Page 1

LER EN

K E NN E N

KL A NK B O R D E N

VA N

E LK A A R

ww w. i k t. n l

Z A KEN

LEREN

DOEN

J A A R V E R S L A G

12 INDUSTRIテ記E KRING TWENTE

Stichting Industriテォle Kring Twente

E LK A A R


jaarverslag

pagina

2

2012


Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter

Pag 4

Verslag jaarvergadering van 4 oktober 2012

Pag 6

Secretarieel 2012 Algemeen

Pag 10

Financieel

Pag 12

De Kringen

Pag 14

De Business Connection Group

Pag 26

Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012

Pag 32

Staat van baten en lasten over 2012

Pag 33

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2012

Pag 34

Accountantsverklaring

Pag 36

IKT Organisatie

Pag 38

pagina

3


Voorwoord Van de voorzitter Hoeveel tijd we nog nodig hebben om uit

Maar ook de ontwikkelingen in bijvoorbeeld

komen, moet het onderwijs enorme slagen

de economische crisis te komen, durf ik niet

de logistieke sector zijn opmerkelijk. Het lijkt

maken. En dat kunnen zij niet alleen. Met de

te zeggen. Wel constateer ik dat de regio

er op dat ‘de Randstad’ eindelijk heeft begre-

Human Capital Agenda Twente is een geza-

voortvarend bezig is met onze kennisinten-

pen dat de wegen in ons grensgebied essenti-

menlijke inspanning op gang gekomen, met

sieve toekomst. Innovatieve projecten, aange-

eel zijn voor de ontwikkeling van onder meer

als uiteindelijke doelstelling dat in 2020 40%

stuurd vanuit de zogenaamde Strategy Board,

de Rotterdamse haven. De verbreding van

van de jongeren een techniek gerichte oplei-

moeten op termijn de pijlers gaan vormen

de A1 zit er aan te komen. Met de N18 zal de

ding volgt. Een enorme opgave die vooral op

voor onze regionale economie en werkge-

komende jaren een begin worden gemaakt.

lokaal niveau zal moeten worden gereali-

legenheid. Ik wil er drie uitlichten. Mesa+,

En ook de tweede sluis in het Twentekanaal bij

seerd. De jeugd moet zich gaan realiseren dat

het instituut voor nanotechnologie, behoort

Eefde gaat door.

werken in de techniek niet alleen gaaf is om

tot de top van de wereld. Inmiddels kennen

te doen, maar dat ook in financieel opzicht

we ook het instituut voor Medical Imaging,

IKT is bij al deze ontwikkelingen betrokken.

deze sector volop kansen biedt. De tijd van de

waarin nieuwe technieken worden ontwik-

Ze passen stuk voor stuk in onze missie: het

smerige overalls ligt al lang achter ons!

keld om in het menselijk lichaam te kijken.

versterken van de economie van Twente door

De Universiteit Twente en haar industriële part-

te verbinden. Ondernemers onderling, maar

ner Siemens, hebben elkaar hierin gevonden.

ook met overheid, onderwijs en andere zake-

Herman Spenkelink,

En tot slot TPRC (het ThermoPlastic compo-

lijke netwerken.

voorzitter IKT

site Research Center), waar thermo-plastische Ik wil nog even stilstaan bij het onderwijs.

wikkeld. Ook hier kent de Universiteit Twente

De vraag naar technisch geschoold personeel

partners van naam: Boeing, Fokker en TenCate.

zal naar verwachting de komende jaren fors

Kortom… Kennispark groeit en bloeit!

toenemen. Om aan deze vraag tegemoet te

jaarverslag

2012

materialen voor de vliegtuigbouw worden ont-

pagina

4


pagina

5


Jaarvergadering

Verslag Speciale Vergadering van Deelnemers d.d. 4 oktober 2012 (overkoepelende) Stichting Industriële Kring

aanwezige deelnemers vóór de fusie hebben

Twente. Gevolg daarvan is tevens een wijziging

gestemd. Daarmee is het besluit tot fusie

van de statuten.

goedgekeurd.

3. Stemming besluit tot fusie

4. Stemming besluit statutenwijziging

Zoals de heer Marres heeft toegelicht, kan het

Nadat de voorzitter de aanwezige deelnemers

besluit tot fusie, de statutenwijziging en de

heeft opgeroepen tot stemming blijkt dat alle

vaststelling van het huishoudelijk reglement,

aanwezige deelnemers vóór de statutenwij-

slechts op voorstel van het bestuur worden

ziging hebben gestemd. Daarmee is ook het

genomen in een speciaal daartoe te houden ver-

besluit tot statutenwijziging goedgekeurd.

gadering van deelnemers en met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte gel-

5. Vaststelling Huishoudelijk Reglement

dige stemmen. Vandaar deze vergadering. Alle

De voorzitter vraagt de aanwezigen of er

benodigde stukken (fusievoorstel met toelich-

op- of aanmerkingen zijn op het voorgestelde

Voor de jaarvergadering hadden zich 157 per-

ting, de nieuwe statuten en het huishoudelijk

Huishoudelijk Reglement. Dit is niet het geval,

sonen aangemeld. Tijdens de speciale verga-

reglement) zijn op 19 september 2012 per mail

waarmee het Huishoudelijk Reglement is vast-

dering van deelnemers waren 49 personen

verzonden naar alle deelnemers van IKT.

gesteld.

Aan de 44 stemgerechtigde personen is een

6. Rondvraag

rode en een groene kaart uitgereikt. De voor-

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

aanwezig, waarvan 44 stemgerechtigde vertegenwoordigers van deelnemende bedrijven.

1. Opening

zitter vraagt de aanwezigen om met de groene

Voorzitter Herman Spenkelink heet allen

kaart aan te geven vóór de fusie te stemmen.

7. Sluiting

welkom in het Rabotheater in Hengelo en

Met de rode kaart kan tegen de fusie gestemd

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun

opent de speciale vergadering van deelnemers,

worden.

medewerking en sluit vervolgens de speciale

welke vergadering is gecombineerd met de

Nadat de voorzitter de aanwezige deelnemers

vergadering van deelnemers.

jaarvergadering.

heeft opgeroepen tot stemming blijkt dat alle

2. Aanleiding juridische fusie en statutenwijziging De voorzitter vraagt de heer Ruud Marres, notaris bij Suwijn Notarissen te Hengelo, om een korte toelichting te geven op de juridische fusie en de statutenwijziging. De heer

jaarverslag

2012

Marres beantwoordt dit verzoek door met een aantal sheets in te gaan op de aanleiding en de voordelen van een juridische fusie van de zes lokale (zelfstandige) stichtingen met de

pagina

6


Verslag Huishoudelijk Deel Jaarvergadering d.d. 4 oktober 2012 Aanwezig

Bos, onlangs – samen met Henk Kamp – is

4. Secretarieel jaarverslag 2011

Namens het hoofdbestuur waren aanwezig:

benoemd tot kabinetsinformateur en dat hij om

In het secretariële verslag over het jaar 2011

de heer Bagerman (secretaris), de heer Oude

die reden niet aanwezig kan zijn. De heer Bos

wordt een overzicht gegeven van de activitei-

Weernink, de heer Spenkelink (voorzitter), de

heeft persoonlijk voor vervanging gezorgd. Hij

ten die IKT in 2011 heeft georganiseerd en van

heer Weerdenburg en de heer Wolters. In totaal

heeft namelijk partijgenoot Willem Vermeend

de financiële positie ultimo 2011. Vervolgens

waren er 58 vertegenwoordigers van de bij IKT

bereid gevonden om zijn plaats in te nemen.

is per kring een korte samenvatting gemaakt

aangesloten bedrijven aanwezig tijdens het huishoudelijke deel van de jaarvergadering.

van de diverse georganiseerde bijeenkomsten. De secretaris attendeert de aanwezigen op

Dit geldt ook voor de bijeenkomsten georga-

het komende Twente Concert dat op donder-

niseerd door de Business Connection Group.

1. Opening

dag 1 november 2012 weer zal plaatsvinden.

Er hebben 37 kringbijeenkomsten en in totaal

De voorzitter heet allen van harte welkom

Niet zonder trots kan het exclusieve optreden

10 bijeenkomsten van de Business Connection

op de 37ste jaarvergadering van de Stichting

aangekondigd worden van de Zeeuwse band

Group plaatsgevonden. In totaal werd ruim 70

Industriële Kring Twente en opent – aansluitend

Racoon. Ook dit jaar hebben veel deelnemers

keer vergaderd in IKT-verband. Het secreta-

aan de Speciale Vergadering van Deelnemers -

van IKT met een sponsorbijdrage dit concert

riële verslag wordt na kennisneming door de

het huishoudelijk deel van de jaarvergadering

mogelijk gemaakt, maar het zou nooit gelukt

vergadering van deelnemers, zonder verdere

in het Rabotheater in Hengelo. Het verslag over

zijn zonder de substantiële bijdragen van met

opmerkingen, akkoord bevonden.

het jaar 2011 is op 14 september 2012 digitaal

name URENCO, TKH Group en TenCate. De

ter beschikking gesteld van alle deelnemers

secretaris bedankt deze bedrijven hartelijk

5. Jaarrekening 2011

van IKT. Aangezien niet iedereen dit verslag

voor hun ondersteuning.

Daartoe uitgenodigd door de voorzitter geeft

bij zich zal hebben, is bij de ontvangst aan

de secretaris aan de hand van een aantal dia’s

alle aanwezigen een hand-out uitgereikt met

Traditiegetrouw geeft de secretaris aan de

een toelichting op de staat van baten en lasten

daarop vermeld de agenda, de balans, de staat

hand van een tweetal dia’s inzicht in de ontwik-

en de balans per 31 december 2011 in vergelij-

van baten en lasten en de begroting 2013.

keling van het aantal deelnemers per peilda-

king met de begroting voor 2011 en de stand

tum 1 januari, zowel in totaal als per kring en

per 31 december 2010.

2. Mededelingen

geeft eveneens de verwachting aan voor 2013.

De voorzitter stelt vast dat de voorgenomen

Het exploitatieresultaat over 2011 wijkt

juridische fusie en statutenwijziging in de

3. Verslag huishoudelijk deel jaarvergadering

grofweg E 23.000 in negatieve zin af van de

Speciale Vergadering van Deelnemers – vooraf-

van 5 oktober 2011

begroting. Deze afwijking wordt in hoofdzaak

gaand aan deze jaarvergadering – door de aan-

De voorzitter stelt het verslag van de huishou-

veroorzaakt door:

wezige stemgerechtigde deelnemers, unaniem

delijke vergadering van 5 oktober 2011 aan de

is goedgekeurd. Dat betekent dat nog deze

orde, dat in het ter beschikking gestelde digi-

• Minder opbrengsten

maand de notariële akte zal worden gepas-

tale Verslag over het jaar 2011 is opgenomen

seerd. De voorzitter bedankt de aanwezigen

onder pagina 6 en 7. Nadat gebleken is dat er

• Extra (niet begrote) bijdrage voor

voor het vertrouwen.

geen vragen of opmerkingen over zijn, wordt

het huishoudelijke verslag onder dankzegging

• Niet begrote kosten i.v.m.

aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.

De voorzitter meldt dat de beoogde gastspre-

(deelnemersbijdragen en rente) e 10.000

de Stichting Regiobranding

statutenwijziging

e 5.000

e 6.500

ker voor deze jaarvergadering, de heer Wouter

pagina

7


Het negatieve resultaat van ruim € 22.000 is

De begroting 2013 is gebaseerd op een gelijk-

7. Rondvraag

in mindering gebracht op de Algemene reser-

blijvend aantal deelnemers t.o.v. het afge-

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt,

ve, resulterend in een eigen vermogen van

lopen jaar. De hogere opbrengst wordt dan

€ 265.910. Dit vermogen is geheel in liquide

ook veroorzaakt door de jaarlijkse verhoging

8. Sluiting

middelen beschikbaar.

van de deelnemersbijdrage op basis van de

De voorzitter dankt allen voor hun aanwezig-

CPI index van het Centraal Bureau voor de

heid en sluit om 15.40 uur het huishoudelijke

De jaarrekening 2011 is gecontroleerd door

Statistiek (2,47%). In de begroting is verder

deel van de jaarvergadering.

PricewaterhouseCoopers Accountants NV. Zij

uitgegaan van autonoom stijgende kosten om

hebben een goedkeurende accountantsver-

de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen

klaring afgegeven, welke is opgenomen in het

handhaven. Ondanks verdere besparingen op

verslag over het jaar 2011 op pagina 35.

secretariaatskosten, is over 2013 een negatief resultaat begroot van € 7.000.

Nadat er geen verdere vragen of opmerkingen meer zijn, concludeert de voorzitter dat de

De secretaris verwoordt de afgelopen drie jaar

vergadering van deelnemers akkoord gaat met

(2010 t/m 2012) als ‘zware’ jaren. Niet alleen

de jaarrekening 2011 en dat aan het bestuur

voor het bedrijfsleven, maar ook voor IKT. Toch

decharge wordt verleend, hetgeen met applaus

zijn deze jaren goed benut. De online strategie

wordt bekrachtigd.

staat als een huis, maar ook de realisatie van (mobiele) IT-oplossingen (op dit moment wordt

6. Verwachting 2012 en Begroting 2013

hard gewerkt aan een mobiele applicatie),

De secretaris geeft aan de hand van de vol-

zullen in 2013 leiden tot verdere besparingen

gende dia een toelichting op het verwachte

op o.a. drukwerk, kopieerkosten en porti.

resultaat van 2012 en de begroting voor 2013. Ook voor het boekjaar 2012 wordt een forse

Na deze toelichting vraagt de voorzitter of er

afwijking voorzien t.o.v. de begroting. Per saldo

nog vragen zijn en of de vergadering van deel-

zal het resultaat ca. € 27.000 lager uitval-

nemers akkoord kan gaan met deze begroting.

len dan begroot. Minder deelnemersbijdragen

De vergadering kan zich vinden in de begroting

(€ 37.000) met anderzijds een besparing op

en gaat unaniem akkoord.

de kosten voor regionale activiteiten (€ 11.000)

jaarverslag

2012

vormen de belangrijkste oorzaken.

pagina

8


pagina

9


Secretarieel 2012

Algemeen Wouter Bos zou als gastspreker optreden

Afgezien van de vastzittende huizenmarkt uit

ven in de IT-sector blijkt Vermeend veel meer

tijdens de 37ste jaarvergadering van IKT.

Spenkelink ook zijn zorgen over de toekomst

ondernemer en investeerder. Geen toeval… hij

Hij had echter een goede reden om afwezig te

van voldoende technisch geschoold personeel.

komt uit een ondernemersgezin. Wel kwam hij

zijn. Samen met Henk Kamp moest hij proberen

Veel bedrijven in de hightech en maakindustrie

bij toeval bij de PvdA terecht omdat hij zo’n

om een kabinet van PvdA en VVD in elkaar te

krijgen te maken met een ernstig gebrek aan

goede penningmeester was…

zetten. Gelukkig had hij wel voor een vervanger

personeel. Aangezien met name in Twente

gezorgd: zijn partijgenoot Willem Vermeend.

steeds meer traditionele bedrijven een high-

De oplossing voor de stagnerende woning-

Maar voordat de gastspreker het podium

tech karakter krijgen, wordt dit probleem voor

markt is volgens Vermeend simpel, al kost

betreedt is het gebruikelijk dat eerst de voor-

onze regio steeds nijpender. We zullen ze zelf

het de overheid wel geld: “Zet de overdrachts-

zitter van IKT, de heer Herman Spenkelink, zijn

moeten gaan opleiden.

belasting op nul en maak alle kosten rond het

traditionele jaarrede uitspreekt. Deze begint

zoeken en aanbieden van een huis aftrekbaar.

met te zeggen dat hij geen woorden zal vuil

IKT is bij al deze ontwikkelingen betrokken.

En als je de bouw nog meer wilt stimuleren

maken aan de landspolitiek, de wereldecono-

Ze passen stuk voor stuk in onze missie: het

moet je een nul-tarief in de BTW introduceren

mie en het nieuwe kabinet. Daarvoor hebben

versterken van de economie van Twente door te

voor verbouwing van woonhuizen.”

we namelijk Willem Vermeend. Des te meer

verbinden. Ondernemers onderling, maar ook

over Twente…

met overheid, onderwijs en andere zakelijke

Het tekort aan technisch personeel zal alleen

netwerken.

maar toenemen. Nederland loopt mijlenver

Twente zet in op HTSM, ofwel High Tech Sys-

achter op bijvoorbeeld Duitsland waar op de

temen en Materialen. En dat doen we voort-

En over verbinden gesproken. De samenwer-

scholen nadrukkelijk aandacht is voor de tech-

varend. Kijk naar Mesa+, kijk naar het Insti-

king binnen de drie grote onderwijsinstellingen

niek en waar de combinatie van werken (in de

tuut voor Medical Imaging, een samenwer-

UT, Saxion en ROC verloopt eigenlijk automa-

techniek) en leren heel normaal is.

king van Universiteit Twente en Siemens en

tisch. Dat geldt ook voor de samenwerking

kijk naar TPRC (ThermoPlastic composites

binnen het bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB, KvK

De wereld is aan het kantelen. Terwijl het oude

Research Center), een samenwerking van

en IKT). Je hoort wel eens dat Twente de groot-

Europa blij is met een economische groei van

Boeing, Fokker, TenCate en de UT.

ste netwerkdichtheid heeft van Nederland.

1% kennen de BRIC-landen (Brazilië, Rusland,

En dat klopt! Maar al die netwerken zijn weer

India en China) een groei van 4 tot 9%. Momen-

Maar Twente zet ook in op logistiek. Het lijkt

met elkaar verknoopt. Wij proberen als IKT een

teel is ook Zuid-Afrika in opkomst. ‘De rol van

er op dat ‘de Randstad’ eindelijk heeft begre-

bescheiden rol te spelen als accelerator en

de Verenigde Staten met hun enorme staat-

pen dat de wegen in ons grensgebied essen-

kanalisator van de Twentse eenheid.

schuld is sterk verminderd. Merkel is voor China

tieel zijn voor de ontwikkeling van onder meer

veel belangrijker dan Obama!’ Als je naar

de Rotterdamse haven. De verbreding van de

Na deze vaststelling geeft Herman Spenkelink

Nederland kijkt, valt het Vermeend op dat

A1 zit er aan te komen. Met de N18 zal de

het woord aan Willem Vermeend.

men hier veel te veel naar Europa kijkt terwijl

jaarverslag

2012

komende jaren een begin worden gemaakt.

de economieën in andere werelddelen veel

En ook de tweede sluis in het Twentekanaal bij

Ondanks het feit dat Vermeend Staatssecreta-

sterker groeien. Zo’n 70% van de Nederlandse

Eefde gaat door.

ris van Financiën en Minister van Sociale Zaken

export gaat momenteel naar Europa. ‘Het

en Werkgelegenheid is geweest, stond er geen

Nederlandse bedrijfsleven moet de focus gaan

politicus achter het katheder. Met eigen bedrij-

leggen op de opkomende economieën.’

pagina

10


Over de kabinetsformatie was Vermeend opvallend optimistisch, al zette hij zijn vraagtekens bij de forse bezuinigingen. ‘Te veel bezuinigen remt de groei af. In de Verenigde Staten doen ze net het omgekeerde. Daar laten ze de staatsschuld tot 100% oplopen en hopen dat ze daarmee de economie op gang houden.’ Voor Nederland geldt dat de toekomst ligt bij de jeugd, de internetgeneratie. Zij kunnen alles op internet en winnen het overgrote deel van de internationale wedstrijden op dit gebied. We hebben de grootste computerdichtheid van de wereld en zijn op het gebied van internet de andere Europese landen ver vooruit. ‘Kansen te over, maar daar moet het bedrijfsleven wel op inspelen. Van de overheid hoef je niets te verwachten. Dat is een mammoettanker, die amper in staat is om de koers te verleggen. Het is al meegenomen als dit kabinet 4 jaar blijft zitten. Vijf kabinetten in 10 jaar is echt te veel van het goede!’

pagina

11


Financieel

Deelnemers en bijdragen per kring Vanaf begin 2012 functioneren de lokale kringen als orgaan binnen de Stichting IndustriĂŤle

Kring

Kring Twente. In dit overzicht zijn het aantal

Deelnemersbijdragen (EUR 1.000)

2013

2012

2011

2012

2011

deelnemers en de deelnemersbijdragen per kring opgenomen (2011 excl. kringtoeslag,

Almelo e.o.

136

143

144

59

53

2012 incl. kringtoeslag).

Berkelland

-

-

62

-

19

323

331

341

114

114

76

84

82

29

25

Enschede De zelfstandige stichting IKT-Berkelland is per

Haaksbergen

1 december 2012 ontbonden.

Hengelo

218

225

245

92

87

Oldenzaal e.o.

104

102

110

34

33

70

69

71

25

24

927

954

1.055

353

355

West-Twente

2011

Totalen

jaarverslag

Aantal deelnemers per 1 januari

pagina

12


Baten en lasten Hiernaast volgt een samenvatting van de financiële resultaten over de afgelopen twee jaren. In de vergelijking is tevens de begroting 2012 opgenomen.

2012 Werkelijk (EUR 1.000)

2012 2011 Begroot Werkelijk

Totaal baten

362

380

362

Totaal lasten

378

377

384

-16

3

-22

Resultaat

De financiële positie van de Stichting Samengevat ziet de financiële positie van de Stichting er als volgt uit:

In het volgende overzicht is aangegeven wat de herkomst van het vermogen is waarmee de activa zijn gefinancierd.

Activa 31-12-2012 (EUR 1.000, tenzij anders aangegeven) %

31-12-2011 %

Materiële vaste activa

36

9,1

42

12,7

Vorderingen

17

4,3

20

6,0

Liquide middelen

341

86,6

266

81,3

Totaal Activa

394

100,0

328

100,0

Passiva 31-12-2012 (EUR 1.000, tenzij anders aangegeven) %

31-12-2011

Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden

Totaal Passiva

%

369

93,7

266

81,1

-

-

8

2,5

25

6,3

54

16,4

394

100,0

328

100,0

Het eigen vermogen - zijnde de reserves van de

gegane verplichtingen en de activiteiten in het

is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers

Stichting - wordt voornamelijk in liquide midde-

volgende begrotingsjaar te kunnen nakomen.

Accountants NV. Hun verklaring treft u aan op

len aangehouden. Hierbij wordt gestreefd naar

Voor de gedetailleerde cijfers verwijzen wij u

pagina 36 van dit verslag.

een weerstandsvermogen ter grootte van één

naar de jaarrekening zoals deze is opgenomen

jaar deelnemersbijdragen, om daarmee aan-

op pagina 32 tot en met 35. De jaarrekening

pagina

13


D e Krin ge n

IKT-Almelo e.o.

24 januari 2012 Tijdens deze nieuwjaarslunch in het Theater-

Het bestuur bestaat per 1 juli 2013 uit de volgende personen:

hotel te Almelo, hebben de deelnemers volop de gelegenheid gekregen nieuwjaarswensen

De heer Geert Braaksma

Sensata Technologies Holland B.V.

over en weer uit te spreken en de onderlinge

De heer Erik Jutstra (vice-vz)

Rabobank Noord Twente

contacten weer aan te halen. Na de gezellige

De heer Huub Rakhorst (vz)

URENCO Nederland B.V.

lunch heeft prof. Dr. Wim de Ridder, futuro-

Mevrouw Astrid Riemslag

Damsté advocaten - notarissen

loog en hoogleraar Toekomstverkenning en

Mevrouw Margot Rouvroye

PANalytical

Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente,

De heer Gerard Schröder

Schröder Vastgoed

de deelnemers meegenomen in de toekomst.

De heer Sander Verschoor

VDL Enabling Technologies Group

Prof. de Ridder vertelde aan de hand van diverse onderzoeken hoe volgens hem bijvoorbeeld de auto-industrie, de bouw, de banken, internet etc. zich in de toekomst zullen ontwikkelen.

Het bestuur heeft vijf keer vergaderd en twee keer

Een interessante lezing die na afloop veel stof tot napraten heeft gegeven.

constructief overleg gepleegd met de gemeente Almelo. Daarnaast hebben in 2012 de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden.

20 maart 2012 Jaarvergadering van IKT-Almelo, gecombineerd met een lunch annex bedrijfsbezoek bij Waterschap Regge en Dinkel te Almelo. Na een overheerlijke broodjeslunch heeft de heer Jaap Hos, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Regge en Dinkel, een uitgebreide presentatie gehouden onder titel ‘Het waterschap als launching customer’. Naast het waterbeheer is het Waterschap ook bezig om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen in samenwerking met diverse bedrijven. De heer Hos is tijdens deze middag dan ook uitgebreid de discussie aangegaan over hoe de overheid met het bedrijfsleven kan samenwerken om tot succesvolle nieuwe producten en diensten te komen.

9 mei 2012

jaarverslag

2012

De deelnemers hebben tijdens deze ontbijtbijeenkomst in het Theaterhotel Almelo kennis kunnen maken met de man achter het nieuwe Nanolab Mesa+, prof. dr. Ing. Dave H.A. Blank.

pagina

14


Mesa+ is één van de meest geavanceerde laboratoria ter wereld. Nanotechnologie houdt zich bezig met hele kleine deeltjes (een nanometer is een miljardste meter). De 500 wetenschappers in het nieuwe nanolab ‘knutselen’ feitelijk met atomen. Zo proberen ze nieuwe materialen te ontwikkelen die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om snellere chips te maken of om kleding waterafstotend te maken. Dave Blank heeft met zijn inleiding uitgebreid verteld over alle mogelijkheden van nanotechnologie en laten zien dat de toekomst helemaal niet meer zo ver weg is.

deelnemers rondgeleid door dit zeer innova-

personeel en klanten om te gaan. Uit de lezing

tieve bedrijf. Zoals al een aantal jaren gebrui-

van de heer Benno Schildkamp, directeur van

kelijk, is deze laatste bijeenkomst voor de

Food Connect, bleek heel duidelijk waar zij

zomervakantie afgesloten met een gezellige

hun inspiratie vandaan halen en hoe zij dit

informele barbecue.

overbrengen op hun personeel en vervolgens weer op hun klanten. Benno vergeleek het

2 oktober 2012

reilen en zeilen van een bedrijf met een voet-

Een lunch en bedrijfsbezoek bij Food Connect

balelftal en de mensen daaromheen. Op droge

Maaltijdservice in Almelo. Food Connect bereidt

en humoristische wijze liet hij verrassende

en bezorgt heerlijke maaltijden bij ouderen en

overeenkomsten zien en had hij veel handige

19 juni 2012

mensen met een verstandelijke beperking in

tips. Tussendoor heeft er een uitgebreide rond-

Aan het bedrijfsbezoek bij IMS (WWINN Group)

bijna heel Nederland. Tijdens de bedrijfspre-

leiding plaatsgevonden en heeft men kunnen

in Almelo ging een speciale vergadering van

sentatie heeft de heer Wim Swier, directeur/

proeven van twee soorten heerlijke Food

deelnemers vooraf, waarin werd gestemd over

eigenaar van Food Connect, verteld waarom

Connect maaltijden. Een uiterst geslaagd be-

het voorstel tot fusie van de zes lokale stich-

en hoe hij dit bedrijf heeft opgezet, wat zijn

drijfsbezoek bij een mooi bedrijf met twee

tingen (Kringen) met de (overkoepelende)

bedrijfsfilosofie is en wat zijn visie is hoe met

inspirerende directieleden.

Stichting Industriële Kring Twente, de daaruit volgende statutenwijziging en de vaststelling van het bijbehorende huishoudelijk reglement. Alle voorstellen werden unaniem aangenomen. Tijdens dit bedrijfsbezoek heeft de heer Gerard Huiberts, General Manager van WWINN, een bedrijfspresentatie gehouden over IMS (onderdeel van de WWINN Group). IMS levert turnkey, klantspecifieke productieoplossingen aan klanten in de fijnmechanische, medische en elektronische industrie. Aansluitend zijn de

pagina

15


D e Krin ge n

IKT-Enschede Het bestuur bestaat per 1 juli 2013 uit de volgende personen:

14 februari 2012 Een bedrijfsbezoek bij de Twentsche Courant

De heer Theo de Boer

ABN AMRO MeesPierson

Tubantia in Enschede. De nieuwe directeur,

De heer Jürgen von Hollen

Pentair Water Process Technology/X-Flow

mevrouw Angelina Schoonewille, heeft een pre-

De heer Wilbert Kroes

Gardonline

sentatie verzorgd onder de titel ‘De TC Tubantia

Mevrouw Miriam Luizink (vz)

High Tech Factory/MESA+

zet de regio voorop!’ Hierin heeft zij uitgebreid

Mevrouw Angelina Schoonewille

De Twentsche Courant Tubantia

verteld over de krant zelf, haar organisatie, alle

De heer Hans Smit

Koopmans I TBI

andere producten die de krant uitgeeft en over

De heer Jan Wessels

Wouter Witzel EuroValve B.V.

de ontwikkelingen die binnen dit interessante mediabedrijf spelen. Aansluitend zijn de deelnemers in groepen rondgeleid door het bedrijf.

29 maart 2012

Het bestuur heeft vijf keer vergaderd en één keer constructief overleg gepleegd met de gemeente Enschede. Daarnaast hebben in 2012 de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden.

Jaarvergadering met aansluitend een lunchbijeenkomst in Hampshire Hotel De Broeierd in Enschede. Zoals gebruikelijk heeft eerst het huishoudelijk deel van de jaarvergadering plaatsgevonden waarin het bestuur financiële verantwoording heeft afgelegd voor 2011. Aansluitend hebben de deelnemers kunnen genieten van een heerlijke informele lunch. Na de lunch heeft burgemeester de heer Peter den Oudsten zijn traditionele inleiding gehouden waarin hij zijn visie heeft gegeven op de economische situatie binnen de gemeente en de Regio Twente.

7 juni 2012 Aan het bedrijfsbezoek bij Velda BV in Enschede ging een speciale vergadering van deelnemers vooraf, waarin werd gestemd over het voorstel tot fusie van de zes lokale stichtingen (Kringen) met de (overkoepelende) Stichting Industriële Kring

jaarverslag

2012

Twente, de daaruit volgende statutenwijziging en de vaststelling van het bijbehorende huishoudelijk reglement. Alle voorstellen werden met overgrote meerderheid aangenomen. Aansluitend hebben de heer Elgar Veldhuis, algemeen directeur Velda pagina

16


Enschede. De deelnemers zijn in teams verdeeld en zijn een heuse iPhone Challenge aangegaan waarbij gebruik gemaakt is van diverse nieuwe ICT-hulpmiddelen, zoals iPhone, QR-codes, Google Maps, SMS, Video navigatie, Gamebook, Augmentedreality, etc. Na deze spannende strijd hebben de deelnemers kunnen genieten van een overheerlijk BBQ-buffet. Wederom een geslaagde bijeenkomst en een goed begin van een nieuw IKT seizoen. BV en de heer Bram Rijneveld, verkoopleider van

bouw en onderhoud van websites en mobiele

Velda BV, een presentatie verzorgd onder de titel

18 oktober 2012

applicaties en Say Yeah is de innovator op het

‘Velda. Laat uw vijver leven!’ Velda is begonnen in

Deelnemers van IKT-Enschede hebben kennis-

gebied van Motion Media. Deze drie partijen

1969 als een aquariumwinkel en is inmiddels uit-

kunnen maken met drie unieke bedrijven in hun

werken veel samen aan nationale en interna-

gegroeid tot een bedrijf met 65 medewerkers en

prachtige nieuwe bedrijfspanden op de CeeCee

tionale (online) opdrachten. Door middel van

meerdere vestigingen, waaronder één in Duitsland

(Creatieve Campus) in de wijk Het Roombeek. De

een interactieve case hebben de deelnemers in

en één in Hongkong. Na de presentatie zijn de

CeeCee moet uitgroeien tot hét expertisecentrum

groepjes bij elk van de drie bedrijven zelf kunnen

deelnemers in groepen rondgeleid.

op het gebied van nieuwe media en online stra-

ervaren hoe hun creatieve proces verloopt en op welke wijze wordt samengewerkt. De bijeenkomst is afgesloten met de presentatie van de resultaten van de interactieve case met aansluitend een hapje en een drankje.

20 december 2012 Een eindejaarsbijeenkomst op een bijzondere locatie bij Munsterhuis Sportcars/Exclusief te Hengelo. Wie kent niet de showroom van Munsterhuis aan de A35, waar heel wat jongensdromen uitgestald staan. Na een welkomstwoordje van Ted Lageweg van het Zakelijk Team Munsterhuis is men in groepen rondgeleid door de showroom en de werkplaats, waarbij de deelnemers natuurlijk uitgebreid zijn geïnformeerd

6 september 2012

tegie. Deze middag zijn wij te gast geweest bij

over de diverse uitgestalde merken en ook

Jaarlijkse informele zomerbijeenkomst van de

Present Media, TriMM en Say Yeah. Present Media

plaats hebben kunnen nemen achter het stuur

Kring Enschede. Dit jaar heeft deze - altijd bij-

zorgt voor de vertaling van organisatie-ambities

van wellicht hun droomauto. De eindejaarsbij-

zondere - bijeenkomst plaatsgevonden bij en

naar online strategie. TriMM is een landelijk ope-

eenkomst is traditioneel afgesloten met een

rond Boerderij Het Vrijdag op het Roombeek in

rerend full service internet bureau voor ontwerp,

heerlijk winterbuffet. pagina

17


D e Krin ge n

IKT-Haaksbergen

13 januari 2012 Traditionele nieuwjaarslunch in restaurant

Het bestuur bestaat per 1 juli 2013 uit de volgende personen:

’t Hagen te Haaksbergen. Na de ontvangst heeft de heer Peter Bos, voorzitter van IKT-

De heer Peter Bos (vz)

VAR/Frankenhuis B.V.

Haaksbergen, een korte Nieuwjaarsspeech

De heer Robert Kraaijvanger

Schadenet Kraaijvanger B.V.

gehouden en een toast uitgebracht op het

De heer Elling de Lange

TKH Group N.V.

nieuwe jaar. Vervolgens heeft de nieuwe bur-

De heer Mark Leferink (vice-vz)

Leferink Office Works B.V.

gemeester van Haaksbergen, de heer Hans

De heer Tonni Leferink

GE Energy Odink & Koenderink

Gerritsen, zijn eerste Nieuwjaarsspeech uitgesproken voor de deelnemers van IKT. Aansluitend hebben de deelnemers kunnen genieten van een lunchbuffet en is er alle gelegenheid geboden om nieuwjaarswensen uit te wisselen en de onderlinge contacten weer aan te halen.

Het bestuur heeft vijf keer vergaderd en twee keer constructief overleg gepleegd met de gemeente Haaksbergen. Daarnaast hebben in 2012 de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden.

9 maart 2012 Jaarvergadering annex lunchbijeenkomst in restaurant De Blanckenborgh te Haaksbergen. Tijdens deze jaarvergadering zijn de deelnemers geïnformeerd over de voorbereidingen om te komen tot een juridische fusie met de (overkoepelende) Stichting Industriële Kring Twente. Na de lunch heeft prof. dr. W.J. de Ridder, futuroloog en hoogleraar Toekomstverkenning en Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente een lezing gehouden onder de titel ‘De toekomst is aan de Symbiose!’. Prof. de Ridder vertelde aan de hand van diverse onderzoeken hoe volgens hem bijvoorbeeld de autoindustrie, de bouw, de banken, internet, etc. zich in de toekomst zullen ontwikkelen.

19 april 2012

jaarverslag

2012

Een bedrijfsbezoek bij Noordendorp Transport in Haaksbergen. Noordendorp Transport is een dynamisch transportbedrijf dat met behulp van professionele, gemotiveerde medewerkers en een uitgebreid modern pagina

18


wagenpark de laatste jaren flink aan de weg timmert. Het bedrijf is opgericht in 1914. De heer Michel Wentink, algemeen directeur van Noordendorp Transport, heeft een presentatie gehouden onder de titel ‘Van traditioneel transporteur naar logistiek dienstverlener!’ De belangrijkste doelstelling van het bedrijf is om binnen 5 jaar de CO2 uitstoot met 20% te verminderen. Hiervoor heeft men uit handen van voormalig Minister President Ruud Lubbers de Lean and Green Award ontvangen. De bijeenkomst is afgesloten met een uitgebreide rondleiding en een

de collegeleden, raadsleden en ondernemers

1 juni 2011). Een ondernemer als voorzit-

informeel samenzijn.

om hun reactie gevraagd op een aantal prik-

ter. Geen politiek gemasseerde man met

kelende stellingen. De discussie werd geleid

fluwelen handschoenen, maar direct en niet

22 juni 2012

door de voorzitter van IKT-Haaksbergen, de

altijd diplomatiek. In het licht van de nieuw-

Aan de informele zomerbijeenkomst bij

heer Peter Bos en werd informeel afgesloten

ste politieke ontwikkelingen heeft Hans

Theeschenkerij Jordaan ging een speciale

met een koud en warm buffet.

Biesheuvel de deelnemers deze middag

vergadering van deelnemers vooraf, waarin

verteld hoe MKB-Nederland tegen de bezui-

werd gestemd over het voorstel tot fusie van

14 december 2012

nigingen aankijkt en wat volgens hem de

de zes lokale stichtingen (Kringen) met de

Lunchbijeenkomst waarbij alle deelnemers

gevolgen zullen zijn. Een open en directe

(overkoepelende) Stichting Industriële Kring

van IKT waren uitgenodigd vanwege de lan-

Biesheuvel concludeerde dat ondernemers

Twente, de daaruit volgende statutenwijzi-

delijk bekende gastspreker de heer Hans

zelf initiatieven moeten nemen, want van de

ging en de vaststelling van het bijbehorende

Biesheuvel, voorzitter MKB Nederland (sinds

politiek hoef je niets te verwachten!

huishoudelijk reglement. Alle voorstellen werden unaniem aangenomen. De helaas in kleine getale aanwezige deelnemers zijn aansluitend gestart met een klootschietwedstrijd en hebben de middag afgesloten met een BBQ.

27 september 2012 Jaarlijkse discussieavond met college en gemeenteraad van de gemeente Haaksbergen, georganiseerd door IKT-Haaksbergen en de Haaksbergse Ondernemers Vereniging (HOV). Doelstelling van deze avond is wederzijds begrip en respect te kweken voor elkaars standpunten en visies. Dit jaar zijn pagina

19


D e Krin ge n

IKT-Hengelo

13 maart 2012 Een bedrijfsbezoek op een bijzondere loca-

Het bestuur bestaat per 1 juli 2013 uit de volgende personen:

tie bij Munsterhuis Sportcars/Exclusief te Hengelo. Wie kent niet de showroom van

De heer Bert Alberts (vice-vz)

Eaton Industries (Netherlands) B.V.

Munsterhuis aan de A35, waar heel wat jon-

De heer Jos Derkink

Siemens Nederland N.V.

gensdromen uitgestald staan. Na een wel-

De heer Martin Koning ter Heege

Thales Nederland B.V.

komstwoordje van Ted Lageweg van het

De heer Stan Oude Mulders

Norma B.V.

Zakelijk Team Munsterhuis is men in groe-

De heer Wim Oude Wolbers

Bouwonderneming Oude Wolbers Borne B.V.

pen rondgeleid door de showroom en de

De heer Egbert Schasfoort

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.

werkplaats, waarbij de deelnemers natuurlijk

De heer Wijnand Weerdenburg (vz)

Howden Nederland

uitgebreid zijn geïnformeerd over de diverse uitgestalde merken en ook plaats hebben kunnen nemen achter het stuur van wellicht hun droomauto. Na afloop was er ruim gele-

Het bestuur heeft vijf keer vergaderd en één keer con-

genheid om nog te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

structief overleg gepleegd met de gemeente Hengelo. Daarnaast hebben in 2012 de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden.

17 april 2012 Traditionele lunch en jaarvergadering bij Twents Techniekmuseum Heim. Omdat burgemeester drs. Frank Kerckhaert op het laatste moment verhinderd was, heeft de heer Bohnen zijn plaats ingenomen en met name gesproken over de ontwikkelingen met betrekking tot Hart van Zuid. Tussendoor hebben de deelnemers kunnen genieten van een heerlijk broodjesbuffet.

12 juni 2012 Aan het bedrijfsbezoek bij Howden in Hengelo ging een speciale vergadering van deelnemers vooraf, waarin werd gestemd over het voorstel tot fusie van de zes lokale stichtingen (Kringen) met de (overkoepelende) Stichting Industriële Kring Twente, de daaruit

jaarverslag

2012

volgende statutenwijziging en de vaststelling van het bijbehorende huishoudelijk reglement. Alle voorstellen werden unaniem aangenomen. Aansluitend heeft de heer Wijnand Weerdenburg, pagina

20

algemeen

directeur

van


Howden Nederland B.V., een bedrijfspresentatie gegeven. Howden stamt van oorsprong nog uit de ventilatorendivisie van Stork en maakt sinds 1992 onderdeel uit van de Howden Group. De Nederlandse vestiging ontwikkelt en produceert grote ventilatoren voor industrieel gebruik in o.a. koeltorens en luchtgekoelde warmtewisselaars. Tot slot zijn de deelnemers in groepen rondgeleid door dit bedrijf uit de echte maakindustrie.

9 oktober 2012 Speciale afscheidslunch van (oud) burgemeester Frank Kerckhaert bij Restaurant & Hotel Carelshaven in Delden. In oktober 2000 is Frank Kerckhaert benoemd tot burgemeester van Hengelo. Het bestuur van IKT-Hengelo

niveau. Tussendoor is er tevens diverse keren

heeft hem leren kennen als een beminnelijke

gewisseld van plaats en tafel, zodat er vol-

en sociaal bewogen burgervader. Tijdens deze

doende gelegenheid is gecreëerd om gezellig

afscheidslunch, speciaal voor IKT-deelnemers,

met diverse mensen bij te praten. Een hele

heeft Frank Kerckhaert teruggeblikt op 12

muzikale en feestelijke afsluiting van het jaar.

jaar burgemeesterschap van Hengelo. Op eigen verzoek is burgemeester Kerckhaert per 1 oktober 2012 gestopt als burgemeester en gaat hij in Hengelo genieten van zijn pensioen.

11 december 2012 De jaarlijkse informele eindejaarsbijeenkomst werd gehouden in de bijzondere ambiance van de Waterstaatskerk te Hengelo. Deze kerk wordt tegenwoordig gebruikt als repetitie- en concertruimte voor de Muziekschool Hengelo. In samenwerking met de muziekschool is voor deze avond een uniek, muzikaal ‘Walking Dinner’ samengesteld in informele setting. De avond is geopend met een spetterend optreden van de Big Bang van de Muziekschool. Tijdens het uit 8 gangen bestaande ‘Walking Dinner’ zijn de deelnemers onderhouden met diverse muzikale intermezzo’s van hoog pagina

21


D e Krin ge n

IKT-Oldenzaal e.o.

13 februari 2012 Bedrijfsbezoek annex lunchbijeenkomst bij

Het bestuur bestaat per 1 juli 2013 uit de volgende personen:

de Gemeente Oldenzaal. Tijdens deze bijeenkomst hebben de deelnemers een kijkje

De heer Bob Bruijsten

Kuiphuis Kraanverhuur B.V.

achter de schermen kunnen nemen bij de

De heer Herman Kemna (vice-vz)

Technische Veren Twente B.V.

gemeente en antwoord gekregen op vragen

De heer Henk Noordman (vz)

Heisterkamp Transportation Solutions

als: Hoe steekt de organisatie in elkaar? Hoe

Mevrouw Iris Oude Groener

Vliegende Varkens

werkt het ambtelijk apparaat? Hoe wordt

concept I ontwerp I strategie

de organisatie bestuurd? Gemeentesecretaris

De heer Peter Siers

Siers Groep Oldenzaal BV

Hennie van Rinsum heeft in zijn presentatie

De heer Marcel Snijders

Twents Carmel College

hierop de antwoorden gegeven. Vervolgens

De heer Gerrit Vixseboxse

Skopos Rendementbouwers

heeft wethouder Yuri Liebrand de consequenties toegelicht van de Wet Werken naar Vermogen en verteld hoe de gemeente Oldenzaal hier mee om gaat. Tot slot is door

Het bestuur heeft vier keer vergaderd en twee keer constructief overleg gepleegd met de gemeente Oldenzaal. Daarnaast hebben in 2012 de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden.

wethouder Henk Winkelhuis en communicatieadviseur Bas Wolters gebrainstormd over het merk Oldenzaal en aangegeven welke aanknopingspunten er te vinden zijn voor het Oldenzaalse bedrijfsleven in de positionering als Glimlach van Twente. Een open en nuttige inkijk in de keuken van de gemeente.

2 april 2012

Jaarvergadering gecombineerd met een bedrijfsbezoek bij Demcon advanced mechatronics te Oldenzaal. Demcon is 18 jaar gele-

jaarverslag

2012

den gestart als spin off van de Universiteit Twente en onderzoekt, ontwikkelt en produceert hightech mechatronische systemen en producten voor de focusgebieden hightech

pagina

22


systems en medical devices. Door ook productie aan te bieden onderscheidt Demcon zich van andere leveranciers. Klanten ontvangen dus niet alleen een ontwerpdocument, maar ook een werkend product of systeem. De omzet van Decom ging het afgelopen jaar richting 15 miljoen euro en het medewerkersbestand kwam boven de 150. Na de bedrijfspresentatie door de heer Dennis Schipper, algemeen directeur Demcon advanced mechatronics, zijn de deelnemers in groepen uitgebreid rondgeleid door dit interessante en innovatieve bedrijf.

Vervolgens konden de deelnemers echt aan de

van Dura Vermeer Groep, zijn visie gegeven

slag tijdens een muziek-workshop Rhythm On

op de huidige situatie in de bouwsector en

2 juli 2012

Trash. Een geweldige ervaring om te tromme-

op de toekomst. De bijeenkomst is informeel

Aan de jaarlijkse informele zomerbijeenkomst

len op alles behalve een trommel. Overal kwam

afgesloten met een hapje en een drankje

bij Havezathe Het Everloo in Rossum ging

muziek uit. Pannen, afvalbakken, cement-

en voor de geïnteresseerden met een korte

een speciale vergadering van deelnemers

kuipen, glas etc. Na wat oefenen zijn de deel-

rondleiding.

vooraf, waarin werd gestemd over het voor-

nemers in staat gebleken een fantastisch

stel tot fusie van de zes lokale stichtingen

klein concert te geven in de vrije natuur,

10 december 2012

(Kringen) met de (overkoepelende) Stichting

waarvoor menig voorbijganger bleef staan om

Traditionele eindejaarsbijeenkomst in Stads-

Industriële Kring Twente, de daaruit volgende

te luisteren! Na afloop heeft men zich de wel-

theater De Bond in Oldenzaal. Gastsprekers

statutenwijziging en de vaststelling van het

verdiende borrel en het grillbuffet uitstekend

waren Klaas en Els Eeftingh met een pre-

bijbehorende huishoudelijk reglement. Alle

laten smaken.

sentatie over hun persoonlijk initiatief… de

voorstellen werden unaniem aangenomen.

Stichting DARE. Spontaan voortgekomen uit

1 oktober 2012

een reis door Kenia en Tanzania ter gelegen-

Een bezoek aan Van Benthem’s Aanne-

heid van hun 25-jarig huwelijk. Voor hen was

mingsbedrijf BV te Oldenzaal, dat dit jaar

steeds een belangrijk uitgangspunt bij de op

zijn 100-jarig bestaan viert. De hamvraag is

te zetten projecten, dat het niet zou leiden

natuurlijk: hoe gaat het nu in de bouwsector

tot afhankelijkheid. De mensen moeten zelf

en hoe houdt Van Benthem’s zijn schip op

in actie komen om te kunnen bouwen aan

de juiste koers? Op beide vragen hebben

hun eigen toekomst. De Stichting investeert

de deelnemers antwoord gekregen. De heer

daarom in voorzieningen (scholen, toiletten,

Marco van Benthem, directeur/eigenaar van

schoonwater voorziening) waarmee men uit-

Van Benthem’s Aannemingsbedrijf BV, heeft

eindelijk zelf zijn eigen leven kan verbeteren.

verteld hoe hij deze moeilijke economische

Vervolgens hebben de deelnemers na kunnen

tijden probeert door te komen. Vervolgens

praten tijdens een uitgebreid Italiaans buffet.

heeft de heer Herman Spenkelink, voorzitter van IKT en voormalig lid Raad van Bestuur

pagina

23


D e Krin ge n

IKT-West-Twente

26 januari 2012 Traditionele nieuwjaarsbijeenkomst die deze

Het bestuur bestaat per 1 juli 2013 uit de volgende personen:

keer gehouden is in Restaurant ’t Brodshoes te Rijssen. De deelnemers hebben deze avond

De heer Jan Bakker

BDC Ingenieurs en Architecten

weer op informele en ontspannen wijze met

De heer Julius ter Haar (vz)

Oad Groep B.V.

collega-ondernemers kunnen terugblikken op

De heer Henk Kwast (vice-vz)

Bruins & Kwast Exploitatie B.V.

het jaar 2011. Als intermezzo tijdens het heer-

De heer Han Leemhuis

ASH Aebi Schmidt Nederland B.V.

lijke dinerbuffet heeft RTV Oost presentator Bert

De heer Jan-Peter Müller

Müller Fresh Food Logistics

Eeftink, alias “Helligen Hendrik”, zijn ongezou-

De heer Herman Tijhuis

Herin Lichttechniek

ten mening gegeven over van alles en nog wat, hetgeen behoorlijk op ieders lachspieren heeft gewerkt. Een uitstekend begin van 2012!

4 april 2012

Het bestuur heeft vier keer vergaderd. Daarnaast hebben in 2012 de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden.

Jaarvergadering gecombineerd met een lunch en bedrijfsbezoek bij Eternit BV in Goor. Gevestigd aan het Twentekanaal zorgen zo’n 150 medewerkers er voor dat Eternit B.V. ieder dag haar missie waarmaakt, namelijk het ‘produceren en verkopen van vezelcement golfplaten en hulpstukken voor de agrarische-, industriële en utiliteitsbouw in een concurrerend, mensgericht en milieuvriendelijk kader’. De heer Cees Doevelaar, algemeen directeur van Eternit BV heeft een uitgebreide bedrijfspresentatie gehouden onder de titel ‘Eternit…een vooraanstaande speler in daken gevelproducten’. Uiteraard is hierin ook nog aandacht besteed aan de asbesthoudende producten in het verleden. Door schade en schande wijs geworden voelt Eternit zich 100% verantwoordelijk voor de invloed van haar activiteiten en producten op het milieu. Om deze milieu-inspanningen nog beter op te volgen en constant te verbeteren, is het bedrijf sinds

jaarverslag

2012

1999 ISO 14001 gecertificeerd. Aansluitend aan de presentatie zijn de deelnemers in groepen rondgeleid door het bedrijf.

pagina

24


te maken in de zich snel ontwikkelende communicatiewereld.

14 november 2012 Hier stond een lunch annex bedrijfsbezoek gepland bij Bloemendaal in Vorm/Sytske merkmanagement. Deze bijeenkomst viel gelijk met de Business Meets Twente beurs in Enschede, hetgeen waarschijnlijk de oorzaak was van de te geringe aanmeldingen. Daardoor werd deze bijeenkomst geannuleerd.

3 november 2012 26 juni 2012

Media… praktisch omgaan met sociale media

Jaarlijks Interregionaal Klootschiet Toernooi

Aan de informele bijeenkomst bij Scheepswerf

als Twitter, LinkedIn en Facebook“! Belofte

bij Restaurant Den Haller in Diepenheim.

De Enterse Waarf ging een speciale verga-

maakt schuld… Deze presentatie stond eigen-

Tja, wat moet je hier nog over vertellen!

dering van deelnemers vooraf, waarin werd

lijk gepland voor de informele bijeenkomst

Sleutelwoorden voor deze bijeenkomst zijn:

gestemd over het voorstel tot fusie van de zes

van 26 juni 2012 maar is toen wegens omstan-

traditie, herfst, wandelen, gezellig, natuur,

lokale stichtingen (Kringen) met de (overkoe-

digheden niet doorgegaan. Een en ander als

stamppot, bokbier, sfeer en meer! Deze diep-

pelende) Stichting Industriële Kring Twente, de

vervolg op zijn eerste lezing over sociale media

gewortelde traditie wordt altijd door IKT

daaruit volgende statutenwijziging en de vast-

in 2011 waarin Bas Wolters, zelfstandig com-

West-Twente georganiseerd voor alle deel-

stelling van het bijbehorende huishoudelijk

municatieadviseur, globaal de mogelijkheden

nemers van IKT om de onderlinge band in

reglement. Alle voorstellen werden unaniem

van de diverse soorten sociale media had toe-

informele sfeer te versterken. Na ons Twente

aangenomen. Vervolgens was het de bedoeling

gelicht. Nu was de tijd rijp voor een praktisch

Concert is dit het succesnummer van IKT !

dat de heer Bas Wolters een presentatie zou

vervolg om de deelnemers nog beter wegwijs

geven over het praktische gebruik van sociale media. Dit kon helaas niet doorgaan, dus dat hielden de deelnemers van West Twente nog tegoed. Wel hebben ze gevaren in een echte Enterse Zomp. Het weer was prachtig, dus het was extra genieten, aan boord zittend in het zonnetje onder het genot van een heerlijke Enterse Kruidenbitter. Helemaal in zomerse sferen is de bijeenkomst afgesloten met een uitgebreide barbecue op het zonovergoten terras aan het water.

20 september 2012 Lunchbijeenkomst in restaurant ’t Brodshoes in Rijssen onder de titel “Vervolgsessie Sociale pagina

25


D e Bus i ne ss Con n e c t ion G roup

De Business Connection Group

café

Het bestuur bestaat per 1 juli 2013 uit de volgende personen: Mevrouw Lisette van den Biesen

Damsté advocaten - notarissen

De heer Joep Bode

Vinci Facilities

De heer Jaap de Carpentier Wolf

Koninklijke TenCate N.V.

De heer Marcel Disberg

Twishful Thinking B.V.

Het IKT Café wordt elke tweede donderdag

Mevrouw Kathy van Eijkelenburg

TriMM Multimedia B.V.

van de maand georganiseerd in de maanden

De heer Walter Heerts

TKH Group N.V.

februari t/m juni en september t/m november.

Mevrouw Dorothée Loorbach

SOUNDOFCONFETTI

We verwelkomen dan de ‘Gast van de Maand’.

De heer André Oude Weernink

KPMG Accountants N.V.

Dat is iemand die zeer recent (vaak dezelfde

De heer Rob Reuvekamp

Saxion Kennistransfer

week) in het nieuws is geweest. In 2012 waren

De heer Bas Wolters

BasWolters

te gast: Theo Rietkerk (gedeputeerde Provincie Overijssel) en Henk Ligtenberg (Oost NV), Trudy Vos (Regio Twente), Nico-Jan Hoogma (Heracles), Geert de Raad (Career Center Twente) en Jan

De werkgroep heeft zes keer vergaderd. Daarnaast hebben in 2012 de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden.

Noltes (Stichting Regiobranding), Angelina Schoonewille (Twentsche Courant Tubantia), Mariëlle Sijgers (Seats2Meet), Wim Boomkamp (Saxion) en Martin Gritter (Koninklijke Ten Cate). Het jaarlijkse Ondernemers Congres dat door het MKB in het Theaterhotel Almelo werd georganiseerd was voor de Business Connection Group van IKT aanleiding om éénmalig de vaste locatie van de Creatieve Fabriek in te ruilen voor

jaarverslag

2012

het Theaterhotel Almelo.

pagina

26


pagina

27


D e Bus i n e ss Con n e c t ion G roup

Naast het IKT Café is de Business Connection Group verantwoordelijk voor de organisatie van vier themabijeenkomsten per jaar:

terend evenement rondom trots en verbinding dat is afgesloten met een heel gezellig informeel samenzijn.

6 juni 2012 Bijeenkomst bij Saxion in Enschede rond het thema Innovatie in Overijssel. Innovatie door ketensamenwerking, innovatie in het MKB en sociale innovatie. Vanuit de Provincie Overijssel is de Innovatiesprong gelanceerd. Daarbij is gekozen voor een eenvoudig, effectief organisatiemodel waarbij een zogenaamde Strategy Board de koers bepaalt, kaders stelt en toezicht houdt op het innovatie en Human Capital beleid. Tijdens de plenaire inleiding heeft de heer Herman Hazewinkel, ex-CEO van Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V., als voorzitter van deze Strategy Board de deelnemers uitgebreid voorgelicht over het nut en doel van deze nieuwe ontwikkelingen. Vervolgens hebben de deelnemers één van de drie aangeboden verdiepingssessies kunnen bijwonen. Sessie 1: ‘Innovatie door ketensamenwerking. Praktijkcase TPRC’, werd geleid door de heer Harald Heerink, commercieel directeur van TPRC (Thermoplastisch Research Center). Sessie 2: ‘Innovatie in het MKB. Praktijkcase N-Gap’, werd geleid door de heer Gerard Huiberts, algemeen directeur IMS (WWINN

jaarverslag

2012

Group)

6 maart 2012

gemaakt voor Twente. De kandidaten zijn

Bijeenkomst onder de titel ‘Trots verbindt

gepresenteerd door middel van diverse foto/

Twente...’, waarbij zoveel mogelijk Twentse

filmimpressies en werden daarna verzocht om

winnaars van 2011 in het zonnetje werden

het podium te betreden. Een aantal hiervan

gezet. Veel deelnemers hadden gereageerd

is gevraagd om in het kort hun prestatie, hun

op de oproep van IKT om kandidaten aan

visie op verbinden of hun trots op Twente toe

te melden die in 2011 het verschil hebben

te lichten. Het was net als in 2011 een spet-

pagina

28


Sessie 3: ‘Sociale Innovatie’ werd geleid door de heer Jan Bullens en mevrouw Hannie van der Krogt. Leren Effectief Functioneren = LEF. De bijeenkomst is afgesloten met een gezamenlijke borrel en er was dus volop gelegenheid om te netwerken.

18 september 2012 Op deze derde dinsdag in september waarop de troonrede nog maar amper is uitgesproken, hebben een aantal prominente mensen uit de regio hun visie hierop gegeven. Wederom heeft IKT hiermee geprobeerd om de verbinding te maken tussen ondernemers, overheid, onder-

wijze gegeven. Onder leiding van Dorothée

kend voor deze bijeenkomst. De deelnemers

wijs en - in dit geval - de media. Vanuit onder-

Loorbach hebben de heren na afloop van hun

konden een keuze maken uit twee van de vier

nemerskant heeft de heer Hennie van der Most

inleidingen, elkaar kunnen confronteren met

geplande creatieve workshops/sessies, die

zijn mening gegeven over de kabinetsplannen.

hun eigen uitspraken. Tijdens de afsluitende

hoogstwaarschijnlijk hun manier van denken

De heer drs. Jan Bron heeft hetzelfde gedaan,

borrel hebben ook de aanwezige deelnemers

wel eens totaal zouden kunnen veranderen.

maar dan vanuit zijn rol als portefeuillehou-

zich hierin uitgebreid kunnen mengen.

Sessie 1: Gastspreker Ton Verbeek, had

der Mobiliteit van de regioraad Regio Twente.

als titel ‘Wake Up Your Mind: Creating

Vanuit het oogpunt van onderwijs/onderzoek

27 november 2012

Innovation!’. Moeilijke omstandigheden

is het woord gegeven aan prof. dr. Hans de

Bijeenkomst bij Event Creators (De Methoeve)

inspireren vaak tot creatieve oplossingen.

Groot, hoogleraar Public Management aan

in Weerselo onder de titel ‘Anders DENKEN?

Sessie 2: ‘Het beste uit jezelf halen’.

de Universiteit Twente. En ten slotte heeft de

Gewoon DOEN!’ De uitspraak “Angst blok-

Ulberthe Wielinga van Bureau Winners

hoofdredacteur van de TC Tubantia, de heer

keert creativiteit” van Michiel Drijber, één

heeft laten zien dat veranderen voor veel

André Vis, zijn oordeel op beschouwelijke

van de inleiders van deze middag, is kenmer-

organisaties een must is. Sessie 3: ‘Kernwaarde Plezier: Iedereen Elke Dag Plezier (IEDP). Michiel Drijber gaf in deze workshop het antwoord op de vraag die meer dan 800 organisaties stelden. Hoe kom je met plezier tot verbeterde prestaties en een beter arbeidsklimaat. Sessie 4: Gastspreker Aart Martens van Spoorijzer had als titel :’Afscheid van een expert, niet van zijn expertise’.

Tijdens de afsluitende borrel was het tijd om nog wat te netwerken.

pagina

29


IKT Twe n t e Con c e r t 2 012

Liverpool Rain

Vorig jaar had IKT Ilse DeLange voor het jaarlijkse Twente Concert weten vast te leggen. Mede dankzij de bijdragen van de hoofdsponsors URENCO, TKH Group en TenCate kwam bij het 20e Twente Concert de Zeeuwse band Racoon naar de Blasiuskerk in Beckum.

Met artiesten als Ilse DeLange en Racoon, zien we dat het Twente Concert duidelijk een jonger publiek gaat aantrekken. Logisch met een topband als Racoon: Winnaar van de 3FM Award voor de beste single ’No Mercy’ én een Edison voor het album ‘Liverpool Rain’. Hoewel de wat oudere doelgroep misschien niet helemaal op de hoogte was van dit muziekgenre, genoten ook zij met volle teugen van de prachtige lyrische stukken van bandleider en singer-songwriter Bart van der

jaarverslag

2012

Weide en gitarist Dennis Huige.

pagina

30


pagina

31


Jaarre k e n in g 2 012

Balans per 31 december 2012 (na verwerking voorstel resultaatbestemming)

Activa (in euro’s)

31-12-2012

31-12-2011

Vaste activa MateriĂŤle vaste activa

35.621 ________

41.585 ________

35.621

41.585

Vlottende activa Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen

5.790

6.577

11.506

13.030

340.715 ________

266.499 ________

Totaal vlottende activa

358.011 _________

286.106 ________

Totaal activa

393.632

327.691

Passiva (in euro’s)

31-12-2012

31-12-2011

Eigen vermogen Algemene reserve

247.953

265.910

Bestemmingsreserve Kringen

120.897 ________

________

368.850

265.910

Voorzieningen Voorziening Kringen

- ________

8.211 ________

-

8.211

Kortlopende schulden Crediteuren

686

27.224

Belastingen en sociale verzekeringen

jaarverslag

2012

Overige schulden

pagina

32

8.276

7.030

15.820 ________

19.316 ________

24.782 ________

53.570 ________

Totaal passiva

393.632

327.691


Staat van baten en lasten over 2012 (in euro’s)

2012

2011

Baten Deelnemersbijdragen

352.995

354.599

Lasten Huisvestingskosten

25.088

24.403

51.717

78.949

Activiteiten Kringen

39.442

30.980

Secretariaatskosten

49.427

57.605

Activiteiten regionaal

Website

9.217

4.659

Personele lasten

191.196

181.371

Afschrijvingen

11.704 ________

6.136 ________

Totaal lasten

377.791 ________

384.103 ________

-24.796

-29.504

Rentebaten

8.871

7.318

________

________

Resultaat

-15.925

-22.186

Resultaatsbestemming: In mindering gemaakt op de Algemene Reserve

-17.957

Toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Kringen

2.032

pagina

33


Jaarre k e n in g 2 012

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2012 Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Debiteuren

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva in de balans opgenomen

Op de post debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid in

tegen nominale waarden. Baten en lasten zijn verantwoord tegen

mindering gebracht van E 1731.

de historische waarden. De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van Richtlijn 640 “Organisaties zonder winststreven” van de

Liquide middelen

Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

De liquide middelen staan alle ter vrije beschikking.

Materiële vaste activa

Algemene reserve

De inventarissen worden gewaardeerd op aanschafwaarde vermin-

De algemene reserve bestaat uit de cumulatieve resultaten van de

derd met de lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte

Stichting.

economische levensduur. Op inventarissen en automatiseringsapparatuur wordt jaarlijks 20% van de aanschafwaarde afgeschreven. Bij aanschaffingen gedurende het boekjaar wordt naar tijdsbeslag afgeschreven.

(in euro’s)

2012

2011

Stand per 31 dec. 2011 resp. 31 dec. 2010

265.910

288.096

Bij: resultaat boekjaar 2012, resp. 2011 Stand per 31 dec. 2012, resp. 31 dec. 2011

-17.957 _______ 247.953

-22.186 _______ 265.910

Over de investeringen in 2012 betreffende de opzet van de interactieve website wordt eveneens 20% per jaar afgeschreven.

Bestemmingsreserve Kringen Vorderingen

Als gevolg van de juridische fusie zijn de vermogens van de kringen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde en voor zover

per 01.01.2012 ingebracht in de stichting Industriële Kring Twente.

nodig opgenomen onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Aangezien deze vermogens voor de kringen zijn geoormerkt, volgt onderstaand een specificatie:

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten (in euro’s)

Materiële vaste activa

jaarverslag

2012

(in euro’s) Stand per 31 december 2011: Aanschafwaarde 86.819 Cumulatieve afschrijvingen -45.234 _______ Mutaties in 2012: Investeringen 5.740 Afschrijvingen -11.704 Desinvesteringen en aanschafwaarde Desinversteringen cumulatieve afschrijvingen _______ Stand per 31 december 2012: Aanschafwaarde 92.559 Cumulatieve afschrijvingen -56.939 _______

pagina

34

Kring Almelo Kring Berkelland 41.585

-5.964

35.621

01-01-2012

Mutaties 2012

Resultaat verdeling 2012

31-12-2012

44.899

-

726

45.624

3.609

-3.609

0

0

Kring Enschede

4.908

-

82

4.990

Kring Haaksbergen

4.488

-880

44

3.653

Kring Hengelo

38.755

-5.125

637

34.267

Kring Oldenzaal

19.736

-

339

20.075

Kring West-Twente

14.739

-2.655

204

12.288

131.134

-12.269

2.032

120.897


De activiteiten van de kringen worden in eerste

ieder jaar gevuld met een bedrag van E 30

trekkingen uit het centrale Voorzieningenfonds

instantie gefinancierd uit de door de deel-

per deelnemende organisatie. Niet gebruikte

van IKT. De mutatie van IKT Berkelland is een

nemers betaalde kringtoeslag. Mocht deze

gelden blijven na het jaar waarin deze zijn

gevolg van de ontbinding van deze stichting.

bijdrage ontoereikend blijken, dan kunnen

gedoneerd, nog twee jaar door de plaatselijke

De mutatie van IKT Hengelo betreft een bij-

de kringen een beroep doen op het centrale

kring opeisbaar.

drage aan het op te richten Technieklokaal

Voorzieningenfonds van IKT. Dit fonds wordt

De ‘Mutaties 2012’ betreffen in hoofdzaak ont-

Hengelo.

Enschede, 2 mei 2013 Namens het bestuur van de Stichting IndustriĂŤle Kring Twente: H.G.B. Spenkelink, voorzitter

pagina

35


jaarverslag

pagina

36

2012


Hoofdbestuur en Secretariaat

Hoofdbestuur

Voorzitter van

(per 1 juli 2013)

De heer Peter Bos

Kring Haaksbergen

De heer Julius ter Haar

Kring West-Twente

Mevrouw Wilma van Ingen

Vice- voorzitter Hoofdbestuur

Mevrouw Miriam Luizink

Kring Enschede

De heer AndrĂŠ Oude Weernink

Vice-voorzitter Business Connection Group

De heer Huub Rakhorst

Kring Almelo e.o.

De heer Herman Spenkelink

Hoofdbestuur

De heer Henk Noordman

Kring Oldenzaal e.o.

De heer Wijnand Weerdenburg

Kring Hengelo

De heer Bas Wolters

Business Connection Group

Secretariaat (per 1 juli 2013)

De heer ArnĂŠ Bagerman

Directeur

Mevrouw Irma Krabbenbos

Office manager

Mevrouw Saskia Rikhof-Slot

Directiesecretaresse (ma/di/do)

Correspondentieadres

Kantooradres

Postbus 5501

Ondernemingshuis, Hengelosestraat 585

7500 GM Enschede

7521 AG Enschede

Tel.: (053) 48 49 980

ABN-AMRO 61.42.62.704

Fax: (053) 48 49 985

ING 67.41.54.045

E-mail: secretariaat@ikt.nl

pagina

37


IKT Organ is at ie

Stichting Industriële Kring Twente (IKT)

Deelnemers

1

2

3

4

5

6

Business Connection Group

Hoofdbestuur Directeur Secretariaat

1 Stichting Industriële Kring Almelo e.o.

2 Stichting Industriële Kring Enschede

3 Stichting Industriële Kring Haaksbergen

4 Stichting Industriële Kring Hengelo

5 Stichting Industriële Kring Oldenzaal e.o.

6 Stichting Industriële Kring West-Twente

jaarverslag

2012

pagina

38

Fotografie: Jaap Baart, Hengelo en eigen materiaal IKT

Grafische vormgeving: Zone2design, Enschede


pagina

39


2012 jaarverslag

Fotografie: Jaap Baart, Hengelo en eigen materiaal IKT

Grafische vormgeving: Zone2design, Enschede

IKT jaarverslag 2012