Page 1

Parlamentul European 2014-2019

0112/2016 24.10.2016

DECLARAȚIE SCRISĂ prezentată în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de procedură referitoare la accesul la locuri de muncă al persoanelor care suferă de afecțiuni neurologice sau de dureri cronice Marian Harkin (ALDE), Jeroen Lenaers (PPE), Daciana Octavia Sârbu (S&D), Jean Lambert (Verts/ALE), Ivo Vajgl (ALDE), Glenis Willmott (S&D), Biljana Borzan (S&D), Jana Žitňanská (ECR), José Blanco López (S&D), Eva Kaili (S&D), Jutta Steinruck (S&D), Elena Gentile (S&D), Heinz K. Becker (PPE), Brian Hayes (PPE), Roberta Metsola (PPE), Miroslav Mikolášik (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Sofia Ribeiro (PPE), Bogdan Brunon Wenta (PPE), Cristian-Silviu Bușoi (PPE), Karin Kadenbach (S&D), Merja Kyllönen (GUE/NGL)

Data-limită: 24.1.2017

DC\1106585RO.docx

RO

PE593.060v01-00

RO


0112/2016 Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare la accesul la locuri de muncă al persoanelor care suferă de afecțiuni neurologice sau de dureri cronice1

1. Afecțiunile creierului și durerile cronice reprezintă două dintre principalele cauze ale concediilor medicale pe termen lung, iar impactul lor este din ce în ce mai puternic în contextul îmbătrânirii populației active a Europei. 2. Au fost adoptate pe scară largă bune practici în ceea ce privește măsurile menite să le permită persoanelor care suferă de afecțiuni cronice să își păstreze locul de muncă și să se reintegreze pe piața muncii. 3. Integrarea pe piața muncii a persoanelor care suferă de afecțiuni cronice cum sunt cele menționate mai sus prezintă avantaje din punct de vedere socio-economic. 4. I se solicită, prin urmare, Comisiei, să utilizeze recomandările specifice fiecărei țări elaborate în contextul semestrului european cu scopul de a încuraja statele membre să pună în aplicare măsuri eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru a le permite persoanelor vizate să își păstreze locurile de muncă și pentru a asigura reabilitarea și reintegrarea acestora pe piața muncii. 5. I se solicită, prin urmare, Comisiei (DG SANTE, DG EMPL, DG REGIO și DG ECFIN) să contribuie la eforturile depuse în vederea consolidării și punerii în aplicare consecvente a legislației UE menite să asigure accesul egal la locuri de muncă al persoanelor care suferă de afecțiuni neurologice sau de dureri cronice. 6. Comisia este invitată ca, în strânsă cooperare cu statele membre, să depună eforturi, împreună cu partenerii sociali relevanți, pentru a clarifica drepturile pacienților, a scoate în evidență inițiativele de adaptare a condițiilor de muncă și de reintegrare pe piața muncii care s-au bucurat de succes – un exemplu fiind programul de lucru flexibil – și a promova utilizarea Fondului social european pentru astfel de acțiuni. 7. Comisia și Consiliul sunt invitate să încurajeze statele membre să recunoască faptul că diagnosticarea timpurie și precisă și tratamentul și gestiunea corespunzătoare sunt necesare pentru a permite lucrătorilor care suferă de aceste afecțiuni cronice să beneficieze de oportunități echitabile de încadrare în muncă. 8. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul. 1

PE593.060v01-00

RO

2/2

DC\1106585RO.docx

Accesul la locul de muncă al persoanelor cu afecțiuni neurologice. Declarație scrisă  

Afecțiunile creierului și durerile cronice reprezintă două dintre principalele cauze ale concediilor medicale pe termen lung, iar impactul l...

Accesul la locul de muncă al persoanelor cu afecțiuni neurologice. Declarație scrisă  

Afecțiunile creierului și durerile cronice reprezintă două dintre principalele cauze ale concediilor medicale pe termen lung, iar impactul l...

Advertisement