Page 1

IKT-boken


IKT-boken BOKMAL

~;l

\""--

/r

-

~

~"...

.-

....••

NAVNET MITT:

SKOlE:


Illustrasjoner: Vibeke Korsnes, vibekekorsnes.com Omslagsdesign

og grafisk formgiving:

Rim design

Trykk: 07 Gruppen AS Aile henvendelser om denne boka rettes til: Tell forlag as, Slemmestadveien 416, 1390 Vollen, tlf. 66 78 09 18 e-post: heidi@tell.no www.tell.no

Det ma ikke kopieres fra denne boka i strid med andsverksloven eller i strid med avtaler om kopiering inngatt med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere

til andsverk.

Kopiering i strid med lovelier avtale kan medf0re erstatningsansvar og inndragning,

og kan straffes med boter eller fengsel.


Innhold /0A bruke en s0kemotor til it s0ke pit Internett

o

s.9

o

o

~s~tt;inn I tabell og smartfigurer i Word s.1~ _/

o o

A kunne bruke flere funksjoner i Word

A bruke laeringsplattformer

s.28

0

l 0

째0

s.22 o~

A vite noe am kildekritikk

s. 13

o o o

o

o

o

o o

A bruke regneark

s.47 /


SYMBOLER SaM DU

U

FJ

MA

Dette kan du jobbe med alene.

Vent tillaereren din har forklart.

~

Vi jobber sammen.

~

Hjemmearbeid.

KJENNE:


HVORDAN VAR OPPGAVEN? Fargelegg: lelt

~

lilt vanskelig vanskelig

r

~J I.j'~'~'

""."

..•...

!

-'

=

i


Kan du? Jeg husker det jeg lrerte pa niva 3.

r:o Repetisjonsoppgaver 1. Touch a. Hvorfor er det lurt

a bruke

touch-metoden?

pa

b. Hvilke farger er det fingrene? Fargelegg. c. Hvilke bokstaver er det du skal bruke de r0de fingrene til? Svar:

_

2. Datamaskinen Hva er dette?

El ••••• Lokaldisk(C:)

El (:) 2.mnn El (:) privat El t:l Min hobby (:) Dyr

3. Utskrift a. Hva er kortkommandoen

for

a skrive

ut?

Svar: b. Hva er lurt

_

a gj0re

f0r du skriver ut?

Svar:

_

4. Internett, nettleser

a. Hva er egentlig Internett? Svar:

_


~ ~

C.

Hvilken nettleser har du

pa

maskinen din?

5. Nettadresse, filbane

a. b. c. d.

Hva betyr www i en nettadresse? Kan det vrere mellomrom i en nettadresse? Hvilke nettadresser kan du utenat? Hvilke land er disse nettadressene fra?

6. Lenker

a. Hvordan kan du vite at noe

pa skjermen er en lenke?

7. 50kemotor

a. Hvilke s0kemotorer vet du om?


~ ~

8. Nettvett og nettikette a. Er det lov a legge ut bilder av andre pa Internett?

b. Hvilke opplysninger

b0r du ikke dele med andre pa Internett?

c. Hva kan du gj0re hvis du opplever noe ubehagelig pa Internett?

9. Datasikkerhet og virus a. Hvorfor er det lurt a ha en brannmur?

c. Hva er de to vanligste matene et virus sniker seg inn i datamaskiner pa?

10. Digitale bilder a. Hvordan overf0rer du bilder fra et digitalkamera til en datamaskin?


S0kemotorer Mal: Jeg kan bruke en s0kemotor til a finne nettsider. Jeg kan bruke bade ikoner og s0keord, og jeg kan s0ke smart for a fa flere eller fcsrre treff.

Sokemotorer S0kemotorer Internett.

er spesialprogrammer

~ ~

som hjelper deg med a lete pa

S0kemotorene leser gjennom millioner av nettsider og lager seg en oversikt over hvilke ord nettsidene inneholder. Nar du s0ker, finner s0kemotoren de nettsidene som passer best til s0ket ditto Det finnes mange s0kemotorer pa Internett. Den mest kjente er Google.

Go

gl~

I IKT-boken 3 sa vi litt pa s0kemotoren Den finner du pa:

Kvasir har laget for barn.


Slik bruker du en s0kemotor S0kemotoren er en lenkesamling. Programmet har samlet informasjon om mange nettsider og sortert dem, slik at det blir lettere for deg a finne fram. Du kan bruke s0kemotoren

pa ulike mater.

Hvis du trykker pa

\J! Jii ~ ~ ••

ii'>

ikon ene, ~ kan du surfe pa ~ lenkene som kommer fram. Det betyr at d u klikker pa ikoner eller ord som sender deg videre til andre nettsider. Bruk tilbake-ikonet hvis du vii ga tilbake til sider du kom fra.

AC j

'

Du kan ogsa skrive inn hva du leter etter i sekefeltet. Trykk pa ÂŤS0kÂť, sa leter s0kemotoren etter sider pa Internett for deg.

......,.....,..., .... ,,_ ..[ s 4> t<

1


~ ~

Smart s0king Hvis du bruker fa ord, far du som regel mange treff. Da kan det ta tid a sjekke ut aile sidene. Gir du s0kemotoren flere ord, er sjansen st0rre for at den finner sider om akkurat det du leter etter. Anne 0nsker seg et kjreledyr og vii lese om kjreledyr pa Internett. Naboen har fatt en fin Iiten hund, en cocker spaniel, som Anne synes erS0t. Anne s0ker f0rst pa «kjreledyr». Hvor mange treff far hun? Pr0v selv og finn ut.

___

[ s4t< ]

Anne synes det er for mange sider a lete igjennom. Hun skriver inn et s0keord til, «kjreledyr hund». Hvor mange treff far hun denne gangen?

__ ~_[

s4t< ]

Hvis du bruker s0keord som sier n0yaktig hva du leter etter, far du ikke sa mange sider a velge mellom. Anne pr0ver med ordet cocker spaniel. Hvor mange treff far hun denne gangen?


Nil er det din tur Bruk en s0kemotor til a finne informasjon om en kjent person.

Hvem s0ker du pa?

~~\?~a navnet t,l.

U ."s do slPker P t ette rw det lor a s 0

en person, er It) foran og bak anflPrselstegn C det bare -'-Da Kommer 1 navneLâ&#x20AC;˘ 'd hvor he e _~ a netts, er tren P navnet star. O

0

Pr0Ven gang til. Denne gangen skal du s0ke pa en hobby eller noe annet du er interessert i. Hva vii du vite mer om? Bruk fantasien nar du s0ker. Pmv ulike kombinasjoner av ord. Skriv ordet i bade entail 09 flertall.


Kildekritikk Mal: Jeg vet fem ting sam er viktige nar jeg skal finne ut am jeg kan stole pa det sam star pa en nettside.

Hva er kildekritikk? Hvem har laget aile sidene sam finnes

po --

Internett?

~-

)

-----~

Det er millioner av sider pa Internett. Det finnes nettsteder om aile slags mulige temaer og pa all verdens sprak. Aile sidene er laget av en eller annen, men av hvem?

Hvem som heist kan lage en nettside. A lage en nettside er som a sykle. Det kan se vanskelig ut f0r du har lcert det, men sa er det lett. Hvordan kan vi da vite om det som star pa Internett, er sant? Og betyr det at man ikke kan bruke informasjon man finner pa nettet i det hele tatt? Selvf01gelig kan du bruke informasjonen du finner pa Internett, men du ma lcere deg kildekritikk. Da er sjansen st0rre for at du ikke blir lurt. Det finnes flere muligheter for a finne ut om vi kan stole pa det som star pa en nettside.

Kildekritikk er en metode for a vurdere am du kan stole pa det du leser.

<::>


Dette

ma du se etter

Hvem har laget nettsiden?

Det f0rste du ma se etter, er hvem som har laget nettsiden. Denne informasjonen finner du pa selve nettsiden. Hvis det er en offentlig side, skal du kunne stole pa det som star der. Du skal kunne stole pa sider som regjeringen eller en offentlig etat har laget. En hjemmeside kan hvem som heist lage. Der kan du selv velge hva du vii skrive om, og det er vanskelig a vite for andre om det du skriver, er santo

Hvilken av disse nettadressene ville du stolt pit? http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bru k/Ba rn/ http://www.homepages.com/kristofferstulleside.htm

Pa aile nettsider b0r det sta hvem som har laget siden. Det star ofte helt nederst pa et nettsted. Hvis det er noen som er redd for a bli avsl0rt for juks, t0r de ofte ikke skrive hvem de er.

mtd"••..•MlIlIlfillllfMfflll:l"§f.,,M• .i¢e.· @;)·tJ~;II~",f-----

'II'---------1.11Illl!l' I.·UIlD!iW:lIll,. 'Mm,,;,.m!·CIIh •• iIft@.ffl!t.~bi§.'¥tlllllm -------

Sjekk med din skoles nettside. Hva er nettadressen? Hvem er kontaktpersoner?

IllIh

_


/~ Hvorfor har de laget nettsiden? Det neste du b0r finne ut av, er hva som er hensikten med nettsiden.

,

kan s/~tt ikke \

Er det for eksempel noen som vii selge deg noe, eller er det noen som vii overbevise deg om noe, eller er det en informasjonsside? Er det noen som vii skrive fakta om noe de vet noe om, eller er det noen som vii underholde? Tror du for eksempel noen som skal selge noe, vii skrive det samme som en som ikke liker den samme tingen?

(Manen (

er

laget av ost,

g her ser du en bit av den. ~

f,rran-er Sunt' Kj0p det

1;0~

na ,. â&#x20AC;˘

~'

Manen er en sate" itt av stein, og den spises.

o

o


Nar ble informasjonen sist oppdatert? Det neste er a finne ut nar informasjonen sist ble oppdatert. Datoen for siste oppdatering skal sta godt synlig pa siden.

Hvordan ser siden ut? Du b0r ogsa tenke over hvordan siden ser ut. Ser den ordentlig ut? Er det mange stavefeil eller andre merkelige ting? Til slutt kommer det aller beste knepet: Sjekk flere kilder. Du kan for eksempel sjekke pa skolebiblioteket, sla opp i leksikon eller faktab0ker. Du finner gode lenkesamlinger med mye informasjon pa blant annet pa denne adressen: http://skoleverkstedet.deich ma n.nol Jo flere kilder du finner som sier det samme, jo mer sannsynlig er det at informasjonen stemmer . .â&#x20AC;˘.â&#x20AC;˘... Hva 'k.' med d' WI Ipe la? Det

/

. I W'k.' I Iped'la ~

/ k.an hvem som heist star mye I sk.rive. Syns du det der! / I' virk.er palitelig? Bruk. flere k.ilder som store norsk.e lek.sik.onpa denne nettadressen:

http://www.snl.no/ "x... ~ .


Sjekkliste for kildekritikk: 1. Hvem har laget nettsiden? a. Star det pa nettsiden? b. Hvordan er nettadressen? 2. Hvorfor har de laget nettsiden? a. Seiger de noe? b. Er det noen som vii overtale deg til noe? c. Er sid en laget for a informere? d. Er det underholdning? 3. Nar ble siden sist oppdatert?

Nil er det din tur S0k pa Internett og svar pa oppgavene. 1. Hva er kildesortering? (Tips: Du kan finne svar pa ung.no eller loop.no.)

2. Hvilket land har flest VM-titler i fotball for menn? (Tips: Du kan enten bruke en s0kemotor eller se hva du finner pa Wikipedia.)


r-~..__

w

--

,

Word Mal: Jeg kan sette inn tabell, endre kantene pa tabellen og sette inn smartfigurer.

MSmartfigurer

og tabeller

Tabell er et rutenett som deler siden opp i firkanter. Du finner tabell under fanen «Sett inn».

UJ ~

F~o.~;. Q ',,-03

Q,

.

lsmartArt Diagram . I -'--~---~-~~~-_.

Hjem

1 Figurer

..i

SI.;jermbilde

Hyperkobling

S(

__ .._-_.~~

Nylig brulcte figurer

tJ"."-0006LLC;>-!}t3 Forside

Tom side

Itd"

Sideskift

Tabell

T.b,II"

Bilde

/

Utklipp Figurer SmartArt Diagram ..

~Y

II",t,,,joo,, Grunnfigurer

06b-OQOOQ0(i)@

Under ikonet «Figurer» finner du mange ulike tegninger, piler og streker.

GC>O[CJJIf"'j}, ~OO 1:l©@AD©'V~'il.'« () {} (

Anne henter et bilde av en katt fra utklipp og beskjcerer bildet litt.

'Lr ,() I'=:> fJ; ,n, J[, f' !0' <1i :;;'v/!rt"9QDDDq(Jo

<,j

is

Hun starter med en tabell pa 2 x 2 ruter.

}

Brede piler

Q

Anne skal lage en tegneserie ved hjelp av bilder og former hun finner i «Utklipp» og «Figurer».

) {

El EfJ 0',

2i

o ~~try; Flytskjema

OO<>[JOtlDOoOd\] o 00 t:J ® EB Z \1 Co \l Q D' GOOlO

t6.~;Q.1 '

U

'

",,-13 ..

Forside •

Hjtm

Sftt inn

Sid~oPPSctt

-_.

J

loj

T~m Sidesldft sIde SIder

Tlibetl \l Bilde . • . !~~l-I

l

Releranstr

~~qy ~ Utklipp

Figurer ~

Sm;

-----'"'1

iEBoOOOOOOO

1 00000000 10000000000 ! 0000000000

iOOOOOOOOOO 10000000000

!~~~~~~~~~~ For a beskjffire et bilde dobbeltklikker du pa det. Da kommer beskjffiringsverkt0yet opp.


Nar bildet er pa plass, setter hun inn en snakkeboble, under «Figurer». I snakkeboblen formatere

som hun finner

kan hun skrive en tekst, og hun kan

den som hun 0nsker. <" .. \01"." •

..".~

i{

_

•••

...•.....•.

,""''''''-..

-

..

II!l •••

Na kan Anne hente inn de siste bildene og lage flere snakkebobler tankebobler. Slik ser tegneserien

til Anne ut nar hun er ferdig.

Jeg heter Mons.

og


Tabeller kan ogsa brukes til a holde en tekst pa plass i dokumentet. Da kan du skjule tabellen sa den ikke synes. Det gj0r du ved f0rst a sette inn en tabell. Sa gar du til egenskaper for tabell, som du finner nar du h0yreklikker med musepekeren pa tabellen.

A- A'

/1- .:I

(>libri 16r~' 11

F K §

.a. ...i~ ~~ =:: ...

a~

.•.

rz--

I c ..•.•. ~~_

W .JJ

Kantlinjer 09 skygg~legging...

I

Del feller...

II~ Iekstretning

~ellejustering

Velg «Kanter og skyggelegging». Velg «Ingen» for a fa en usynlig tabell. Vii du ha en kraftig ramme rundt, velger du noen av de andre mulighetene.

6~ste tilpassing

~

Imsliling, :~

I I

L

... : •.

Egenskaper for tab ell .•.

Forhand:;visning Klikkidiagrammet nedenfor. eIle, b<uk knapper t>18 !egge II

!ngen

kantlinjer

r;;J~ ~ ~ '-~

~ 8

_-=-=L El

EJ

'* Ruter!ett

Earge:

_

~edde_'__

~

o

===== =-_-_ ==_-=- -=-=-=_

v

EgendefOOt!'!

'lip!<

--

Anne

v

Aron

Britt

Bork

Anisa

Omar

\I~~~ I' tabeH kao du Med usyo \9 o' deo du hvor pa s\ besternrne 1 to vH at teksteo ska s a.


OPPGAVE 1 Lag en tegneserie om et dyr du liker. Krav til oppgaven: • Fire ruter. • Fire bilder. • En tankeboble. • Tre snakkebobler. Du velger selv skrifttype og skriftst0rrelse. rammen pa tabellen skal synes.

Du velger selv om

OPPGAVE 2 Lag en tegneserie om noen barn som leker sammen. Krav til oppgaven: • Fire ruter med usynlig ramme. • Fire bilder eller tegninger. Du velger selv om du vii ha tankebobler eller snakkebobler. Du velger selv skrifttype og skriftst0rrelse.

OPPGAVE 3 Lag en tegneserie om nettvett Krav til oppgaven: • Fire ruter. • Fire bilder. • Minst en snakkeboble. Du velger selv skrifttype og skriftst0rrelse. rammen pa tabellen skal synes.

Du velger selv om


Mer om hva du kan gj0re i Word Mal: Jeg kan flere funksjoner i Word.

~MeromWord Nar du skriver en oppgave i Word, er det flere ting du kan gj0re for a fa oppgaven til a se fin ut.

Stavekontroll

Nar du skriver en oppgave i Word, ef det flere ting du kan gj0re for a fa oppgaven til se tin ut. Du kan lett rette teksten o;;"'-'-\:':,,:'~:i~:';!latikken i setningene du skriver. En md b01gestrek unn~er ordet ef stavet feJJ eller at Word ikke har det i ordlisten ~--::.------.~----

a

Du kan lett rette teksten ~:':f::.:.~;·~r,g,_.:kt = og sjekke grammatikken i ."."""------~---setningene du skriver. En r0d b01gestrek under et ord forteller at ordet er stavet feil, eller at Word ikke har ordet i ordlisten sin. En gr0nn b01gestrek sam kommer under en tekst, forteller at noe er feil med setningen du har skrevet. b0lgestrek som kommer under en tekst, forteller a setningen du har skrevet.

-~~d

_.,.

Nar du h0yreklikker pa omradet, it kommer det opp informasjon am hva sam kan vrere feil. Her var det for mange mellomrom mellom ordene er og feU. Det skal vrere ett mellomrom mellom hvert ord og ett mellomrom komma og punktum.

Nar du skriver en oppgave i Word, ef det flere ting du kan gj0re for a fa oppgaven til se fin ut. Ou kan lett rette teksten 09 sjekke grammatikken i setningene du skriver. En md b01gestrek under et ord forteller at ordet er stavet feil eller at Word ikke har det i ordlisten sin. En gn"nr;';";'-·-'-';·~·"(·;··~~_/i b01gestrek som kommer under en tekst, forteller at noe er feir·~,.~~~2~ setningen du har skrevet. .---::-.-----.-~.------.

etter

Sidenummerering For a ha oversikt over hvor mange sider du skriver, kan du sette inn sidetall.

fg.r~'dt ~~~

S'l!t,l.ltt

h~'ll

S,dU

S,ide Utl;llllll fIQ~I~tSlll.rtM O"~I.m ill\,lllras;~Mf

~t1lobl",,;

~"",ukf

~1)'1"tltWllt

IOIlIl~ld,'IIi\l"~lt~lI S,d~t.ll

~~~~~,.",...

====

Du kan ogsa telle ordene du har skrevet, og nederst pa venstre side i skjermbildet ditt kan du se hvor mange ord du har skrevet. Anne har skrevet 63 sider og 8 354 ord. Tallet 23 forteller hvilken side du arbeider pa.

J


Layout Nar du skriver, vii teksten starte pa venstre side av arket. Slik har de som laget Word, bestemt at det skal VCEre.Dette kalles default. Du kan selv endre denne innstillingen og bestemme hvor teksten din skal plasseres. En innstilling sam er bestemt pa forhand, kalles default.

Du kan velge mellom a venstresti//e, midtsti//e, hfJyresti//e eller blokkjustere teksten.

..J

;

Um inn

IPP Jt

.j Kopier

T

Calibri (BrO'dtekst)

F

format

!!

K

T

T

11

K

T

aIM;x, x' Aa

T

AT

I~I

1;=

~=

y

T

I~~II fITI

l:~I ~.

== == ==

a.tY7.

i~ t~

"i-:·

T

n::~

y

H0yrestilt tekst Blokkjustert tekst betyr at du har rett marg bade pa venstre og h0yre side, og at teksten du skriver, fordeler seg utover linjene. Slik blir du helt sikker pa at begge sider har marg. Disse linjene som du leser na, er blokkjusterte. Pr0V selv og se hvordan teksten din fordeler seg pa linjene.

Du kan bruke lister nar du har oppramsinger Du kan legge inn punktliste eller ta//iste.

,,-

~

f":~ ~ ~

Hjem ~~

i"

-.J _ Um inn'

---

Y

Sett inn

~lip- \.I'

Y

Calibri(6rp'dleksl)

f op'e'

J Kopier formal

--

Utklippslavle

du vii skal se pene ut.

IF

K !! '

GO ...••...........•...••

Y

*

X,

Skrifl

11

'

A" A

x' Aa,1 ail,

1- J := J==' 'S· ~~~~H~ll 'If I Y

A

Y

••.•..••••..•...•••...••. Go

=: =: =:

'I,_:§_'_II_<:A_"

1..;

AVS~

~-------------~I~

1,0

us

t

AaBbCcOc

I

AaBbCcO(

Y_L_:F_Y_I _n_No_rn_lal_n_ln_gen nJ",

l

1:5

Du kan ogsa bestemme avstanden mellom linjene i teksten du skriver. Dersom du setter avstanden pa 1,5, blir det mer luft i teksten.


OPPGAVE 1 Tittel: «Aprilsp0k» Skriv en tekst om a narre noen 1. april. Krav til oppgaven: • Overskrift i WordArt. • Skrifttype Tahoma. • Skriftst0rrelse 14. • Minst ett bilde eller utklipp. • Sidetall nederst pa midten. • Bunntekst med ditt navn.

Verkt0yet «Bunntekst» finner du under «Sett inn».

OPPGAVE 2 Tittel: «Det er mitt valg» Skriv en fortelling om noe en person opplevde pa Internett, men som endte godt. it" Krav til oppgaven: / Var dette • Overskrift i WordArt. vanskelig, litt , vanskelig, eller / • Sidetall nederst til h0yre. greide du det I • Minst to bilder. lett? • Bunntekst med navnet pa skolen du gar pa. • Skriftst0rrelse 16. Du velger selv skrifttype, men den ma vrere lett a lese.

o

o OPPGAVE 3 Tittel: «Gratulerer med dagen» Skriv en fortelling om din bursdag. Krav til oppgaven: • Overskrift. • Skrifttype Arial. • Skriftst0rrelse 14. • Minst tre punkt i punktlisten. Du velger selv om teksten skal vrere venstrestilt, midtstilt eller blokkjustert.


For deg som vii lcere litt mer Du kan ogsa legge inn Iyd i et Word dokument. Lydfilen kan du lese inn selv, eller du kan hente inn en Iydfil fra «Utklipp». Slik henter du en Iydfil fra «Utklipp»: Ga til fanen «Sett inn» - «Utklipp».

0JIUtkliPP -

S~ketter: Anne

I boksen «Valgte medietyper» velger du bort alt bortsett fra Iyd. Skriv hvilken type Iyd du leter etter i s0kefeltet og trykk «S0k».

S¢ki: Aile samlinger

i

I

Resultater skal v~e: valgte·rnediefiltyper

- 0 Aile mediety per .•0 UtkJipp .•0 Fotografier

0

+ + ~

Videoer

.......•.." ...j

Velg den Iyden du vii ha, og klikk pa «Sett inn». Nar den er lagt inn, far du enten et slikt ikon i dokumentet ditt eller et bilde av Iydens navn.

For a h0re Iyden dobbeltklikker du pa ikonet eller bildet av filnavnet. Lrereren din kan vise deg hvordan du endrer innstillingen, slik at du far et slikt ikon nar du setter inn et Iydklipp i Word. Det finnes et annet hjelpemiddel som ogsa er nyttig. Det finner du nederst til h0yre i skjermbildet. Det er en glider som forst0rrer eller forminsker det du ser. , 100 % (;::)

Den forandrer ikke tekstst0rrelsen, men fungerer som et forst0rrelsesglass som gj0r dokumentet i skjermbildet ditt st0rre eller mindre.


OPPGAVE 1 Lag en historie am en hund sam ville ut og oppleve verden. Krav til oppgaven: • To Iydillustrasjoner. • Sidetallet 0verst til h0yre. • Skriftst0rrelse 12. En setning begynner • Skrifttype Comic Sans. alltid med stor bokstav og slutter med punktum, • Minst ti setninger. sp0rsmalstegn eller • Minst ett bilde eller utklipp. utropstegn.

OPPGAVE 2 Lag en tegneserie am ballen sam ville leke inne. Krav til oppgaven: • Minst en Iyd. • Minst en snakke- eller tankeboble. • Minst tre bilder eller tegninger. Du velger selv skrifttype og skriftst0rrelse.

OPPGAVE 3 Skriv en historie am to venner sam spilte et spill pa Internett. Krav til oppgaven: • Overskrift. • Skriftst0rrelse 16. • Sidetall nederst til venstre. • Minst ti linjer eller 150 ord. • Minst to bilder/illustrasjoner sam passer til teksten.

OPPGAVE 4 Skriv en fortelling med tittel «Du kan hvis du vii». Krav til oppgaven: • Overskrift i WordArt. • Skrifttype Verdana. • Skriftst0rrelse 12. • Topptekst med ditt navn og data. • Minst en i1lustrasjon. • Sidetall.


Skrive ut: Mal: Jeg kan skrive ut et dokument. Jeg kan sjekke hvordan utskriften ser ut f0r jeg skriver ut.

Forhandsvisning av det jeg vii skrive ut Anne skal skrive ut et dokument hun har skrevet, men er usikker pa hvordan det ser ut. Hun velger a fa se teksten pa forhand ved a velge «Skriv ut» - «Forhandsvisning».

I

fc.:.r.l

{:~I

Skriv!!t Velg skriver, antall utskriftsalternativer

eli.semplarer

og andre '-or du skriver ufo

!:!.urtigulskrift

Send doli.u"!entet standardsknveren

l~

dlrelct,e til uten a endre noe.

Forhandsyisning ForhandSvis

09 W.or end ringer

for du sli.riverut.

~1El"1·t:l' -::!J ForhandSVlSnmg-

li~

~-i=~

~

,

I

Skrlv ut

n >..-...U

Alttrnativer ... Sl;.nvut

-

Hun er ikke helt forn0yd, sa hun vii fortsette a skrive. Derfor velger hun a lukke forhandsvisningen. Nar hun er forn0yd, kan hun trykke pa ikonet «Skriv ut».

FOlhandsvis 09 $kriv ut ~~kumentet

pa sidene

Det er ogsa noen andre ting du kan gj0re f0r du skriver Ut.

-l

~

r)

---J:-J

~.,

side sider 100 '. 0:-;' ~Sldebredde Zoom

~

...•

M:lfQer Rttnino;l Storrels!! ...•. ' .. ~ Utsl:uttsform.at r"

Zoom

IllTo

-~

Vis linjal .j ~leste side " Fantarr!!ls!! ~,.... . Forrig!! ilde l...JformmH:enS.'.d.'.. _ _ rOlhinds'IlmrnQ

JJ.

lukk forhandSVimin9.

~~~~

Under knappen «Egenskaper» kan du velge om du vii at utskriften skal vrere i h0yde- eller breddeformat. Det kalles portrett eller landskap.

,~, •. mli1e.·'Wlm:w·m:::.1--_. Slotuo:~ Typo: tiP~tC~3llOwtlos

-......•.. """,

USIlOOl

o=-::-:__. orA orA =:-~~~~~.~ 0!k

~~

~otelof~.6nJ<pfOtsiOo 09sICl'hXIeIroQ.fClMtrQell, tIer~UI,PIs2,pIS~

5b1>rUilr<.:~

Du kan velge om du vii skrive ut i farger eller svart-hvitt (for at dette valget skal komme opp ma du ha en fargeskriver). Nar du har gjort aile endringene du 0nsker, skriver du ut dokumentet.

.Av ••••••~!.:oi:_f.

I

:-

0"".

~,5-12

_

~~-I_* - ="

-Il"

••.

v

z_

•.•

3ido<ll8ft:

I~

_

E~Ul•••''"'.........,; •• .,,can'rv<ne:l1094do UlIluIlm.

••••••••

tQII\~k

•••• ~

••• dlllltrJ<

••

1oik.l

, ~;Geoeodvrig\Qlull

~Fetat.t:blIt.un~

p~

"""" IC

_~p]_

___

,

m__ mm_J ". c:::LJ~

I

I

~


Lceringsplattformer Mal: Jeg vet hva en lreringsplattform er, hvordan jeg navigerer pa den, og hvordan jeg laster opp filer.

RA bruke en lceringsplattform En lreringsplattform ligner pa en vanlig skole, bare at alt er pa Internett. Det er pa en mate en digital skole. Lukk 0ynene og se for deg at du star ved din digitale skole.

> fronter

IItl:lx路._ Akkurat som nar du star ved din vanlige skole, m0ter du en hovedd0r. Den er last, og aile ma lase seg inn. Du laser deg inn ved a si hvem du er (brukernavn), og ved a bruke n0kkelen din (passord). Slik ser det ut pa Fronter. Slik ser det ut pa itslearning. ----Denne skolen har virkelig oversikt. Nar du laser deg inn, vet den hvem du er, hvilke rom du har adgang til, og hva du far lov til a gj0re i de ulike rommene.

Adgalng kun for mediemmer 10l

~ I

Logg inn

u

I


Din digitale skole legger til rette ny informasjon sam det f0rste du ser nar du kommer inn, spesielt for deg. Den kan hente meldinger fra rom du er medlem i, eller meldinger sam er bare til deg personlig. Alt kommer til deg, sam am du ble m0tt av din personlige sekretrer rett innenfor d0ra. Du far beskjed am det er lagt inn dokumenter eller annen informasjon i rommene du har tilgang til eller am det er noen arbeider du ma gj0re. Din digitale skole viser e-postkassen din, varsler deg am avtaler i kalenderen din og oppdaterer deg pa hva sam skjer pa skolen.

_~_~"'"

Etternoenub

Pa itslearning kommer du f0rst til et hoveddashbord. Der kan du velge ditt private omrade ved a trykke pa lenken «Mitt dashbord» til venstre i skjermbildet.

Favodttu - 4. tIlnn klassl!I'Dm -Kunn&Hindvllrk Skolensfellesrom BlblioteketsinformuJoosrom

Norsk Engelsk Ma.tematlkk KRL

----,------_._--.-----~-------------------------------

Kjzre"lesAmmBnI HJ,per del'"e tw" halt

Pa Fronter kalles den f0rste sid en «Dagens». Slik ser Annes «Dagens» ut:

I

Konuktef"

Intlstillin9~r Vis romll«e lkktbtSm:Ulrom

en fon 09 aY$'.ppende

..---

hDstfene

.•rut ••ngll,lbijsoggeyerdetnatidforenny

•.. dordring;,,;.

Hvi!l:etal!manglerdervlegU1gen' O· ••·'\'·l;-7·9-?·?·17

aE"lc~ CEr.:f;;~

Varsler

C~t~'a~1

o•

OHiSlon~ QUotsf;

fra fi

'me'

i

Fli ~;l15,,;r~1

T,.,:t>7>l'?'\"t


Her ser du et eksempel pa «Mitt dashbord».

Mitt dashbord

(t

Bu.1sjH12012

•.., FoltJall .,

Samarbeidsutvalg

SI;elermerf::ot/berennnoeosinne T)"I:rier

av kobber

har eKt

bade i aotall

og valum.

pa

Del er letllilgjengelig

en rekke

plasser

all markedsprisen

har

sleget En Pl010iver!

mloun ••, m"ldt" seg j OSlo og Uteya,

pa

EtlerlfOlge(liene

Einstein meldl!!

en 01' blodglver

seg iiI Rede

Kors

hvert

mlnutt

j nesten

ethel!

ragaSl

j landel

dllgn

GO!fLIta:dlnqi17ay26IsQmmunar Berre

895

personae

ef no heilt

utan

arlleid

j Sago

og Fjordane.

Rekna

i prosenl

sf del k1art

qQrsr~l!nnepaEQrtun"smal1Iiste NHOs

president

amel'1t:.anske

00 Telenar-direklar

magasinr:l

Kristin

Skogen

lund

er

t:.arettiI

"'Hdeas

38. mel'\tlgste

forretniogsi;\'inne

av (leI

Fortune Magazine.

"ei nJs~e"?!Jrl ngrlj I.lens seringen!!

;-.an glede seg iii den kanskje siste sommerhelo<:n,

ma vi ta iiI tayJ:e med rust:~v&r

Dette er ditt private omrade, som ingen av de andre pa skolen kan se. Du kan bestemme hvilket innhold siden skal ha, og hva som skal vises her. Du kan laste opp dokumenter, bilder og andre filer, og du kan legge til lenker og fa nyheter fra fag og prosjekter du holder pa med. Pa Fronter ser det private omradet ditt slik ut:

Her finner du e-posten din, kontakt- og adresseboken din, kalenderen din og ditt eget arkiv, hvor du kan lagre det du vii ha for deg selv. Du har kanskje noen andre ikoner pa ditt private omrade. Det er IKTansvarlig pa skolen din som bestemmer hvilke elementer som skal vrere der, men det er bare du som kan se det som er inne i ditt omrade.


o

A laste OPP filer Lever besvarelse .,

pa itslearning

Lrereren din kan gi deg oppgaver som du finner pa itslearning.

Nar du far en slik oppgave, finner du ofte en innleveringslenke under oppgaven.

Norsk

Klikker du pa den, kommer det opp en dialogboks hvor du kan laste opp svarfilen din og skrive en kommentar til innleveringen din hvis du vii det.

• • • • •

Oetvar en gang ... Velg blant lallene 3-7-9-12 Prinsesse En helt som \; il<l<efONenter skal bli det ... snipp, snapp, snute. var eventyret ute

sa

Teksl ;..JISkJift

I"" 5.,,,,,

',.,:.l

·S'aTel, •• BIlll Z',:"~ -11'-;':1· 12 ' lIl!: ~ ~ i§ ; x x' {~j:::::::::;::J-:JK;!de ~ © .i'

I

Du kan ogsa laste opp filer i din egen mappe. Velg fanen «ePortfolio»

O

og deretter «Mine filer». ~----

•.'

lnnstHllnger os tllganger Lar CleQaClmlnislrere Cl~uhi:e mappeinnslilhnQane.

~~~~n~~\::"'"'P"""O'Off,"I"";'"'"'''

Mine filer

Klikk pa «Mine private filer».

Sa ma du si ifra at du vii laste opp en fil.

for eKsem~el tHganOf,!llIatelser

ogulseencle.

Mine filer

f4a\ln , Ingen filer efler mapper


Gu I ·l~liM:"",t.r I O'g,nr;e ;--n~um~I:;:~~: ----~"'-.-W.th-: -------~~-\."'cd .:.-----.,. -----------.fikr

Du far da fram en dialogboks hvor du kan lete deg fram til filer i datamaskinen din. Nar du har funnet fram den rette filen, klikker du pa «Apne».

o

I ;

~"=:~~:::~= o.-ClF~

~o-

.•..•.P.1K,",11l1,~a

: .'

.•tn;l<t.>.ln

;-).~;':·lJ'j)5~

·.'.t,~tlt,'.cdD.

p

-=.

fJJ

:& 1

:~

:;1"-:;':-:·1;~)~

~;;G

UP'aUOIU)O •.•.fFtJ

.:H:G

Do~",monu Mus;.:

~_ Fj~ura

, ,

BV"tdeCIl

Last opp fit

;"Cc"""",ur ~le~.IDjlk(C:J OVOF.WDm.".(t):)J(

0

A laste OPP filer pa Fronter Pa Fronter kan du laste opp filer i mapper i de rommene du har tilgang til, eller du kan laste dem opp i «Mitt arkiv» ~ hvis d u ikke viI at and re skal lese demo Uansett er det ganske likt. Se etter verkt0ylinjen i inn holdsvi nd uet. Velg «Last opp fil». Sa velger du «Bla gjennom». Du far da fram den samme dialogboksen som pa itslearning, hvor du kan lete deg fram til filer i datamaskinen din. Du ma gi filen et nytt navn nar den lagres pa Fronter.

MlttArkiv

r Detaljelt

Ders , navn:

Mappe

last opp fil

Opprett

Ny lenke

u sl:.allaste opp en stor fII. vennligst bruk Jalla-opplastlngsfunksJonen. 1C:\skoleo.rbeid\bOke.nmeldelse.dd81e.sjermom ..

I

Flare flier

I

Forum


Filbaner Mal: Jeg forstar og kan navigere etter en filbane pa lreringsplattformen jeg bruker.

Filbaner Fronter I Fronter navigerer du deg til rom ved a velge «Rom» pa ditt private omrade. Du kan trykke pa ikonet eller fanen. Na far du fram en oversikt over rommene du har tilgang til, og da er det bare a klikke pa det rommet du vii til. Nar du kommer inn i et rom, m0ter du dette rommets dagens: «Romdagens». Pa samme mate som «Dagens» presenterer informasjon som bare er til deg, er «Romdagens» en presentasjon av det som skjer i akkurat dette rom met.

_"E:Z:l

KOntakter__~

lllllstlllillgt'.· Vis romllne Ikke besekte rom

I

InnstlUlnqH VJsromliste Ikke bes.e1c.te rom

------------

.!:.:~':~d_e'_~~_~

F.l.vol'itter - 4. tnnn kla.SSl!rom - Kunst & H!ndverk Skalansfellesrom BlbUotekets InformAfjonsrom

__~n pOrEefoJ: __ Norsk Engelsk Matematlld: KRL

F.lvQrlUtr

I

- 4. trion klauerom - Kunst &- Handl/ark Skalans fellesrom Blbllotekeu InformasJonsrom

Uorsk Engelsk Matematlkk KRl

Det er lett a se at du er kommet til en «Romdagens» og ikke din egen «Dagens» ved at det finnes en verkt0ylinje langs venstre side av skjermbildet. Her ser du hva dette rom met er innredet med av ulike verkt0Y, akkurat som et klasserom er fylt med skap og elevhyller, oppslagstavler og skuffer til pr0ver og innleveringer. Inne i et rom kan du altsa bevege deg ved a klikke pa ulike verkt0Y som rom met er innredet med.

Samfur Mu,Jkk NatUrf6


Nar du laster opp bilder eller dokumenter, er det egentlig filer du laster opp. Det kan vcere bildefiler, Iydfiler eller tekstfiler. Veien til arbeidene dine kalles filbaner. Nar du kjenner filbanen, vet du hvilke verkt0Y eller mapper du ma apne for a finne filen du trenger. Det kan vcere mange mapper inn; hverandre, derfor er det viktig med logiske navn som hjelper deg a huske veien du ma ga. I lceringsplattformene er filbanen ogsa lenker. Du kan klikke pa den og komme n0yaktig dit du vii, uten a ga helt tilbake og starte pa nytt for hver gang.

)


Innstillinger Visromliste IHe bes.skte

Norsk Er1gelsk Matematrkk

rom

Det betyr at du er i dette rommet,

Sarnfunnsfag Musikk. Naturfag

KRL

e liJ

III €!l

r Tinel r "'lfj

Undervisning

CJ CJ D

Bokpresemasjoner Nettvett Slider hostfest

0 Perlode CJ Periods CJ Periode

1 2 3

Inne i mappen har Anne lastet opp en doc.-fil, som heter «Anne sin presentasjon».

Itslearning Pa itslearning kan du navigere deg rundt ved a velge faner eller ved a klikke pa lenker pa hoveddashbordet eller «Mitt dashbord».

Anne sin presenra.sJon


Du kan ogsa bruke navigasjonstreet til venstre i skjermbildet for a navigere. Da trykker du bare pa den mappen eller omradet du vii til.

J&

Delna:-rmersegllytlJltilbibiioieketHuskAtamedbOkeOOdere harlestnesterredil.9 PenerpAblbIIOiek!"!tlovelos~alneSle gang VI kommer skal han tla rwe bcker \/I ken lese I og ~ne.

G

.

~Q~

~

Han

SklJ!le.o9SAIAlagel.,"llsteoverdemeSlle.steoo.kenesomollf lil.nllJ1

Hall'lllogsil.VlseossrnordaIlVikanfnmefrnmlh;1Iene.Det g:eder VI oss hlfordl VI Ilker A \IOOfe pA blblictekel

• T.~n•••

Plllnieaser ~ Sol

'""'"'

Her er et eksempel pa navigasjonstre.

0",;""

.."'''

x 1M !Je~t'10uktt{"'l3·~~16)

_

B

,i.~.;-•. ,.: ~,...•

1 "[IM1 OYlllm:t Tt,nUtrie:~KIT

+ ,,,,,, Stall

~

1li.~liI'.ls.

';r r,! JQ ?l'l1;<j~r

T<Jf~1

~ ~"g;"'J_"'<'~Ct.;-

Ul'd3.-l:im.o·.'",mlt.~·

~i~iOI"tl

T2.'...1:'.<'~.!J-,'~ LUttUl

I navigasjonstreet kan du brette ut mappene og se hva som ligger inni. Nar det star en pil foran mappen, betyr det at det er flere mapper inni den.

OPPGAVER Hvilken lceringsplattform

bruker skolen din?

Logg deg inn pa lceringsplattformen din og finn et arbeid eller dokument som er lagret der. Hva er filbanen?

HJEMMEARBEID Vis en voksen hvordan du navigerer pa lceringsplattformen din. Forklar hva et navigasjonstre viser. Hva betyr det nar det star et plusstegn eller en pi! foran en mappe?


E-post Mal: Jeg kan apne og sende e-post.

E-post For a kunne sende og motta en e-post ma du ha en e-postleser. Det finnes flere ulike e-postlesere, men mye er likt for aile: • Du skriver hvem du skal sende til (e-postadressen). • Du skriver hva e-posten handler om, i emne/subjekt-feltet. • Sa skriver du e-posten og avslutter med hvem den er fra. • Sa sender du den.

G

Vis sokealternativer OpprEtt et filter

Skolesaker Venner

Legg til kopi Emne:

11 til"

blindkopi

Hjemmearbeid

jI B

I Legg til

I

Legg ved en fit

!!

I t'iA"" En e-postadresse ma inneholde: • Et navn eller en bokstav- og tallkombinasjon identifiserer brukeren av e-postadressen. • En kr0l1alfa: @ ~ • Et domene.

\) anne@skolen.no

som

",

Hva forteller de to siste bokstavene etter ?unktum?


E-postlesere Mange e-postleverand0rer har sine egne program som lar deg lese e-posten. Du kan fa gratis e-postkonto fra noen av demo

,., Windows Live'

~Outlook

Gail

Hotmail

All e-post d u fa r, kommer i mappen «Innboks».

E-post

::--i

Post du sender, kommer i mappen «Sendt e-post.»

Arki'ler

Kontakter Huskeliste Skrive-post

PrlJV

:,0

Flagg seppelpost

en ny innboks:

00 E> t --Slet! ---,

Klassisk

Viktigeforst

mag.Aron (2)

G Hjemmearbeid

-lnnbOkS(1~ Sendt e-posl

~_~Ut~<l.~t.

G

I tillegg kan du lage egne etiketter/mapper for a holde orden i e-postene dine.

ail

E-post Kontakter Huskeliste

Anne oppretter sin e-post pa Gmail. Hun lager to nye etiketter/mapper:

Innboks

Sko/esaker

Sendt e-post Utkast ----------....

Skolesaker Venner 11til~

Uleste.

J


E.post Kontakter Huskeliste

Innboks Sendt e-post Utkast(1) Skolesaker Venner

Emile:

11 Iii •.

Hjernl1learbeid ~

B

I rei

I

Leg9 ved en fil

!!

:y.

TT· ~

19 . '""" 1=

Aron

Nar e-posten er sendt, legger den seg i mappen «Sendt e-post». Nar Anne far svar, vii det bli synlig i innboksen. Hun ser ogsa hvem som har sendt e-posten. E-post Kontakter Huskeliste

undertegne betyr a sette navnet sitt et dokument eller et brev.

A

pa

Oppgave 1 Skriv en e-post til lrereren din. Den skal handle om en bok du har lest. Husk at du ma skrive hvem du er, nar du avslutter e-posten. Oppgave 2 Skriv en e-post til en klassevenn. Det skal vrere en gratulasjonshilsen pa bursdagen. Gi klassevennen din to komplimenter. Husk a undertegne e-posten.


Presentasjonsverkt0Y Mal: Jeg kan lage en presentasjon.

r

~

,

PowerPoint Et presentasjonsverktfJy

ka n d u

bruke til a lage en presentasjon med bade bilder, tekst og Iyd. Du kan velge mellom ulike maler (utseender), og da er det enkelt a lage noe som ser profesjonelt ut. Du skal kanskje presentere en bok, et land eller hobbyen din for klassen. Da kan det vrere fint a bruke et slikt program. PowerPoint er Microsoft Office sitt presentasjonsprogram. Ikonet i Office 2007 ser slik ut: Du finner programmet ved a klikke pa Start) Aile programmer) Microsoft Office) PowerPoint. Nar PowerPoint blir apnet, ser det slik ut: Du kjenner mye igjen fra Word. • Du finner for eksempel Office-knappen som du klikker pa for a lagre. • Det er ulike faner a velge mellom. En av dem heter «Hjem». Der vet du at du finner de vanligste valgene, akkurat som i Word.


Nar du apner PowerPoint, apner du begynnelsen pa en ny presentasjon. Du ser et stort vindu som er arbeidsvinduet, og et lite felt som viser aile Iysbildene du lager. Her kommer det flere etter hvert, og du kan hoppe fra Iysbilde til Iysbilde ved a klikke pa bildet i dette feltet. En ny presentasjon far automatisk navnet Presentasjon 'Ciij ~

Cd Hj~m

Sett inn

>iPltr

Utforming

-=:J

'~ ',:0:"

Urn inn'"

1.

Jl.nimasjoner

Se

lysbiJdefremvisning

gjennom

I;::

-B Opp,ett •

Visning

::: ;,..;,..I ~ lI,i

T

t_

I r;,

I"

EJ"-"-OOO

e'

u~t..r t;.

~Tilbalceshll

~t

6 L l..c){7 ~'/\.{

Iy,~r,::e. xJSlett

-

c,. -

}'k~

0,

L~'sbilder

Gi navn og lagre Det er lurt a lagre filen. Bruk Office-knappen og velg «Lagre som», og gi filen din et navn.

J

,

'lli'

fc3 1 ~

PowerPoint·presentasjon lagre presentasjollen i standard filformat.

'~ 1 PowerPoint·fremvi1ning ~

lagre

~

lagre10m

. en presentasjon som alltid apnes i lysbildefremvisning.

LI lagre

iW 1 PowerPoint

Husk a lagre presentasjonen din der du vii ha den, for eksempel i «Mine dokumenter», og gi den et navn som gj0r det lett for deg a huske hva akkurat denne presentasjonen handler om.

}

97'2003-presenti!sjon lagre en kopi av presentasjonen som er ful ..• '''"'~.libel med PowerPoillt 97 -2003.

~

~~~~

. du lagrer fHeo som . \-\v\~ _2003_preseotasjoo, powerPo\ot 97 t du kao opoe er du sikker pa a 0 nO eo blemer ogs r deo uteo ~ro bare \lar eldre datamask\O som b . t iostallert. powerrO\O versjooer av 0


Aron lager en presentasjon om haier til naturfagtimen. Her ser du at presentasjonen har skiftet navn, for Aron har lagret filen og gitt den et navn. /r--, !

C!~~«

"1.i0iJ ,

;j

~

«_ -

~_

Hj<m I

T

Sett inn

Klipp tit

~-

Utlorl11ing

'0

~-- --

Anil11asjoner

!i1) Oppsett

-<

IA' A'I[!;j H= := II

T

~ITillJakestili

Nl'tt lyslJilde·

-:-

Aa

,a Slett

il A ! ::: == ~

Oppsett

/<

I

Pa det f0rste Iysbildet kan det vcere fint a ha en forside. Her kan det for eksempel vcere en title I som forteller hva presentasjonen handler om, og en undertitlel med opplysninger om hvem som har laget den.

f

Nor' gl

'

presentasjonen rnin \

et. n~~n, trenger jeg bare a rMe disketten , ) , k'led siden av O~' lT/Ce-

Her kan du velge mellom mange ulike oppsett. Pr0V deg fram.

f'~-:;;, 9 ",'.

,!

\ ,,

nappen for a' Iagre arbeidet senere.

,'2;

Hjem

~~ 1: ~.~ ,

'l~

-'-..1iK'JlJle'f

;. •

<~~<

~~-,-

----lysbildefremvisning .-

¥

~Tilbakestill

1!=Y~b=ild~' .~XJ_SI_ett

KDplerf-o-rmat

GO ,~.~

r

i

Office-tema

I~T~H::<O_'PO_'i'J_·"l· I

Animasjoner

-"-~

'~Oppsett

I N,tt ~ ,/

Utklippstavle-~

Utforming

--

lim inn'"

--

Sett inn

fJ Kiipput

r6.

I

I

j

Titte!lysbilde

',It,.

po

Her ser du beskjedene i arbeidsvinduet om hva du skal gj0re for a skrive tittel og undertittel. For a fa et nytt Iysbilde klikker du bare pa «Nytt Iysbilde» pa «Hjem»-fanen. Da kommer det fram ulike valg for oppsett av Iysbildet.

!

'tt Jeg har lagret og\

~

_

-

'


Uansett hva du velger, kan du gj0re am pa det senere ved a klikke pa «Hjem» ) «Oppsett».

) .:m Oppsett . Urn inn'"

Klikk pa det oppsettet du vii ha.

$ Kopier

format

Utklippstavle

Go

Nytt lysbilde'"

jj Tilbakestill • Slett lysbilder

Skrifttype 09 skriftstBrrelse Hvis du vii endre skrifttype eller st0rrelse pa skriften, ma du f0rst klikke i et skrivefelt pa Iysbildet, slik at programmet vet at du vii begynne a skrive. Na kan du klikke pa «Hjem»-fanen. Her ser

~ ~_'"~~.__ ._ "__ -!r=-..... -\.. ;:., .::,.;;:;-" •. -i

-.J

I~'~'l----

~~

du at verkt0ylinjen for skrift har fatt sterkere 1 I farger. Det betyr at den er aktivert, slik at du kan sla ned rullegardinmenyen og velge bade skrifttype og skriftst0rrelse akkurat sam du kjenner fra Word.

lema Aron synes denne presentasjonen ser litt kjedelig ut. Aron vet hva han kan gj0re for a friske opp presentasjonen sin pa en enkel mate.

=;::t'iJ.

,,~

.•.


-~ klikk pO

~

!

ÂŤUtformingÂť.

(n0

, lI,.]'-3 ' ,~

f-.

~L?... Hjem

; Sett inn

Utforming

I

,'~ I

Nar du far fram utformingsfanen, kan du velge blant ferdige tema i PowerPoint. Der finner du mange ulike bakgrunner, farger, skriftst0rrelser og skrifttyper. Finn Arons tema pa din maskin.

Sette inn bilder 09 utklipp

"'~~1

Pa det andre Iysbildet vii Aron ha et bilde av en hai. Han velger et oppsett som gir han mulighet til a sette inn et bilde. Na trenger han bare a f01ge instruksjonene pa Iysbildet for a sette inn tittel, tekst og bilde.

Bakgrunnen her er lift'''a~ner/edes enn det fflirste b'/det. Hvordan kan 'J,. man aIIIf\evel se at det er samme tema?,/

_ -~..

,

0," 11egge

KliIc1< i1<onet f( til et bilde

0

t,

,

I I ~-----==~-----=.".,;;,


Hvis du vii sette inn et bilde eller utklipp andre steder i presentasjonen din, gj0res det slik:

Sett inn

dIIOld

e

~~

:----1

0

OO-..j

ut k'hpp °

SkOJermt

Klikk pa «Sett inn» og velg «Bilde» eller «Utklipp».

I

Hvis du har valgt et oppsett slik som dette, kan du klikke pa ikonet for bilde eller utklipp.

Klikk for

a legge til -

en tittel~ ...

-

~-~

Fremvisning Nar du har lagret presentasjonen, er den klar for fremvisning. Klikk pa fanen «Visning» og velg «Lysbildefremvisning».

~~~. ~

_ "J'"'

CJ

'''Uno

~

~tloll'llJl

l1~bHdes(lrttrlng

Hammerhaien

utt,,,,Lo.

l] Uol.Jlslde

lY";"""m".""

~» =:J ~

l,sb,lde1rtlU'fISnlCl9

lever i rropiske

farvann og kan bli opptil 6 meter lang.

',;m",,'"

lysblldem31

Stotturl:llul

':J t10Utmal

-~

,. OJ,no,,'

"'J"

Ruttl'let:;

,.,-i

!

Lysbi/dene skitter hver gang du k/ikker venstre musetast.

pa

Ved Iysbildefremvisning vises bare Iysbildet. For a komme tilbake til arbeidsvinduet kan du trykke pa Eseape-tasten, «Ese».


Nil er det din tur 1. Apne PowerPoint og lagre presentasjonen med en gang. a. Den skal hete «En presentasjon av (ogsa navnet ditt)>>. b. Den skal lagres iMine dokumenter, eller der hvor lrereren din gir deg beskjed am a lagre arbeidet ditto c. Krav til oppgaven: • Minst fire Iysbilder. ~/Sl<riv mt" \''' • Egen forside. ( ~~e~t Iysbilde. bare • Minst ett bilde og ett utklipp. I stikkord. Du kao :\' heller fortelle. liti • Informasjon am hobby og favorittspill. \ mer oar d~ Viser • Bruk et selwalgt tema. \ preseotasjooeo. • Det skal vrere ulike oppsett pa hvert Iysbilde. .~

2. Lag og lagre en presentasjon am et dyr du Iiker eller ikke liker. a. Krav til oppgaven: • Et navn sam gj0r det lett a forsta hva den handler am. • Minst fire Iysbilder. • Minst to bilder og fem fakta am dyret. 3. Lag og lagre en presentasjon am barns rettigheter. a. Krav til oppgaven: • Minst ett Iysbilde am en rettighet sam barn har, og sam du mener er viktig. • Minst ett Iysbilde am en rettighet du skulle 0nske at aile barn hadde, og hvorfor du synes det er viktig. • Minst en illustrasjon pa hvert Iysbilde.

o o


Regneark Mal: Jeg kan bruke regneark til enkle utregninger og enkle grafiske framstillinger.

Regneark Excel er regneprogrammet til Microsoft Office. Pa samme mate som Word er et skriveredskap, kan du tenke pa Excel som noe du bruker nar du skal regne pa datamaskinen. Du har jo ulike b0ker til matematikk og norsk, ikke sant?

-'

Du finner programmet ved a klikke pa Start) Aile programmer) Microsoft Office) Excel.

b" ~~i ... ~~.~

Mine dokumenter

C2> MInfo,Jl~tOl dol<un>enU:

••

:!)Mlnl!bildu

Vi

p,.lnt

~~oth:epict'u

-i>-;;;-~~~ig~~O'l~~d;~&mIe' ~

Whdowst.lPd4te

•• :;'C~stCortro/C-*'" ,~

iaJ

,*,"osoo'tO/'fbWOfd.

~

~

~r.dtOffo:oPcwe<f

~

~t

\~FtwXO~3fOt

i=txpIortr 0W"rdoor¥sMm~

Cl .....,

Nar Excel apnes, ser det slik ut: Du kjenner sikkert mye igjen fra Word og PowerPoint.

Sideoppsett Calibrl

• Du finner for eksempel Office-knappen som du klikker pa for a lagre. • Det er ulike faner a velge mellom. En av dem heter «Hjem». Der vet du at du finner de vanligste valgene, akkurat som i Word.

Formler • 11

A

~-i A"I

""',


Nar du apner Excel, er det som a apne en matematikkbok. Derfor kalles en Excel-fil for en bok. Du ser at det star 0verst hver gang du apner Excel pa nytt.

(f~

~jem

,:-

s.tt

inl~

e,

J!oKlipp ut

Um

~1l Kapler J Kopier format

11111'"

Sideoppsett

(alibri IF

K

FormlN

• 11

Data

"IA"

!1 -litE "11&'

A"I

A

'!

Se gJennom

I"'" "'" "",H~~']

'liming

Slandard

~6fytt'ksl

I§' '§ :§li1~~F=1~SI',amm.nogmidt'till·

~...

°/0 000

~~,

:68 ;~gI

Betinget formatenng'"

Formater sam t3bell·~

Nar du lagrer Excel-filen og gir den et navn, far boken din det navnet du valgte. -:J ;:~:~.~~ ;.;':;_

-.!topi<rlo,mt

C~Ij~'1 F

K

- 11

Il

- :A- ,,'

~"';,.,a.

:~_-J

~'6r');t~.,1

-=.:11 -i~;:~

~SI;""""trlo

••••

••""cil'hH-

"fj-

'io ('00 :.;,'J

Akkurat som en matematikk-bok Det ser du helt nederst. For a bla videre til neste ark klikker du bare pa ark-fanen. Det som er helt spesielt med en Excel-bok, er at du kan legge til sa mange ark du viI.

••~

-tJ ~ G;;~l~~~!)lrl'g l~~~:~~~i~t!l.':~'~;~I;_ ~~:~~!-~i __~ (I,h1,'t'-",

har Excel-b0kene ark. 32

39 d(L_, __~ I~ ~ ~ ~I

Ark!,

Ark2 --;-":.i\rk3

Klar

Det gj0r du bare ved a klikke pa fanen med en Iiten stjerne pa. Den betyr «Lag en ny», og du kjenner den kanskje fra andre programmer.


Du kan ogsa bestemme hva det skal sta pa arkfanen. Det kan du gj0re pa to ulike mater. 1: Du kan dobbeltklikke pa den slik at fanen blir markert. Sa kan du bare skrive det du vii den skal hete.

40 I~ ~ •

_ ~I

Ark!

Ark2

Ark3

o

~

Klar

2: Du kan h0yreklikke pa den, velge «Gi nytt navn» og skrive det du vii den skal hete. _

~~\?~ va

du s k'N\ne navn rw\S kan du fanen senere, P? d t nO akkurat de mq5re e r Vol me motene. sam L1. .•

II ~~ 24

1

25

26

1

~

§i nj1t "avo

2/

Elytt eller kepi.r ... Q,.I '{is kede

Na vet du hva bade Excel, en bok og et regneark er for noe.

-'iJ

!ieskltt arl.. Arkfanefarge

33

I Excel har man celler, kolonner og rader - hva kan det vcere?

34 1

14 4

~

~I

Arl..-~

En celie kan jo bety flere ting. Det kan for eksempel vcere:

? • En celie fra et menneske.


Nar vi snakker om celler i Excel, er det rutene pa regnearkene vi mener. Hver celie har sitt eget navn. Navnet er koordinatene til cellen, akkurat som du kanskje kjenner fra kart og andre rutesyste mer.

~

!

\-",J Kopler "" Kopier format

F

Den f0rste raden heter 1, slik fortsetter det nesten i det uendelige.

Kolonnene gar nedover, neste kolonne kommer ved siden avo Den f0rste kolonnen heter A, slik fortsetter det nesten i det uendelige.

~~

~

,;/,'

v

K

U â&#x20AC;˘ -

S<ttinn

:::~<~t

(alibri

Kopl<rforrnat'

Utklippstavl<

Derfor har den navnet B2. Det ser du her.

J

HJ<rn

Urn imp

Denne cellen star i kolonne B og i rad2.

Radene har tall. En rad gar bortover, neste rad kommer under.

9 - ._.. ;

j~

r;.

IF

K

.~ 11_

U -

~.I

~11::n ¡J'I& <,~

Skeift

â&#x20AC;˘


Oppgaver Hva er navnet til disse cellene?

r--

r---------,·~ .0

.

~;::I

Svar:

H: :

II~ ,.

Ii~~

1:1l jlu

r

I!1~ , ~13

Hl9

!i~ lin 1'2A

li~;

o::J

••••• ,-"--~-~..,""""='".'-

---------

~ i.., .... A<

{.

"""

In

I: "., 85

88 89

" ""

" " "" ",. 100 101 102

'" 10' 105 106 10' 108

"" i o.1.tP 1111

c:::Ll

.,_--~---~",,~uulSvar: "

I

-----

~-----~


Autosummer Du husker kanskje at «Hjem»-fanen i Word har ikoner eller symboler for de vanligste valgene.

~Kopier i~i~.

j

Kopiuformllt

C~lIbl'i F

K

§_l~-~

,,~__ 11 __ !A·_A~~J§-s ¥

1l

-:1 LJ vii & - .a. Vj-~I~

~

~iJ-i~

~Srytt<,kstSt"nctatd

~~I!~

51" sammen 09 midtstill -

.__

_I~j·

%

MOll.:og

-

~

tNarmal

-~

-~~glfO~~:~:i~\I. s:~r~~~t<,el;_

Ncytral

1

Darlig

t~:!egnif!

God

J

farkiDI";:nde."

Skflft

Det er det samme med «Hjem»-fanen i Excel. Her kan du endre formatering av teksten, men i tillegg finnes noen ikoner som man bare bruker i Excel. Vi skal se ncermere pa et av dem:

L

Dette ikonet betyr autosummer.

A summere

betyr legge sammen.

a

Hvis du klikker pa denne, summerer datamaskinen tall for deg. Den foreslar til og med selv hvilke tall den tror du vii at den skal legge sammen. Det 10nner seg a sjekke om maskinen har valgt ut de riktige tallene. Den er jo tross alt en maskin som gj0r ting automatisk, mens du kan bestemme hva du vii datamaskinen skal gj0re for deg. Pa dette regnearket har fire venner skrevet ned hvor mye de har pantet flasker for.

(De

klikker pa cellen som heter B7. Deretter klikker de pa autosummer-ikonet. Datamaskinen foreslar a legge sammen tallene som star innenfor det stipla omradet.


Den foreslar altsa a legge sammen cellene 82 + 83 + 84 + 85 + 86. Hva ville du ha gitt maskinen beskjed om a legge sammen? Hadde den egentlig trengt a legge til det som star i cellen som heter 86? ~Q

Se godt pa hva som star i dette feltet. Her kan du selv skrive inn koden som far Excel til a legge sammen ulike tall. Du kan rette pa de cellene som Excel foreslar.

-":!!J

â&#x20AC;˘ Hj~

Selt inn

Sidtoppst:lt

Nar du skal skrive inn en formel i Excel, ma du f0rst s0rge for a markere den cellen du vii at svaret skal sta i. Denne gangen vii vi ha svaret i 87. Det er den cellen som er markert. Sett mark0ren i skrivefeltet. Du ma si ifra til Excel at du vii skrive en formel, og det gj0r du ved a skrive tegnet = aller f0rst. Sa skriver du inn ordet SUMMER, som betyr at du vii at datamaskinen skal summere noen tall.

...;:;0Kopler i~~.

F

!~o>trfo!..at

UU::ltppstaile

~

K

Y

_

~__

Det du skriver inn i skrivefeltet her, vises ogsa i celie 87, men det er bare til du er ferdig med a skrive formelen. Nar du har skrevet ferdig formelen, vises bare svaret her. Na har du sagt ifra til datamaskinen: â&#x20AC;˘ Hvor du vii at svaret skal vises - det gjorde du ved a klikke i 87. â&#x20AC;˘ At du skal skrive en formel - det gjorde du ved a starte med tegnet = i skrivefeltet. â&#x20AC;˘ At du vii at Excel skal summere noe - det gjorde du ved a skrive SUMMER.

~ ~

2Z


Na ma du forklare hva du vii maskinen skal summere. Det skriver du inne i en parentes. Hvis du vii at den skal summere panten til Anne 09 AIi, skriver du cellenavnene til akkurat de to cellene med et addisjonstegn mellom. Slik: (82+84). Hele formelen blir seende slik ut da: SUMMER(82+84).

=

Hvordan blir formelen hvis du villegge sammen bare Geir og Selma sin pant? «98+88h::I3lAJlAJnS

= :JBAS)

Hvis det er mange celler etter hverandre, bruker du kolon (:) i stedet for tegnet +. Slik: (82:85). Det betyr at du vii legge sammen 82 og aile cellene til og med 85.

Nil er det din tur 0VELSE1 ~ Apne Excel og skriv inn dette: I 810 skal du summere hele uka. • Start med a klikke pa den cellen du vii at svaret skal sta i. • Sa ma du si ifra til Excel at du vii skrive en formel. Ga i skrivefeltet og skriv =. • Deretter ma du si ifra at Excel skal bruke formelen for a legge sammen tall. Skriv SUMMER. • Til slutt ma du si ifra hvilke celler Excel skal summere. Siden det er aile cellene fra 82 til og med 88 kan du bruke kolon. Slik: (82:88). • Dette skal sta i skrivefeltet.

Ix

810 A

B

D

C

1 2 3 4

5 6 7 S

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lordag sondag

5 3 7 2

5 S

10

9 ~ialt

11 12 i helga 13

14 15 16 17

c

A

1 2 mandag 3 tirsdag

onsdag 5 torsdag 6 fredag 7 'ordag

4

8 s0ndag 9 10 i alt

D

"

Ser du at det kommer en ramme rundt cellene fra 82 til 88? Den forsvinner nar du trykker Enter/linjeskift. Det er for at du skal se ekstra godt hvilke celler som summeres.

0


0VELSE 2 I 812 skal du summere bare 10rdag og s0ndag. Na kan du bruke tegnet + inne i parentesen. F01g oppskriften.

I Marker cellen du viI . ha svaret i I t tt mark~ren i skrivefe te 2. 5 e 3 5ett inn tegnet ::; 4' 5kriv ordet 5UMMER 5', 5ett i parentes de cellene du vii maskinen skal summere med enten plusstegn eller kolon mellom

Kortkommandoer Du kan bruke kortkommandoene Pr0V dem ut i Excel-boken din.

i aile programmene

til Microsoft.

Ctrl + 5 (Lagre) betyr at du lagrer alt som er skrevet, eller som er apent i skjermbildet. Ctrl + Z (Angre) betyr at du angrer det siste som er skrevet, eller som er apnet i skjermbildet.


~J Grafiske uttrykk av tabelldata H0res dette vanskelig ut? Det er faktisk lettere enn du tror. Det betyr a lage et bilde av tall. Her har Anne unders0kt hva noen barn liker a leke med. A

C

B

1 2

blomster

3

biler

4

tr<er

5

dukker

6

bamser

7

lego

8 9

6 12 9

28 3 16

Hvis du viser denne tabellen til et lite barn sam ikke kan tallene, er det ikke sikkert at hun forstar hva de fleste barna liker a leke med. Du ma sikkert se pa aile tallene selv ogsa og tenke Iitt.

- -

Men et barn sam ikke kan tallene, kan fortelle deg hva det er mest av, hvis du viser tallene sam et bilde. Vi kaller det for et grafisk uttrykk.


( ~

Slik gj0r du: F0rst ma du gj0re en unders0kelse. Sp0r klassekameratene dine hva de Iiker best av pizza, hamburger, taco eller kebab. Lag en tabell og skriv inn tallene i Excel, slik: -------

~

~ Klipp ut

-.:J

Lim inn

-cil Kopier

J Kopier format

¥

r-

Utklippstavle

..

..•.

ES

",I

A

B

\

1 pizza

5

2 hamburger

12

3 taco

3

4

9

kebab

5 6

Sa ma du merke det omradet du village en tabell avo --------..

.--_A

__

B_~

1 pizza

5

2 hamburger

12

3 taco

Sa velger du fanen «Sett inn».

I

I

3

4 kebab 5

Nil kan du velge hvilkentype diagr~'"'":'''''':''' du vii ha. Lek deg litt med valgene, og se hva du synes er lettest a forsta.

Piv~ell

~

"Tabelle,

~

u~~p

F~~'e,

sm~~'L

IIIUSlraSjO~er

L~ Anne valgte stol pediagram/s0ylediag

A

1 pizza

ram.

2

hamburger

4

kebab

aco 5

6

510!p~ llnj~ ~

.•

Stl';!Qr li99Mclt •

~tolpt

Areal ~

-20·~~~;e-~'--. ------·,--t

IDJ~~ 30 stolpe

~~~~t 5ytinder

~~JOOJ~ Kjegle

ill~~MJ Pyramidediagram

~~~»J[

Punl1 •

Andr. dj~9ramn

.~~__ =

b==="

"t.x!

'm""

Nar du velger en diagramtype, far du fram en oversikt med mange varianter. Velg en du synes er lett a forsta.

Stolpe ""

linje

"


DeUe 9

set"

utI

f1Jy

Celler med fargefyll Cellene i Excel kan fylles med farger. Det gj0r man for a lede oppmerksomheten mot en celie med tall du vii at noen skal legge merke til.

~

9"'-

~

Hien;

; s~

.J Kopier

- 11

-

r;

jenter

0

gutter

pizza

9

3 kebab

14

4

:§Ii'

8

1 favorittrett 2

Ig ¥

Sknft

:]~,., A

I§ § §!I'

I A" A'I

11-liD -II~- .A-I

F K

format

utklippsbvle

Du kan ogsa lage fine m0nster ved a fargelegge cellene. Etterpa kan du skrive ut dokumentet og bruke m0nsteret til a strikke eller sy etter.

Sideoppsett (.lib';

..•ia Kopier i~~ ""

Hvorfor tror du noen celler er fylt med r0dt og gult i denne tabellen?

inn

fiskepinner

5 spagetti 5 salal

12

3

28

10

11

22

6

16

~~~

8 9

10.~_~~~"""""_~~~~~.,..,,.,

•.....•

cSlik gj0r du: Marker cellen du vii fylle med farge, og klikk pa pilen ved siden av malingsspannet. Du husker ikonet fra Paint. Velg den fargen du vii ha. Hvis du vii fjerne fargen, markerer du cellen du vii fjerne fargen fra, og velger «Uten fyll».

i'l

y(

C

B

.:

D

"6;l /Z)~,

~~'1: .--J i~~.

Hj~m

$l:tt

inn

~ K1ipput ...;:.J Kopier

J ropier

UtdipP5t:;;\'l~

Sid:O?psetl Calibri

F

format

r..

K

Formler .• 11

IJ .•

Slulft

gjtfln~

D~ta ~

... A~ A'"

<}t"A'"

s:

~

g§~

§.·I~:J ~~~

Temafargec

• •••

Standardfarger

••

,....." utenf>11

G

•••••

f.h~r.tr3fger ..~~

11.1st


Nil er det din tur 1. Lag denne tabellen i Excel: a. Lag et stolpediagram av tabellen. b. Lag et punktdiagram av tabellen. c. Lag et sektordiagram av tabellen. d. Lag et linjediagram av tabellen.

1

pizza

02 . hamburger 3 taco 4

kebab

5 6

Hvilken diagramtype synes du er enklest a forsta?

Lag m0nsteret i Excel ved a fylle cellene med farger.

3. Lag en 0nskeliste i Excel a. I kolonne A skal du skrive ting du 0nsker deg. Skriv minst 4 og maks 8 ting. b. I kolonne B skal du skrive prisen, eller hva du tror prisen er. c. Summer prisene. d. Lag et valgfritt diagram av tabellen.


4. Lag en tabell sam viser pulsslagene dine ag pulsslagene til en arbeidspartner. a. I kalanne A skal navnene deres sta. b. I kalanne B skal det sta hvar mange ganger hjertet slar mens dere Iigger helt i ra i 30 sekunder. c. I kalanne C skal det sta hvar mange ganger hjertet slar mens dere star helt stille i 30 sekunder. d. I kalanne 0 skal det sta hvar mange ganger hjertet slar i 10pet av 30 sekunder etter at dere har tatt 10 spensthapp. e. Lag et valgfritt diagram av tabellen. Hvilken tabelltype mener du viser resultatene tydeligst?


Ordliste Lenkesamling - en samling av koblinger. Koblingene kan vcere lenker til andre steder i et dokument eller en nettadresse

Forhimdsvisning - et bilde av arbeidet ditt som viser hvordan det ser ut. Det er lurt a gjme det fm du skriver ut noe. Laeringsplattform - et nettsted som fungerer som din digitale skole, og som er passordbeskyttet.

Verkt0ylinje - en samling av verkt0Y: programmer, mapper eller egenskaper til programmet, lceringsplattformen eller nettstedet du er pa.

Filbaner - veiforklaringen som forteller deg hvordan du finner fram til et bestemt sted i datamaskinen. Navigasjonstre - oversikt over aile tilgjengelige filbaner i en mappestruktur og hvordan de henger sammen.


Ordliste

Presentasjonsprogram - et program du kan bruke for a lage presentasjoner. Presentasjonen kan besta av bilder, tekst og Iyd.

Arbeidsvinduet - det vinduet som er aktivt, og som du arbeider i. Skjermbildet kan vrere delt opp i flere arbeidsvinduer.

Lysbildefremvisning - en funksjon i et presentasjonsprogrammet, som gjm at publikum ser bare det du vii vise fram. Regneark - en programtype du kan bruke til a gjme utregninger og til a lage ulike grafiske framstillinger. Programmet kalles Excel.

Autosummer - en funksjon i regneark hvor du automatisk kan legge sammen innholdet av de cellene du har markert.


PrObleml0Sning Hva gj0r du 0 noe om m noen har la t deg som du ikke lik~r~t bilder av deg eller sk . revet

I. Ta kontakt med den/ dem som har lagt ut noe om deg, og be dem fjerne det. Hvis du synes det er vanskelig, kan du be en voksen om hjelp. 2. Ta kontakt med dem som drifter nettsiden, og be om hjelp. Dette kan slettmeg.no hjelpe deg med.

3. Ta kontakt med alarmsentralen for barn og unge, barnevakten.no, konfliktradet eller politiet. Dette mci en voksen hjelpe deg med.

barnevakten GOcJe rJcJ OfY} h~ Vdf/)

og m~cJ' - /(~r


,,\tr,.

DATADIPLOM NIVA 4 for

© © © © © © © © © ©

Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg

kan sette inn tabell og smartfigurer i Word. kan venstrestille, midtstille og h0yrestille en tekst i Word. kan lage en PowerPoint-presentasjon. vet hva rad, kolonne og celie er i Excel. kan apne og sende e-post. kan forsta og navigere etter filbaner. kan noe om kildekritikk. kan bruke en lceringsplattform. kan skrive raskt pa tastaturet. kan bruke en s0kemotor for a finne informasjon pa Internett.

Jeg har gode digitale ferdigheter og er klar til ta dem i bruk pa mellomtrinnet.

a

Lffirers signatur

Skolens stempel


.-

••

••

I

. .- .--.-

••

,

••

..-

.,

--

.. . . - , .- - .- -. .- - •

• • ••

-••

• •• •

.

• ••

,

- •

-

• •

~

. .-

•••

• •

•• ,

•• •-

.~

-

.• .- ·- .-. - -• . - -

••

~

••

-

-

-

-.-

-

.-., ...

••

• • •

- •••

. . .- . - • ..-., •• •

• .., . •• • - •

• •• • •

-

-•

-

•• • ••

....

ikt-boken4  

digitale ferdigheter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you