Page 1

Parlamentul European 2014 - 2019

7.9.2015

0030/2015

DECLARAȚIE SCRISĂ prezentată în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură referitoare la drepturile pacienților bolnavi de cancer Elisabetta Gardini (PPE), Miroslav Mikolášik (PPE), Elisabeth MorinChartier (PPE), Françoise Grossetête (PPE), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), David Borrelli (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Simona Bonafè (S&D), José Inácio Faria (ALDE), Luigi Morgano (S&D), Francesc Gambús (PPE), Eleonora Evi (EFDD), Marlene Mizzi (S&D), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Roberta Metsola (PPE), Cristian-Silviu Bușoi (PPE), Philippe De Backer (ALDE)

Data-limită: 7.12.2015

DC\1067109RO.doc

RO

PE564.806v01-00

RO


0030/2015 Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare la drepturile pacienților bolnavi de cancer1

1. Cetățenii UE care suferă de cancer se confruntă cu un paradox: este pentru prima dată când există mai multe tratamente promițătoare și eficace și, cu toate acestea, pacienții nu au acces la ele din cauza întârzierilor înregistrate în cadrul procedurii de rambursare a medicamentelor de la nivel național și a lipsei inacceptabile a unor medicamente esențiale pentru salvarea de vieți, rezultatul fiind că sănătatea acestor cetățeni se deteriorează. 2. Farmaciștii din unele spitale europene au semnalat cazuri în care tratamentul prin chimioterapie a fost întrerupt sau amânat datorită lipsei medicamentelor. 3. Amânările și inegalitățile în materie de rambursare sunt, în mare parte, consecințele unui sistem fragmentat. Acest lucru este valabil în special în cazul evaluărilor tehnologiilor medicale (HTA) în ceea ce privește stabilirea prețurilor și rambursarea, care sunt realizate separat de cele 28 de state membre. 4. În consecință, Consiliul și Comisia sunt invitate: a) să realizeze cercetări de piață pentru a avea o imagine mai clară asupra amplorii lipsurilor și a cauzelor acesteia (comerțul paralel, cotele și alte reacții ale lanțurilor de aprovizionare etc.); b) să colecteze date referitoare la deficitele în materie de aprovizionare și să le publice într-un document public; c) să consolideze cooperarea între organele responsabile cu realizarea evaluărilor tehnologiilor medicale ale statelor membre; d) să efectueze, în parteneriat cu părți interesate din domeniul sănătății din Europa și cu pacienți, cercetări în scopul de a elabora o evaluare de referință a tehnologiilor medicale la nivel european. 5. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul.

PE564.806v01-00

RO

2/2

DC\1067109RO.doc

Drepturile pacienților bolnavi de cancer. Declarație scrisă  

Cetățenii UE care suferă de cancer se confruntă cu un paradox: este pentru prima dată când există mai multe tratamente promițătoare și efica...

Drepturile pacienților bolnavi de cancer. Declarație scrisă  

Cetățenii UE care suferă de cancer se confruntă cu un paradox: este pentru prima dată când există mai multe tratamente promițătoare și efica...

Advertisement