Page 1

Parlamentul European 2014-2019

0050/2016 27.4.2016

DECLARAȚIE SCRISĂ prezentată în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură referitoare la dosarele medicale electronice Victor Negrescu (S&D), Giovanni La Via (PPE), Biljana Borzan (S&D), Françoise Grossetête (PPE), Eva Kaili (S&D), Cristian-Silviu Bușoi (PPE), Ivo Vajgl (ALDE), Nessa Childers (S&D), Enrico Gasbarra (S&D), Milan Zver (PPE), Philippe De Backer (ALDE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), Piernicola Pedicini (EFDD), Ivan Jakovčić (ALDE), José Blanco López (S&D), Nicola Caputo (S&D), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Brando Benifei (S&D), Paunova Eva (PPE), Catalin Sorin Ivan (S&D)

Data-limită: 27.7.2016

DC\1092267RO.doc

RO

PE581.447v01-00

RO


0050/2016 Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare la dosarele medicale electronice1

1. Revoluția digitală va transforma cu siguranță sectorul asistenței medicale, iar Europa trebuie să acționeze decisiv pentru a valorifica la maximum potențialul serviciilor medicale digitale. 2. Dosarele medicale electronice sunt dosare medicale cuprinzătoare, care conțin detalii privind starea de sănătate actuală și din trecut a persoanelor, în format electronic. Dosarele oferă date imediat disponibile, care pot fi utilizate în contextul tratamentelor medicale. Aceste date medicale personale păstrate în format electronic pot fi utilizate și analizate pentru realizarea de îmbunătățiri importante în ceea ce privește diagnosticarea, tratamentul, calitatea îngrijirii medicale și satisfacția pacientului. 3. Cu toate acestea, în majoritatea statelor membre, datele medicale ale pacienților sunt în continuare în mare parte fragmentate în numeroase sisteme pe suport de hârtie și pe platforme digitale izolate. 4. Comisia și Consiliul sunt, așadar, invitate: – să analizeze posibilitatea creării unui mediu avansat și interoperabil pentru dosarele medicale electronice din întreaga Uniune Europeană, respectând totodată drepturile pacienților la protecția vieții private și a datelor; – să invite statele membre să mărească rata de adoptare și utilizare a dosarelor medicale electronice. 5. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul. 1

PE581.447v01-00

RO

2/2

DC\1092267RO.doc

Dosarele medicale electronice. Declarație scrisă  

Dosarele medicale electronice sunt dosare medicale cuprinzătoare, care conțin detalii privind starea de sănătate actuală și din trecut a per...

Dosarele medicale electronice. Declarație scrisă  

Dosarele medicale electronice sunt dosare medicale cuprinzătoare, care conțin detalii privind starea de sănătate actuală și din trecut a per...

Advertisement