Page 1

I l ar i a Maz z ant e

PORTFOLIO

I ngegner e edi l ear chi t et t o

ar chi t ect ur e


C O N TEN S DI SEGNWORK Pr oget t odi unPar coperl ar i cer cael ’ educaz i one al l ’ ambi ent enel l ’ i mpi ant odi depur az i onedi Cuma t es i di l aur ea

1

Res t aur odel l achi es adi S .Mar i adel l aL i ber a Mi nt ur no( L T )1 1 l abor at or i odir es t aur odel l ’ ar chi t et t ur a

Compl es s opol i f unz i onal ei nVi aDi ocl ez i ano 6 F uor i gr ot t a( NA)1

l abor at or i odi ar chi t et t ur aecompos i z i onear chi t et t oni ca2

Pr oget t odi unas t az i onemet r opol i t ana

2 l abor at or i odi ar chi t et t ur aecompos i z i onear chi t et t oni ca3 2 Recuper oedi l i z i odi Cor s oGi us eppeGar i bal di Por t i ci ( NA)2 4

I l ar i aMaz z ant e Uni ver s i t àdegl i S t udi di Napol i F eder i coI I s cuol apol i t ecni ca cdl si nI ngegner i aEdi l eAr chi t et t ur a Vi aGi us eppeGhi s l i er i14PalC 00152Roma i l ar i a. maz z ant e@gmai l . com +393473248079

l abor at or i odi t ecnol ogi eperi l r ecuper oedi l i z i o


Pr oget t odi unPar coperl ar i cer cael ’ educaz i oneal l ’ ambi ent enel l ’ i mpi ant odi depur az i onedi Cuma t es i di l aur ea dat a:s et t embr e2013 dur at a:12mes i cor s o:pr oget t az i onear chi t et t oni caeur bana s i t o:Poz z uol i ( NA) ,Gi ugl i anoi nCampani a( NA) i nquadr ament oet emidipr oget t o: I lpr es ent es t udi oès uddi vi s oi ndue par t i :l a pr i ma par t e, s vi l uppat ai ncol l abor az i oneconal t r i duecol l eghi ,ècons i s t i t ai nunl avor odianal i s i ,chehacos t i t ui t ol abas ei mpr es ci ndi bi l edacui f arpar t i r ei r agi onament i perl as ucces s i va f as e; l a s econda par t e, el abor at a s i ngol ar ment e da ognunodi noi ,i l l us t r ai l l avor odi pr oget t az i ones vol t os uun t emas peci f i copr ecedent ement ei ndi vi duat o. I l l avor odi t es i pr endes punt odaunar i cer caPRI Ncondot t adal “Di par t i ment odi Pr oget t az i oneUr bana”del l af acol t àdi I ngegner i adel l ’ Uni ver s i t àdegl i S t udi di Napol i “F eder i co I I ” ,i n col l abor az i one con al t r it eam dir i cer ca dial t r i at enei i t al i ani ,dal t i t ol o:“ Pr oget t idipaes aggi operil uoghi r i f i ut at i ” . T r a it emii ndi vi duat idal l ar i cer ca PRI N,s iè s cel t o quel l o chef or ni vai l maggi ornumer odi s punt i ,l ’ al veodi Quar t o,e l os i èanal i z z at onel det t agl i o,cer candodi met t er ei nr i s al t oqual i t àepr obl emat i chedel t er r i t or i oi nes ame. S iè gi unt iqui ndiad el abor ar e una pr opos t a dipi ano comune,perdar e una r i s pos t a al l a per cez i one s bagl i at a checomunement es i hadel l ’ ambi t os t udi at o( l uogor i f i ut at o) ,pr oponendounmas t er pl ans ugr andes cal a,ei pot i z z andounr i as s et t odel t er r i t or i oi nques t i one.

PROGET T IDIPAESAGGI O PERIL UOGHIRI F I UT AT I i l cr i nal edel l ’ as s emedi ano i l del t adel l avi ar i puar i a l af as ci acos t i er a

l ’ ambi t odel l a r i cer caPRI N

1


Pr oget t odi unPar coperl ar i cer cael ’ educaz i oneal l ’ ambi ent enel l ’ i mpi ant odi depur az i onedi Cuma t es i di l aur ea dat a:s et t embr e2013 dur at a:12mes i cor s o:pr oget t az i onear chi t et t oni caeur bana s i t o:Poz z uol i ( NA) ,Gi ugl i anoi nCampani a( NA) l epr opos t eperi lPar co: S is onoi ndi vi duat ial l ’ i nt er nodelmas t er pl angener al e,t r e gr andit emidipr oget t o,iqual is onos t at is vi l uppat is udue l i vel l i :unot er r i t or i al e( conl ’ el abor az i onediuna pr opos t a dipar co s peci f i ca) ,e uno ar chi t et t oni co ( i n cuicis iè ci ment at i nel l apr oget t az i onedel l ear chi t et t ur epr evi s t e) . S iè gi unt iqui ndiad el abor ar e una pr opos t a dipi ano comune,perdar e una r i s pos t a al l a per cez i one s bagl i at a checomunement es i hadel l ’ ambi t os t udi at o( l uogor i f i ut at o) ,pr oponendounmas t er pl ans ugr andes cal a,ei pot i z z andounr i as s et t odelt er r i t or i oi nques t i one. Nel pr es ent el avor odi t es i ,mi s onooccupat adel l apr oget t az i one ar chi t et t oni ca diun “ Par co per l ar i cer ca e l ’ educaz i oneal l ’ ambi ent enel l ’ i mpi ant odidepur az i onedi Cuma” .

2


Pr oget t odi unPar coperl ar i cer cael ’ educaz i oneal l ’ ambi ent enel l ’ i mpi ant odi depur az i onedi Cuma t es i di l aur ea dat a:s et t embr e2013 dur at a:12mes i cor s o:pr oget t az i onear chi t et t oni caeur bana s i t o:Poz z uol i ( NA) ,Gi ugl i anoi nCampani a( NA) iconf i ni ,l ’ ambi t o,gl ii ndi r i z z idipr oget t o: Nel l as econda par t e del l os t udi o,da me el abor at a,s iè anal i z z at ol ’ ambi t odeldepur at or ediCuma perdef i ni r ei punt idicr i t i ci t à pr es ent iche i ns i eme al l e cons i der az i oni f at t e pr ecedent ement e hanno por t at o al l a def i ni z i one degl i i ndi r i z z idipr oget t o. As egui t odel l os t udi odel l ’ ar ea,s i èdef i ni t oi l conceptpr oget t ual eperci as cunf r ont e. I lcr i t er i o che accomuna l ei dee pr oget t ual iè quel l o di el i mi nar el e bar r i er e es i s t ent ie i nt egr ar el ’ ar ea delPar co conci as cunaar eaades s aadi acent emedi ant eoper az i oni di s cavoedi avanz ament odel l amacchi aver de. L os t udi odel l ’ ambi t ohapor t at oal l adef i ni z i onedel l el i nee pr oget t ual ii nt er nechepr evedonol ar eal i z z az i onediper cor s i ,i l r i ut i l i z z odi al cuni vol umies i s t ent iel apr oget t az i one di unnuovovol umepur oanor doves t .

3


4


Pr oget t odi unPar coperl ar i cer cael ’ educaz i oneal l ’ ambi ent enel l ’ i mpi ant odi depur az i onedi Cuma t es i di l aur ea dat a:s et t embr e2013 dur at a:12mes i cor s o:pr oget t az i onear chi t et t oni caeur bana s i t o:Poz z uol i ( NA) ,Gi ugl i anoi nCampani a( NA) i lmas t er pl an: I lPar co ha come pr i nci pal ef unz i onal i t àl ar i cer ca e l ’ educaz i oneal l ’ ambi ent eeal cont empoof f r eunamol t epl i ci t à dis er vi z ia s econda del l ees i genz edelvi s i t at or e.I l mas t er pl anès t at odi s egnat operdar eun’ i deagl obal edel Par comet t endoi nevi denz al epr i nci pal icar at t er i s t i chedi acces s i bi l i t àedi f r ui z i one.At al es copoès t at acr eat auna l egendacheevi denz i al ef unz i oni pr i nci pal i os s i al avi abi l i t à,l e ar chi t et t ur eel e at t i vi t à/ f unz i oni .L e ar chi t et t ur e annes s eal l ear eever di car at t er i z z er annovar i as pet t i di s vi l uppodel l ’ ar eai nquant ogr az i eades s ei lvi s i t at or epot r à ef f et t uar evi s i t edis t udi o,dir i cer ca,dis per i ment az i onee di s vago. S iè pens at o dii ni z i ar e con ques t ol avor o un’ oper a di mi gl i or ament oambi ent al echepos s a,f or s e,i nf ut ur ocont r i bui r eal s uper ament odel l ’ at t ual es ens odil uogor i f i ut at o. I lpr oget t odelPar coès t at ocos t i t ui t oi nmodot al echei l vi s i t at or epuòdeci der el i ber ament e,i nbas eaipr opr ii nt er es s i ,s er ecar s ii n un’ ar ea delPar co r i s pet t o ad un’ al t r a s enz aes s er evi ncol at odaper cor s i obbl i gat or i . I lpr oget t odelPar cos icompl et aconuns i s t emadicol l egament icheneas s i cur al af r ui z i onenel l at ot al i t àdel l es ue f unz i oni .Con i lt er mi ne col l egament is ivuol ei nt ender e l ’ i ns i emedel l econnes s i onial l e pr i nci pal iat t i vi t àdelPar co es i compongonodi per cor s i ,pas s er el l eepas s eggi at e. T er mi nat oi l pr oget t odel mas t er pl anas cal at er r i t or i al e,s i è ef f et t uat oi lpr oget t oar chi t et t oni codelvol umeos pi t ant e l as al a conf er enz eei lt eat r o al l ’ aper t os i t uat o nel l ’ ar ea nor doves t .

5


6


Pr oget t odi unPar coperl ar i cer cael ’ educaz i oneal l ’ ambi ent enel l ’ i mpi ant odi depur az i onedi Cuma t es i di l aur ea dat a:s et t embr e2013 dur at a:12mes i cor s o:pr oget t az i onear chi t et t oni caeur bana s i t o:Poz z uol i ( NA) ,Gi ugl i anoi nCampani a( NA) i lvol umepur o_l as al aconf er enz e: L as al a conf er enz e vuol ef or ni r e deis er vi z iaggi unt i vi al l ’ ar ea pot enz i ando l es t r ut t ur e pubbl i che car ent inel l a z ona e f or nendo una pl ur al i t à dis er vi z iche ai ut er anno i ci t t adi ni amodi f i car el el or oabi t udi ni di vi t a.I l vol umer appr es ent ai lpunt odif or z adelPar coSci ent i f i coDi dat t i coe ades s os onoconnes s et ut t el eal t r eat t i vi t à. S i ès cel t odi pr oget t ar eunvol umedigr andedi mens i oni i n mododaadat t ar s ial l os kyl i nedel l ’ i mpi ant odidepur az i oneead es s os onoi s pi r at eanchel edi mens i onii npi ant a. Par t endo dal l a gr i gl i a es i s t ent es iè f i s s at o un modul o di bas edi 62, 2mx 62, 2m ches ucces s i vament eès t at oes pl os o f i no a r aggi unger e un’ al t ez z a di24, 15m conf i gur andos i come un par al l el epi pedo.I nr eal t àès ol ol ’ i dea che l o r i por t a ad un vol ume pur o poi ché t al es t r ut t ur aès t at a cons er vat a s ol o nel l a par t e es t er na det t a “ pel l e” del l ’ edi f i ci o. i lvol umepur o_i l t eat r oal l ’ aper t o: S opr a als ol ai o dicoper t ur a del l as al a conf er enz e( al l a quot adical pes t i odi20, 7m)s it r ovai lt eat r oal l ’ aper t oper 250 per s one.Ques t ’ ul t i mo cons er va l as t es s a pendenz a del l as al aconf er enz ees icomponediunapl at eaediun pal co. L apel l edel l ’ edi f i ci oèr eal i z z at aconunal ami er adir ame mi cr of or at a.L at r as par enz a dat a dalmat er i al ei ns i eme al l e aper t ur e cons ent ono l a vi s ual e del l ’ i nt er os i s t ema di per cor s iedei vol umi .

7


8


Pr oget t odi unPar coperl ar i cer cael ’ educaz i oneal l ’ ambi ent enel l ’ i mpi ant odi depur az i onedi Cuma t es i di l aur ea dat a:s et t embr e2013 dur at a:12mes i cor s o:pr oget t az i onear chi t et t oni caeur bana s i t o:Poz z uol i ( NA) ,Gi ugl i anoi nCampani a( NA) i lpr oget t ot ecnol ogi coes t r ut t ur al e: I l pr oget t oar chi t et t oni coèpr os egui t oconl ’ i ndi vi duaz i one dei mat er i al ie l a s cel t a del l e t ecni che r eal i z z at i ve del l ’ i nvol ucr odel l a“s al aconf er enz e” . i a deipi l as t r is ono ancor at iuna s er i e dit r aver s i Al l a magl met al l i ci chehannol os copodi s os t ener eunar et emet al l i camodul ar eacuis onoagganci at el el as t r edir amepi egat eemi cr of or at e. L as t r ut t ur apor t ant eèi nacci ai oed èr eal i z z at acont r avi s cat ol ar il ecuidi mens i onivar i anot r al amagl i adeipi l as t r i el amagl i adel l et r avi . L as t r ut t ur a cos ìpr oget t at a ès t at as ucces s i vament es t udi at aever i f i cat aperas s i cur ar nel as t abi l i t à.

9


Pr oget t odi unPar coperl ar i cer cael ’ educaz i oneal l ’ ambi ent enel l ’ i mpi ant odi depur az i onedi Cuma t es i di l aur ea dat a:s et t embr e2013 dur at a:12mes i cor s o:pr oget t az i onear chi t et t oni caeur bana s i t o:Poz z uol i ( NA) ,Gi ugl i anoi nCampani a( NA) model : I l pl as t i coès t at or eal i z z at oconi lcar t onpl umeei lcar t onci noi ns cal a1: 200.

10


Res t aur odel l achi es adi S .Mar i adel l aL i ber a l abor at or i odi r es t aur odel l ’ ar chi t et t ur a dat a:di cembr e2012 dur at a:6mes i cor s o:r es t aur o s i t o:Mi nt ur no( L T ) l ’ i nquadr ament o: L achi es adi S .Mar i adel l aL i ber as or gei nuncomunedel l a pr ovi nci adi L at i naal conf i net r aL az i oeCampani a. Dior i gi nequat t r ocent es ca,l achi es anelcor s odel l as t or i a hamut at ol as uamor f ol ogi ael as uades t i naz i oned’ us o. pi t al ef unz i onipar r occhi al idel l af r az i onei n At t ual ment eos cui ès i t aegodedi not evol ei nt er es s es opr at t ut t oi noccas i onedel l af es t al ocal edi s et t embr eacui hadat oi l nome. L os t at o didegr ado i n cuiè r i cadut a ha s t i mol at oi lmi o i nt er es s eapr opor l ocomet emadir es t aur odelmi ocor s o dis t udipoi chè l e mi e or i gi ninat al is ono del l os t es s o comune. l ’ evol uz i ones t or i ca: XI I XI I Is ecol o If as e I If as e I I If as e I Vf as e XI I I XI Vs ecol o Vf as e XVXI Xs ecol o VIf as e XXs ecol o VI If as e

11


Res t aur odel l achi es adi S .Mar i adel l aL i ber a l abor at or i odi r es t aur odel l ’ ar chi t et t ur a dat a:di cembr e2012 dur at a:6mes i cor s o:r es t aur o s i t o:Mi nt ur no( L T ) i lr i l i evomat er i co: As egui t odel r i l i evogeomet r i co,e’s t at oef f et t uat oi l r i l i evo mat er i co perconos cer el e di ver s et i pol ogi e cos t r ut t i ve e mat er i chedel l achi es a.Ques t aoper az i onee’s t at apos s i bi l egr az i eal l ’ el abor az i onedi unal egenda.

12


Res t aur odel l achi es adi S .Mar i adel l aL i ber a l abor at or i odi r es t aur odel l ’ ar chi t et t ur a dat a:di cembr e2012 dur at a:6mes i cor s o:r es t aur o s i t o:Mi nt ur no( L T ) l eanal i s i : L os t udi ohapr os egui t oconl ’ i ndi vi duaz i onedel degr ado daumi di t àedel quadr of es s ur at i vo. i lpr oget t o: I lpr oget t oi nt er es s as i al ’ ar ea dicul t o del l a chi es a che i l ocal i egl i s paz i ades s aannes s i .Es s os i ponecomeobbi et t i vo i ls uper ament o del l e bar r i er e ar chi t et t oni che, l ’ or gani z z az i oneel as i s t emaz i onees t er naenonperul t i mo l ar i s t r ut t ur az i onedel l ocal es i t oal pr i mopi anodades t i nar eadat t i vi t àr i cr eat i vedi dat t i che.

13


Res t aur odel l achi es adi S .Mar i adel l aL i ber a l abor at or i odi r es t aur odel l ’ ar chi t et t ur a dat a:di cembr e2012 dur at a:6mes i cor s o:r es t aur o s i t o:Mi nt ur no( L T ) i lpr oget t odicons er vaz i onedel l es uper f i ci : Nor mal 1/ 88

14


Res t aur odel l achi es adi S .Mar i adel l aL i ber a l abor at or i odi r es t aur odel l ’ ar chi t et t ur a dat a:di cembr e2012 dur at a:6mes i cor s o:r es t aur o s i t o:Mi nt ur no( L T ) i lpr oget t odicons er vaz i onedel l es uper f i ci : Nor mal 1/ 88

15


Compl es s opol i f unz i onal ei nvi aDi ocl ez i ano l abor at or i odi ar chi t et t ur aecompos i z i onear chi t et t oni ca2 dat a:gi ugno2007 dur at a:6mes i cor s o:ACA2 s i t o:F uor i gr ot t a( NA) l ’ i deapr oget t ual e: i l pr oget t ohacomet emal ar eal i z z az i onedi unpar co pol i f unz i onal ei npr os s i mi t àdel l adel l al i neamet r opol i t ana Poz z uol i Gi ant ur co.S i col l ocaar i dos s odel l ef er mat e met r odi Caval l egger ieF uor i gr ot t a.I l compl es s os i componedi duebl occhi cheaf f acci anor i s pet t i vament es u vi aDi ocl ez i anoes ul l as t az i onemet r opol i t ana. L ’ edi f i ci oos pi t er àal pi anot er r auf f i ci eai pi ani s uper i or i al l oggi conl ’ i deadi cr ear eunos t i l edi vi t acol l et t i vocon s paz i davi ver ei ncomuni t à. l el i neegui da: S vi l uppodel pr os pet t os econdot r epi aniver t i cal ipar el l el i , pos t i adi s t anz adi 3m,ches ot t ol i neanol ' ar t i col az i one del l ' edi f i ci omedi ant el ' ut i l i z z odi di f f er ent i mat er i al i : i cor pi chear r et r ano,ot t enut i daun' oper az i onedi s cavo, s onor i ves t i t i i nmat t oni ; i cor pi af i l os onor i ves t i t i i nl as t r edicer ami ca i cor pi ches por gonoi nl egnol amel l ar e. i lpr os pet t os uvi aDi ocl ez i ano: L ' edi f i ci oècompos t odaunbl occodes t i nat oaduf f i ci ches i di s t accacompl et ament edaquel l odegl i al l oggi percr ear eunacces s odi r et t oal l acor t e;s ol oal qui nt o pi anoi duecor pi s onocol l egat i daunper cor s ovet r at o. I l f r ont es uvi aDi ocl ez i anoècar at t er i z z at odaunmodul o dis cal amaggi or er i s pet t oaipr os pet t is ul l acor t e, che s onomol t opi ùmovi ment at i . l acor t e: Perl os vi l uppodel l acor t eès t at apr ef er i t al adi r ez i one l ongi t udi nal er i s pet t oaquel l at r as ver s al er i cor dandol a per cor r enz adei t r eni .F acendor i f er i ment oal l as t az i one met r opol i t anaadi acent eeal l ' i deadel movi ment o,è s t at acr eat aunadi r ez i onecent r al edi per cor r enz adi s t i nt a dal l eduef as cel at er al i gr az i eal l ' us odi unapavi ment az i one.I nques t af as ci acent r al es onos t at ecol l ocat edel l e pens i l i needel l epanchi nedi r i pos ocher i cor danol abanchi nadei t r eni . I l col l egament ot r aques t apar t ecent r al eel eduel at er al i avvi enemedi ant edei pas s aggi t r as ver s al i s econdar i col l ocat i i ndi r ez i onedel l eaper t ur edei cor pi di f abbr i cae dei negoz i . i lpr os pet t os ul l as t az i one: I l pr i moagget t i vochevi enei n ment epens andoal t r eno èvel oce. . . l apr i maas s oci az i oneal concet t odi vel oci t àèi l F ut ur i s mo. . . L ' i deai ni z i al eès t at aquel l adi t r as f or mar ei npr os pet t oun di pi nt odiunes ponent ef ut ur i s t aqual eBal l a,mal adi f f i col t àdi r ender l of unz i onal eci hapor t at oal l ar es a. L ' uni coel ement odel di s egnocher es t aecheèdi vent at o f ondament al enel pr oget t of i nal eèl avel a,i nt es acome por z i onedi ungus ci ochepr ot eggel ' edi f i ci oeal l ' i nt er no del qual es i s vi l uppanogl i al l oggi .L evel econver gonoi n ununi cocent r ochevi enet r as l at o,i l cent r odel l evel epi ù pi ccol edi vent as i acent r of or mal echecompos i t i vodat a l al or os os t anz i al es i mmet r i a. Al l evel e,chedi vent anopor t ant i pergl i el ement i di col l egament over t i cal e,vi eneaggi unt aun' ul t er i or es t r ut t ur a compos t adaibr i s es ol ei lchecr eanounos cher modi pr ot ez i oneperl af acci at acheèi ngr anpar t evet r at a. F aeccez i oneaques t ' ul t i mal apar t ecent r al e.L as cel t aè det t at adal l aconf or maz i ones t es s adel gus ci ocent r al e che,di s t accat odagl i al t r i cor pi di f abbr i ca,cos t i t ui s ce unas t r ut t ur af unz i onal eas è.L eaper t ur e,i nf i ne,s i adat t anoai duecont es t i :ver s ol acor t es onos t at eef f et t uat e del l ebucat ur eches onoconf or mi al l eal t r e,ment r es ul l a s t az i ones onos t at eef f et t uat edel l e" f er i t oi e"s t r et t ee

16


Compl es s opol i f unz i onal ei nvi aDi ocl ez i ano l abor at or i odi ar chi t et t ur aecompos i z i onear chi t et t oni ca2 dat a:gi ugno2007 dur at a:6mes i cor s o:ACA2 s i t o:F uor i gr ot t a( NA) i lpr os pet t os uvi aDi ocl ez i ano

17


Compl es s opol i f unz i onal ei nvi aDi ocl ez i ano l abor at or i odi ar chi t et t ur aecompos i z i onear chi t et t oni ca2 dat a:gi ugno2007 dur at a:6mes i cor s o:ACA2 s i t o:F uor i gr ot t a( NA) i lpr os pet t os ul l al i neaf er r ovi ar i a

18


Compl es s opol i f unz i onal ei nvi aDi ocl ez i ano l abor at or i odi ar chi t et t ur aecompos i z i onear chi t et t oni ca2 dat a:gi ugno2007 dur at a:6mes i cor s o:ACA2 s i t o:F uor i gr ot t a( NA) al l oggis i mpl exedupl ex

19


Compl es s opol i f unz i onal ei nvi aDi ocl ez i ano l abor at or i odi ar chi t et t ur aecompos i z i onear chi t et t oni ca2 dat a:gi ugno2007 dur at a:6mes i cor s o:ACA2 s i t o:F uor i gr ot t a( NA) al l oggit r i pl ex

20


Compl es s opol i f unz i onal ei nvi aDi ocl ez i ano l abor at or i odi ar chi t et t ur aecompos i z i onear chi t et t oni ca2 dat a:gi ugno2007 dur at a:6mes i cor s o:ACA2 s i t o:F uor i gr ot t a( NA) model : I lpl as t i co è s t at or eal i z z at o con i lcar t onci no col or at oi n s cal a1: 200.

21


Pr oget t odi unas t az i onemet r opol i t ana l abor at or i odi ar chi t et t ur aecompos i z i onear chi t et t oni ca3 dat a:l ugl i o2007 dur at a:6mes i cor s o:ACA3 s i t o:Napol i l ’ i deapr oget t ual e: L ' i deapr oget t ual enas cedaunaunas er i edios s er vaz i oni f at t es uls uol o che s vi l uppandos is ono di vent at el el i nee gui dadelpr oget t o. S t udi ando l a mor f ol ogi a delt er r eno,mis ono s of f er mat a s ul l a var i az i one deidi ver s ipaes aggi :l ' ar ea nor doves tè car at t er i z z at adal l apr es enz adif os s at ier i pi dependenz e, ment r eas ud-es ti l t er r i t or i odi vent agr adual ment epi aneggi ant e. E' pr opr i o nel l ' ar eachef adacer ni er aaques t eduet i pol ogi edi paes aggi oches ar àcol l ocat al as t az i one. I ls uol odevecos ìcont ener e" l ' ogget t oes t r aneo"qual el a s t az i one met r opol i t ana conl af unz i one diavvol ger l a ma nonnas conder l a. L ' i deapr oget t ual econs i s t enel l os t udi ar edei t er r az z ament i s ul t er r enocol l i nar ei nmododaf arconf l ui r ei l f l us s opedonal epr opr i oi nques t opunt odi r accor do.S i ècer cat ocos ì dis t udi ar edeipos s i bi l i" t agl i "s ult er r enopergar ant i r e,medi ant euna vi s t a pr os pet t i ca,i lr aggi ungi ment odelpunt o s uddet t o. L os t udi os ult er r eno avvi ene medi ant el ' ut i l i z z o dimur idi cont eni ment o.

22


Pr oget t odi unas t az i onemet r opol i t ana l abor at or i odi ar chi t et t ur aecompos i z i onear chi t et t oni ca3 dat a:l ugl i o2007 dur at a:6mes i cor s o:ACA3 s i t o:Napol i l ’ i deapr oget t ual e: L ' i deapr oget t ual enas cedaunaunas er i edios s er vaz i oni f at t es uls uol o che s vi l uppandos is ono di vent at el el i nee gui dadelpr oget t o. S t udi ando l a mor f ol ogi a delt er r eno,mis ono s of f er mat a s ul l a var i az i one deidi ver s ipaes aggi :l ' ar ea nor doves tè car at t er i z z at adal l apr es enz adif os s at ier i pi dependenz e, ment r eas ud-es ti l t er r i t or i odi vent agr adual ment epi aneggi ant e. E' pr opr i o nel l ' ar eachef adacer ni er aaques t eduet i pol ogi edi paes aggi oches ar àcol l ocat al as t az i one. I ls uol odevecos ìcont ener e" l ' ogget t oes t r aneo"qual el a s t az i one met r opol i t ana conl af unz i one diavvol ger l a ma nonnas conder l a. L ' i deapr oget t ual econs i s t enel l os t udi ar edei t er r az z ament i s ul t er r enocol l i nar ei nmododaf arconf l ui r ei l f l us s opedonal epr opr i oi nques t opunt odi r accor do.S i ècer cat ocos ì dis t udi ar edeipos s i bi l i" t agl i "s ult er r enopergar ant i r e,medi ant euna vi s t a pr os pet t i ca,i lr aggi ungi ment odelpunt o s uddet t o. L os t udi os ult er r eno avvi ene medi ant el ' ut i l i z z o dimur idi cont eni ment o.

23


Recuper oedi l i z i odi Cor s oGi us eppeGar i bal di l abor at or i odi t ecnol ogi eperi l r ecuper oedi l i z i o dat a:s et t embr e2010 dur at a:6mes i cor s o:r ecuper oedi l i z i o s i t o:Por t i ci ( NA) i ll uogoei lpr oget t o: i lt ema dell abor at or i oès t at oi lr ecoper o del l a cor t i na es t er nadegl i edi f i ci s uvi aGi us eppeGar i bal di ( s t r adache congi unge Napol icon Er col ano) .Ad ognigr uppo del cor s oès t at aas s egnat aunapor z i onedi edi f i ci daanal i z z ar eer ecuper ar e. Gl i edi f i ci hannounr i l evant eval or es t or i coi nquant ocos t i t ui vanoi l “Mi gl i od’ or o”del l aNapol i del l ’ 800. As egui t o diuna r es t i t uz i one f ot ogr ammet r i ca del l e cor t i ne,s is ono i ndi vi duat el e pr i nci pal icaus e didegr ado e s onos t at epr opos t el et ecnol ogi eperi lr ecuper o

24


Recuper oedi l i z i odi Cor s oGi us eppeGar i bal di l abor at or i odi t ecnol ogi eperi l r ecuper oedi l i z i o dat a:s et t embr e2010 dur at a:6mes i cor s o:r ecuper oedi l i z i o s i t o:Por t i ci ( NA) r i l i evogeomet r i coer i l i evomat er i co

25


Recuper oedi l i z i odi Cor s oGi us eppeGar i bal di l abor at or i odi t ecnol ogi eperi l r ecuper oedi l i z i o dat a:s et t embr e2010 dur at a:6mes i cor s o:r ecuper oedi l i z i o s i t o:Por t i ci ( NA) par t i col ar i

26


Recuper oedi l i z i odi Cor s oGi us eppeGar i bal di l abor at or i odi t ecnol ogi eperi l r ecuper oedi l i z i o dat a:s et t embr e2010 dur at a:6mes i cor s o:r ecuper oedi l i z i o s i t o:Por t i ci ( NA) nor mal

27


Recuper oedi l i z i odi Cor s oGi us eppeGar i bal di l abor at or i odi t ecnol ogi eperi l r ecuper oedi l i z i o dat a:s et t embr e2010 dur at a:6mes i cor s o:r ecuper oedi l i z i o s i t o:Por t i ci ( NA) i nt er vent iepi anocol or e

28

Portfolio marzo 2014  

Portfolio architecture

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you