Page 1

Wij vonden het GriezelGruizelfeest zo

‘t Sprintje Afz: A.R.V. ILION ZOETERMEER , Postbus 7056 , 2701 AB Zoetermeer


‘elk

seizoen een andere smaak’

Natuurwinkel Zoetermeer voor al uw

biologische

boodschappen! Pilatusdam 15, 2712 BD Zoetermeer Tel. 079 - 32 00 700 www.natuurwinkel.nl

Medische Sport Commissie

Fysiotherapeuten: Je kunt een afspraak maken voor het blessurespreekuur op donderdagavond Betty van der Plaat T 079 - 3165784 Roberto Ruiz T 070 - 3901979 (consult in overleg) tarief € 7,- per consult Sportmasseurs: Je kunt een afspraak maken voor sportmassage bij; Monique Geldof T 06-50508541 Hetty van Dijk T06 - 13669720 email: h.t.vandijk@xs4all.nl Cees Senten T 079 - 3315349 (massage niet op dinsdag) tarief € 7,- per ½ uur

De Natuurwinkel biedt u elke dag opnieuw een verrassend ruim assortiment natuurproducten. Van biologisch brood tot babyvoeding, van sappen tot soepen en van wafels tot wijn. Wij geloven in puur natuur. De natuur zit immers niet voor niets in onze naam! Daarom kiezen we heel bewust voor producten die met zorg en aandacht zijn geteeld en altijd geproduceerd worden met respect voor mens, dier en milieu.

Openingstijden: ma 11.00 - 18.00 uur, di - do 8.30 - 18.00 uur, vrij 8.30 - 21.00 uur, zat 8.30 - 17.00 uur

Topsporters op groengebied Ook voor alle sportievelingen in en rond Zoetermeer heeft GroenRijk alles. Ik zal even voorstellen wie wij zijn. GroenRijk richt zich op alle tuinliefhebbers. Bij ons kunt u terecht voor gezellige trends voor in en om het huis, zoals potterie, sierbestrating, tuinhout en beplanting. Dus sporters sport verder in uw tuin en maak er uw eigen paradijsje van. erp, aanleg en Ook voor ontw uw tuin, onderhoud van rticulieren als zowel voor pa . voor bedrijven

Wij zijn ma. di.-woe. do.-vrij. za.

geopend op: 10.00 - 18.00 uur 09.00 - 18.00 uur 09.00 - 21.00 uur 09.00 - 17.00 uur

Diëtist: Marije Langen 06 - 21392900 info@marijelangendietetiek.nl

Zoetermeer • Olof Palmelaan 15 • 079-3200522 • www.groenrijk.nl


Laatste voorwoord van Ko Doncker als voorzitter van Ilion Ko Doncker

VOORWOORD

Dinsdag 25 maart jl. bereikte het bestuur het treurige bericht dat Peter Dassen maandagmorgen 24 maart jl. is overleden. Hij is zaterdag tijdens het fitwandelen onwel geworden en overgebracht naar het ziekenhuis waar hij helaas maandagmorgen is overleden. Peter was sinds 2004 lid van Ilion en was een fanatiek sporter. Niet alleen bij de fitwandelgroep maar ook als fietser was hij zeer actief. Het is in en in triest dat het sporten voor hem zo geëindigd is. Wij wensen zijn vrouw Gloria en zijn kinderen heel veel sterkte in deze zeer zware periode.

www.ILION.nl

Wederom zijn we geconfronteerd met het overlijden van een van ons. De ene keer na een zwaar ziekbed en de andere keer volkomen onverwacht. En zoals altijd is het moeilijk de juiste woorden te vinden. Daarom wil ik, in plaats van die woorden, het volgende gedicht met u delen Als je mij nog iets wilt geven dan zou ik vragen: sterf niet met mij, omhels het leven. Je mag bedroefd zijn maar wanhoop niet, verdrink niet in te groot verdriet. Als je mij nog iets wilt schenken dan zou ik willen blijf toekomst zien, blijf hoopvol denken zodat je uitgroeit en voluit leeft het leven alle kansen geeft. -onbekend auteur-

Donderdag 24 april a.s. vindt de Algemene ledenvergadering plaats in ons Ilionhouse. De agenda tref u in dit Sprintje aan. Zoals ik reeds eerder heb aangegeven, stel ik me na zes jaar voorzitter van Ilion te zijn geweest, niet meer verkiesbaar. Dat doe ik om een aantal redenen: het is goed dat er na zes jaar een nieuwe voorzitter voor Ilion komt met nieuw elan, een nieuwe visie en nieuwe idealen. En tweede reden is dat de werkzaamheden als voorzitter niet meer goed te combineren zijn met mijn baan. Het blijkt dat ik het laatste jaar te weinig tijd beschikbaar had voor Ilion. Ik voelde dat dat ten koste ging van de kwaliteit die ik als voorzitter wilde leveren. Aanblijven is dan niet in het belang van Ilion, vandaar dat ik plaats maak voor een opvolger. Ik kijk met tevredenheid terug: als voorzitter heb ik veel interessante en boeiende mensen leren kennen en heb ik veel van deze mensen geleerd. Een belangrijk deel van de werkzaamheden van de voorzitter spelen zich buiten het gezichtsveld van de leden af. Zo heb ik de afgelopen jaren meerdere malen contact gezocht met de fracties van de gemeenteraad, heb ik de raad een aantal maal toegesproken. Ook heb ik veel contacten gehad met diverse ambtenaren van de gemeente en met voorzitters van andere sportverenigingen in en buiten het Van Tuyllpark: dit alles om de belangen van Ilion zo goed mogelijk te behartigen. Dat ging soms goed maar een aantal maal was er ook teleurstelling. Trots ben ik op het feit dat Ilion reeds een aantal jaren de beschikking heeft over een combinatiefunctionaris. Hij is betrokken bij het vergroten van de professionaliteit binnen de sectie jeugd, verzorgt contacten met het primaire en secundaire onderwijs in Zoetermeer met als doel de jeugd te laten sporten en het liefst bij Ilion. Ook is hij, met hetzelfde doel –de jeugd te laten sporten- actief bij de wijk- en buurtsport. Er staan Ilion nog een aantal grote " bouwkundige” projecten te wachten: de renovatie van de baan, maar ook de isolatie van de hal is een project van formaat. Ik wens het bestuur en alle andere betrokkenen veel voortvarendheid bij het goed afronden van deze projecten. Tijdens de laatste bijeenkomst die ik als voorzitter heb bezocht, werd mij gevraagd “waar mijn hart sneller van ging kloppen”. Ik heb het volgende antwoord gegeven: Mijn hart gaat sneller kloppen als ik onze pupillen zie sporten: hun enthousiasme om zichzelf te overtreffen en hun oneindige energie. Bij het hoogspringen is de lat niet de enige barrière: ook het “halen van de mat” blijkt voor sommigen een prestatie van formaat. Van het enthousiasme waarmee onze pupillen hun sport beleven en de trainers deze kinderen begeleiden, krijg ik energie. Mijn hart gaat ook sneller kloppen van de overige sporters die gedreven, met toewijding, en, dat is het allerbelangrijkste, met heel veel plezier bezig zijn met hun sportieve prestatie. Sommigen heel prestatiegericht en weer anderen met als doel gezellig met elkaar sportief bezig zijn. Mooi dat een vereniging als de onze voor al deze doelgroepen iets te bieden heeft: van topsport, wedstrijdsport, breedtesport en recreatieve sportbeoefening. Mijn hart gaat heel snel kloppen als ik bedenk dat er zo vreselijk veel vrijwilligers bezig zijn om de club te ondersteunen. Sommige van deze vrijwilligers zijn er bijna elke dag, sommigen verzetten bergen werk op één bepaalde dag en weer anderen zijn er vaak of bijna altijd om wedstrijden mogelijk te maken en goed te laten verlopen, anderen zorgen er voor dat de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn om een gezonde vereniging te zijn en te blijven. In dit laatste voorwoord van mij wil ik al die vrijwilligers uit de grond van mijn hart bedanken voor hun inzet en ik hoop dat we nog heel lang op u mogen rekenen. Ook wil ik het bestuur en de voorzitters van de secties en commissies bedanken voor de jarenlange samenwerking en het vertrouwen dat ik gekregen heb. Mijn opvolger en de andere leden van het bestuur wens ik een goede samenwerking toe. Houd met elkaar ons belangrijkste doel in het vizier: iedereen binnen Ilion de kans bieden om op zijn of haar niveau te sporten en er het maximale plezier, en voor een aantal, er de maximale prestatie uit te halen. Als jurylid of als scheidsrechter zal ik nog regelmatig bij wedstrijden op onze baan of in onze hal assisteren, dus Ilion “is nog niet van me af.”

‘t Sprintje digitaal lezen

Aan dit clubblad werkten mee:

Siebe Bloembergen Adri Vergalen Rob van Beek Berry Koolstra Vincent Bergman Sanne Harland Brian Hage Harco en Ronald Christine de Wit Nicole Boot

Fotografie Ed Turk en div. Ouders Bladmanager: Kees Franken

Inleveren kopij

De redaktie ziet graag kopij voor het voor het volgende clubblad uiterlijk woensdag 30 april De inleverdatum voor ‘t Sprintje is altijd de laatste woendag van de maand Kopij en foto’s mailen naar:

k.franken@ziggo.nl

Electronische kopij alleen mailen als bijlage in doc. of

docx.

April 2014 43e jaargang

nr. 4

1


Algemene Ledenvergadering donderdag 24 april 2013

Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 24 april vanaf 20.30 uur in Ilion House.

Voorafgaand aan de vergadering om 20.00 uur bent u in de gelegenheid om vragen te stellen over de jaarrekening aan de de penningmeester, Arie Toet. Dit houdt in dat tijdens de vergadering geen gelegenheid meer is voor detailvragen.

De agenda voor die vergadering is als volgt: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Opening om 20.30 uur Ingekomen stukken en mededelingen Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013 Uitreiking Beker(s) van Verdienste Bespreking en goedkeuring van het jaarverslag 2013 Financieel overzicht over 2013: toelichting door de penningmeester; verslag van de kascommissie; benoeming nieuwe kascommissie. 7. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet verkiesbaar Ko Doncker (voorzitter)

Aftredend en verkiesbaar Simon Knepper (2e penningmeester)

Niet aftredend Arie Toet August Leckie Wim Bakker

(penningmeester) (Vice voorzitter, sportbeoefening) (secretaris)

Leden die zich verkiesbaar en/of als tegenkandidaat willen stellen voor het bestuur ihb voor het voorzitterschap, bestuurslid sponsoring, kunnen zich met inachtneming van de statuten kandidaat stellen tot uiterlijk het moment van aanvang van de vergadering. Bestuursleden worden in principe voor twee jaar gekozen.

8. Rondvraag Pauze 9. Bespreking Leden verplichten een of twee keer per jaar zich beschikbaar te stellen voor vrijwilligerswerk 10. Sluiting om 22.00 uur Het verslag van de vorige vergadering, het jaarverslag en het jaarverslag inclusief het financieel overzicht kunt u aanvragen bij de secretaris, Wim Bakker via secretaris@ilion.nl Tevens zullen de stukken beschikbaar zijn op de ledenvergadering. Het Bestuur rekent op uw komst! Graag tot de 24ste, Namens het Bestuur, Wim Bakker (secretaris )

2


LEDENADMINISTRATIE

door Rob van Beek 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 11 11 11 11 11 12 13 13 13 14 15 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 21 21 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 30 30

Saskia Bossink Jack van der Zijde Renée Streuper Peter Bennink Gloria Olarte Vargas Dirk de Heer Sarah Kuperus Yvonne de Ridder John Flanderhijn Jan Siepelinga Fatima-Zara Abahri Sander Koning Martha Langerak Jerôme Kemper Robert Owen van Duijn Rémon Brinkman Noah Kuijpers Kirsten de Raat - Ruesssink Leontien Moret Berry Koolstra Richard Mastenbroek Michael Schaper Martijn Delissen Chantal van der Plaat Mathijs Kalee Nelly Ritfeld Gertjan Koolstra Yuna Robert Alessio v/d Straaten Leonie Huigen-Laman Ron Legemaate Janine Coster Sterre van Velzen Melvin Sedney Kitty Alstede Raoul Abdul Adrie Buys Gerda Botha Victor Borsboom Annemiek v/d Lee Keyshaira Desbarida Jan Zwennes Steven Eleonora Edu van den Broek Marieke Vlek Kirsten Verhaar Irene Slot Fred Steetsel Owen Teunissen Hans Luijendijk Wieger Stapel Hortence Mohamed André de Groot Rob van Beek Robin Fasel Kees van der Aar Steef Severijn Arie Toet Youssef Laouhaichi Gijs Lookman Josien Snijders

Is je emailadres juist?

Jarig in mei

Jarig in april 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 9 9 9 9 9 9 10 11 11 11

Pim Jehee Rutger Koppelaar Vivienne Breuer Arja Pouwels Jeremy Neijssel Alwin van den Brand Jeremy Ernst Amparo Alegria Rodriguez Gerard Struijs Jermo Harper Wendy de Bloois Isa van Delft Judith Druijff Sofie Carpentier Nikki Woudstra Jonas Schutte Rinus Nigten Martijn Doncker Robin Rijnenberg Jeroen Zuiderduin Colin van Loon Remko Donga Taru van der Zijde Matthijs van Leeuwen Arjan Knollema Jeanet Esser Ronald Nelemaat Francien Arnoldus - Drijver

Loopgroepen Ton van der Lee Claudia Bennink Sabina Slijkhuis-Slagmoolen Diane van der Burch Jeffrey de Rijk Saskia Bossink Wandelaars Ton Schenk Toos Nicolai

Onze secretaris, Wim Bakker, heeft 6 februari aan alle Ilioners een mailtje gestuurd over ’t Sprintje. Als je dat mailtje niet ontvangen hebt, staat je emailadres niet goed in het ledenbestand. Wil je dan een mailtje naar mij sturen met je naam en het juiste adres? Rob van Beek ledenadm@ilion.nl

Nieuwe leden

Mini Pupillen Stijn Rietveld Jesper v/d Luijtgaarden Jesse v/d Voort Pupil B Umut Yavuz Junioren D Gilbert Spillenaar Melvin Obianyor

Industrieweg 76 2712 LC ZOETERMEER Telefoon : 079 - 341 86 06 Fax : 079 - 341 86 23 E-mail : info@dipas.nl www.dipas.nl

Maatwerk Drukwerk is de kleding van uw organisatie. Het is de manier waarop u zich presenteert. Op de keper beschouwd is de essentie van onze activiteiten dan ook: zorgen dat uw organisatie goed voor de dag komt.

Die filosofie zit verweven in onze complete bedrijfsvoering. Drukwerk is altijd maatwerk en dat vraagt om een persoonlijke en flexibele benadering. Als middelgroot familiebedrijf zijn we juist daarmee groot geworden.

3


Trainingen Baanatletiek Ajunioren,Senioren, Masters tijdens de renovatie per 31 maart 2014 De trainingen van Jaap (pols), Berry, Roberto en Gijs (B junioren), Frans (algemeen), Jan (horden), Stefan (sprint) en Martijn blijven in en om de hal van Ilion plaatsvinden. Remco (meerkamp) traint op maandag voorlopig in Boskoop, de overige dagen in de hal. Chantal traint op vrijdag in Boskoop, de woensdag of in de hal, of in Boskoop Steef en Rob (mila) trainen op donderdag in Voorburg, de overige trainingen rondom de atletiekbaan Rini en Marlies trainen overdag en ’s avonds waarschijnlijk op wisselende locaties. De atleten ontvangen een week van tevoren een berichtje waar er getraind wordt. Heb je geen bericht ontvangen, mail Rini! Zodra hier een vast schema voor is, wordt dit gemeld. De trainingshal blijft gedurende de zomermaanden met volle bezetting te maken. Tijdens de renovatie blijft het winterschema gelden, dat wil zeggen: dinsdag en donderdag hal beschikbaar na 20.15 uur. Ook de pupillen blijven in en rondom de hal trainen houd hier a.u.b. rekening mee. Wij wensen atleten en trainers veel sportplezier met de voorbereidingen op het zomerseizoen. Sectie Baan, Laura en Robbin

4


Siebe Bloembergen

PUPILLEN

2 maart. In de Omnisporthal in Apeldoorn werd voor de pupillen de Intersport Jonker Open Stedenwedstrijd Indoor gehouden. Namens Ilion deden er 3 pupillen mee: Annyka en Valerie bij de meisjes pupillen A-2 en Maurice bij de jongens pupillen B. Er deden erg veel pupillen mee en Annyka en Valerie konden zich goed handhaven in het deelnemersveld. Maurice wist zich met een mooie tweede plaats op het podium te nestelen. Alle drie van harte gefeliciteerd met jullie prestatie! 40m 600m Kogel Ver Punten Jongens pupillen B 2. Maurice Afognon 6.56 2.10.30pr5.78pr 3.59 1903 60m 600m Kogel Ver Punten Meisjes pupillen A-2 38. Valerie Afognon 9.64 2.30.94pr5.62pr 3.33 1552 59. Annyka Wanders 11.22 3.00.98 5.26 2.79 1021 8 maart. De laatste indoorwedstrijd van het seizoen bij Ilion. Voor de meeste pupillen dé kans om hun indoor-pr nog wat aan te scherpen voordat het buitenseizoen weer begint. De hal was de hele dag goed bezet, maar vanwege het mooie weer werden de afsluitende pendelestafettes buiten op de baan gelopen. Het was een mooie dag met goede prestaties. Overwinningen waren er voor Suzanne en Merlijn bij de mini’s. Merlijn wist ook nog het clubrecord bij het verspringen te verbeteren. Noga en Kevin wonnen bij de pupillen B. Alysée won bij de meisjes pupillen A-2. Verder waren er podiumplaatsen voor Gio en Yfke (mini’s) en Maurice (pup. B). De pendelestafettes, altijd spectaculair, leverden (gedeelde) overwinningen voor Ilion-pupillen bij de mini’s, meisjes pupillen C, meisjes en jongens pupillen B. Knap gedaan allemaal! Iedereen gefeliciteerd met z’n prestatie. Hieronder de uitslagen: Ver Hoog Balst. Punten Meisjes pupillen Mini 1. Suzanne de Blaazer 2.50pr 0.75pr 2.75 543 2. Yfke Giltaij 2.30pr 0.65 2.75 430 Jongens pupillen Mini 1. Merlijn Piepenbroek 3.20CR 0.80pr 3.25 764 2. Gio Kromokario 2.80pr 0.70 2.50 602 Ver Hoog Balst. Punten Meisjes pupillen C 7. Lies Kneppers 2.55pr 0.70pr 3.00 538 8. Manon van Duijn 2.20 0.75 3.25 527 10. Megan Breumelhof 2.45 0.70 2.75 496 Jongens pupillen C 8. Owen Teunissen 2.40pr 0.70 3.50ev. 550 11. Heinz Swiegers 2.15pr 0.70 3.25ev. 480 12. Joep Kneppers 2.35pr 0.70pr 2.75 476 16. Tobias de Haas 1.90pr 0.65 3.00 372 Ver Hoog Balst. Punten Meisjes pupillen B 1. Noga Piepenbroek 3.45pr 0.90 5.50pr 1051 4. Josien Snijders 3.25pr 0.85ev. 4.25 888 7. Sanne van Houten 2.80pr 0.85ev. 4.00ev. 779 8. Sharon London 2.75 0.80 4.25ev. 752 Ver Hoog Balst. Punten Jongens pupillen B 1. Kevin Breumelhof 3.75pr 1.00ev. 6.50ev. 1246 2. Maurice Afognon 3.85pr 1.00ev. 4.75 1154 7. Mats Hazebroek 3.10ev. 0.90ev. 5.00 948 10. Guido Vogels 3.25 0.90 4.25 925 13. Menno Bloembergen 3.15ev. 0.90ev. 4.25 905 16. Indy Kromokario 2.95 0.85ev. 4.25pr 828 20. Alex Meershoek 2.65pr 0.85pr 4.50pr 786 25. Thijme Jonkers 2.75pr 0.80pr 3.50pr 694 26. Luuk den Toorn 2.80 dnf 4.25pr 566 Ver Hoog Kogel Punten Meisjes pupillen A-1 4. Isa van der Valk 3.61pr 1.05pr 5.38pr 1185 9. Senna Tuur 3.11 1.10ev. 5.40 1124 14. Suus Vat 2.94pr 0.95pr 4.86 944 17. Megan Sedney 2.96 0.95pr 3.71 863

5


Ver Hoog Kogel Punten Jongens pupillen A-1 5. Youssef Laouhaichi 3.70ev. 1.05pr 6.43pr 1269 6. Alex van der Voort 3.75pr 1.05 5.77 1239 8. Luuk de Blaazer 3.51pr 1.05 4.67pr 1117 9. Txiku Snijders 3.24pr 1.00ev. 5.84pr 1104 21. Ties Jurgens 3.28pr 0.95 4.00 949 24. Beau Suvaal 3.13pr 0.95pr 3.69 895 Ver Hoog Kogel Punten Meisjes pupillen A-2 1. Alysée Lester 4.79ev. 1.30 9.88 1857 14. Esmee van der Hulst 3.53pr 0.95ev. 6.09pr 1142 17. Valerie Afognon 3.46 1.00 5.49 1126 18. Annyka Wanders 3.32pr 1.00pr 5.60pr 1105 23. Manon Vogels 3.25 0.95 4.76 999 29. Isa Bloembergen 2.68pr 0.85 4.00pr 755 Ver Hoog Kogel Punten Jongens pupillen A-2 4. Jaïr Muller 4.40pr 1.25 9.11pr 1703 7. Marijn van Duijn 3.98pr 1.25pr 7.65pr 1542 16. Toby Harterink 3.60pr 1.15pr 6.91 1350 17. Sem van Vliet 3.92pr 1.15ev. 5.50pr 1328 33. Kevin Behre 2.90 0.95pr 4.89 938

Pendelestafettes 4x40m Pupillen Mini 1. Ilion Meisjes pupillen C 1. Combi rood AV’40 – Ilion Jongens pupillen C 3. Ilion Meisjes pupillen B 1. Ilion Jongens pupillen B 1. Ilion 2 6. Ilion 1

Tijd

31.2 33.1 29.6 30.4 32.6

15 maart. Indoorwedstrijd bij AV Heerenveen. Alysée reisde af naar het hoge noorden om mee te doen aan de indoorwedstrijd in Heerenveen. En niet voor niets! Alysée werd in Friesland knap eerste en verbeterde ook nog het clubrecord bij het kogelstoten met 7 cm naar 10.41m. Alysée van harte gefeliciteerd! Hieronder de uitslag: 60m Hoog Kogel Punten Meisjes pupillen A-2 1. Alysée Lester 8.89 1.30 10.41CR1874

41.4 41.4

Hieronder een verslag geschreven door een van de organiserende ouders: Zaterdag en zondag 15 en 16 maart. Het weekend van het GriezelGruizelFeest voor alle B en C pupillen. Wat hebben we genoten! De kinderen kwamen allemaal opdagen met mooi versierde T-shirts vol getekend met tovenaars en heksen. Om 16.30 uur hebben we de ouders uitgezwaaid en kon het feest beginnen. We begonnen met een grappige speurtocht met opdrachten, die steeds gekker werden omdat team geel er stiekem nog extra opdrachten bij schreef! Pfffff… we zijn nog moe van het slepen met die enorme tak. Bedankt team geel! We hadden inmiddels behoorlijk honger gekregen en dat was maar goed ook want in de kantine stond de tafel al gedekt en we gingen smullen van patat met een snack. Met weer energie voor tien begonnen we aan de tovenaargames. We hebben toverdrankjes gemaakt, toverstafjes geknutseld, laserstralen ontweken, onze bedden tevoorschijn getoverd, monsters bekogeld en een verkleedestafette gelopen. Er waren weer heel wat ouders die ons daar zo super mee geholpen hebben!

6

Dat is nog eens wakker worden... met een lekker ‘zacht’ muziekje. Spullen opruimen en ochtendgym: rennen vliegen duiken vallen opstaan en weer doorgaan... Daar kregen we flinke trek van. Adinda en Sterre hadden zich al de hele morgen in de keuken flink in het zweet staan werken. De pannenkoeken vlogen door de keuken en met stapels tegelijk kwamen ze op tafel. Dat was smullen! Na het eten konden we even lekker buiten gaan spelen. Nadat het eten was gezakt konden we ons uitleven op een supervette stormbaan. We bereikten grote hoogten en kropen vervolgens onder de horden door om naar het eindpunt te sprinten. Pfffff... lekker uitpuffen terwijl we mooie krijttekeningen maakten. De strijd tussen de teams was heel spannend dit weekend. Maar de touwtrekwedstrijd tussen alle trainers en alle kinderen was echt zenuwslopend!! En de winnaars zijn: DE KINDEREN! Vol energie speelden we als laatste nog het spel: spons, water, vuur. Hierbij lieten we zien dat we snel en slim waren. Ook ontdekten we dat sommige trainers wel heel graag vals spelen... Toen we terug liepen naar de kantine zagen we opeens dat alle ouders en broertjes en zusjes er al waren. Dus rennen en... knuffelen! Alle teams werden nog even in het zonnetje gezet. Doodmoe maar voldaan gingen we naar huis. En volgend jaar... dan komen jullie toch weer?!

33.3

4x60m Tijd Meisjes pupillen A-1 3. Ilion 40.8 Jongens pupillen A-1 2. Ilion 40.4 3. Combi roze Ilion – Sparta 41.6 Meisjes pupillen A-2 5. Ilion 2 40.8 7. Ilion 1 43.4 Jongens pupillen A-2 3. Ilion 39.2 6. Combi wit AV’40 – Ilion 7. Combi Ilion – AV Gouda – Statina

Even uitpuffen met iets te drinken en wat lekkers. Maar niet te lang... want het was tijd voor de tovenaarsloop. Hierbij moesten we in het donker op zoek naar vragen die overal op het Ilion terrein hingen. Dat was nog erg lastig in het donker. Gelukkig stonden er hier en daar verlichte spookjes zodat we nog iets konden zien. Heel stiekem kwamen er om half tien weer ouders. Zij kwamen met ons het avondspel spelen. We hebben de kinderen een beetje gefopt… de trainers gingen (zogenaamd) naar huis. En 4 ouders gingen een groepje begeleiden. De trainers en 2 ouders hadden zich verkleed en in de donkere hal en op de donkere Ilionbaan verstopt. We moesten op zoek naar enveloppen met puzzelstukjes. Maar onderweg kwamen we de engste mensen tegen, wat af en toe wel even schrikken was! Gelukkig kregen we al snel in de gaten dat het geen ‘echte’ monsters waren. Uiteindelijk hebben we met zijn allen de monsters verjaagd en de schat veroverd! Toen was het toch echt tijd om ook van de laatste ouders afscheid te nemen. We mochten lekker gaan liggen op de hoogspringmat waar we een spannend verhaal voorgelezen kregen. En toen… naar bed!

16 maart. Indoorwedstrijd bij AV Spiridon in Rijen. Alysée reed van het noorden op zaterdag naar het mooie zuiden op zondag, naar Rijen. Ook in Rijen wist Alysée de eerste prijs in de wacht te slepen. Gefelciteerd! Hieronder de uitslag: 35m Hoog Kogel Punten Meisjes pupillen A-2 1. Alysée Lester 5.70 1.25 9.27 1843 29 maart. De openingswedstrijd bij Ilion, het begin van het buitenseizoen. De laatste wedstrijd op onze oude baan. Pas na de zomervakantie – als alles meezit – kunnen we weer buiten knallen op de nieuwe tartanbaan. Foto’s Heeft je vader of moeder mooie en/of leuke foto’s gemaakt tijdens een wedstrijd? Foto’s kunnen gemaild worden naar Kees Franken, k.franken@ziggo.nl en wie weet worden ze in ’t Sprintje geplaatst! En nu op… naar de volgende wedstrijd! Met sportieve groet, Siebe


DOOR JOEL DE WATER

NIEUWS

HALLO JONGENS EN MEISJES, IN DE MAAND APRIL STAAN ER WEER LEUKE DINGEN OP HET PROGRAMMA! VOOR ZOWEL DE PUPILLEN EN DE JUNIOREN BEGINNEN DE PUPILLENCOMPETITIE/REGIOCOMPETITIE WEER, MET OP 12 APRIL VOOR BEIDEN DE EERSTE WEDSTRIJD BIJ AAV’36 IN ALPHEN AAN DE RIJN. ZORG DAT JE WEER MEE DOET AAN DEZE GEZELLIGE REEKS WEDSTRIJDEN! VOOR MEER INFORMATIE, ZIE HET INSCHRIJFFORMULIER OP DE WEBSITE! Op zaterdag 19 april begint DE NATIONALE SPORTWEEK, moedig iedereen in je omgeving aan om deze week weer lekker te gaan sporten! Voor Ilion is er in deze week een primeur: de Heemloop! In samenwerking met de gemeente Zoetermeer organiseert Ilion op woensdag 23 april een nieuwe hardloopwedstrijd in de nieuwste wijk van Zoetermeer. Voor de Jeugd is er een heel speciaal programma, namelijk een 1 km loop MET HINDERNISSEN! Tijdens de 1 km kom je dus allemaal supertoffe hindernissen tegen, waar je overheen moet klimmen/springen of omheen moet lopen, een hele uitdaging dus! En omdat het de sportweek is, kan je papa of mama ook meenemen, want na de 1 km loop is er ook een 5 km recreaWLHORRS ]RQGHUKLQGHUQLVVHQ 'HVWDUW¿QLVKYDQGH+HHPORRSLV op het Zanzibarplein, en de route loopt om het heemkanaal. Voor meer informatie zie de poster verderop in het Sprintje, de posters in de kantine, of ga naar de website. Daarnaast wensen we jullie natuurlijk allemaal weer veel plezier tijdens de koningsspelen op vrijdag 25 april! Na de Nationale Sportweek kunnen jullie allemaal lekker genieten van twee weken geen school. Van atletiek krijgen jullie maar 1 weekje rust. Tijdens de meivakantie is er namelijk in de eerste week (de week van 28 april) geen training, maar in de twee week (week van 5 mei) is er voor alle categorieën gewoon training volgens het normale trainingsrooster. Ook dit jaar loopt Ilion op 5 mei weer mee met het bevrijdingsvuur, hier kan je meer informatie over krijgen bij meester Gerard. De sectie Jeugd

7


Doe mee met de Heemloop tijdens de Nationale Sportweek! Loop mee met de Heemloop op woensdag 23 april! Het sportiefste wijkevenement van Oosterheem tijdens de Nationale Sportweek. Ben je tussen de 6 t/m 12 jaar? Geef je dan op voor de 1 km jeugdloop met leuke hindernissen. Ben je 12 jaar of ouder? Loop dan mee met de 5 km recreatieloop. Na afloop ontvang je een medaille en de top 3 ontvangt een beker! Rondom de start en de finish op het Zanzibarplein zijn allemaal leuke activiteiten. Waar: Wanneer: Tijden: Aanmelden: Kosten: Informatie:

Zanzibarplein (marktzone) in Oosterheem 23 april van 13.00-17.00 uur 1 km jeugdloop start om 14.00 uur, 5 km recreatieloop start om 15.00 uur via www.ilion.nl of op de dag zelf op de locatie deelnemers Heemloop â‚Ź 2,00. Toeschouwers zijn gratis www.ilion.nl/j.de.water@zoetermeer.nl

De Heemloop wordt georganiseerd in samenwerking met atletiekvereniging Ilion en de Nationale sportweek

8


loopgroepen 24-03-2014: Peter Dassen, een van de wandelaars bij Ilion, is tijdens de training op zaterdag onwel geworden en op maandagochtend is Peter overleden. We kenden Peter allemaal als een zeer fanatiek sporter die veel met ons mee wandelde maar nog veel meer lange afstanden ging fietsen. Hij was 10 jaar actief is bij de wandelgroep van Ilion waar hij altijd wel wat te vertellen had. Dat het sporten uiteindelijk zo zou eindigen hadden we natuurlijk nooit verwacht. Het is zo onvoorstelbaar, zo zie je hem op zaterdagmorgen nog in z’n sportkleding, zo is hij er maandag niet meer. Onze gedachten gaan uit naar Gloria en de kinderen van Peter en we wensen hen veel kracht en sterkte in deze verdrietige tijd. Voor Gloria en de kinderen zijn het nu hele moeilijke tijden. Hopelijk dat ze Peter’s verlies met veel hulp en steun van familie en vrienden op den duur een plekje kunnen geven.

Afgelopen maand waren er weer vele evenementen waar een groot aantal Ilionezenvan onze loopgroepen aan deelnamen. De 2e zondag was het

Maar omdat alle deelnemers elke week weer trouw komen trainen moet dat wel goed komen. Een week later zou er een opleiding alleen voor de dames zijn op weg naar de ladies run, maar helaas had zich daar maar 1 dame van buiten zich voor opgegeven. Dus die cursus is niet doorgegaan. Misschien volgend jaar. Voor onze trainers van zowel de wandelaars en lopers was er op zaterdag na de training een bijscholing verantwoord lopen. Onder leiding van 2 trainers werd er in de hal flink geoefend, dus als je trainer ineens met een nieuwe oefening aankomt weet je waardoor het komt. Je gaat dan ook wat bewuster lopen.

Hans staat met de medaille nog wat te prutsen terwijl de groep al heel trots de medaille omheeft na de eerste 5 km CPC loop schitterend loopweer tijdens de CPC. Met bijna 100 lopers was Ilion natuurlijk ook bij dit evenement aanwezig bij de 5 – 10 km en bij de ½ marathon. Nicole Boot heeft haar ervaringen op weg naar en tijdens de ½ marathon opgeschreven en verderop is haar verhaal te lezen. De totale uitslag van de Ilionezen staat bij de uitslagen die Adri Vergalen maandelijks voor ons verzameld. Op zaterdag 15 maart was het een spannende dag voor Harco Derksen en Ronald Nelemaat zij gingen op voor het diploma basislooptrainer 3. Na maanden van het opdoen van veel theoretische kennis was het nu de tijd om het praktijkgedeelte aan de leercoach te laten zien. Zij moesten een training verzorgen aan 12 lopers uit de groepen van Frans en Helma. Al maanden hadden Frans en Helma als praktijkbegeleider beide mannen de fijne kneepjes van het vak bij gebracht en ze zo klaar gestoomd voor het examen Na de beoordeling van het praktijkexamen door onze examinatoren ontvingen ze uit handen van Carolina Verspuij, voorzitter van de examencommissie van de AU en tevens onze leercoach, het diploma basis Looptrainer 3. Fred la Croix heeft hen op zaterdagmorgen als Technische Commissie van harte welkom geheten bij het trainerscorps van de loopgroepen. Op 8 maart is er weer een start to run cursus begonnen waar meer dan 30 aankomende lopers zich voor hebben aangemeld . Voor Hans en Onno wekelijks een uitdaging om deze lopers op een gezellige en vooral verantwoorde manier de juiste loopbeweging bij te brengen.

Zaterdag 19 april wordt een oude traditie in ere hersteld en gaan met z’n allen na de training heerlijk brunchen, als je, je tenminste vòòr 12 april bij je trainer of voor 12.00 uur via “Loopgroepen of Wandelaars” – “nieuws” – “Paasbrunch” hebt opgegeven . De nieuwe activiteiten commissie van de loopgroepen is er klaar voor en is van plan er iets heel gezelligs van te maken. Dus niet vergeten om je op te geven. En nu maar hopen dat het mooi weer is zodat we lekker buiten kunnen zitten Zoals jullie allemaal al hebben kunnen zien , De buitenbaan is eruit en wordt totaal gerenoveerd . Als het goed is gegaan is op 31 maart Oranjewoud begonnen met het verwijderen van de oude versleten baan. De planning is dat deze operatie gaat tot 1 augustus gaat duren , maar dat we dan weer een hele mooie nieuwe baan hebben. Een en ander is afhankelijk van de weersomstandigheden de komende tijd. Bij regen of extreme hitte is de nieuwe ban niet aan te leggen, maar misschien hebben wij deze keer geluk.Zo dit is er allemaal weer gebeurt de afgelopen maand en staat op het programma voor de komende maand. Keep them moving Kees F

Heb je onze trainers wel eens zo rustig en aandachtig zien luisteren

9


Mijn eerste halve marathon ( en het traject daar naar toe) Toen ik 10 maart vol trots de kantine van Ilion binnenkwam met mijn medaille om en vol van mijn eerste halve marathon tijdens de CPC zei trainer Frans Oranje; schrijf jij hier maar een stukje over in ‘t Sprintje. Ik ben vorig jaar januari bij Ilion gestart met de opstartgroep voor de 10 kilometer. Ik zag de aankondiging op de Facebookpagina van buurvrouw Sandra voorbij komen en dacht; nu gaat het gebeuren. Ik had al 10 jaar niet gelopen en wilde heel graag mijn conditie verbeteren en was al wat afgevallen maar kon en wilde nog wel wat kilo’s kwijt. Het viel de eerste keren niet mee maar al snel merkte ik een fanatisme bij mezelf dat ik niet eerder kende. Ik wilde niet als laatste lopen en terwijl ik soms dacht; “ik kan niet meer” dacht ik direct erachteraan” tuurlijk wel, de training duurt 5 kwartier, kom op”.

Gelukkig en trots met Frans over de finish

Geslaagde trainers loopgroepen Op 28 september 2013 zijn, Ronald Nelemaat en Harco Derksen, begonnen aan de opleiding basis Looptrainer 3 van de Atletiekunie (AU). Deze opleiding leidt in zes maanden tijd op tot zelfstandig looptrainer en wordt afgesloten met een praktijkexamen. De periode van 6 maanden voorafgaand aan het praktijkexamen stond in het teken van vele workshops, het aanleveren van een portfolio conform de richtlijnen van de AU, het voorbereiden en geven van minimaal 8 verschillende trainingen en het voorbereiden en het oefenen van de examentraining. Dit alles onder het toeziend oog van twee kritische praktijkbegeleiders. Bij één van deze trainingen, tijdens onze voorbereidingsperiode, was ook onze leercoach van de AU aanwezig. Na de beoordeling van het portfolio met een voldoende, in februari van dit jaar, kon eindelijk begonnen worden met het voorbereiden en het oefenen van de examentraining. Ook moesten er door ons nog lopers/loopsters gevonden worden die met ons mee wilden gaan naar het praktijkexamen in Den Haag op 15 maart 2014. Gelukkig was dit niet moeilijk en vonden we allebei al snel een aantal enthousiaste lopers/loopsters waaraan we onze kunsten (trainingen) konden vertonen. Uiteindelijk was het dan zover, zaterdag 15 maart 2014, dé dag van het praktijkexamen. Gepakt en gezakt met pylonnen en ander instructiemateriaal en vergezeld met ieder minimaal 12 lopers en onze praktijkbegeleiders, Frans Oranje en Helma van Dijk, gingen we (Ronald Nelemaat en Harco Derksen) goed voorbereid op weg naar Haag-Atletiek in Den Haag om samen met nog 14 andere trainers in opleiding deel te nemen aan het praktijkexamen basis Looptrainer 3 van de Atletiekunie. Hier hadden we allebei zo naar toegeleefd. Ondanks de goede voorbereidingen waren we toch een beetje gespannen, want zou alles wel goed gaan

1 0

Ik kreeg er steeds meer plezier in en na de CPC besloot ik op zaterdag te blijven lopen bij Ronald in de 10 km groep. Ondertussen had ik ook direct een nieuw doel bedacht en schreef ik mij in voor de 16 km van de Dam tot Damloop in september. De Dam tot Dam ging super. Ik was sponsor van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en liep 400 euro binnen. De trainingen op zaterdag gingen goed maar een nieuw doel moest gevonden worden. Vanaf oktober ging ik, regelmatig met buikpijn van de spanning van te voren, meetrainen op maandag, woensdag en zaterdag in de groep van Frans Oranje ( 15-21 km). Door de gezelligheid ging ik mij steeds beter op mijn gemak voelen. Bijna wekelijks verbeterde ik een nieuw afstands- of snelheidsrecord. Ik schreef mij in voor de 21 km tijdens de CPC en met onze groep werden we hier goed op voorbereid. Toen het 9 maart zover was kon ik haast niet geloven dat ik hier aan mee ging doen. Een jaar daarvoor was ik net begonnen met lopen en 2 jaar daarvoor was ik bijna 20 kilo zwaarder. Nu ging deze 42 jarige mama gewoon een halve marathon lopen. De wedstrijddag was geweldig. Het was natuurlijk heel warm en ik had gezien dat er na 14 km geen drankpost meer zou zijn dus had ik wat water bij me en verder van te voren heel veel gedronken. Mocht ik moeten plassen onderweg dan zou ik dat gewoon gaan doen. Ik had geen eindtijd voor mezelf gesteld. Ik had er zoveel zin in dat de spanning aan de start tot een minimum was beperkt. Of het hierdoor kwam weet ik niet maar ik liep heel ontspannen op 6:15 de kilometer en dacht “hier red ik het wel een tijdje op”. Dat bleek ik achteraf goed te hebben ingeschat want ik heb iedere 5 km afgelegd in 31 minuten ( tussen 31.01 en 31.56). Wat was het gaaf om zo door mijn geboortestad te kunnen rennen. Met al dat publiek en die muziek. Op de Koningskade had ik nog een vriendin die een stuk op de stoep meefietste en maar bleef roepen dat ze me zo’n kanjer vond. Dit was gênant en grappig tegelijk. Vlak voor de laatste bocht stonden mijn kinderen die eerst een bos bloemen in mijn handen drukten en toen het laatste stuk gingen mee rennen. Met een juichkreet ging ik over de finish. 2 uur en 12 minuten bleek ik te hebben gelopen en van de adrenaline niet moe te krijgen die avond! Nicole Boot tijdens het praktijkexamen, hadden we niets over het hoofd gezien, waren we niets vergeten en zouden de lopers die met ons mee gaan wel op tijd aanwezig zijn? Gelukkig verliep alles die ochtend soepel en kwamen we niet voor verrassingen te staan, ook niet tijdens het praktijkexamen. Alles verliep die ochtend naar wens. Na de beoordeling van het praktijkexamen door onze examinatoren ontvingen we uit handen van Carolina Verspuij, voorzitter van de examencommissie van de AU en tevens onze leercoach, het diploma basis Looptrainer 3. Achteraf gezien een drukke, maar zeer leerzame periode waarbij we uitstekend zijn bijgestaan door onze praktijkbegeleiders en lopers/loopsters.

4 trotse Ilionezen Met de bloemen Ron en Harco als de nieuwe trainers en Helma en Frans als trotse praktijkbegeleiders


Rest ons nog om de volgende personen te bedanken voor hun medewerking en steun tijdens onze opleiding : Frans Oranje, Helma van Dijk, Marion Linssen, Michael Jansen, Frits Wiegant, Yolande van Grieken, Simone Wessels, Cees Kok, Paula Schaling, Irna Mulder, Erna Overgaauw, Miranda van den Brink, Jolanda Schouten, Jaqueline Oudshoorn, Kees boerkamp, René Hettfleisch, Frederik van Dalen, Aad Hofstede, Nicole Boot, Peter Bennink, Wouter Pronk, Renate Bonsang, Arjan Knollema, Martijn Doncker, Daphne Spaans, Marlijn Taal, Els de Wit, Conny Hilkhuijsen, Ad van Paasen en natuurlijk niet te vergeten, het dagelijks bestuur van ARV Ilion. Ronald Nelemaat en Harco Derksen

Uitslagen van april Alphen a/d Rijn, 20 van Alphen, 2 mrt 20 km Jan Paul Matze 1:28:22 Richard Bosch 1:40:28 Coen Damen 1:46:19 Marjon Hofman-Reeuwijk 1:52:16 Doorn, 3Bergenloop, 8 mrt Halve Marathon Jan Siepelinga

1:54:42

Den Haag, City Pier Cityloop, 9 mrt Halve Marathon Dave Klink 1:18:56 Elebert Noordam 1:19:04 Jan Paul Matze 1:34:47 Eric van den Brink 1:37:53 Edwin Voogd 1:37:55 Simon Pieter Knepper 1:39:16 Dick Hengeveld 1:41:37 Martijn Spruyt 1:41:43 Wim Prins 1:43:40 Ron Caster 1:45:17 Pepijn Deckers 1:45:46 Adri Vergalen 1:45:48 Sjors Draaisma 1:46:58 Mike Muller 1:47:18 Adrie in ‘t Veen 1:48:23 Jerry Borger 1:48:58 Hans van der Wal 1:50:22 Adri van der Graaf 1:51:49 Henk Brouwer 1:53:11 Marion de Wit 1:54:22 Robin Rijnenberg 1:55:19 Richard Bosch 1:55:36 Coen Damen 1:55:45 Richard Pijpers 1:56:38 Ad van Paassen 1:56:16 Aad Reeuwijk 1:58:00 Miranda Kramer 1:58:51 René Hettfleisch 1:58:12 Frans Oranje 2:00:45 Marius Boer 2:00:46 Gerard van den Bosch 2:02:04 Arjan Tetteroo 2:04:01 Anne Kamstra 2:06:06 Mathijs Kalee 2:06:53 Marlijn Taal 2:08:35 Ronald Zaat 2:08:35 Theo Dijkhuizen 2:11:57 Nicole Boot 2:12:42 Wouter Pronk 2:12:45 Arie Toet 2:15:02 Piet Versluijs 2:34:34 10 km Ron Oudshoorn Rolf Vermolen Jesse Jansen Erik de Groot Eric van den Brink Alie Eggens Ab de Bruin

43:14 43:30 45:55 45:26 45:59 49:26 50:33

Diane van Ling Walter Kooij Rob van Beek Pierre Mes Marcel Schneiders Patricia Bisschop Theo Dijkhuizen Karin Huijgen - van Es Miranda van den Brink Saskia van Geffen Alex Kant Hans de Lijster Arno Kleijweg Linda van Houdt Wilma Alsemgeest Melvin Sedney Jeroen Landers Eva Jans Jacqueline Oudshoorn Désirée van Duijvenbode Jolinda Vrede Cor Kant Hennie Marienus Ankie Mevius Tuit Fred Landers 5 km Robbin Pieterman Timon Nagelkerken Alvin Severijn Steef Severijn Alessio van der Straaten Biagio van der Straaten Linda Alzate Ramirez Pamela Alzate Ramirez Julien Pape Vera de Vreugt Julien Verveer Nadia Marzguioui Jessica Alzate Ramirez Corryn Hettfleisch Caroline Strijker Marcia Kantoor Marcel van Boheemen Lizette van de Pol Cassandra Leliveld Marie-Louise Jonker Rinske Jurgens Hans Hubers Rita Duiverman Sabina Slijkhuis Onno Duiverman 36:15 Lewis Belfor 37:34

52:30 52:52 52:55 54:26 54:11 54:11 57:30 57:55 59:18 59:27 1:00:19 1:00:10 1:03:03 1:03:21 1:01:47 1:05:01 1:04:01 1:07:05 1:05:19 1:06:19 1:07:50 1:09:11 1:08:48 1:13:28 1:16:14 15:42 16:15 16:24 16:25 16:31 17:37 19:25 20:02 21:30 21:36 21:39 21:52 26:43 30:06 31:28 32:41 32:29 32:58 33:39 33:19 35:04 36:26 36:00 36:01

Wedstrijden Op website www.dutchrunners.nl is het heel makkelijk om een geschikte wedstrijd te vinden. Je kunt daar selecteren op provincie en periode en meteen doorklikken naar de website van de organisatie. De fanatieke lopers/loopsters onder ons kunnen ook deelnemen aan een loopserie zie bv.

http://www.zorgenzekerheidcircuit.nl/

onder Kalender

Om de uitslagen van de diverse wedstrijden te kunnen verzamelen voor publicatie in het Sprintje is het belangrijk dat je onder ARV Ilion in de uitslagenlijst staat !! Wanneer je niet onder ARV Ilion in de uitslagenlijst staat ( b.v. woonplaats of bedrijfsnaam) of je hebt een minder bekende wedstrijd gelopen of je loopt met het startnummer van een ander, geef dan de gegevens door aan Adri Vergalen . (loopgroepuitslagen@ilion.nl)

Paasbrunch op zaterdag 19 april na de training

Vlaardingen, AV-Fortuna, 22 mrt 30 km Coen Damen 3:01:47

11


12


Jezelf slank lopen!! Iedereen weet dat overgewicht niet gezond is en kan leiden tot onder andere stemmingsstoornis, depressie, minder energie en lusteloosheid. Bij een gezond gewicht voel je je jonger, fitter, heb je meer uithoudingsvermogen en zelfvertrouwen. Door meer te gaan bewegen verbruik je meer energie waardoor je afvalt. Je bloed stoomt beter door je aderen, je longen blijven gezond en het hart sterk. Ook verbetert je immuunsysteem. Energie is nodig voor de gecompliceerde kringloop en alle functies die ons lichaam in bedrijf houden. Hiervoor wordt 50 tot 70 % van de totale energietoevoer gebruikt. Dit is de basaalmetabolisme. Bij vrouwen is dit gemiddeld 1400 kilocalorieën, bij mannen is dit ongeveer 10% hoger, dit komt omdat mannen meer spiermassa hebben. Naarmate je ouder word neemt de spiermassa en dus het basaalmetabolisme af. Hoe meer je beweegt, hoe groter de energie behoefte is. Vaak wordt echter het energieverbruik overschat. Er is geen specifiek voedingsmiddel dat dik maakt, het gaat om de totale inname van calorieën. Als we meer energie innemen dan we verbruiken, worden we dikker. Wie wil afvallen heeft twee mogelijk heden; 1. Je gaat minder eten dan je verbrandt. 2. Je gaat meer verbranden dan je eet. Wanneer je beide methode handig weet te combineren is gewichtsverlies gegarandeerd. Dit betekent lichtere maaltijden in combinatie met meer bewegen, bijvoorbeeld lopen. In het begin betekent dit een verandering van de levensgewoonten. Wie regelmatig hardloopt doet dit automatisch, omdat het lichaam hierom vraagt. Lopen creëert somatische intelligentie, het lichaam verlangt instinctief naar wat het werkelijk nodig heeft. Lopers eten vaak verstandiger, meer koolhydraten, eiwit, fruit en groente, minder vet en vlees. Lopen is dus een prima methode om af te slanken en slank te blijven. Bij de meeste diëten verliest men weinig vet maar veel water dat aan koolhydraten verbonden is. De helft van het gewichtsverlies in de eerste twee weken van een streng dieet is een gevolg van waterverlies. Samen met water verliest men belangrijke mineralen, met vermoeidheid, nervositeit en hoofdpijn als gevolg. Honger werkt in op de geest, veroorzaakt een slecht humeur en beïnvloedt de levenslust nadelig. Pas na twee weken spreekt je lichaam eindelijk het vetreserve aan. Pas dan gaat je echt vet verbranden. Vetcellen zwellen op en verschrompelen weer. Wanneer het vetgehalte van het lichaam toeneemt, begint het nieuwe vetcellen te produceren om het overschot aan vet op te slaan. Te veel aan vet wordt op geslagen op de ribben, heupen, buik, lever, en hersenen. Maar vooral in de bloedbaan (een gevolg is aderverkalking). Je ideale gewicht kun je zelf berekenen aan de hand van de Body Mass Index (BMI). De formule die hiervoor gebruikt wordt hangt samen met het gewicht en de lichaamslengte. Het lichaamsgewicht (in kilo’s) gedeeld door lichaamslengte (in meters) in het kwadraat is je BMI. bv 65 : (1.70 X1.70) = 22.5 Een gezond BMI ligt tussen de 19 en 25. BMI onder de 19 wijst op ondergewicht, tussen 25 en 30 wijst op licht overgewicht, boven 30 wijst op sterk overgewicht. BMI alleen geeft geen betrouwbaar beeld, maatgevend is het vetpercentage. Dit kan je meten door huidplooimeting of door te wegen (speciale vetweegschaal). Om vet te verbranden moet je regelmatig lopen. Vetverbranding vindt enkel en alleen in de spieren plaats!! De spieren moeten royaal van zuurstof worden voorzien ofwel train in het aerobe bereik. Bij voldoende zuurstof voorziening kunnen de enzymen die zorgen voor de vetverbranding hun werk doen. Deze enzymen blijven bestaan zolang ze gebruikt worden. Vet-afbouw heeft tijd nodig!! In 1 kilo vet zitten ongeveer 7000 kilocalorieën. Wanneer je buiten adem raakt trainen je in het anaerobe gebied. Er ontstaat een zuurstofschuld. Het lichaam schakelt over op suiker verbranding. Bij stop-and-gosporten (tennis, squash, voetbal) verbruikt het lichaam vooral spiersuiker. Voorheen werd altijd aangenomen dat de vetverbranding pas na een half uur bewegen begint. Uit onderzoek is gebleken dat de vetverbranding al na enkele minuten begint. Lopen is bij uitstek de beste manier om vet te verbranden omdat bij lopen 70% van de totale hoeveelheid spieren betrokken is. Als je per dag 30 minuten in het aerobe gebied loopt, verandert op termijn 70% van de spieren tot vet verbrandende kachels. Wanneer je begint met lopen is de vet verbranding nog erg laag. Na 12 weken lopen is de vetverbranding al 25 gram of 250 kilocalorieën vet per half uur puur lopen. Een door lopen getraind lichaam verbrandt ook in rust nog vet. Dit kan tot wel 15 uur na de training door gaan. Dit komt doordat de suikerspiegel weer aangevuld moet worden, de ontstane melkzuur of lactaten moeten worden afgebroken, de warmteafgifte van het lichaam blijft op volle toeren draaien. Eten en drinken is nodig om ons lichaam energie te geven. Koolhydraten leveren snel beschikbare energie voor spier en hersenarbeid. 1 gram koolhydraten levert 4 kilocalorieën. Eiwit wordt slechts in noodgevallen verbrand. Spier- en

weefselcellen en enzymen worden opgebouwd uit eiwit. 1 gram eiwit levert 4 kilocalorieën. Vet geeft het lichaam compacte energie, maar is ongeschikt voor direct gebruik. 1 gram vet levert 9 kilocalorieën. Vet verbrandt enkel in de spier, deze verbranding gaat zeer traag, hierdoor is vet als bron van energie bijna onuitputtelijk. Vet verbrandt slecht bij geringe belastingsintensiteit. Er moet veel zuurstofrijk bloed naar de spieren gepompt worden om vet te verbranden. Als je wilt afvallen kan het geen kwaad om extra spiermassa te ontwikkelen omdat vet alleen in de spieren verbrandt. Spieren gebruiken ook in rust energie, per kilogram spiermassa komt dit per dag ongeveer overeen met 100 kilocalorieën. Een enzym is een proteïne in een ongewone vorm. Ze kunnen zich voor specifieke doelen aanpassen. Spierenzymen zijn voor de suikerverbranding. Ook als we niet actief zijn. Vet verbrandende enzymen zijn zeer kwetsbaar, wanneer je stopt met trainen, worden de enzymen afgebroken. Spieren zijn al na 3 tot 4 dagen de prikkel van de training vergeten. Dus als je zichtbaar resultaat wil, is regelmatig trainen nodig. 1 maal per week lopen is beter dan niets doen. 2 maal per week lopen is een tamelijk goede training. 3 tot 4 maal per week lopen is een optimale trainingsbasis. Beginnende lopers moeten in de eerste maanden niet te veel lopen. De spieren hebben in deze fase na iedere belasting nog een hele dag nodig om te regenereren. (uit jezelf slank lopen van Ulrich) PramannChristine de Wit Gewichtsconsulente

Sport masseur erbij!! Ik zal me even kort voorstellen, vele zullen mij al kennen. Ik ben Bryan Hage, loop al 15 jaar rond op de atletiek vereniging, waarvan ik mijn laatste 5 jaar bezig ben met het onderdeel polsstokhoogspringen. Waarom ik nu een stukje in het Sprintje schrijf is, omdat ik sinds een aantal maanden bezig ben als sportmasseur. Acht maanden terug heb ik mijn diploma sportmassage gehaald, sindsdien ben ik ook veel bezig met het masseren van ilionnezen. Ook ben ik net klaar met mijn opleiding en heb ik een half jaartje niks. Ik hoop hierna ingeloot te worden voor de studie fysiotherapie aan de Hogeschool in Rotterdam. Omdat ik nu wat meer tijd heb, wil ik me gaan focussen op sportmassage. Ik wil de sportmassage meer onder de aandacht brengen bij niet sporters, dit omdat ik denk dat veel mensen er niet van bewust zijn dat een stevige massage ook kan helpen bij de dagelijkse pijntjes of blessures. Dus ken jij iemand die hier last van heeft, kun je die ook naar mij toesturen. Mijn doelstelling voor het aankomende half jaar is, om mij zelf aan te bieden als sportmasseur bij fitnesscholen en fysiopraktijken. Hierdoor wordt mijn klantenkring steeds groter, waardoor ik veel ervaring op kan doen. Heb jij last van je spieren of behoefte aan een stevige massage, spreek me dan gerust aan om een afspraak te maken, of bel me op :06-43120831 Ook kun je even kijken op mijn website: www.hage-sportmassage.nl

13


DOOR SANNE HARLAND

NIEUWS

JUNIOREN C/D IN 2014. AFGELOPEN MAART WAS ER DE LAATSTE WEDSTRIJD INDOOR EN HET FABULEUZE CD-JUNIOREN KAMP. OOK IS ER NOG DE OPENINGSWEDSTRIJD, MAAR OP HET MOMENT DAT IK DIT SCHRIJF IS DE START VAN DEZE LEUKE WEDSTRIJD PAS OVER 3 DAGEN. DUS NU HIER IN DIT SPRINTJE EEN VERSLAGJE VAN DE ALLERLAATSTE INDOORWEDSTRIJD VAN SEIZOEN 2013-2014.

Bij de jongens junioren D 1e jaars was Keanu Siek netjes 3e geworden in de sprintmeerkamp na een tijd neer te zetten van 6.38, 7.64 en 9.10 op respectievelijk de afstanden 40m, 50m en 60m. Kaj Schneiders deed weer goede zaken voor de jongens junioren D 2e jaars. Zo werd hij 3e met verspringen met een afstand van 4.82m en 2e met hoogspringen waar hij net zo hoog sprong als de nummer 1 en 2, namelijk 1.50m. Maar daar houdt het niet op, ook bij het kogelstoten en de sprintmeerkamp mocht hij op het schavot klimmen. Bij beide onderdelen werd hij 3e. Hij stootte een afstand van 9.82m en sprintte op de 40m, 50m en 60m respectievelijk 6.10, 7.22 en 8.33. Op de sprintmeerkamp deed Ilion het goed, want bij de meisjes junioren D 1e jaars werd ChanaĂŻs Muller 3e met tijden van 6.61, 7.99 en 9.46 op ook weer de 40m, 50m en 60m. Uiteraard liet ZoĂŤ Sedney zich ook weer zien door meermaals op het podium te verschijnen. Ze mocht zich bij het verspringen, hoogspringen en de sprintmeerkamp een medaille laten omhangen. Bij het verspringen werd ze 3e met 4.30m, het hoogspringen werd ze 2e met 1.40m en de sprintmeerkamp werd ze ook 2e met tijden van 6.01, 7.20 en 8.47. Bij de jongens junioren C 1e jaars was het Jarno van der Krogt die tot twee keer toe op het hoogste schavot mocht klimmen, allereerst bij het verspringen na een afstand van 4.63m vervolgens bij het kogelstoten waar hij als enige over de 10 meter stootte, namelijk 10.08m. De jongens junioren C 2e jaars ontbraken ook niet op het podium. Bij het hoogspringen waren er zelfs 2

14

ilionezen terug te vinden op het podium, namelijk Dani Tuur die won met 1.70m en Lucas van Klaveren die 3e werd met 1.60m. Dani werd ook nog eens 3e bij het verspringen met een afstand van 4.87m. Dan was er ook nog het junioren kamp dat in het weekend van 21-23 maart plaatsvond. Het begon natuurlijk met een puzzeltocht waar de kids vragen moesten beantwoorden en zelf de weg naar het kamphuis moesten vinden. Eenmaal aangekomen stonden er voor de kids broodjes knakworst klaar. Maar de avond was natuurlijk nog niet afgelopen, want in het pikkedonker hebben we nog het douanespel gespeeld. De volgende morgen werden de kids vroeg gewekt om te beginnen met de ochtendgymnastiek, waarna een heerlijk ontbijtje volgde. Die ochtend stond in het teken van het VSRUWWRHUQRRL:DDUHUÀDJYRHWEDOXOWLPDWHIULVEHH¿HUOMHSSHQHQ volleyballen werd gedaan. ’s Middags was het spelletjes middag, waarbij begonnen werd met 2 verschillende tikkertje. Allereerst natuurlijk Disney-tikkertje en daarna het welbekende steenpapier-schaar-tikkertje. Vervolgens stond op het programma de hoepelrace, handicaprace en geblinddoekt balgooien. Het eindspel van de middag was Get the Chicken, waarbij de lieftallige kippen Berry, Gijs, Jeroen B, Eric en Jasper zich kranig stand probeerde te houden. Na het avondeten werd iedereen verwacht in hun mooiste 'LVQH\RXW¿WHQWRHQKHEEHQZHKHWJURWH0DJLsUVHQ0RQVWHUVspel gedaan. De avond werd afgesloten met het dierengeluidenspel dat zowel binnen als buiten werd gespeeld en totale donkerte. Zondagmorgen was de ochtendgymnastiek iets minder vroeg en mocht er een beetje uitgeslapen worden. Als laatste spel hebben we het spionagespel gespeeld wat voor veel hilarische taferelen zorgde. ’s Middags hebben we nog lekker soep gegeten en toen was het alweer tijd om naar huis te gaan. We hopen dat jullie het allemaal heel leuk vonden en we hopen jullie allemaal op de openingswedstrijd te zien!


DOOR BERRY KOOLSTRA

NIEUWS

A/B JUNIOREN 2014 WELKOM BIJ ILION! RECREATIESPORT, WEDSTRIJDSPORT EN TOPSPORT. HET IS ER ALLEMAAL! ENIGE PUNTJE VAN AANDACHT IS DAT DE ATLETIEKBAAN VANAF 1 APRIL NIET MEER BESCHIKBAAR IS, EN DAT IS GEEN GRAP. TOT EN MET AUGUSTUS/SEPTEMBER ZULLEN WE MOETEN BEHELPEN TIJDENS DE TRAININGEN. DE HAL EN HET GRASVELDJE ACHTER DE BAAN ZIJN GELUKKIG WEL BESCHIKBAAR. DE ALGEMENE A/B TRAININGEN ZULLEN DAAROM GEWOON OP DE MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG OP DE BEKENDE TIJDSTIPPEN PLAATSVINDEN IN DE BUURT VAN DE ATLETIEKBAAN. Train je ook bij een specialisatietrainer dan kan het zijn dat je op een aantal dagen bij verenigingen in de buurt terecht kunt. Dit gaat altijd in overleg met de betreffende trainers. Ondanks dat we de baan niet op kunnen van de zomer gaan we er toch alles aan doen om weer fantastische prestaties neer te zetten. In mei (een maand later dan normaal) beginnen de ploegencompetities weer en natuurlijk kijken we ook weer uit naar de individuele prestaties op (inter)nationale kampioenschappen. Vanaf september kunnen we weer volop gebruikmaken van de baan, maar tot die tijd ben je dus gewoon welkom bij ilion!

15


Adressen en informatie arv. Ilion Van der Hagenstraat 36 - Van Tuyllpark

Rooster trainingen 27 oktober 2013 - 28 maart 2014 Sectie jeugd: Pupillen, junioren C\D

(wijk 2722 NT) - 079 – 3315555 Postadres: Postbus 7056, 2701 AB Zoetermeer Website: www.ilion.nl

Minipupillen (geboren in 2007 en 2008 vanaf 6 jaar) Woensdag 16.15 – 17.15 Pupillen C (geboren in 2006) Maandag 17.30 – 18.30 Woensdag 17.30 – 18.30 Pupillen B (geboren in 2005) Maandag 17.30 – 18.30 Woensdag 17.30 – 18.30 Contactpersoon B,C en Mini pupillen Eric van Steenwinkel eric.steenwinkel@hotmail.nl Pupillen A-1 (geboren in 2004) Maandag 17.30 – 18.30 Woensdag 17.30 – 18.30 Pupillen A-2 (geboren in 2003) Maandag 17.30 – 18.30 Woensdag 17.30 – 18.30 Contactpersoon A pupillen Gerard Kleywegt 06-28967892 Gerard.ilion@gmail.com Junioren D (geboren van 2001 t/m 2002) Dinsdag + Donderdag 19.00 – 20.15 Junioren C (geboren van 2000 t/m 2001) Dinsdag + Donderdag 19.00 – 20.15 Contactpersoon Jun CD: Jeroen Bervoets 06-21227886 jbervoets@casema.nl Sanne Harland 06-28423659 hsanne@hotmail.com

Sectie Baan: Junioren A en B, senioren en Masters B Junioren

Berry Koolstra Berry_koolstra@hotmail.com Gijslookman Gijslookman@gmail.com Senioren/Junioren A/B alg. Roberto Ruiz j.r.ruiz@planet.nl Hinkstapspringen Martijn Delissen martijndelissen@gmail.com Hoogspringen Rini van Leeuwen rinivanleeuwen@gmail.com Marlies Larsen marlieslarsen@gmail.com Hordentraining Jan Harland janharland@rocketmail.com Meerkamp/400/400H/kogel+slingeren Remco Veldhuizen remcoach@casema.nl MILA groep Steef Severijn steefseverijn@outlook.com Rob Valk robilion2@gmail.com Polsstokhoog Jaap van der Plaat Jaap­­_polevault@hotmail.com Specialisatie Frans de Heer Sprint Stefan Bal Stefan_bal@hotmail.com Werptraining Chantal van der Plaat cvdplaat@hotmail.com

Loopgroepen

Maandag 1 + 2 fitwandelen + NW 3 recreatief 5/6 + 7 recreatief + prestatief Dinsdag 4 recreatief 8 + 9 recreatief + prestatief Woensdag 1 + 2 fitwandelen + NW 3 recreatief 5 + 6 recreatief + prestatief 7 prestatief Donderdag groep JVT 8+ 9 recreatief + prestatief Vrijdag revalidatiegroep Zaterdag Groep 1 (Recreatie 5km) Groep 2 (10/ 15 km) Groep 3 (10/ 15 km ) Groep 4 (15 / 21km)

06-13470897 06-81037505 06-52433179 06-18496070 06-12068110 06-10300772 06-53375736 06-30609602 06-25022605 06-41513164 070-3868531 06-30508391 06-30714515

Fit wandel + NW groep 19.00 – 20.30 19.30 – 20.30 19.30 – 21.00 19.00 – 20.00 19.00 - 20.30 19.00 – 20.30 19.00 – 20.00 19.00 – 20.30 19.30 - 20.30

Ben van der Veen Ankie Mevius Jan van Heck Clemens Esser Recreatiegroepen Helma van Dijk Fred La Croix Hans Hubers Fred Steetsel

079-5931764 079-3421577 079-3418505 079-3613614

079-3610251 079-3212055 079-3613594 06-48616990

10.00 - 11.00 Fred la Croix - Wim van Winden 19.00 – 20.30 10.30-- 11.30

Betty van der Plaat 079-3165784 Loopgroepen 10-15 ½-hele marathon 09.00 – 10.30 Kees Franken 06-18881503 09.00 – 10.00 Ron Oudshoorn 06-51379216 09.00 - 10.30 Frans Oranje 079-3479166 09.00 - 10.30 Jack Weltens 06-13231476

Ga naar www.ilion.nl, Kies Algemeen en dan contact. Hier kan een vraag worden gericht aan de desbetreffende Ilion afdeling

16

Bestuur Ko Doncker (voorzitter) tel: 079 - 3439353 Arie Toet (penningmeester) Kadelaan 83 2725 BD, tel: 079 - 3418296 Simon Knepper (2e penningmeester) Lelievaart 50 2724 SE, tel: 079 - 3316121 Wim Bakker (secretaris), Pelschans 41 2728 GW tel.: 06 - 510 97 027 beirawa@planet.nl Sponsoring & publ.relations, Vacant. August Leckie (atletiektechnische zaken) Adrianalaan 7 3053 WB Rotterdam, tel: 06-12969297 Algemeen Lid Vacant Vertrouwenspersoon: Anja Willemsen tel: 0184 - 600940 of anjawtez@hotmail.com Sectie Jeugd (pupillen, junioren C\D) Sandra Breumelhof (voorzitter), Azobéhout 24 2719 MN tel: 06 - 30088885 jeugd@ilion.nl Eric Steenwinkel ( trainingscoordinator pupillen) eric.steenwinkel@hotmail.nl Jeroen Bervoets (Trainingscoordinator C\D-junioren) tel: 06 – 21227886 jbervoets@casema.nl Sectie Baan (junioren A-B, Senioren, Masters) Laura van Klaveren (voorzitter) tel: 06 - 23402386 Baan@ilion.nl Sectie loopgroepen Caty Hermans (voorzitter) Tichelberg 13 2716 LL tel: 06 - 21471483 willemcaty@ziggo.nl Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) Koos Wubs (voorzitter) Hagesteinstraat 34 2729 BA tel: 079 - 3615421 kooswubs@gmail.com Commissie Beheer Accommodatie en Materialen Rob Wijsman (voorzitter) Tjalkwerf 21 2725 DM tel: 06-12750342 rlmwijsman@casema.nl Medische Commissie Giovanni Eleonora (voorzitter) tel: 010 - 7859007 06 - 53324244 giovanni@healthcomponents.com Clubhuis Commissie Vacant Commissie Krachthonk krachthonk@gmail.com

Inschrijven wedstrijden

Pupillen + Junioren C/D: www.ilion.nl - jeugd - inschrijven wedstrijden info Kees Smit cjmsmit@gmail.com

Ledenadministratie

Rob van Beek Postbus 7056, 2701 AB Zoetermeer tel: 079 – 3612994 ledenadm@ilion.nl

Contributie

Marijke Franken, Steenvoordelaan 365 2284 CP Rijswijk tel. 070-3967496 marijkefranken@casema.nl

Clubblad ‘t Sprintje

Kees Franken, Geestbrugweg 37 2281 CD Rijswijk tel. 070-3903388 06-18881503 K.Franken@ziggo.nl


www.Fasttoprint.nl voor alle clubkleding

Oproep aan leden, ouders, grootouders en kennissen van onze leden: Op deze plaats in ons clubblad kunt ook u adverteren. Op deze wijze ondersteunt u onze club en heeft u een bereik van meer dan 3000 lezers.

Interesse? bel 0612969297 August Leckie of mail August.Leckie@inter.nl.net


Klaverblad Verzekeringen

Klaverblad en Ilion topprestaties verzekerd!

sinds 1850

www.klaverblad.nl

Sprintje april 2014 in Kleur  

Laatste voorwoord van onze voorzitter, ver en uitslagen van vele wedstrijden en trainingen tijdens de verbouw van onze baan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you