Page 1

I '


IKT-boken BOKMAL

NAVNET MITT:

~n

~

..

SKOLE:


IIlustrasjoner: Vibeke Korsnes, vibekekorsnes.com Omslagsdesign og grafisk formgiving: Rim design Foto: Istock.com Illustrasjon s. 40: British Council.com IIlustrasjon s. 40: Spillespill.no Illustrasjon s. 49: PacmanGame.net Trykk: 07 Gruppen AS Aile henvendelser om denne boka rettes til: Tell forlag as, Slemmestadveien 416, 1390 Vollen, tlf. 66 78 09 18 e-post: heidi@tell.no www.tell.no ISBN 978-82-7522-414-7 Bokmalsutgave Det ma ikke kopieres fra denne boka i strid med andsverksloven eller i strid med avtaler om kopiering inngatt med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til andsverk. Kopiering i strid med lovelier avtale kan medfme erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med b0ter eller fengsel.


Innhold /~

o

A vite noe om nettvett og nettikette

o

A overf0re bilder fra et digitalt kamera

s.42

s.55

o o

o

A skrive raskere og riktig med touch s. 14

o

A bruke stavekontrollen i Word

o

s.24

0째 o

A navigere pa Internett o

s.28

A lage en presentasjon i Photo Story

s.57 o

o

A skrive ut et dokument s.21 ~

o

o

A repetere det jeg har Ia!rt

s.6


SYMBOLER SOM DU MA KJENNE:

ti

Dette kan du jobbe med alene.

[<=]

Vent tillaereren din har forklart.

r:z::;t

Vi jobber sammen.

~]

Hjemmearbeid.

,_

..

.. .

\.

(-...J /:~ .~


HVORDAN VAR OPPGAVEN? Fargelegg: let! ~ lit! vanskelig vanskelig

~

i


Kan du? Jeg husker det jeg laarte pa niva 2.

~

Repetisjon Se godt

pa

bildene under.

Her ser du fire ulike bilder. Aile bildene er bakgrunn pa samme type skjermbilde. Hva kaller vi dette skjermbildet?

D ~~~~

,kt med bHdeoe? \-\va er 1\ 5e of/J'Ie.


Los kryssordet

Vannrett â&#x20AC;˘ 1. Gir str0m til maskinen. 2. Annet ord for inngang. 3. Ord for end ring av utseendet pa tekst eller bilde. 4. Det du lagrer, uansett om det er tekst, bilde eller Iyd. 5. Symboler som du kan klikke pa for a fa maskinen til a gj0re noe. 6. Boks som dukker opp nar maskinen vii sp0rre deg om noe. 7. Det du bruker for a skrive. 8. Der du oppbevarer filene dine. 9. Det du bruker for a ta opp Iyd.

Loddrett 1. Det du bruker for a hme pa Iyd. 2. Boksen hvor hjernen til en stasjoneer datamaskin er samlet. 3. Det fmste skjermbildet du ser nar du har log get pa en datamaskin. 4. Du bruker denne for a flytte markmen. 5. Det IKT-boken leerer deg a bruke. 6. Noe du ma huske for a spare pa arbeidet ditto 7. Metode for a skrive raskt uten a se pa tastaturet. 8. En port du bruker ofte. 9. Den delen av datamaskinen du ser pa.


~ ~

Word

\I~~~

lfi§J ~.I

0

Pa niva 2 Iffirte du a formatere tekst i Word. Du Iffirte a formatere tekst med ulik • skrifttype • skriftst0rrelse • skriftfarge Du brukte ikonene under fanen «Hjem». r[!;;\ . Cl ~37 ~ Hjem

kke po den IHle Du kan try aile pHen for a fa fram valgene. 0

• I:

n

Sideoppsett

Referanser

Masseutsendelser

Se gjennom

Visning

Pa denne verkt0ylinjen finner du skrifttype, skriftst0rrelse og skriftfarger.

~ at

IF

.Q.I K

II v ~

x: x' Aavlfa.t?

AVI~J

@I f'ii

Apne et nytt Word-dokument. Skriv tre setninger eller mer om hva du gjorde i gar. Formater teksten ved a endre: 1. Skrifttypen til Comic Sans MS, skriftst0rrelsen til 18,skriftfargen til gmnn 2. Skrifttypen til Arial, skriftst0rrelsen til 10, skriftfargen til md 3. Skrifttypen til Lucida Calligraphy, skriftst0rrelsen til 24, skriftfargen til Iilla. Hvilken skrifttype liker du best?


~ ~

Pa niva 2 lcerte du ogsa a sette inn • utklipp / Clip Art • WordArt Du brukte ikonene under fanen «Sett inn».

Apne et nytt Word-dokument. Skriv en tekst om noe du gjorde i sommerferien. 1. Lag en overskrift i WordArt. 2. Sett inn utklippsbilder som passer til teksten. o

A formatere et bilde Dobbeltklikker du pa utklippet, far du fram en ramme rundt bildet. Slik kan det se ut: Det er slik du gir datamaskinen beskjed om at du vii gj0re noe med bildet, formatere det. @_Ii! "1:.~, • $ett

r':,~

Hj~m

~

Lysstyrke •.

;:a,

inn

,)

Kontrast...

~

Endre bilde

~

Endre farger'"

~

Titbakestill

,Komprimer

Sideoppsett bilder

Referanser

!,,: ~l I -:: I ~

~

Masseutsende!Sf'f

-;;;;:1

Sf gjennom

>~

.

bilde

luster

Fanen «Format» ser du vanligvis ikke, men nar du dobbeltklikker pa et bilde, kommer den fram. • Velg "Tekstbryting". ~ Pa [!!J Na far du fram en rullegardinmeny med [!!I : ::::~::::t mange forskjellige valg. ~verst og ned~erst [gJ Velg "Tett". - §jennom ) irl Na kan du flytte bildet rundt i teksten. • Se hva som skjer nar du velger en av disse: linje med teksten

Ei"an',' I.ll

~

2vm'ogn'dm' ~ennom e'L

"

.• '

[§ F!ue alternativer for oppsett."


~.

~'

~

Filbehandling Du Iffirte tilbehandling bade pa niva 1 og niva 2. Pa niva 1 Iffirte du a lage en mappe pa skrivebordet slik at du kunne lagre arbeidene dine der. Slik Iffirte du a gj0re det: • H0yreklikk pa skrivebordet slik at du tar tram en menyboks. • Velg «Ny». • Det kommer tram enda en menyboks. Velg «Mappe». • Gi den nye mappen navnet ditto

P:i:ZCatalyst(TM)

Control

OrdneikDneretter

Center

,

Oppdater Liminn Liminn

snar'1ei

Egenskaper

iO

Mappe

ill

~narlfei

~

Microsoft Office Access 2007 Database

e

Koffert

19]

PunktgraFikJ<bilde

@ @

Microsoft Office Word-dokument

~

Microsoft Office Publisher-dokument

~

t~

Microsoft Office PowerPoint-presentasjon

WinRAR archive

1II

Tekstdol<ument

~

Microsoft Office Excel-regneark

[]

Komprimert (zippet) mappe

Pa niva 2 Iffirte du a lage en mappestruktur med mange mapper inni hverandre, slik at du kunne holde bedre orden pa mange arbeider. Da matte du t0rst tenke igjennom hvordan du ville sortere arbeidene dine.

I hvilken mappe h0rer temaene nedenfor hjemme? Tegn strek fra ordene til riktig mappe.

Mine beste oppskrifter


~ ~ o

A lage mapper

I

andre mapper

Du skal lage mapper i mappen du nettopp har laget pa skrivebordet ditto • Dobbeltklikk pa mappen din. • H0yreklikk pa det blanke omradet. Det kommer tram en menyboks. • Velg «Ny». Det kommer tram en ny menyboks. • Velg «Mappe». • Gi den nye mappen et navn som torteller hva den skal inneholde. For hver gang du skal lage en ny mappe, gj0r du akkurat det samme. Husk at du ma ha apnet den mappen du vii lage en ny mappe i.

f>lqe~

'Rn. E~r

...

p.~ ~

-.

t<l~"'~

8 Iokrosoft

effiee

Access 2007 DatabMe

eKoffert

'!Y"",,,,®toIcrosoftOffoceword-dol<uoenl: ~l>\crosoftofficePowerPcr.t·presenl:Mjon ~toicr05OftCffi(ePultilef·doIo.mert ~wn:t.t.RardWe

r:J

lebt60bment

I::Jl'Icro5oftcfflceExcel-reo;Jleark 1JK~mert(ziOOet)""'PPe

1. Lag to mapper i mappen du nettopp har laget. Den ene skal hete «Skole», og den andre skal hete «Fritid». 2. I skolemappen skal du lage disse tre mappene: • Norsk • Engelsk • Klassebilder 3. I mappen som heter «Fritid»,skal du lage disse tre mappene: • Mine beste oppskrifter • Feriebilder • Hobbyen min


Hvordan ser mappestrukturen din ut? Nar du har laget den siste mappen din, kan du klikke her. Vis

::J

Verkt!1lY Hjelp

tJ ps~~,:.

J

Tilbake' Adresse

Favoritter

C:\Documentsand settjngS\An~\Prlvat

Q Opprett en n\' mappe

ti)

Publiser denne mappen p~ \<Ileben

~

Del denne maDpen

U

Mine bilder

Mine spillelenker

Anne

dokumenter

CVline

J

r~in datamaskin

Lt Adresse

C:) C:\Documents

P

S~k

I~ IITa¡ ~Iapper

and Settings\Anne\Sl<rivebord\Anne\privat

x

'0 '-"--;:..

I~

Minhobby

~

Mine hilder

Mine spillelenker

~~\?~ ieller ai dei er Plussiegnei f;~ mappen, mens flere mappe J.. ai mappen â&#x20AC;˘ J. ei beL'Ir m\nusLegn II manpene som eiogae r er apn S)'n\\ge. \\gger der, er o

Klikk pa plusstegnet her.

~

=Dr.:!!I E aprivat -I ..)

Min hOOby

UDyr FotbaIIag

Ser det amtrent slik ut has deg na?

JA~Du ka~ d:t. \ du lcerte pa n1va , og 2~ Og Iitt

2::1 Mine biIder ~

Mine!yder Mine spileleol;er - -...) SIIo'a - wEngelsl:

..:J

GIoser

Da har du gjart alt helt riktig!

tH... Vi fortsetter pa niva 3 na.

Im!este tekster Mine nettsteder -..) Hjemmeoppgaver

,0

o

\


"'"

Nil kan jeg:

Fargelegg smilefjesene som passer for de Jeg kan skrive en tekst pa datamaskinen. Jeg kan sette inn et utklipp. Jeg kan endre skriftst0rrelsen. Jeg kan sette inn WordArt. Jeg kan endre skrifttypen. Jeg kan forskjellen pa stmmledning og nettverkskabel. Jeg kan sette riktig plugg i riktig port til USB, h0retelefoner og mikrofon. Jeg kan endre skriftfargen. Jeg kan lage en mappe i en annen mappe. Jeg kan finne igjen et dokument jeg har lagret. Jeg kan lagre et dokument i riktig mappe.

Lcerers signatur

Dette kan jeg:

Dette ma jeg trene mer pa:

© © © © © © ©

© © © © © © ©

© © © ©

© © © © Elevens signatur


Jeg laerer TOUCH Mal: Jeg skriver raskt og riktig med touch.

(<SjTOUCh

Na skal du sette i gang med touch pa alvor. Konkurrer mot deg selv og oppdag at du blir bedre og bedre! Det viktigste er at du f01ger touch-reglene og 0ver ofte, heist hver dag. Du trenger ikke holde pa sa lenge av gangen, 15 - 20 minutter er nok. Da klarer du etter hvert a skrive bade raskt og riktig uten a se pa tastaturet.

Slik gj0r du:

• Apne touchprogrammet.

Ikonet ser slik ut:

• Her velger du «Oppgaver».

• Og sa velger du «Hent 0velse».

! I

,

.:

TAS03 TAS04 TAS05 TAS06 TAS07 TAS08 TAS09 TAS10 TASll TEGN_ORD TEGN_TGN VBNM ORO VBNM=TGN WOC_ORD WOC_TGN ZAEA_ORD ZAEA TGN

I

·'~l I menyboksen

C7C\ ~progra~1

t:3 d:i~IProl

som kommer I fram, ma du '..:.]1 i lete til du finner I «TAS1».Merk I 0velsen. Sa I klikker du «Velg». Na er du straks klar til a begynne.

I---::::J t

I !I;;]c

i

I

II _

__-=..J

-

I

lie

pa/rediger

Slett

!ekordel

Sl~tt~velse(r) bag IZIvelse

-,

I~J

m

,'@ "'"' __ I HJEMMEARBEID Forklar en voksen hjemme hvordan fingrene skal plasseres pa tastaturet nar du skriver, og hva det er vi kaller touchfargene.


TOUCH-REGLENE

1. Plasser fingrene riktig pa tastaturet. 2. Se bare pa skjermen nar du skriver. 3. Ha 150 riktige anslag i minuttet f0r du gar videre.

Slik skal fingrene plasseres:

• Venstre pekefinger skal Iigge pa F. • H0yre pekefinger skal ligge pa J. • Resten av fingrene skal Iigge pa tastene ved siden avo Mange tastaturer har en Iiten strek pa F og J, slik at du kan kjenne am pekefingrene Iigger pa riktig tast uten a se ned. Det er tOYtH 0 se pa t or du ska tastature t 0 du o og oar t bruke rette tas e, . .kt\ Se eUer am tastaturet diU har slike skat tegge f\ogre~~ \ r\ 9 streker. utgaogst>°S\sJoo.

~~I?~

0

0


Hver gang du har gjort ÂŤTAS1Âť,kommer denne boksen fram. Dette er det viktigste tallet a f01ge med pa. ~ l

Nar du far 150 eller

I

~~~;:.n

i;

du ga videre til

If";::'

~ Rekord'. Forbedring

. ~

Rog''''''''

min

r/min

II

j

I

!

0':

Rekord:

~

Forbedring

J9F

%

I'"

.. %

I

%

,

Ie I â&#x20AC;˘ R09';tro,,"~

Na skriver du touch med 150 riktige anslag i minuttet, og det er raskt. Far du det ikke til med en gang? Ikke gi opp! Det er bare a 0ve og 0ve. Du far til mer etter hvert.

~~~~

t . strUfnent. er det 'I 5p\l\er du e , \n for a fa fingrene b kjempegod trernng a kt og riktig. a bevege seg r s ~ a touch kan hauSe lr " irenger d u,en: blokkfl(lS'Ite,p\ano , '\Ie htt g\tar, du .\0 sP\ II Guitarhero e er

Oppgave:


Her kan du fargelegge stjernene etter hvert som du klarer 0velsene.

Hurra! Jeg klarer

TAS 1

med

anslag

TAS 2

med

anslag

TAS 3

med

anslag

TAS 4

med

anslag

/ GRATULERER!!

o

o


Hvor kan man bruke en datamaskin?

Her ser du innsiden av et hus. Skriv ned aile rommene du kan bruke til leke eller jobbe med en datamaskin.

a

Viktig! Vann og elektriske apparater, for eksempel PC-er, passer ikke sam men. Hvis elektrisitet kommer i kontakt med vann, kan det bli kortslutning. Du kan fa st0t, og det elektriske apparatet blir 0delagt.


Delene til datamaskinen Ora strek mellom maskindelene 09 ordene.

Na skal du koble bilde til riktig ord. F01ggodt med nar lcereren din forteller om de ulike delene pa en maskin. Noen kan du fra f0r, men det kan vcere noen deler du ikke er helt sikker pa.


Finn ordene F S P R H A R D D

I S

K M R

A S T A T U R V I 0 I V L R A W0 R D A R T M S K A H (2) R E T E L E F 0 N E R R I T

0

B M S K D A H B I

K A J

E

T

A

V

U

E S

A

L 0 P S T R (2) V

M 0 R U S B S K I L I P F I N C K A B I M K A B E L E R M M A T K L G

0

A 0 L E 0 R F U N U P 0 M P T

P C 0 N N H

R

E

K I

L L V S U p

N

E

T

T

is>.. Datamaskin

Tastatur

Skjerm

Wordart

USB

PCkabinett

Str0mkabel

Port

Fil

Mus

H0retelefoner

Harddisk

Mikrofon

Utklipp

Touch


A skrive

ut

Mal: Jeg kan skrive ut pa riktig skriver,

Det kan vcere morsomt a skrive ut egne tekster, for da kan ogsa andre lese demo Nar du skal skrive ut noe, er det lurt a bestemme litt over datamaskinen. De fleste datamaskiner har en skriver koblet til, dette kaller vi en standardskriver. Det er den skriveren som blir valgt om ikke du bestemmer noe annet.

I Word 2007 kan du klikke pa Office-knappen som du finner oppe i venstre hj0rnet. Pa noen maskiner ma du klikke pa «Fil».

~ ..~'"

Du far opp ulike valg over det du kan

II'~. ~~':~:~~~:~~le~;:~I::;:?':dJegj0re med dokumentet ditto _._~

••

•..•••~

~_.

~

__llll.itnnO

hindJyjJ09mivutdolWlIlffit~1

J'"

>.-1. S1ut¥fll

.'0;::-

i

I iii :1

bI u~re bJ ~

l~gff 10m

cJ

A,",,,,o,,,,,, ••

~

61 ''''''Off",,.,

"

~

~

SkmJt

~~~g~:~~~;,~f~~:'t~~if:~~ffnof. _,

l-r\:_':t. ","".'w;,,,',,,

,I •

:~:~~nltlr~~~~~tllJor fndrinoer

• Klikk pa «Skriv ut».

pi Iidm

Da far du fram flere valg. Les godt pa beskjeden under valget. Det er viktig informasjon. Na skal du skrive ut, sa da klikker du pa «Skriv ut».

ctrl

+

P

\-'\va betyr det?


Det kommer fram en dialogboks. Her ma du bestemme to viktige ting: 1. Hvilken skriver vii du bruke?

For a bestemme

det ma du sla ned rullegardinmenyen

P=:lIZive·~_ik~t.i_9 •.~s_kE_r~iv5e-=r_.;=~= _;;~ __ Ifiavn: I.. till"""! !I Status: Inaktiv Type: hpde,kjet940,

3

i

II

..

~

~:~~~nde'ide

(' H"k<tomr&d8~11

II

Sl<riv inn sidetall og/eJler ~omr,gder atskilt med

;

!

L

komma, med start p8 begynne!sen av

Antalletsemplarer:

A A 0- QJ...

r3 j;7 Sorter

-

J

dokumenteteHerinndelingen.Brukp for side 09 s for inndelingJ

for eksempell)

_e_lIe_rp_J'l_, Pl_'Z_, pl_s3~~~_.

Skriv ut

b,va: JOokument

5kt'iv Y,t:

JAlle sider i omradet

!

~emplarer

! r. aile II

-''II

r S"iv til51 r D£bbelt'idigut,"ift

I Hvor: USBOOI ~lerknad: rldeomr &de

~gen,;.,:-r S~kette,,"iyer...

3} 5-12

1

, L....

3 rzoorn

iJ

Sider !ley ark:

3

11 side

I S;"lert[1p.p;"t~rrelse: Ilngen,;"Iering

::oJ Lul<k

I I

I

2. Hvor mange utskrifter trenger du?

Tenk deg godt am.

og klikke


1. Apne et dokument fra mappen din. 2. Sp0r Iffireren din hvilken skriver du skal bruke. 3. Skriv ut dokumentet. Var det vanskelig? Valgte du Ctrl + Peller

Office-knappen?

a

Sett en farge i trafikklyset for markere hva du synes. Gr0nt er lett. Gult er Iitt vanskelig, men jeg fikk det til. R0dt er for vanskelig for meg. Jeg trenger hjelp.

\ et av tre. ?a?\r er ag ager oksygen. ,reer l , ~0 r e v\ 1 r o ksygen tren g

a

\eve.

, er

, av ?a?\r Res\rklJ\er,\ng '\il,Zlvennhg. m\J ' e \' a skrw dlJ egen t \g ,renger

lJ~

.

.~

/Har \.

"

du nadd malet? ,-

째0


Mer om tekstbehandling Mal: Jeg kan bruke stavekontrollen i Word.

~

Stavekontroll I Word-programmet bar det en Iffirer. Ikke helt pa ordentlig, men du kan i aile fall fa hjelp til a rette det du skriver hvis du viI. Er ikke det smart?

Nar du vii sjekke am du har stavet ordene riktig, klikker du pa fanen «Se gjennom» og deretter pa «Stavekontroll». -<§"~""~ '~Hjtrn

~

tj

;

Sttt

tf~

inn

Sl"eopp~ett

il

a'

5ver\~"'Jt~p,jorovmette',e.

-

Slavekontroll

MiH~tutlend ••l~er

ReftnIOSi"

Se gjennom

; ~

Visnino

=..J'~ '=--J

An91 ~pr~k

Oppslag Synonymordbok Oversett .,..,

09 grammatikr,

~

. Ordteiling

Ny:,lctt

Forr,ge

merknad

KOrlektur

1,1erkn:lcter

n:;:~

Det blir en r0d strek under ord sam er stavet feil.

Del var en gang en liten griis

H0yreklikker du pa ordet, kommer det opp en boks med forslag til hvordan ordet staves riktig. Du ma tenke litt selv ogsa for a finne det riktige ordet, men det klarer du nok. Hvilket ord ville du valgt her?


OPPGAVE 1 Skriv en tekst med tittelen «Den f0rste Sn0en». • Skrifttypen skal vcere Comic Sans, og skriftst0rrelsen skal vcere 16. • Skriv minst fire linjer. • Sjekk at du har stavet ordene riktig. Bruk stavekontrollen i Word. • Nar teksten er ferdig skrevet, skal du sette inn et bilde som passer til teksten. • Teksten skal du lagre pa skrivebordet pa PC-en. Syns du oppgaven var lett, middels eller vanskelig? OPPGAVE 2 Lag en mappe pa skrivebordet ditto Gi mappen ditt eget navn + niva 3. • Lag to mapper i den nye mappen din. • Den ene skal hete «Tekster»,og den andre skal hete «Bilder». • Lag en tegning av en robot i Paint. • Lagre tegningen din i mappen som heter «Bilder». OPPGAVE 3 Apne et nytt dokument i Word og skriv en kort historie om din dr0mmerobot. Lagre dokumentet i mappen «Tekster». Kall dokumentet for «0ving niva 3». Formater teksten: • Skriftst0rrelse 16 • Skrifttype Arial • Sett inn et bilde fra Utklipp eller roboten du tegnet i Paint.


OPPGAVE 4 Apne et dokument du jobbet med pa niva 2. • Bruk kortkommandoer til a merke alt og kopiere det. • Bruk en kortkommando til a lime teksten inn i dokumentet «0ving niva 3».

o

A sette inn sidetall, bunn- 09 topptekst Du kan gi sidene i dokumentet ditt sidetall, en bunntekst eller topptekst. En topptekst eller bunntekst kan fortelle hvem sam har skrevet teksten, hvilken oppgave du jobber med, eller hva du ellers matte 0nske. Funksjonen finner du ved a ga til «Sett inn» og videre til ikonene for topptekst, bunntekst og sidetall.

t[i;;\l-, ;. -3

Hj~~

~ j .~ fOfside

Tom

side Sider

DQkumentl • Microsoft Word

. 5ttt mn

SIdt51:Ift

Sid~oppsett

::J T"bell

• T>!belltr

Rderansu

r-"ll1sstutstndelsu

bJ 8'~ QY AdJ Bilde

Utldipp

figurer

Sm"rtArt

St_9.i~nnom

.. Visning

<>d} Diagram

H)'perl::ob1in9

6okrnerl::e

~ Kryssreftrillnse

~ mustrasJontr

_

:JJ Toppttkst

l(oPJlJngtr

ITj)l:

Topptdst

09

~

biJn1,.:l

I~ ,...-------------,i1 .=)

y

Qvtlst

pi

~

siden

)

t!edtrStp~sidtn

S;idemargtr

)

t

\

I

Weldendeplauering.

ti

Eormattrsid~all ...

~

Fjernsidelall

l

Velg en av tekstene du har jobbet med ovenfor. Sett inn sidetall i dokumentet og lag en bunntekst med navnet ditto

.~

Tekstbol::s Hurti\ldtler

Bunnteklt~~I'

~

I


Formateringer Hvilke skrifttyper tror du dette er skrevet med? Ora strek fra teksten til riktig skrifttype. Hvilken skrifttype tror du dette er?

Arial

Hvilken skrifttype tror du dette er?

Times New Roman

Hvilken skrifttype

Verdana

tror du

dette er? t1vilk\lD skrifttCJp\l tror du d\ltt\l \lr?

Hvilken skrifttype

tror du

Comic Sans Calibri

dette er? Hvilken skrifttype tror du dette er?

Harrington

tivilken skr-iftb'pe tr-()r-du dette er?

Castellar

fl vL1ke짜v ~ifttypfV

Stencil

"tvo-Y' clAN

dettfV0V? InrII.IU~N SIHIU"I"I'YI)I~ '1'UOU In] nlrl"l'1~I~U? :H:"'Vi.l.ken. skrif-t-type

-t:ro:r

Broadway Lucida Handwriting

d"U.. de-t-te e:r?

JblVILKEN SKRIFTTYPE TROR DU DETTE ERr

Wide Latin


Internett Mal: Jeg vet hva Internett er, og hva en nettleser gj0r. Jeg kan navigere pa Internett ved hjelp av lenker og s0kemotorer.

Hva tenker du pa nar du h0rer ordet ~

Internett? FyI! ut tankekartet.

\ 1 Internett

__

I \__

www star for World Wide Web. Web er engelsk og betyr edderkoppnett eller spindelvev. Internett blir ogsa kalt ÂŤverdensvevenÂť. Hvorfor tror du akkurat det ordet brukes nar man snakker om Internett?


Hva er Internett? Internett er det nettverket sam kobler sammen datamaskiner rundt hele jordkloden. Datamaskinene er koblet sammen med kabler, sam kanligne pa tradene i et edderkoppnett. I kablene sendes datasignaler til og fra maskinene sam er koblet til Internett. Noen eiere av maskiner godkjenner at andre kan komme inn og lese det som er skrevet og lagret der. For eksempel kan datamaskinen din komme inn pa datamaskinen til NRK, slik at du kan se pa sidene til Newton.

â&#x20AC;˘ Str0mkabel? â&#x20AC;˘ Nettverkskabel? â&#x20AC;˘ Vga-kabel?


Det er lett a tro at alt sam har med Internett a gj0re, gar automatisk, men det er noen ting sam er n0dvendig for a fa deUe til. F0rst og fremst ma datamaskinen din veere koblet til Internett med en kabel (nettverkskabel). Har du tradl0S maskin, gar det signaler mellom datamaskinen din og en liten sender. Senderen er koblet til Internett med en kabel. Men hva er egentlig disse datasignalene? De tradl0se signalene er radiob0lger, og inne i datamaskinen blir de gjort om til str0m. Datamaskinen kjenner am den far sma St0t eller ikke. Hver gang den far et slikt lite St0t, oppfaUer maskinen det sam et 1-tall,og hvis den ikke kjenner noe, oppfatter datamaskinen det som et O-tall. Datasignalene gar Iynraskt, og inni datamaskinen registreres hvert eneste lite St0t.


Hva er en nettleser? Hadde du forstatt noe hvis skjermen sa slik ut? Aile disse 1-tallene og nullene er en kode. Det er det spraket datamaskinen forstar. Kan du gjette hva som star her?

01001000 01100101 01101001 00100000 01110000 11000011 1010010100100000 01100100 01100101 0110011100100001

Heldigvis finnes det dataprogrammer som oversetter denne koden for oss, omtrent som en tolk kan oversette andre sprak til norsk. Dataprogrammet som hjelper datamaskinen til a snakke med Internett, kalles en nettleser. Det finnes mange forskjellige nettlesere. Her er noen av dem:

chrome Explorer

FireFox

Netscape

â&#x20AC;˘ Hva heter nettleseren i din datamaskin? â&#x20AC;˘ Tegn ikonet til nettleseren din.

Google Chrome


o

0

A navigere pa nettet o

A navigere betyr it finne fram dit man vii. Internett er det nettverket som kobler mange maskiner sammen. Hvis du skal finne fram til et sted i verden, ma du vite adressen. Slik er det pa Internett ogsa. Du ma skrive adressen til den datamaskinen du vii til. Nar du skriver adressen i adressefeltet pa nettleseren din, ma du vcere n0ye og skrive den helt riktig. Det skal aldri vcere mellomrom i en slik nettadresse. Nar du har kommet til riktig datamaskin, ma du finne det rom met som inneholder det du vii vite noe om. Veien dit kalles en filbane.

â&#x20AC;˘ F0rst star det http. Det betyr at din maskin sender beskjed til den datamaskinen den vii snakke med, am hvilken mate de skal snakke sammen pa. â&#x20AC;˘ Sa kommer det et kolon og to skrastreker, :11. Det betyr at her begynner adressen til den datamaskinen du vii til. â&#x20AC;˘ WWW betyr at du vii et sted pa Internett. â&#x20AC;˘ Deretter kommer selve adressen.


Adressen forteller hvilken datamaskin du skal til, akkurat som adressen pa et brev forteller hvor brevet skal. Filbanen forteller n0yaktig hvor i datamaskinen det du leter etter, er.

Anne star foran huset til en venn, og hun skal hente noe. Hun har fatt adressen og er kommet fram til huset. Hvis hun skal hente et spill pa barnerommet, ma hun ga inn i gangen, videre inn pa kj0kkenet og inn i spisestua for a komme til barnerommet. Slik kan filbanen se ut: I ga ngen/kj0kkenetl spisestua/ba rnerom met

Hvis det star en s bak L..itt "ttps, betyr det at 1\ p, . om a datamaskinene er :n1ge . â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘.â&#x20AC;˘Lsammen pa en slkker ~a~ e f t Det kan du se nar or ma e. 1 eg hel en voksen aser s kse e mr . .Inn .I nettbanken Sin. 0

0

o

0


For deg som vii lcere litt mer Du vet kanskje at mange norske biler har et merke ~ med en stor N pa. Sokstaven N star for Norge. Siler ~ fra Italia har ofte bilmerker hvor det star Ifor Italia, og svenske biler har S for Sverige. Har du lagt merke til at noen nettadresser slutter med .no? Det betyr at nettadressen er norsk. Hvilket land tror du nettadresser sam slutter med .it er fra? Hva med .se? Slutten pa en nettadresse toppdomene.

heter TLD (top-level domain). Pa norsk sier vi

Hvilke land tror du disse nettadressene Tegn flagget.

h0rer hjemme i?


Noen nettadresser slutter med .com. Det betyr at det er en nettside sam noen har laget for tjene penger. Hvis nettadressen slutter med .org, er det nettsiden til en organisasjon, for eksempel unicef.org

a

Ta bort .org og skriv .no . Hva var det som endret seg?


Lenker Nettadresser kan vcere lange og vanskelige a huske. Derfor er det lurt at du kan finne fram pa Internett pa en enklere mate. Du kan for eksempel klikke pa lenker. Nar du er pa Internett, kan du se at noen ord ser litt annerledes ut. Kanskje de ser slik ut:

Visste du at Velociraptor betyr ÂŤrask jegerÂť og at Tyrannosaurus rex betyr ÂŤ0glenes kongeÂť? Eller kanskje det ser slik ut:

I Finnes det fremdeles

dinosaurer?

Det betyr at ordet er en lenke. Hvis du beveger musepekeren over slike ord, ser den plutselig slik ut. Det betyr at ordet skjuler en nettadresse. Hvis du klikker pa ordet, blir du tatt med til en ny nettside sam handler am akkurat det ordet. Da navigerer du ved hjelp av lenker.


Hvor tror du man kommer hvis man trykker forrige side?

pa

pa en av lenkene

("J8.mesoulP J8 X8ClsnJnesOuueJAl 60 JOldeJp018/\ 8p~q JO~'J8JneSOUlP wo J81puell wos J8P!S IlrJeAS)

1. Skriv inn denne nettadressen i adressefeltet: http://www.romsenter.no 2. Beveg musepekeren over siden til du finner en lenke. Hvordan oppdager du at det er en lenke?


Finn nettleserne Fargelegg bildet I

I

I

I I

I


Hvor mange lesere fant du? Firefox Explorer

Netscape Safari


~ ~

Spill pa Internett Lea English Kids

Skal du spille dataspill pa nettet, er det lurt a fa hjelp av en voksen. Sp0r om nettadressen til et spill som egner seg for deg, eller du kan pr0ve en av adressene du finner her.

Her er det noen nettadresser til spill du kan pr0ve:

LearnEnglish Kids


S0kemotorer Noen ganger trenger du kanskje en nettside sam handler om noe spesielt. Hva am du ikke vet nettadressen til siden, og du ikke finner en lenke sam du kan bruke? Da kan du bruke en s0kemotor til a hjelpe deg a navigere pa Internett. S0kemotorer er kraftige datamaskiner med programmer som er spesiallaget for a hjelpe ass til a finne fram pa Internett. Du trenger bare a fortelle s0kemotoren hva du leter etter, og sa leter den Iynraskt for deg. Du kan hjelpe s0kemotoren ved a skrive n0yaktig hvilke ord den skal s0ke etter. Det kalles s0keord. S0kemotoren lager en Iiste med nettsider den finner som handler om s0keordet ditto Jo bedre du forklarer hva du leter etter, jo mer n0yaktig blir listen.

1. Skriv inn nettadressen http://www.kvasir.no/jr/ Klikk pa ikonene. Hva skjer? Klikk pa ordene sam kommer fram. Hva skjer? Hva kaller vi slike ord? 2. Skriv inn s0keordet «dyr». Hvor mange treff far du? 3. Skriv inn s0keordet «hund». Hvor mange treff far du? 4. Skriv inn s0keordet «dobermann». Hvor mange treff far du? 5. S0k etter noe du vii vite mer am. Hvilket s0keord bruker du?


Nettvett 09 nettikette Mal: Jeg vet hvordan jeg kan beskytte meg selv pa Internett, og hvordan jeg skal oppf0re meg mot andre.

[Qij Nettvett

Navn: Knut Alder: 19 ar Mobilnr. 987 65 432

, ,,~,7

e-post: knut@post.no

Liker:

l

Fotball, fet musikk, sam rap, 09 hip hop, jenter, fester. ~"" ..",,"",-_'l' _

••••••••• _--.;-

, ..•... tl

Jbt

~

J

,

...-'


Lag din egen tegneserie om nettvett.


Finn fem feil Fargelegg bildet.

Hvordan likte du oppgaven?


Nettvettregler Dette er regler du b0r f0lge, slik at du kan ferdes tryggere pa Internett. • Sp0r en voksen f0r du legger ut et bilde pa nettet. Husk at du ikke skal legge ut bilder av andre uten a fa tillatelse fra dem f0rst. • Hold etternavnet ditt og adressen din hemmelig. • La mobilnummeret ditt Vffire hemmelig. • Si fra til en voksen hvis du opplever noe ubehagelig eller ekkelt. • Det er ikke alt som star pa Internett, som er santo • Hold deg til aldersgrensene. • Ikke si passordet ditt til noen. • Ikke last ned noe uten a sp0rre en voksen f0rst.

• E>

ikke fortell hva du heIer, hvor du bor eller lelefonnummerel ditto

0

Ikke slol pa al andre forteller sannheten.

q; ,..:)j

Ikke gi bort passordet ditto


Hvorfor er disse reglene viktige? Har du opplevd at noen har tatt et bilde av deg som du ikke Iikte? Kanskje en venn syntes det sa morsomt ut og ville vise det til andre, selv om du ikke ville det? Pa Internett bestemmer man over bilder av seg selv. Foreldre bestemmer over barnas bilder til de er 14 ar. Dette er spesielt viktig for digitale bilder, fordi bilder som legges ut, kan kopieres av andre pa et blunk. Selv om du sletter bildet, kan andre pa Internett ha kopiert det og lagt det ut pa andre nettsider. Det gar ikke a ta bildet tilbake. Det samme gjelder videoopptak.


Det er lov a legge ut bilder av et 1'Zmai-tog. Da er det bilde av hele toget og ikke bare noen fa mennesker.

--~----~:/:

Finn: Anne mobiltelefoner

--

â&#x20AC;˘

~ j

digitale kameraer videokameraer


Hvorfor er det sa viktig a holde etternavn, mobilnummer og adresse hemmelig? Gule Sider er et nettsted hvor du kan s0ke opp personer pa navn, adresse eller telefonnummer. Hvis du vet etternavnet eller mobilnummeret til en person, er det lett a finne adressen ogsa. Da kan for eksempel den du chatter med, komme hjem til deg, og det er ikke alltid trygt. Du kan aldri vite om en du m0ter pa Internett, virkelig er den hun eller han sier.


Nettvett 09 datasikkerhet Nettvett er a vite hvordan man tar vare pa seg selv nar man er pa Internett. Det er ogsa viktig a ta vare pa datamaskinen sin. Derfor skal du ogsa lrere litt om datasikkerhet. Som du sikkert vet, finnes det skurker i den virkelige verden. Det finnes skurker i data-verden ogsa. Noen av dem lager programmer som sniker seg inn i andres datamaskiner. Dette gj0r de for a snoke i det som finnes der, eller for a gj0re hrerverk og 0delegge for andre. Slike programmer kan internettskurkene gjemme i bildefiler, programmer eller som vedlegg ie-poster. Derfor er det viktig at du ikke laster ned programmer uten a sp0rre en voksen om det er trygt f0rst. Hvis du far e-post fra noen du ikke kjenner, eller e-post med vedlegg som du ikke vet hva er, b0r du ikke apne disse. Virus er programmer sam 0delegger en eller flere deler pa datamaskinen. Hva viruset gj0r, er avhengig av hva sam er programmert. Her ser du et bilde av Pacman sam spiser opp figurene i spillet. Det er slik et virus fungerer.


For a beskytte datamaskinen din nar du er pa Internett, b0r du ha to ting: â&#x20AC;˘ Det f0rste er brannmur.

Det er et program som passer pa at ikke uvelkomne gjester sniker seg inn i datamaskinen din. Nesten som en d0rvakt. Det er viktig at brannmuren oppdateres. Da vii den ogsa oppdage nye programmer som fors0ker a fa adgang til datamaskinen din. â&#x20AC;˘ Det andre er antivirus.

Det er et program som passer pa inni maskinen din og renser den for programmer med virus som har klart a snike seg forbi brannmuren din.

Selv om du har bade brannmur og antivirus-program, kan du Va3reuheldig a fa virus i maskinen din. Antivirus-programmet ma derfor oppdateres ofte, slik at det far vite hvilke programmer det skal lete etter.


For a unnga virus b0r datamaskinen din: 1. Bruke brannmur 2. Ha et antivirus- program

Og du b0r: 1. Aldri apne e-postvedlegg fra personer du ikke kjenner. 2. Ikke apne e-postvedlegg som du ikke vet hva er 3. Ikke laste ned programmer fra Internett uten a sp0rre en voksen f0rst Husk at den som sender e-post til deg, kanskje ikke vet at det er virus i meldingen.

pa a

0v deg lese sidene 49, 50 og 51 h0Yt. Les deretter teksten inn sam en Iydfil i Audacity.

HJEMMEARBEID Skriv tre faktasetninger am datasikkerhet

am hva sam er viktig

a

vite


Anne er syk. Finn 10 Pacman. Farge/egg Pacmanene gule.

I

m o

Ao 0'-.:)

0 0


Nettikette Nettikette handler am hvordan man oppf0rer seg pa nettet. Du vet sikkert mye om hvordan man skal oppf0re seg i den virkelige verden. Da vet du ogsa mye am god oppf0rsel i den digitale verden pa Internett. Likevel er det noe som er forskjellig. Du skal for eksempel tenke ekstra godt over hva du skriver. Det kan vcere veldig mange sam leser det du har skrevet, og det blir kanskje liggende ute pa nettet i mange ar. Hvis du skriver noe sam er frekt, og du angrer pa det, er det kanskje umulig for deg a fjerne det. Du vet at det kan vcere andre som Iyver nar de skriver pa Internett. Pass pa at du ikke er en av demo Hvis du skriver noe ubehagelig om andre, kan du bli politianmeldt. Noen ganger er det ikke hyggelig a skrive sannheten heller. Hvis du har en lillebror sam har tisset i buksa, og du skriver am det pa nettet, er det ikke sikkert at han synes det er sa hyggelig at aile kan lese am det. Det er god nettikette a vise respekt for andre og deres meninger pa nettet. Det er viktig a vcere h0flig. HJEMMEARBEID Fortell en voksen hjemme om hva nettikette er. Snakk sammen om hvorfor det er viktig a vrere h0flig.


~ ~

Pastandsquiz Her kammer det naen pastander sam du skal bestemme am er sanne eller usanne.

1. Internett er et nettverk som er kablet sammen via skjermen. Svar:

_

2. USB-parten kan kable tastaturet til PC-en. Svar:

_

3. Timeglass som musepeker betyr at maskinen jobber. Svar:

_

4. En mappe er en fil.

1~

.",:<I(i Svar:

-k"~'

------

'\

5. Alt sam star pa Internett, er santo Svar:

_

uuesn '9 uuesn 'v uues '8 uues'c; uuesn '~ :l!Se::l


Digitale bilder Mal: Jeg kan overf0re bilder fra digitalt kamera til datamaskinen.

o

A ta bilder med et digitalt kamera A ta

bilder med et digitalt kamera er lett. Skru pa kameraet og knips i veL Hvis du har et minnekort med stor kapasitet, kan du ta mange bilder f0r du ma overf0re dem til datamaskinen.

Det er heller ikke sa vanskelig a f0re bildene over til maskinen. Slik gJ0r du det: Nar du har tatt bildene, kobler du kameraet opp til PC-en ved hjelp av ledningen som fulgte med kameraet da det ble kj0pt. Ledningen skal kobles inn i USB-porten. Skru pa kameraet. Det kommer opp en veiviser som du skal f0lge. Velg a la maskinen starte en veiviser. F01g informasjonen og trykk «Neste». Nar du kommer til boksen som sp0r hvor du vii lagre bildene, kan du ogsa skrive et stikkord som sier noe om hvilke bilder dette er. For eksempel «Jul» hvis det er julebilder. Da far aile bildene navnet «Jul» og et nummer. Det blir lettere for deg a se hvilke bilder du har lagret. F01gveiviseren til den sp0r om du vii fullf0re. Trykk «Fullf0P>.

H•• " •• 010•••••••

I",_no

~

v""' •• .-"'' '.........,,~-...

••

1' .••. .., ••....."••••••••• _--

m --------------V"'otO«lilogo-..".cot<I,* _ ----

~_~F!-~~~ ____

-_.

--------

--

_.,.~

C5,""_~ ••.•.•",,,,,,,,00,,_

=

=


~ ~

Oppgaver 1. Ta bilder fra et friminutt. Overf0r bildene fra kameraet til mappen «Mine bilder». Disse bildene skal vi bruke i en annen oppgave senere. 2. Ta bilder fra en presentasjon eller en forestilling. Lagre bildene i mappen «Mine bilder». Velg ut fire bilder som du setter inn i et Word-dokument og skriv det ut. Husker du? Sett inn -+ Bilde -+ Mine bilder

Forside .•.

Tom side Sidu

Sidesk.ift

Tabelt •. Tabeller

Bilde

l


Photo Story Mal: Jeg kan lage en presentasjon med bilde, tekst og Iyd i Photo Story.

PHOTOSTORV Photo Story er en programvare som gj0r det mulig sammen bilde, tekst og Iyd til en fortelling.

Dette er skikkelig g0Y! 1. Apne Paint og tegn huset ditt

a sette

;;;'::'s"';::-·~-·~·-'--_~·-""-'·"-·

~

=~rtOttl::ep~tlJre

;

i~

McrcWtOfmWOfd

~=:3 C«dystcootrolCert~ QI-P ~~

fokJosoItCffi:e

OOppsl:<JI't

0-

e

2. Lagre bildene du tegner, og gi dem navn som gj0r dem lette finne igjen.

lItemelExpDer

<3

Wndo:wYsMedlaPWf~

a

Alm~

ODriPro

< .,

."

a

3. Apne Photo Story. Du finner det under «Start» -+ «Aile programmer»

4. Start en ny historie.

5. Importer tegningene dine. F01ginstruksjonen.

MDdR«ostory ••• 6.I~~~vwd'leoo-tJ_emo<-~elotetlbldene.

~~~::'~~=~~~~~tlBDQ

•••


6. Legg til bevegelser og overganger sam du har lcert av lcereren din. 7. Legg til Iyd eller musikk og lagre prosjektet ditt i mappen din. 8. Finn historien din og se pa den. Hvordan ble den?

For deg som vii lcere mer:

Du kan fa til overganger sa det ser ut sam om tegningen din blir fargelagt i Photo Story. Det er ganske stilig.

Du klikker pa «Tilpass bevegelse».

Og deretter klikker du pa fanen «Overgang».

-==o Forr~biOo

PreNi vei til du finner en som du liker. IlII!11

••

•••• ••

Ov"'Q""9:

Gjeldendet*le:


Oppgaver Fordi 0velse gj0r mester!

1. Photo Story - skolegarden var a. Ga ut og ta bilder hver time i skolegarden eller hent fram bildene du har tatt i skolegarden tidligere. Sa far du fram stillhet og et yrende liv. b. Ta opp Iyder fra et friminutt og legg dem inn nar det er aktivitet i bildet. 2. Nettvett Lag en historie om Anne som s0ker pa Internett. Bruk bilder du tegner i Paint. 3. Photo Story - for barn Lag en Photo Story som passer for barn i en barnehage (barnebok). Bruk bilder du tegner i Paint. 4. Photo Story - et eventyr Lag en Photo Story over et eventyr du kjenner. Bruk bilder du tegner i Paint. 5. Photo Story - en familiehistorie Lag en historie om en familie. Du velger selv hvor mange familiemedlemmer det skal vcere. Bruk bilder du har tatt selv.


Ordliste Dialogboks - en boks sam du bruker til a kommunisere/snakke med programmet.

Scrolle - rulle deg opp eller ned pa siden ved hjelp av hjulet pa musen eller pilene i feltet pa h0yre side av skjermbildet.

Fil - en samling data sam lagres pa ulike mater. Programmer har sine egne mater a lagre pa: .docx, sam er en tekstfil i Word, eller .jpeg, sam er en bildefil. Filbehandling - nar du legger filer der du vii ha demo Det er sam a rydde i skapet ditto Kortslutning - nar isolasjonen pa stmmf0rende ledninger blir 0delagt, og ledningene kommer borti hverandre. Da vii spenningen i stmmkabelen bli veldig h0Y, og kabelen blir 0delagt. Du kan fa st0t. Stavekontroll - et program med ordliste sam hjelper deg a finne riktig stavemate.

Digitalt kamera - kamera sam tar bilder og lagrer dem pa en harddisk eller et minnekort.


Nettleser - et program som tolker datasignaler pa Internett.

A

slik at du kan lese sider

navigere - a bevege seg rundt pa Internett.

Nettadresse - kombinasjonen av domenenavn, som gj0r at du kommer til riktig fil i nettverket.

toppdomene

Antivirus - et program som skal finne 0deleggende maskinen din.

og filbane

programmer

i


Probleml0sning Hva gj0r jeg nar Internett ikke virker? 1. Sjekk om nettverkskabelen er koblet til maskinen og nettverkspunktet i veggen. 2. Start maskinen pi! nytt. 3. Fungerer det fortsatt ikke? Fortell det til en voksen.

Fargelegg Anne


~

DATADIPLOM o NIVA 3 for

© © © © © © © ©

© © ©

©

Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg Jeg

kan bruke stavekontrollen i Word. kan skrive ut til riktig skriver. f01ger touch-reglene og er kommet til TAS.... kan forklare hva Internett er. vet hva en nettleser gj0r. kan fortelle minst tre ting om nettadresser. kan bruke bade lenker og s0kemotorer for a navigere pa Internett. bruker nettvett og kan gjenfortelle minst tre nettvettsregler. kan forklare hva brannmur og antivirus er. vet hva nettikette er. kan overf0re digitale bilder fra kamera til datamaskinen. kan lage en Photo Story.

Jeg er klar for nivil 4 Skolens stempel

Fargelegg smilefjesene

ved det du far til.


Dette far du lcere mer om i bok 4: /,~"",

A sette

\

inn \ tabell og smartfigurer

\

iWord

I

o

A bruke lceringsplattformer

A forsta

09\

navigere etter ,

filbaner/

o o

o

0

A apne og sende e-post

0 '~JJ...

o

A repetere det jeg har lcert

\~'i.;'

o

A vlte noe om kiIdekriti kk

o

o o

o

A lage en presentasjon

A bruke en s0kemotor , til a s0ke pa Internett I

".. ~

,~"" ..••. ---~

/.


"

I

I-

I

I

"

I

I.

I-

• • • I

-

"

~

, I_

.

- -

I

.

,

• I

• I

• I

• I

• I

I I

.- -

• I

-. I

I • I

. - .- -

II

"

.

II

I

- ,-

• •

- I -

I

I I I

I

-

I

I-

I • I

I_

I

I

,,

I

I

I

-"

~

~

• I

I

,-,-".

I

• I -

•• • •

• I •

-

I-

I

- I

I

I-

.

I

I-

I

• I

..

- ,- - • ,- - , ,

-• I-

. " - -, - • -, -•," " , . ,. -" -

I

I-

I

I

I _I •

-

,-

I

I

I

I-

-

-

-,

..

-

1-'

I

I

- I

• I

-"

IKT-boken3  

Digitale ferdigheter

Advertisement