Page 1


Ôèðìåíàòà ãðóïèðîâêà Chigo å îñíîâàíà ïðåç 1993 â Íàíõàé, ïðîâèíöèÿ Ãóàíäæîó. Ïúðâîíà÷àëíî Chigo å íàé-ãîëåìèÿò öåíòúð çà ïîääðúæêà è ñåðâèç íà êëèìàòè÷íà òåõíèêà â Êèòàé, à äíåñ ðàçâèâà ìîäåðíî ïðîèçâîäñòâî íà êëèìàòè÷íà òåõíèêà è îáõâàùà ñúùî ñôåðè êàòî äîìàêèíñêè óðåäè, êîìïþòúðíà òåõíèêà, åëåêòðîíèêà, èíäóñòðèàëíà õèìèÿ, íåäâèæèìè èìîòè, ëîãèñòèêà, ôàðìàöèÿ è áèîõèìè÷íà èíäóñòðèÿ. Ïðîèçâîäñòâåíàòà áàçà íà Chigo å ðàçïîëîæåíà íà ïîâå÷å îò 3 ìèëèîíà êâàäðàòíè ìåòðà, ñ ãîäèøåí ïðîèçâîäñòâåí êàïàöèòåò îò 10 ìèëèîíà áðîÿ. Òîâà ïðàâè Chigo íàé-ãîëåìèÿò ÷àñòåí ïðîèçâîäèòåë íà êëèìàòè÷íà òåõíèêà è ãî ïîñòàâÿ íà ÷åòâúðòî ìÿñòî â ñôåðàòà íà îòîïëåíèåòî, âåíòèëàöèÿòà è êëèìàòèçàöèÿòà â Êèòàé.

Äíåñ òúðãîâñêàòà ìðåæà å ðàçïðîñòðàíåíà â ïîâå÷å îò 100 ñòðàíè è ðåãèîíè. Ïðîèçâîäñòâåíè áàçè ñà îòêðèòè âúâ Âèåòíàì, Òàéëàíä è äð. Âñå ïîâå÷å èçâåñòíè ìåæäóíàðîäíè êîðïîðàöèè, êàòî Hyundai, Whirpool, Mitsubishi ñå êîîïåðèðàò ñ Chigo ñ öåë äà áúäå ïðîèçâåæäàíà íàé-äîáðàòà êëèìàòè÷íà òåõíèêà â ñâåòà è Chigo äà ñå ïðåâúðíå â îñíîâíèÿ èçáîð íà ñåìåéñòâàòà ïî öåëèÿ ñâÿò.

ÏÀÇÀÐÅÍ ÐÀÑÒÅÆ

60 000

100 000

200 000

450 000

800 000

1 100 000

1 800 000

2 800 000

3 500 000

4 000 000

4 300 000

5 400 000

Äíåñ Chigo ïðîäúëæàâà äà ðàçøèðÿâà ïðîäóêòîâàòà ñè ãàìà.  îáëàñòòà íà áèòîâàòà êëèìàòèçàöèÿ ñå ïðåäëàãàò 3 êàòåãîðèè è ïîâå÷å îò 1000 ìîäåëà.  îáëàñòòà íà ïðîìèøëåíàòà êëèìàòèçàöèÿ ñå ïðåäëàãàò ïîâå÷å îò 10 ñåðèè ïðîäóêòè êàòî CMV èíâåðòîðíà ñèñòåìà çà öåíòðàëíà êëèìàòèçàöèÿ, êëìàòèçàòîðè êàñåòú÷åí òèï, çà ìîíòàæ íà âúçäóõîâîä è âîäîîõëàæäàùè àãðåãàòè.

Ïðîäóêòîâàòà ëèíèÿ íà Chigo å ðàçâèòà ñúùî â îáëàñòòà íà áèòîâè è èíäóñòðèàëíè ìàøèíè çà ïðîèçâîäñòâî íà ëåä, ãîëåìè õëàäèëíè ñèñòåìè, ôðèçåðè, õëàäèëíè øêàôîâå çà âèíî è äð. Chigo å âêëþ÷åí â êëàñàöèÿòà “Òîï 500 íà íàé-äîáðèòå ìàðêè â Êèòàé”, “Òîï 100 íà íàé-ñòàáèëíèòå êèòàéñêè ïðåäïðèÿòèÿ”, “Òîï 500 íà ïðîèçâîäñòâåíèòå ïðåäïðèÿòèÿ â Êèòàé”, “Òîï 500 íà êèòàéñêèòå ïðåäïðèÿòèÿ”. Chigo âèíàãè ñëåäè è ðàçâèâà ïàçàðíèòå òåíäåíöèè.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008


ÊËÈÌÀÒÈÇÀÒÎÐÈ

ÇÀ ÂÈÑÎÊÎÑÒÅÍÅÍ ÌÎÍÒÀÆ инверторeн тип CS-25H3A-V84AY1 • CS-35H3A-M84AH4 • CS-51H3A-P84AH4 • CS-61H3A-P84AE4 • CS-70H3A-W84ASA

• Âèñîêî åôåêòèâíè, åíåðãîñïåñòÿâàùè • Ðàáîòà ñ ïî-âèñîêà ìîùíîñò è ïðåöèçåí êîíòðîë • Ðàáîòà ïðè ïî-øèðîêè ãðàíèöè íà íàïðåæåíèåòî è òåìïåðàòóðèòå • Ïåñòè ìÿñòî çà èíñòàëèðàíå • Äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå • LCD Модел Захранване Охлаждане Мощност Отопление Ел.Консумация Работен ток

CS-25H3A-V84AY1

CS-35H3A-M84AH4

CS-51H3A-P84AH4

CS-61H3A-P84AE4

CS-70H3A-W84ASA

V/Hz/Ph

220-240/50/1

220-240/50/1

220-240/50/1

220-240/50/1

220-240/50/1

Btu/h

9000

12000

18000

22000

24000

W

2780

3600

5100

6200

7200

Btu/h

9000

12500

19000

23400

24500

W

2780

3750

5400

6600

7400

Охлаждане

W

860

1120

1590

2040

2250

Отопление

W

770

1040

1600

1940

2160

Охлаждане

А

3,9

5,1

6,8

9,2

10,1

Отопление

А

3,4

4,7

6,9

8,7

9,7

W/W

3,2

3,2

3,2

3,1

3,2

3,6

3,6

3,4

3,4

3,4

А

А

А

B

А

куб.м/час

500

500

800

900

1050 42-48

EER COP

W/W

Енергиен клас Дебит на вентилатора Ниво на шума Размери (Ш/В/Д)

вътр.тяло вътр.тяло

dB (A)

29-39

29-39

40-44

42-46

външ.тяло

dB (A)

51

54

54

54

56

вътр.тяло

mm

746x245x196

800x280x190

900x292x215

900x292x215

1080x302x220 870x700x310

външ.тяло

mm

700x500x225

795x540x255

795x540x255

850x605x295

вътр.тяло

Kg

9

10

14

14

16

външ.тяло

Kg

25

40

40

48

58

Размери с опаковка

вътр.тяло

mm

835x330x278

865x358x275

990x377x300

1105x377x300

1290x370x295

(Ш/В/Д)

външ.тяло

mm

825x550x320

920x595x335

920x595x335

995x690x415

990x780x410

вътр.тяло

Kg

11

12

17

17,5

20

външ.тяло

Kg

29

42

42

53

65

6/10

6/10

6/12

6/12

10/16

Тегло

Тегло с опаковка Присъединителни тръби (inch)


ÊËÈÌÀÒÈÇÀÒÎÐÈ

ÊÎËÎÍÅÍ ÒÈÏ

CF-72A3A-BO2AS • CF-120A6A-E02AW

• Øèðîêà è ñèëíà ñòðóÿ íà âúçäóøåí ïîòîê • Åëåãàíòåí è ìîäåðåí äèçàéí • Ñòàðòèðàíå ïðè íèñêè ñòîéíîñòè íà íàïðåæåíèåòî • Àâòîðåñòàðò • Äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå • Ëåñåí ìîíòàæ • LCD Модел

CF-72A3A-BO2AS

CF-120A6A-E02AW

V/Hz/Ph

220-240/50/1

380-415/50/3

Btu/h

25000

41000

W

7200

12020

Btu/h

26700

45000

W

7700

13200

Охлаждане

W

2825

4615

Отопление

W

2650

4320

Охлаждане

А

13,2

9,4

Отопление

А

12,4

8,9

Захранване Охлаждане Мощност Отопление Ел.Консумация Работен ток EER

W/W

2,5

2,6

COP

W/W

2,9

3,06

Дебит на вентилатора Ниво на шума Размери (Ш/В/Д) Тегло

вътр.тяло

куб.м/час

1100

1800

вътр.тяло

dB (A)

44-49

48-56

външ.тяло

dB (A)

57

65

вътр.тяло

mm

480x1652x230

600x1868x313 1000x990x350

външ.тяло

mm

870x700x310

вътр.тяло

Kg

38

61

външ.тяло

Kg

56

98

Размери с опаковка

вътр.тяло

mm

1850x575x360

2050x695x485

(Ш/В/Д)

външ.тяло

mm

990x780x410

1145x1120x475

Тегло с опаковка Макс.тръбен път Присъединителни тръби

вътр.тяло

Kg

49

75

външ.тяло

Kg

60

106

вътр.тяло

м mm

15

15

10/19

10/19


ÊËÈÌÀÒÈÇÀÒÎÐÈ

ÊÀÑÅÒÚ×ÅÍ ÒÈÏ

RF3.5cX2W/Q • RF7cX2W/Q • RF11gX2W/Q

• Ïåðôåêòåí äèçàéí è ïðàêòè÷íîñò • Ïîñòîÿíåí ïîòîê íà îõëàäåí âúçäóõ • Âèñîêà ïðîèçâîäèòåëíîñò è íèñêî íèâî íà øóì • Ñàìîäèàãíîñòèêà • Óäîáíè çà ìîíòàæ • Äðåíàæíà ïîìïà • Äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå Модел

RF3.5cX2W/Q

RF7cX2W/Q

RF11gX2W/Q

V/Hz/Ph

220-240/50/1

220-240/50/1

380-415/50/3

Btu/h

12000

24000

38000

W

3520

7040

11150

Btu/h

13000

26000

41000

W

3820

7630

12050

Охлаждане

W

1300

2480

4320

Отопление

W

1330

2400

4170

Охлаждане

А

5,8

11,3

8,2

Отопление

А

5,9

10,6

8

2,65

2,82

2,58

Захранване Охлаждане Мощност Отопление

Ел.Консумация Работен ток EER

W/W

COP Дебит на вентилатора Ниво на шума

2,86

3,16

2,85

вътр.тяло

W/W куб.м/час

550

1145

1650

вътр.тяло

dB (A)

43-48

45-48

45-52

външ.тяло

dB (A)

52

60

65

Размери

вътр.тяло

mm

580x580x275

840x840x230

840x840x285

(Ш/В/Д)

външ.тяло

mm

850x320x540

960x390x840

1050x400x995

вътр.тяло

Kg

25

28,5

31

външ.тяло

Kg

36

72

98

Размери с панел

вътр.тяло

mm

650x650x30

950x950x50

950x950x50

(Ш/В/Д)

външ.тяло

mm

850x320x540

960x390x840

1050x400x995

Макс.тръбен път

вътр.тяло

м

Тегло

Присъединителни тръби (inch)

20

25

25

6/12

10/12

10/19


ÊËÈÌÀÒÈÇÀÒÎÐÈ

ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ ÍÀ ÂÚÇÄÓÕÎÂÎÄ RF7cX2W/Fm • RF10cX2W/Fm • RF12gX2W/Fm

• Åêîëîãè÷íî áåçîïàñåí, åíåðãîñïåñòÿâàù, óñåò çà ñóïåðñâåæà è åñòåñòâåíà çàîáèêàëÿùà ñðåäà • Âèñîêî ïðîèçâîäèòåëåí ìîòîð íà âåíòèëàòîðà çà îñèãóðÿâàíå êîìôîðò â ãîëåìè ïîìåùåíèÿ • Ãúâêàâîñò íà ñèñòåìàòà çà îñèãóðÿâàíå íà äîáðî ðàçïðåäåëåíèå íà âúçäóõà • Eíåðãîñïåñòÿâàùè è óäîáíè çà èçïîëçâàíå, îñèãóðÿâàùè ñâåæ âúçäóõ • Ñòàíäàðòíî æè÷íî è áåçæè÷íî äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå

Модел

RF7cX2W/Fm

RF10cX2W/Fm

RF12gX2W/Fm

V/Hz/Ph

220-240/50/1

220-240/50/1

380-415/50/3

Btu/h

24000

36000

42000

W

7040

1055

12320

Btu/h

26000

38000

44000

W

7630

1115

12903

Охлаждане

W

2500

4100

5000

Отопление

W

2500

4300

5170

Охлаждане

А

13,2

6,5

8

Отопление

А

13

6,2

8

2,7

2,4

2,41

Захранване Охлаждане Мощност Отопление

Ел.Консумация Работен ток EER COP Дебит на вентилатора Ниво на шума Размери (Ш/В/Д) Тегло

W/W

2,9

2,6

2,6

вътр.тяло

W/W куб.м/час

1200

1700

1700

вътр.тяло

dB (A)

52

60

60

външ.тяло

dB (A)

65

68

65

вътр.тяло

mm

930x530x260

1180x530x260

1180x530x260 1070x400x995

външ.тяло

mm

960x390x840

1070x400x995

вътр.тяло

Kg

35

42

42

външ.тяло

Kg

100

118

100

Свободен напор на вент. Макс.тръбен път Присъединителни тръби

вътр.тяло mm

Pa

50

50

50

м

25

25

25

10/16

10/19

10/19


Ôèðìà “Áè Äæè Àð Ãðóï” ÎÎÄ å ñúçäàäåíà ïðåç 1995 ã. ñ îñíîâåí ïðåäìåò íà äåéíîñò âíîñ, òúðãîâèÿ è èíæåíåðèíã íà êëèìàòè÷íà è îòîïëèòåëíà òåõíèêà. Ôèðìàòà å îòîðèçèðàí ïðåäñòàâèòåë íà Gundong Chigo Air conditioning Co. Ltd. è åäèíñòâåíà âíàñÿ êëèìàòè÷íà òåõíèêà ïîä ìàðêàòà Chigo íà áúëãàðñêèÿ ïàçàð. Îñâåí òîâà å åêñêëóçèâåí ïðåäñòàâèòåë íà: Atlantic International - íàé-ãîëÿìàòà ôèðìà âúâ Ôðàíöèÿ è Åâðîïà çà îòîïëèòåëíà òåõíèêà; G.I. Holding S.pA Èòàëèÿ - íàé-áúðçî ïðîãðåñèðàùèÿò ïðîèçâîäèòåë íà òåõíèêà çà öåíòðàëíà êëèìàòèçàöèÿ ïîä ìàðêèòå Clint è Novair.


China inspectionfree products

China energy saving products

China Compulsory Certification

ISO9001:2000 International Quality System Certification

American ETL Certification

Germany GS Certification

The Middle East SASO Certifiction

TSE Certification

Hong Kong Grade 1 Energy Effciency Label

European Community CE Certification

European Community CE Certification

European Community CB Certification

Hong Kong safety Certification

China Acknowledged Lab

Germany EMC Certification

Mexico NOM Certification

Argentina S Certification

Germany TUV Certification

Switzerland Products Safety Certification

America and Canada C-UL Certification

Four European Countries Safety Certification

Czechoslovakia EZU Certification

Russia GOST Products Qualification Certification

Turkey Certification

South Africa SABS Certification

SAA Certification

France LCIE Certification

òåë: 0700 11 220, 02/ 953 33 65 ôàêñ: 02/ 953 36 32 email: bgrgroup.net

Chigo 2009  

General Catalogue 2009 (in Bulgarian)

Chigo 2009  

General Catalogue 2009 (in Bulgarian)