Page 1


İlim Kültür ve Eğitim Derneği

2

B İ Z

Biz İLKE İlim Kültür ve Eğitim Derneği ; • İGİAD (İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği), • YEKDER (Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği), • GÖNÜL KUŞAĞI (Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma Derneği), • İLEM (İlmî Etüdler Derneği) gibi pek çok hayır ve hizmet kuruluşunu kurmuş ve / veya destek olmuş camianın, bu alanlardaki çalışmalarını derinleştirme amacıyla 2010 yılında kurduğu yeni bir sivil toplum kuruluşudur.


B İ Z

Andres Rodriguez -fotolia.com

3

©

İlim Kültür ve Eğitim Derneği


İlim Kültür ve Eğitim Derneği

4

G A Y E M İ Z

Gayemiz Gayemiz, islami ve insani değerler çerçevesinde yaşama, yaşanmasına vesile olma, toplumda bu yönde bir dönüşümün gerçekleşmesine önayak olma amacına yönelik olarak “hayr” odaklı “iş üretmek”tir.


G A Y E M İ Z

Sergej Khackimullin -fotolia.com

5

©

İlim Kültür ve Eğitim Derneği


İlim Kültür ve Eğitim Derneği

6

D E Ğ E R L E R İ M İ Z

Değerlerimiz • İnsana ve insanlığa hizmet etme hedefli yaşamak • Daima “hayır” ortak hedefini gözetmek • Yapılan işlerde istişare eksenli hareket etmek • Görevlendirmede liyakati esas almak • Sorumluluklarımıza ihtimam göstermek • Faaliyetlerimizde kuşatıcılık ve bütünselliği gözetmek


D E Ğ E R L E R İ M İ Z

masterofall686 -fotolia.com

7

©

İlim Kültür ve Eğitim Derneği


İlim Kültür ve Eğitim Derneği

8

K O N U M U M U Z

Konumumuz İLKE mevcut kurumları ile yaygın eğitim çalışmalarını, iş ahlakı ve girişimcilik çalışmalarını, akademik/ilmî çalışmaları desteklemeye devam edecektir. Bu çerçevede İLKE: • Kurumlarımıza ve camiamıza öncülük yapacak, • Kurumlarımızın çalışma alanlarında, bilgi, politika ve strateji üretecek, • Kamuoyunda camianın temsilini sağlayacak ve kurumsal ilişkileri geliştirecektir.


K O N U M U M U Z

Andres Rodriguez -fotolia.com

9

©

İlim Kültür ve Eğitim Derneği


İlim Kültür ve Eğitim Derneği

10

Y A P T I K L A R I M I Z

Yaptıklarımız 2003 yılında kurulan YEKDER’de farklı yaş gruplarından on binlerce kişiye din eğitimi hizmeti sunulmuştur. Bu çerçevede Aşamalı Seminerler Programı ile yetişkinlere din eğitimi hizmeti ulaştırılmıştır. Ev Okulu Programı ile çocuklara yönelik eğitim materyali geliştirilmiştir. Öğrenci Destek Programı ile üniversite öğrencilerinin mesleki ve sosyal gelişimleri desteklenmiştir. Eğitimci Geliştirme Programı ile de öğreticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bütün bu çalışmalarda geliştirilen modeller ve malzemeler kardeş STK’larla paylaşılarak geniş kitlelere ulaşılmıştır. Medeniyetimizin birikiminden hareketle çalış­malar yapacak ilim adamlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 2002 yılında kurulan İLEM, üniversite öğrencilerine yönelik olarak temel eğitim çalışmaları, ihtisas çalışmaları, akademik etkinlikler, gezi ve okuma kampları yapmaktadır. Yıllık olarak akademik bir dergi çıkarmakta ve dönemsel olarak genç akademisyenleri buluşturmak amacıyla Genç Akademisyenler Buluşmaları düzenlemektedir. İktisadi Girişim Platformu (İGP) olarak İLKE mensuplarınca çalışmalarına başlamış olan ve 2003 yılında dernekleşen İGİAD ile, girişimciliğin teşvik edilmesi ve iş ahlakının yaygınlaştırılması için bilgilendirme, eğitim ve yayın faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Ahlaki bir duyarlılıkla çalışacak girişimcileri desteklemeye, onlara rehber olmaya ve model sunmaya, iş hayatını dayanışma ekseninde şekillendirmeye kendi değer ve inanç sistemi ile barışık alternatif bir iktisat söylemi üretmeye çaba sarf edilmiştir. 2000 yılında kurulmuş olan Gönül Kuşağı’nda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırılmaya çalışılmıştır. Hayırda yarışanların buluşma noktası olan Gönül Kuşağı’nda çok sayıda gönüllünün yardım sürecine katılması sağlanmış ve geliştirilen özgün model toplumsal duyarlılığın arttırılmasında bir eğitim işlevi de görmüştür. Gönül Kuşağı Derneği, on yıl boyunca çalışmalarını sürdürmüş, ardından kurumun stratejik önceliklerindeki değişiklik çerçevesinde imkânlarını eğitim desteği alanına kaydırma kararı almıştır.


Y A P T I K L A R I M I Z

Anatoly Maslennikov -fotolia.com

11

©

İlim Kültür ve Eğitim Derneği


İlim Kültür ve Eğitim Derneği

12

Y A PA C A K L A R I M I Z

Yapacaklarımız Eğitim çalışmalarının ana önceliği, ahlaki ve manevi bakımdan tutarlı nesillerin yetişmesine yardımcı olmaktır. Bu çerçevede yapılagelen çalışmaların ulaştığı hedef kitlenin çeşitlendirilmesine, daha fazla sayıda insanının hizmetlerden istifade etmesine, yeni modellerin ve uygulamaların geliştirilmesine çalışılacaktır. İlmi geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilmi çalışmalar yapmak gayesi ile çalışmalarına devam eden İLEM bu çerçevede eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerine devam edecektir. İlaveten, ilim geleneğimizin bugüne aktarılmasına ve yeniden tesis edilmesine katkıda bulunulmaya çalışılacaktır. İş dünyasına yönelik geliştirilmiş olan söylem ve çalışmaların toplumsal etkisinin arttırılması temel önceliktir. Bu çerçevede mevcut çalışmaların içeriğinin derinleştirilmesine ve zenginleştirilmesine destek olunacaktır. İGİAD’ın iş ahlakı için referans kabul edilen bir merkez olması yönünde gayret sarf edilecektir.


Y A PA C A K L A R I M I Z

coramax -fotolia.com

13

©

İlim Kültür ve Eğitim Derneği


İlim Kültür ve Eğitim Derneği

14

D A V E T İ M İ Z

Davetimiz Kuruluşuna önderlik ettiği kurumlar eliyle şimdiye kadar ülkemizde önemli bir örneklik sergileyen İLKE camiası, gönüldaşlarını bu “hayır” yolculuğunda yine, yeniden, hep birlikte yürümeye davet ediyor.


İlim Kültür ve Eğitim Derneği

15

D A V E T İ M İ Z

“hayr”a

©

sellingpix -fotolia.com

Davetlisiniz


www.ilke.org.tr

Sultantepe Mah. Selmanipak Cad. No:63/1 34674 Üsküdar - İstanbul / Türkiye Telefon :+90 216 532 63 70 Faks :+90 216 532 63 71 bilgi@ilke.org.tr

Ilke brosur  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you