Page 1

OPPIMISEN OHJAAMINEN, AMMATILLINEN ERITYISOPETUS JA EETTISYYS Ammatillinen opettajakoulutus 2013 HAMK www.hamk.fi/aokk


1. Mit채 tarkoitetaan oppimisvaikeuksilla?

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

3

Oppimisvaikeuden määrittelyä • Oppimiskyvyn häiriöissä normaali taitojen hankkiminen on häiriintynyt kehityksen varhaisvaiheista alkaen. Tämä ei johdu pelkästään oppimistilaisuuksien puutteesta eikä älyllisestä kehitysvammaisuudesta eikä syynä ole minkäänlainen hankinnallinen aivovamma tai sairaus. (ICD-10).

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

4

ICD-10-tautiluokitus • käyttää oppimisvaikeuksista termiä oppimiskyvyn häiriöt, jotka ovat osa psyykkisen kehityksen häiriöitä. • yleisin kehityksellisistä oppimisvaikeuksista on lukivaikeus eli dysleksia. • Lukivaikeuden esiintyvyydeksi arvioidaan noin 3-6 prosenttia väestöstä. • Oppimisen erityisvaikeuksia esiintyy usein päällekkäin, ja myös yhdessä tarkkaavaisuushäiriöiden kanssa. www.hamk.fi/aokk


15.04.13

5

Lähestymistapoja oppimisvaikeuteen • • • • • •

havaintotoiminnan ongelmat kognitiiviset prosessit neurologiset syyt emotionaaliset syyt pedagogiset syyt sosiologiset ja yhteiskunnalliset syyt www.hamk.fi/aokk


15.04.13

6

Havaintotoimintojen ongelmat • Automatisoitunutta ja tiedostamatonta • Tasapaino, kömpelyys • Ruumiinasento, ryhti, kehon kuva • liikkeiden hallinta • lihasvoiman käyttö • Reaktionopeus • SID, sensorisen integraatio = aistitiedon käsittelyä keskushermostossa. www.hamk.fi/aokk


15.04.13

7

Kognitiiviset prosessit • Kognitiivisilla prosesseilla käsitetään tiedon vastaanottoon, käsittelyyn ja varastointiin liittyviä prosesseja. • Näitä ovat mm. oppiminen, havainnointi ja muisti. Kognitiiviset prosessit kietoutuvat tiukasti yhteen tunteiden ja motiivien kanssa.

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

8

Neurologiset syyt • neurologinen poikkeama hermoston toiminnassa on pysyvä • sitä ei voida korjata käyttäytymisen uudelleenopetuksella, mutta siitä aiheutuvia haittoja voidaan pyrkiä vähentämään oppimiskyvyn muiden osaalueiden käytön tehostamisella. • Häiriö aivojen ja hermostojen toiminnassa www.hamk.fi/aokk


15.04.13

9

Emotionaaliset syyt • • • • • • •

Turvallisuus Välittäminen Varhainen puuttuminen Itsetunto Minäkuva Itsenäisyys Ihmisen eri kehitysvaiheet www.hamk.fi/aokk


15.04.13

10

Pedagogiset syyt • Väärä pedagogiikka • Väärä tulkinta osaamistasosta • Jokaisella on oikeus saada opetusta, oppia ja opiskella omien kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti.

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

11

Sosiologiset ja yhteiskunnalliset syyt • Köyhyys • Syrjäytyminen • Opiskelumahdollisuuksien puute, pitkäaikaistyöttömyys, pätkätöiden välillä toistuvat työttömyysjaksot, tuloerot, terveysongelmat, etninen tai muu syrjintä tai päihteiden käyttö.

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

12

ERITYISOPETUKSEN KOHDERYHMÄT

Erityisopetuksen tilastointi perusteet (01-12) 01=hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 02=kielelliset vaikeudet 03=vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt 04=lievä kehityksen viivästyminen 05=vaikea kehityksen viivästyminen 06=psyykkiset pitkäaikaissairaudet 07=fyysiset pitkäaikaissairaudet 08=autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 09=liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus 10=kuulovamma 11=näkövamma 12=muu syy, joka edellyttää erityisopetusta http://www.stat.fi/meta/kas/erityisop_per.html (tilastokeskus) www.hamk.fi/aokk


15.04.13

13

AUTISMIN AUTISMINKIRJO KIRJO -varhaislapsuuden -varhaislapsuuden autismi autismi -autistiset -autistisetpiirteet piirteet -arperger -arperger

LAHJAKKUUSTASO LAHJAKKUUSTASO -Lahjakas -Lahjakas -Normaali -Normaali -Heikkolahjainen -Heikkolahjainen -Kehitysvamm. -Kehitysvamm.

ERITYISET ERITYISET OP.VAIKEUDET OP.VAIKEUDET -luki-vaikeudet -luki-vaikeudet -matematiikan -matematiikan erityisvaikeus erityisvaikeus

TARKKAAVAITARKKAAVAISUUSHÄIRIÖT SUUSHÄIRIÖT -add, -add,adhd, adhd,dump,.. dump,..

OPPIMISOPPIMISVAIKEUDET VAIKEUDET

MIELENTERV. MIELENTERV. ONGELMAT ONGELMAT -pelot -pelot -rajatilat -rajatilat -psykoosit -psykoosit www.hamk.fi/aokk

SAIRAUDET/ SAIRAUDET/ SYNDROOMAT SYNDROOMAT -cp -cp -epilepsia -epilepsia -perinnölliset -perinnöllisetsair. sair. -pitkäaikais -pitkäaikaissair. sair.

SOPEUTUMATTOSOPEUTUMATTOMUUS MUUS -käytöshäiriöt -käytöshäiriöt -vetäytyminen -vetäytyminen -rikollisuus -rikollisuus


2. Miten opiskelijan vahvuuksia ja tuentarpeita voidaan tunnistaa?

www.hamk.fi/aokk


15.04.13 15

OPPIMISVAIKEUKSIEN KARTOITUSMENETELMÄT JA TESTIT HAASTATTELU, KYSELY, SEURANTA - ryhmänohjaaja, opo, muut

LUKITESTIT

OPPIMISEN VAHVUUDET JA VAIKEUDET

Uudet lukitestit Niilo Mäki Instituutissa

TARKEMMAT TUTKIMUKSET (neuropsykologi, puheterapeutti, neurologi, muut)

MATEMATIIKAN TESTIT

VIERAAN KIELEN TASOKARTOITUKSET

www.hamk.fi/aokk

AMMATILLINEN KARTOITUS

TIEDONSIIRTO, Lausunnot

OPPIMISTYYLIKARTOITUS MUUT -itseohjau-tuvuus ym.


15.04.13

16

www.hamk.fi/aokk


3. Mikä on HOJKS ja mitä asioita sen pitää sisältää?

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

18

LAKI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA 630/98, 20 § • Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- ja opiskelijapalveluita tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Opiskelijalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. www.hamk.fi/aokk


15.04.13

19

HOPS, HOJKS • •

HENKILÖKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA (HOPS) laaditaan kaikille opiskelijoille HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) laaditaan erityisopetusta saaville opiskelijoille, sisältää HOPS:n

HOPS HOJKS

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

20

HOJKS • Edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja tarjoaa erilaisista oppimisedellytyksistä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen • Mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppimisen, oppimaan ohjaamisen ja tukipalveluiden suunnitelmallinen toteuttamisen, seurannan ja arvioinnin

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

21

HOJKS • Auttaa löytämään joustavia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi • Auttaa tarkastelemaan systemaattisesti oppimiselle asetettuja tavoitteita, sisältöjä, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä, tuki- ja erityispalveluita, oppimiseen käytettävää aikaa ja arviointia yksilöllisestä näkökulmasta

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

22

HOJKS on • Kirjallinen sopimus ja suunnitelma siitä, miten opetus tullaan järjestämään opiskelijan yksilöllinen erityisen tuen tarve huomioon ottaen – Mitä oppilaitoksessa luvataan tarjota opiskelijalle? – Mihin opiskelija sitoutuu omassa oppimisessaan?

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

23

HOJKS on • Henkilökohtainen (kokonais-) suunnitelma ammatillisen koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja oppimisprosessin etenemisestä – Edellyttää erityisen tuen tarpeen arviointia ja ennakointia; missä asioissa erityisen tuen tarvetta, tarvittavat ohjaus ja tukimuodot, tuen tarpeen laajuus ja riittävyys sekä ajoitus

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

24

Hojks prosessi

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

25

Lähtötason arviointi

Tavoitteet

Opetusmenetelmät

Arviointi

- Haastattelut - Testit - Havainnot - Lausunnot - HOJKS - Siirtymäkokousten tiedot

- Opetussuunnitelman perusteista - Lähtötason kartoituksista - Yksilöllisistä tarpeista

- Opiskelijan vahvuuksille perustuvia - Huomioidaan opiskelijan tapa oppia

- Itsearviointi - Arviointikeskustelu - Työnäytteet - Portfolio - Kokeet

- Tavoitteet laaditaan sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille

www.hamk.fi/aokk

-Palautteiden antaminen ja arviointi tulee olla jatkuvaa


15.04.13

26

PALVELU- JA TUKITOIMET Oppilaitoksen sisäiset tukitoimet  opetuksen esteettömyys: asenteet, materiaalit, oppimisympäristö; tilat välineet ja laitteet, vuorovaikutus ja kommunikaatio  opetus- ja ohjausmenetelmät  opiskelijahuolto

Verkostojen tarjoamat tukitoimet:  sosiaali- ja terveystoimen palvelut esim. terapiat ja muu kuntoutus  Kela esim. opintojen rahoitus ja henkilökohtaiset apuvälineet  eri järjestöt esim. harrastustoiminta  seurakunnan palvelut

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

27

HOJKS:N MERKITYS Porinaryhm채t Mik채 on hojks:in merkitys opiskelijalle opettajalle huoltajille opiskelujahuollolle oppilaitokselle www.hamk.fi/aokk


15.04.13

28

HOJKS:N MERKITYS • Opiskelijalle – Koulutuksellinen tasa-arvo – Yksilöllistää, aktivoi, sitouttaa, motivoi ja auttaa tiedostamaan omaa oppimista, osallistuminen HOJKSn laatimiseen – Konkretisoi, jäsentää, selkeyttää, pilkkoo, mahdollistaa palautteen

• Huoltajille – Väline yhteistyöhön opettajien ja opiskelijahuollon kanssa – Osallistuminen suunnitelman laadintaan – Yhteiset tavoitteet, rooli opiskelijan tukemisessa

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

29

• Opettajille – Työväline arjessa, oppilaan tuntemukseen, opetuksen suunnitteluun, yksilöllistämiseen, mukauttamiseen, seurantaan, arviointiin ja yhteistyöhön – Pedagoginen työväline oman työn suunnitteluun

• Opiskelijahuollolle – Oppimista ja kuntoutumista tukevien palveluiden järjestäminen ja integroiminen – Moniammatillisen työskentelyn toteuttaminen, tuki opettajille – Verkostoyhteistyön mahdollistaminen www.hamk.fi/aokk


15.04.13

30

• Oppilaitokselle/koulutuksen järjestäjälle – Viranomaisasiakirja, päätös -> muutoksenhakuoikeus – Lisäkorvaus erityisopetuksen aiheuttamista kuluista

• oppilaitoksen tulee varata erityisopetukseen riittävät voimavarat – Toimintakulttuurin ja osaamisen kehittäminen

• koko oppilaitosyhteisön tulee edistää erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimista

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

31

HOJKS LOMAKKEESSA TAVALLISESTI: • • • • •

• • •

Ennakkotiedot Opiskelijan perustiedot Tärkeät yhteyshenkilöt Opiskelijan koulutus- ja työhistoria Palautteet koulutuskokeiluista, projekteista, työpajoista, valmentavasta koulutuksesta tms. Lähtötasotestit ja niiden analyysit Erityisopetuksen peruste Perusteet erityisopetuksen ja tukitoimien järjestämiseksi www.hamk.fi/aokk

• • • • • • •

Pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet Opiskelijalle tarjottavat erityiset opetus- ja tukipalvelut Opetusta tukevat opiskelijahuollolliset palvelut Muut opiskelijan tukipalvelut HOJKS seuranta ja arviointi (aikataulut, vastuut, seuranta) Jatkosuunnitelma vaihtoehtoineen Allekirjoitukset ja päiväykset


15.04.13

32

HOJKS LOMAKKEESSA TAVALLISESTI: Erityiset opetusjärjestelyt, -menetelmät, toimintatavat, -olosuhteet ja materiaalit mm. • Lähtötasokartoitusten antamien tietojen hyödyntäminen • Opetuksen eriyttäminen • Samanaikaisopetus • Koulunkäyntiavustaja tai ohjaaja • Pienryhmäopetus • Työvaltainen oppiminen/pajaopetus • Oppimistaitoja harjaannuttavat ohjelmat • Integroitu opetus

www.hamk.fi/aokk

• • • • • • • • • •

Suulliset /täydentävät tentit Erillisen materiaalin käyttö (selkomateriaali) Apuvälineet ja muu tuki Kuntouttava opetus Vaihtelevat ja monipuoliset opetusmenetelmät Monikanavainen opetus Tilajärjestelyt/eriytetty tila Top-järjestelyt Päivittäisen työajan lyhentäminen, lukujärjestyksen keventäminen, koulutusajan muutokset Tietotekniikan hyödyntäminen


15.04.13

33

4. Millaisia erityisopetuksen yhteistyรถverkostoja on ammatillisen opettajan tyรถn tukena?

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

34

Ammatillinen opettaja

www.hamk.fi/aokk


5. Miten huomioit opetuksessasi opiskelijoiden lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet?

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

36

Hahmotusvaikeudet • avaruudellinen hahmottaminen

• • • • •

• nähdyn hahmottaminen

• kuvioiden ja yksityiskohtien erottelu taustasta • samankaltaisten kirjainten, numeroiden ja kuvioiden erottelu • karttojen ja laitteiden toimintamekanismit • kaavojen, rakennuspiirustusten tai geometrian hahmottaminen • kokonaisuuksien hahmottaminen

oikea-vasen erottelu ilmansuunnat ja etäisyydet suunnistaminen/liikkuminen esineiden sijainnin ja koon arviointi kellon tai aikakäsitteet hahmottaminen

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

37

..hahmotusvaikeudet • kuullun hahmottaminen

• • • •

• sosiaalisten tilanteiden hahmottaminen

• muiden aistien avulla hahmottaminen

www.hamk.fi/aokk

• •

• •

samankaltaisten äänteiden, tavujen, sanojen ja äänensävyjen erottelu sanelusta kirjoittaminen vaikeaa äänen tulosuunnan hahmottaminen keskustelu ja käyttäytyminen sosiaalisten sääntöjen mukaan muiden huomioiminen sanattoman viestinnän havaitseminen kosketusaistin hahmottaminen (alija ylireagointi) kylmän, kuuman, kivun tai kosketuksen tunnistaminen ja reagointi


15.04.13

38

Lukemisen ja kirjoittamisen tukeminen • Kiinnitä opiskelijan huomio, puhu riittävältä etäisyydeltä, kasvot opiskelijoihin päin. • Selitä opiskelijoille oppimistilanteiden rakenne ja toimintatavat vaihe vaiheelta etukäteen. • Puhu selkeästi ja lyhyillä lauseilla riittävän hitaasti • Anna johdonmukaisia, järjestelmällisiä ohjeita ja anna yksi ohje kerrallaan. • Korosta olennaisia asioita painottamalla ja toistamalla avainsanoja.

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

39

• Ymmärtämisen varmistamiseksi esitä lyhyitä kysymyksiä ja anna ohjaavia kommentteja. Liian pitkät ja epämääräiset kysymykset tai kommentit saattavat nuoren helposti hämilleen. • Rohkaise ja anna hyvää palautetta pienestäkin. • Luo opetustilanteisiin tuttu, turvallinen, kiireetön ja rauhallinen tunnelma. • Käytä monipuolisia opetusmenetelmiä, konkretisoi asioita piirtämällä, näyttämällä kuvia, oikeita esineitä, kerro esimerkkejä. www.hamk.fi/aokk


15.04.13

40

• Jaa kirjallinen materiaali etukäteen ja auta opiskelijaa tutustumaan siihen ennen opetustilanteita. • Hyödynnä selkokielisiä materiaaleja ja selkokielen periaatteita opetusmateriaaleja laatiessasi. • Vähennä kirjallisen ilmaisun määrää ja anna opiskelijalle mahdollisuus osoittaa osaamisensa suullisesti, näyttämällä tai muulla tavoin. • Anna opiskelijalle aikaa vastauksen antamiseen ja rohkaise nuorta ilmaisemaan itseään. • Hyödynnä teknisiä apuvälineitä, tulkkeja ja avustajia.

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

Millaisia tekstejä opiskelijoille • Leveät marginaalit, tekstin asettelu • Otsikointi ja väliotsikointo helpottavat asiakokonaisuuksen jäsentelyä ja hahmottamista • Suuret fontit ja rivivälit • Kappelejako • Värien käyttö voi auttaa hahmottamista • Ei suttuisia lehtiartikkelikopioiden pienennoksia www.hamk.fi/aokk

41


6. Mitä piirteitä liittyy tarkkaavaisuuden ja keskittymisen häiriöihin?

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

Mitä on ? • • • • •

ADHD Temperamentti Persoonallisuus Luovuus Rajaton lapsuus

43

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

AD/HD:n liittyvät toimintahäiriöt • motoriikan ongelmat • hahmottamisen vaikeudet • oppimiskyvyn vaikeudet • lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudet • matematiikan erityisoppimisvaikeudet • muistin vaikeudet

• toiminnan ohjauksen vaikeudet • ei-kielelliset oppimisvaikeudet • puheen ja kielen kehityksen erityisvaikeudet • sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt ja emootioiden säätely • sekundääriset psyykkiset häiriöt 44

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

45

Miten huomioida ADHD opinnoissa? • • • • • • • • • •

toiminnanohjauksen tukeminen liiat virikkeet pois työrauha, pelisäännöt, vireystilan tunnistaminen selkeä struktuuri: ohjeet, tavoitteet ohjeet ja tehtävät näkyviin, tavoitteet selkeäksi toiminnallisuus stressilelut, sallittu kävelyhetki… erityisopetuksen tuki vahvuuksien löytäminen ja kannustaminen www.hamk.fi/aokk


7. Miten tuet opiskelijaa jolla on mielenterveyden ongelmia?

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

47

Psyykkisistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen tukeminen: • turvallinen , kannustava ja luottamuksellinen opiskeluilmapiiri, joka luodaan yhdessä opettajien ja opiskelijoiden kanssa • selkeät toimintatavat ja rajat • riittävä vaatimustaso • vaihtelevat opetussisällöt ja –menetelmät • opiskelijan voimavaroihin ja vahvuuksiin perustuvat tavoitteet • moniammatillisen verkoston hyödyntäminen • muista, että koulutus on osa nuoren elämää ja siten tärkeä osa kuntoutumisprosessia www.hamk.fi/aokk


8. Mit채 tied채t Aspergerin oireyhtym채st채?

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

49

Asperger-oireyhtymä – neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka ilmenee yleensä henkilön sosiaalisessa vuorovaikutuksessa – keskeistä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin vaikeudet • kapeat kiinnostuksen kohteet • pakottava tarve rutiineihin tai tiettyihin harrastuksiin • puheen ja kielen kehityksen ongelmat • non-verbaalisen kommunikoinnin ongelmat • motorinen kömpölyys (hieno/karkeamotoriikka) • toiminnan ohjauksen ja keskittymisen vaikeudet • ajan ja aikataulujen noudattamisen vaikeudet • osalla erityislahjakkuutta jollakin kapealla osa-alueella

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

50

9. Mitä tarkoitetaan oppilaitoksen esteettömyydellä/ saavutettavuudella?

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

Esteettรถmyys Saavutettavuus

51

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

Oppimisen kaikkiallisuus 52

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

53

Esteettรถmyyden ulottuvuudet koulutuksessa

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

54

Pedagoginen saavutettavuus • Pedagogisen saavutettavuuden perustekijöitä ovat oppimisympäristö, jossa opiskelija tuntee olonsa turvalliseksi ja jossa hän voi vapaasti ilmaista itseään ja omia ajatuksiaan. • Pedagogisesti saavutettavassa oppimisympäristössä vuorovaikutus toimii tasavertaisesti eri osapuolten välillä. www.hamk.fi/aokk


15.04.13

55

Psyykkinen saavutettavuus •

Nykyisin nähdään, että hyvinvointi edistää merkittävästi tutkinnon suorittamista ja työllistymistä. Psyykkinen saavutettavuus voidaan nähdä mielen hyvinvointina, joka tarjoaa eväitä ja voimavaroja oppimiseen ja kehittymiseen. Mielen hyvinvointia edistäviä tekijöitä ammatillisessa koulutuksessa ovat esimerkiksi:

• • •

tunne siitä, että on hyväksytty itsenään vuorovaikutustaitojen harjoittelu kunnioittava kohtaaminen kuten tervehtiminen ja kuulumisten kysyminen myönteinen ja turvallinen ilmapiiri ristiriitojen käsittelyn ja erilaisten persoonien kanssa toimeen tulemisen harjoittelu varhainen puuttuminen mielenterveyden ongelmista kärsivien opiskelijoiden tukeminen

• • • •

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

56

• 2004 yhdenvertaisuuslaki • Lain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. www.hamk.fi/aokk


15.04.13

57

• Samat esteettömyyteen liittyvät asiat ovat tärkeitä myös kuuluvalle henkilökunnalle. • Esteettömyys ja saavutettavuus syntyvät koko yhteisön toiminnassa monen asian summana: • Siihen vaikuttavat fyysinen ympäristö, viestintä, opetukseen ja jo opiskeluvalintaan liittyvät järjestelyt ja palvelut ja ehkä eniten asenteet. www.hamk.fi/aokk


15.04.13

58

Esteettömyys ja opiskelijahyvinvointi • Millaisia merkityksiä organisoidulla opiskeluhyvinvointityöllä voi olla? • Mitkä tahot vastaavat hyvinvointityöstä omassa organisaatiossasi ? Kuinka se on järjestetty ? • Mihin suuntaan hyvinvointityötä olisi hyvä kehittää? www.hamk.fi/aokk


10. Mit채 on ammatillinen erityisopetus

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

60

Ammatillista erityisopetusta koskeva lainsäädäntö • •

• • • • • • •

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja tarvitsevien opiskelijoiden opetus annetaan erityisopetuksena. Opiskelijalle tulee laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. (L 630/1998 § 20 ) Asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998) Erityisopetuksessa opetus on mukautettava siten, että opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. (A 811/1998 § 8 ) Erityisopetuksena ei pidetä tukiopetusta, joka annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumishäiriöitä. (A 811/1998 § 8 ) Opetussuunnitelman perusteet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) ja asetus (812/1998) Ammattikorkeakoululaki (351/2003) ja asetus (352/2003) Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (806/1998)

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

61

12. Mitkä ovat omat eettiset periaatteesi ja miten periaatteet näkyvät työssäsi opettajana? • • • •

Ihmisarvo Todellisuus Oikeudenmukaisuus Vastuu ja vapaus

www.hamk.fi/aokk


Kerro kolme asiaa, jotka sait oman opettajuutesi tueksi artikkelista?

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

63

Tentin arviointi • Jokaisesta kysymyksestä annetaan pisteitä 0-3. (Max 12*3= 36 pistettä)

• Pistemäärä ________________/36

www.hamk.fi/aokk


15.04.13

64

Pistemääräsi oikeuttaa: 0-6 Etsi artikkeli, lue ja tutki ja tee tentti uudestaan! 7-16 Olet jo vähän jyvällä aiheesta, kannattaa käydä päivän materiaali läpi uudelleen! 17-26 Sinulla on hyvää perustietoutta erityisopetuksesta! 27-35 Sinulla on erittäin hyvää perustietoutta ja – taitoutta erityisopetuksesta! 36 Haet ehdottomasti tulevaisuudessa ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen!

www.hamk.fi/aokk

Oppimisen ohjaaminen  
Oppimisen ohjaaminen  

Oppimisen ohjaaminen

Advertisement