Page 1

värdera, välja och välja bort

Genom att kombinera produktion, konsumtion och analys kan de unga lära sig använda medierna aktivt och produktivt. Detta är en förutsättning för en demokratisk medieutveckling. /Birgitte Tufte

MÅNS HANSSON

LARS WEISELIUS


“EN TILL EN”

EDU LÄRARUTBILDNING

LÄRARGRUPP

STUDENTGRUPP 30HP

2 GYMNASIESKOLOR SALA

ELEVGRUPP GYM1

WWW LÄRARLYFT 30HP

LÄRARGRUPP

WWW


“EN TILL EN”

att möta verksamheten EN ÖVERSIKT

ikt och lärande

digitala lärm

att skapa och

leda distansu

Uppgift

digitala lärmiljöer TIDNINGEN

redaktionen

tbildning

1. Läs bloggar, litteratur och länkar utifrån 2. Gör ett inläg frågeställning g i din blogg dä ar. r du ger din bil 3. Förbered ett d av vad digita SLS-seminariu l kompetens är. m där ni lär de 4. Skapa en ar tikel till er tid öv rig a vad ni fått re ning med rubr och varför da på. iken Digital ko mpetens- vad, hur

Frågor

Vad är digital kompetens? Hur kan digita l kompetens bli en del av kursp På vilket sätt lanerna? kan IKT använd as i Vilka faktorer krävs för att IKT skolan? ska bli ett natu Vilka möjlighe rligt verktyg i ter/problem finns när alla skolan? elever har en egen dator? Länk

ar&litterat

DISTANS

iljöer I

distans

ur EU:s beskrivnin g av digital ko mpetens>> Skolverket om Digital kompet ens>> Hur kan IKT int egreras i kursp laner>> Harnessing Te chnology>> Impact of ICT in schools>> Framtidens lär ande,i dagens skola?>>

Bloggkollen

En IKT-pedagog s funderingar >> IT och utbildn ing>> IT-pedagoger> > Omvärldsblog gen>> Jag lär mig te knik>> Skola 2.0>>

Lasse och Mån

s säger Vad är egentlig en tens? Kommer digital kompeeleverna att lär a sig bättre om de kan utnyttj a IKT? Hur ser andra länder och forskare på an vändandet av IKT i skolan? Här handlar de t om att skap a en bild av hu r IKT i skolan och vil har utnyttjats ka konsekvens er av detta man kunnat se. Hur tänker an dra länder kr ing IKT-användan det i skolan oc h hur kan vi an vända detta? I flera andra länder har ma n genomfört oc h utvärderat implementering ar av IKT i skola n. Här gäller de t att ta del av vad som gjorts fö r att kunna ut nyttj dessa kunska per i vårt proje a kt.


WEBBRESURS

LÄRARBLOGG

TEMAWEBB


ikt  
ikt  

En föreläsning för lärarlyftet

Advertisement