Page 1

PARLAMENTUL EUROPEAN

2014 - 2019

25.3.2015

0010/2015

DECLARAȚIE SCRISĂ prezentată în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură referitoare la promovarea externării persoanelor cu handicap în UE Biljana Borzan (S&D), Ádám Kósa (PPE), Indrek Tarand (Verts/ALE), Angelika Mlinar (ALDE), Miriam Dalli (S&D), Marek Plura (PPE), Simona Bonafè (S&D), Antanas Guoga (ALDE), Nessa Childers (S&D), Cristian-Silviu Bușoi (PPE), Ismail Ertug (S&D), Neena Gill (S&D), Demetris Papadakis (S&D)

Data-limită: 25.6.2015

DC\1053662RO.doc

RO

PE552.731v01-00

RO


0010/2015 Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare la promovarea externării persoanelor cu handicap în UE1

1. Sute de mii de copii, de persoane cu handicap, de persoane cu probleme de sănătate mintală, de persoane vârstnice și de persoane fără adăpost sunt repartizate în instituții din întreaga UE și suferă de pe urma efectelor pe termen lung ale internării. 2. Statele membre ale UE ar trebui încurajate să treacă de la asistența acordată în cadrul sistemului instituțional la un sistem de îngrijire și sprijin în mediu familial sau la nivelul comunității. Acesta este un proces complex, care include dezvoltarea de servicii de calitate în cadrul comunității, închiderea planificată a instituțiilor rezidențiale de lungă ședere și transferarea resurselor din sistemul instituțional către noile servicii, asigurând astfel viabilitatea pe termen lung. 3. În 2014, Comisia a adoptat noi reglementări privind investițiile în cadrul politicii de coeziune a UE pentru perioada 2014-2020, care stabilesc în mod clar că fondurile structurale și de investiții europene trebuie să fie utilizate în concordanță cu dezvoltarea alternativelor la nivelul comunității în locul îngrijirii acordate în sistemul instituțional. 4. Prin urmare, Comisia este invitată să se asigure că angajamentele referitoare la trecerea de la îngrijirea în cadrul sistemului instituțional la îngrijirea la nivelul comunității sunt clar descrise în acordurile de parteneriat și în programele operaționale din toate statele membre. Aceste acorduri ar trebui să sprijine punerea în aplicare a obiectivelor Strategiei Europa 2020, printre care se numără reducerea sărăciei. 5. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul.

PE552.731v01-00

RO

2/2

DC\1053662RO.doc

Promovarea externării persoanelor cu handicap în UE. Declarație scrisă  

Sute de mii de copii, de persoane cu handicap, de persoane cu probleme de sănătate mintală, de persoane vârstnice și de persoane fără adăpos...

Promovarea externării persoanelor cu handicap în UE. Declarație scrisă  

Sute de mii de copii, de persoane cu handicap, de persoane cu probleme de sănătate mintală, de persoane vârstnice și de persoane fără adăpos...

Advertisement