Page 1

Yksilölliset urapolut ja uraohjaus

4.12.2012, EKAMI, Kotka Lehtori Erja Kärnä, HAMK AOKK

www.hamk.fi/aokk


URAOHJAUS YHTEISKUNNALLISESTA NÄKÖKULMASTA http://www.nuorisotakuu.fi/nuorisotakuu

www.hamk.fi/aokk


EU:n yleistavoitteita vuodelle 2020 Työllisyys – 20–64-vuotiaista 75 % työelämässä

Koulutus – koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus laskee alle 10 % – korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 30–34vuotiaiden osuus nousee 40 %

Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen – köyhyys- tai syrjäytymisvaara poistetaan vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä.

www.hamk.fi/aokk


Tieto-, neuvontaja ohjauspalvelut elämän eri tilanteissa.

Lähde: Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet www.hamk.fi/aokk

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15


Elinikäisen ohjauksen toteutuminen edellyttää, että 1. ohjauspalveluja on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön tarpeita 2. yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat 3. ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen 4. ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään 5. ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena

www.hamk.fi/aokk


1. Ohjauspalveluja on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön tarpeita 1. Perusopetuksessa enintään 250 oppilasta/oppilaanohjaajaa. 2. Oikeus saada henkilökohtaista opinto-ohjausta sisällytetään lukiolakiin. 3. Lukion ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaukselle määritellään laatukriteerit. 4. Etsivä nuorisotyö laajennetaan koko maan kattavaksi.

5. Turvataan TE-hallinnon neuvonta- ja ohjauspalvelujen resurssit. 6. Siirtymävaiheiden ohjauspalveluiden turvaaminen. (ESRrahoituksella kehitetyt hallinnonalat ylittävät toimintamallit) 7. Maahanmuuttaja-asiakkaiden tarpeiden huomiointi 8. Rakennetaan elinikäistä ohjausta tukevat sähköiset palvelut www.hamk.fi/aokk


2. Yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat 1. Kaikilla kouluasteilla vahvistetaan yksilöllisiä uranhallintataitoja; (ammatillisessa koulutuksessa ura- ja/tai opiskelusuunnitelman laatimiseen) 2. Opetuksessa ja ohjauksessa vahvistetaan yleisiä työelämätietoja ja -taitoja. 3. Elinikäisessä ohjauksessa tuetaan itsenäisiä sekä ei-perinteisiä koulutus- ja ammatinvalintoja.

www.hamk.fi/aokk


3. Ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen 1. Kehitetään ohjaustehtävissä olevien peruskoulutusta 2. Varmistetaan jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuudet eri hallinnonalojen ja työelämän ohjaustehtävissä toimiville. 3. Vahvistetaan henkilöstön ohjausosaamista työ- ja elinkeinohallinnossa. 4. Vakiinnutetaan työpaikkaohjaajien koulutus. 5. Pilotoidaan kansainvälinen ja moniammatillinen ohjaajakoulutus. www.hamk.fi/aokk


4. Ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään 1. Valmistellaan elinikäisen ohjauksen laadunhallinnan menettelyt sekä laaditaan työvälineet itsearviointia ja palautteen keräämistä varten. 2. Huolehditaan siitä, että ohjaustyössä toimivilla on käytettävissään tehtävien edellyttämä tilasto- ja seurantatieto

www.hamk.fi/aokk


5. Ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena 1. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten roolia ohjauspalvelujen alueellisessa järjestämisessä vahvistetaan. 2. Ruotsinkielisten tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen alueellisesta koordinoinnista vastaa aluehallintovirastojen ruotsinkielinen opetustoimen yksikkö. 3. Rakennerahasto-ohjelmakauden (2014-) painopisteeksi elinikäinen ohjaus. 4. Koulutuksen järjestäjät ottavat käyttöön ns. työelämäohjelmat. 5. Tehostetaan varusmiespalveluksen ja siviilipalveluksen aikaista ohjausta. 6. Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä edistää hallinnonalojen ja toimijoiden yhteistyötä ohjausta koskevissa kysymyksissä.

www.hamk.fi/aokk


Kuinka alueellinen uraohjaus on organisoitu?

www.hamk.fi/aokk


ALUEELLINEN URAOHJAUSMALLI Infot

E S I O P E T U S

P E R U S O P E T J U A S

Vierailut Koulutusoppaat Tutustumiset Avoimet ovet

Koulutusmessut

A I K U I S T E N

P E R U S O P E T U S

Yhteishaku - Neuvonta -Ohjaus -Joustavahaku Suorahaku

Pääsy- ja soveltuvuus kokeet HaastatTelut Kielikokeet Ainevalinnat

AMMATILLINEN TOINEN ASTE • Ammatilliset oppilaitokset • Ammatilliset erityisoppilaitokset

LUKIO

Työnhaku

Infot

Kouutusoppaat

AMMATILLINEN KOULUTUS •Ammatilliset perustutkinnot •Ammattitutkinnot •Erikoisammattitutkinnot •Muu lisäkoulutus

Tutustumiset

Oppisopimuskoulutus

Avoimet ovet

Yo-pohjainen koulutus

Vierailut

Talouskoulu Mava-koulutus Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Vapaa sivistystyö

Etsivä nuorisotyö

TYÖELÄMÄ Yrittäjyys Henkilöstökoulutus

Ammattistartti Perusopetuksen lisäopetus

Haastattelut

Työnhaku

Aikuisten perusopetus Ilman koulutus- ja työpaikkaa olevat - työpaja, nuorisokeskus, kuntouttava työtoiminta, työharjoittelu jne. TYÖELÄMÄ

Työvoimakoulutus

Koulutusmessut Haku Tieto Neuvonta Ohjaus Erillishaku Etsivä nuorisotyö

KORKEAKOULUT •Ammattikorkeakoulut •Yliopistot

Aikuislukio Vapaa sivistystyö Varusmiespalvelus Siviilipalvelus

Harrastustoiminta, ei tutkintoon johtava koulutus (non-formaalikoulutus) TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOJEN PALVELUT

www.hamk.fi/aokk

Muu toiminta


Opiskelijan vahvuuksille ja osaamiselle rakentuva ohjaus

www.hamk.fi/aokk


ELINIKÄINEN

OPPIMINEN

www.hamk.fi/aokk

OHJAUS


Elinikäinen oppiminen edistää – tietoperustaa – henkilökohtaisia mahdollisuuksia – sosiaalista yhteenkuuluvuutta – aktiivista kansalaisuutta – taloudellista kilpailukykyä.

www.hamk.fi/aokk


Elinikäinen ohjaus • tukee elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia oman elämän päätöksenteossa – elämänkulu – henkilökohtainen kehittyminen – koulutus – ura

www.hamk.fi/aokk


Ohjaus on ohjattavan • oman elämän jäsentämistä ja elämänsuunnittelua • aktiivisen toiminnan vahvistamista ja lisäämistä • maailmankuvan rakentamista ja jäsentämistä • omien mahdollisuuksien kartoittamista

www.hamk.fi/aokk


Ohjaus on ohjattavan • oman elämän itsemääräämisoikeuden ja vastuun tiedostamista • menneen, nykyisyyden ja tulevaisuuden reflektiivistä pohdintaa • oppimista elämään

www.hamk.fi/aokk


Ohjauksella voidaan • auttaa jokaista ohjattavaa löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa • auttaa ohjattavaa unelmien etsimisessä, niiden tiedostamisessa ja toteuttamismahdollisuuksien löytämisessä (tiedostamattomat unelmat tietoisiksi).

www.hamk.fi/aokk


Ohjauksen ilmapiiri      

aito hyväksyvä kunnioittava ymmärtävä huolehtiva sitoutunut

www.hamk.fi/aokk


OHJAUKSEN DIALOGIA Ohjattava on oman elämänsä; omien kokemustensa, tunteidensa ja unelmiensa asiantuntija

www.hamk.fi/aokk

Ohjaaja on prosessin kuljettaja ja prosessissa tarvittavien tietojen tai niiden lähteiden asiantuntija (oma oppiaine, koulutus, ammatit, työelämä…)


Vahvuuksille rakentuva uraohjaus Taitojen ja vahvuuksien tunnistaminen?

www.hamk.fi/aokk


OLLI OPPIJAN URAOHJAUSMALLI

Perusopetus

Opintojen alkaessa

Opintojen aikana

Opintojen päättyessä

Ammatti-identiteetin kehittyminen Hakeutuminen opintoihin

Lähtötason kartoitukset

Työllistymisen mahdollisuuksien arviointi

Jatkokoulutus

Työelämässä tarvittavien tukitoimien kartoitus

Työelämä

Valinnaisten opintojen suunnittelu ja toteutus

Jatko-opintojen kartoitus

TE-toimisto

Harrastustoiminnan hyödyntäminen

Ohjaus itsenäiseen elämään

Vahvuuksille rakentuva ohjaus Työssäoppimispaikat

HOPS-keskustelut Pääsy- ja soveltuvuuskoe, kielikoe ym.

Havainnot erityisen tuen tarpeesta

Haku ja valinta opintoihin

Näyttöjen suorittaminen HOPSn kautta annettavat tukitoimet

HOJKS-keskustelu

HOJKSn kautta annettavat Tukitoimet

Atto-aineiden suorittaminen

Oppilaitoksen tukipalvelut

yhteiskunnan tukipalvelut

Työpajat, muut yhteiskunnan tukipalvelut


• Ihan tavallisia asioita http://www.tavallisia.fi/

www.hamk.fi/aokk


Lähteitä • Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet, Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/ tr15.pdf?lang=fi • Komission tiedonanto euroopan parlamentille, neuvostolle, euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen: ratkaiseva osa Eurooppa 2020 –strategiaa. http://ec.europa.eu/education/schooleducation/doc/earlycom_fi.pdf • Työnhakutaidot työkirja: http://www.puv.fi/fi/study/opintoohjaus/oppimaan_oppiminen/valtti_tyonhakutaidot_tyokirja.pdf • Nuorten koulutustakuu (NYT): http://www.nuorisotakuu.fi • TAT ”Valmistu töihin!” http://www.tat.fi/tutkimukset/valmistu-toihin/

www.hamk.fi/aokk


Ihminen ”Olin pelkkää savea palanen olin muodoton möhkäle vain, ja sinne tänne hapuillen mä itseäni hain. Mikä oikein olen – näin kyselin, ja mikä on matkani määrä. Mikä kulkemistani poluista on oikea, mikä väärä. Tuhat tuhatta kertaa erehdyin, oli perääntyä pakko. Ja valinnoistani vääristä tuli maksettavakseni sakko.

www.hamk.fi/aokk

Vaan elämän taltta tasainen on tehnyt tarkkaa työtä, Moni särmä ja taipuma tarpeeton on mennyt sen iskujen myötä. Toki valmis en ole vieläkään, mutta vastauksen jo sain. On osani etsiä edelleen sillä olenhan ihminen vain. (Raili Malmberg)

Uraohjaus (kärnä) 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you