Marc Degens: Eriwan. Armenische Aufzeichnungen

Page 1aÆŐâ &ìĂìĨŖʫ ʎʖʔʎ ċĨ *ŖŖìĨ ĂìáĮŐìĨʫ ċŖŞ âĈŐċāŞ˅ ŖŞìġġìŐ ţĨè ŐĮĂŐÆħħġìċŞìŐ èìŖ ţYţ[ ţ ²ìŐ˅ ġÆĂŖʲ ìĞÆĨĨŞ ŹţŐèì ìŐ ħċŞ èìŐ ĮħÆĨĞĮġţħĨì ˈ ĨŖìŐì ĮōħĮèìŐĨìˇʫ èċì ìŐ ŸĮĨ ʏʍʍʎ áċŖ ʏʍʎʏ āŨŐ èÆŖ >ìţċġġìŞĮĨ èìŐ >  ţĨè èċì [ċŞìŐÆŞţŐƈìċŞ˅ ŖâĈŐċāŞ ²ĮġġŞìžŞ ŸìŐāÆŖŖŞ ĈÆŞʲ ÂţġìŞƈŞ ìŐŖâĈċìĨìĨ ŸĮĨ ċĈħ èċì ĮħÆĨì ˈ&ÆŖ ĞÆōţŞŞì YĨċì ?ĮŞŞìŖˇ ˀʏʍʎʎˁ ţĨè ˈ>ţâĞċĨ ţŖĈċˇ ˀʏʍʎʒˁʲ ʏʍʎʑ ŹţŐèì ìŐ ħċŞ èìħ EţĂĮ˅ Æġġ˅[ċŞìŐÆŞţŐāĸŐèìŐōŐìċŖ ÆţŖĂì˅ ƈìċâĈĨìŞʲ ²ĮĨ ʏʍʍʔ áċŖ ʏʍʎʍ ġìáŞì aÆŐâ &ìĂìĨŖ ċĨ *ŐċŹÆĨʫ ŐħìĨċìĨʲ ŹŹŹʲħÆŐâ˅èìĂìĨŖʲèì


aÆŐâ &ìĂìĨŖ

(5,:$1 ţāƈìċâĈĨţĨĂìĨ ÆţŖ ŐħìĨċìĨ

aċŞ ìċĨìħ ?ġĮŖŖÆŐ ţĨè ʎʏʑ >ĮŞĮŖ èìŖ ţŞĮŐŖ

²ìŐġÆĂ Hġġì ̔ ċìħìŐ ʏʍʎʕ


aċŞ ìċĨìħ ?ġĮŖŖÆŐ ţĨè ʎʏʑ >ĮŞĮŖ èìŖ ţŞĮŐŖ

āŨŐ ġìžÆĨèŐÆʫ YÆŞĈÆŐċĨÆ ̔ aċâĈÆìġ ţŞŖâĈĞſ ţĨè ħìċĨì ÆŐħìĨċŖâĈìĨ >ŐìţĨèì

²ìŐġÆĂ Hġġì ̔ ċìħìŐ [ìċōƈċĂ ˃ ³ìċŜìĨāìġŖ ʎʲ ţƐÆĂì ʏʍʎʕ ġġì ìâĈŞì ŸĮŐáìĈÆġŞìĨ ħŖâĈġÆĂāĮŞĮʪ aÆŐâ &ìĂìĨŖ ħŖâĈġÆĂʫ ÆŞƈ ţĨè [ÆſĮţŞʪ ĨèŐìÆŖ ²ĮĂìġ &ŐţâĞ ţĨè ċĨèţĨĂʪ hĨġċĨì˅&ŐţâĞ YŐţħáÆâĈ H bʪ ʖʔʕ˅ʐ˅ʖʒʑʏʍ˅ʍʐʎ˅ʐ


(,16 ſĂìèŖĮŐ ň =:(, &ÆŖ ĂìŐìĂìġŞì [ìáìĨ ńň '5(, ţŖĨÆĈħìƈţŖŞÆĨè ņň 9,(5 &ÆŖ *Ĩèì èìŐ ³ìġŞ Ŋł ) 1) &ċì ĂìŐĸŖŞìŞì bţŖŖ łŃň 6(&+6 ³ìġŞ ċħ ³ÆĨèìġ łʼnń 6,(%(1 &ċì ÂċìĂìĨ èìŐ ÆġŞìĨ &Æħì Ńńł

?ġĮŖŖÆŐ ŃŇņ


(,16

ſĂìèŖĮŐ

ň


q

ăĤŹ ăŨŹăłòăŬ ƕŎĠŅŹăŅ ƕĤŬ ĤŅ 1ŬĤƕØŅ̖ ÃĤŬ ėƅĠĺŹăŅ ƀŅŰ ŨƀûăĺƕŎĠĺ ƀŅû ęăŅŎŰ̪ ŰăŅ ûĤă ÒăĤŹ ŅØõĠ ûăŅ ØƀėŬăęăŅûăŅ ĺăŹƤŹăŅ nŎŅØŹăŅ ĤŅ ăŬĺĤŅ̖ ®ŅŰăŬă ÃŎĠŅƀŅę òăėØŅû ŰĤõĠ Ĥł ŹØûŹŹăĤĺ ƛ̪ ęăûŰŎŬ̐ ęØŅƤ ĤŅ ûăŬ qçĠă ƔŎŅ ĺăƚØŅûŬØŰ ƅŬŎ̖ Òƀł ŹØûŹƤăŅŹŬƀł ĺĤăė łØŅ ăŹƕØ ƤƕØŅƤĤę nĤŅƀŹăŅ̐ łØŅ ķŎŅŅŹă ØòăŬ ØƀõĠ ăĤŅă ŹØŹĤŎŅ łĤŹ ûăŬ năŹŬŎ ėØĠŬăŅ̖ ÒƀŬ ÃŎĠŅƀŅę ęăĠŘŬŹă ăĤŅ ƀŬØĺŹăŬ NƀŅû̐ ûăŬ łŎŬęăŅŰ ƀŅû ØòăŅûŰ ƔŎŬ ƀŅŰăŬăŬ §ƅŬ ŰăĤŅ DƀŹŹăŬ ėŎŬûăŬŹă ƀŅû ûăŅ ƕĤŬ ®ûŎ ŅØŅŅŹăŅ̖ ăĤŅăŅ ØŬłăŅĤŰõĠăŅ qØłăŅ ķŎŅŅŹăŅ ƕĤŬ ƀŅŰ ŅĤõĠŹ łăŬķăŅ̖ ®ŅŰăŬă ÃŎĠŅƀŅę ƕØŬ ęŬŘŸŹăŅŹăĤĺŰ łŘòĺĤăŬŹ̐ òăŰØŸ ûŬăĤ ÒĤłłăŬ ƀŅû ăĤŅă ęăŬçƀłĤęă ÂăŬØŅûØ łĤŹ ăĤ̪ ŅăŬ ŹŬØƀłĠØėŹăŅ ƀŰŰĤõĠŹ Øƀė ûĤă NŬØŰûØŅ̪ õĠĺƀõĠŹ ƀŅû ûăŅ ŬØŬØŹ̖ 'ØŰ Ã㏏ăŬ ƕØŬ ĠŎõĠŰŎłłăŬĺĤõĠ̐ ăĠăŬ ĠăĤŸ ØĺŰ ƕØŬł̖ 'Ĥă eĤõĠŹŰõĠØĺŹăŬ ĤŅ ûăŬ ÃŎĠ̪ ŅƀŅę ƕØŬăŅ ĤŅ cŅĤăĠŘĠă ØŅęăòŬØõĠŹ ƀŅû ûĤă §ƅŬăŅ ŬăĺØŹĤƔ ŅĤăûŬĤę̖ õĠŎŅ łăĠŬłØĺŰ ĠØŹŹă ĤõĠ łĤŬ ûăŅ cŎŨė ęăŰŹŎŸăŅ̐ ŹŬŎŹƤûăł ęăŅŎŰŰ ĤõĠ ûăŅ ŬòăĤŹŰ̪ ŨĺØŹƤ ûØĠăĤł̐ ĠØŹŹă ăĤŅăŅ ŅăƀăŅ ŎłØŅ òăęŎŅ̪ Ŋ


ŅăŅ ƀŅû ŰăŹƤŹă łĤõĠ łĤŹ ûăł !ŎłŨƀŹăŬ ƀŅû łăĤŅăŅ ®ŅŹăŬĺØęăŅ ŰŎ ŎėŹ ĤõĠ ķŎŅŅŹă Øƀė ûăŅ ØĺķŎŅ̖ RŅŰ RŅŹăŬŅ㏠ķØłăŅ ƕĤŬ ŨăŬ §ăĺăėŎŅłŎûăł̖ ÂĤØ Ø̪ ŹăĺĺĤŹ ăłŨƱŅęăŅ ƕĤŬ ĤŅ ûăŬ ÃŎĠŅƀŅę ûĤă ûăƀŹŰõĠăŅ DăŬŅŰăĠŰăŅûăŬ '̐ Ò'D̐ ŬŹă̐ ÂŎƚ̐ §e RR̐ 'ØŰ ÂĤăŬ̪ Źă̐ ƀŨăŬ §e ƀŅû 'ăƀŹŰõĠă Ãăĺĺă̖ 'Ĥă ÒăĤŹƔăŬŰõĠĤă̪ òƀŅę òăŹŬƀę ŨĺƀŰ ûŬăĤ ŹƀŅûăŅ̖ 'ØŰ ăĤŅƤĤęă̐ ƕØŰ ƕĤŬ òĤŰĺØŅę Ĥł DăŬŅŰăĠăŅ ØŅęăŰõĠØƀŹ ĠØŹŹăŅ̐ ƕØŬăŅ ÒŎŎ̪ 'ŎķƀłăŅŹØŹĤŎŅăŅ̖ ÃăŅŅ ƕĤŬ ŅĤõĠŹ ƔŎŅ ØŅŰõĠăĤŅăŅû ƀŅ̪ ŰĤõĠŹòØŬăŅ nƅõķăŅ ƤăŬŰŹŎõĠăŅ ƕŎŬûăŅ ƕçŬăŅ̐ ƀŅŰăŬă qØõĠòØŬŅ ŅĤõĠŹ ęăŬØûă ăĤŅăŅ ŅăƀăŅ ƕĤłłĤŅęŨŎŎĺ ęă̪ òØƀŹ ƀŅû ƕĤŬ ķăĤŅă nŎŹŹăŅŨĺØęă ĤŅ ûăŬ cƅõĠă ęăĠØòŹ Ġ珏ăŅ̐ ûØŅŅ ƕçŬă ƀŅŰăŬ Fĺƅõķ ƔŎĺĺķŎłłăŅ ęăƕăŰăŅ̖

łŁ


'ăŬ ŹŬØŸăŅƔăŬķăĠŬ ƕØŬ ĠŘĺĺĤŰõĠ̖ ³òăŬØĺĺ ĤŅ ûăŬ ŹØûŹ ęØò ăŰ ØƀŰŹăĺĺăŅ̖ ÃăŅŅ ƕĤŬ łŎŹŎŬĤŰĤăŬŹ ƀŅŹăŬƕăęŰ ƕØŬăŅ̐ ŰŹØŅûăŅ ƕĤŬ ăĤęăŅŹĺĤõĠ ĤłłăŬ Ĥł ŹØƀ̖ 'ØŰ òă̪ ĺĤăòŹăŰŹă ÂăŬķăĠŬŰłĤŹŹăĺ ƕØŬăŅ nØŬŰõĠŬƀŹķØŰ̐ ķĺăĤŅă nĤŅĤòƀŰŰă̐ ûĤă ŅƀŬ Øƀė ŬłăŅĤŰõĠ òăŰõĠŬĤėŹăŹ ƕØŬăŅ̖ ăĤŹ ķƀŬƤăł ĠØŹŹăŅ ûĤă ØłłăĺŹØƚĤŰ ĤłłăŬĠĤŅ qƀł̪ łăŬŅ ƀŅû ƤăĤęŹăŅ ûĤă NØĺŹăŰŹăĺĺăŅ ØŅ̖ Ņ cŬăƀƤƀŅ̪ ęăŅ òăėØŅûăŅ ŰĤõĠ ûĤă ƀŹŎėØĠŬăŬØłŨăĺŅ Øƀė ûăŬ ęă̪ ęăŅƅòăŬĺĤăęăŅûăŅ ăĤŹă̐ ƕØŰ ØƀõĠ ėƅŬ ûĤă DƀŸęçŅęăŬ ƕĤõĠŹĤę ƕØŬ̐ ûăŅŅ ûĤă DƀŸęçŅęăŬØłŨăĺŅ ėƀŅķŹĤŎŅĤăŬ̪ ŹăŅ ĠçƀƱę ŅĤõĠŹ̖ ƀŹŎŰ ĠØŹŹăŅ ęŬƀŅûŰçŹƤĺĤõĠ ÂŎŬėØĠŬŹ̐ ƀŅû òăĤł ³òăŬūƀăŬăŅ ûăŬ ŹŬØŸă łƀŰŰŹăŅ ƕĤŬ Øƀė ƀŅ̪ ŰăŬă DƅŸă ØõĠŹăŅ̖ 1ŬĤƕØŅ ƕØŬ ŰăĠŬ ƔăŬƕĤŅķăĺŹ ƀŅû ƔĤă̪ ĺă ŹŬØŸăŅŅØłăŅ ƕØŬăŅ ŰăĺòŰŹ ƀŅłĤŹŹăĺòØŬăŅ qØõĠ̪ òØŬŅ ƀŅòăķØŅŅŹ̖ ĺăƚØŅûŬØ ƕØŬ ėŬŎĠ̐ ûØŰŰ ûăł ƅŬŎ łĤŹ 1ûĤķ ăĤŅ DØĠŬăŬ ƤƀŬ ÂăŬėƅęƀŅę ŰŹØŅû̐ ûăŬ ŰĤõĠ ĤŅ ûăŬ ŹØûŹ ĠăŬƔŎŬŬØęăŅû ØƀŰķØŅŅŹă̖ 'ØŰ 1ĤŅĺăòăŅ ƕØŬ ƀŅŰ ØƀõĠ ûăŰĠØĺò ŰŎ ĺăĤõĠŹ ęăėØĺĺăŅ̐ ƕăĤĺ ƕĤŬ ƔĤăĺă Ņ㏏ă năŅŰõĠăŅ ķăŅŅăŅęăĺăŬŅŹ ĠØŹŹăŅ̖ 1ûĤķ ĠŎĺŹă ƀŅŰ ŅĤõĠŹ ŅƀŬ ƔŎł DĺƀęĠØėăŅ Øò̐ ŰŎŅûăŬŅ ĠØŹŹă ĤŅ ƀŅŰăŬăŬ ÃŎĠŅƀŅę ûăŅ cƅĠĺŰõĠŬØŅķ ęăėƅĺĺŹ ƀŅû ĺƀłăŅ ØƀėęăŰŹăĺĺŹ̖ Rł ƅŬŎ ŰŎŬęŹăŅ năŬĤ̐ ŅĤ ƀŅû eØŅØ ėƅŬ ęƀŹă eØƀŅă ƀŅû ØƀõĠ łĤŹ ĤØŅõØ̐ ûăŬ ûăƀŹŰõĠăŅ ŨŬØõĠØŰŰĤŰŹăŅŹĤŅ̐ ƔăŬŰŹØŅûăŅ ƕĤŬ ƀŅŰ ŨŬĤ̪ łØ̖ Ņ ûăŅ ÃŎõĠăŅăŅûăŅ ƀŅŹăŬŅØĠłăŅ ƕĤŬ ƀŰƲƅęă ĤŅ ûĤă ®łęăòƀŅę̖ nĤŹ 1ûĤķ ƀŅû ŰăĤŅăł òĺØƀăŅ õĠĤ̪ ęƀĺĤ ØƀŰ ûăł ØƀĴØĠŬ ˘ˠ˞˗ ăŬķƀŅûăŹăŅ ƕĤŬ ûăŅ §ăłŨăĺ ûăŬ ŎŅŅă̐ ûăŅ ăƕØŅŰăă ƀŅû ûĤă NăĤûĤ̪ĠØėŹă FăęăŅû ŬƀŅû ƀł 'ĤĺĤûŰõĠØŅ̖ 'Ĥă eØŅûŰõĠØėŹ ƕØŬ ØŹăłòăŬØƀ̪ łł


òăŅû̖ ³òăŬØĺĺ ĤŅ ûăŬ qØŹƀŬ ƔăŬŰŹăõķŹăŅ ŰĤõĠ ƀŬØĺŹă cĤŬ̪ õĠăŅ ƀŅû cĺŘŰŹăŬ̖ RŅ ûăł łØĺăŬĤŰõĠ ĤŅ ăĤŅăŬ õĠĺƀõĠŹ ûăŰ ƤØŹ̪§ØĺăŰ ęăĺăęăŅăŅ cĺŎŰŹăŬ FăęĠØŬû ĺØƀŰõĠŹăŅ ƕĤŬ ăĤŅăŬ ØŬłăŅĤŰõĠ̪ØŨŎŰŹŎĺĤŰõĠăŅ năŰŰă ƀŅû òă̪ ŰŹØƀŅŹăŅ ûĤă ĤŅ ûăŅ DăĺŰ ęăĠØƀăŅăŅ çƀłă ƀŅû ûĤă łĤŹ ØŅęăķŅŎŹăŹăŅ §ØŰõĠăŅŹƅõĠăŬŅ ƅòăŬŰçŹăŅ çƀłă ŅăòăŅ ûăł FŎŹŹăŰĠØƀŰ̖ 'Ĥă ŎŬŹĠŎûŎƚă DŬŘłłĤęķăĤŹ ĠØŹŹă ŰĤõĠ ĠĤăŬ łĤŹ ûăł ŬØƀõĠ ęăŨØØŬŹ̐ §ØŰõĠăŅŹƅ̪ õĠăŬ ØŅ çƀłă ƀŅû ŹŬçƀõĠăŬ Ƥƀ ķŅŎŹăŅ̐ ûØłĤŹ ûĤă ÃƅŅŰõĠă ûăŬ năŅŰõĠăŅ ĤŅ 1ŬėƅĺĺƀŅę ęăĠăŅ̖ ÃĤŬ ŹŬØŅķăŅ ÃŎûķØ Ĥł ăĺėŹăŅ ŹŎõķ ăĤŅăŰ NŎõĠĠØƀŰăŰ Ĥł ŰŎęăŅØŅŅŹăŅ ØŅęĺØûăŰõĠ̪ÂĤăŬŹăĺ̖ 'Ĥă nŘòăĺ ƀŅû ûăŬ ŎûăŅ ûăŰ ÃŎĠŅƤĤłłăŬŰ ƕØŬăŅ łĤŹ Ƥƀł §ŬŎõķŅăŅ ØƀŰęăĺăęŹăŬ õĠØėƕŎĺĺă òăûăõķŹ̖ ÃØŰŰăŬ ęØò ăŰ ĤŅ ûăŅ ÃŎĠŅƀŅęăŅ ŅƀŬ łŎŬęăŅŰ ƀŅû ØòăŅûŰ̖ Rł §ŬăŨŨăŅ̪ ƲƀŬ ûăŰ NŎõĠĠØƀŰăŰ ƕƀŬûă łØŅõĠłØĺ ŰŎęØŬ ęăęŬĤĺĺŹ̖ ®ŅƔăŬęăŰŰĺĤõĠ ƕØŬ ûăŬ òăŅû òăĤ ŬŹŎ ƀŅû FØƛØŅă̐ ăĤŅăł ØŬłăŅĤŰõĠăŅ ÃĤŬŹŰõĠØėŹŰŨŬŎėăŰŰŎŬ ƀŅû ŰăĤ̪ ŅăŬ DŬØƀ̖ qØõĠ ƀŅû ŅØõĠ ăŬėƀĠŬăŅ ƕĤŬ łăĠŬ ƅòăŬ ûĤă 1ŬėØĠŬƀŅęăŅ ûăŬ ŬłăŅĤăŬ ĤŅ ûăŅ ĺăŹƤŹăŅ ƤƕăĤ aØĠŬ̪ ƤăĠŅŹăŅ̖ 'Ĥă ̭ÃăŅûă̬ ƀŅû ûăŬ ÒăŬėØĺĺ ûăŬ ŎƕĴăŹ̪ ƀŅĤŎŅ ƕƀŬûăŅ ĠĤăŬ ûƀŬõĠƕăę ØĺŰ ÒƀŰØłłăŅòŬƀõĠ ăŬĺăòŹ̖ Ĥă ėƅĠŬŹăŅ ƤƀŬ ƔŘĺĺĤęăŅ FăĺûăŅŹƕăŬŹƀŅę̐ Ŭ̪ łƀŹ ƀŅû ÂăŬĺƀŰŹ ûăŬ ŹăõĠŅĤŰõĠăŅ RŅėŬØŰŹŬƀķŹƀŬ̖ RŅ ûăŅ ÃŎĠŅƀŅęăŅ ęØò ăŰ ûØłØĺŰ ķăĤŅ ÃØŰŰăŬ ƀŅû ķăĤŅăŅ ŹŬŎł ƀŅû ûĤă NăĤƤƀŅęăŅ ėƀŅķŹĤŎŅĤăŬŹăŅ ØƀõĠ ŅĤõĠŹ̖ 'ƀŬõĠ ûăŅ cŬĤăę łĤŹ ŰăŬòØĤûŰõĠØŅ ƀł ăŬę̪cØŬØòØõĠ ƕƀŬûăŅ ûØŅŅ ûĤă ăŰŹă ûăŬ ØŬłăŅĤŰõĠăŅ ÃĤŬŹŰõĠØėŹ łŃ


ŬƀĤŅĤăŬŹ̖ 1ĤŅ ĤăŰăŅŨŬŎòĺăł ƕØŬ ûĤă òƕØŅûăŬƀŅę ûăŬ 1ĺĤŹăŅ̖ ŬłăŅĤăŅ ĠØŹŹă ØƀõĠ łĤŹ ĠŎĠăŬ ŬòăĤŹŰĺŎŰĤę̪ ķăĤŹ Ƥƀ ķçłŨėăŅ̖ 'ƀŬõĠ ûĤă ŅĤăûŬĤęăŅ eŘĠŅă ƕØŬăŅ ûĤă năŅŰõĠăŅ ęăƤƕƀŅęăŅ̐ ƤƕăĤ ŎûăŬ ûŬăĤ aŎòŰ ęĺăĤõĠƤăĤ̪ ŹĤę ØƀŰƤƀƅòăŅ̖ nŎłăŅŹØŅ ƕØŬ ĤŅ ŬłăŅĤăŅ ØĺĺăŬûĤŅęŰ ăĤŅ ƀėŰõĠƕƀŅę Ƥƀ ŰŨƅŬăŅ̐ ØƀõĠ ûĤă RŅėŬØŰŹŬƀķŹƀŬ ėƀŅķŹĤŎŅĤăŬŹă ăĤŅĤęăŬłØŸăŅ ƔăŬĺçŰŰĺĤõĠ̖ RŅ ƀŅŰăŬăŬ ÃŎĠŅƀŅę ĠØŹŹăŅ ƕĤŬ ûăŅ ăŬŰŹăŅ ķƀŬƤăŅ ŹŬŎłØƀŰėØĺĺ ŅØõĠ ûŬăĤ §ØęăŅ ƀŅû ŅØõĠ ăĤŅăŬ ÃŎõĠă ƔăŬòŬăĤŹăŹă ûØŰ ØûĤŎ ûĤă qØõĠŬĤõĠŹ̐ ûØŰŰ ûØŰ ÃØŰŰăŬ ĤŅ ƀŅŰăŬăł ÂĤăŬ̪ Źăĺ ėƅŬ ăĤŅăŅ §Øę ØòęăŰŹăĺĺŹ ƕăŬûăŅ ŰŎĺĺŹă̖ RŅ ûăŬ 1ŬĤƕØŅăŬ RŅŅăŅŰŹØûŹ ęØò ăŰ ƤØĠĺŬăĤõĠă !ØėĄŰ ƀŅû ăŰŹØƀŬØŅŹŰ̐ ĤŅ ûăŅăŅ łØŅ ûŬØƀŸăŅ ŰĤŹƤăŅ

łń


ƀŅû ûĤă ĺØƀăŅ ŨçŹŰŎłłăŬØòăŅûă ƔăŬòŬĤŅęăŅ ķŎŅŅ̪ Źă̖ DØŰŹ Øĺĺă nçŅŅăŬ ŬØƀõĠŹăŅ ŨØƀŰăŅĺŎŰ ĺØŅęă̐ ûƅŅ̪ Ņă ĺĤł̪ÒĤęØŬ㏏ăŅ ƕĤă łăĤŅă FŬŎŸłƀŹŹăŬ̖ 'ØŰ 1ŰŰăŅ ƕØŬ ŎŬĤăŅŹØĺĤŰõĠ łĤŹ ŬƀŰŰĤŰõĠăŅ 1ĤŅŰŨŬăŅęŰăĺŅ̖ RŅ ûăł ŰăĺòăŅ eŎķØĺ ķŎŅŅŹă łØŅ eØĠłØõƀŅ ƀŅû ĺĤŅĤ òăŰŹăĺ̪ ĺăŅ̖ 'Ĥă ƀŨăŬłçŬķŹă ƕØŬăŅ ęƀŹ ØƀŰęăŰŹØŹŹăŹ ƀŅû òăĤ ûăŅ NçŅûĺăŬŅ Øł ŹŬØŸăŅŬØŅû ķŎŅŅŹă łØŅ ķŘŰŹĺĤõĠă §ŎłØŹăŅ̐ ƱŬŰĤõĠă ƀŅû năĺŎŅăŅ ķØƀėăŅ̖ òęăŰăĠăŅ ƔŎŅ ŬŎŹ̐ {òŰŹ ƀŅû FăłƅŰă ƕØŬăŅ ûĤă ŬăĤŰă ØĺĺăŬûĤŅęŰ ƔăŬĠçĺŹŅĤŰłçŸĤę ĠŎõĠ ƀŅû ûĤă łăĤŰŹăŅ ÃØŬăŅ ķŎŰŹă̪ ŹăŅ ŰŎ ƔĤăĺ ƕĤă ĤŅ 'ăƀŹŰõĠĺØŅû ŎûăŬ ŅŎõĠ łăĠŬ̖ RŅ ûăŅ FçŬŹăŅ ĤŅ ƀŅŰăŬăł ÂĤăŬŹăĺ ƕƀõĠŰ ÃăĤŅ̐ ƀŅû ėƅŬ ĤŬŎƀŰõĠ̐ ƀŅŰăŬă ƤƕăĤƀŅûØõĠŹƤĤęĴçĠŬĤęă ÂăŬłĤă̪

łŅ


ŹăŬĤŅ̐ ûĤă ƤƕăĤ ŹŎõķƕăŬķă ƀŅŹăŬ ƀŅŰ ƕŎĠŅŹă̐ ĠØŹŹă ĤõĠ òăŬăĤŹŰ Øƀė ăĤŅăŬ ƕØõķăĺĤęăŅ eăĤŹăŬ ƅòăŬ ûăł òęŬƀŅû ƔŎŬ ĤĠŬăł NØƀŰ §ŬØƀòăŅ ăŬŅŹăŅ łƅŰŰăŅ̖ FăŰƀŅûĠăĤŹ̪ ĺĤõĠ ĠØŹŹăŅ ƕĤŬ ęĺƅõķĺĤõĠăŬƕăĤŰă ķăĤŅă ŬŎòĺăłă̐ ØĺĺăŬ̪ ûĤŅęŰ łƀŰŰŹă ĤØŅõØ ŅØõĠ ûăł ÂăŬƤăĠŬ ăĤŅăŰ ØŅØŅăŅ̪ nĤĺõĠŰĠØķăŰ ĤŅ ăĤŅ cŬØŅķăŅĠØƀŰ ăĤŅęăĺĤăėăŬŹ ƕăŬûăŅ̖ ĺŰ ÒăĤõĠăŅ̐ ûØŰ ƕĤŬ ƀŅŰ ăĤŅęăĺăòŹ ĠØŹŹăŅ̐ ęØòăŅ ƕĤŬ ăĤŅă ķĺăĤŅă ØŬŹƛ ƤƀŬ ÃŎĠŅƀŅęŰăĤŅƕăĤĠƀŅę̖ 1Ű ƕƀŬûă ûØŰ ęŬŘŸŹă FăĺØęă̐ ûØŰ ŰĤõĠ ĴăłØĺŰ ĤŅ ƀŅŰăŬăŅ ÃçŅûăŅ ØòęăŰŨĤăĺŹ ĠØŹŹă̖ 1Ű ęØò łăĠŬ Ƥƀ ăŰŰăŅ ØĺŰ òăĤ ƀŅŰăŬăŬ NŎõĠƤăĤŹ̐ ƀŅû ûØŰ òăĤ ŅƀŬ ûŬăĤƤăĠŅ FçŰŹăŅ̖ õĠŎŅ ƀł ăĺė ®ĠŬ ƔŎŬłĤŹŹØęŰ ķØłăŅ 1ûĤķ ƀŅû ŰăĤŅă DŬØƀ FŬăŹØ òăĤ ƀŅŰ ØŅ̐ łĤŹ FØƛØŅă̐ ăĤŅăŬ çĺŹăŬăŅ 'Øłă̐ ûĤă ĤŅ ûăŅ ƔăŬęØŅęăŅăŅ aØĠŬăŅ łăĠŬłØĺŰ ŨŬŎ ÃŎõĠă òăĤ ƀŅŰăŬăŬ ÂŎŬłĤăŹăŬĤŅ ŅØõĠ ûăł ăõĠŹăŅ ęăŰăĠăŅ̐ ęăŰŨƅĺŹ̐ ęă̪ ėăęŹ ƀŅû ûĤă ĺƀłăŅ ęăęŎŰŰăŅ ĠØŹŹă̖ FØƛØŅă òØŹ ƀŅŰ̐ ĤĠŬă ėŬƅĠăŬă §çŹĤęķăĤŹ ėƅŬ ƀŅŰ ėŎŬŹėƅĠŬăŅ Ƥƀ ķŘŅŅăŅ̖ 'Ĥă ÂŎŬŰŹăĺĺƀŅę̐ ûØŰŰ ăĤŅă ŅăƀŅƀŅûŰăõĠƤĤęĴçĠŬĤęă DŬØƀ̐ ûĤă ŅĤõĠŹ łăĠŬ ŰŎ ęƀŹ ŰØĠ ƀŅû ˘ˠ˜˙ ØŬłăŅĤŰõĠă năĤŰŹăŬĤŅ Ĥł ŬƀŰŹŰõĠƕĤłłăŅ ęăƕŎŬûăŅ ƕØŬ̐ ƀŅŰă̪ ŬăŅ NØƀŰĠØĺŹ ėƅĠŬŹă̐ ƕØŬ ƀŅŰ ŅĤõĠŹ ęăĠăƀăŬ̖ Ĥă ØòăŬ ŰăĤ Øƀė ûØŰ FăĠØĺŹ ØŅęăƕĤăŰăŅ̐ ăŬķĺçŬŹă FØƛØŅă̐ ƀŅû ŰŎ ăŅŹŰõĠĺŎŰŰăŅ ƕĤŬ ƀŅŰ̐ ŰĤă Ƥƀ ƅòăŬŅăĠłăŅ̐ ƕŎŬØƀė̪ ĠĤŅ FØƛØŅă ƀŅŰ ėŬăƀûăŰŹŬØĠĺăŅû ƀłØŬłŹă̖ Òƀł 1ŰŰăŅ ęØò ăŰ ØŬłăŅĤŰõĠă 'ŎĺłØ̐ ØĺØŹă̐ õĠØŰõĠ̪ ĺĤķ ƀŅû cŬăòŰă̖ §ŬØûĤŹĤŎŅăĺĺ ØŸ łØŅ Ƥƀł ĤăŬ ĤŅ Ŭ̪ łăŅĤăŅ DĺƀŰŰķŬăòŰă ØƀŰ ûăł ăƕØŅŰăă̖ 1ûĤķ ĠØŹŹă ƤƕăĤ ăƀŹăĺ łĤŹ ĺăòăŅûăŅ cŬăòŰăŅ łĤŹęăòŬØõĠŹ ƀŅû łņ


ƤăĤęŹă łĤŬ̐ ƕĤă łØŅ ŰĤă ėØõĠęăŬăõĠŹ ƤăŬĺăęŹ̖ ÃĤŬ Űăĺ̪ òăŬ ŰăŬƔĤăŬŹăŅ ăĤŅ ĤŅûĤŰõĠăŰ eØłłęăŬĤõĠŹ̐ ØƀŸăŬûăł cĺŘŸă̐ ŎŹķŎĠĺ ƀŅû FƀĺØŰõĠ̐ ûØŰ òăĤ ûăŅ ŬłăŅĤăŬŅ ØĺĺăŬûĤŅęŰ ƕăŅĤę ŅķĺØŅę ėØŅû̖ ł 1Ņûă ƕØŬ ăŰ ƀŅŰ ƀŅłŘęĺĤõĠ̐ Øĺĺă ŨăĤŰăŅ ęĺăĤõĠƤăĤŹĤę Øƀė ûăŅ §ĤŰõĠ Ƥƀ ŰŹăĺĺăŅ̐ ƀŅû òăĤł òŰõĠĤăû ăŬķĺçŬŹăŅ ƀŅŰăŬă ØŬłăŅĤ̪ ŰõĠăŅ FçŰŹă̐ ûØŰŰ ăŰ ĤŅ ƀŅŰăŬăŬ ÃŎĠŅƀŅę ĴăŹƤŹ ØƀõĠ ØŬłăŅĤŰõĠ ŬŎõĠ̖ qØõĠûăł ûĤă ķçĺŹăŬă aØĠŬăŰƤăĤŹ ûĤă nƅõķăŅ ƔăŬŹŬĤă̪ òăŅ ĠØŹŹă̐ łØõĠŹăŅ ƕĤŬ ĺØŅęŰØł łĤŹ ęŬŘŸăŬăŅ §ĤăŬăŅ ăķØŅŅŹŰõĠØėŹ̖ Ņ ûăł nŎŬęăŅ ŅØõĠ ƀŅŰăŬăŬ 1ĤŅƕăĤ̪ ĠƀŅęŰŨØŬŹƛ ėØŅûăŅ ƕĤŬ Øƀė ƀŅŰăŬăł ØĺķŎŅ ăĤŅăŅ ƤăŬ̪ ŹŬăŹăŅăŅ ķŎŬŨĤŎŅ ƀŅû ăŰ ķŎŰŹăŹă łĤõĠ ăŅŎŬłă ³òăŬ̪ ƕĤŅûƀŅę̐ ûĤăŰăŅ łĤŹ ûăł NØŅûėăęăŬ ƕăęƤƀķăĠŬăŅ̖ ăĤŹ ûĤăŰăł §Øę ĺĤăėăŅ ƕĤŬ ĤŅ ûăŬ ÃŎĠŅƀŅę ŅĤõĠŹ łăĠŬ òØŬėƀŰŰ ĠăŬƀł̖ ƀõĠ ûĤă ŨĤŅŅăŅ ƕƀŬûăŅ Ĥł eØƀėă ûăŬ ÒăĤŹ ęŬŘŸăŬ ƀŅû ŨŬŎŨŎŬŹĤŎŅØĺ ûØƤƀ ƕƀõĠŰ ƀŅŰăŬ nƀŹ̖ 1ĤŅ òăØõĠŹĺĤõĠăŰ 1ƚăłŨĺØŬ ķĤõķŹă ĤõĠ łĤŹ ûăł NØƀŰ̪ ŰõĠƀĠ ăĤŅėØõĠ ØƀŰ ûăŬ ÃŎĠŅƀŅę ĤŅŰ DŬăĤă̖ ŅęăòĺĤõĠ ŰŎĺĺŹă ăŰ ĠĤăŬ ØƀõĠ õĠĺØŅęăŅ ęăòăŅ̐ ûŎõĠ Ƥƀł Fĺƅõķ ĠØŹŹăŅ ƕăûăŬ ƕĤŬ ŅŎõĠ ƀŅŰăŬă ØŬłăŅĤŰõĠăŅ DŬăƀŅûă ƀŅû ăķØŅŅŹăŅ òĤŰĺØŅę ƕăĺõĠă ęăŰăĠăŅ̖ ŅŰŎŅŰŹăŅ ŰŹŬăƀŅŹăŅ ĤŅ ûăŬ ŹØûŹ cØŹƤăŅ ƀŅû ØŬłŰăĺĤęă ŹŬØŸăŅ̪ ĠƀŅûă ĠăŬƀł̐ ûĤă ĤŅ Ĵăûăł 'ĤŰŅăƛ̪DĤĺł Ġ珏ăŅ łĤŹ̪ ŰŨĤăĺăŅ ķŘŅŅăŅ̖ ƀė ăĤŅăł ÃŎĠĺŹçŹĤęķăĤŹŰòØŰØŬ Ĥł nØŬŬĤŎŹŹ̪NŎŹăĺ Øł ăŨƀòĺĤķŰŨĺØŹƤ̐ ûăŬ ėŬƅĠăŬ eăŅĤŅŨĺØŹƤ ĠĤăŸ̐ ƕƀŬ̪ ûă ƀŅŰ ûĤă NŎõĠęĺØŅƤƕăŬòăòŬŎŰõĠƅŬă ėƅŬ ăĤŅ Ņăƀ łŇ


ăŬŘƫŅăŹăŰ õĠƕĤłłòØû ĤŅ ûĤă NØŅû ęăûŬƅõķŹ̖ 1ĤŅ õĠƕĤłłòØû ĠØŹŹă Ƥƀ ƀŅŰăŬăł Fĺƅõķ ŅŎõĠ ęăėăĠĺŹ̐ ûăŅŅ ęăĺăęăŅŹĺĤõĠăŰ ŨĤŅŅăŅķĤõķăŅ ŬăĤõĠŹă ØĺŰ ŰŨŎŬŹ̪ ĺĤõĠăŬ ƀŰęĺăĤõĠ ŅĤõĠŹ ØƀŰ̖ ÃĤŬ ŬĤăėăŅ Ĥł ūƀØŹăķ̪ ÒăŅŹŬƀł ØŅ̐ ăŬķĺçŬŹăŅ̐ ûØŰŰ ƕĤŬ ûØŰ õĠƕĤłłòØû ęăŬŅ ķăŅŅăŅĺăŬŅăŅ ƀŅû ƔŎŬòăĤķŎłłăŅ ƕƅŬûăŅ ƀŅû ėŬØęŹăŅ̐ Ŏò ƕĤŬ NØŅûŹƅõĠăŬ ƔŎŬ {ŬŹ ĺăĤĠăŅ ķŘŅŅŹăŅ ŎûăŬ łĤŹòŬĤŅęăŅ ŰŎĺĺŹăŅ̖ ăŰŰăŬ łĤŹòŬĤŅęăŅ̐ ŬĤ㏠łØŅ ƀŅŰ ̩ ƀŅû ŰŎ ėƀĠŬăŅ ƕĤŬ Øł qØõĠłĤŹŹØę Ĥł §ØƚĤ łĤŹ ƀŅŰăŬăŅ ØûăŰØõĠăŅ Ƥƀł ūƀØŹăķ̪ÒăŅŹŬƀł̖ 'ŎŬŹ ăłŨƱŅę ƀŅŰ ăĤŅă Ņ㏏ă̐ 1ŅęĺĤŰõĠ ŰŨŬăõĠăŅûă ĴƀŅęă DŬØƀ̐ ûĤă ƀŅŰ ĠăŬƀłėƅĠŬŹă ƀŅû ûăŬ ƕĤŬ łĤŹ ƀŅŰăŬăŅ ęăŰõĠƀĺŹăŬŹăŅ ŨŎŬŹŹØŰõĠăŅ ėŎĺęŹăŅ̖ 'Ĥă ŅĺØęă ƕØŬ łň


ƕĤŬķĺĤõĠ òăăĤŅûŬƀõķăŅû̖ 1Ű ęØò ƤƕăĤ ęŬŎŸă õĠƕĤłł̪ òăõķăŅ̐ ƔăŬŰõĠĤăûăŅă ƀŹŰõĠăŅ̐ ăĤŅă 'ØłŨėŰØƀŅØ̐ ăĤ̪ ŅăŅ ÃĠĤŬĺŨŎŎĺ ƀŅû łăĠŬăŬă ķĺăĤŅă çƀłă łĤŹ eĤăęăŅ ėƅŬ ÃăĺĺŅăŰŰ̪ ăĠØŅûĺƀŅęăŅ̖ Òƀł cŎłŨĺăƚ ęăĠŘŬŹăŅ ŰŎęØŬ ăĤŅ ŨØØŬ ûŎŨŨăĺŰŹŘõķĤęă NŎŹăĺƤĤłłăŬ łĤŹ ĺĤõķ Øƀė ûĤă õĠƕĤłłòăõķăŅ̖ qŎõĠ òăăĤŅûŬƀõķăŅûăŬ ØĺŰ ûĤă ŅĺØęă ƕØŬ ûăŬ òăŹŬĤăòăŅă ăŬŰŎŅØĺØƀėƕØŅû̖ Ņ ûăŬ cØŰŰă ŰŹŬØĠĺŹă ăĤŅ ĴƀŅęăŰ 'ØłăŅŹŬĤŎ ƀł ûĤă Ã㏏ă̐ ŅăòăŅ ûăŅ ÃØõĠłçŅŅăŬŅ Øł 1ĤŅęØŅę ûƀŬõĠŰŹŬăĤė̪ ŹăŅ łăĠŬăŬă ØûăłăĤŰŹăŬ ûĤă NØĺĺă̐ ĠĤŅŹăŬ ûăŬ ŅØõķ̪ ƀŅû 1ĤŰŹĠăķă ƀŅŹăŬĠĤăĺŹăŅ ŰĤõĠ ûŬăĤ ŅęăŰŹăĺĺŹă ƀŅû ĤŅ ûăŅ ƔăŬŰõĠĤăûăŅăŅ ăĠØŅûĺƀŅęŰŬçƀłăŅ ƕØŬŹăŹă Ņă̪ òăŅ ĴăûăŬ eĤăęă ăĤŅă ĺçõĠăĺŅûă DŬØƀ Øƀė ĤĠŬăŅ 1ĤŅŰØŹƤ̖ łʼn


ƀõĠ ûĤă ØûăłØŅŹăĺ̪ ƀŅû NØŅûŹƀõĠØƀŰĺăĤĠă ƕØŬ òăŰăŹƤŹ̖ 'Ĥă 1ŅęĺĤŰõĠ ŰŨŬăõĠăŅûă DŬØƀ ėŎŬûăŬŹă łĤõĠ Øƀė̐ ûĤă 'ØłăŅƀłķĺăĤûăķØòĤŅă Ƥƀ òăŹŬăŹăŅ̐ ûŎõĠ ĤõĠ ƕĤŅķŹă ûØŅķăŅû Øò̖ căĤŅ ŬŎòĺăł̐ ŰØęŹă ŰĤă ƀŅû ûĤŬĤ̪ ęĤăŬŹă łĤõĠ ĤŅ ûăŅ Øƀł̖ §ØŹŰçõĠĺĤõĠ ėƅĠĺŹă ŰĤõĠ ŅĤă̪ łØŅû ęăŰŹŘŬŹ̐ ûăŅŅ ƕĤŬ ƕØŬăŅ ûĤă ăĤŅƤĤęăŅ FçŰŹă̖ 'ăŅ FŬƀŅû ûØėƅŬ ăŬėƀĠŬăŅ ƕĤŬ ăĤŅ ŨØØŬ nĤŅƀŹăŅ ŰŨçŹăŬ̐ ØĺŰ ƕĤŬ ŅØõĠ ƀŅŰăŬăł ƀŅûęØŅę ûĤă ŅĺØęă ŹăŰŹăŅ ƀŅû ăĤŅă 1ĤŅŹŬĤŹŹŰķØŬŹă ķØƀėăŅ ƕŎĺĺŹăŅ̖ 'ØŰ õĠƕĤłłòØû ĠØòă ŅŎõĠ ęØŬ ŅĤõĠŹ ăŬŘƫŅăŹ̐ ăŬķĺçŬŹă ƀŅŰ ûĤă DŬØƀ ĺç̪ õĠăĺŅû̖ õĠĺØęØŬŹĤę ƕƀŬûă ƀŅŰ òăƕƀŰŰŹ̐ ƕØŬƀł łØŅ ØŅ ûĤăŰăł §Øę Ĥł ūƀØŹăķ ķăĤŅă NØŅûŹƅõĠăŬ ØƀŰĺăĤ̪ ĠăŅ ķŎŅŅŹă̐ ƀŅòăØŅŹƕŎŬŹăŹ ØòăŬ òĺĤăò ƀŅŰăŬă DŬØęă̐ ƕØŬƀł Øĺĺă nĤŹØŬòăĤŹăŬ ŰõĠŎŅ ăĤŅă ÃŎõĠă ƔŎŬ ûăŬ 1Ŭ̪ ŘƫŅƀŅę ûĤăŅŰŹòăŬăĤŹ Øƀė ĤĠŬăł ŎŰŹăŅ ŰŹØŅûăŅ̖ ØŹĺŎŰ ėƀĠŬăŅ łĤŹ ûăł §ØƚĤ ĠăĤł ƀŅû ķăĠŬŹăŅ ƤƕăĤ §Øęă ŅØõĠ ûăŬ ŎƬƤĤăĺĺăŅ 1ŬŘƫŅƀŅę ĤŅ ûăŅ ŨŎŬŹŨØŬķ ƤƀŬƅõķ̖ 'ĤăŰłØĺ ƕØŬăŅ ƕĤŬ ØƀõĠ ŎƬƤĤăĺĺ ûĤă ăĤŅƤĤęăŅ FçŰŹă ƀŅû ŰõĠƕØłłăŅ ŰŎ ęƀŹ òăƕØõĠŹ ƕĤă ŅŎõĠ ŅĤă ĤŅ ƀŅŰăŬăł eăòăŅ̖ ÃĤŬ ĠØŹŹăŅ òăĤûă ăĤŅăŅ ăĤęăŅăŅ Øûă̪ łăĤŰŹăŬ̐ ûăŬ Øł ăõķăŅŬØŅû ŅăòăŅ ƀŅŰ ĠăŬĺĤăė ƀŅû Ĵăûă ƀŅŰăŬăŬ ăƕăęƀŅęăŅ ƕƀŬûă ƔŎŅ ƤƕØŅƤĤę ƀęăŅŨØØŬăŅ òăŎòØõĠŹăŹ̖ ĤõĠŹĤę ăŅŹŰŨØŅŅăŅû ƕØŬ ûØŰ ŅĤõĠŹ̖ Rł ăŨŹăłòăŬ ƔăŬØŅŰŹØĺŹăŹă ĤõĠ Ĥł FŎăŹĠă̪RŅŰŹĤŹƀŹ ŬØŹĤŰĺØƔØ ăĤŅăŅ òăŅû łĤŹ cØŹĠŬĤŅ ØŰŰĤę ƀŅû nĤõĠØĺ NƔŎŬăõķƜ̐ ăŬŰŹØŅû ĤŅ ÃĤăŅ ûăŅ nĤŬØõĺăłØŅ̪ ŨŎõŬƛŨĠØ̪ ØŅû ƀŅû ûØŰ ĺØŅę ęăŰƀõĠŹă ăõĺØłĠăėŹ ƔŎŅ ƀĤŬĤŅƀŰ cƀĠĺłØŅŅ̐ ûØŰ ĤõĠ̐ ƕĤă ĤõĠ òăĤł 1ĤŅ̪ łŊ


ŬçƀłăŅ ĤŅ ûĤă ĤòĺĤŎŹĠăķ ėăŰŹŰŹăĺĺŹă̐ ØĺĺăŬûĤŅęŰ ŰõĠŎŅ òăŰØŸ̖ ƀė ûăł ƅõķƲƀę ƔŎŅ ÃĤăŅ ŅØõĠ 1ŬĤƕØŅ łƀŰŰ̪ Źă ĤõĠ ăĤŅĠƀŅûăŬŹƤƕØŅƤĤę 1ƀŬŎ ėƅŬ ³òăŬęăŨçõķ òăƤØĠ̪ ĺăŅ̐ ûØ ĤõĠ łĤõĠ łĤŹ ƅõĠăŬŅ ƀŅû eăòăŅŰłĤŹŹăĺŅ òă̪ ƔŎŬŬØŹăŹ ĠØŹŹă̖ ŹØŬķă {ķŹŎòăŬƕĤŅûă òŬØõĠŹăŅ ƀŅŰăŬă ØûăƤĤłłăŬ̪ ûăõķă Ƥƀł ăòăŅ ƀŅû ûăŬ ăŬŰŹă õĠŅăă ƔăŬƕØŅûăĺŹă 1ŬĤƕØŅ 1Ņûă qŎƔăłòăŬ ĤŅ ăĤŅă ŰõĠŘŅă ƕăĤŸă ŹØûŹ̖ ăõĠŹƤăĤŹĤę ƔŎŬĠăŬ ƕƀŬûăŅ ƀŅŰăŬă ƅòăŬĤŬûĤŰõĠăŅ̐ Ĵă̪ ûăŅ ÃĤŅŹăŬ ŬăęăĺłçŸĤę ăĤŅėŬĤăŬăŅûăŅ ÃØŰŰăŬĺăĤŹƀŅ̪ ęăŅ Øł NØƀŰ ØŅęăòĺĤõĠ ƕĤŅŹăŬėăŰŹ ęăłØõĠŹ̖ 1ĤęăŅŹĺĤõĠ ŰŎĺĺŹăŅ ŰĤă łĤŹ NăĤƤŰŹçòăŅ ƀłƕĤõķăĺŹ ƕăŬûăŅ̐ ûŎõĠ ûØ ăŰ ûĤăŰă ĤŅ ŬłăŅĤăŅ ęăŬØûă ŅĤõĠŹ Ƥƀ ķØƀėăŅ ęØò̐

ŃŁ


ƕƀŬûăŅ ûĤă ŎĠŬă ăĤŅėØõĠ ĤŅ FĺØŰėØŰăŬƕŎĺĺă ăĤŅęăĠƅĺĺŹ ƀŅû ƤƀŰçŹƤĺĤõĠ łĤŹ năŹØĺĺŬŎĠŬăŅ ƀłłØŅŹăĺŹ̖ 'ØŰ ŰŎĺĺ̪ Źă òĤŰ łĤŅƀŰ ˚˗ FŬØû ĤŰŎĺĤăŬăŅ̐ ÂăŬŨØõķăŬ̪FØŬØŅŹĤă̖ ÃĤŬ ăŬķƀŅûăŹăŅ ƕăĤŹăŬ 1ŬĤƕØŅ ƀŅû ėƀĠŬăŅ Ĥł cĤŅûăŬ̪ ŨØŬķ Ĥł §Øĺ ƔŎŬ ƀŅŰăŬăł NØƀŰ łĤŹ ûăł ĤĺƤķØŬƀŰŰăĺĺ ƀŅû ăĤŅăŬ ăõĠŹăŅ̐ łĤŹ 'ØłŨė òăŹŬĤăòăŅăŅ 1ĤŰăŅòØĠŅ̖ 'ØòăĤ ėƅĠĺŹăŅ ƕĤŬ ƀŅŰ ƕĤă aĤł cŅŎŨė̖ ƀė ûăŬ cĤŬ̪ łăŰ Ĥł eƀŅØ ØŬķ ĺĤăŸăŅ ƕĤŬ ƀŅŰ ƔŎŅ ̭!ŬØƤƛ 'ØŅõă̬ ûƀŬõĠŬƅŹŹăĺŅ̐ ăĤŅăł DØĠŬęăŬçŹ̐ ûØŰ ƕĤŬ ĤŅ ŎĺăŅ ĺĤăò̪ ęăƕŎŅŅăŅ ĠØŹŹăŅ̐ ƀŅû ûØŰŰ ƔĤăĺ ØƀėŬăęăŅûăŬ ƕØŬ̐ ØĺŰ ăŰ ØƀŰŰØĠ̖ ÃĤŬ ėØŅûăŅ ûăŅ ŨŨĺă̪ ŹŎŬă ƀŅû ûăŅ FŎăŹĠă̪eăŰăŰØØĺ ĤŅ ûăŬ RŅŅăŅŰŹØûŹ ƀŅû òăŰŹØƀŅ̪ ŹăŅ ûĤă ŨŬŎŹƤĤęă̐ ŅŎõĠ Ĥł Øƀ òăƱŅûĺĤõĠă qŎŬŹĠăŬŅ ƔăŅƀă łĤŹ ĤĠŬăŅ ŰŨĤŹƤăŅ̐ ØŅ ŎŹŰûØłăŬ̪ ĺØŹƤ̪ ØƀŹăŅ ØŅęăĺăĠŅŹăŅ NçƀŰăŬŅ̖ 1ĤŅăŅ DĺĤŨŨăŬ ĠØŹ̪ ŹăŅ ƕĤŬ ĤŅ 1ŬĤƕØŅ ĺăĤûăŬ ŅŎõĠ ŅĤõĠŹ ăŅŹûăõķŹ̖ 'Ø̪ ėƅŬ łĤăŹăŹăŅ ƕĤŬ ėƅŬ ƤƕăĤ ŹƀŅûăŅ ûĤă ØƀŅØ Ĥł ŅØ̪ ĠăęăĺăęăŅăŅ NŎŹăĺ ØŰŰ̐ ûăŬăŅ çƀłă ŹŎŹØĺ ķØĺŹ ƕØŬăŅ̐ ƀŅû ŨŬŎòĤăŬŹăŅ ăĤŅ ƕăŅĤę ƅòăŬƤăƀęăŅûăŰ ̭§ƕĤƚ̬ łĤŹ ûƀŅķĺăŬ õĠŎķŎĺØûă ØƀŰ̖ RõĠ ĠØŹŹă łăĤ̪ Ņă 1ŬŅçĠŬƀŅę ĤŅƤƕĤŰõĠăŅ Øƀė ̭nØŰŹăŬ ƀŹăŬòŬŎûØ̬̪ õĠłăĺƤķçŰăŰõĠăĤòăŅ ĤŅ ûăŬ FăŰõĠłØõķŰŬĤõĠŹƀŅę nŎƤƤØŬăĺĺØ ƀłęăŰŹăĺĺŹ̐ òăķĺăòŹă ûØłĤŹ łŎŬęăŅŰ ƀŅû ØòăŅûŰ łăĤŅă ŬŎŹŰõĠăĤòăŅ ƀŅû ĠØŹŹă ŹŬŎŹƤûăł ŰõĠŎŅ ėƅŅė cĤĺŎ ØòęăŅŎłłăŅ̖ 'Ĥă nƅĺĺØòėƀĠŬ ķØł ŅØõĠ ăĤŅ ŨØØŬ ÃŎõĠăŅ ûØŰ ăŬŰŹă nØĺ̐ ƕĤŬ ƔăŬòŬØõĠŹăŅ ăĤŅăŅ ĺƀŰŹĤęăŅ òăŅû łĤŹ Źƀ̪ ûăŅŹăŅ ûăŬ §ăõĠŅĤŰõĠăŅ ®ŅĤƔăŬŰĤŹçŹ 'ØŬłŰŹØûŹ ƀŅû Ńł


ûăŬ ăŬŰŹă DŬăƀŅû òăŰƀõĠŹă ƀŅŰ ĤŅ 1ŬĤƕØŅ̖ 'Ĥă nŎŹŹăŅ̪ ŨĺØęă ƕØŬ ƅòăŬŰŹØŅûăŅ ƀŅû ĤŅƤƕĤŰõĠăŅ ķŎŅŅŹă ĤõĠ nŎŹŹăŅ ŰŎęØŬ łĤŹ ûăł FƀłłĤòØŅû ăŬĺăęăŅ̖ ÃĤŬ ŹØƀ̪ ŹăŅ ƀŅŰăŬăŅ ƀŬØĺŹăŅ cƅĠĺŰõĠŬØŅķ Øò̐ ŨŬŎòĤăŬŹăŅ ûăŅ ØõķŎėăŅ ØƀŰ ƀŅû ăŬĺĤŹŹăŅ ûØòăĤ ėØŰŹ ăĤŅă ØƀõĠ̪ ƀŅû FØŰƔăŬęĤėŹƀŅę̖ RõĠ ƔăŬŰƀõĠŹă ƕăĤŹăŬ ƀŰŰĤŰõĠ Ƥƀ ĺăŬ̪ ŅăŅ ƀŅû ĠØŹŹă łĤŬ ƤƀŬ ÂăŬŹĤăėƀŅę ăĤŅ ŬƀŰŰĤŰõĠăŰ nĤõķƛ̪ nØƀŰ̪NăėŹ ƀŅû ăĤŅă ŬƀŰŰĤŰõĠă ĺØƛòŎƛ̪ ƀŰęØòă ęă̪ ķØƀėŹ̖ Rł NĤŰŹŎŬĤŰõĠăŅ nƀŰăƀł Øł ăŨƀòĺĤķŰŨĺØŹƤ ŰõĠØƀŹăŅ ƕĤŬ ƀŅŰ ûĤă ŬłăŅĤØ̪ ØõŬØ̪ ƀŰŰŹăĺĺƀŅę ØƀŰ ûăł eŎƀƔŬă ØŅ ƀŅû ķØƀėŹăŅ ĤŅ ûăŬ RŅŅăŅŰŹØûŹ ûĤă ăŬŰŹăŅ 'Â'̪ ØƀòķŎŨĤăŅ ̩ ̭ ŎƀŬŅă ®ĺŹĤłØŹƀł̬ łĤŹ ăŅęĺĤŰõĠăŬ §ŎŅŰŨƀŬ ƀŅû ƔĤăŬ cŎŅƤăŬŹƱĺłă ƔŎŅ §Ġă 'ŎŎŬŰ ėƅŬ ĴăƕăĤĺŰ ƤƕăĤŹØƀŰăŅû 'ŬØł̐ ƀłęăŬăõĠ̪ Ņ㏠ƔĤăŬ 1ƀŬŎ ėƅŅėƤĤę̖ ®ŅŰăŬ ŅăƀăŬ eĤăòĺĤŅęŰėăŬŅŰăĠ̪ ŰăŅûăŬ ŅăòăŅ ŬŹă ƕƀŬûă ÃŎŬĺû DØŰĠĤŎŅ §Â ƀŅû ƕĤŬ òăęØŅŅăŅ ăĤŅă DŎŹŎŰăŬĤă łĤŹ ŘĠŬăŅ̐ ûĤă Ĥł 1ŬĤƕØŅăŬ ŹØûŹòĤĺû ØĺĺęăęăŅƕçŬŹĤę ƕØŬăŅ̖ 1ĤŅ ķƀĺŹƀŬăĺĺăŬ NŘĠăŨƀŅķŹ ƕØŬ ûăŬ ̭'Ĥă ŎŰă Ĥł ØŬ̪ łăŅĤŰõĠăŅ FØŬŹăŅ̬̪ òăŅû Ĥł §ƀłØŅĴØŅ̪nƀŰăƀł ƔŎŬ ƔŎĺĺăł NØƀŰ ƀŅû ĤŅ ŅƕăŰăŅĠăĤŹ ûăŬ ûăƀŹŰõĠăŅ ŎŹŰõĠØėŹăŬĤŅ̖ 'ØŰ NăĤûăŅŬŘŰĺăĤŅ̪FăûĤõĠŹ ƕØŬ Øƀė̪ ęŬƀŅû ăĤŅăŬ ķŎŅęăŅĤØĺăŅ ³òăŬŰăŹƤƀŅę §ƀłØŅĴØŅŰ ăĤ̪ ŅăŰ ûăŬ òăķØŅŅŹăŰŹăŅ FăûĤõĠŹă ŬłăŅĤăŅŰ̐ ƔĤăĺă ƕƀŰŰ̪ ŹăŅ ęØŬ ŅĤõĠŹ̐ ûØŰŰ ăŰ ŅĤõĠŹ ƔŎŅ NŎƔĠØŅŅăŰ §ƀłØŅĴØŅ̐ ŰŎŅûăŬŅ ƔŎŅ aŎĠØŅŅ ÃŎĺėęØŅę FŎăŹĠă ŰŹØłłŹă̖ ƀė ÃƀŅŰõĠ ûăŬ ØŬłăŅĤŰõĠăŅ {ŬęØŅĤŰØŹŎŬăŅ ŹŬƀę ĤõĠ ØŅ ûĤăŰăł òăŅû ûØŰ ûăƀŹŰõĠă {ŬĤęĤŅØĺ ƔŎŬ̐ ØŅŰõĠĺĤăŸăŅû ŬăƤĤŹĤăŬŹă năŬĤ §ƀłØŅĴØŅŰ ØŬłăŅĤŰõĠă ³òăŬŰăŹƤƀŅę̖ ŃŃ


Òƀł õĠĺƀŰŰ ƕĤăûăŬĠŎĺŹăŅ ƕĤŬ Ĥł !ĠŎŬ ûĤă ĺăŹƤŹăŅ òăĤûăŅ ÒăĤĺăŅ̐ năŬĤ Øƀė ØŬłăŅĤŰõĠ̐ ĤõĠ Øƀė ûăƀŹŰõĠ̖ ŘŰĺăĤŅ̐ ŘŰĺăĤŅ̐ ŘŰĺăĤŅ ŬŎŹ̖ ŘŰĺăĤŅ Øƀė ûăŬ NăĤûăŅ̖ 'ØėƅŬ òăķØłăŅ ƕĤŬ ƔĤăĺ ŨŨĺØƀŰ̖ ĺŰ ĤõĠ łĤõĠ ŰăŹƤŹă̐ ŨŬŎŨĠăƤăĤŹă łĤŬ ûĤă ûăƀŹŰõĠă ŎŹŰõĠØėŹăŬĤŅ ŨŬƀŰŹăŅû ăĤŅă cØŬŬĤăŬă ØĺŰ õĠØƀŰŨĤăĺăŬ̐ ėØĺĺŰ ĤõĠ ûØŰ õĠŬăĤòăŅ ăĤŅăŰ §ØęăŰ ØŅ ûăŅ qØęăĺ ĠçŅęăŅ ŰŎĺĺŹă̖ 1Ű ƕØŬ łĤŬ ăòăŅėØĺĺŰ ŰõĠƕăŬ ęăėØĺĺăŅ̐ ƕçĠŬăŅû ûăŰ ÂŎŬŹŬØęŰ ăŬŅŰŹ Ƥƀ òĺăĤòăŅ̐ ûØ ûĤŬăķŹ ƔŎŬ ƀŅŰăŬăł ƀėŹŬĤŹŹ ăĤŅ cŅØòă ĤŅ Năłû̐ ŅƤƀęĠŎŰă ƀŅû ęŬƅŅƕăĤŸęăĺòăŬ ŹŬĤõķĴØõķă ăĤŅă ÂăŬŹŎŅƀŅę ûăŰ FăûĤõĠŹŰ ęăęăĤęŹ ƀŅû ûØƤƀ ăĤŅă DŬØƀ ĤŅ ăĤŅăł ęăĺòăŅ̐ ėŬŎŹŹăă̪ØŬŹĤęăŅ cŎŰŹƅł ØƀŰ̪ ûŬƀõķŰęăŹØŅƤŹ ĠØŹŹă̖

Ńń


qØõĠ ƀŅŰăŬăł ƀėŹŬĤŹŹ ĠĤăĺŹ ăĤŅ ØŬłăŅĤŰõĠăŬ FŬăĤŰ łĤŹ ûăŬ RŅòŬƀŅŰŹ ăĤŅăŰ ăĺòŰŹłŎŬûØŹŹăŅŹçŹăŬŰ ăĤŅăŅ ŹăęŬăĤėƔŎŬŹŬØę ƅòăŬ ûĤă ƛłòŎĺĤķ ûăŬ ŎŰă Ĥł ĺĺ̪ ęăłăĤŅăŅ ƀŅû ĺĤăėăŬŹă ŰĤõĠ ØŅŰõĠĺĤăŸăŅû ăĤŅ ĠăėŹĤęăŰ ŹŬăĤŹęăŰŨŬçõĠ łĤŹ ûăł ƀòĺĤķƀł̖ qØõĠûăł ŰĤõĠ ûĤă ÃŎęăŅ ăĤŅ ƕăŅĤę ęăęĺ珏㏠ĠØŹŹăŅ̐ ķØł ăŰ ƤƀŬ ėăĤăŬ̪ ĺĤõĠăŅ ³òăŬŬăĤõĠƀŅę ăĤŅăŰ ƀõĠăŰ ØƀŰ ûăł aØĠŬă ˘˟ˠ˞ ØĺŰ ŨăŅûă ėƅŬ ûĤă ĤòĺĤŎŹĠăķ ûăŰ nƀŰăƀłŰ̖ DƅŬ ûĤă ŅƕăŰăŅûăŅ ƕƀŬûă Ĥł DŎƛăŬ ăĤŅ ŹăĠăłŨėØŅę ØƀŰęă̪ ŬĤõĠŹăŹ̐ òăĤ ûăł ØƀŰŰõĠĺĤăŸĺĤõĠ cŎęŅØķ ęăŬăĤõĠŹ ƕƀŬ̪ ûă̖ 1ĤŅ ăŬĤõĠŹ ƅòăŬ ûĤă ÂăŬØŅŰŹØĺŹƀŅę łĤŹ năŬĤŰ ƀŅû łăĤŅăł ķŎłŨĺ㏏ăŅ FăûĤõĠŹƔŎŬŹŬØę ĺĤăė Øł ŅçõĠŰŹăŅ §Øę Ĥł ØŬłăŅĤŰõĠăŅ DăŬŅŰăĠăŅ̖ ŃŅ


ƀė 1ŬĤƕØŅŰ ŹŬØŸăŅ ƕƀŬûă ĤõĠ ƕăęăŅ łăĤŅăŰ DăŬŅ̪ ŰăĠØƀėŹŬĤŹŹŰ ƤƕØŬ ŅĤõĠŹ ØŅęăŰŨŬŎõĠăŅ̐ ûØėƅŬ òăėŬØę̪ ŹăŅ łĤõĠ ƔĤăŬ òĺƀŹĴƀŅęă ŹƀûăŅŹĤŅŅăŅ Ƥƀ łăĤŅăł ŹƀûĤƀł ƀŅû łăĤŅăł ăŬƀė̖ 'Ĥă ŹƀûăŅŹĤŅŅăŅ ĠØŹŹăŅ ăĤŅă ÃŎõĠă ƤƀƔŎŬ ØƀõĠ ûĤă ûăƀŹŰõĠă ŎŹŰõĠØėŹăŬĤŅ ĤŅ ĤĠŬăł ƅŬŎ ĤŅŹăŬƔĤăƕŹ ƀŅû ûØòăĤ ƀŅŹăŬ ØŅûăŬăł ęă̪ ėŬØęŹ̐ Ŏò ûăŬ nØŅŅ Øƀė ûăł DŎŹŎ ØŅ ûăŬ ÃØŅû ĤĠŬ 1Ġă̪ łØŅŅ ŰăĤ̖ qăĤŅ̐ ûăŬ nØŅŅ Øƀė ûăł Ĥĺû ŰăĤ ŅĤõĠŹ ĤĠŬ FØŹŹă̐ ăŬķĺçŬŹă ûĤă ŎŹŰõĠØėŹăŬĤŅ̐ ŰŎŅûăŬŅ ĤĠŬ ÂŎŬęă̪ ŰăŹƤŹăŬ ƀŅû ĠăĤŸă NŎŬŰŹ cŘĠĺăŬ̖ 1Ņûă qŎƔăłòăŬ łØõĠŹăŅ ƕĤŬ łĤŹ ĤØŅõØ ƀŅû ûăł 'ăķØŅ ûăŬ ŬĴƀŰŰŎƔ̪®ŅĤƔăŬŰĤŹçŹ ăĤŅăŅ ƀŰƲƀę ŅØõĠ ŰõĠŹØŬØķ̖ ÃĤŬ òăŰĤõĠŹĤęŹăŅ łăĠŬăŬă ØĺŹă ƀŅû ăĤŅă ƀŅęĺØƀòĺĤõĠ ƕĤŅƤĤęă cĤŬõĠă ƀŅû òăŰƀõĠŹăŅ ûØŅØõĠ ûĤă nƀŹŹăŬ ûăŰ 'ăķØŅŰ ĤŅ ŰăĤŅăł 1ĺŹăŬŅĠØƀŰ̖ 1Ű ƕƀŬ̪ ûă ƅŨŨĤę ØƀėęăŹĤŰõĠŹ̖ 1Ű ęØò cƅėŹØ̐ eăòăŬķçŰ̪ØŬŹĤęă cƀęăĺŅ łĤŹ ƔĤăĺ ƀŹŹăŬ̐ NƅĠŅõĠăŅ łĤŹ ăĤŰ ƀŅû nŘĠŬăŅ̪̐ FƀŬķăŅ̪ ƀŅû §ŎłØŹăŅŰØĺØŹ̖ ƀŸăŬûăł Ũėăĺ̐ ĤŬŅăŅ̐ ƲØƀłăŅ̐ ƀĤŹŹăŅ̐ 'ØŹŹăĺŅ̐ FŬØŅØŹ̪ ØŨėăĺ ƀŅû NŎŅĤęƕØòăŅ̐ ûØƤƀ ŹŬØŅķăŅ ƕĤŬ ŎŹƕăĤŅ ƀŅû ŬăĤõĠĺĤõĠ cŎęŅØķ̖ 'ăŬ 'ăķØŅ ŰŨŬØõĠ ƅòăŬ ŰăĤŅăŅ cŬĤăęŰăĤŅŰØŹƤ ĤŅ ăŬę̪cØŬØòØõĠ̖ RŅ ûăł NØƀŰ ƕØŬ ăŰ ØƀŰęăŰŨŬŎõĠăŅ ķØĺŹ̖ 'Ĥă ÃçŅûă ûăŬ çƀłă ƕØ̪ ŬăŅ ķØĠĺ̐ ƕăĤĺ ŰăĤŅă 1ĺŹăŬŅ ƕçĠŬăŅû ûăŬ cŬĤŰăŅĴØĠŬă ĤĠŬă nŘòăĺ ƀŅû ƅõĠăŬ ƔăŬĠăĤƤăŅ łƀŰŰŹăŅ̖ ł 1Ņûă ĺƀû łĤõĠ ûăŬ 'ăķØŅ ƤƀŬ NØŰăŅĴØęû ĤŅ ûăŅ ăŬęăŅ ăĤŅ ƀŅû ƤăĤęŹă ƀŅŰ Ĥł qăòăŅŬØƀł ûăŅ ęŬŎŸăŅ õĠŬØŅķ łĤŹ ûăŅ ÃĤŅŹăŬƔŎŬŬçŹăŅ eØƕØŰõĠ̐ ûăł ØŬłăŅĤŰõĠăŅ DĺØûăŅòŬŎŹ̐ ûØŰ ŰĤõĠ ûØŬĤŅ òăŬęăƕăĤŰă ŹƅŬłŹă̖ Òƀł Ńņ


òŰõĠĤăû ŰõĠăŅķŹă ƀŅŰ ŰăĤŅă nƀŹŹăŬ cŬçƀŹăŬŹăă ƀŅû ŰăĺòŰŹ ØŅęăòØƀŹă ƀĤŹŹăŅ̖ 'ăŬ NăŬòŰŹ ƕØŬ ûĤă ĠăĤŸă ÒăĤŹ ĤŅ ĺăƚØŅûŬØŰ ƅŬŎ̐ ƤăĤŹƕăĤŰă ƕØŬŹăŹăŅ ØŅ ûĤă ŰăõĠƤĤę ăƕăŬòăŬ ęĺăĤõĠ̪ ƤăĤŹĤę Øƀė ăĤŅă ŹĤŨăŅûĤăŅòăŬØŹƀŅę̖ RŅŰòăŰŎŅûăŬă ûĤă Ņăƀ ăĤŅęăėƅĠŬŹă {ŅĺĤŅă̪ ăęĤŰŹŬĤăŬƀŅę ƀŅû ûăŬ {ŅĺĤŅă̪ ŨŬØõĠŹăŰŹ ƕØŬăŅ ăĤŅă NăŬØƀŰėŎŬûăŬƀŅę ėƅŬ ûĤă ăƕăŬòăŬ ƀŅû ăŬØŹăŬ̖ ³òăŬ ƤƕăĤĠƀŅûăŬŹ ăƕăŬ̪ òƀŅęăŅ ƕØŬăŅ Øł 1Ņûă ăĤŅęăŬăĤõĠŹ ƕŎŬûăŅ̐ ûĤă Øĺĺă̪ ŰØłŹ ęăŰĤõĠŹăŹ ƀŅû òăØŬòăĤŹăŹ ƕăŬûăŅ łƀŰŰŹăŅ̐ òăƔŎŬ ŰĤă ûăŬ ƀŰƕØĠĺķŎłłĤŰŰĤŎŅ ƔŎŬęăĺăęŹ ƕƀŬûăŅ̖ 'ØŰ òŰõĠĺƀŰŰØòăŅûăŰŰăŅ łĤŹ ûăŅ cŎłłĤŰŰĤŎŅŰłĤŹęĺĤă̪ ûăŬŅ ƀėăŬŹă Ƥƀ łăĤŅăł ŰõĠĺĤłłŰŹăŅ ăŰçƀėŅĤŰ ØƀŰ̖ FăłăĤŅŰØł ķĤĺĺŹăŅ ăĤŅ ØŬłăŅĤŰõĠăŬ FăŬłØŅĤŰŹĤķ̪ ŨŬŎėăŰŰŎŬ̐ ûăŬ ûăƀŹŰõĠă cƀŬƤƤăĤŹûŎƤăŅŹ ƀŅû ĤõĠ ƤƕăĤ ęŬŎŸă DĺØŰõĠăŅ ÃŎûķØ̖ ĺŰ ŹŬØėă ƔăŬòŬØõĠŹă ĤõĠ ûØ̪ ŅØõĠ ăĤŅă ŰõĠŬăõķĺĤõĠă qØõĠŹ Øƀė ƀŅŰăŬăł ƀŅòăĠăĤƤ̪ ŹăŅ ƀŅû ƀŅòăĺăƀõĠŹăŹăŅ cĺŎ̖ 'ăŅ FŬƀŅû ėƅŬ ûăŅ ŅçõĠŹĺĤõĠăŅ ŹŬŎłØƀŰėØĺĺ ăŬėƀĠ̪ ŬăŅ ƕĤŬ Øł ŅçõĠŰŹăŅ nŎŬęăŅ ûƀŬõĠ ăĤŅăŅ ŅŬƀė òăĤ ƀŅŰăŬăł ŹŬŎłƔăŬŰŎŬęăŬ̖ nØŅ ĠØŹŹă ƀŅŰ ûăŅ ŹŬŎł ØòęăŰŹăĺĺŹ̐ ûØ ƀŅŰăŬă ĺăŹƤŹă ăõĠŅƀŅę ØŅęăòĺĤõĠ ŅĤõĠŹ òăƤØĠĺŹ ƕŎŬûăŅ ŰăĤ ƀŅû ŅŎõĠ ûŬăĤŹØƀŰăŅû 'ŬØł̐ ØĺŰŎ ăŹƕØ ƤƕŘĺė 1ƀŬŎ ØƀŰŰŹƅŅûăŅ̖ DƅŬ ĺăƚØŅûŬØ òăûăƀŹăŹă ûĤăŰ̐ ăĤŅă ŹƀŅûă ĺØŅę ĤŅ ûăŬ ăĤŰķØĺŹăŅ ÃŎĠŅƀŅę ƀŅ̪ ŰăŬăŬ ƤƕăĤƀŅûØõĠŹƤĤęĴçĠŬĤęăŅ̐ ĠØĺòŹØƀòăŅ ÂăŬłĤă̪ ŹăŬĤŅ ĤŬŎƀŰõĠ ØƀŰƤƀĠØŬŬăŅ ƀŅû ƤƀƤƀĠŘŬăŅ̐ ƕĤă ŰĤă ûĤă nĤŹØŬòăĤŹăŬ ûăŰ 1ĺăķŹŬĤƤĤŹçŹŰƕăŬķăŰ Øł §ăĺăėŎŅ ŃŇ


ØŅòŬƅĺĺŹă̖ nĤŹ 1ŬėŎĺę̐ ûăŅŅ ăĤŅă ŹƀŅûă ŰŨçŹăŬ ėƀŅķ̪ ŹĤŎŅĤăŬŹă ûăŬ ŹŬŎł ƕĤăûăŬ̖ ŅėØŅę 'ăƤăłòăŬ ƕØŬ ėƅŬ ĺăƚØŅûŬØ ûĤă ÒăĤŹ ęăķŎł̪ łăŅ̐ ûăł ƤƀŰŹçŅûĤęăŅ FŎăŹĠă̪RŅŰŹĤŹƀŹ ĤŅ FăŎŬęĤăŅŰ NØƀŨŹŰŹØûŹ §òĤĺĤŰŰĤ ăĤŅăŅ ŅŹŬĤŹŹŰòăŰƀõĠ ØòƤƀŰŹØŹŹăŅ ƀŅû ĤĠŬă cŎĺĺăęăŅ ØƀŰ ŰăŬòØĤûŰõĠØŅ ƀŅû ØƀŰ FăŎŬ̪ ęĤăŅ ķăŅŅăŅƤƀĺăŬŅăŅ̖ RõĠ òăęĺăĤŹăŹă ŰĤă̖ DƅŬ ûĤă DØĠŬŹ łƀŰŰŹăŅ ƕĤŬ ăĤŅ ęăăĤęŅăŹăŰ §ŬØŅŰŨŎŬŹłĤŹŹăĺ ØƀŰƕçĠ̪ ĺăŅ ƀŅû ėŬØęŹăŅ ûăƀŹŰõĠă ƀŅû ØŬłăŅĤŰõĠă ăķØŅŅ̪ Źă ƀł ØŹ̖ 1ĤŅĤęă 'ăƀŹŰõĠă ŬĤăŹăŅ ƔŎł ĺØŅęŰØłăŅ̐ ûŬăõķĤęăŅ ƀŅû ØŅęăòĺĤõĠ ķØķăŬĺØķăŅƔăŬŰăƀõĠŹăŅ Òƀę Øò̐ ûĤă ØŅûăŬăŅ 'ăƀŹŰõĠăŅ ƕØŬŅŹăŅ ƀŅŰ ăĤŅûŬĤŅęĺĤõĠ Ńň


ƔŎŬ ûăŬ DØĠŬŹ łĤŹ ûăŬ nØŬŰõĠŬƀŹķØ̐ ƕăĤĺ ûĤă DØĠŬăŬ ƔĤăĺ Ƥƀ ŰõĠŅăĺĺ ėƀĠŬăŅ̐ ûĤă ƀŰŰă ƅòăŬėƅĺĺŹ ŰăĤăŅ̐ ŰŹçŅ̪ ûĤę ØŅĠĤăĺŹăŅ̐ ƀŅû Ĥł ÃĤŅŹăŬ ûĤă DØĠŬŹ ûƀŬõĠ ûĤă ăŬ̪ ęă ĺăòăŅŰęăėçĠŬĺĤõĠ ŰăĤ̖ 'Ĥă ŬłăŅĤăŬ ƕĤăûăŬƀł ŅăĤę̪ ŹăŅ Ƥƀ ŬăõĠŹ ăĺØŰŹĤŰõĠăŅ ƀŰŰØęăŅ̖ ̭ÃĤă ĤŰŹ ûØŰ Ã㏏ăŬ ĠĤăŬ Ĥł nçŬƤ̗̬̐ ėŬØęŹăŅ ƕĤŬ òăĤŰŨĤăĺŰƕăĤŰă ăĤŅăŅ ØŬ̪ łăŅĤŰõĠăŅ ăķØŅŅŹăŅ̖ ̭ õĠŘŅ̬̐ ØŅŹƕŎŬŹăŹă ăŬ̖ ̭RŰŹ ăŰ ûØŅŅ ØƀõĠ ƕØŬł ƀŅû ŰŎŅŅĤę̗̬̐ ėŬØęŹăŅ ƕĤŬ ƕăĤŹăŬ̖ ̭aØ̬̐ ŰØęŹă ăŬ̖ ̭ÃØŬł ƀŅû ŰŎŅŅĤę̖̬ ̭ òăŬ ĤŅ ûĤăŰăł aØĠŬ ĠØŹ ăŰ ûŎõĠ ŅŎõĠ Ĥł ŨŬĤĺ ęăŰõĠŅăĤŹ̬̐ łăĤŅŹăŅ ƕĤŬ̖ ̭aØ̬̐ ØŅŹƕŎŬŹăŹă ăŬ̖ ̭Rł ŨŬĤĺ̖̬ ÃĤŬ ăŅŹŰõĠĤăûăŅ ƀŅŰ ŰõĠĺĤăŸĺĤõĠ ėƅŬ ăĤŅă ÒƀęŬăĤŰă Ĥł õĠĺØėƕØęăŅ ĤŅ ăĤŅăł ÒƕăĤăŬ̪ òŹăĤĺ ĤŅ ûăŬ ĠŘõĠŰ̪

Ńʼn


ŹăŅ ÃØęăŅķĺØŰŰă̖ 'ØėƅŬ òăƤØĠĺŹăŅ ƕĤŬ ƀłęăŬăõĠŅ㏠ăĺė 1ƀŬŎ ĤŅķĺƀŰĤƔă ㏏ƕçŰõĠă̖ 'Ĥă DØĠŬŰõĠăĤŅă ƕØ̪ ŬăŅ ŨĠØŅŹØŰĤăƔŎĺĺ ØƀŰęăŰõĠŅĤŹŹăŅă ØŨĤăŬŰŹŬăĤėăŅ̐ Øƀė ûăŅăŅ ûĤă ØŰŰŅƀłłăŬŅ ûăŬ ØŰŰØęĤăŬă ŅŎŹĤăŬŹ ƕƀŬûăŅ̖ 'ØŰ ƕØŬ ØƀõĠ ûØŰ ăĤŅƤĤęă̐ ƕØŰ ƕĤŬ Øƀė ûăł ØŨĤăŬ ĺăŰăŅ ķŎŅŅŹăŅ̖ {òƕŎĠĺ ØŅęăòĺĤõĠ ĤŅ ķƛŬĤĺĺĤŰõĠăŬ õĠŬĤėŹ ęăŰõĠŬĤăòăŅ̐ ķŎŅŅŹăŅ ƕĤŬ ƕăûăŬ ûăŅ ŬăĤŰ̐ ŅŎõĠ ûĤă ÃØęăŅķĺØŰŰă ŎûăŬ ûăŅ ÒĤăĺŎŬŹ ăŅŹƤĤƫăŬŅ̖ 1ĤŅ ŅŬƀė òăĤ ûăŬ ØĠŅØƀŰķƀŅėŹ ăŬęØò̐ ûØŰŰ łØŅ ûĤă ÃØęăŅķĺØŰŰă ûăł ŬăĤŰ ăŅŹŅăĠłăŅ ķŘŅŅă̐ ûăŅ łØŅ òăĤł ăƤØĠĺăŅ ăŬėØĠŬăŅ ĠØòă̖ 'ăŬ ÒĤăĺŎŬŹ̗ ÃØŰ ėƅŬ ăĤŅă DŬØęă̒ 1Ű ęăòă ûŎõĠ ŅƀŬ ûĤăŰă ăĤŅă ÂăŬòĤŅûƀŅę̖ 1ĤŅĠƀŅûăŬŹƔĤăŬƀŅûŰĤăòƤĤę cĤĺŎłăŹăŬ eƀėŹĺĤŅĤă ŹŬăŅŅ̪ ŹăŅ 1ŬĤƕØŅ ƀŅû §òĤĺĤŰŰĤ̐ ûĤă ŹŬăõķă łĤŹ ûăł ƀŹŎ òă̪ ŹŬƀę ûŬăĤĠƀŅûăŬŹƔĤăŬƤĤę cĤĺŎłăŹăŬ̖ ł DŬăĤŹØę ŅØõĠ qĤķŎĺØƀŰ łØõĠŹăŅ ƕĤŬ ƀŅŰ Øƀė ûĤă ăĤŰă̖ ®ŅŰăŬă DØĠŬŹ łĤŹ ûăł Òƀę ûØƀăŬŹă ĤŅŰęăŰØłŹ ŰăõĠƤăĠŅ ŹƀŅûăŅ̐ ƔŎŅ ŅăƀŅƤăĠŅ ®ĠŬ ØòăŅûŰ òĤŰ ăĺė ®ĠŬ łĤŹŹØęŰ̖ 'ăŬ Òƀę ûƀŬõĠūƀăŬŹă ƤƀŅçõĠŰŹ ĠØĺò ŬłăŅĤăŅ̐ ƀł ûØŅŅ Øò ėƅŅė ®ĠŬ łŎŬęăŅŰ ƔĤăŬ ŹƀŅûăŅ ĺØŅę ØŅ ûăŬ FŬăŅƤă ŰŹĤĺĺƤƀŰŹăĠăŅ̖ nĤŹ ØƀŰęăŰõĠØĺŹăŹăŬ NăĤƤƀŅę ƀŅû ŎĠŅă ŹŬŎł̐ Ƥƀł Fĺƅõķ ĠØŹŹăŅ ƕĤŬ ƀŅŰăŬă cŎŨƲØłŨăŅ ûØ̪ òăĤ̖ §ŬŎŹƤûăł ƕØŬ ûĤă DØĠŬŹ Ĥł ƅòăŬĠăĤƤŹăŅ Òƀę ŬăõĠŹ ØŅęăŅăĠł̖ ÃĤŬ ƕƀŬûăŅ łçõĠŹĤę ûƀŬõĠęăŰõĠƅŹŹăĺŹ̐ ķŎŅŅŹăŅ ûăŅŅŎõĠ ûĤă łăĤŰŹă ÒăĤŹ ƅòăŬ ŰõĠĺØėăŅ ƀŅû ƀŅŰăŬă ŬŎƔĤØŅŹòăŬęă ķØƀł ŬăûƀƤĤăŬăŅ̖ {òƕŎĠĺ ƕĤŬ ƀŅŰ ØƀŰûŬƅõķĺĤõĠ ĤŅ ăĤŅăł qĤõĠŹŬØƀõĠăŬƤƀę òăėØŅ̪ ûăŅ̐ ƔăŬŹăĤĺŹă ăĤŅ 'ŬØõĠă ƔŎŅ ÒƀęòăęĺăĤŹăŬĤŅ Ƥƀ ă̪ ęĤŅŅ ûăŬ ăĤŰă ĤŅ ØĺĺăŅ òŹăĤĺăŅ ŰõĠăŅòăõĠăŬ̖ {ĠŅă ŃŊ


ÃŎŬŹă ûŬƅõķŹă ŰĤă ƀŅŰ Ƥƀûăł 'ăõķăŅ ƀŅû cĤŰŰăŅ ĤŅ ûĤă NØŅû̐ ŬĤăò ûĤă DĤŅęăŬ łĤŹ ûăł 'ØƀłăŅ ƀŅû òă̪ ŰŹØŅû Øƀė ƀŅƔăŬƤƅęĺĤõĠă ăƤØĠĺƀŅę̖ ®ŅŰăŬ NŎŹăĺ òăėØŅû ŰĤõĠ ĤŅ ûăŬ qçĠă ûăŰ FŎăŹĠă̪ RŅŰŹĤŹƀŹŰ̖ 1Ű ƕØŬ ăĤŅ ŰõĠŘŅăŰ̐ ăĤŅėØõĠăŰ ÒĤłłăŬ łĤŹ ƤƕăĤ ûƀŅķĺăŅ̐ ķĺăĤŅăŅ qŎŅŅăŅò㏏õĠăŅ̐ ûĤă òăĤ Ĵă̪ ûăŬ ăƕăęƀŅę ķŅØŬƤŹăŅ̖ qØõĠûăł ƕĤŬ ƀŅŰăŬ FăŨçõķ ØƀŰęăŨØõķŹ ĠØŹŹăŅ̐ ăŬķƀŅûăŹăŅ ƕĤŬ ŰŎęĺăĤõĠ §òĤ̪ ĺĤŰŰĤ ƀŅû ŰŨØƤĤăŬŹăŅ ėŬŘĠĺĤõĠ ûƀŬõĠ ûĤă ƕƀŅûăŬŰõĠŘ̪ Ņă ŹØûŹ̖ RŅ 1ŬĤƕØŅ Ġ珏ăŅ ƕĤŬ ƤƀŬ ŰăĺòăŅ ÒăĤŹ łĤŹ ûăƀŹŰõĠăŅ ŎŹŰõĠØėŹŰØŅęăĠŘŬĤęăŅ ̭'Ĥă DăƀăŬƤØŅęăŅ̪ òŎƕĺă̬ ŰõĠØƀăŅ ķŘŅŅăŅ̐ ŰŹØŹŹûăŰŰăŅ òăŰĤõĠŹĤęŹăŅ ńŁ


ƕĤŬ ûĤă łŎŅƀłăŅŹØĺă 'ŬăĤėØĺŹĤęķăĤŹŰķĤŬõĠă̐ ûĤă ØŅ̪ ęăòĺĤõĠ Øƀė ăĤŅăł ØŬłăŅĤŰõĠăŅ DŬĤăûĠŎė ăŬŬĤõĠŹăŹ ƕƀŬûă̐ ŹŬØŅķăŅ ăĤŅăŅ ėØłŎŰăŅ nĤĺõĠķØƫăă ĤŅ ûăł ăŅęĺĤŰõĠŰŨŬØõĠĤęăŅ ƅõĠăŬõØėĄ ̭ ŬŎŰŨăŬŎ̵Ű ŎŎķŰ̬ ƀŅû òăŰŹØƀŅŹăŅ ûăŅ ŅŎõĠ Ĥł Øƀ òăƱŅûĺĤõĠăŅ ŬçŰĤ̪ ûăŅŹăŅŨØĺØŰŹ łĤŹ ăĤŅăł ŰăĺŹŰØł ăĤėŘŬłĤęăŅ qØõĠòØƀ ûăŬ ăŬĺĤŅăŬ ăĤõĠŰŹØęŰķƀŨŨăĺ̖ ł ØłŰŹØę ŰØĠăŅ ƕĤŬ Ĥł ØĠłăŅ ûăŰ ØõĠŹăŅ RŅ̪ ŹăŬŅØŹĤŎŅØĺăŅ DĤĺłėăŰŹĤƔØĺŰ ƔŎŅ §òĤĺĤŰŰĤ ûăŅ ŰõĠŘ̪ ŅăŅ ûăƀŹŰõĠăŅ ŨĤăĺƱĺł ̭ ĤŅęŨŎŅę̬ ƀŅû ØŸăŅ ØŅ̪ ŰõĠĺĤăŸăŅû Ĥł ̭qăƕ ŰĤØ̬ ĤŅ ûăŬ FŬĤòŎĴăûŎƕ̪ ŹŬØŸă ĤŅ ăĤŅăł ûăŬ òăŰŹăŅ !ĠĤŅØ̪ ăŰŹØƀŬØŅŹŰ̐ ĤŅ ûăł ƕĤŬ ĴăłØĺŰ ƕØŬăŅ̖ ŨçŹ ĤŅ ûăŬ qØõĠŹ Ʊăĺ łĤŬ ûØŅŅ ŅØõĠ aØĠŬƤăĠŅŹăŅ ăĤŅ̐ ƕĤă ĤõĠ aĤł nŎŬŬĤŰŎŅŰ ÒăĤĺăŅ ̭R Øł ŹĠă eĤƤØŬû cĤŅę̜R õØŅ ûŎ ØŅƛŹĠĤŅę̬ ØƀŰ ûăł FăûĤõĠŹ̪ ƤƛķĺƀŰ ̭§Ġă !ăĺăòŬØŹĤŎŅ Ŏė ŹĠă eĤƤØŬû̬ ƅòăŬŰăŹƤăŅ ķŎŅŅŹă̏ RõĠ òĤŅ ûăŬ cŘŅĤę ûăŬ 1õĠŰăŅ̜RõĠ ķØŅŅ ĠăƚăŅ̖ FăłăĤŅŰØł łĤŹ ĺăƚØŅûŬØŰ cŎĺĺăęăŅ ƀŅŹăŬŅØĠłăŅ ƕĤŬ Øł ƤƕăĤŹăŅ ûƔăŅŹŰŰŎŅŅŹØę ăĤŅăŅ ƀŰƲƀę ĤŅ FăŎŬęĤăŅŰ łĤŹŹăĺØĺŹăŬĺĤõĠă NØƀŨŹŰŹØûŹ nƤõĠăŹØ̖ ÃĤŬ òăŰƀõĠŹăŅ ăĤŅ ăŬęķĺŎŰŹăŬ łĤŹ ăĤŅăł ØŹăłòăŬØƀòăŅ̪ ûăŅ ØŅŎŬØłØòĺĤõķ ƅòăŬ ûĤă FăòĤŬęŰķ㏏ăŅ ûăŰ FŬŎ̪ ŸăŅ cØƀķØŰƀŰ ƀŅû ûĤă ŹØûŹ łĤŹ ĤĠŬăŅ òăĤûăŅ DĺƅŰŰăŅ̖ ŅŰõĠĺĤăŸăŅû ėƀĠŬăŅ ƕĤŬ ĤŅ ûĤă ŹØûŹ ƀŅû òăŰĤõĠŹĤę̪ ŹăŅ ûĤă ŨŬØõĠŹƔŎĺĺă NØƀŨŹķĤŬõĠă̖ 1ĤŅă eăęăŅûă òăŰØęă̐ ăŬƤçĠĺŹă ĺăƚØŅûŬØŰ cŎĺĺăęă ØƀŰ FăŎŬęĤăŅ̐ ûØŰŰ ûăł ŬõĠĤŹăķŹăŅ ŅØõĠ ûăŬ ÂŎĺĺăŅûƀŅę ûăŬ cØŹĠăûŬØĺă ûăŬ Ŭł ØòęăŰõĠĺØęăŅ ƕƀŬûă̐ ûØłĤŹ ăŬ ĤŅ ÒƀķƀŅėŹ ŅĤŬ̪ ńł


ęăŅûƕŎ ØŅûăŬŰ ăĤŅă ăòăŅŰŎ ŰõĠŘŅă cĤŬõĠă ăŬŬĤõĠŹăŅ ķŘŅŅă̖ Rł cĤŬõĠĠŎė ƕØŬăŅ ƔĤăĺă năŅŰõĠăŅ ƤƀŰØł̪ łăŅęăķŎłłăŅ ƀŅû ŬŎŹ̐ ÃăĤŅ ƀŅû {òŰŹ ƕƀŬûă ØƀŰ̪ ęăŹăĤĺŹ̖ DăĤăŬĺĤõĠ ƕƀŬûă ăĤŅ RķŎŅă ØƀŰ ûăł cĺŎŰŹăŬ ęăŹŬØęăŅ ƀŅû ƔăŬØòŰõĠĤăûăŹ̐ ûĤă ØŅŰõĠĺĤăŸăŅû ûƀŬõĠ FăŎŬęĤăŅ ŬăĤŰăŅ ƀŅû ØŅ ƔăŬŰõĠĤăûăŅăŅ {ŬŹăŅ ŨŬçŰăŅ̪ ŹĤăŬŹ ƕăŬûăŅ ŰŎĺĺŹă̖ ƀė ûăŬ ƅõķėØĠŬŹ ŅØõĠ §òĤĺĤŰŰĤ ĠĤăĺŹăŅ ƕĤŬ ØŅ ăĤ̪ Ņăł òăĺĤăòŹăŅ ęăŎŬęĤŰõĠăŅ ƀŰƲƀęŰŬăŰŹØƀŬØŅŹ ƀŅû łØõĠŹăŅ ØŰŹ̖ ÃĤŬ ØŸăŅ ŎĠŅăŅŰƀŨŨă̐ nØĤŰòŬŎŹ ƀŅû cĠĤŅķØĺĤ̐ ęŬŎŸă łĤŹ DĺăĤŰõĠ ęăėƅĺĺŹă §ăĤęŹØŰõĠăŅ̐ ûĤă ƕĤă ŬĤăŰĤęă ăĺłăŅĤ ØƀŰŰăĠăŅ̖ ÃçĠŬăŅû ƕĤŬ ØŸăŅ̐ ĠĤăĺŹ ƔŎŬ ûăł ăŰŹØƀŬØŅŹ ăĤŅ ęŬŎŸăŬ ƀŹŎķŎŅƔŎĤ ƀŅû ØƀŰ ûăŅ DØĠŬƤăƀęăŅ ŰŹĤăę nĤõĠăĤĺ ØØķØŰõĠƕĤĺĤ łĤŹ ŰăĤŅăł FăėŎĺęă̐ ûăŬ ŰŎăòăŅ ƤƀŬƅõķęăŹŬăŹăŅă ęăŎŬ̪ ęĤŰõĠă nĤŅĤŰŹăŬŨŬçŰĤûăŅŹ ƀŅû Ņăƀă nĤŅĤŰŹăŬ̪ ŨŬçŰĤûăŅŹŰõĠØėŹŰķØŅûĤûØŹ̖ ®ŅŰăŬ ęăŎŬęĤŰõĠăŬ DØĠ̪ ŬăŬ ŰØęŹă̐ ûØŰŰ ăŬ ƔŎŬ ăĤŅĤęăŅ ÃŎõĠăŅ ŅŎõĠ Øƀė ûăŬ ŹŬØŸă ęăęăŅ ĤĠŅ ŨŬŎŹăŰŹĤăŬŹ ĠØŹŹă ƀŅû ØØķØŰõĠƕĤĺĤ ŅĤõĠŹ ØŅ ƀŅŰăŬăŅ §ĤŰõĠ òĤŹŹăŅ ƕƅŬûă̖ ÃĤŬ ŰŨŬØõĠăŅ ƅòăŬ ûĤă ăėŎŬłăŅ ĤŅ FăŎŬęĤăŅ̐ ăŬ̪ ėƀĠŬăŅ ƔŎŅ łăŬķƕƅŬûĤęăŅ §ŎûăŰėçĺĺăŅ Ĥł ®łėăĺû ûăŰ ŬçŰĤûăŅŹăŅ̐ ƔŎŅ ŰŨăķŹØķƀĺçŬăŅ cŎŬŬƀŨŹĤŎŅŰ̪ ėăŰŹŅØĠłăŅ ƀŅû ŰŨçŹăŬăŅ DŬăĤķçƀėăŅ̖ ł 1Ņûă ûăŰ 1ŰŰăŅŰ ăŅŹŰõĠĤăûăŅ ƕĤŬ ƀŅŰ̐ łĤŹ ûăł ęăŎŬęĤŰõĠăŅ DØĠŬăŬ ƀŅû ŰăĤŅăł ƀŹŎ ŅØõĠ 1ŬĤƕØŅ ƤƀŬƅõķƤƀ̪ ŬăĤŰăŅ̐ ĺăƚØŅûŬØŰ cŎĺĺăęă ØƀŰ ŰăŬòØĤûŰõĠØŅ ûØ̪ ęăęăŅ łăĤŅŹă̐ ûØŰŰ ăŰ ƕØĠŬŰõĠăĤŅĺĤõĠ òĤĺĺĤęăŬ ƕçŬă̐ ńŃ


ăĤŅă !ăŰŰŅØ Ƥƀ łĤăŹăŅ ƀŅû ŅØõĠ 1ŬĤƕØŅ ƤƀŬƅõķƤƀ̪ ƲĤăęăŅ̖ 'ăŬ cŎĺĺăęă ƕƀŰŰŹă ØƀõĠ Ƥƀ òăŬĤõĠŹăŅ̐ ûØŰŰ łØŅ łĤŹ ûăł DĺƀęƤăƀę ƔŎŅ §ăĠăŬØŅ ØƀŰ ėƅŬ ƀł̪ ęăŬăõĠŅ㏠ƔĤăŬĠƀŅûăŬŹ 1ƀŬŎ Øƀė ûĤă nØĺăûĤƔăŅ ƀŅû ƤƀŬƅõķ ƲĤăęăŅ ķŘŅŅă̖ 'ăŅ ĺăŹƤŹăŅ òăŅû ĤŅ §òĤĺĤŰŰĤ ƔăŬòŬØõĠŹăŅ ƕĤŬ òăĤ ĺăƚØŅûŬØŰ cŎĺĺăęăŅ ØƀŰ FăŎŬęĤăŅ̐ ŰăĤŅăŬ DŬØƀ ƀŅû ŰăĤŅăŅ òăĤûăŅ §ŘõĠŹăŬŅ̖ RõĠ ėØŅû ĤŅ ĤĠł ăĤŅăŅ ăă̪ ĺăŅƔăŬƕØŅûŹăŅ̐ ûØ ŰăĤŅă òăăĤŅûŬƀõķăŅûă ĤòĺĤŎŹĠăķ ăòăŅŰŎ ƕĤă łăĤŅă ŅØõĠ ûăŅ FăòƀŬŹŰĴØĠŬăŅ ûăŬ ƀ̪ ŹŎŬăŅ ŰŎŬŹĤăŬŹ ƕØŬ̖ ĺĺ ûØŰ ķŎŅŅŹă ķăĤŅ ÒƀėØĺĺ ŰăĤŅ̖ 1ŬŰŹ òăęăęŅăŹă ĺăƚØŅûŬØ ĤŅ 1ŬĤƕØŅ òăĤ ăĤŅăł ŎŹ̪ ńń


ŰõĠØėŹŰăłŨėØŅę ăĤŅăł ÃĤŰŰăŅŰõĠØėŹĺăŬ̐ ûăŬ ƕĤă ŰĤă ûØŰ ÃăŬķ ƔŎŅ cƀŬŹ NĤĺĺăŬ ăŬėŎŬŰõĠŹă̐ ƀŅû ĴăŹƤŹ ŹŬØė ĤõĠ ĤŅ FăŎŬęĤăŅ ăĤŅăŅ ŰăăĺăŅƔăŬƕØŅûŹăŅ ƅõĠăŬŰŎŬŹĤă̪ ŬăŬ ƀŅû ăòăŅŰŎ ĺăĤûăŅŰõĠØėŹĺĤõĠăŅ ØŬŹƛŬØƀõĠăŬ̖ 'ăŬ ƀėăŅŹĠØĺŹ ĤŅ §òĤĺĤŰŰĤ ĠØŹŹă ƀŅŰ òăęăĤŰŹăŬŹ̖ 'Ĥă ŹØûŹ ƕĤŬķŹă ƕăĺŹŎƫăŅ ƀŅû ăƀŬŎŨçĤŰõĠ Øƀė ƀŅŰ̖ nØŅ ŰØĠ eĤăòăŰŨØØŬă Øƀė ûăŬ ŹŬØŸă ƀŅû Ĥł ÂăŬęĺăĤõĠ ăŬŰõĠĤăŅ ƀŅŰ 1ŬĤƕØŅ ŨŬŎƔĤŅƤĤăĺĺăŬ̖ ŅûăŬŰ ØĺŰ ĤŅ 1ŬĤƕØŅ ƕƀŬ̪ ûăŅ ƕĤŬ Øƀė ûăŬ ŹŬØŸă ØĺĺăŬûĤŅęŰ ĠçƀƱę ƔŎŅ ㏏ĺăŬŅ ØŅęăŰŨŬŎõĠăŅ̐ ØƀŸăŬûăł ƔŎŅ ăĤŅăŬ ÃØĠŬŰØęăŬĤŅ ƀŅû cØŬŹăŅĺăŰăŬĤŅ̖ ƀõĠ ûĤă cŬĤłĤŅØĺĤŹçŹŰŬØŹă ŰŎĺĺŹă ĤŅ FăŎŬęĤăŅ ûăƀŹĺĤõĠ ĠŘĠăŬ ØĺŰ ĤŅ ŬłăŅĤăŅ ĺĤăęăŅ̖ 'ØŰ ĠĤăŸ ŅĤõĠŹ̐ ûØŰŰ ăŰ ĤŅ ŬłăŅĤăŅ ķăĤŅă ŬłƀŹ ƀŅû ķăĤŅ ńŅ


1ĺăŅû ęØò̐ ûŎõĠ ŰĤă ƕƀŬûăŅ ăĠăŬ ƔăŬŰŹăõķŹ̐ Ĥł FăęăŅ̪ ŰØŹƤ Ƥƀł ăĤõĠŹƀł̐ ûăŬ ŰăĠŬ ŎƫăŅŰĤƔ ƤƀŬ õĠØƀ ęă̪ ŹŬØęăŅ ƕƀŬûă̖ ł 'ĤăŅŰŹØęłŎŬęăŅ ėƀĠŬăŅ ƕĤŬ Ĥł {Ũăĺ ÂăõŹŬØ Ƥƀ̪ Ŭƅõķ ŅØõĠ 1ŬĤƕØŅ̖ ÃĤŬ ķØłăŅ ØŅ ăĤŅăł ęăŎŬęĤŰõĠăŅ FăėçŅęŅĤŰ ƔŎŬòăĤ̐ ĤŅ ûăł ŨŬŎ Òăĺĺă ØŅęăòĺĤõĠ ŰăõĠƤĤę năŅŰõĠăŅ ėăŰŹęăĠØĺŹăŅ ƕăŬûăŅ ŰŎĺĺŹăŅ̖ Ņ ûăŬ FŬăŅ̪ Ƥă ĠØŹŹăŅ ƕĤŬ ƔĤăŬƤĤę nĤŅƀŹăŅ ƀėăŅŹĠØĺŹ ƀŅû ûĤă ØŬ̪ łăŅĤŰõĠăŅ ăØłŹăŅ ƔăŬĺØŅęŹăŅ ƔŎŅ ƀŅŰăŬăł DØĠ̪ ŬăŬ ƤƕØŅƤĤę eØŬĤ õĠłĤăŬęăĺû̐ ƀłęăŬăõĠŹ ăŹƕØ ƤăĠŅ 1ƀŬŎ̖ 1Ŭ ƤØĠĺŹă ûĤă NçĺėŹă ƀŅû ăŬƤçĠĺŹă ƀŅŰ̐ ûØŰŰ ŅØõĠ ûăŅ ŅăƀăŅ FăŰăŹƤăŅ ęăŎŬęĤŰõĠă ăØłŹă ûØėƅŬ łĤŹ ŰĤă̪ òăŅ aØĠŬăŅ NØėŹ òăŰŹŬØėŹ ƕăŬûăŅ ķŘŅŅŹăŅ̖ ÃĤŬ ėƀĠŬăŅ ØŅ ŰõĠŅăăòăûăõķŹăŅ ăŬęăŅ ƔŎŬòăĤ̐ ĤŅ ŬłăŅĤăŅ ƕØŬ ăŰ ûăƀŹĺĤõĠ ķçĺŹăŬ ØĺŰ ĤŅ FăŎŬęĤăŅ̖ 'ăŬ DØĠŬăŬ ăŬƤçĠĺŹă̐ ûØŰŰ ûăŬ Òƀę ƔŎŅ §òĤĺĤŰŰĤ ŅØõĠ 1ŬĤ̪ ƕØŅ ėŬƅĠăŬ ŰŎęØŬ ƤƕăĤ §Øęă ęăòŬØƀõĠŹ ĠØòă̐ ƕăĤĺ ŰŹçŅûĤę ûăŬ ŹŬŎł ØƀŰęăėØĺĺăŅ ŰăĤ̖ RŅ ûăŅ ŅăƀŅƤĤęăŬ aØĠŬăŅ Ġ珏㠳ØŅ ûĤă ęăŎŬęĤŰõĠăŅ Òƅęă ØƀõĠ łĤŹ ÃĤŅ̪ ķăŅ Øƀė ûăŬ ŹŬăõķă ØŅĠØĺŹăŅ ƀŅû ăĤŅėØõĠ ûØƤƀŰŹăĤęăŅ ķŘŅŅăŅ̖ 1Ŭ ŰăĺòăŬ ŰăĤ ăĤŅłØĺ łĤŹ ûăł Òƀę ƔŎŅ §òĤ̪ ĺĤŰŰĤ ŅØõĠ ØŹƀłĤ ƀŅŹăŬƕăęŰ ęăƕăŰăŅ̐ ûØòăĤ ŰăĤ ûăŬ Òƀę ØŅ ăĤŅăŬ NŎõĠƤăĤŹŰęăŰăĺĺŰõĠØėŹ ƔŎŬòăĤęăķŎłłăŅ̐ ûĤă ŅăòăŅ ûăŅ FĺăĤŰăŅ ėăĤăŬŹă̖ 'ăŬ Òƀę ĠĤăĺŹ ØŅ̐ Ű糏̪ ĺĤõĠă RŅŰØŰŰăŅ ƕƀŬûăŅ Ƥƀł nĤŹėăĤăŬŅ ăĤŅęăĺØûăŅ ƀŅû ăŬŰŹ ŅØõĠ ûŬăĤŰŹƅŅûĤęăŬ ®ŅŹăŬòŬăõĠƀŅę ŰăŹƤŹă ûăŬ Òƀę ŰăĤŅă DØĠŬŹ ėŎŬŹ̖


?ġĮŖŖÆŐ DƅŬ ƔĤăĺă qØłăŅ ƀŅû {ŬŹă ĤŅ ûĤăŰăł ƀõĠ ęĤòŹ ăŰ Øƀė̪ ęŬƀŅû ûăŬ ĺØŅęăŅ ƀŅû ƔăŬƕĤõķăĺŹăŅ FăŰõĠĤõĠŹă Ŭ̪ łăŅĤăŅŰ ƀŅû ûăŬ ƀŅŹăŬŰõĠĤăûĺĤõĠăŅ ³òăŬŹŬØęƀŅęŰ̪ łŘęĺĤõĠķăĤŹăŅ ØƀŰ ûăł ŬłăŅĤŰõĠăŅ ƀŅû ƀŰŰĤŰõĠăŅ ƤØĠĺŬăĤõĠă ÂØŬĤØŅŹăŅ̖ 'Ĥă ƔŎŅ łĤŬ ęăƕçĠĺŹă õĠŬăĤò̪ ƕăĤŰă ŎŬĤăŅŹĤăŬŹ ŰĤõĠ ØŅ ûăŬ ûăƀŹŰõĠŰŨŬØõĠĤęăŅ ÃĤķĤ̪ ŨăûĤØ̐ ƀł ûØŰ ÃăĤŹăŬĺăŰăŅ Ĥł RŅŹăŬŅ㏠Ƥƀ ƔăŬăĤŅėØ̪ õĠăŅ̖ ÒƕăĤ ƀŰŅØĠłăŅ ĠØòă ĤõĠ ûØòăĤ ęăłØõĠŹ̖ 1ĤŅă̐ ØƀŰ FŬƅŅûăŅ ûăŬ 1ĤŅĠăĤŹĺĤõĠķăĤŹ̐ òăĤ ûăŬ ÂăŬƕăŅûƀŅę ƔŎŅ Ɣ ŰŹØŹŹ ƕ̐ ăŹƕØ òăĤ qŎŬØƔØŅķ ̦ŰŹØŹŹ qŎŬØƕØŅķ̧̐ §ØŹăƔ ̦ŰŹØŹŹ §ØŹăƕ̧ ŎûăŬ ÂØŬûØƔØŬ ̦ŰŹØŹŹ ÃØŬûØƕØŬ̧̖ 'Ĥă ƤƕăĤŹă ƀŰŅØĠłă ĤŰŹ ŰŎęØŬ ăĤŅă ûŎŨŨăĺŹă̏ ĺŰ §ĤŹăĺ ĠØòă ĤõĠ łĤõĠ ęăęăŅ aăŬăƕØŅ ƀŅû ėƅŬ 1ŬĤƕØŅ ăŅŹŰõĠĤăûăŅ̐ ƀŅŹăŬ ØŅûăŬăł ûăŰĠØĺò̐ ƕăĤĺ 1ŬĤƕØŅ ûĤă ŎƬƤĤăĺĺă ăƤăĤõĠŅƀŅę ĤŰŹ̐ ûĤă ûØŰ ûăƀŹŰõĠă ƀŰƕçŬ̪ ŹĤęă łŹ ėƅŬ ûĤă ØŬłăŅĤŰõĠă NØƀŨŹŰŹØûŹ ƔăŬƕăŅûăŹ̖

òŎƔĤØŅ̪ ŹŬØŸă̐ ŹŬØŸă ĤŅ 1ŬĤƕØŅ̐ òăŅØŅŅŹ ŅØõĠ ûăł õĠŬĤėŹŰŹăĺĺăŬ cĠØõĠØŹƀŬ òŎƔĤØŅ ̦˘˟˗ˠ̪˘˟˛˟̧̐ ûăŬ ûăŅ ăŬŰŹăŅ ØŬłăŅĤŰõĠăŅ ŎłØŅ ̦̭ ŬłăŅĤ̪ ăŅŰ eăĤûăŅ̧̬ ŰõĠŬĤăò ŃŇņ


ęĠƔăŬØŅ̐ eƀėŹķƀŬŎŬŹ ĤŅ ûăŬ ŬŎƔĤŅƤ cŎŹØĴķ ŬØòķĤŬ̐ ŹØûŹòăƤĤŬķ ƔŎŅ 1ŬĤƕØŅ ŬØŰ̐ ăĤŅŹØƀŰăŅûƤƕăĤƀŅûŰĤăòƤĤę cĤĺŎłăŹăŬ ĺØŅęăŬ DĺƀŰŰ̐ ûăŬ ĤŅ ûăŬ §ƅŬķăĤ ăŅŹŰŨŬĤŅęŹ ƀŅû ĤŅ ŰăŬ̪ òØĤûŰõĠØŅ ĤŅ ûăŬ cƀŬØ łƅŅû㏠ŬłØƔĤŬ̐ ØŬłăŅĤŰõĠă ŬŎƔĤŅƤ łĤŹ ûăŬ ęĺăĤõĠŅØłĤęăŅ ŬŎƔĤŅƤĠØƀŨŹŰŹØûŹ ŰõĠŹØŬØķ̐ NØƀŨŹŰŹØûŹ ûăŬ ŅŎŬûØŬłăŅĤŰõĠăŅ ŬŎƔĤŅƤ ŬØęØƤŎŹŅ ƛęăûŰŎŬ̐ ŹØûŹŹăĤĺ ĤŅ 1ŬĤƕØŅ̐ òăŅØŅŅŹ ŅØõĠ ûăŬ ęĺăĤõĠŅØłĤęăŅ ŹØûŹ Ĥł qŎŬûŎŰŹăŅ ŬłăŅĤăŅŰ ƤØŹ̐ ĺĤŅķăŬ qăòăŅƲƀŰŰ ûăŰ ŬØŰ ØòØûŰõĠØŅĴØŅ̪cŎŅƤăŬŹĠØĺĺă̐ òăŅØŅŅŹ ŅØõĠ ûăł cŎłŨŎŅĤŰŹăŅ ŬŅŎ NØŬƀŹĴƀŅĤ ØòØûŰõĠØŅĴØŅ ̦˘ˠ˙˘̪˘ˠ˟˚̧ ØęĠŬØłĴØŅ̪ ŹŬØŸă̐ ŹŬØŸă ĤŅ 1ŬĤƕØŅ̐ òăŅØŅŅŹ ŅØõĠ ûăł nØŬŰõĠØĺĺ ûăŬ ŎƕĴăŹƀŅĤŎŅ NŎƔĠØŅŅăŰ ØęĠŬØłĴØŅ ̦˘˟ˠ˞̪˘ˠ˟˙̧ ŬĴƀŰŰŎƔ̪®ŅĤƔăŬŰĤŹçŹ̐ ŹØØŹĺĤõĠă ®ŅĤƔăŬŰĤŹçŹ ûăŬ ŨŬØ̪ õĠăŅ ƀŅû FăĤŰŹăŰƕĤŰŰăŅŰõĠØėŹăŅ ĤŅ 1ŬĤƕØŅ̐ òă̪ ŅØŅŅŹ ŅØõĠ ûăł 'ĤõĠŹăŬ ÂØĺăŬĤ aØķŎƕĺăƕĤŹŰõĠ ŬĴƀŰŰŎƔ ̦˘˟˞˚̪˘ˠ˙˛̧ ĴƀŬØķØŅ̪{òŰăŬƔØŹŎŬĤƀł̐ ŹăŬŅƕØŬŹă Øł NØŅę ûăŰ ŬØęØƤ ŬØł !ĠØŹŰõĠØŹƀŬĴØŅ ̦˘ˠ˗˚̪˘ˠ˞˟̧̐ cŎłŨŎŅĤŰŹ ̦̭ ç̪ òăĺŹØŅƤ̧̬̐ ûăł ăĤŅ nƀŰăƀł ĤŅ 1ŬĤƕØŅ ęăƕĤû̪ łăŹ ĤŰŹ !ĠŎŬŎƔØƤ̐ ŹŬØûĤŹĤŎŅăĺĺăŬ ķØƀķØŰĤŰõĠăŬ õĠØŰõĠĺĤķ ØƀŰ eØłł̪ ŎûăŬ õĠƕăĤŅăƲăĤŰõĠ łĤŹ §ŎłØŹăŅ̐ ƀ̪ òăŬęĤŅăŅ ƀŅû ØŨŬĤķØŰõĠŎŹăŅ ØĺŰ ăĤĺØęă ŃŇŇ


!ĠŎŬ ÂĤŬØŨ̐ ØŬłăŅĤŰõĠăŰ cĺŎŰŹăŬ̐ ŬƀŅû ƔĤăŬƤĤę cĤĺŎ̪ łăŹăŬ ŰƅûĺĤõĠ ƔŎŅ 1ŬĤƕØŅ ęăĺăęăŅ ' '̐ òķƅŬƤƀŅę ėƅŬ 'ăƀŹŰõĠăŬ ķØûăłĤŰõĠăŬ ƀŰ̪ ŹØƀŰõĠûĤăŅŰŹ̐ ûăŬ ăĤŅ RŅėŎŬłØŹĤŎŅŰƤăŅŹŬƀł ̦R!̧ ĤŅ 1ŬĤƕØŅ òăŹŬăĤòŹ 'ĤĺĤûŰõĠØŅ̐ ŹØûŹ ĤŅ qŎŬûØŬłăŅĤăŅ Ĥł ˙˗˗˙ ęăęŬƅŅ̪ ûăŹăŅ 'ĤĺĤûŰõĠØŅ̪qØŹĤŎŅØĺŨØŬķ NŬØŅŹ 'ĤŅķ ̦˘ˠ˜˛̪˙˗˗˞̧̐ aŎƀŬŅØĺĤŰŹ ƀŅû NăŬØƀŰęăòăŬ ûăŬ ŹƅŬķĤŰõĠ̪ØŬłăŅĤŰõĠăŅ ÃŎõĠăŅƤăĤŹƀŅę ęŎŰ̐ ûăŬ Øł ˘ˠ̖ aØŅƀØŬ ˙˗˗˞ ƔŎŬ ûăł ÂăŬĺØęŰĠØƀŰ ĤŅ RŰŹØŅòƀĺ ăŬŰõĠŎŰŰăŅ ƕƀŬûă 'ŬØł̐ ŰăĤŹ ˘ˠˠ˚ ŅØŹĤŎŅØĺă ÃçĠŬƀŅę ŬłăŅĤăŅŰ 1ŹŰõĠłĤØûŰĤŅ̐ ŹØûŹ ĤŅ ûăŬ ŬŎƔĤŅƤ ŬłØƔĤŬ̐ ķŅØŨŨ ƤƕØŅƤĤę cĤĺŎłăŹăŬ ƕăŰŹĺĤõĠ ƔŎŅ 1ŬĤƕØŅ cØŹĠăûŬØĺă ƔŎŅ 1ŹŰõĠłĤØûŰĤŅ̐ cĺŎŰŹăŬØŅĺØęă łĤŹ ĤŹƤ ûăŰ ØŹŬĤØŬõĠăŅ ûăŬ ØŬłăŅĤŰõĠ̪ØŨŎŰŹŎĺĤŰõĠăŅ cĤŬõĠă 1ŬĤƕØŅ̐ NØƀŨŹŰŹØûŹ ƀŅû ęŬŘŸŹă ŹØûŹ ŬłăŅĤăŅŰ łĤŹ ˘̖˗˞˚̖˞˗˗ 1ĤŅƕŎĠŅăŬŅ ̦˙˗˘˝̧ FØŬŅĤ̐ cĺăĤŅŰŹØûŹ ĤŅ ûăŬ ŬŎƔĤŅƤ cŎŹØĴķ̐ ĤŅ ûăŰŰăŅ qçĠă ŰĤõĠ ăĤŅă ƕĤăûăŬØƀėęăòØƀŹă §ăłŨăĺØŅĺØęă ØƀŰ ûăł ƤƕăĤŹăŅ aØĠŬĠƀŅûăŬŹ òăƱŅû㏠FăęĠØŬû̐ cĺŎŰŹăŬ ĤŅ ûăŬ ŬŎƔĤŅƤ cŎŹØĴķ̐ ûØŰ ŰăĤŹ ˙˗˗˗ Ƥƀł ÃăĺŹķƀĺŹƀŬăŬòă ûăŬ ®q1 !{ ƤçĠĺŹ FĴƀłŬĤ̐ NØƀŨŹŰŹØûŹ ûăŬ ŬŎƔĤŅƤ õĠĤŬØķ ƀŅû łĤŹ ˘˙˘̖ˠ˞˝ 1ĤŅƕŎĠŅăŬŅ ̦˙˗˘˘̧ ƤƕăĤŹęŬŘŸŹă ŹØûŹ ŬłăŅĤăŅŰ FŎŬĤŰ̐ ŹØûŹ ĤŅ ûăŬ ŬŎƔĤŅƤ ĴƀŅĤķ̐ ŬƀŅû ƤƕăĤĠƀŅ̪ ûăŬŹėƅŅėƤĤę cĤĺŎłăŹăŬ ŰƅûŘŰŹĺĤõĠ ƔŎŅ 1ŬĤƕØŅ ęăĺăęăŅ ŃŇň


FŎŰõĠØƔØŅķ̐ cĺŎŰŹăŬ ĤŅ ûăŬ ŅŎŬûØŬłăŅĤŰõĠăŅ ŬŎƔĤŅƤ §ØƔƀŰõĠ FŬŎŸăŬ cØƀķØŰƀŰ̐ ęŬŘŸŹă FăòĤŬęŰķ㏏ă Ĥł cØƀķØŰƀŰ̐ ûĤă ƅòăŬ ăĤŅŹØƀŰăŅûăĤŅĠƀŅûăŬŹ cĤĺŎłăŹăŬ ĺØŅę ƀŅû òĤŰ Ƥƀ ăĤŅĠƀŅûăŬŹŰăõĠƤĤę cĤĺŎłăŹăŬ òŬăĤŹ ĤŰŹ NØęĠØŬŹŰĤŅ̐ cĺŎŰŹăŬ ĤŅ ûăŬ ŅŎŬûØŬłăŅĤŰõĠăŅ ŬŎƔĤŅƤ §ØƔƀŰõĠ ĤŅ ûăŬ qçĠă ûăŬ ŹØûŹ 'ĤĺĤûŰõĠØŅ NŬØŰûØŅ̐ ĺĤŅķăŬ qăòăŅƲƀŰŰ ûăŰ ûƀŬõĠ 1ŬĤƕØŅ ƲĤă̪ ŸăŅûăŅ ŬØŰ aăęĠăęŅØûŰŎŬ̐ NØƀŨŹŰŹØûŹ ûăŬ ŬŎƔĤŅƤ ÂØĴŎƤ 'ŰŎŬ cØŨØŅ̐ NØƀŨŹŰŹØûŹ ûăŬ ŬŎƔĤŅƤ ĴƀŅĤķ ƀŅû ęŬŘŸŹă ŹØûŹ Ĥł ƅûăŅ ŬłăŅĤăŅŰ cØŹĠŎĺĤķŎŰ̐ {òăŬĠØƀŨŹ ûăŬ ØŬłăŅĤŰõĠ̪ØŨŎŰŹŎĺĤŰõĠăŅ cĤŬõĠă cĠĤŅķØĺĤ̐ łĤŹ ĤŅûăŬ̪ ŎûăŬ õĠƕăĤŅăĠØõķƲăĤŰõĠ ęă̪ ėƅĺĺŹă §ăĤęŹØŰõĠă cŎłĤŹØŰ̪ ŹŬØŸă̐ ŹŬØŸă ĤŅ 1ŬĤƕØŅ̐ òăŅØŅŅŹ ŅØõĠ ûăł cŎłŨŎŅĤŰŹăŅ ƀŅû ŬĤăŰŹăŬ ŎęĠŎłŎŅ FăƔŎŬķĤ ŎęĠŎłŎŅĤØŅ ̦˘˟˝ˠ̪˘ˠ˚˜̧̐ ûăŬ ŅØõĠ ŰăĤŅăł ŹƀûĤƀł ØĺŰ nŘŅõĠ Øƀė ûăŅ qØłăŅ cŎłĤŹØŰ ÂØŬûØŨ㏠ęăŹØƀėŹ ƕƀŬûă cŎŅû̐ ăĤŅăŰ ûăŬ çĺŹăŰŹăŅ ŹØûŹƔĤăŬŹăĺ ĤŅ 1ŬĤƕØŅ cŎŹØĴķ̐ ŬŎƔĤŅƤ Ĥł ÒăŅŹŬƀł ŬłăŅĤăŅŰ̐ ŅØõĠ ûăŬ ØƀõĠ ăĤŅă òăķØŅŅŹă ØŬłăŅĤŰõĠă ĤăŬłØŬķă òă̪ ŅØŅŅŹ ĤŰŹ eØƔØŰõĠ̐ ƀŅęăŰçƀăŬŹăŰ DĺØûăŅòŬŎŹ̐ ûØŰ ŰăĤŹ ˙˗˘˛ Ƥƀł ĤłłØŹăŬĤăĺĺăŅ ÃăĺŹķƀĺŹƀŬăŬòă ûăŬ ®q1 !{ ƤçĠĺŹ eƀŰØƔŎŬĤõĠ̪ ŹŬØŸă̐ ŹŬØŸă ĤŅ 1ŬĤƕØŅ̐ òăŅØŅŅŹ ŅØõĠ ûăł NăĤĺĤęăŅ ƀŅû ăŬŰŹăŅ cØŹĠŎĺĤķŎŰ FŬĤęŎŬ ŃŇʼn


eƀŰØƔŎŬĤõĠ ̦õØ̖ ˙˛˗̪˚˚˘̧̐ ØƀõĠ òăķØŅŅŹ ØĺŰ FŬă̪ ęŎŬ ûăŬ 1ŬĺăƀõĠŹă nØŬŰõĠŬƀŹķØ̐ ŬƀŰŰĤŰõĠă ăƤăĤõĠŅƀŅę ėƅŬ cĺăĤŅ̪ òƀŰ̪ ØłłăĺŹØƚĤŰ năŰŬŎŨ nØŰõĠŹŎƤ ŎƀĺăƔØŬû̐ ŹŬØŸă ĤŅ 1ŬĤƕØŅ̐ òă̪ ŅØŅŅŹ ŅØõĠ ûăł ØŬłăŅĤŰõĠăŅ NăĤĺĤęăŅ năŰŬŎŨ nØŰõĠŹŎƤ ̦õØ̖ ˚˝˗̪˛˛˗̧̐ ûăŬ ûØŰ ØŬłăŅĤŰõĠă ĺŨĠØò㏠łĤŹăŅŹƕĤõķăĺŹ ĠØŹ nØŹăŅØûØŬØŅ̐ 1ŬĤƕØŅăŬ ÒăŅŹŬØĺØŬõĠĤƔ ėƅŬ ØĺŹă ØŬłă̪ ŅĤŰõĠă NØŅûŰõĠŬĤėŹăŅ̐ ûăŬăŅ NØŅûŰõĠŬĤėŹăŅ̪ ŰØłłĺƀŅę ŰăĤŹ ˘ˠˠ˞ Ƥƀł ÃăĺŹķƀĺŹƀŬăŬòă ûăŬ ®q1 !{ ƤçĠĺŹ căŬŅķŬØėŹƕăŬķ năûƤØłŎŬ̐ ăĤŅƤĤęăŰ̐ ˘ˠˠ˞ ĤŅ ăŹŬĤăò ęăęØŅęăŅăŰ căŬŅķŬØėŹƕăŬķ Ĥł cØƀķØŰƀŰ̐ ûØŰ ĤŅ ăĤŅăŬ ŰŹØŬķ ăŬûòăòăŅęăėçĠŬûăŹăŅ ăęĤŎŅ ûŬăĤŸĤę cĤĺŎłăŹăŬ ƕăŰŹĺĤõĠ ƔŎŅ 1ŬĤƕØŅ ĺĤăęŹ năęĠŬĤ̐ ŹØûŹ ĤŅ ûăŬ ŬŎƔĤŅƤ ĴƀŅĤķ ƀŅƕăĤŹ ûăŬ ĤŬØŅĤ̪ ŰõĠăŅ FŬăŅƤă nĴØŰŅĤķĴØŅ̪'ăŅķłØĺ̐ 'ăŅķłØĺ ĤŅ 1ŬĤƕØŅ̐ òăŅØŅŅŹ ŅØõĠ ûăł ăƔŎĺƀŹĤŎŅçŬ ƀŅû ŎĺĤŹĤķăŬ ĺăƚØŅûăŬ nĴØŰŅĤķĴØŅ ̦˘˟˟˝̪˘ˠ˙˜̧̐ ûăŬ òăĤ ăĤŅăł Dĺƀę̪ ƤăƀęØòŰŹƀŬƤ ĤŅ ûăŬ qçĠă ƔŎŅ §ĤƲĤŰ ŰŹØŬò nƀŹŹăŬ ŬłăŅĤăŅ̐ nŎŅƀłăŅŹ Ĥł 1ŬĤƕØŅăŬ ĤăęăŰŨØŬķ łĤŹ ăĤŅăł cŬĤăęăŬûăŅķłØĺ̐ ăĤŅăł nĤĺĤŹçŬłƀ̪ Űăƀł ƀŅû ăĤŅăŬ ƔĤăŬƀŅûƤƕØŅƤĤę năŹăŬ ĠŎĠăŅ ̭nƀŹŹăŬ ŬłăŅĤăŅ̬̪ ŹØŹƀă̐ ûĤă ŰăĤŹ ˘ˠ˝˞ ûĤă ˘ˠ˝˙ ØòęăòØƀŹă ŹØĺĤŅ̪ ŹØŹƀă ăŬŰăŹƤŹ nƤõĠăŹØ̐ ØŅŹĤķă NØƀŨŹŰŹØûŹ FăŎŬęĤăŅŰ̐ ûăŬăŅ cƀĺ̪ ŹƀŬûăŅķłçĺăŬ ŰăĤŹ ˘ˠˠ˛ Ƥƀł ÃăĺŹķƀĺŹƀŬăŬòă ûăŬ ®q1 !{ ƤçĠĺăŅ ŃŇŊ


qØĤŬĤ̐ ƀŬØŬłăŅĤŰõĠă ÂŎĺķŰŰŹçłłă̐ ăŬŰŹłØĺŰ ăŬƕçĠŅŹ Ĥł ûŬăĤƤăĠŅŹăŅ aØĠŬĠƀŅûăŬŹ ƔŎŬ !ĠŬĤŰŹƀŰ ĤŅ ØŰ̪ ŰƛŬĤŰõĠăŅ ƀăĺĺăŅ̐ qØłăŅŰęăòăŬ ăĤŅăŬ cŎęŅØķ̪ łØŬķă ƀŅû ăĤŅăŬ ŬĤƔØŹķĺĤŅĤķ ĤŅ 1ŬĤƕØŅ qŎŬØƔØŅķ̐ ăŬęķĺŎŰŹăŬ ØƀŰ ûăł ûŬăĤƤăĠŅŹăŅ aØĠŬ̪ ĠƀŅûăŬŹ ĤŅ ûăŬ qçĠă ûăŬ ŹØûŹ aăęĠăęŅØûŰŎŬ qŎŬŹĠăŬŅ ƔăŅƀă̐ ƔĤăŬĠƀŅûăŬŹ năŹăŬ ĺØŅęă 1ĤŅķØƀėŰ̪ ŰŹŬØŸă ƀŅû DƀŸęçŅęăŬƤŎŅă Ĥł ŹØûŹƤăŅŹŬƀł 1ŬĤƕØŅŰ ăŬęăĤ̪ ØŬØûŰõĠØŅŎƔ̪nƀŰăƀł̐ DĤĺłłƀŰăƀł ĤŅ 1ŬĤ̪ ƕØŅ Ĥł ăĠăłØĺĤęăŅ ÃŎĠŅĠØƀŰ ûăŰ ăęĤŰŰăƀŬŰ ăŬęăĤ RŎŰŰĤėŎƕĤŹŰõĠ ØŬØûŰõĠØŅŎƔ ̦˘ˠ˙˛̪˘ˠˠ˗̧ ØŬŎŅƛØŅ̪ ŹŬØŸă̐ ŹŬØŸă ĤŅ 1ŬĤƕØŅ̐ òăŅØŅŅŹ ŅØõĠ ûăł õĠŬĤėŹŰŹăĺĺăŬ NØķŎŨ ØŬŎŅƛØŅ ̦˘˟˛˚̪˘˟ˠ˘̧ §ĤęŬØŅ ăŹŬŎŰĴØŅ ̦˘ˠ˙ˠ̪˘ˠ˟˛̧̐ õĠØõĠ̪FŬŎŸłăĤŰŹăŬ ƀŅû ƔŎŅ ˘ˠ˝˚ òĤŰ ˘ˠ˝ˠ õĠØõĠ̪Ãă右ăĤŰŹăŬ nĤõĠăĤĺ ØØķØŰõĠƕĤĺĤ ̦̋ ˘ˠ˝˞̧̐ ƔŎŅ ˙˗˗˛ òĤŰ ˙˗˘˚ ŹØØŹŰŨŬçŰĤûăŅŹ FăŎŬęĤăŅŰ ăŬŰõĠ ØŬęŰĴØŅ ̦̋ ˘ˠ˜˛̧̐ ƔŎŅ ˙˗˗˟ òĤŰ ˙˗˘˟ ŹØØŹŰ̪ ŨŬçŰĤûăŅŹ ŬłăŅĤăŅŰ õĠØĠƀłĴØŅ̪'ăŅķłØĺ̐ 'ăŅķłØĺ ĤŅ 1ŬĤƕØŅ̐ ûØŰ ØŅ ûăŅ ØŬłăŅĤŰõĠăŅ ŎĺĤŹĤķăŬ ŹăŨØŅ õĠØĠƀłĴØŅ ̦˘˟˞˟̪˘ˠ˘˟̧ ăŬĤŅŅăŬŹ õĠĤęƀĺĤ ŎûăŬ ˚̜à ̪˙˘˗˘̐ nĤŹŹăĺķĺØŰŰă̪eĤłŎƀŰĤ̪ Ņă̐ ûĤă ƔŎŅ ˘ˠ˞˗ òĤŰ ˘ˠ˟˟ ŨŬŎûƀƤĤăŬŹ ƀŅû ØƀŸăŬ̪ ĠØĺò ûăŬ ŎƕĴăŹƀŅĤŎŅ ØĺŰ eØûØ ˘˙˗˗̜˘˙˗˗ ̜˘˚˗˗ ăƚŨŎŬŹĤăŬŹ ƕƀŬûă ăĴŹƀŅ̐ {ŬŹ ĤŅ 1ŬĤƕØŅ̐ ûăŬ ƤƀŰØłłăŅ łĤŹ cØŅØķăŬ ûăŅ ŹØûŹòăƤĤŬķ cØŅØķăŬ̪ ăĴŹƀŅ òĤĺû㏠ăƕØŅŰăă̐ ęŬŘŸŹăŬ ƅŸƕØŰŰăŬŰăă ûăŰ cØƀķØŰƀŰ łĤŹ ŃňŁ


ăĤŅăŬ łØƚĤłØĺăŅ §Ĥăėă ƔŎŅ ķŅØŨŨ ØõĠŹƤĤę năŹăŬŅ ĤŬƀŰĠŎ ̦̋ ˘ˠ˟˞̧̐ ØŬłăŅĤŰõĠă ŎŨŰçŅęăŬĤŅ ĴƀŅĤķ̐ ûĤă ŰƅûŘŰŹĺĤõĠŰŹă ŬŎƔĤŅƤ ŬłăŅĤăŅŰ łĤŹ ûăŬ ŬŎƔĤŅƤĠØƀŨŹŰŹØûŹ cØŨØŅ ŨØŰ̐ aŎęĠƀŬŹŰƀŨŨă łĤŹ FŬØƀŨăŅ ŎûăŬ ăĤŰ ƀûŰõĠƀõĠ̐ ÃØĺŅƀŰŰķăŬŅķ㏏ă ĤŅ ăĤŅęăûĤõķŹăł §ŬØƀ̪ òăŅŰØėŹ §ØŹăƔ̐ ØŬłăŅĤŰõĠ̪ØŨŎŰŹŎĺĤŰõĠăŰ cĺŎŰŹăŬ ĤŅ ûăŬ ŬŎ̪ ƔĤŅƤ ĴƀŅĤķ̐ ûØŰ ˟ˠ˜ ęăęŬƅŅû㏠ƕƀŬûă §ØƔƀŰõĠ̐ ŬŎƔĤŅƤ Ĥł qŎŬûŎŰŹăŅ ŬłăŅĤăŅŰ eăƔŎŅ §ăŬ̪ ăŹŬŎŰĴØŅ ̦̋ ˘ˠ˛˜̧̐ ˙˗˗˟ cØŅûĤûØŹ òăĤ ûăŅ ŬçŰĤûăŅŹŰõĠØėŹŰƕØĠĺăŅ ƀŅû ƔŎŅ ˘ˠˠ˘ òĤŰ ˘ˠˠ˟ ăŬŰŹăŬ ŹØØŹŰŨŬçŰĤûăŅŹ ŬłăŅĤăŅŰ NŎƔĠØŅŅăŰ §ƀłØŅĴØŅ ̦˘˟˝ˠ̪˘ˠ˙˚̧̐ ØŬłăŅĤŰõĠăŬ 'ĤõĠŹăŬ̐ ŅØõĠ ûăł ăĤŅ nƀŰăƀł Ĥł ŹØûŹƤăŅ̪ ŹŬƀł 1ŬĤƕØŅŰ ƀŅû ăĤŅă ĤăûĺƀŅę ĤŅ ûăŬ ŬŎƔĤŅƤ eŎŬĤ òăŅØŅŅŹ ŰĤŅû ÂØŅØûŰŎŬ̐ NØƀŨŹŰŹØûŹ ûăŬ ŬŎƔĤŅƤ eŎŬĤ̐ ûŬĤŹŹęŬŘŸŹă ŹØûŹ ŬłăŅĤăŅŰ ÂØŬûØƔØŬ̐ ØŬłăŅĤŰõĠăŰ DăŰŹ̐ ûØŰ ØõĠŹƀŅûŅăƀŅƤĤę §Øęă ŅØõĠ {ŰŹăŬŰŎŅŅŹØę ęăėăĤăŬŹ ƕĤŬû ƀŅû òăĤ ûăŅăŅ ŰĤõĠ ûĤă ŬłăŅĤăŬ ęăęăŅŰăĤŹĤę łĤŹ ÃØŰŰăŬ òăŰŨŬĤŹƤăŅ ÂØĴķ̐ ŹØûŹ ĤŅ ûăŬ ŬŎƔĤŅƤ ÂØĴŎƤ 'ŰŎŬ ÂØĴŎƤ 'ŰŎŬ̐ ŰƅûĺĤõĠ ęăĺăęăŅă̐ Øł ûƅŅŅŰŹăŅ òăŰĤăûăĺŰ̪ Źă ŬŎƔĤŅƤ ŬłăŅĤăŅŰ łĤŹ ûăŬ ŬŎƔĤŅƤĠØƀŨŹŰŹØûŹ aăęĠăęŅØûŰŎŬ ÂăŬŅĤŰŰØęă̐ ÃŎõĠăŅăŅûėŬăĤĺƀėŹłØŬķŹ ĤŅ 1ŬĤƕØŅ̐ Øƀė ûăł cƀŅŰŹęăęăŅŰŹçŅûă̐ NØŅûƕăŬķŰ̪ ƀŅû Fă̪ òŬØƀõĠŹƕØŬăŅ ƔăŬķØƀėŹ ƕăŬûăŅ Ńňł


ÂŘĺķăŬłŎŬûęăûăŅķŹØę̐ ØŬłăŅĤŰõĠăŬ §ŬØƀăŬŹØę Ƥƀł FăûăŅķăŅ ØŅ ûĤă {ŨėăŬ ûăŰ FăŅŎƤĤûŰ ƔŎŅ ˘ˠ˘˜̐ ûăŬ ĴçĠŬĺĤõĠ Øł ˙˛̖ ŨŬĤĺ òăęØŅęăŅ ƕĤŬû ÒĤƤăŬŅØķØòăŬû̐ 'ăŅķłØĺķŎłŨĺăƚ łĤŹ ăĤŅăł ƀŅŹăŬ̪ ĤŬûĤŰõĠăŅ nƀŰăƀł ĤŅ 1ŬĤƕØŅ ƤƀŬ 1ŬĤŅŅăŬƀŅę ØŅ ûĤă {ŨėăŬ ûăŰ ÂŘĺķăŬłŎŬûăŰ ØŅ ûăŅ ŬłăŅĤăŬŅ ˘ˠ˘˜


0 $ 5 & ' ( * ( 1 6 }0DQ NDQQ ó'DV NDSXWWH .QLH *RWWHVò DOV JXWH 8QWHUKDOWXQJV OLWHUDWXU YHUEXFKHQ ,Q :DKUKHLW LVW GLHVHU 5RPDQ DEHU HWZDV YLHO 6FK¸QHUHV XQWHUKDOWVDPH /LWHUDWXU m &KULVWRSK +DDV 6¾GGHXWVFKH =HLWXQJ ¾EHU }'DV NDSXWWH .QLH *RWWHVm

}'HU +XJR %DOO )¸UGHUSUHLVWU¦JHU .ROXPQLVW GHU )$= XQG +HUDXVJHEHU GHU +HIWUHLKH ó6FK¸QHU /HVHQò ZLUG VHLQHP 5XI DOV DXWKHQWLVFKHU 'RNXPHQWDULVW GHV 3RS]HLWDOWHUV ZLHGHU HLQPDO JHUHFKW m :DOWHU *¸GGHQ :HVWIDOHQ VSLHJHO ¾EHU })XFNLQ 6XVKLm

žEHU GDV $EZHLFKHQ XQG $QGHUVVHLQ žEHU %LOGKDXHUHL XQG GLH %RKªPH žEHU %RQQ (LFKK¸UQFKHQ )DPLOLH XQG )UHXQGVFKDIW žEHU -XJHQG .¾QVWOHU 3RS XQG 3XQN žEHU GDV 5XKUJHELHW 6R]LDOLVWLVFKHQ 5HDOLVPXV GLH DOWH XQG GLH QHXH :HOW

)RWR )UDQN 0DOHX

)XFNLQ 6XVKL

'DV NDSXWWH .QLH *RWWHV

' , ( % 2 5 2 0 $ 1 (


ANDRÉ SEELMANN ABENTEUER IM KAFFEEHAUS FEUILLETONS AUS DEM »UMBLÄTTERER« 2007–2015 Niemand erzählt so vom Feuilleton dieser Jahre wie der »Umblätterer«. Florian Kessler

Ille & Riemer 2017 ISBN 978-3-95420-018-4