Page 1

BIS Izomar Sp. z o.o. – prezentacja firmy

Fot. W. Nycz


BIS Izomar

Firma

Kultura

Us ugi

Realizacje


BIS Izomar

Firma

Kultura

Us ugi

Realizacje


21 lat na rynku Rheinhold & Mahla AG zmienia nazw na Bilfinger Berger Industrial Services AG.

Zatrudnienie* Pracownicy fizyczni – 586 Pracownicy umys owi – 111

163

Bilfinger Berger obejmuje wi kszo ciowe udzia y w Rheinhold & Mahla AG

* za 12 m-cy 2011 r.

Rheinhold & Mahla AG obejmuje wi kszo ciowe udzia y w Izomar Sp. z o.o.

152 128

Wdro enie struktury bran owej

82

Nowa us uga obmurza ogniotrwa e

71

66

70

48

PRZYCHÓD [mln PLN]

37 18 7 1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011


ówne us ugi Obecno w Polsce Gda sk

Izolacje termiczne Szczecin

Obmurza ogniotrwa e

Ochrona przed ha asem

Warszawa

Kozienice

ciany os onowe Be chatów

Inne (mechaniczne, budowlane)

Diagnostyka termowizyjna

Bogatynia

browa Górnicza

arów


Dzia alno

za granic Anglia Belgia Brazylia Bu garia Czechy Dania Egipt Estonia Finlandia Francja Holandia Indie Irlandia Kanada Kostaryka Litwa Niemcy Norwegia Rosja Rumunia owacja Szwajcaria Szwecja Turcja Ukraina ochy Zjednoczone Emiraty Arabskie


Zakres dzia ania – kraj i export

100%

80%

29%

37%

40%

63%

60%

2008

2009

49%

43%

60%

40% 51%

71% 57%

20%

0% 2007

Eksport

2010 Kraj

2011


Zakres dzia ania - rodzaje zlece

5%

95%

Projekty

Umowy ramowe


Finanse – przychód 2011 [%] Izolacje termiczne 2,0%

5,0%

4,0%

4,5%

Obmurza ogniotrwa e

7,5%

Roboty ogólnobudowlane 19,0% 58,0%

Rusztowania

Ochrona przed ha asem

Roboty mechaniczne

Inne (a/k, dokumentacja techniczna, sprzeda materia ow, ochrona osób i mienia)


BIS Izomar

Firma

Kultura

Us ugi

Realizacje


Polityka HSEQ

Wszyscy odpowiadamy za HSEQ – od dyrekcji po pracownika na budowie. System HSEQ ma du e znaczenie i stanowi „warto dodan ” dla firmy i jej klientów. Rozwini cie i uprawdopodobnienie przestrzegania jego zasad zawarte jest w Zintegrowanym Systemie Zarz dzania (jako ci , bhp i ochron rodowiska).


Polityka HSEQ H Zdrowie Zdrowie to dobro najwy sze. Cechuje nas szczegรณlna odpowiedzialno za zdrowie i ycie ka dego pracownika. Zapewniamy opiek lekarsk pracownikom, zapobiegamy wypadkom, obci eniu dla rodowiska i szkodom materialnym. Zapewnienie ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy jest dla nas kluczowe.

S Bezpiecze

stwo

Jeste my odpowiedzialni za bezpiecze stwo swoje, naszych kole anek i kolegรณw oraz osรณb wspรณ pracuj cych. Wykrywamy zagro enia i staramy si im zapobiega . W ka dych warunkach i od samego pocz tku prac wykonujemy bezpiecznie i zgodnie z przepisami. Jeste my wiadomi, e bezpiecze stwo na stanowisku pracy to efekt wspรณlnego my lenia i konsekwentnego zachowania. Wsz dzie tam, gdzie dzia amy, przestrzegamy wysokich standardรณw bezpiecze stwa, uwzgl dniaj c przy tym specyficzne wymagania naszych klientรณw.

E Bezpiecze stwo priorytetem LTIF w 2011 โ€“ 1,63 Cel na 2011 < 3,00

rodowisko

rodowisko chronimy poprzez optymalizacj materia รณw, minimalizowanie odpadรณw i efektywne zarz dzanie energi . Wykorzystujemy umiej tno ci do wspierania inicjatyw w zakresie czystej energii. W ramach ochrony rodowiska wspรณ pracujemy ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego i spo eczno ci lokaln .

Q Jako Umowy realizujemy terminowo i zgodnie z wymaganymi normami. Dokumentujemy wszystkie procesy w czaj c HSEQ jako istotny ich element. Dzi ki sta ym ulepszeniom rozwijamy standardy wyj tkowej kultury HSEQ i zakorzeniamy je w wiadomo ci pracownikรณw. Kontrolujemy wszystkie procesy i stosujemy rodki zapobiegawcze.


Warto ci

Kultura jasnych warto ci Nasze zasady biznesu odzwierciedlaj warto ci, kt贸re wszyscy przestrzegamy. Stanowi one stabiln podstaw naszego dzia ania na wszystkich szczeblach firmy. czy nas: wyra ne poczucie orientacji na klienta i personel wysoki stopie samodzielno ci i inicjatywy otwarto

i komunikatywno

Jeste my BIS. Jeste my Best In Solutions.


Kodeks Post powania /Compliance/

Kodeks Post powania /Compliance/ W pracy kierujemy si przestrzeganiem nie tylko przepis贸w prawa, ale r贸wnie zasad etycznych. Zapisane s one w Kodeksie Post powania. Opiera si on na: wyra nie okre lonych warto ciach i wytycznych zachowa zaanga owaniu kierownictwa w praktyczne stosowanie tych warto ci realizacji tych warto ci w ca ej firmie przez odpowiedni polityk i zalecenia zerze tolerancji dla jakichkolwiek narusze


BIS Izomar

Firma

Kultura

Us ugi

Realizacje


Odbiorcy Us ugi wiadczymy m.in. dla: Energetyki Przemys u cementowo-wapienniczego Przemys u chemicznego i petrochemicznego Rafinerii Hut stali i aluminium


Koncepcja biznesu

2009 2008 R+D 2006 2004 2002

ZARZ DZANIE PROJEKTAMI

2000 1998 1996

IN YNIERING

1994 1992 1990

IZOLACJE TERMICZNE

OBMURZA OGNIOTRWA E

OCHRONA PRZED HA ASEM

CIANY OS ONOWE


Otoczenie rynkowe Klienci docelowi

ODBIORCY + PRODUCENCI

GENERALNI WYKONAWCY

FIRMY GRUPY BIS

Foster Wheeler, Technip Vattenfall (CHP Stations) Rafako, Balcke Duerr CRH (Cement Plant) PKE, PGE, Lotos

Polimex-Mostostal ZREW Energomonta , Most.Zab.

BIS OKI BIS Mainserv BIS Industrier


In yniering – izolacje termiczne Prace projektowe Dobór technologii

Obliczenia termiczne, dobór grubo ci izolacji

Projekt techniczny i monta owy

Opisy i instrukcje monta u, eksploatacji i konserwacji

Nadzór autorski

Dokumentacja po monta u i po realizacji


In yniering – izolacje termiczne Prace projektowe - przyk ad Miejsce realizacji EC Konin Klient Foster Wheeler Energia Polska Projekt Izolacja kot a fluidalnego CFB 215 t/h Zakres prac Izolacja kot a, Kana ów spalin Kana ów gor cego powietrza Ruroci gów Urz dze Termin 2010 - 2011


In yniering â&#x20AC;&#x201C; obmurza ogniotrwa e

Koncepcja monolitycznej zabudowy leja komory paleniskowej kot a fluidalnego

Kocio OFz-450A w EC. era Kot y w El. Siersza (rok 2000): 2 x OFz-425 -

(modernizacja w roku 2010) â&#x20AC;&#x201C;

Oddzielacze popio u

syfony popio owe

Zabudowa mieszana (materia y monolityczne i

Zabudowa monolityczna.

formowane)


In yniering - obmurza ogniotrwa e

Piec 1200-F1 w Rafinerii Lotos (budowa 2009): kompletna wymiana obudowy stalowej oraz obmurza


Diagnostyka cieplna

Pomiary kamer termowizyjn - FLIR Thermacam P-620

przed remontowe i odbiorcze izolacji termicznych maszyn i urz dze energetycznych, ruroci g贸w i sieci ciep owniczych, komin贸w linii wysokiego napi cia oraz rozdzielni elektrycznych 0,4 - 400 kV, stanu izolacji cieplnej budynk贸w specjalistyczne w tym ekspertyzy komin贸w elbetowych,


BIS Izomar

Firma

Kultura

Us ugi

Realizacje


Realizacje - przyk ady

Suszarnia p yt wi贸rowych, Novovolynsk, Ukraina

Kronospan, UA

Linia produkcyjna p yt MDF

Izolacja (5.000 m2)

2009


Realizacje - przyk ady

FORTUM Cz stochowa

Foster Wheeler

Nowy blok, kocio CFB

Izolacja: kocio , ruroci gi, kana y (16.900 m2) Instalacja obmurza (320 t)

2009/2010


Realizacje - przyk ady

Zak ady Papiernicze Stora Enso, Ostro ka

Metso Power Oy, Calderys Nordic AB

Nowy blok, kocio N-CYMIC CFB

Izolacja: kocio , ruroci gi, kana y (16.800 m2) Monta obmurza (320 t)

2009/2010


Realizacje â&#x20AC;&#x201C; przyk ady

PGE, Elektrownia Be chatĂłw

Alstom Power Sp. z o.o., Mostostal Zabrze, Karrena/Borea

Nowy blok 858 MW

Izolacja: kocio , kana y, ruroci gi (30.500 m2) Izolacja: elektrofiltr (11.400 m2) Antykorozja: maszynownia (18.400 m2) Fasady, pokrycia dachowe, monta paneli, odwodnienia (46.250 m2) Monta obmurza rurosuszarek (1.600 t)

2009 - 2011


Realizacje - przyk ady

Elektrownia NEURATH / Niemcy

BIS OKI GmbH/ HITACHI / RWE

Nowe bloki G & F

Izolacja: kot y, kana y spalin (72.000 m2)

2010/2011


Realizacje - przyk ady

Port Rotterdam- Botlek, Holandia, Rafineria Exxon Mobil

Air Products Netherland B.V. (APNED B.V), Mostostal Zabrze

Zak ad produkcji wodoru HYCO4

Izolacja: kana y, ruroci gi, wentylatory, zbiorniki, urz dzenia (12.000 m2)

2011

photo: Willem Blauw


Realizacje - przyk ady

Xstrata Nikkelverk AS, Norwegia

STABAR Sp. z o.o.

2 elektrofiltry

Izolacja: projekt, dostawy, wykonawstwo, nadz贸r (2.050 m2)

2011


Realizacje – przyk ady

Zespó Elektrowni Dolna Odra Elektrownia Szczecin

Metso Power Oy,

Kocio Hybex BFB

Izolacja: kocio , ruroci gi, kana y (10.300 m2) Monta obmurza: (70 t) 2011


Realizacje â&#x20AC;&#x201C; przyk ady

ZE PAK, Elektrownia Konin

Foster Wheeler, Mostostal Pu awy

CFB

Izolacja: kocio , kana y, ruroci gi (16.500 m2) Izolacja: elektrofiltr (2.000 m2) Fasady, pokrycia dachowe, monta paneli, odwodnienia (5.680 m2) Obmurze: dostawa, instalacja (350 t)

2011


Realizacje przyk ady

Tauron PKE, Elektrownia agisza

Foster Wheeler Energia Polska

Nowy blok 460 MW

Izolacja: kocio , kana y, ruroci gi (35.400 m2) Kompletna dostawa obmurza (1.700 t)

2007/2009


Realizacje - przyk ady

Alkmar (Holandia)

Foster Wheeler

Kocio fluidalny

Kompletna dostawa obmurza (350 t)

2007


Realizacje â&#x20AC;&#x201C; przyk ady

Kiruna (Szwecja)

Calderys Nordic

Linia peletyzacji rudy elaza

Kompletny monta obmurza (3500 t)

2008


Realizacje – przyk ady

Elektrociep ownia era

Vattenfall Heat Poland

Kocio Ofz-450 A

Modernizacja obmurza cyklonów (400 t)

2011


Realizacje â&#x20AC;&#x201C; przyk ady

PKE Elektrociep ownia Siersza

PKE Elektrownia Siersza

Inwestycja zmierzaj ca do uzyskania pozwolenia zintegrowanego w zakresie ograniczenia emisji akustycznej z budynku maszynowni w Elektrowni Siersza

Obudowa transformatora Obudowa sczotkotrzymaczy

2006/2007


Obecne realizacje â&#x20AC;&#x201C; przyk ady

Grupa Electrabel, Elektrownia Po aniec

PKE, Elektrownia Bielsko Bia a

Foster Wheeler. Calderys Nordic AB, Mostostal Zabrze Cz stochowa

Polimex Mostostal, Foster Wheeler

Nowy blok Nowy blok na biomas

Fasady, dach, monta paneli, odwodnienia ( 20.000 m2) Monta obmurza kot a (950 t) Izolacja: elektrofiltr (3.900 m2)

Fasady, dach, monta paneli, odwodnienia (8.924 m2) Izolacja: kocio , kana y, ruroci gi (10.855 m2)

2011/2012 2011/2012

photo: Willem Blauw


Dzi kujemy za uwag

Fot. W. Nycz

BIS Izomar  

Prezentacja firmy BIS Izomar

BIS Izomar  

Prezentacja firmy BIS Izomar

Advertisement