Page 1


P O R T F O L Y O

Andrey Yakovlev & Lili Aleeva leri ve model okulu gibi kendi yarat›c› fikirlerini uygulamaya bafllad›. "Profesyonellikte en iyiler" adl› prestij ödülünü üç kez kazanan Yakovlev, 1998 y›l›nda Lili Aleeva ile bir araya gelerek aile kurdu. ‹kili 2004 y›l›ndan bu yana Moskova'da yafl›yor. 2006 y›l›nda Lili, 16. Moskova Uluslararas› Reklamc›l›k festivalinde ilk ödülünü ald›.

© Andrey Yakovlev & Lili Aleeva

Rusya'n›n Izhevsk flehrinde do¤an Andrey Yakovlev, 1980 y›l›ndan bu yana foto¤rafç›l›kla u¤rafl›yor. 1990 y›l›nda "All-Russian" yar›flmalar›nda iki ödül kazand›. 1991 y›l›nda perestroika (Rusya'n›n yeniden yap›lanmas›) olanaklar›na uygun olarak kendi stüdyosunu kurarak; gösteriflli dergilerde foto¤rafç›l›k, foto¤raf sergileri, video klip çekim-

36 Ocak - fiubat / 2010


© Andrey Yakovlev & Lili Aleeva

ANDREY YAKOVLEV & LILI ALEEVA

37 Ocak - fiubat / 2010


© Andrey Yakovlev & Lili Aleeva

© Andrey Yakovlev & Lili Aleeva

P O R T F O L Y O

Ocak - fiubat / 2010

38


© Andrey Yakovlev & Lili Aleeva

© Andrey Yakovlev & Lili Aleeva

ANDREY YAKOVLEV & LILI ALEEVA

Ocak - fiubat / 2010

39


© Andrey Yakovlev & Lili Aleeva

P O R T F O L Y O

40 Ocak - fiubat / 2010


© Andrey Yakovlev & Lili Aleeva

ANDREY YAKOVLEV & LILI ALEEVA

41 Ocak - fiubat / 2010

Andrey Yakovlev & Lili Aleeva  

Photo Digital Issue 67

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you