest wydawc¹ mediów lokalnych: tygodnika „Wiadomoœci Zag³êbia”, portalu internetowego e-sosnowiec.pl, radia “Humanitas” oraz portalu “Studiuj w Sosnowcu”. „Wiadomoœci Zag³êbia” Czasopismo ukazuje siê w Sosnowcu od 1956 roku, WSH jest w³aœcicielem tytu³u od stycznia 2007 roku. Wraz z przejêciem tygodnika przez Wy¿sz¹ Szko³ê Humanitas, gazeta zmieni³a charakter, logo i szatê graficzn¹. Odm³odzono zespó³ reporterski, do którego do³¹czy³a grupa studentów dziennikarstwa i komunikacji spo³ecznej w WSH. Funkcjê redaktora naczelnego „WZ” pe³ni Jadwiga Krzeszowiec. www.e-sosnowiec.pl W lutym 2007 roku Wy¿sza Szko³a Humanitas uruchomi³a w³asny miejski portal internetowy e-sosnowiec.pl. Ma on charakter informacyjno-publicystyczny, zapewnia czytelnikom rzeteln¹ informacjê, du¿¹ porcjê kultury i sportu oraz felietony i komentarze. Redaktorem naczelnym portalu e-sosnowiec.pl jest Przemys³aw Ruta. Radio “Humanitas” Studenckie Radio Humanitas powsta³o w lutym 2012 r. z inicjatywy Tomasza Brz¹ka³y - studenta dziennikarstwa Wy¿szej Szko³y Humanitas. Redakcja sk³ada siê ze studentów, którzy rozwijaj¹ tu swoje umiejêtnoœci dziennikarskie, realizuj¹c ró¿norodne audycje, wywiady oraz relacje z wydarzeñ maj¹cych miejsce w Uczelni oraz na terenie Sosnowca i Województwa Œl¹skiego Portal „Studiuj w Sosnowcu” Portal powsta³ jako wspólna inicjatywa Wy¿szej Szko³y Humanitas i Urzêdu Miasta Sosnowca. Dziennikarze prezentuj¹ najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia uczelni, ich ofertê edukacyjn¹ i przypominaj¹ o rozpoczynaj¹cej siê sesji egzaminacyjnej, czy terminach amnestii w bibliotekach. Redaktorem portalu naczelnym jest Arkadiusz Kaczor.

39


Spis treœci 40

S³owo rektora O Wy¿szej Szkole Humanitas W³adze Uczelni Atuty Uczelni w pigu³ce Wydzia³y i kierunki Wydzia³ Administracji i Prawa Kierunek: Administracja Kierunek: Bezpieczeñstwo i higiena pracy Kierunek: Bezpieczeñstwo narodowe Kierunek: Prawo Kierunek: Zarz¹dzanie Centrum Kszta³cenia S³u¿b Mundurowych Wydzia³ Nauk Humanistycznych Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna Kierunek: Europeistyka Kierunek: Filologia angielska Kierunek: Historia Kierunek: Pedagogika Kierunek: Politologia Kierunek: Socjologia Wydzia³ Ekologii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Ochrona œrodowiska Wymiana miêdzynarodowa Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleñ Kursy i certyfikowane egzaminy jêzykowe Program „Humanitas” Nagroda „Humanitas” Dzia³alnoœæ naukowa Dzia³alnoœæ studencka - Samorz¹d Biblioteka Dzia³alnoœæ wydawnicza Stypendia/szkolenia/praca po studiach Akademicki Zwi¹zek Sportowy Wspó³praca z otoczeniem/projekty Baza materialna Media

3 4 6 8 10 10 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19 20 21 23 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39

Informator Akademicki WSH  

Informator Akademicki Wyższej Szkoły Humanitas Rok Akademicki 2012/2013

Informator Akademicki WSH  

Informator Akademicki Wyższej Szkoły Humanitas Rok Akademicki 2012/2013

Advertisement