Page 1

ILLUSTRATORS TSUSHIN

vol.12


CO NT ENTS 005 A C RAFT

048 HAYAS HI Na t suk o

007 A I D A N ami

050 HO R IK AWA Na o k o

006 agoera

008 A I S O M iy oko 009 A KI B A Akiko

010 A KI WA Shiny a

011 A KI YAMA Masumi 012 A MA N O Ay ano 013 A O JI M aiko

014  A S A B A Soichiro 015 A S A MA Kie 016 c ake

017 C H I B A Say aka 018 C H O N TO

019 C OH ARU Ay a 020 c o rekiy o

021 EC HI ZE N N at suko

022 EG A S HIRA Michiko 023 ENOMOTO Ky oko 024  Eriy 025 eto

026 F UJI I Kakuho

027 F UJI N O Kinomi

028 F UJI S HIMA Tsut omu 029 F UJI WARA Hiroko 030 f ukkie.

031 F URU SAWA Toko 032 F URU TA Mariko 033 F URU YA Sat oru

034  F URU YA Tomoko 035 GOTO Megumi 036 GOTO Takashi

037 H A KAMAD A Kazuo 038 H A MADA Minoru 039 H A RAD A Yumiko

04 0 H A RAGUCHI Sachie 04 1 H A S EBE Mamiko

04 2 H A S HIMOTO Chizuru 04 3 H ATTORI Kohei

04 4  H ATTORI Nanako

04 5 H AYA HARA Lisaco

04 6 H AYA HARA Yoshiroo 04 7 H AYA SHI Keika

049 h i Lom i ok ano

051 HO S HINO Ka t suyuk i 052 IC 4D E S IGN

053 IC HIK AWA Mizuk i 054 IK E D A Atsuk o

055 IM AI M a sa yuk i 056 INO UE Fum ik a 057 INO UE S aya k a 058 IS HID A Misa

059 IS HIZ AK A Ka o ri 060 IT O Ha m s t er 061 i tou m e g um i 062 Je l l y b e a n s

063 K AG AWA Ka o ri

064 K AM IG UCHI Ya yo i 065 k a m o

066 K AND A Yum ik o 067 K ANZ AK I Ka rin 068 K AT O Ke nsuk e 069 K AT O Yok o

070 K AT O G I M a ri

071 K AWAI M i na m i

072 K AWAIC HI To m o k

073 K AWAM URA A k ik o

074 K AWAR AI Po m m et t e 075 K AWAS AKI Ma na 076 K a y a n o 077 k e e i

078 K IBAM O TO Yo k o 079 K i i r oi m om iji

080 K IS HI Ju nichi

081 K ITAM UR A Rica

082 K ITAZ AWA Kenj i

083 Ko. M AC H IYA MA 084 K. Taeko

085 KOBAYASHI Sayuri

086 KOBAYASHI Yoshinori 087 KOMATSU Yoko 088 KONDO Mami

089 KOSAKA Juriko 090 KOSEKI Shoko

001


091 KOSHII Takashi

137 NAEMURA Satomi

093 KOURA Masahide

139 NAITO Aya

092 KOTORI Neiko

094  KOZUKA Hiromi 095 KUBORI Mika

096 KUNIYOSHI Mitsuru 097 KURAZUMI Sakiho 098 KUSAKA Erina 099 M@R

100 MACHIDA Naoto 101 MAEJIMA Fumie 102 Maha

103 Makio

104  MARI MARI MARCH 105 MASUJIMA Kanami 106 MASUKO Hikari 107 matsu

108 MATSUDA Mayumi

109 MATSUKURA Kaori 110 MATSUMOTO Maki 111 MATSUNO Miho 112 Mayumin

113 MEGURO Yukako 114  michi

115 MIMURA Haruko 116 min

117 MINOSHIMA Emi

118 MISHAGRAPHICA 119 MIURA Koichiro 120 MIURA Simal 121 miya

122 MIYAHARA Akiko

123 MIYASHIGE Chiho 124  MIYAZAKI Kouhei 125 MIZUNO Tomoko 126 MIZUTANI Keita 127 MORI Ayako

128 MORI Midori

129 MORI Nobuaki

130 MORI Ryuichiro 131 MORIBE Shiho 132 morori 133 Mosmi

134  MURAKAMI Keiryu

135 MURAKAMI Tomomi 136 MURO Yuko

138 NAGASHIMA Michiko 140 NAKAJIMA Keiko

141 NAKAMURA Mayako 142 NAKAMURA Yoko

143 NAKANISHI Futoshi 144 Nasetu

145 necoya

146 NEGISHI Shigenori 147 NEZU Ayabo

148 NIIJIMA Miwa

149 NISHIHAMA Kaori

150 NISHIJIMA Takashi 151 NISHIKAWA Keiko 152 NISHIWAKI Eri 153 ODA Muzaki

154 OGAWA Tomoya 155 OHISHI Chie 156 OHTA Mai

157 OKAMURA Chie 158 OKUBO Yoko

159 ONODERA Nao

160 OOMAE Megumi 161 OSADA Keiko 162 OTA Hiroko

163 OWOTSU Niwa

164 OZAKI Chiharu 165 POSTICS 166 Ratako

167 RICOW

168 RYUJIN Takayuki 169 ryuku

170 SAITO Shuichi

171 SAITO Takashi 172 SAITO Yoko

173 SAITOU Kiyomi 174 SAKAI Nobie

175 SAKAKI Kumiko

176 SAKAKIBARA Ikki

177 SAKAMOTO Naoko 178 SAKUMA Yasuyuki 179 SANADA Shin

180 SATO Kataunori 181 SATO Keisuke

182 SATO Manami 002


183 SATO Wakana

229 YAMAMOTO Masaaki

185 SEKIOKA Megumi

231 YAMAMOTO Megumi

184  seesaw.

186 SENOO Rica

187 SHIBATA Kaoru 188 shige

189 SHIMIZU Rieko

190 SHINOHARA Kaori 191 SHINYA Yuko 192 shiori

193 SHISHIKURA Suzuko 194  Showichi

195 SHUKUYA Fumiko

230 YAMAMOTO Masaaki 232 YAMANE Sachiyo

233 YAMASAKI Takashi 234 Yohey Horishita 235 YONEDA Eri

236 YONEZAWA Shigekazu 237 YOSHI FUJIWARA 238 YOSHIDA Naoko 239 YOSHIOKA Yuko 240 Yurinoko

196 SOMEYA Kaori

197 TAKASHIMA, Yooco 198 TAKATA Genki

199 TAKATA Kawori

200 TAKATA Mihoko

201 TAKAYAMA Chigusa 202 TAKEKUMA Goal 203 TAKEMASA Ryo 204  TAKENAGA Eri

205 TAKEUCHI Junya 206 TANAKA Mika 207 TANAKA Mika

208 TANIGUCHI Aya

209 TATEBAYASHI Ai

210 TATEKAWA Yukako 211 TOJO Kotoe

212 TOKUMARU Yu 213 TOMOBE Ari

214  TOMODA Sitault 215 TOYA Chicaco

216 TSUBOTA Yukiko

217 UCHIUMI Takeshi 218 UEDA Shigeko

219 WATANABE Misato 220 WATANABE Yuka 221 xi

222 YAB/muhyroom 223 YAGI Tomoko

224  YAMADA Hiroyuki

225 YAMAGUCHI Manabi 226 YAMAGUCHI Naomi

227 YAMAGUCHI Osamu 228 YAMAGUCHI Yukiko

003


IL L USTRATORS TS USHI N 12 I t i s a wo r k c olle c ti on by me m be r o f " Pro f e ssi o na l I l l ust rat or s Gr oup ILLUST RAT O RS T S US H I N". P l ea se c o n ta c t di re c tly e a ch i l l ust ra t o r a t t h e re que st o f wor k. h t t p:/ / il l u st ra tors . j p / e _ i nde x. p h p

004


A. Craft/ KISHI Ayako

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0930

❶ ❷ ❸ ❹ Magazine cover, Client: Sekai Bunka Publishing Inc.

005


agoera

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0954

❹ ❶ Book cover, Client: Shinchosha Publishing ❷ Spot illustration, Client: Doutor Coffee ❸ ❹ Unpublished

006


AIDA Nami

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0602

❸ ❶ ❷ ❸ Unpublishd

007


AISO Miyoko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0915

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

008


AKIBA Akiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0813

❷ ❶ Spot illustration, Client: Nikkei Business Publications Inc. ❷ Book cover, Client: Gentosha Renaissance Inc.

009


AKIWA Shinya

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0053

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

010


AKIYAMA Masumi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0940

❸ ❶ ❷ ❸ Unpublished

011


AMANO Ayano

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0879

❶ Poster, Client: G-Collection, Hankyu Takarazuka ❷ Postcard, Client: Häggen-Dazs Japan ❸ Unpublished

012


AOJI Maiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1046

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

013


ASABA Soichiro

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0941

❹ ❶ TV program, Client: NHK Educational ❷ Spot illustration, Client: Eikoku News Digest ❸ Spot illustration, Client: Japan Sports Assocation ❹ Spot illustration, Client: All About

014


ASAMA Kie

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0611

❹ ❶ TV commercial and Spot illustration, Client: Ueda Women's Junior College ❷ Book cover, Client: Sayzansha Publications Ltd. ❸ Flyer, Client: Iwamurata Shopping Center ❹ Spot illustration, Client: Kirihara Shoten

015


cake

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0926

❷ ❶ New Year greeting card, Client: Inforest Co., Ltd. ❷ Mobile application, Client: ParadiseWare Inc.

016


CHIBA Sayaka

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0906

❹ ❶ Spot Illustration, Client: F Chiropractic ❷ Spot Illustration, Client: Seikatsusekkeijuku Clue ❸ Spot Illustration, Client: Benesse Corporation ❹ Presentaion

017


CHONTO

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0448

❶ Spot Illustration, Client: Shueisha Inc. ❷ Spot Illustration, Client: Taisei Rotec Corporation ❸ Spot Illustration, Client: GAMU

018


COHARU Aya

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0358

❶ Spot illustration, Client : Boutique-sha ❷ Spot illustration, Client: Tokyo Sogensha, Designer: WONDER WORKZ ❸ Unpublished

019


Corekiyo

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0116

❶ ❶ Unpublished

020


ECHIZEN Natsuko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0989

❶ T-shirt, Client: glamb ❷ ❸ ❹ Unpublished

021


EGASHIRA Michiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0665

❶ Unpublished ❷ Book cover, Client: Natsumesha Co.,Ltd. ❸ Book cover, Client: Kin-no-Hoshi-sha Co.,Ltd. ❹ Book cover, Client: Gakken Education Publishing

022


EMOTO Kyoko/ ENOMOTO Heigh-ho http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0237

❶ Book cover, Client: Gakuyo Shobo ❷ Spot illustration, Client: Gakuyo Shobo ❸ Booklet illustration, Client: Duskin Co.,Ltd. ❹ Spot illustration, Client: Japan Medical Educational Foundation

023


Eriy

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1057

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

024


eto

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0014

❶ Booklet cover, Client: Un Factory ❷ Calendar, Client: Graphic Station ❸ Book, Client: Asahi Shimbun Publications Inc., Art Director: ME&MIRACO, Photographer: Hiroshi Shimizu ❹ Booklet cover, Client: Froebel-Kan Co.,Ltd.

025


FUJII Kakuho

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0685

❸ ❶ Book cover, Client: Kodansha ❷ Book cover, Client: Kodansha ❸ Booklet cover, Client: Planning for Businesses Division, Kagome Inc.,Ltd.

026


FUJINO Kinomi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0948

❸ ❶ ❷ Unpublished ❸ Spot Illustration, Client: Jiji Press

027


FUJISHIMA Tsutomu

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0458

❶ DM , Client: SVENSON ❷ Book Cover, Client: Gijutsu-Hyohron Co.,Ltd.

028


FUJIWARA Hiroko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0840

❶ Book cover, Client: Iwanami Shoten Publishers ❷ Spot Illustration, Client: Child Honsha Co.,Ltd. ❸ Spot Illustration, Client: Iwanami Shoten Publishers

029


fukkie.

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0684

❶ ❶ Unpublished

030


FUSAWA Toko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1040

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

031


FURUTA Mariko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0702

❸ ❶ Unpublished ❷ ❸ Spot Illustration, Client: Seibido Shuppan Co.,Ltd.

032


FURUYA Satoru

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0298

❶ ❶ Book Cover, Client: Minkabu Inc.

033


FURUYA Tomoko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0804

❸ ❶ Unpublished ❷ Spot Illustration, Client: Futabasha Publishers Ltd. ❸ ❹ Unpublished

034


GOTO Megumi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1017

❸ ❶ Book Cover, Client: Iwanami Shoten, Publishers ❷ ❸ Unpublished

035


GOTO Takashi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1081

❸ ❶ ❷ ❸ Unpublished

036


HAKAMADA Kazuo

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0301

❶ ❶ Unpublished

037


HAMADA Minoru

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0167

❶ Spot Illustration, Client: The Yomiuri Shimbun ❷ Book cover, Client: Asukashinsha ❸ Spot illustration, Client: Yotsuya Otsuka Inc. Designer: Tomoko Minegishi

038


HARADA Yumiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0932

❶ Spot Illustration, Client: NHK Publishing Co.,Ltd. ❷ Spot Illustration, Client: Pado Corporation ❸ Spot Illustration, Client: Takarajimasha Inc.

039


HARAGUCHI Sachie

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0973

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

040


HASEBE Mamiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0438

❶ Unpublished ❷ Magazine cover, Client: Cosmic Pub ❸ Booklet cover, Client: Meiko Network Japan Co.,Ltd. ❹ Interior illustration, Client: Sankei Living Shimbun Inc.

041


HASHIMOTO Chizuru

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0289

❶ ❶ Book Cover and Spot Illustration, Client: Medicus Shuppan Publishers Co.,Ltd.

042


HATTORI Kohei

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0479

❶ ❶ Book Cover, Client: Futabasha

043


HATTORI Nanako

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0952

❶ Poster, Client: LaMARS ❷ ❸ ❹ Unpublished

044


HAYAHARA Lisaco

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0710

❸ ❶ Book Cover, Client: Medicus Shuppan Publishers Co.,Ltd. ❷ Unpublished, ❸ Spot Illustration, Client: Natsumesha Co.,Ltd.

045


HAYAHARA Yoshiroo

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0168

❶ ❶ Spot illustration, Client: Kyodo News

046


HAYASHI Keika

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0577

❶ Spot illustration, Client: Shogakukan ❷ Spot illustration, Client: Kumon Publishing ❸ Spot illustration, Client: Shufu to Seikatsusha

047


HAYASHI Natsuko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0579

❶ package illustration, Client: Kashou ❸ ❹ Unpublished

048


hiLomiokano

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1006

❶ ❷ Unpublished ❸ Spot illustration, Client: Kodansha ❹ Spot illustration, Client: Shogakukan Inc.

049


HORIKAWA Naoko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0500

❶ Calendar, Client: Sanei International Designer: Mai Endo ❷ Booklet Cover, Client: Benesse Corporation Designer: ZUKO ❸ Book Cover, Client: Gakken Publishing Designer: DAI-ART PLANNING ❹ Spot Illustration, Client: Kadokawa Magazines

050


HOSHINO Katsuyuki

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0393

❶ Spot Illustration, Client: Chikumasyobo ❷ Spot Illustration, Client: M-ON! Entertainment ❸ Surface design, Client: YONEX Designer: ROI Advertising Corporation

051


IC4DESIGN http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0725

❷ ❶ ❷ Poster, store decor, package, and web Client: Micchan

052


ICHIKAWA Mizuki

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0993

❶ ❷ ❸ Unpublished ❹ Guide book, Client: Tsunagu NPO

053


IKEDA Atsuko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0809

❶ ❷

❶ ❷ Unpublished ❸ Spot illustration, Client: Lush Japan ❹ Spot illustration, Client: University of Tokyo Hospital

054


IMAI Masayuki

❹ ❶ Spot illustration, Client: Hankyo Communications ❷ Book cover, Client: Yosensha Co.,Ltd. ❸ Spot illustration, Client: Yosensha Co.,Ltd. ❹ Unpublished

055


INOUE Fumika

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0816

❶ Spot illustration, Client: Fukuinkan Shoten ❷ Spot illustration, Client: PHP Inc. ❸ New Year greeting card, Client: Shoeisha ❹ Corporate in-house publication cover, Client: Kawamura Electric

056


INOUE Sayaka

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0882

❸ ❶ Unpublished ❷ Spot illustration, Client: Kenko Journal Inc. ❸ Spot illustration, Client: PHP Inc.

057


ISHIDA Misa

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0061

❹ ❶ Spot illustration, Client: Geijyutsu Seikatu-sha ❷ Spot illustration, Client: Concent Inc. ❸ Calendar, Client: Sizensha ❹ Spot illustration, Client: Concent Inc.

058


ISHIZAKA Kaori

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0403

❸ ❶ Pamphlet, Client: Asahi Kasei Corporation ❷ Package lable, Client: Earth Sprits ❸ Spot illustration, Client: 30ans Newspaper Inc.

059


ITO Hamster

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0666

❶ ❷ Unpublished ❸ Spot illustration, Client: Gakken Publishing ❹ Unpublished

060


Megumi Itou

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0714

❸ ❶ ❷ Unpublished ❸ New Year greeting card, Client: Mynavi

061


Jellybeans

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0742

❶ Unpublished ❷ Book Cover, Client: Soshisha Publishing Co.,Ltd. Designer: Yoshihiro Shimizu, Malpu Design ❸ Book Cover, Client: Gentosha Inc. Designer: Akihide Mochizuki and Yukari Kimura, NILSON

062


KAGAWA Kaori

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0076

❶ Spot illustration, Client: Kyoiku Shuppan Co.,Ltd. ❷ Spot illustration, Client: Shinbiyo Shuppan Co.Ltd. ❸ Unpublished

063


KAMIGUCHI Yayoi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0635

❸ ❶ Unpublished ❷ Poster, Client: Shinsapporo Arc City ❸ Leaflet, Client: HOYA

064


kamo

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0676

❶ Unpublished ❷ Book cover, Client: Mates Publishing ❸ Booklet cover, Client: Dorimu ❹ Spot illustration, Client: Gakken Education Publishing

065


KANDA Yumiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0389

❷ ❶ ❷ Unpublished

066


KANZAKI Karin

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0987

❹ ❶ Web, Client: Becky Candle ❷ Catalogue, Client: Morinotomosha ❸ Book cover, Client: Recca Sha Corporation ❹ Spot illustration, Client: Melpanning

067


KATO Kensuke

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0855

❶ Book cover, Client: Kadokawa Shoten Publishing Co.,Ltd. ❷ Book cover, Client: Kodansha Ltd. ❸ Book cover, Client: Kodansha Ltd. ❹ Unpublished

068


KATO Yoko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0249

❶ New Year greeting card, Client: Shinyusha ❷ New Year greeting card, Client: Gijutsu-Hyohron Sha ❸ Spot illustration, Client: Magazine House

069


KATOGI Mari

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0860

❸ ❶ Book cover, Client: Shinchosha Publishing Co.,Ltd. ❷ Poster, Client: Daimaru, Matsuzakaya ❸ Album cover, CLient: King Records Co.,Ltd.

070


KAWAI Minami

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0250

❶ ❷ ❸ Unpublished ❹ Pamphlet, Client: Abon Products, Art Director: Hiromi Ozawa, Iron Balve

071


KAWACHI Tomoko

❶ Unpublished ❷ Gallery work ❸ Gallery work

072


KAWAMURA Akiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0887

❶ ❷ Calendar, Client: Z and K ❸ Package illustration, Client: Calbee Foods Co.,Ltd. ❹ Poster, Client: Tobu Hope Center

073


KAWARAI Pommette

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0963

❶ Leaflet ❷ Unpublished ❸ Book cover, Client: Shunjusha Publishing Company ❹ Unpublished

074


KAWASAKI Mana

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1054

❹ ❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

075


Kayano

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0539

❶ Unpublished ❷ Catalog, Client: Mitsukoshi Isetan ❸ Unpublished

076


keei

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0683

❶ Unpublished ❷ Book Cover, Client : Interprise Consulting Corporation ❸ Spot Illustration, Client: Tokia Planning Co.,Ltd.

077


KIBAMOTO Yoko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0983

❹ ❶ ❷ Unpublished ❸ Gallery ❹ Spot Illustration, Client: Ei-Publishing Co.,Ltd.

078


Kiiroimomiji

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0957

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

079


KISHI Junichi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0264

❶ Unpublished ❷ Spot Illustration, Client: Ooizumi Syoten Ltd. ❸ Spot Illustration, Client: Ryugaku Journal

080


KITAMURA Rica

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0944

❶ Book cover, Client: Shinnihon Seiyaku ❷ Poster, Client: Bourjois Paris Japan

081


KITAZAWA Kenji

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0955

❶ Magazine cover, Client: NHK Publishing Co., Ltd., Art Director: Okamoto Issen Graphic Design Co.,Ltd. ❷ Pamphlet cover, Client: EPSON, Art Director: SOUVENIOR DESIGN ❸ Corporate profile, Client: MITSUI SOKO, Art Director: Advision Co.,Ltd. ❹ Book cover, Client: Kodansha Ltd.

082


Ko. MACHIYAMA

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0434

❶ New Year greeting card, Client: Hituji Incubation Square Inc. ❷ Spread illustration, Client : Urban magazine ❸ Unpublished

083


K. Taeko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0873

❸ ❶ ❷ Unpublished ❸ Advertising, Client: Suntory Wellness Limited, Art Director: Somoni Yamamto, Designer: Kakino Design

084


KOBAYASHI Sayuri

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0837

❶ ❷ ❸ Unpublished

085


KOBAYASHI Yoshinori

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1041

❶ Retail Product, Client: REDBROS ❷ Unpublished ❸ Flyer, Client: EMB sunnois ❹ Unpublished

086


KOMATSU Yoko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0360

❸ ❶ Spot illustration, Client: Takarajimasha, Inc. ❷ Spot illustration, Client: Shogakukan Inc. ❸ Unpublished

087


KONDO Mami

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0117

❷ ❶ Spot Illustration, Client: Diamond Inc. ❷ Unpublished

088


KOSAKA Juriko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1069

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

089


KOSEKI Shoko

❶ ❷ ❸ ❹ Spot Illustration, Client: Benesse Corporation

090


KOSHII Takashi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1020

❹ ❶ Spot Illustration, Client: Bungeishunjū Ltd. ❷ Spot Illustration, Gakken Publishing, Client: Gakken Publishing ❸ Magazine Cover, Client : Ei Publishing Co.,Ltd. ❹ Unpublished

091


KOTORI Neiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0853

❶ Unpublished ❷ Album cover, Client: Victor Entertaiment, Inc. ❸ Unpublished

092


KOURA Masahide

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

093


KOZUKA Hiromi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0110

❸ ❶ ❷ ❸ Unpublished

094


KUBORI Mika

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0723

❶ Unpublished

095


KUNIYOSHI Mitsuru

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1013

❸ ❶ Poster, Client: office NecoHouse, Art Director & Designer: Mitsuru Kuniyoshi ❷ Unpublished ❸ Wall decal, Client: Ryukyu Beam, Art Director & Designer: Mitsuru Kuniyoshi

096


KURAZUMI Sakiho

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0829

❶ Spot Illustration, Client: North Stars Pictures ❷ Unpublished ❸ Unpublished

097


KUSAKA Erina

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0872

❶ ❷ ❸ Unpublished

098


M@R

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0027

❸ ❶ Package character, Client: Asuzacfoods ❷ Unpublished ❸ Calendar, Client: Gijyutu-hyouronsha

099


MACHIDA Naoto

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0902

❶ Web, Client: Nagaoka Shoten ❷ Books cover, Client: Shinoharashinsha Publishers Inc. ❸ ❹ Unpublished

100


MAEJIMA Fumie

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0618

❹ ❶ Web, Client: Nakamura ❷ Magazine cover, Client: The Japan Financial News Co.,Ltd. ❸ Book Cover, ClientNatsumesha Co.,Ltd. ❹ Spot Illustration, Client: DHC

101


Maha

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0977

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

102


Makio

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0179

❶ Books cover, Client: The Mainichi Newspapers Co.,Ltd. ❷ Books cover, Client: Hayakawa Publishing Corporation ❸ Books cover, Client: Bungeisha Publishing Co.,Ltd.

103


MARI MARI MARCH

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0976

❶ DM, Client: Nishino Music School ❷ ❸ Unpublished ❹ Pamphlet, Client: Iroha Music School

104


MASUJIMA Kanami

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0808

❷ ❶ Books cover, Client: Nagaokashoten LTD. ❷ Unpublished

105


MASUKO Hikari

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0180

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

106


matsu

❶ Book Cover, Client: Shinchosha Publishing Co.,Ltd. ❷ Poster, Client: Shuppan-taisaku Honbu, Art Director: bishop ❸ ❹ Spot Illustration, Client: Bunka Publishing Bureau

107


MATSUDA Mayumi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0677

❶ ❶ Unpublished

108


MATSUKURA Kaori

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0847

❷ ❶ Books cover, Client: Kodansha Ltd. ❷ Book Cover, Client: Futami Shobo Publishing Co.,Ltd. ❸ Spot Illustration, Client: Kodansha Ltd.

109


MATSUMOTO Maki

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0374

❶ Unpublished ❷ Spot Illustration, Client: The Japan Financial News Co.,Ltd. ❸ Spot Illustration, Client: Gakken Publishing ❹ Spot Illustration, Client: MagazineMagazine

110


MATSUNO Miho

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0716

❸ ❶ ❷ ❸ ❹ Spot Illustration, Client: Ushio Publishing Co.,Ltd.

111


Mayumin

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0774

❹ ❶ ❷ Books cover, Client: ASUKA Publishing Inc. ❸ ❹ Unpublished

112


MEGURO Yukako

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0655

❸ ❶ ❷ ❸ Unpublished

113


michi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0494

❶ ❷ Unpublished ❸ Advertising, Client: ADD KUMA ❹ Spot Illustration, Client: Medica Publication

114


MIMURA Haruko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0934

❶ Flyer, Client: Ritsuko Arai ❷ Book Cover, Client: Fuzambo International ❸ Gallery Work

115


min

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1029

❶ Unpublished ❷ ❸ Album cover, Client: King Records

116


MINOSHIMA Emi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0777

❷ ❹ ❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

117


MISHAGRAPHICA

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0573

❶ ❷ Unpublished ❸ Spot Illustration, Client: Gijutsu-Hyohron Co.,Ltd.

118


MIURA Koichiro

❸ ❶ ❷ ❸ Unpublished

119


MIURA Simal

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0187

❸ ❶ Book Cover, Client: U-CAN, Art Director: Manami Harashima, Skip ❷ ❸ Children's Picture Book, Client: Shichida Institute of Education, Art Director: Kazuhiro Fukazawa, d' Co.,Ltd.

120


miya

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0727

❶ ❷ Unpublished ❸ Spot Illustration, Client: AIIA Corporation ❹ Unpublished

121


MIYAHARA Akiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1003

❶ ❷ ❸ Unpublished

122


MIYASHIGE Chiho

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0281

❶ ❷ ❸ Unpublished

123


MIYAZAKI Kouhei

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1048

❶ ❶ Unpublished

124


MIZUNO Tomoko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0781

❷ ❶ Spot Illustration, Client: Shoudensha ❷ Unpublished

125


MIZUTANI Keita

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0994

❷ ❹ ❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

126


MORI Ayako

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0194

❶ Spot Illustration, Client: Makino Shuppan ❷ Spot Illustration, Client: Shueisha Inc. ❸ Unpublished

127


MORI Midori

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1037

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

128


MORI Nobuaki

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

129


MORI Ryuichiro

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0002

❶ Unpublished ❷ Spot Illustration, Client: Bungeishunjū Ltd. ❸ ❹ Spot Illustration, Client: Shinchosha Publishing Co.,Ltd.

130


MORIBE Shiho

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0385

❶ Spot Illustration, Client: Mainichi Shimbun ❷ ❸ Gallery Work

131


morori

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0037

❶ Calendar, Client: Aioi Nissay Dowa Insurance ❷ Unpublished ❸ DM, Client: Fukuda Tebukuro ❹ Package illustration, Client: art as 1

132


Mosmi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0969

❶ ❷ ❸ Unpublished

133


MURAKAMI Keiryu

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0845

❶ ❶ Unpublished

134


MURAKAMI Tomomi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0694

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

135


MURO Yuko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0708

❸ ❶ ❷ New Year greeting card, Client: Mynavi Corporation ❸ Pamphlet, Client: Takara Standard Co.,Ltd.

136


NAEMURA Satomi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0040

❸ ❶ Book Cover, Client: Bungeishunjū Ltd. ❷ ❸ Unpublished

137


NAGASHIMA Michiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0439

❸ ❶ ❷ Spot Illustration, Client: The Japan Financial News Co.,Ltd. ❸ Spot Illustration, Client: Healthcare Committee Inc.

138


NAITO Aya

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0461

❶ ❷ ❸ Unpublished ❹ Spot Illustration, Client: Kadokawa Magazines Inc.

139


NAKAJIMA Keiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0428

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

140


NAKAMURA Mayako

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0922

❹ ❶ ❷ ❸ Unpublished ❹ BookCover, Client: Direct Publishing Inc.

141


NAKAMURA Yoko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0427

❸ ❶ Magazine cover and Spot Illustration, Client: President Inc. ❷ Spot Illustration, Client: National Federation of Health Insurance Societies ❸ Unpublished

142


NAKANISHI Futoshi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0430

❶ Unpublished ❷ Spot Illustration, Client: Sankei Living Shimbun Inc. ❸ New Year greeting card, Client: Mynavi Corporation ❹ Book Cover, Client: Gijutsu-Hyohron Co.,Ltd.

143


Nasetu

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0943

❹ ❶ Radio Program Cover, Client: NPO Kyoto Community Broadcasting ❷ Unpublished ❸ New Year greeting card, Client: Impress Japan Corporation ❹ Unpublished

144


necoya

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0696

❶ Package illustration, Client: Rivaland Co.,Ltd. ❷ Booklet cover, Client: Rivaland Co.,Ltd. ❸ Unpublished ❹ Web, Client: Rivaland Co.,Ltd.

145


NEGISHI Shigenori

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0320

❶ ❷ Unpublished ❸ Book Cover, Client: Takeda Random House Japan ❹ Unpublished

146


NEZU Ayabo

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0321

❶ ❶ Unpublished

147


NIIJIMA Miwa

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1004

❶ Unpublished ❷ ❸ Spot Illustration, Client: Mynavi Corporation

148


NISHIHAMA Kaori

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0166

❶ ❶ Unpublished

149


NISHIJIMA Takashi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1038

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

150


NISHIKAWA Keiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0988

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

151


NISHIWAKI Eri

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0744

❸ ❶ ❷ ❸ Unpublished

152


ODA Muzaki

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0826

❹ ❶ Booklet cover, Client: Gakken Education Publishing ❷ Book cover, Client: Gakken Publishing ❸ Spot illustration, Client: Gakken Publishing ❹ Spot illustration, Client: Froebel-Kan Co.,Ltd.

153


OGAWA Tomoya

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1078

❶ ❶ Unpublished

154


OHISHI Chie

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0814

❹ ❶ Book cover and Spot illustration, Client: Gentosha Inc. ❷ Catalogue, Client: Odakyu Department Store ❸ Spot illustration, Client: Kodansha Ltd. ❹ Spot Illustration, Client: Benesse Corporation

155


OHTA Mai

❸ ❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

156


OKAMURA Chie

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0831

❸ ❶ ❷ ❸ Unpublished

157


OKUBO Yoko

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

158


ONODERA Nao

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0942

❶ ❶ Unpublished

159


OOMAE Megumi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0086

❸ ❶ Unpublished ❷ Spot illustration, Client: Gakken Publishing ❸ Unpublished

160


OSADA Keiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0763

❶ Spot illustration, Client: Gakken Education Publishing ❷ Book cover, Client: Gakken Education Publishing ❸ Leaflet, Client: Utsunomiya Hiroko Office

161


OTA Hiroko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0083

❶ New Year greeting card, Client: Arts ❷ ❸ Unpublished

162


OWOTSU Niwa

❸ ❶ ❷ ❸ Unpublished

163


OZAKI Chiharu

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0472

❶ ❶ Unpublished

164


POSTICS

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0924

❷ ❶ TV commercial, Client: Mainichi Broadcasting System ❷ Spot Illustration, Client: Editions Thierry Magnier

165


Ratako

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1023

❶ Children's picture book, Client: Natsumesha Co.,Ltd. ❷ Spot Illustration, Client: Gakken Publishing Co.,Ltd. ❸ Pamphlet, Client: Fancl

166


RICOW

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1014

❶ ❷ ❸ Unpublished

167


RYUJIN Takayuki

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0514

❶ Booklet cover, Client: Fussa Chamber of Commerce ❷ Book cover, Client: Kadokawa Shoten Publishing Co.,Ltd. ❸ Poster, Client: Kanagawa Prefecture Tourist Association ❹ Booklet Cover, Client: Tokyu Corporation

168


ryuku

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0649

❷ ❶ Unpublished ❷ Spot Illustration, Client: Shogakukan Inc.

169


SAITO Shuichi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0528

❶ Book Cover, Client: Impress Japan Corporation ❷ Spot illustration, Client: Benesse Corporation ❸ Unpublished

170


SAITO Takashi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0402

❶ ❶ Book Cover, Client: Kadokawa Shoten Publishing Co.,Ltd.

171


SAITO Yoko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0689

❶ ❶ Spot illustration, Client: The Yomiuri Shimbun

172


SAITOU Kiyomi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0401

❶ ❶ Unpublished

173


SAKAI Nobie

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0118

❶ ❶ Book Cover, Client: Shodensha Co.,Ltd.

174


SAKAKI Kumiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0119

❸ ❶ Book Cover, Client: Aki Shobo Co.,Ltd. ❷ Unpublished ❸ Gallery Work

175


SAKAKIBARA Ikki

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0553

❶ Book cover, Client: Kodansha Novels ❷ Book cover, Client: Tokyo Sogensha ❸ Book cover, Client: Takeda Random House Japan ❹ Unpublished

176


SAKAMOTO Naoko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0329

❸ ❷ ❶ ❷ ❸ Unpublished

177


SAKUMA Yasuyuki

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0322

❷ ❶ Unpublished ❷ Greeting card, Client: Sakurano Department Store

178


SANADA Shin

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0562

❶ ❶ Unpublished

179


SATO Kataunori

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0657

❶ ❷ Unpublished ❸ Spot illustration, Client:Grape city ❹ Unpublished

180


SATO Keisuke

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0877

❷ ❶ Unpublished ❷ Spot illustration, Client: Espre Inc. ❸ Unpublished

181


SATO Manami

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0732

❸ ❶ ❷ Unpublished ❸ Calendar, Client: Marubeni Nisshin Feed

182


SATO Wakana

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0660

❶ Album interior, Client: Teichiku Records ❷ Web, Client: ALC Press Inc. ❸ Spot illustration, Client: Diamond Inc. ❹ Spot illustration, Client: Shueisha Inc.

183


seesaw.

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0044

❶ Advertising, Client: Calpico ❷ ❸ Booklet cover, Client: Benesse Corporation

184


SEKIOKA Megumi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0295

❸ ❶ Spot Illustration, Client: Kirakusha Inc. ❷ Spot Illustration, Client: R-bies ❸ Unpublished

185


SENOO Rica

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0800

❷ ❶ ❷ Booklet cover, Client: Condominium Management Center

186


SHIBATA Kaoru

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0798

❸ ❷ ❶ Unpublished ❷ Spot illustration, Client: JTB Publishing ❸ Unpublished

187


shige

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0995

❶ ❷ ❸ ❹ Spot illustration, Client: Sakurasha Publishing

188


SHIMIZU Rieko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0396

❶ ❶ Spot illustration, Client: Standard Magazine ❷ Unpublished

189


SHINOHARA Kaori

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0350

❶ ❶ Unpublished

190


SHINYA Yuko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0937

❶ ❶ Unpublished

191


shiori

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0045

❷ ❶ ❷ Unpublished

192


SHISHIKURA Suzuko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0130

❶ ❷ Text book, Client: Z Kai ❸ Newspaper, Client: Jiji Press Ltd. ❹ Spot illustration, Client: House Mate

193


Showichi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0466

❹ ❷ ❶ Spot Illustration, Client: Gakken Co.,Ltd. ❷ Book Cover, Client: Asahi Shimbun Publications Inc. ❸ Spot Illustration, Client: Elimination Communication ❹ Unpublished

194


SHUKUYA Fumiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0876

❶ ❶ Magazine Cover, Client: Setagaya Volunteer Association

195


SOMEYA Kaori

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0871

❶ Unpublished ❷ Spot Illustration, Client: Shokadou ❸ Spot Illustration, Client: Seishun Shuppan ❹ Unpublished

196


TAKASHIMA, Yooco

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1062

❶ ❶ Booklet cover, Client: Crescent

197


TAKATA Genki

❷ ❶ ❷ Unpublished

198


TAKATA Kawori

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0143

❶ ❷ Unpublished ❸ Children's Picture Book, Client: Kyouikugageki

199


TAKATA Mihoko

❷ ❶ Spot Illustration, Client: Transportation News Co.,Ltd. ❷ Spot Illustration, Client: Shueisha Inc.

200


TAKAYAMA Chigusa

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0751

❸ ❶ ❷ ❸ Unpublished

201


TAKEKUMA Goal

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0835

❶ ❶ Unpublished

202


TAKEMASA Ryo

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1031

❶ TV commercial, Client: The National Association of Shinkin Banks ❷ Spot Illustration, Client: Resonance Co. ❸ Unpublished

203


TAKENAGA Eri

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0830

❹ ❶ Book Cover, Client: Subaruya Linkage Corporation ❷ Catalog, Client: Car Mate MFG. Co.,Ltd., Art Director: Naoko Murai, AD. Carburetor Inc., Designer: Yoshiyuki Shimada, AD. Carburetor Inc. ❸ Spot Illustration, Client: Koyosha ❹ Unpublished

204


TAKEUCHI Junya

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1007

❶ ❷ Unpublished ❸ Spot Illustration, Client: Julian Co.,Ltd.

205


TANAKA Mika

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0148

❸ ❶ Book Cover, Client: Chuo Kouron Shinsha ❷ Booklet cover, Client: Meikou Gijuku ❸ Book Cover, Client: Film Art ❹ Spot Illustration, Client: Futabasha Publishers Ltd.

206


TANAKA Mika

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1022

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

207


TANIGUCHI Aya

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0797

❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

208


TATEBAYASHI Ai

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0870

❶ ❶ Unpublished

209


TATEKAWA Yukako

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0856

❶ Unpublished ❷ Spot Illustration, Client: Jitsugyo no Nihonsha Ltd. ❸ Spot Illustration, Client: Futabasha Publishers Ltd. ❹ Spot Illustration, Client: Futabasha Publishers Ltd.

210


TOJO Kotoe

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0700

❶ ❷ ❸ Gallery Work ❹ Unpublished

211


TOKUMARU Yu

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0920

❸ ❶ ❷ ❸ Unpublished

212


TOMOBE Ari

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0822

❸ ❶ Booklet interior illustration, Client: Aschii Media Works Inc. ❷ Spot illustration, Client: Benesse Corporation ❸ Spot illustration

213


TOMODA Sitault

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0923

❷ ❶ ❷ Unpublished

214


TOYA Chicaco

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0832

❶ ❷ ❸ Unpublished ❹ Spot Illustration, Client: Kadokawa Magazines Inc.

215


TSUBOTA Yukiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0907

❸ ❶ ❷ ❸ Unpublished ❹ New Year greeting card, Client: Nikkou Co.,Ltd.

216


UCHIUMI Takeshi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1056

❸ ❶ ❷ ❸ Unpublished

217


UEDA Shigeko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0377

❶ Unpublished ❷ Spot illustration, Client: Nikkei Business Publications, Photographer: Toshiyuki Kawano ❸ Unpublished

218


WATANABE Misato

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0447

❹ ❶ Unpublished ❷ Newsletter, Client: ROUTE & ASSOCIATES ❸ Web, Client: Milestonedesign ❹ Unpublished

219


WATANABE Yuka

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0868

❸ ❶ Leaflet, Client: ZIP-FM ❷ Unpublished ❸ Spot illustration, Client: Shogakukan Inc.

220


xi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0328

❸ ❶ ❷ New Year greeting card, Client: Ministry of Posts and Telecommunications ❸ Spot Illustration, Client: Harlequin

221


YAB/muhyroom

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0049

❶ Spot Illustration, Client: Asahi Shimbun Publications Inc. ❷ Calendar ❸ Web, Client: msn

222


YAGI Tomoko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0197

❶ ❶ Spot Illustration, Client: Asahi Shimbun Publications Inc.

223


YAMADA Hiroyuki

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1015

❶ ❶ Unpublished

224


YAMAGUCHI Manabi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0337

❶ ❶ Unpublished

225


YAMAGUCHI Naomi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0341

❹ ❶ ❷ ❸ ❹ Unpublished

226


YAMAGUCHI Osamu

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0340

❷ ❶ ❷ Unpublished

227


YAMAGUCHI Yukiko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0861

❶ ❷ ❸ Unpublished

228


YAMAMOTO Masaaki

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0201

❶ Spot Illustration, Client: Shogakukan ❷ Spot Illustration, Client: Kodansha ❸ Spot Illustration, Client: Shodensha

229


YAMAMOTO Masaaki

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0999

❶ ❶ Unpublished

230


YAMAMOTO Megumi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0346

❶ ❷ ❸ Unpublished ❹ Spot Illustration, Client: Jiji Press Ltd.

231


YAMANE Sachiyo

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0863

❶ ❷ ❸ ❹ Booklet cover, Client: Im, Art Director: Talk

232


YAMASAKI Takashi

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1021

❸ ❶ Unpublished ❷ Mural, Client: NICOPA, Art Director: Youitirou Saito ❸ Unpublished

233


Yohey Horishita

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0975

❷ ❶ Children's Picture Book, Client: JANDL Agency ❷ Unpublished

234


YONEDA Eri

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1090

❶ Poster and Web, Client: Yebisu Garden Place ❷ Unpublished ❸ Book Cover, Client: Kodansha Ltd.

235


YONEZAWA Shigekazu

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0772

❸ ❷ ❶ Book Cover, Client: Kobunsha Co.,Ltd. ❷ Book Cover, Client: Jitsugyo no Nihonsha Ltd. ❸ Spot Illustration, Client: Chuokoron-Shinsha Inc.

236


YOSHI FUJIWARA

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0799

❸ ❶ Book Cover, Client: JPA Publishing ❷ Spot Illustration, Client: Avex Planning & Development Inc. ❸ Book Cover, Client: Say-zan-sha Publications Ltd. ❹ Unpublished

237


YOSHIDA Naoko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0274

❸ ❶ Web, Client: Kao ❷ Spot Illustration, Client: Kodansha ❸ Unpublished

238


YOSHIOKA Yuko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=0824

❷ ❶ ❷ Unpublished

239


Yurinoko

http://illustrators.jp/e_profile.php?id=1043

❸ ❶

❹ ❶ Unpublished ❷ ❸ ❹ Magazine cover, Client: Babyco

240


I L LU S T R AT O R S TSUSH I N 1 2 Apr il 1 , 2 0 1 3 i s s ue

C o ver i llus tra ti on: N A KAM UR A Yo ko I ssu e, e di t, de s i g n: MOR i R yui ch i ro S ec r et a ri a t s ta f f : MO RI Ayak o E-b o o k p roduc ti on: P OSTI CS DT P : AK IBA Ak i k o, K ATO Yo ko , SAI TO Sh ui ch i , SAKUMA Yas uyuki, SH O WIC H I, TA K E N A G A E r i , C H I B A S a y a k a , N A E M U R A S a t o m i , N E G I S H I S h i g e n o r i , H OR I KAWA N a ok o , MATSUO M i h o En g l is h tra ns la ti on: MO R I M i do ri , Yo h e y Ho ri sh i t a , M ORI Ryuichir o

241

Illustrators tsushin12  

Japanese illustrators annual book.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you