Page 1

ท�ำไมต้องรื้อ–สร้าง ‘ปากไก่และใบเรือ’ ของนิธิ เอียวศรีวงศ์


28

คราสและควินิน

บทนำ�

ศาสตราจารย์ ดร.นิธ ิ เอียวศรีวงศ์ ได้รบั การยอมรับว่าเป็นนักประวัตศิ าสตร์ทโ่ี ดดเด่น ที่สุดคนหนึ่ง หลังจากสมัยกรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ และจิตร ภูมิศักดิ์1 ธเนศ  อาภรณ์สุว รรณ ซึ่งเป็นนัก ประวัติศ าสตร์ อี กผู้ ห นึ่ ง ได้ กล่ า วถึ ง นิ ธิ เมื่ อวั น ที่  18 ธันวาคม 2557 ตอนหนึ่งว่า “อาจารย์นิธิเป็นนักประวัติศาสตร์ ไทย ที่สามารถศึกษาและทำ�งานประวัติศาสตร์ ได้อย่างแตกต่างและน่าสนใจ ท่ามกลางประวัติศาสตร์ชาตินิยม และ พงศาวดารต่าง ๆ ทัง้ นี้ ข้อสังเกตเกีย่ วกับงานประวัตศิ าสตร์ของอาจารย์นธิ ิ คือ ผ่านมา 20 ปีแล้ว แต่ยังได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางและเป็นที่พูด ถึงอยู่ ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้น กรณีเช่นนี้เป็นไปได้ยากมาก แม้ว่าเทียบกับ การเขียนและการศึกษาประวัติศาสตร์สากล เพราะโดยปกติประวัติศาสตร์ ทั่วโลกจะไม่ใช้ ในการศึกษาเกิน 20 ปี แต่ประเด็นที่อาจารย์นิธิพูดถึงใน ประวัตศิ าสตร์ยงั คงสามารถเอามาพูดถึง ตีความ หรือพูดได้วา่ งานประวัต-ิ ศาสตร์นั้น ๆ ทำ�ให้เกิดการสนทนาอย่างไม่สิ้นสุดในตัวของมันเอง”2 (เน้น โดยผู้เขียน) นอกจากความเป็นนักประวัตศิ าสตร์ทโี่ ดดเด่นแล้ว นิธยิ งั เป็นปัญญาชนสาธารณะ ที่มีอิทธิพลและความสำ�คัญต่อสังคมไทย ข้อเขียนของเขาในหนังสือพิมพ์รายวันและ นิตยสารรายสัปดาห์ (โดยเฉพาะในมติชนสุดสัปดาห์) ได้รบั ความนิยมจากผูอ้ า่ นเป็น อย่างมากจนมีการนำ�มารวมเล่มตีพิมพ์อยู่ตลอดและพิมพ์ซํ้าอยู่หลายครั้ง3 ปัจจุบัน คนทัว่ ไปสามารถเข้าไปอ่านข้อเขียนของนิธไิ ด้อย่างสะดวกในเว็บเพจของมติชนออนไลน์4 (เข้าถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559) เสวนาแห่งปี “นิธ ิ เอียวศรีวงศ์” นักคิดแห่งยุคสมัย “นิธ ิ 20 ปีให้หลัง”, http://www.prachachat. net/news_detail.php?newsid=1418908198 (เข้าถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559) 3  นอกจากหนังสือรวบรวมบทความทั่วๆไปแล้ว งานวิชาการอีก 4 เล่ม ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ ก็ถูก นำ�มาตีพิมพ์อีกครั้งโดยสำ�นักพิมพ์มติชนในปี พ.ศ. 2557 ได้แก่ 1. กรุงแตก พระเจ้าตาก และ ประวัตศิ าสตร์  2. ไทย, โขน, คาราบาว นาํ้ เน่าและหนังไทย  3. ผ้าขาวม้า, ผ้าซิน่ , กางเกงใน และ ฯลฯ และ 4. ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์ 4  http://www.matichon.co.th/category/columnists/nidhi–eoseewong 1 

2 

https://th.wikipedia.org/wiki/นิธิ_เอียวศรีวงศ์


������������������������������������

29

ความเป็นปัญญาชนสาธารณะชัน้ นำ�ของนิธยิ งั ได้รบั การยอมรับจากแวดวงวิชาการ หลากหลายสาขาในสังคมศาสตร์ ไทย ความคิดของนิธมิ คี วามหลากหลายและครอบคลุม ั ญา ยิง่ จนเขาได้รบั การขนานนามว่า “Renaissance Man”5 อันหมายถึงบุคคลทีม่ ปี ญ ความรู้ มีความสนใจในเรือ่ งต่างๆอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทัง้ ในด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์6 ตามทีไ่ ชยันต์ ไชยพร ผูเ้ ขียนหนังสือ ‘นิธ ิ เอียวศรีวงศ์ ใน/ กับวิกฤตการเมืองไทย (2557)’ ได้กล่าวในเรื่องนี้ว่า “นักวิชาการในสาขาแพทยศาสตร์ก็ยังอ้างอิงงานเขียนของนิธ7ิ ...เขาเป็นนัก­ วิชาการเพียงคนเดียวที่ไม่ใช่แพทย์หรือทำ�งานในวงการสาธารณสุขที่ได้รับ การยอมรับให้ได้รางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียน และในสาขาศิลปะก็ได้อานิสงส์ จากภูมิปัญญาความรู้อันกว้างขวางของนิธิด้วย...”8 (เน้นโดยผู้เขียน) ในปีพ.ศ. 2530 นิธิได้รับรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร อันเป็นรางวัลที่ต้องการ ยกย่องผูท้ มี่ ผี ลงานทางวิชาการดีเด่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี พ.ศ. 2536 นิธิได้รับรางวัลปาฐกถาป๋วย อึ้งภากรณ์ ครั้งที่ 4 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้เขายังเคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลฟูกูโอกะ รางวัลศรีบรู พา ฯลฯ รางวัลต่างๆเหล่านีเ้ ป็นเครือ่ งยืนยันถึงความสำ�คัญของความคิด และอิทธิพลที่นิธิมีต่อสังคมไทยได้เป็นอย่างดี

พิเคราะห์ “นิธ”ิ ปราชญ์เจ๊กๆ ส.ศ.ษ., ม.ร.ว. อคิน รพีพฒ ั น์, ศรีศกั ร วัลลิโภดม, สุจติ ต์ วงศ์เทศ, พระไพศาล วิสาโล, ผศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, สายชล สัตยานุรักษ์, วารุณี ภูริสินสิทธิ์, สุชาดา  จักรพิสทุ ธิ,์ สมเกียรติ ตัง้ มโน, ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ (กรุงเทพฯ: สำ�นักพิมพ์มติชน: 2544) 6  The American Heritage Dictionary of the English Language , Forth Edition copyright 2000, by Houghton Mifflin Company, http://www.thefreedictionary.com/ Renaissance+man 7  นิธิ เอียวศรีวงศ์, “องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย: สถานะ วาระ การวิจัย และแนวทางการศึกษาในอนาคต” ใน พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และ สาธารณสุขไทย: เอกสารสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นทางวิชาการด้านประวัตศิ าสตร์การ แพทย์และสาธาณสุขไทย, บรรณาธิการโดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ ชาติชาย มุกสง (นนทบุรี: แผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545). 8  ไชยันต์ ไชยพร, นิธ ิ เอียวศรีวงศ์ ใน/กับวิกฤตการเมืองไทย (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2557) หน้า 20–21 5 


30

คราสและควินิน

นิธิศึกษา

จากการเป็นนักคิดทีม่ อี ทิ ธิพลและความสำ�คัญต่อสังคมไทยดังกล่าว ความคิดของนิธิ จึงเป็นหัวข้อทีม่ กี ารศึกษาสืบเนือ่ งกันมาเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ9 เริม่ ตัง้ แต่ป ี พ.ศ.  2528 จากบทความเรือ่ ง “ความเปลีย่ นแปลงของสังคมไทยในทัศนะของ ดร.นิธ ิ เอียว­ ศรีวงศ์” ของอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกริก ซึง่ ศึกษาทรรศนะของนิธติ ง้ั แต่กอ่ นทีเ่ ขาจะได้รบั ตำ�แหน่งศาสตราจารย์และได้รบั รางวัลต่างๆ ต่อมาก็มงี านของ จิราพร วิทยศักดิพ์ นั ธุ์ เรือ่ ง “เมืองไทยในความคิดและ ความใฝ่ฝันของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์” โครงการวิจัยชุดจินตนาการสู่ปี  2000: เมืองไทยในความใฝ่ฝนั ของนักคิดอาวุโส” อันเป็นงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2539 ในปี พ.ศ. 2544 ชัยณรงค์ บุญฤทธิ์ ได้ทำ�วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง “แนวคิดเชิงวิพากษ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม–วัฒนธรรม ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ ในมติชนสุดสัปดาห์” และในปีเดียวกัน นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ได้จดั ทำ�หนังสือฉบับพิเศษชือ่ ว่า “พิเคราะห์ “นิธ”ิ ปราชญ์ เจ๊กๆ” โดยรวบรวมบทความจากนักคิดนักวิชาการในสาขาต่างๆเนื่องในโอกาสที่นิธิ มีอายุครบ 60 ปี10 อีก 5 ปีตอ่ มา พ.ศ. 2549 มีวทิ ยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษของ ชัชฎาภรณ์ กลา่ํ ดี (Chatchadaporn Klumdee เรือ่ ง “ทัศนะของ นิธ ิ เอียวศรีวงศ์ เกีย่ วกับความเป็นไทย ในยุคโลกาภิวัตน์ (Nidhi Eoseewong’s views on Thainess in Globalization)” ซึ่ง เป็นวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และในปีเดียวกันก็มีหนังสือรวมบทความเพื่อเป็นเกียรติแก่นิธิออกมาอีก เล่มคือ “จักรวาลวิทยา: บทความเพื่อเป็นเกียรติแก่ นิธิ เอียวศรีวงศ์”11 และล่าสุด ดู ไชยันต์ ไชยพร, นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน/กับวิกฤตการเมืองไทย หน้า 18–19 พิเคราะห์ “นิธ”ิ ปราชญ์เจ๊กๆ ส.ศ.ษ., ม.ร.ว. อคิน รพีพฒ ั น์, ศรีศกั ร วัลลิโภดม, สุจติ ต์ วงศ์เทศ, พระไพศาล วิสาโล, ผศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, สายชล สัตยานุรักษ์, วารุณี ภูริสินสิทธิ์, สุชาดา  จักรพิสทุ ธิ,์ สมเกียรติ ตัง้ นโม, ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ (กรุงเทพฯ: สำ�นักพิมพ์มติชน: 2544) 11  จักรวาลวิทยา: บทความเพือ่ เป็นเกียรติแก่ นิธ ิ เอียวศรีวงศ์, ธเนศ วงศ์ยานนาวา, บรรณาธิการ, ผู้เขียนประกอบด้วย ธเนศ วงศ์ยานนาวา, นิติ ภวัครพันธุ์, วรศักดิ์ มหัทธโนบล, วีระ สมบูรณ์, พวงทอง ภวัครพันธุ์, กนกศักดิ์ แก้วเทพ, ฉลอง สุนทราวาณิชย์, (กรุงเทพฯ; สำ�นักพิมพ์มติชน: 2544) 9 

10 


������������������������������������

ที่มา

31

ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

http://politicalbase.in.th/index.php?title=นิธิ_เอียวศรีวงศ์

(เข้าถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559)

(ในขณะที่เขียนคำ�นำ�นี้อยู่) ในปี พ.ศ. 2557 ไชยันต์ ไชยพร ก็ได้เขียน “นิธิ เอียว­ ศรีวงศ์ ใน/กับวิกฤตการเมืองไทย” ซึ่งมาจากงานวิจัย “วิกฤตความแตกแยกของ ธรรมวิทยาแห่งพลเมือง: การศึกษาการประกาศธรรมของประกาศกร่วมสมัย” งาน ของไชยันต์เป็นการศึกษาความคิดทางการเมืองของนิธทิ มี่ ตี อ่ วิกฤตการเมืองไทยทีเ่ ริม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่สำ�คัญอย่างหนึ่งในการศึกษาความคิดของนิธิ ตามข้อ สังเกตของไชยันต์กค็ อื งานของนิธไิ ม่คอ่ ยมีเชิงอรรถหรือการอ้างอิงทฤษฎีแนวคิด ทีเ่ ป็นกรอบหรืออยูเ่ บือ้ งหลังการเขียนของตนให้ผอู้ า่ นได้รบั ทราบ โดยทีน่ กั วิชาการ ชาวไทยแทบทุกคนซึง่ รวมถึงนิธิ ย่อมต้องได้รบั อิทธิพลจากแนวคิดทฤษฎีตะวันตกไม่ มากก็นอ้ ย ตามทีไ่ ชยันต์ ได้กล่าวไว้วา่ “การถือกำ�เนิดและการสืบสานพัฒนาองค์ความรู้ ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และรวมทั้งวิทยาศาสตร์ในเมืองไทย ล้วนได้รับ


32

คราสและควินิน

อิทธิพลจากตะวันตกมาตัง้ แต่ตน้ ”12 แม้แต่นกั วิชาการในโลกตะวันตกเองก็ไม่สามารถ ปฏิเสธอิทธิพลทางแนวคิดทฤษฎีของนักคิดและนักวิชาการตะวันตกในรุ่นก่อนๆ ที่ สามารถย้อนกลับไปถึงยุคกรีกโบราณ อิทธิพลทางแนวคิดทฤษฎีนี้อาจอยู่ในรูปแบบ ของการยอมรับและนำ�มาประยุกต์ใช้เพือ่ อธิบายและวิเคราะห์สาเหตุและผลของปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ หรือในรูปแบบของการปฏิเสธและวิพากษ์วจิ ารณ์ความไม่สมเหตุสมผล หรือความไม่พอเพียงเหมาะสมของแนวคิดทฤษฎีเดิม พร้อมกับเสนอแนวคิดทฤษฎี ใหม่ที่สามารถอธิบายและวิเคราะห์สาเหตุและผลของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีกว่า ไชยันต์ยังเขียนอีกว่า “ความโดดเด่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศผ่านผลงานทางวิชาการทาง ประวัตศิ าสตร์ของเขา (หมายถึงนิธ.ิ ..ผูเ้ ขียน) นัน้ เกิดจาก “การตีความใหม่” ของเขา ทั้งนี้มิพักต้องพูดถึงความพยายามค้นหา “ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ไทยใหม่ ๆ” ไปด้วยในเวลาเดียวกัน และ “การตีความใหม่” ของเขาก็เกิด จากการนำ�เอากรอบทางญาณวิทยาและปรัชญาประวัตศิ าสต์ตะวันตกมาใช้ แม้วา่ จะไม่ใช่กรอบทางญาณวิทยาและปรัชญาประวัตศิ าสตร์ที่ “ใหม่” ในโลก วิชาการตะวันตก แต่ก็ถือว่า “ใหม่” สำ�หรับแวดวงวิชาการไทยที่ต้องอาศัย พึง่ พาอิทธิพลความรูจ้ ากตะวันตกเป็นกรอบคิดวิเคราะห์อกี ทีหนึง่ ”13 (เน้นโดย ผู้เขียน) ถ้านิธิมีการใช้ทฤษฎีตะวันตกในการเขียนทรรศนะทางการเมืองของเขา และถ้า เราสามารถค้นพบทฤษฎีที่นิธิใช้แต่ไม่ได้กล่าวอ้างอิงถึง ก็ถือได้ว่าเราสามารถเข้าใจ นิธิได้ดีขึ้น ดังนั้นเพื่อที่จะศึกษาความคิดทางการเมืองของนิธิต่อวิกฤตการเมืองไทย ไชยั น ต์ จึ ง ได้ ศึ ก ษาข้ อ เขี ย นต่ า งๆของนิ ธิ ที่ เ ป็ น บทความทางหนั ง สื อ พิ ม พ์ ห รื อ บท สัมภาษณ์ตามสื่อสิ่งพิมพ์ และพยายามค้นหาทฤษฎีต่างๆในข้อเขียนเหล่านั้น ที่นิธิ ไม่ได้กล่าวอ้างถึงหรือใส่เชิงอรรถออกมาให้ผู้อ่านได้เห็น คือเป็นการถอดรหัสความ คิดทางการเมืองของนิธิ โดยสามารถใส่เชิงอรรถอ้างอิงทฤษฎีของนักวิชาการตะวันตก ไชยันต์ ไชยพร, นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน/กับวิกฤตการเมืองไทย หน้า 39 หรือดู อนุสรณ์ ลิ่มมณี, พัฒนาการของรัฐศาสตร์ ไทยท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง: การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา, โครงการผลิตตำ�ราและเอกสารการสอน คณะรัฐศาสตร์ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 2543) 13  ไชยันต์ ไชยพร, นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน/กับวิกฤตการเมืองไทย หน้า 43 12 


������������������������������������

33

ให้แก่ข้อเขียนเหล่านี้ อันจะทำ�ให้ ไชยันต์สามารถเข้าใจนิธิได้อย่างที่นิธิเข้าใจตนเอง14 ไชยันต์กล่าวในตอนหนึ่งว่า “หลังจากที่ผู้เขียนได้ศึกษาเอกสารข้อเขียนในส่วนที่เกี่ยวกับวิกฤตการเมือง ไทยของนิธิแล้ว ผู้เขียนพบกรอบและแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่นิธิใช้ ในการ วิเคราะห์อธิบายปรากฏการณ์การเมืองไทยของเขาที่มีความสอดคล้องหรือ มีความคล้ายคลึงกับกรอบทฤษฎีแนวคิดทีส่ �ำ คัญต่าง ๆ ในทางสังคมศาสตร์ ของแวดวงวิชาการตะวันตกอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีและแนวทาง การศึกษารัฐศาสตร์กระแสหลัก เพียงแต่นิธิไม่ได้อ้างอิงถึงให้เห็นเท่านั้น”15 (เน้นโดยผู้เขียน) จากตัวอย่างงานศึกษาของไชยันต์ดังกล่าว เราจะเห็นว่านิธิมีการใช้กรอบทฤษฎี แนวคิดทีส่ �ำ คัญต่าง ๆ ในทางสังคมศาสตร์ของแวดวงวิชาการตะวันตก ดังนัน้ การทีจ่ ะ เข้าใจความคิดของนิธไิ ด้ถกู ต้อง หรือเข้าใจได้เหมือนกับทีน่ ธิ เิ ข้าใจตนเอง เรามีความ จำ�เป็นที่ต้องเข้าใจทฤษฎีของนักวิชาการตะวันตกที่นิธิใช้ ในงานของเขา ถึงแม้นิธิจะ ไม่ได้อ้างอิงถึงทฤษฎีเหล่านี้ก็ตาม ทำ�ไมต้องเป็น ‘ปากไก่และใบเรือ’

ถึงแม้จะมีคนศึกษาความคิดของนิธสิ บื เนือ่ งกันมาเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ และนิธิ ก็ได้รบั การยอมรับให้เป็นนักประวัตศิ าสตร์ทโี่ ดดเด่นทีส่ ดุ คนหนึง่ ในขณะที ่ “ปากไก่ และใบเรือ” ซึง่ พิมพ์เป็นเล่มครัง้ แรกตัง้ แต่ป ี พ.ศ. 2527 ถือได้วา่ เป็นงานทางประวัต-ิ ศาสตร์ของนิธทิ ไี่ ด้รบั การยกย่องเป็นอย่างมาก จนจัดได้วา่ เป็นหลักหมายหนึง่ ของไทย­ ศึกษา แต่เป็นเรื่องแปลกที่มีงานเขียนที่มีบทสนทนากับความคิดและข้อเสนอของนิธิ

ไชยันต์ ไชยพร, นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน/กับวิกฤตการเมืองไทย หน้า 45 หรือดู Leo Strauss, “Political Philosophy and History” in Leo Strauss, What is the Political Philosophy? and Other Studies (Chicago: the University of Chicago Press: 1959, 1988), p. 66 15  ไชยันต์ ไชยพร, นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน/กับวิกฤตการเมืองไทย หน้า 47 14 


34

คราสและควินิน

ใน ‘ปากไก่และใบเรือ’ น้อยมาก16 และถ้าเราถือว่างานประวัติศาสตร์ที่สำ�คัญ จะ ทำ�ให้เกิดการสนทนาอย่างไม่สิ้นสุดในตัวของมันเอง ความสำ�คัญของ ‘ปากไก่และ ใบเรือ’ ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ กลับดูจะเป็นเรื่องที่มีความย้อนแย้งในตัวเอง จากการที่ มันขาดความสืบเนื่องของการสร้างบทสนทนา ตามที่วีรศักดิ์ กีรติวรนันท์ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า การนำ�เสนอมุมมองที่ให้ความ สำ�คัญกับปัจจัยภายในของปากไก่และใบเรือ ในช่วงต้นทศวรรษ 2520 นั้น อยู่ใน บรรยากาศยุคหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 อันเป็นช่วงพลิกผันของสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย โดยมีการโต้แย้งกันระหว่าง การอธิบายประวัติศาสตร์แบบรัฐไทยกับแบบมาร์กซิสต์ (โดยเฉพาะของ “สำ�นัก ฉัตรทิพย์”) ซึง่ ต่างมีจดุ เด่นข้อด้อยทีแ่ ตกต่างกันไป ทำ�ให้ขอ้ เสนอทีแ่ ตกต่างออกไป ของ ‘ปากไก่และใบเรือ’ ได้รับความสนใจและการยอมรับจากวงวิชาการประวัติศาสตร์ไทยในช่วงทศวรรษ 2520 อย่างไรก็ตามเมือ่ สงครามกลางเมืองในประเทศไทย สิน้ สุดลงด้วยชัยชนะของระบอบประชาธิปไตยครึง่ ใบในช่วงปลายทศวรรษ 2520 ถือ ได้วา่ เป็นการปิดฉากทศวรรษของการโต้แย้งกันอย่างจริงจังเพือ่ อธิบายประวัตศิ าสตร์ ไทย ในช่วงเวลาเดียวกันกับการตีพมิ พ์หนังสือ การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2529) สรุปได้ว่า การสนทนาที่เคยมีความคึกคักมาก่อนเนื่องจาก ‘ปากไก่และใบเรือ’ (โดยเฉพาะกับสำ�นักฉัตรทิพย์) ได้ปดิ ฉากลงภายหลังชัยชนะของระบอบประชาธิปไตย ครึง่ ใบในช่วงปลายทศวรรษ 2520 และภายหลังการเขียนหนังสือ ‘การเมืองไทยสมัย พระเจ้ากรุงธนบุร’ี ในปี พ.ศ. 2529 โดยนิธจิ ะไม่มกี ารผลิตผลงานสำ�คัญทางประวัต-ิ ศาสตร์ ในระดับเดียวกับที่เขาได้ทำ�มาก่อนใน ‘ปากไก่และใบเรือ’ รวมถึง ‘การเมือง ไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี’ จุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของ ‘คราสและควินิน’ จึงเป็นการพยายามที่จะเปิดบท สนทนากับ‘ปากไก่และใบเรือ’ ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ถ้าเราดูจากปีที่พิมพ์ ใหม่ของหนังสือเล่มนี้ ก็จะพบว่ามันไม่ได้เป็น หนังสือที่คนส่วนใหญ่นิยมอ่านกัน การพิมพ์หนังสือเล่มนี้ครั้งล่าสุดซึ่งเป็นครั้งที่สี่ใน ปี พ.ศ. 2555 มีระยะห่างจากการพิมพ์ครั้งที่สามในปี พ.ศ. 2543 ถึง 12 ปี การ Kullada Kesboonchoo–Mead and Kengkij Kitirianglarp, “Transition Debates and the Thai State: An Observation,” in Essays on Thailand’s Economy and Society for Professor Chatthip Nartsupha at 72, Pasuk Phongpaichit and Chris Baker, Editor., (Bangkok, Sangsan, 2013), pp. 94–95 16 


������������������������������������

35

ศึกษาวรรณกรรมในสมัยต้นรัตนโกสินทร์อย่างทีน่ ธิ ทิ �ำ ในหนังสือเล่มนี้ ไม่นา่ เป็นหัวข้อ ที่คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะให้ความสนใจมากนัก ยิ่งถ้าพิจารณาถึงหัวข้อวรรณกรรม ไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเบื่อสำ�หรับคนทั่วไป แม้กระทั่งผู้เขียนเองที่มาสนใจต่อ ‘ปากไก่และใบเรือ’ ก็ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นมาจากความสนใจในทางวรรณกรรม แต่เกิด มาจากความสนใจในประเด็นการรับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จากตะวันตกของสยาม ซึง่ ‘ปากไก่และใบเรือ’ มีการพูดถึงโดยเฉพาะในบทหนังสือนางนพมาศ อย่างไรก็ตามความไม่เป็นที่นิยมของ ‘ปากไก่และใบเรือ’ ก็ไม่ได้หมายความว่า ‘มโนทัศน์’ หรือ ‘จินตภาพ’ ที่ใช้ ในหนังสือเล่มนี้ จะกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัย สูญหาย หรือถูกลืมเลือนไป ตรงกันข้ามมโนทัศน์ในงานชิน้ นีย้ งั มีความร่วมสมัย มีความคงทน จนไม่ถูกลืมเลือนไปได้อย่างง่าย ๆ ตามที่ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ได้กล่าวถึงความร่วม สมัยของ ‘ปากไก่และใบเรือ’ เอาไว้ว่า “สิง่ สำ�คัญทีท่ �ำ ให้งานประวัตศิ าสตร์ของอาจารย์นธิ ยิ งั คงร่วมสมัย มีอยูด่ ว้ ยกัน  2 ประเด็นคือ 1. อาจารย์นธิ ไิ ด้เขียนประวัตศิ าสตร์ไทยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ทส่ี มบูรณ์ มีบรรยากาศรองรับข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ จึงทำ�ให้ประวัติศาสตร์ ไม่ น่าเบือ่ ให้ความสำ�คัญกับภาพลักษณ์ หรือการเปลีย่ นแปลงของสังคมไทยสูง มาก มีการถ่ายทอดมโนภาพของสังคมไทยได้ดี โดยงานของอาจารย์มองเห็น สิ่งสำ�คัญคือ พิสูจน์ว่า ประวัติศาสตร์ช่วงต้นรัตนโกสินทร์เป็นอีกยุคของ ประวัตศิ าสตร์ ไทย เป็นสังคมกระฎุมพีทชี่ นชัน้ นำ�ไทยและชนชัน้ นำ�เฉพาะ ในกรุงเทพฯ ได้รู้จักวิธีการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเก่าในยุคก่อนหน้ามาเป็น เศรษฐกิจแบบใหม่ 2. มโนทัศน์ของอาจารย์นิธิยังไม่ถูกโต้แย้งด้วยนักประวัติศาสตร์ใหม่ ๆ  ว่ายุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นเป็นสังคมกระฎุมพีอย่างไร งานของอาจารย์ นิธิจึงยังถูกพูดถึงอยู่เสมอ”17 (เน้นโดยผู้เขียน) ความเห็นของธเนศที่กล่าวว่า มโนทัศน์ ‘สังคมกระฎุมพี’ ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ ของนิธิ ยังไม่ถูกโต้แย้งด้วยงานของนักประวัติศาสตร์ใหม่ ๆ และมีการพูดถึงอยู่เสมอ

เสวนาแห่งปี “นิธิ เอียวศรีวงศ์” นักคิดแห่งยุคสมัย “นิธิ 20 ปีให้หลัง”, http://www.pracha​ chat.net/news_detail.php?newsid=1418908198 (เข้าถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559) 17 


36

คราสและควินิน

แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทีส่ �ำ คัญยิง่ ของงานชิน้ นีท้ ไี่ ม่ได้มเี ฉพาะต่อประวัตศิ าสตร์นพิ นธ์ ไทย แต่ยังรวมไปถึงความนึกคิดของคนไทยทั่วไป ความสำ�คัญของงานทางประวัติศาสตร์ของนิธิไม่ได้อยู่ที่การทำ�ให้ประวัติศาสตร์ เป็นเรือ่ งของความจำ� คือมันไม่ได้มคี วามสำ�คัญตรงทีก่ ารให้รายละเอียดของเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตได้อย่างถูกต้อง แต่งานของนิธิเป็นการทำ�ให้ประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องของความคิด ตามที่สายชล สัตยานุรักษ์ นักประวัติศาสตร์อีกท่านซึ่งเป็น ลูกศิษย์ของนิธิมาก่อน ได้เสนอว่าความหมายทางการเมืองที่ส�ำ คัญที่สุดอย่างหนึ่งใน งานประวัตศิ าสตร์ของนิธิ คือ การรือ้ ถอนการครอบงำ�ทางความคิด ให้คนไทยไม่ถกู จูงจมูกอย่างเซื่อง ๆ แต่ให้มีวิธีคิดหรือวิสัยทัศน์ ใหม่ ซึ่งจะทำ�ให้มีเสรีภาพและเป็น พลเมืองที่มีคุณภาพสูงในระบอบประชาธิปไตย18 จากการทำ�ให้ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของความคิดดังกล่าว เราจึงเห็นว่ามโนทัศน์ ‘กระฎุมพี’ ทีอ่ ยูใ่ น ‘ปากไก่และใบเรือ’ รวมทัง้ มโนทัศน์ ‘คนชัน้ กลาง’ ทีอ่ ยูใ่ นข้อเขียน จำ�นวนมากมายของนิธิ มีส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้มโนทัศน์ดังกล่าวสามารถดำ�รงอยู่ได้ ใน ความรูส้ กึ นึกคิดของคนไทย นิธนิ นั้ มีการใช้ค�ำ ‘กระฎุมพี’ หรือ ‘คนชัน้ กลาง’ ในงาน เขียนของตนอยู่เสมอ เขาเริ่มผลิตงานศึกษาเกี่ยวกับกระฎุมพีในสังคมไทยมาตั้งแต่ ต้นทศวรรษ 2520 หนึ่งในผลงานชิ้นสำ�คัญคือ “วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรม ต้นรัตนโกสินทร์ (2525)” ซึง่ ต่อมาจะนำ�มารวมอยูใ่ น “ปากไก่และใบเรือ (2527)” หลังจากนั้นนิธิก็เขียนงานเรื่องชนชั้นกลางหรือกระฎุมพีไทยในมิติที่เกี่ยวข้อง กับการเมืองและวัฒนธรรมออกมาอีกจำ�นวนมาก ยกตัวอย่างเช่น ท่ามกลางความ เคลือ่ นไหวต่อต้านรัฐบาลยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ทีต่ อ่ มาขยายไปเป็นม็อบนกหวีดทีล่ ม้ การ เลือกตั้งและปูทางให้เกิดการรัฐประหาร นิธิก็ได้เขียนบทวิพากษ์กระฎุมพีไทยอย่าง ร้อนแรง อย่างเช่น “การลงร่องของกระฎุมพีไทย” (มติชนสุดสัปดาห์, 3–9 พฤษภาคม  2556) หรือกบฏกระฎุมพี (มติชนรายวัน, 10 และ 17 กุมภาพันธ์ 2557)19 หรือ ก่อนหน้านั้นไม่นานคือในช่วงภายหลังจากการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ไป จนถึงช่วงทีม่ รี ฐั ธรรมนูญฉบับปี 2550 มาใช้ ได้สกั ระยะ นิธกิ ไ็ ด้เขียนถึงคนชัน้ กลาง อย่างเช่น “วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชัน้ กลางไทย” และ “24 ชัว่ โมงของคนชัน้

สายชล สัตยานุรักษ์: ประวัติศาสตร์แบบนิธิ เอียวศรีวงศ์ฯ, http://prachatai.com/journal/​ 2012/05/40727 (เข้าถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559) 19  ดูบทสัมภาษณ์นิธิ เอียวศรีวงศ์ โดย ชัยวัฒน์ ตุลานนท์ และธนาพล อิ๋วสกุล ฟ้าเดียวกัน ปีที่  12, ฉบับที่ 2–3 (พฤษภาคม–ธันวาคม 2557), หน้า 87–89 18 


������������������������������������

37

กลางไทย” ซึ่งสองบทความนี้ถูกรวบรวมเป็นหนังสือที่ชื่อว่า “รากหญ้าสร้างบ้าน ชนชัน้ กลางสร้างเมือง (2552)”20 หรือในสมัยทีท่ กั ษิณ ชินวัตร ยังเป็นนายกรัฐมนตรี นิธกิ ไ็ ด้เขียนบทความ “ความชอบธรรมทางการเมือง” ซึง่ ได้รวมอยูใ่ นหนังสือ “วัฒนธรรมคนอย่างทักษิณ (2549)” โดยนิธิเสนอว่าปัญหาของระบอบทักษิณหรือวัฒนธรรมของความเป็นคนอย่างทักษิณนัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของอุดมคติและโลกทรรศน์แบบที่ แพร่หลายในกลุม่ คนชัน้ กลาง21 และถ้าจะมองย้อนหลังออกไปอีกคือช่วงหลังเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ 2535 นิธิก็ได้ ไปกล่าวปาฐกถาเรื่อง “ชนชั้นกลางบนกระแสประชาธิปไตยไทย” ทีค่ ณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ ในตอนนัน้ นิธดิ จู ะยัง มีความหวังในคนชั้นกลางอยู22่ จะเห็นว่านิธิมีการใช้มโนทัศน์ ‘กระฎุมพี’ หรือ ‘คน ชั้นกลาง’ ในงานเขียนของตนตลอดมาเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ นับตั้งแต่งาน ‘ปากไก่และใบเรือ’ ที่ทำ�มาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2520 ปัญหาของมโนทัศน์ “กระฎุมพี”

อนึ่ง ถ้าเราต้องการเข้าใจความคิดเรื่อง ‘กระฎุมพี’ ของนิธิได้อย่างถูกต้อง หรือ เหมือนกับที่นิธิเข้าใจตนเอง เราก็จำ�เป็นต้องเข้าใจทฤษฎีของนักวิชาการตะวันตกที่ นิธิใช้ ในงานของเขา แต่งานเรื่องชนชั้นกลางหรือกระฎุมพีไทยในมิติที่เกี่ยวข้องกับ การเมืองและวัฒนธรรมที่มีอยู่จำ�นวนมากนั้น ก็เช่นกันที่ไม่ค่อยมีเชิงอรรถหรือการ อ้างอิงทฤษฎีแนวคิดที่เป็นกรอบหรืออยู่เบื้องหลังการเขียนให้ผู้อ่านทราบ อย่างไร ก็ตามเนือ่ งจากนิธเิ ริม่ ผลิตงานศึกษาเกีย่ วกับกระฎุมพีไทยมาตัง้ แต่ตน้ ทศวรรษ 2520 นั่นคือ “วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์ (2525)” ซึ่งต่อมา

นิธ ิ เอียวศรีวงศ์, รากหญ้าสร้างบ้าน ชนชัน้ กลางสร้างเมือง: ทางออกของ “ภาคประชาชน” ใน การแสวงหาจุดร่วมบนเวทีการเมืองยุคใหม่ (กรุงเทพฯ: สำ�นักพิมพ์มติชน: กุมภาพันธ์ 2552) 21  นิธิ เอียวศรีวงศ์, “ความชอบธรรมทางการเมือง” ใน วัฒนธรรมคนอย่างทักษิณ (กรุงเทพฯ: สำ�นักพิมพ์มติชน: 2549), หน้า 11 22  นิธิ เอียวศรีวงศ์, “วัฒนธรรมของคนชั้นกลาง,” ใน ชนชั้นกลางบนกระแสประชาธิปไตยไทย, บรรณาธิการโดย สังศิต พิรยิ ะรังสรรค์ และผาสุก พงษ์ ไพจิตร (กรุงเทพฯ: ศูนย์ศกึ ษาเศรษฐศาสตร์ การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริด เอแบร์ท, 2536), หน้า 49–50. 20 


38

คราสและควินิน

จะนำ�มารวมอยู่ใน “ปากไก่และใบเรือ (2527)” การพยายามค้นหาทฤษฎีต่าง ๆ ใน “ปากไก่และใบเรือ” ซึ่งเป็นงานทางวิชาการที่จำ�เป็นต้องมีการใส่เชิงอรรถหรือการ อ้างอิงทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบในการเขียน จึงน่าจะเป็นแนวทางการศึกษาที่ถูกต้องใน การค้นหาว่านิธินำ�แนวคิด ‘กระฎุมพี’ มาจากทฤษฎีของนักวิชาการตะวันตกผู้ ใด อย่างไรก็ตามความพยายามเช่นนี้ ก็จะพบกับอุปสรรคเหมือนเดิม เพราะนิธไิ ม่มกี าร ใส่เชิงอรรถหรืออ้างอิงทฤษฎีทใี่ ช้เป็นกรอบให้กบั แนวคิด ‘กระฎุมพี’ ใน ‘ปากไก่และ ใบเรือ’ อีกเช่นกัน23 อนึ่ง ‘ปากไก่และใบเรือ’ มักได้รับการตีความว่าเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ ไทย ทีใ่ ช้โต้แย้งกับงานของฉัตรทิพย์ นาถสุภา โดยทีง่ านของฉัตรทิพย์และคณะจะเป็นการ เขียนประวัตศิ าสตร์แนวมาร์กซิสม์ทใ่ี ห้ความสำ�คัญต่อระบบการผลิต ในขณะที่ ‘ปากไก่ และใบเรือ’ ให้ความสำ�คัญไปที่เรื่องของโลกทัศน์และการขยายตัวของการค้า แม้ว่า ข้อเสนอเรื่องกระฎุมพีต้นรัตนโกสินทร์จะได้รับการยอมรับจากชุมชนนักวิชาการของ ั หาอย่างหนึง่ ในการตีความ ‘ปากไก่และใบเรือ’ ตามทีแ่ พทริค  ไทยอย่างรวดเร็ว24 แต่ปญ โจรี (Patrick Jory) ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือ เราจะจัดงานชิ้นนี้ของนิธิไว้ตรงจุดใด? เนือ่ งจากไม่มคี วามชัดเจนว่านิธเิ ลือกใช้ทฤษฎีใดมาเป็นกรอบในการเขียนประวัต-ิ ศาสตร์ นิธเิ องก็มกั กล่าวว่าเขาไม่ได้ยดึ มัน่ ในทฤษฎีหรือสำ�นักคิดใดเป็นการเฉพาะ25 ในบทที่ 2 ของ ‘คราสและควินิน’ ผู้เขียนได้พยายามถอดรหัสแนวคิดแนวคิด ‘กระฎุมพี’ ที่ปรากฏใน ‘ปากไก่และใบเรือ’ โดยพยายามหาทฤษฎีของนักวิชาการ ตะวันตกที่นิธิใช้ ผู้เขียนพบว่า แนวคิด “กระฎุมพี” (ใน ‘ปากไก่และใบเรือ’) เกิด จากการดัดแปลงแนวคิดบางอย่างของมักซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ผสมเข้ากับแนวคิด “ชนชัน้ กระฎุมพี” ของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) แต่ความยอกย้อนอยูต่ รงทีแ่ นวคิด พื้นฐานบางอย่างของนิธิเองก็เข้ากันไม่ได้กับของเวเบอร์ และแนวคิดปรัชญาประวัติ-

ไชยันต์อธิบายว่า สาเหตุหนึ่งที่นิธิไม่ค่อยใส่เชิงอรรถในงานของตน เกิดจากความกังวลใจต่อ อิทธิพลทางความคิดทีเ่ ขาได้รบั จากนักคิดก่อนหน้าเขา ดู ไชยันต์ ไชยพร, นิธ ิ เอียวศรีวงศ์ ใน/กับ วิกฤตการเมืองไทย หน้า 39–42 24  สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, “สังคมไทย จากศักดินาสู่ทุนนิยม,” วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 11, ฉบับ ที่ 2 (2525), หน้า 152. 25  แพทริค โจรี, “สงครามประวัติศาสตร์นิพนธ์ ไทย: การต่อสู้ของสถาบันกษัตริย์ในประวัติศาสตร์ สมัยใหม่,” แปลโดย จิรวัฒน์ แสงทอง, ฟ้าเดียวกัน ปีท ี่ 8, ฉบับที ่ 1 (มกราคม–กันยายน 2553), หน้า 115. รวมทั้งดู นิธิ เอียวศรีวงศ์, “จดหมายถึงบรรณาธิการ,” วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 6, ฉบับที่ 1–2 (2526), หน้า 409–411. 23 


������������������������������������

39

ศาสตร์ของนิธิก็ไม่ได้เป็นแบบเดียวกับมาร์กซ์ จนทำ�ให้แนวคิด “กระฎุมพี” ที่นิธิใช้ มีความขัดแย้งในตัวเองอยู่ อนึ่งความแตกต่างและความเหมือน หรืออิทธิพลที่นักวิชาการแต่ละคนได้รับจาก นักคิดรุน่ ก่อน ไม่ใช่เป็นเรือ่ งใหญ่ในทางวิชาการ ตามทีก่ ล่าวไปแล้วว่านักวิชาการสามารถ ปฏิเสธและวิพากษ์วิจารณ์ความไม่สมเหตุสมผลหรือความไม่พอเพียงเหมาะสมของ แนวคิดทฤษฎีเดิม พร้อมกับเสนอแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่สามารถอธิบายและวิเคราะห์ สาเหตุและผลของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีกว่า แต่ปัญหาคือการที่นิธิไม่ได้มีการ อ้างอิงและไม่ได้อธิบายความเป็นมาของแนวคิดหรือมโนทัศน์ “กระฎุมพี” ที่ตน ใช้อย่างชัดเจน ถึงแม้เขาจะไม่เห็นด้วยกับเวเบอร์หรือมาร์กซ์ซงึ่ ก็เป็นสิง่ ทีส่ ามารถทำ�ได้ ถ้าเขามี เหตุผลสนับสนุนในทางวิชาการในการไม่เห็นด้วยดังกล่าว แต่การทีไ่ ม่ได้มกี ารอ้างอิง และอธิบายความเป็นมาของแนวคิดทีต่ นใช้ ทำ�ให้แนวคิดดังกล่าวทีไ่ ม่มพี นื้ ฐานรับรอง ในทางทฤษฎีทหี่ นักแน่น และนิธกิ ไ็ ด้น�ำ แนวคิดนีท้ มี่ ปี ญ ั หาในทางทฤษฎี มาเป็นเครือ่ ง­ มือหลักหรือเป็นแบบในอุดมคติ (Ideal type) ในการอธิบายปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ทีต่ น สนใจ แต่การกระทำ�ดังกล่าวย่อมมีโอกาสมากทีจ่ ะให้เกิดคำ�อธิบายทีผ่ ดิ พลาดตามมา ดังที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะอธิบายให้เห็น ตามทีไ่ ชยันต์ ได้วจิ ารณ์ ไว้วา่ ผลงานทางวิชาการทางประวัตศิ าสตร์ของนิธเิ กิดจาก “การตีความใหม่” รวมไปถึงความพยายามค้นหา “ข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ ไทยใหม่ ๆ” ไปด้วยในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามการตีความใหม่” ของนิธกิ เ็ กิดจากการนำ�เอา กรอบทางญาณวิทยาและปรัชญาประวัตศิ าสตร์ตะวันตกมาใช้ ดังนัน้ ถ้ากรอบดังกล่าว เป็นกรอบทีม่ ปี ญ ั หา การตีความของนิธกิ ย็ อ่ มจะเกิดปัญหาตามไปด้วย นีย่ งั ไม่นบั ถึง ปัญหาที่เกิดจากการตีความ อย่างเช่นว่านิธิตีความวรรณกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง หรือไม่ ซึ่งเป็นอีกประเด็นที่หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึง อนึ่ง สายชล สัตยานุรักษ์ ได้เสนอว่าความหมายทางการเมืองที่สำ�คัญที่สุดอย่าง หนึ่งในงานประวัติศาสตร์ของนิธิ คือการรื้อถอนการครอบงำ�ทางความคิด อย่างไร ก็ตามถ้า “กระฎุมพี” หรือ “คนชัน้ กลาง” ทีน่ ธิ ใิ ช้ เป็นมโนทัศน์ทมี่ ปี ญ ั หา การทำ�ให้ มโนทัศน์ดงั กล่าวเป็นทีย่ อมรับในคนหมูม่ ากหรือแม้กระทัง่ ในหมูน่ กั ประวัตศิ าสตร์ดว้ ย กันเอง มันจะไม่กลายไปเป็นการครอบงำ�ทางความคิดเสียเองละหรือ ตามที่สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์อีกคนที่มีความเข้าใจในงาน ของนิธเิ ป็นอย่างดี ได้เคยแสดงความเห็นไว้วา่ งานของนิธโิ ดยเฉพาะใน ‘ปากไก่และ ใบเรือ’ ได้ทำ�ให้คำ�ว่า “ศักดินา” ซึ่งเคยมีฐานะเป็น “จินตภาพแกนกลาง” (central organizing concept) ของ “การวิจารณ์ทางการเมือง” ของปัญญาชนปีกซ้ายของไทย


40

คราสและควินิน

เป็นเวลา 30 ปี ได้เลือนหายไป26 สมศักดิ์ชี้ว่านิธิกับลูกศิษย์ของเขาไม่นิยมใช้คำ� ‘ศักดินา’ ในงานทางประวัติศาสตร์ของพวกตน ต่อเรื่องนี้ผู้เขียนคิดว่าสาเหตุสำ�คัญ อย่างหนึง่ น่าจะเกิดจากการทีน่ ธิ อิ ธิบายให้ชนชัน้ นำ�ในระบบศักดินาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สามารถเปลีย่ นแปลงตัวเองไปเป็นกระฎุมพี และความเป็นกระฎุมพีดงั กล่าวยังหมายถึง “ความเป็นเหตุเป็นผล”, “การให้ความสำ�คัญกับความจริงเชิงประจักษ์” รวมทัง้ “ความ เป็นมนุษยนิยม” เป็นต้น การอธิบายเช่นนี้จะทำ�ให้แนวคิด “ศักดินา” ไม่มีความ สำ�คัญในการอธิบายถึงความสืบเนือ่ งของประวัตศิ าสตร์ ระบบทุนนิยม และความ เป็นสมัยใหม่ของไทยอีกต่อไป การเก็บกดความเป็นอื่นด้วยความคิดเชิงนามธรรม

นอกจากนี้จะเห็นว่าคำ�อธิบายเรื่อง “กระฎุมพี” ของนิธิมีฐานมาจากความคิดเชิง นามธรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ตามถ้าไม่ได้มีการให้คำ�อธิบายที่ชัดเจนต่อความคิดเหล่านี้ ความคิดที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ก็อาจปิดกั้นหรือเก็บกดแนวคิดแบบอื่นไม่ให้ปรากฏ ตัวออกมาได้ (อย่างเช่น แนวคิด ‘ศักดินา’ ทีถ่ กู ทำ�ให้เลือนหายไปดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว) โดยทีไ่ ชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง “เหตุผล” และ “ความ ไร้เหตุผล” เอาไว้ตอนหนึ่งว่า

สมศักดิ์ยังให้ความเห็นที่น่าสนใจว่า ถ้าเปรียบเทียบชะตาชีวิตของงานของนิธิกับของนักคิดร่วม สมัยคนสำ�คัญอีกคนหนึง่ คือ ฉัตรทิตย์ นาถสุภา ซึง่ ในงานยุคเดียวกับนิธิ ยังใช้ค�ำ นีเ้ ป็นจินตภาพ ใจกลางอยู่ (ไอเดียเรื่อง “วิถีการผลิตเอเซีย” ที่ฉัตรทิตย์ชูขณะนั้น เป็นการแตกแขนงออกมาจาก ไอเดียเรื่อง “ศักดินานิยม”) ขณะที่งานในยุคนั้นของนิธิยังได้รับการตีพิมพ์ซํ้ามาโดยตลอดและมี ฐานะเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบนั งานของฉัตรทิตย์ของยุคนัน้ ถ้าพูดในแง่คณ ุ ภาพแล้ว ไม่อาจกล่าวได้ว่าแตกต่างกัน แต่การที่งานฉัตรทิตย์ ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ซํ้าอีกหลังยุคนั้น ไม่ใช่ ปัญหาคุณภาพ แต่เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการ “ตาย” หรือ “หายจากไป” ของจินตภาพ “ศักดินา” นี่เอง สุดท้ายสมศักดิ์ชี้ว่า ถือเป็นเรื่อง irony ที่ ต่อมา ในงานของฉัตรทิพย์เอง ‘จินตภาพนี้’ ก็ หมดบทบาทไปด้วย (ถูกแทนทีด่ ว้ ยจินตภาพเรือ่ ง “ชุมชนหมูบ่ า้ น” และ “วัฒนธรรมชุมชน” และ “ชาวบ้าน” ในทีส่ ดุ ) ดู สมศักดิ ์ เจียมธีรสุกล, การกลับมาของ “ศักดินา” ในฐานะจินตภาพการเมือง (25 ธันวาคม 2549) http://somsakcouppostings.blogspot.com/2006_12_01_archive.html​ ?m=0 (เข้าถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559) 26 


������������������������������������

41

“นักคิดแนวนี้ (หมายถึงสกุลความคิดแบบหลังโครงสร้างนิยม...ผูเ้ ขียน) ต้องการ ฉายภาพอีกด้านของสิ่งที่เรียกว่า “เหตุผล” โดยชี้ ให้เห็นว่า “เหตุผล” เป็น ตัวตนดำ�รงอยูไ่ ด้กด็ ว้ ยการสร้างและเก็บกดความเป็นอืน่ ในรูปของสิง่ ทีเ่ รียก ว่า “ความไม่มเี หตุผล” ความไม่มเี หตุผลจึงเป็นเรือ่ งของการขาดเหตุผล จึง เป็นการมองทีเ่ อาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ฉะนัน้ ในสิง่ ทีเ่ รียกว่า “เหตุผล” จึง มิใช่วา่ มีเหตุผลล้วน ๆ แต่ยงั มีสงิ่ ทีเ่ รียกว่า “ไม่มเี หตุผล” ประกอบอยูด่ ว้ ย เพือ่ สร้างตัวตนและการดำ�รงอยูใ่ ห้กบั เหตุผล เมือ่ เป็นเช่นนี้ เป้าหมายหลัก ของวิธกี ารหาความรูแ้ บบหลังโครงสร้างนิยมและหลังสมัยใหม่ จึงอยูท่ กี่ ารเป็น ปากเสียงให้กบั ความเป็นอืน่ แบบต่าง ๆ ทีร่ ะบบคิดหลักแห่งยุคสมัยสร้างขึน้ มา ตัวอย่างเช่น ในสังคมทีเ่ น้นความเป็นปรกติอย่างสังคมปัจจุบนั ของเรา จะสร้าง “สิง่ ผิดปรกติ” แบบต่าง ๆ ขึน้ มา เพือ่ ดำ�รงความเป็นปรกติในแบบของตนไว้”27 (เน้นโดยผู้เขียน) ใน ‘ปากไก่และใบเรือ’ นิธิไม่ได้ ให้คำ�อธิบายที่ชัดเจนว่า ‘ความเป็นเหตุเป็นผล’ ของโลกทัศน์แบบกระฎุมพีคืออะไร อย่างไรก็ตามนิธิมักจะอธิบายถึงสิ่งที่อยู่ตรงข้าม กับความมีเหตุมีผลและความจริงเชิงประสบการณ์ของความคิดแบบกระฎุมพีซึ่งก็คือ “ไสยศาสตร์” นิยาม ‘กระฎุมพี’ ของนิธจิ งึ จำ�เป็นต้องกล่าวถึงไสยศาสตร์ควบคูก่ นั ไป เสมอ พูดได้อีกอย่างว่าไสยศาสตร์คือ “สิ่งผิดปรกติ” ในระบบคิดของนิธิ อย่างไรก็ตามใน ‘คราสและควินนิ ’ ผูเ้ ขียนต้องการอธิบายถึงความสำ�คัญของไสยศาสตร์ ซึง่ อยูใ่ นความรูส้ กึ นึกคิดของคนไทยทุกระดับตัง้ แต่ยคุ ต้นรัตนโกสินทร์จนถึง ปัจจุบนั และไม่ได้เป็นสิง่ ทีม่ คี วามขัดแย้งกับความมีเหตุมผี ลและความจริงเชิงประสบการณ์ รวมไปถึงวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เหมือนกับทีน่ ธิ ไิ ด้อธิบายไว้ จนอาจกล่าวได้วา่ ‘เหตุผล’ อยู่ร่วมกับ ‘ไสยศาสตร์’ ในสังคมไทยอย่างแยกขาดออกจากกันไม่ได้ นอกจากนี้นิธิยังอธิบายว่า ‘ความรู้แบบเหตุผลที่เน้นความจริงจากประสบการณ์’ ได้ขึ้นครองความเป็นใหญ่เหนือ ‘ความเชื่อแบบไสยศาสตร์’ ได้สำ�เร็จในยุคต้นรัตนโกสินทร์นี้ การรับวิทยาการตะวันตกได้ท�ำ ให้เกิดการสัน่ คลอนพืน้ ฐานอารยธรรมไทย อย่างรุนแรง จนทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแนวคิดเป็นตรงกันข้าม อย่างไรก็ตามความเชื่อ ดังกล่าวของนิธมิ คี วามเกีย่ วข้องกับปัญหาเรือ่ งการปะทะกันระหว่างระบบความรูด้ งั้ เดิม ในสังคมไทยกับระบบที่มากับฝรั่งจากยุโรป โดยนิธิเชื่อว่าระบบความรู้ของฝรั่งเป็น ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, “ญาณวิทยาและวิธีวิทยาแบบหลังโครงสร้างนิยม/หลังสมัยใหม่นิยม,” วิภาษา ปีที่ 6, ฉบับที่ 5 (16 กันยายน–31 ตุลาคม 2555), หน้า 7.

27 


42

คราสและควินิน

ฝ่ายที่ได้รับชัยชนะโดยเด็ดขาด แต่ตามที่โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อ ระบบสองระบบมาปะทะกัน เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าระบบใดเป็นความจริง ระบบใด เป็นความเท็จ? หรือว่าในท้ายที่สุดแล้วเป็นจริงทั้งคู่? หรือเป็นเท็จทั้งคู่? เป็นไปได้ หรือไม่ว่าสองระบบนี้จะมีการกลืนเข้าหากันจนทำ�ให้กลายเป็นระบบเดียวกันในท้าย ที่สุด หรือว่าเข้ากันไม่ได้เลย? ใน ‘คราสและควินิน’ ผู้เขียนได้อาศัยการศึกษาของนักวิชาการท่านอื่น อย่างใน กรณีของ ‘วิธีการอยู่ไฟ’ อันเป็นความรู้ ในการดูแลมารดาหลังคลอดบุตรของการ แพทย์แผนโบราณ รวมทั้งกรณีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อจะ แสดงให้เห็นว่าระบบความรูข้ องฝรัง่ ไม่ได้เป็นฝ่ายทีไ่ ด้รบั ชัยชนะโดยเด็ดขาดต่อระบบ ความรู้ดั้งเดิมในสังคมไทยตามที่นิธิเสนอ การวิจารณ์นิธิในเรื่องดังกล่าว ทางหนึ่งก็ เป็นการแสดงให้เห็นว่าความคิดเชิงนามธรรมทีน่ ธิ ใิ ช้ อย่างเช่น “ความเป็นเหตุเป็นผล” และ “การให้ความสำ�คัญกับความจริงเชิงประจักษ์” ได้ปดิ กัน้ หรือเก็บกดแนวคิดแบบ อื่นไม่ให้ปรากฏตัวออกมา นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้วิจารณ์ “ความเป็นมนุษยนิยม” โดยอาศัยงานของนักวิชาการท่านอื่น ๆ ที่ศึกษาในเรื่องของธรรมยุติกนิกาย Post นิธิ

นิธไิ ด้กล่าวถึงอคติทซี่ อ่ นอยูใ่ นงานของนักประวัตศิ าสตร์เอาไว้ครัง้ หนึง่ ว่า “ทีผ่ มพูดว่า ประวัตศิ าสตร์ก�ำ ลังฮิตก็เพราะใครต่อใครมักจะถามอยูเ่ สมอว่า แล้วเรือ่ งจริงเป็นอย่างไร? น่าประหลาดใจทีส่ ว่ นใหญ่ของคนทีเ่ รียนประวัตศิ าสตร์มกั ตอบว่า ‘เรือ่ งจริงเป็นอย่างไร ผมไม่รู้ และผมคิดว่า...นักประวัติศาสตร์มีหน้าที่สร้างเรื่องขึ้นมาครับ...ที่ผมพูดว่า นักประวัติศาสตร์สร้าง ‘เรื่อง’ ขึ้นมาจากหลักฐานอย่างเดียวก็ไม่จริง จะรู้ตัวหรือไม่ ก็ตาม นักประวัตศิ าสตร์ยงั ใช้โลกทัศน์ ค่านิยม ความเชือ่ อคติ ฯลฯ ของตัวเองและ ยุคสมัยของตัวเป็นเครื่องมือในการสร้างด้วย ไม่ต่างจากการเขียนนวนิยาย”28 แต่นิธิก็ได้กล่าวปกป้องประวัติศาสตร์ ไว้ด้วยว่า “ประวัติศาสตร์และนวนิยายก็ใช่ ว่าจะไม่แตกต่างกันเลย ความต่างอยู่ที่ว่าประวัติศาสตร์มีพลังที่จะให้ความหมายเชิง สัญลักษณ์แก่ปัจจุบันได้มากกว่านวนิยายอย่างเทียบกันไม่ได้”29 อนึ่งการที่ข้อเขียน 28  29 

นิธ ิ เอียวศรีวงศ์, “เรือ่ งจริงอิงนิยาย”, มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับ 973 ประจำ�วันที ่ 13 เมษายน 2542 เพิ่งอ้าง


������������������������������������

43

จำ�นวนมากมายของนิธิ มีสว่ นสำ�คัญทีท่ �ำ ให้มโนทัศน์ ‘กระฎุมพี’ และ ‘ชนชัน้ กลาง’ สามารถดำ�รงอยู่ได้ ในความรู้สึกนึกคิดของคนไทยทั่วไป ก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่า ประวัติศาสตร์แบบนิธิมีพลังที่จะให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์แก่ปัจจุบันได้ อย่างไร ก็ตามใน ‘คราสและควินนิ ’ ผูเ้ ขียนต้องการรือ้ –สร้างมโนทัศน์ ‘กระฎุมพี’ ของนิธิ เพือ่ เปิดโอกาสให้แนวคิดแบบอื่นที่ถูกมโนทัศน์‘กระฎุมพี’เก็บกดไม่ให้ปรากฏตัว (ไม่ว่า จะเป็น ชนชัน้ ศักดินา, ไสยศาสตร์, ความคิดแบบไตรภูม,ิ แนวคิดพระเจ้าจักรพรรดิราช ฯลฯ) มีโอกาสเปิดเผยตัวออกมาอีกครัง้ เพือ่ ให้เกิดการปะทะกับแนวคิดเดิม ๆ ทีเ่ ป็น เหมือนกรอบหรือข้อจำ�กัดในการหาคำ�อธิบายใหม่ๆในเรื่องความสืบเนื่องของประวัติศาสตร์ ระบบทุนนิยม และความเป็นสมัยใหม่ของไทย อาจกล่าวสัน้  ๆ ได้วา่ เราต้องข้าม ให้พน้ กรอบหรือข้อจำ�กัดทีน่ ธิ ไิ ด้วางไว้ ใน ‘ปากไก่และใบเรือ’ เมือ่ เกือบสามสิบปีกอ่ น นอกจากนี้ ถึงแม้นักประวัติศาสตร์จะไม่สามารถสลัดอคติของตัวเองและยุคสมัย ของตัวเองออกไปได้ แต่นักประวัติศาสตร์รุ่นต่อมาก็สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์งาน ของนักประวัติศาสตร์รุ่นก่อน เพื่อชี้ ให้เห็นถึงอคติที่ซ่อนอยู่ในงานสำ�คัญชิ้นนั้น เพื่อ เปิดหนทางทีจ่ ะสร้างงานทางประวัตศิ าสตร์ทดี่ กี ว่าเดิม (หรือมีอคติทนี่ อ้ ยลงกว่าเดิม) ต่อไปได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องการแสดงให้เห็นถึง ‘อคติ’ ต่างๆที่ซ่อนอยู่ใน ‘ปากไก่ และใบเรือ’ เพื่อเปิดหนทางดังกล่าว โดยที่อคติที่ว่าก็ได้แก่ 1. การใช้กรอบวิธีคิดของ คนไทยยุคปัจจุบันไปครอบวิธีคิดของคนไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์  2. การให้ความ สำ�คัญต่อการค้าและการลงทุนต่อรัฐสยามในสมัยต้นรัตนโกสินทร์มากไปกว่าการทำ� สงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน  3. การเสนอว่าพวกกระฎุมพีในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีความอยากรูเ้ รือ่ งราวของพืน้ ทีอ่ นื่ ทีอ่ ยูน่ อกกรุงเทพฯ นิราศจึงได้รบั ความนิยมเพราะ มันให้ภาพการผจญภัยทีไ่ ม่เป็นอันตราย หากแต่มสี สี นั และความสนุกสนาน  4. ความ เชือ่ ว่าการปฏิรปู พุทธศาสนาของธรรมยุตกิ นิกายในสยาม ทำ�ให้เกิดแนวทางความเชือ่ แบบเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นและมีความเป็นมนุษยนิยมมากขึ้น เป็นต้น ผู้เขียนได้อธิบายโครงสร้างของหนังสือเล่มนี้ ไว้ ในตอนท้ายของบทที่ 1 แล้ว จึง ขอจบบทนำ�นี้แต่เพียงเท่านี้ พิพัฒน์ พสุธารชาติ  กรุงเทพฯ 12 มิถุนายน 2559


ทำไมต้องรื้อ-สร้าง 'ปากไก่และใบเรือ' ของนิธิ เอียวศรีวงศ์  
ทำไมต้องรื้อ-สร้าง 'ปากไก่และใบเรือ' ของนิธิ เอียวศรีวงศ์  

บทนำคราสและควินิน รื้อ-สร้าง 'ปากไก่และใบเรือ' ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ โดย พิพัฒน์ พสุธารชาติ เจ้าของผลงานที่สร้างกระแสและข้อถกเถียงอย่างกว้า...

Advertisement