Page 1


P O R T F O L Y O

Jerico Santander ve Photoshop program›yla dijital çal›flmalar›na bafllam›fl. Web site tasar›mlar› ve grafik düzenlemeler konusunda uzmanlaflan sanatç›, illüstrasyona, dijital tabletleri keflfettikten sonra ad›m

© Jerico Santander

‹spanya Kanarya Adalar›'nda yaflayan Jerico Santander 24 yafl›nda. Çocuklu¤undan beri uzun saatler boyunca sadece e¤lenmek için çizimler yapan Santander, daha sonra edindi¤i bilgisayar

38 Kas›m - Aral›k / 2009

att›¤›n› söylüyor. Sanat alan›nda e¤itim görmesine ra¤men kendi kendini e¤itti¤ini düflünen Jerico Santander flu anda serbest illüstratör olarak çal›fl›yor. http://jericosantander.com


SANTANDER

© Jerico Santander

JERICO

39 Kas›m - Aral›k / 2009


© Jerico Santander

© Jerico Santander

P O R T F O L Y O

40 Kas›m - Aral›k / 2009


SANTANDER

© Jerico Santander

JERICO

41 Kas›m - Aral›k / 2009


© Jerico Santander

© Jerico Santander

© Jerico Santander

P O R T F O L Y O

Kas›m - Aral›k / 2009

42

Jerico Santander  

Photo Digital 2009 November

Advertisement